DECIZIE nr. 584 din 19 septembrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 7 noiembrie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconsti-tuţionalitate a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Consiliul Local al Oraşului Predeal în Dosarul nr. 34/CA/R/2006 al Curţii de Apel Braşov Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia, prin critica sa, solicită, de fapt, interpretarea şi aplicarea legii, aspect ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 11 aprilie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 34/CA/R/2006, Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Consiliul Local al Oraşului Predeal într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe prin care a fost anulată o hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Predeal.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă art. 15, art. 16, art. 21 şi art. 24 din Constituţie, întrucât nu prevăd obligaţia ca, în acţiunile de contencios administrativ împotriva actelor administrative individuale, să se citeze în cauză, în calitate de pârât, beneficiarul actului individual atacat. Totodată, se apreciază că, în materia contenciosului administrativ, hotărârile judecătoreşti trebuie să fie pronunţate în contradictoriu cu toate părţile la care se referă actul administrativ atacat.Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, arătând, în acest sens, că susţinerile autorului excepţiei privesc, mai degrabă, aplicarea legii, şi nu constituţionalitatea ei.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se mai arată că aspectele invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate constituie probleme care vizează interpretarea şi aplicarea legii şi, în consecinţă, soluţionarea acestora excedează competenţei Curţii Constituţionale.Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 4 alin. (3) din lege, în raport cu art. 21 din Constituţie, sunt neconstituţionale, întrucât nu stabilesc cu claritate momentele pentru declararea şi judecarea recursului împotriva hotărârii prin care instanţa s-a pronunţat asupra excepţiei de nelegalitate. De asemenea, Avocatul Poporului consideră că celelalte dispoziţii ale legii nu contravin art. 15, art. 16, art. 21, art. 24 din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, în ansamblu, şi, în special, cele ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege. Dispoziţiile legale punctual criticate vizează sfera persoanelor care pot să se adreseze instanţelor de contencios administrativ pentru anularea unui act administrativ, citarea părţilor şi judecarea cererilor în cauzele de contencios administrativ.Autorul excepţiei consideră că aceste texte de lege încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 24 privind dreptul la apărare.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:În esenţă, autorul excepţiei consideră că Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în integralitatea sa, şi textele de lege indicate, în special, sunt constituţionale numai în măsura în care se înţelege că în cauzele având ca obiect acţiuni în contencios administrativ împotriva actelor administrative individuale se citează, în mod obligatoriu, şi persoanele fizice şi juridice beneficiare ale respectivului act.Curtea reţine că, potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios constituţional realizează un control de constituţionalitate a legilor şi altor acte normative. Având în vedere motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu face o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci se referă la aplicarea şi interpretarea legii, sarcină care excedează competenţei Curţii Constituţionale, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.De altfel, în ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia textele legale criticate nu prevăd obligaţia ca în acţiunile de contencios administrativ împotriva actelor administrative individuale să se citeze în cauză, în calitate de pârât, beneficiarul actului individual atacat, Curtea reţine că aceasta trebuie analizată având în vedere art. 28 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 554/2004, care prevede că "dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum şi cu procedura reglementată de prezenta lege". Or, acest aspect vizează întru totul interpretarea şi aplicarea legii.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) şi o), art. 13 şi art. 17 din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Consiliul Local al Oraşului Predeal în Dosarul nr. 34/CA/R/2006 al Curţii de Apel Braşov Secţia de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 septembrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean------------