ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 1 noiembrie 2006pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006    Urgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea realizării Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, realizat prin intermediul medicilor de familie, iar pentru implementarea acestui program este necesară obţinerea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, asiguraţi şi neasiguraţi. Având în vedere că prin implementarea acestui program se urmăreşte realizarea unei evaluări concrete şi reale cu privire la starea de sănătate a întregii populaţii, în vederea stabilirii unor măsuri profilactice, de prevenire a unor boli cu impact major asupra mortalităţii şi morbidităţii din România, şi ţinând cont că sănătatea constituie o prioritate a Guvernului şi că, la momentul actual, în bugetul propriu al Ministerului Sănătăţii Publice nu există sumele necesare plăţilor pentru obţinerea datelor cu caracter personal, ceea ce pune în pericol însăşi existenţa programului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa alineatul (6) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1 Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobresecretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 noiembrie 2006.Nr. 83.____________