LEGE nr. 394 din 30 octombrie 2006pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 octombrie 2006.Nr. 394.----