DECRET-LEGE nr. 122 din 24 aprilie 1990 privind autorizarea și functionarea în România a reprezentantelor societatilor comerciale și organizațiilor economice straine
EMITENT
  • CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naționala decretează:  +  Articolul 1Societățile comerciale și organizațiile economice straine pot avea reprezentante în România pe bază de autorizatie eliberata, în acest scop, în condițiile prezentului decret-lege.De asemenea, societățile comerciale sau organizațiile economice straine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, și de birouri românești specializate, inclusiv cele înființate din inițiativa proprie.  +  Articolul 2Autorizatiile pentru functionarea reprezentantelor societatilor comerciale și organizațiilor economice straine se elibereaza, la cererea acestora, de Ministerul Comerțului Exterior.  +  Articolul 3Societățile comerciale și organizațiile economice straine reprezentate raspund, în condițiile legii, pentru actele și activitatea reprezentantelor lor în România.  +  Articolul 4Societatea comerciala sau organizația economica străină care solicită eliberarea unei autorizații de reprezentanta va menționa în cererea adresata Ministerului Comerțului Exterior urmatoarele:a) sediul social;b) obiectul activității reprezentantei, în concordanta cu obiectul de activitate al societatii comerciale sau organizației economice solicitante;c) durata de functionare a reprezentantei;d) numărul și functiile persoanelor propuse a se incadra la reprezentanta, iar dacă sînt straini, numele, prenumele și domiciliul lor în strainatate, cu menționarea functiilor pe care le au la societatea comerciala sau la organizația economica și la reprezentanta.Serviciile privind intocmirea și indeplinirea formalitatilor necesare infiintarii și funcționarii reprezentantelor din România pot fi prestate, la cererea societatii comerciale sau organizației economice straine, și de Camera de Comert și Industrie a României sau de alte organisme autorizate.  +  Articolul 5La cererea de eliberare a autorizatiei se vor anexa urmatoarele acte:a) o atestare, în original, din partea camerei de comert sau a altui organ competent din tara în care își are sediul societatea comerciala sau organizația economica străină care să confirme existenta sa legala, obiectul activității și capitalul sau social;b) o confirmare asupra bonitatii din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare și modul de functionare a societatii sau organizației;d) imputernicirea autentificata privind reprezentantii desemnați sa angajeze valabil societatea, respectiv organizația ce a solicitat autorizatia.  +  Articolul 6Ministerul Comerțului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, sa emita autorizatia sau, motivat, sa o respinga.Prin autorizatia pentru functionare se vor stabili obiectul, condițiile de exercitare a activității, durata și sediul reprezentantei.  +  Articolul 7În termen de cel mult 15 zile de la data eliberarii autorizatiei, reprezentanta se înregistrează la administratia financiară în a carei raza teritoriala își are sediul.---------------Art. 7 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 16 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 27 iunie 1997, prin eliminarea sintagmei "la Camera de Comert și Industrie a României și".  +  Articolul 8Reprezentanta efectueaza în numele societatii comerciale sau al organizației economice straine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizatia de functionare. Reprezentantele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România.  +  Articolul 9Societățile comerciale și organizațiile economice raspund solidar cu angajatii incadrati în reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajatii lor în exercitarea activității sau în legătură cu exercitarea acesteia.  +  Articolul 10Societățile comerciale sau organizațiile economice straine reprezentate în România au obligația sa comunice Ministerului Comerțului Exterior în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificari intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, și să solicite modificarea autorizatiei de functionare. În acest sens, Ministerul Comerțului Exterior poate modifica autorizatia de functionare.  +  Articolul 11Autorizatia de functionare poate fi retrasa de Ministerul Comerțului Exterior, înainte de expirarea valabilității, pentru urmatoarele motive:a) incalcarea de către personalul reprezentantei a dispozițiilor legale din România privind ordinea publică;b) depășirea obiectului de activitate stabilit prin autorizatie;c) nerespectarea obligațiilor fiscale.Ministerul Comerțului Exterior va notifica societatii comerciale sau organizației economice straine și reprezentantei din România retragerea autorizatiei, acordind un termen de 90 de zile pentru lichidarea activității.  +  Articolul 12Functionarea reprezentantei inceteaza de drept atunci cînd societatea comerciala sau organizația economica inceteaza de a mai functiona.În cazul în care societatea comerciala sau organizația economica străină dispune încetarea activității reprezentantei, va instiinta despre aceasta Ministerul Comerțului Exterior. Lichidarea activității se va efectua în termen de 90 de zile de la instiintare.  +  Articolul 13La cererea de eliberare și la eliberarea autorizațiilor, societățile comerciale și organizațiile economice straine vor achita taxele prevăzute de lege.  +  Articolul 14Pentru activitatea desfășurată în România reprezentantele sînt obligate sa plateasca impozitele și taxele stabilite în condițiile legi.  +  Articolul 15Operațiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectueaza prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 16Personalul reprezentantei poate fi format din cetățeni români cu domiciliul în România sau în strainatate și din cetățeni straini.Cetatenii straini ca și cetatenii români cu domiciliul în strainatate, pot fi angajați numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanta aparține societatii comerciale sau organizației economice straine.Contractele de muncă se vor negocia și incheia direct de către cetatenii români cu firma comerciala sau organizația economica străină.Abrogat.Abrogat.----------------Alin. 5 și 6 ale art. 16 au fost abrogate de art. 12 din ORDONANTA nr. 24 din 26 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 5 august 1996.  +  Articolul 17Personalul reprezentantelor poate contacta în mod direct orice intreprindere productiva sau de comert exterior, institutii sau autorități, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data respectiva.  +  Articolul 18Pe perioada în care un cetatean român lucreaza în cadrul unei reprezentante nu poate cumula o alta functie intr-o unitate de stat cu sediul în România.  +  Articolul 19În cazul în care, prin conventii sau acorduri internationale la care România este parte, se stabilesc alte condiții de autorizare și functionare a reprezentantelor decit cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispozitiile cuprinse în acele conventii sau acorduri.  +  Articolul 20Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea și functionarea în România a reprezentantelor firmelor comerciale și organizațiilor economice straine, precum și orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.
    PRESEDINTELE
    CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALA
    ION ILIESCU