LEGE nr. 400 din 30 octombrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Înfiinţarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiinţare a cabinetelor medicale."2. La articolul 8, litera e) va avea următorul cuprins:"e) activităţi de învăţământ şi cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare de stat sau private;".3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate."4. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cabinetele medicale dentare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor asigura urgenţele medicale dentare, contra cost, prin rotaţie, în centrele prestabilite."5. La articolul 14, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Condiţiile de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot dizolva şi pot transfera întregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute de prezenta ordonanţă, cu condiţia ca societatea comercială să aibă ca asociaţi/asociat unic medicii/medicul care au/a înfiinţat cabinetul medical individual; transferul se poate face fără plată şi este scutit de plată oricăror impozite şi taxe."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 octombrie 2006.Nr. 400.-----------