STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 6 iulie 2006privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 24 iulie 2006    În sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protectiei drepturilor copilului, reprezinta o metoda de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţa sociala şi protecţie speciala desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionisti din diferite servicii sau institutii publice şi private.Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare tuturor celorlalte standarde minime obligatorii din domeniul protectiei drepturilor copilului. În consecinţa, indicatorii din documentul prezent se verifica de către inspectori odata cu cei prevăzuţi în celelalte standarde aprobate.DefinitiiManagerul de caz (MC) este profesionistul care, indeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde, asigura coordonarea activităţilor de asistenţa sociala şi protecţie speciala desfăşurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea şi implementarea: a) planului individualizat de protecţie (PIP) pentru copiii separati de familie, prevăzut de art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului; b) planului de recuperare pentru copiii cu dizabilitati, prevăzut de art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului; pentru copiii cu dizabilitati din familie, managerii de caz (cu precadere din cadrul serviciului evaluare complexa) completeaza planul de recuperare atât pentru cei care necesita încadrare într-un grad de handicap, cat şi pentru cei care necesita orientare scolara/ profesionala sau care necesita ambele acţiuni; pentru copiii cu dizabilitati aflati în protecţie speciala, respectiv copii plasati în familia largita, familia substitutiva (familii de plasament şi asistent maternal) sau în servicii rezidentiale, managerii de caz completeaza planul individualizat de protecţie care îl contine pe cel de recuperare; c) planului de reabilitare şi/sau reintegrare sociala pentru copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati, inclusiv victime ale traficului, exploatarii prin munca, exploatarii sexuale în scop comercial; acest plan se întocmeşte în baza art. 92 din Legea nr. 272/2004, precum şi a prevederilor Hotărârei de Guvern nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de actiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii; pentru copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati, inclusiv victime ale traficului, care rămân în familie, managerii de caz (cu precadere din cadrul compartimentul de interventie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migratiune prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a Directiei Generale de Asistenţa Sociala şi Protectia Copilului) completeaza planul de reabilitare şi/sau reintegrare sociala; pentru copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati aflati în protecţie speciala, inclusiv copii refugiati, managerii de caz completeaza planul individualizat de protecţie care îl contine pe cel de reabilitare şi/sau reintegrare sociala.MC este numit, în scris, de către directorul adjunct cu atribuţii în domeniul protectiei copilului al directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului (DGASPC) şi poate să fie angajat al acesteia, al unui organism privat acreditat (OPA) sau al unor forme independente de exercitare a profesiei de asistent social recunoscute de lege. Cu acest scop, directorul adjunct cu atribuţii în domeniul protectiei copilului al DGASPC va avea la dispoziţie o lista cu toţi managerii de caz de pe plan judetean/ al sectorului municipiului Bucureşti, cu coordonatele acestora.În indeplinirea atribuţiilor sale, MC colaboreaza cu responsabilii de caz din protectia speciala şi din centrele maternale:■ Responsabilii de caz din protecţie speciala sunt profesionistii din cadrul serviciilor rezidentiale (cu excepţia centrelor maternale) care, indeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde, prin delegarea atribuţiilor de către MC, asigura coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea tuturor programelor de interventie specifică (PIS); în indeplinirea atribuţiilor lor, responsabilii de caz din protectia speciala colaboreaza cu profesionistii care elaboreaza şi implementeaza PIS numiti generic responsabili de PIS, acestia putand fi din cadrul serviciilor aflate în protectia copilului (de ex. centre specializate de consiliere, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa, centre de reintegrare în familie) sau în alte domenii (de ex. sănătate, educatie);■ Responsabilii de caz din centrele maternale sunt profesionistii din cadrul acestor centre care, indeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde, prin delegarea atribuţiilor de către MC, asigura coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea programelor personalizate de interventie.Responsabilul de caz prevenire este profesionistul care, indeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde, asigura coordonarea activităţilor de asistenţa sociala desfăşurate în interesul superior al copilului din familie, având drept scop principal elaborarea şi implementarea planului de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familie. Responsabilul de caz prevenire este angajat al serviciului public de asistenţa sociala (SPAS). În cazul comunelor, acesta este persoana cu atribuţii în asistenţa sociala dacă indeplineste condiţiile menţionate de prezentele standarde. În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, acesta este angajat al DGASPC.Responsabilul de caz prevenire beneficiaza de coordonare metodologica din partea unui manager de caz, dar nu este subordonat acestuia. Cu acest scop, directorul adjunct cu atribuţii în domeniul protectiei copilului al DGASPC va numi, în scris, managerii de caz care asigura coordonare metodologica şi pentru care responsabili de caz, urmarindu-se o distribuire teritoriala echitabila, în functie de incarcatura şi natura cazurilor.În indeplinirea atribuţiilor lor, responsabilii de caz prevenire colaboreaza cu profesionistii care elaboreaza şi implementeaza programele personalizate pentru copii în cadrul serviciilor de prevenire (de ex. program personalizat de interventie în centrele de zi, program personalizat de consiliere în centrele de consiliere) profesionisti numiti generic responsabili de interventie.Standardele minime obligatorii (SMO) sunt grupate pe urmatoarele arii de interes:Utilizarea metodei managementului de caz1. Condiţiile de utilizare a metodei2. Etapele managementului de caz3. Identificarea, evaluarea initiala şi preluarea cazului4. Evaluarea detaliata/ complexa5. Echipa multidisciplinara6. Planul individualizat de protecţie şi planul de servicii7. Monitorizare şi re-evaluare8. Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazuluiManagerul de caz şi Responsabilul de caz prevenire9. Recrutare şi angajare10. Rolul şi locul managerului de caz, respectiv ale responsabilului de caz prevenire11. Formarea initiala/ de iniţiere şi continua12. SupervizareUTILIZAREA METODEI MANAGEMENTULUI DE CAZStandardul 1Condiţiile de utilizare a metodeiManagementul de caz este metoda de lucru obligatorie utilizata în domeniul protectiei drepturilor copilului şi reprezinta ansamblul de tehnici, proceduri şi instrumente de lucru care asigura coordonarea tuturor activităţilor de asistenţa sociala şi protecţie speciala desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionisti din diferite servicii/institutii publice şi private.RezultatPrin utilizarea managementului de caz se asigura o interventie multidisciplinara şi interinstituţională organizata, riguroasa, eficienta şi coerenta pentru copil, familie/ reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil.Proceduri de implementare a standardului 11.1. Toţi furnizorii de servicii pentru protectia copilului utilizeaza metoda managementului de caz pentru toţi copiii aflati în evidenta lor.1.2. Furnizorul de servicii asigura resursele (umane, financiare, materiale) necesare desfăşurării optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile SMO prezente şi ale metodologiilor specifice fiecarui tip de serviciu pe care îl ofera.1.3. În vederea utilizarii corecte a managementului de caz, furnizorul de servicii îşi stabileste, împreună cu coordonatorii serviciilor, criteriile de eligibilitate pentru accesul clientilor la serviciile pe care le ofera (denumite şi criterii de admitere), precum şi metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice fiecarui tip de serviciu. Aceste documente se intocmesc pe baza prevederilor SMO corespunzătoare serviciilor respective şi ale ghidurilor metodologice aferente şi, totodata, pot fi dezvoltate în raport cu practica, experienta şi literatura de specialitate.1.4. Coordonatorii serviciilor se asigura ca aceste documente sunt aduse la cunoştinţa personalului de specialitate.1.5. Furnizorul de servicii se asigura ca aceste documente sunt re-evaluate periodic şi, după caz, revizuite, în functie de cel puţin urmatorii factori: nevoile comunităţii, dinamica serviciilor, aparitia modificarilor legislative în domeniu şi propunerile facute de către personalul de specialitate.Indicatorii pentru Standardul 1(I)1.1.1. Toţi copiii aflati în protecţie speciala au desemnat un manager de caz; toţi copiii cu dizabilitati aflati în evidenta serviciului de evaluare complexa din cadrul DGASPC au desemnat un manager de caz; toţi copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati aflati în evidenta DGASPC (semnalare obligatorie conform art. 91 din Legea nr. 272/2004) au desemnat un manager de caz.(I)1.1.2. Toţi copiii aflati la risc de separare de familie din evidenta SPAS, respectiv a primariilor din comune, au desemnat un responsabil de caz prevenire.(I)1.2.1. Raportul dintre numărul de cazuri active şi numărul MC respecta prevederile prezentelor SMO.(I)1.2.2. Raportul dintre numărul de cazuri active şi numărul responsabililor de caz prevenire respecta prevederile prezentelor SMO.(I)1.3. Existenta criteriilor de eligibilitate (criterii de admitere), metodologiilor şi procedurilor de lucru pentru fiecare serviciu oferit de furnizorii acreditati conform legii. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari se pot referi de ex. la: gradul de complexitate al cazului, tipul şi numărul de clienti, nevoile şi diversitatea serviciilor etc.(I)1.4. Personalul din cadrul serviciilor pentru copii cunoaste şi aplica prevederile menţionate în aceste documente.(I)1.5. Periodicitatea re-evaluarilor, numărul de revizuiri şi motivatia efectuării acestora.Standardul 2Etapele managementului de cazManagementul de caz este un proces care implica parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleasi în solutionarea fiecarui caz în parte.RezultatManagerii de caz şi responsabilii de caz prevenire aplica unitar aceleasi proceduri în solutionarea cazurilor, indiferent de institutia în care activeaza, pentru rezolvarea optima şi eficienta a tuturor aspectelor legate de caz, im beneficiul clientului.Proceduri de implementare a standardului 22.1. Managementul de caz, aplicat în domeniul protectiei drepturilor copilului, implica parcurgerea urmatoarelor etape principale: a) Identificarea, evaluarea initiala şi preluarea cazurilor; b) Evaluarea detaliata/ complexa a situaţiei copilului; c) Planificarea serviciilor şi interventiilor concretizata într-un plan prevăzut în legislatie: PIP, plan de recuperare, plan de reabilitare şi/sau reintegrare sociala, PS; d) Furnizarea serviciilor şi interventiilor pentru copil, familie/ reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil; e) Monitorizarea şi re-evaluarea periodica a progreselor înregistrate, deciziilor şi interventiilor specializate; f) Închiderea cazului.2.2. Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazeaza pe principiile individualizarii şi personalizarii, precum şi pe implicarea activa (consultare şi participare) a copilului şi familiei/ reprezentantului legal.2.3. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire asigura derularea acestor etape pentru toţi copiii aflati în evidenta furnizorilor de servicii şi înregistrează toate informaţiile în dosarul copilului.2.4. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire foloseşte metodele şi instrumentele specifice pentru documentarea cazului cerute de lege şi cele recomandate de către Colegiul Naţional al Asistentilor Sociali din România.Indicatorii pentru Standardul 2(I)2.1.-2.2. Dosarul copilului: decizia de intrare a copilului în sistem, raportul de evaluare initiala, PIP/ PS/ alte planuri prevăzute în legislatie, rapoarte de monitorizare/ evaluare, decizia de inchidere a cazului.(1)2.3. Fisa de post a MC, respectiv fisa de post a responsabilului de caz prevenire.(1)2.4. Furnizorul de servicii are prevăzute în regulamentele serviciilor utilizarea documentelor şi a instrumentelor de lucru, precum şi modalitatile de înregistrare a datelor şi informaţiilor despre copil şi familie/ reprezentant legal.Standardul 3Identificarea, evaluarea initiala şi prelucrarea cazurilorEvaluarea initiala a situaţiei copilului se realizează în maxim 72 de ore de la inregistrarea solicitarii/ sesizarii, cu excepţia situaţiilor de urgenta când se realizează în cel mai scurt timp pasibil dar nu mai mult de o ora.RezultatEvaluarea initiala a situaţiei copilului confirma sau infirma, în cel mai scurt timp, existenta unui caz pentru sistemul de protecţie a copilului.În situaţiile în care copilul se afla la risc de separare de familie, evaluarea initiala a situaţiei copilului confirma sau infirma în cel mai scurt timp, existenta unui caz pentru SPAS, respectiv persoanele cu atribuţii în asistenţa sociala.Proceduri de implementare a standardului 33.1. Furnizorul de servicii trebuie să elaboreze proceduri de identificare, înregistrare, evaluare initiala, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a MC, astfel încât evaluarea initiala a situaţiei copilului să se realizeze în termenul prevăzut de SMO prezente. Aceste proceduri sunt în acord cu legislatia în vigoare, inclusiv SMO din domeniul protectiei drepturilor copilului şi sunt aplicate la nivelul DGASPC de către serviciul de evidenta intrari-iesiri a cazurilor (SEI).SPAS, respectiv primariile din comune, precum, şi DGASPC de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti trebuie să elaboreze proceduri de identificare, înregistrare, evaluare initiala, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a responsabililor de caz prevenire, astfel încât evaluarea initiala a situaţiei copilului să se realizeze în termenul prevăzut de SMO prezente, inclusiv pentru situaţiile de urgenta.3.2. Identificarea cazurilor se realizează prin cel puţin una din urmatoarele situaţii: a) solicitare directa din partea copilului şi/sau a familiei/ reprezentantului legal, b) referire din partea unei alte institutii, publice sau private, c) semnalare/ sesizare scrisa sau telefonica din partea unor alte persoane decat membrii familiei/ reprezentantul legal şi d) autosesizare.3.3. Toate solicitarile directe, referirile, semnalarile şi autosesizarile de la nivelul DGASPC sunt înregistrate de către SEI în sistemul informatizat de monitorizare a cazurilor (CMTIS).Toate solicitarile directe, referirile, semnalarile şi autosesizarile cu privire la copiii aflati în diferite situaţii în comunitate sunt înregistrate la primarie şi sunt repartizate asistentilor sociali din cadrul SPAS, respectiv persoanelor cu atribuţii în asistenţa sociala.3.4. Evaluarea initiala a situaţiilor înregistrate la DGASPC este efectuata de regula de către SPAS/ persoanele cu atribuţii în asistenţa sociala/ SEI din cadrul DGASPC de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.Evaluarea initiala a situaţiilor înregistrate la primarie este efectuata de către SPAS/ persoanele cu atribuţii în asistenţa sociala.3.5. În situaţiile de urgenta, evaluarea initiala se realizează de către echipa mobila de interventie din cadrul telefonului copilului de la DGASPC, care include obligatoriu un asistent social/ psiholog şi un lucrator de politie; în situaţia în care deplasarea acestei echipe ar presupune mai mult de o ora până la adresa la care se afla copilul, evaluarea initiala se realizează de către SPAS/ persoanele cu atribuţii în asistenţa sociala/ persoane resursa împreună cu un lucrator de politie din comunitatea în care se afla copilul. Persoanele resursa reprezinta profesionisti din cadrul serviciilor specializate, publice şi private, pentru copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati prevăzute de lege (centre de consiliere, centre de resursa, centre de primire în regim de urgenta, centre de tranzit). În acest scop, primaria îşi va întocmi proceduri cu privire la interventia în cazurile de urgenta, la solicitarea DGASPC, inclusiv modul de colaborare cu persoanele resursa.3.6. Se întocmeşte un raport de evaluare initiala în maxim 24 de ore de la efectuarea evaluării. Raportul se inainteaza sefului pe linie ierarhica, în baza caruia se confirma sau infirma cazul ca fiind de competenţa DGASPC, respectiv a primariei.3.7. Cazul confirmat şi înregistrat la DGASPC este raportat directorului cu atribuţii în domeniul protectiei copilului din cadrul DGASPC care îi desemneaza un MC, iar în situaţia DGASPC de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se desemneaza un MC sau, în functie de situaţie, un responsabil de caz prevenire.3.8. În desemnarea managerului de caz, directorul cu atribuţii în domeniul protectiei copilului din cadrul DGASPC ia în considerare cel puţin urmatoarele aspecte: a) numărul de cazuri aflate în responsabilitatea acestuia, b) complexitatea cazuisticii, c) experienta, d) cunoasterea problematicii respective, e) relaţia cu copilul şi familia şi f) colaborarea cu reteaua de servicii şi institutii.3.9. În situaţia cazului confirmat şi înregistrat la primarie, seful de compartiment care a avizat raportul de evaluare initiala desemneaza responsabilul de caz prevenire.3.10. Cazul infirmat şi înregistrat la DGASPC, dacă este necesar, este referit de către seful SEI către alte institutii abilitate. Referirea implica realizarea unui document înregistrat şi transmis institutiei abilitate, atât direct, cat şi prin intermediul clientului, iar în unele situaţii şi contactarea telefonica a institutiei respective. Documentul scris va contine principalele infomatii despre cazul respectiv.Cazul infirmat şi înregistrat ia primarie, dacă este necesar, este referit către alte institutii abilitate. Referirea se face în acelasi mod mentionat anterior. Toate cazurile care ţin de competenţa DGASPC sunt referite împreună cu o copie a raportului de evaluare initiala.3.11. Conţinutul raportului de evaluare initiala, precum şi decizia luata în baza acestuia (confirmare sau infirmare) se comunică clientilor în maxim 3 zile de la intocmirea acestuia şi se consemneaza.Indicatorii pentru Standardul 3(I)3.1.1. Existenta procedurilor de identificare, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz, respectiv a responsabilului de caz prevenire.(I)3.1.2. Fisele de post ale personalului SEI.(I)3.3. Existenta înregistrărilor în CMTIS.(I)3.4.-3.6.1. Conţinutul rapoartelor de evaluare initiala, fisele de post(I)3.6.2. Rapoartele de evaluare initiala sunt avizate de către seful SEI, respectiv seful de compartiment din primarie.(I)3.7. Decizia de desemnare a MC.(I)3.9. Decizia de desemnare a responsabilului de caz prevenire.(I)3.10. Documentul de referire înregistrat şi transmis.(I)3.11. Documente în care se consemneaza informarea clientilor cu privire la conţinutul raportului de evaluare initiala şi decizia luata în baza acestuia.Standardul 4Evaluarea detaliata/complexaManagerul de caz, împreună cu o echipa corespunzătoare de profesionisti, asigură realizarea evaluării detaliate/ complexe a situaţiei copilului.Evaluarea complexa se realizează de către echipa multidisciplinara a serviciului de evaluare complexa de la nivelul directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului.Responsabilul de caz prevenire, împreună cu o echipa corespunzătoare de profesionisti, asigură realizarea evaluării detaliate a situaţiei copilului.RezultatPrin utilizarea managementului de caz, copilul beneficiaza de o evaluare comprehensiva şi multidimensinala a nevoilor sale specifice şi individuale, precum şi ale familiei sale.Proceduri de implementare a standardului 44.1. Evaluarea detaliata se realizează în cadrul intalnirilor cu cei implicati, atât în mediul de viaţa al acestora, cat şi la sediul serviciilor specializate. În vederea realizării evaluării detaliate, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire stabileste şi solicita implicarea în evaluare a unei echipe de profesionisti (psihologi, asistenti sociali şi altii) în functie de situaţia şi natura cazului.4.2. Furnizorul de servicii asigura resursele necesare deplasarii în teren a MC, respectiv a responsabilului de caz prevenire, precum şi a celorlalţi profesionisti implicati în evaluare.4.3. Copilul şi familia/ reprezentantul legal sunt implicati activ în procesul de evaluare.4.4. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire consemneaza informaţiile obtinute în cadrul acestor intalniri în rapoarte de vizita/ intalnire care includ cel puţin urmatoarele aspecte: sinteza discutiilor purtate în cursul intalnirii, data, locul şi scopul vizitei urmatoare, agreata în prealabil cu familia şi copilul.4.5. Rapoartele de vizita/ intalnire sunt inaintate sefului ierarhic spre avizare.Conţinutul acestor rapoarte este adus la cunoştinţa familiei şi a copilului, în maxim 3 zile de la data vizitei/ intalnirii, cu excepţia situaţiei în care acesta ar putea aduce prejudicii derularii procesului de evaluare (de ex. cazuri aflate în ancheta penala, relatii tensionate între membrii familiei). Decizia de a nu comunică raportul familiei este luata de către MC, respectiv responsabilul de caz prevenire cu consultarea şi acordul sefului ierarhic.4.6. Vizitele la domiciliul familiei se realizează pe baza unui program stabilit de comun acord cu familia şi copilul. În cazul în care este nevoie, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire poate realiza şi vizite neanuntate, numai dacă apreciaza ca exista motive temeinice şi cu acordul sefului ierarhic.4.7. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire solicita familiei şi copilului o lista cu persoane care pot da referinţe despre situaţia în care se afla. Totodata, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire informeaza familia şi copilul despre contactarea altor persoane decat cele desemnate de acestia în vederea obtinerii de referinţe.4.8. În urma evaluării detaliate, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire întocmeşte un raport de evaluare detaliata realizat pe baza rapoartelor specialistilor implicati în evaluare şi a rapoartelor de vizita, în maxim 24 de ore de la ultima evaluare/vizita. Raportul trebuie avizat de seful pe ordine ierarhica şi transmis, în termen maxim, de 3 zile de la intocmirea sa, membrilor echipei, familiei/reprezentantului legal şi, după caz, copilului.Indicatorii pentru Standardul 4(I)4.1.1.-4.5. Conţinutul rapoartelor de vizita/ intalnire, al rapoartelor de evaluare ale specialistilor.(I)4.1.2., 4.6. Programul de intalniri cu copilul şi familia la domiciliul acestora, precum şi în locuri special amenajate (pentru efectuarea anumitor evaluari de către profesionistii din echipa multidisciplinara sau colaboratori). Evidenta deplasarilor în teren.(I)4.2. Documente administrative şi financiare care atesta alocarea de fonduri şi alte resurse pentru deplasarea în teren.(I)4.8. Existenta şi conţinutul raportului de evaluare detaliata, semnat de seful ierarhic. Documente în care se consemneaza informarea clientilor cu privire la conţinutul raportului de evaluare initiala şi decizia luata în baza acestuiaStandardul 5Echipa multidisciplinaraManagerul de caz, respectiv responsabilul de caz prevenire asigura implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor managementului de caz, a unei echipe de specialisti, multidisciplinara şi, după caz, interinstituţională, precum şi interventia punctuala a unor specialisti colaboratori atunci când este necesar.RezultatMunca în echipa şi parteneriatul interinstitutional asigura abordarea globală a situaţiei copilului, prin acţiuni sinergice şi coerente şi contribuie în mod esential la solutionarea cazului.Proceduri de implementare a standardului 55.1. Furnizorul de servicii efectueaza demersurile necesare pentru munca în echipa multidisciplinara şi interinstituţională, precum şi pentru expertiza unor specialisti colaboratori, conform propunerilor şi solicitarilor, în scris, ale MC, respectiv ale responsabililor de caz prevenire.5.2. MC inainteaza anual propuneri scrise coordonatorului serviciului în care activeaza cu privire la modificarea organigramei serviciului în cauza în vederea asigurarii muncii în echipa la un randament optim.5.3. MC solicita, în scris, sefului ierarhic, ori de cate ori este nevoie, interventia suplimentara a unor specialisti din afara echipei, care activeaza în cadrul altor servicii/institutii cu care furnizorul de servicii nu are un acord incheiat.5.4. În vederea formulării propunerilor şi solicitarilor menţionate anterior, precum şi a întocmirii PIP şi a celorlalte planuri prevăzute în legislatie, a referirii cazului către alte institutii, MC are acces la cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului/ sectorului întocmită de consiliul judetean/ local al sectoarelor municipiului Bucureşti.În vederea întocmirii PS, responsabilul de caz are acces la cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului/ sectorului întocmită de consiliul judetean/ local al sectoarelor municipiului Bucureşti.Totodata, furnizorul de servicii pune la dispoziţia MC, respectiv responsabilului de caz prevenire lista cu serviciile/ instituţiile şi specialistii cu care are incheiate contracte de colaborare, precum şi lista cu instituţiile publice pentru copii şi familie existente la nivelul judeţului/sectorului.5.5. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire asigura organizarea intalnirilor echipei (numite intalniri de caz) în mod periodic - cel puţin o dată pe săptămâna- pentru a discuta cazurile şi a lua deciziile necesare solutionarii acestora. În functie de situaţie, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire se poate intalni şi individual cu profesionistii implicati în rezolvarea cazului. La aceste intalniri pot participa familia/ reprezentantul legal şi copilul dacă echipa/ profesionistii considera ca este necesar.Indicatorii pentru Standardul 5(I)5.1.1. Organigrama serviciului. Contractele de colaborare incheiate de furnizorul de servicii şi/sau de către serviciul cu personalitate juridica cu alte servicii/ institutii, precum şi cu specialisti independenti din domeniul social, medical, educational, juridic, financiar etc. Dosarele copiilor.(I)5.1.2. Metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului includ aceste date. De exemplu: componenta echipei serviciului, procedurile de lucru în echipa (rolul şi responsabilitatile fiecarui membru, programul intalnirilor, comunicarea între membrii echipei etc).(I)5.2. Existenta propunerilor atât la nivelul coordonatorului serviciului, cat şi la furnizorul de servicii şi masurile luate în urma acestora, precum şi motivele în cazul în care nu s-au luat măsuri.(I)5.3. Existenta solicitarilor scrise pentru expertiza suplimentara şi masurile luate în urma acestora, precum şi motivele în cazul în care nu s-au luat măsuri.(I)5.4. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire dispune de urmatoarele documente: cartografierea serviciilor sociale, lista cu servicii/institutii şi specialistii cu care furnizorul de servicii are incheiate contracte de colaborare şi lista cu instituţiile publice pentru copil şi familie existente la nivelul judeţului/ sectorului (inspectoratul de politie, directia de sănătate publică, spitale, inspectoratul scolar etc).(I)5.5.1. Programul intalnirilor echipei.(I)5.5.2. Minutele/ procesele verbale/ alte documente care consemneaza intalnirile individuale cu profesionistii şi cu echipa.(I)5.5.3. Numărul de intalniri la care au participat familia şi copilul/ caz/ an şi per total cazuri/ an.Standardul 6Planul individualizat de protecţie şi planul de serviciiManagerul de caz, împreună cu echipa multidisciplinara, elaboreaza planul individualizat de protecţie, sau după caz, celelalte planuri prevăzute în legislatie, în termen maxim de 30 de zile de la inregistrarea cazului la directia generală de asistenţa sociala şi protectia copilului.Responsabilul de caz prevenire elaboreaza planul de servicii în termen maxim de 30 de zile de la inregistrarea cazului la primarie.Copilul şi familia sa/ reprezentantul legal sunt implicati activ în procesul de planificare a prestatiilor, serviciilor şi interventiilor.RezultatCopilul şi familia sa/ reprezentantul legal, precum şi alte persoane importante pentru copil beneficiaza de servicii şi interventii în conformitate cu nevoile identificate şi propriile optiuni.Proceduri de implementare a standardului 66.1. În baza raportului de evaluare detaliata, MC întocmeşte PIP sau, după caz, celelalte planuri prevăzute în legislatie. PIP, precum şi celelalte planuri sunt intocmite în cel mai scurt, timp posibil de la incheierea evaluării, astfel încât să fie prezentate Comisiei pentru Protectia Copilului/ instanţei odata cu raportul de evaluare psihosociala (detaliata) atunci când se ia decizia unei măsuri de protecţie speciala şi planul respectiv să fie anexa a hotărârii Comisiei/ instanţei.PS este realizat de către responsabilul de caz prevenire de la nivelul SPAS/ primariei, beneficiind de indrumare metodologica din partea MC alocat.6.2. Conţinutul PIP/ PS/ alte planuri prevăzute în legislatie este stabilit de comun acord cu echipa, familia/ reprezentantul legal şi copilul în raport cu vârsta şi gradul sau de maturitate.6.3. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire organizeaza cel puţin o intalnire cu echipa multidisciplinara în vederea finalizarii planului corespunzător.6.4. Planul este avizat de seful ierarhic şi transmis, în termenul maxim de 30 de zile prevăzut de SMO prezente, membrilor echipei, familiei/ reprezentantului legal şi, după caz, copilului. Copilului i se aduce la cunoştinţa conţinutul planului utilizand mijloace şi materiale adecvate varstei, gradului de maturitate, tipului de dizabilitate şi/ sau gradului de handicap.6.5. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire transmite fiecarui membru al echipei responsabilitatile şi planificarea activităţilor în echipa necesare pentru implementarea şi monitorizarea planului corespunzător.6.6. Furnizarea prestatiilor, serviciilor şi a interventiilor cuprinse în PIP/ PS/ alte planuri prevăzute în legislatie se face în baza contractului cu familia/ reprezentantul legal incheiat cu furnizorul de servicii. Se recomanda adaptarea modelului prevăzut în Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.Indicatorii pentru Standardul 6(I)6.1. Existenta unui PIP pentru fiecare copil pentru care Comisia pentru Protectia Copilului hotaraste o măsura de protecţie speciala. Existenta unui plan de recuperare pentru copiii cu dizabilitati din familie care sunt în evidenta serviciului de evaluare complexa. Existenta unui plan de reabilitare şi/sau reintegrare sociala pentru copiii abuzati, neglijati şi/sau exploatati care rămân în familie şi sunt în evidenta DGASPC.Existenta unui PS pentru copiii pentru care se previne separarea de familie în condiţiile prevăzute de SMO prezente.(I)6.2., 6.4.1. Planurile prevăzute de legislatie sunt semnate de MC, respectiv responsabilul de caz prevenire, şi de către membrii echipei, familia/ reprezentantul legal. Planurile sunt avizate de seful ierarhic al MC, respectiv al responsabilului de caz prevenire şi cate o copie se afla la toate persoanele semnatare.(I)6.3. Minuta intalnirii echipei (dosarul copilului).(I)6.4.2. Copilul cunoaste conţinutul planului.(I)6.5. Membrii echipei cunosc programul de derulare a activităţilor, termenele şi responsabilităţii fiecaruia în implementarea şi monitorizarea planului corespunzător.(I)6.6. Existenta contractelor cu familia/ reprezentantul legal (dosarele copiilor).Standardul 7Monitorizare şi re-evaluareManagerul de caz monitorizează implementarea planului individualizat de protecţie sau, după caz, a celorlalte planuri prevăzute în legislatie, respectiv progresele care se înregistrează în solutionarea situaţiei copilului până când procesul de asistenţa şi/sau protecţie nu se mai dovedeste necesar.Responsabilul de caz prevenire monitorizează implementarea planului de servicii, respectiv progresele care se înregistrează în solutionarea situaţiei copilului până când procesul de asistenţa nu se mai dovedeste necesar.RezultatCopilul şi familia sa/ reprezentantul legal, precum şi alte persoane importante pentru copil beneficiaza de servicii şi interventii adecvate permanent situaţiei reale şi prezente.Proceduri de implementare a standardului 77.1. În contextul monitorizarii planului, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire are în vedere cel puţin urmatoarele aspecte: a) verificarea demararii serviciilor/ activităţilor prevăzute, în maxim 2 zile de la termenele de iniţiere stabilite în planul respectiv; b) verificarea modului de furnizare a serviciilor/ activităţilor (de ex. progrese obtinute, atingerea obiectivelor, probleme aparute) cel puţin lunar în limita de timp stabilita pentru fiecare serviciu/ activitate; c) răspuns imediat la orice problema care apare în derularea serviciilor/ activităţilor (de ex. identificarea de resurse pentru transportul familiei şi copilului, rezolvarea problemelor logistice sau procedurale); d) asigurarea fluxului de informatie între membrii echipei, alti specialisti implicati în implementarea planului, familie şi copil; e) medierea relatiei dintre familie şi copil pe de o parte şi profesionisti pe de altă parte (de ex. prin acompaniere, negocierea conflictelor); f) re-evaluarea situaţiei copilului, respectiv a modului de implementare a planului, cel puţin o dată la 3 luni şi, dacă este necesar, revizuirea planului respectiv; g) inregistrarea permanenta a informaţiilor, progreselor, evolutiei cazului în dosarul copilului; h) modificarea contractului cu familia/ reprezentantul legal atunci când este cazul.7.2. În vederea realizării monitorizarii, responsabilii de PIS au obligaţia de a întocmi rapoarte de implementare a PIS, lunar sau ori de cate ori este nevoie (de ex. la solicitarea MC, cu ocazia revizuirii PIP).În vederea realizării monitorizarii, responsabilii de interventie au obligaţia de a întocmi rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate pentru copii în cadrul serviciilor de prevenire, lunar sau ori de cate ori este nevoie (de ex. la solicitarea responsabilului de caz prevenire, cu ocazia revizuirii PS).7.3. Rapoartele de implementare a PIS sunt transmise la MC în maxim 3 zile de la intocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la aparitia problemei/ situaţiei pentru care au fost intocmite (pentru cele ocazionale).Rapoartele de implementare a programelor personalizate sunt transmise responsabilului de caz prevenire în maxim 3 zile de la intocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la aparitia problemei/ situaţiei pentru care au fost intocmite (pentru cele ocazionale).7.4. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire, împreună cu echipa multidisciplinara realizează re-evaluarea situaţiei copilului o dată la 3 luni sau de cate ori este nevoie, precum şi revizuirea planului corespunzător dacă acest lucru este necesar.7.5. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire organizeaza intalnirile cu echipa în vederea re-evaluării situaţiei copilului şi respectiv revizuirii planului corespunzător.7.6. Re-evaluarea situaţiei copilului şi, după caz, revizuirea planului au loc în aceleasi condiţii de implicare activa a familiei/ reprezentantului legal şi a copilului.7.7. Re-evaluarea situaţiei copilului şi revizuirea planului au loc în maxim 48 de ore de la inregistrarea situaţiilor care implica admiterea copilului intr-o institutie de orice tip pentru copii sau pentru copil şi familie care nu au fost prevăzute în planul initial (de ex. spitalizare, inclusiv în unităţi medico-sociale, măsura de protecţie speciala într-un serviciu rezidential, gazduire în adaposturi pentru victimele violentei în familie).7.8. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire întocmeşte raportul de re-evaluare în maxim 24 de ore de la data re-evaluării. Raportul trebuie avizat de seful ierarhic şi transmis, în maxim 3 zile de la intocmirea acestuia, membrilor echipei, familiei şi, după caz, copilului.7.9. Pe parcursul monitorizarii unor cazuri extrem de dificile, se recomanda ca MC să asigure organizarea unei intalniri (numita conferinta de caz) sau a unei teleconferinte a membrilor echipei multidisciplinare cu experti recunoscuti în domeniul în cauza în vederea solutionarii cazurilor respective.Indicatorii pentru Standardul 7(I)7.1. Documentaţia referitoare la monitorizarea şi re-evaluarea cazurilor (dosarele copiilor, metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului, fisele de post).(I)7.2, 7.3. Existenta şi conţinutul, rapoartelor lunare şi ocazionale de implementare a PIS, respectiv a programelor personalizate. Numărul de rapoarte de implementare a PIS, respectiv a programelor personalizate/ caz/ an.(I)7.4.1., 7.8. Existenta şi conţinutul rapoartelor trimestriale şi ocazionale de re-evaluare. Numărul de rapoarte de re-evaluare/ caz/ an.(I)7.4.2. 7.5. Minutele intalnirilor de re-evaluare.(I)7.6. Dosarele copiilor.(I)7.7. Numărul anual de cazuri în care au avut loc revizuiri ale planului datorita situaţiilor care implica admiterea copilului intr-o institutie.(I)7.9. Numărul anual de conferinte de caz.Standardul 8Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazuluiÎn vederea consolidării rezultatelor obtinute realizarea planului, managerul de caz, respectiv responsabilul de caz prevenire asigura derularea activităţilor de monitorizare post-servicii pentru o perioadă de minim 3 luni.RezultatÎnchiderea cazului are loc în momentul în care procesul de asistenţa şi/sau protecţie a copilului nu se mai dovedeste a fi necesar şi familia îşi redobandeste capacitatea optima de autonomie şi functionare.Proceduri de implementare a standardului 88.1. Monitorizarea post-servicii se realizează în baza unui plan de monitorizare elaborat de MC, respectiv responsabilul de caz prevenire şi avizat de furnizorul de servicii.8.2. În procesul de monitorizare post-servicii MC urmareste calitatea integrarii sociale a copilului şi colaboreaza cu SPAS/ persoanele cu atribuţii în asistenţa sociala din comunitatea în care locuieste familia cu copilul.În procesul de monitorizare post-servicii, responsabilul de caz prevenire urmareste calitatea integrarii sociale a copilului şi colaboreaza cu membrii structurilor comunitare consultative din comunitatea în care locuieste familia cu copilul.De asemenea, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire colaboreaza cu profesionisti din servicii/ institutii care pot consolida rezultatele obtinute în urma implementarii PIP/ alte planuri prevăzute în legislatie, respectiv PS.8.3. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire întocmeşte rapoarte de monitorizare post-servicii lunar sau de cate ori este nevoie.8.4. Pe parcursul interventiei, MC, respectiv responsabilul de caz prevenire pregăteşte familia/ reprezentantul legal şi copilul în vederea inchiderii cazului.8.5. Închiderea cazului se face prin decizia autorităţilor competente, la recomandarea MC, respectiv a responsabilului de caz prevenire, avizata de seful ierarhic.Aceasta decizie este comunicata de către MC, respectiv a responsabilului de caz prevenire. La DGASPC închiderea cazurilor se înregistrează la SEI şi în CMTIS.Indicatorii pentru Standardul 8(I)8.1. Planul de monitorizare. Durata perioadei de monitorizare post-servicii/ caz.(I)8.2.-8.3. Rapoarte de monitorizare post-servicii.(I)8.4. Decizia de inchidere a cazului. Inregistrarea inchiderii cazului în CMTIS.MANAGERUL DE CAZ ŞI RESPONSABILUL DE CAZStandardul 9Recrutare şi angajareManagerii şi responsabilii de caz sunt selectati cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislatia în vigoare.RezultatÎn acord cu misiunea sa, furnizorul de servicii asigura angajarea managerilor şi a responsabililor de caz în condiţiile standardelor minime obligatorii prezente.Proceduri de implementare a standardului 99.1. Pot fi angajaţi ca MC persoanele care:- sunt asistenti sociali conform Legii nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social şi au o experienta de cel puţin 2 ani de muncă în servicii pentru protectia copilului;- au studii superioare socio-umane sau medicale şi o vechime în servicii pentru protectia copilului de cel puţin 3 ani;- au studii superioare, altele decat socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar în domeniul asistentei sociale şi au o vechime în serviciile de protecţie a copilului de cel puţin 5 ani.Se acordă prioritate la angajare profesionistilor cu pregatire în managementul de caz.9.2. Responsabilii de caz prevenire, precum, şi responsabilii de caz din protecţie speciala şi responsabilii de caz din centrele maternale trebuie să fie cel puţin absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat şi să aibă o experienta de cel puţin doi ani de muncă în servicii sociale. Activitatea responsabilului de caz prevenire este coordonata metodologic de un MC.9.3. Dacă serviciul social în cauza funcţionează intr-o zona geografica în care traiesc comunitati etnice minoritare, se recomanda ca o parte din managerii şi responsabilii de caz sa vorbeasca limba minoritatii respective. Totodata se recomanda angajarea unor profesionisti cu abilitati empatice şi de comunicare cu copiii şi familiile.9.4. Numărul de MC dintr-un serviciu, pentru protectia copilului sau numărul total de MC de care dispune furnizorul de servicii trebuie să fie suficient astfel încât nevoile clientilor să fie satisfacute, misiunea serviciului indeplinita şi incarcatura per MC să fie de maxim 30 de cazuri active. Cazurile active sunt considerate cele care sunt în lucru până la perioada de monitorizare post-servicii; cazurile referite şi cele în care MC îşi deleaga responsabilitatile parţial sau în integralitate nu sunt considerate cazuri active.9.5. Numărul responsabililor de caz prevenire din cadrul primariei trebuie să fie suficient astfel încât nevoile clientilor să fie satisfacute şi incarcatura per responsabil de caz prevenire să fie de maxim 30 de cazuri active. Cazurile active sunt considerate cele care sunt în lucru până la perioada de monitorizare post-servicii; cazurile referite nu sunt considerate cazuri active.Indicatorii pentru Standardul 9(I)9.1.-9.2. Diplome de studii, certificate de absolvire sau calificare, fisele de post, contractele de muncă etc.(I)9.3. Numărul de cazuri active/ MC. Numărul de cazuri/ MC/ an.(I)9.4. Fisa postului MC. Deciziile directorului adjunct responsabil cu protectia copilului al DGASPC privind coordonarea metodologica a responsabililor de caz prevenire de către MC.(I)9.5. Numărul de cazuri active/ responsabil de caz prevenire. Numărul de cazuri/ responsabil de caz prevenire/ an.Standardul 10Rolul şi locul managerului de caz, respectiv ale responsabilului de caz.Structura organigramei furnizorului de servicii cuprinde un numar suficient de manageri de caz, respectiv responsabili de caz, cu roluri clar precizate în implementarea planului individualizat de protecţie/ a celorlalte planuri prevăzute în legislatie, respectiv a planului de servicii.RezultatFiecare caz este abordat conform metodei managementului de caz, asigurându-se astfel o interventie coerenta şi eficienta.Proceduri de implementare a standardului 1010.1. Furnizorul de servicii întocmeşte fisele de post pentru managerii şi responsabilii de caz conform legii în vigoare şi prevederilor SMO prezente.10.2. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire, reprezinta interfata între client şi serviciile de care acesta are nevoie şi, totodata, este principalul interlocutor al acestuia pe întreaga durata a implementarii PIP/ a celorlalte planuri prevăzute în legislatie, respectiv a PS.10.3. Atribuţiile principale ale MC sunt urmatoarele: a) coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţa sociala şi protecţie speciala desfăşurate în interesul superior al copilului; b) elaboreaza PIP/ celelalte planuri prevăzute în legislatie şi alcatuieste echipa multidisciplinara şi, după caz, interinstituţională, şi organizeaza intalnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu profesionistii implicati în rezolvarea cazului; c) asigura colaborarea şi implicarea activa a familiei/ reprezentantului legal şi a copilului, şi îi sprijina pe acestia în toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de intalniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere); d) asigura comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; e) asigura respectarea etapelor managementului de caz; f) întocmeşte şi reactualizeaza dosarul copilului; g) coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire; h) comunică, cu avizul superiorului ierarhic, la SEI, cazurile pentru care a fost luata decizia de inchidere.10.4. Principalele atribuţii ale responsabilului de caz prevenire sunt urmatoarele: a) coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separarii copilului de familia sa; b) elaboreaza PS; c) asigura comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; d) asigura respectarea etapelor managementului de caz; e) întocmeşte şi reactualizeaza dosarul copilului.10.5. Delegarea responsabilitatilor legate de managementul de caz se realizează cu acordul sefului ierarhic al MC. De regula, MC îşi delega o parte din responsabilităţii către responsabilii de caz din protecţie speciala şi din centrele maternale. Delegarea integrală a responsabilitatilor se realizează către profesionisti care indeplinesc aceleasi condiţii minime ca şi profesionistul care deleaga.Indicatorii pentru Standardul 10(I)10.1.-10.4. Organigrama, fisele de post, dosarele copiilor.(I)10.5. Decizia de delegare a responsabilitatilor semnata de seful ierarhic.Standardul 11Formarea initiala şi continuaManagerul de caz şi responsabilul de caz au competentele necesare pentru a lucra cu clientii şi în echipa multidisciplinara.RezultatCopiii şi familiile acestora beneficiaza de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionisti bine pregatiti, cu abilitati empatice şi de comunicare.Proceduri de implementare a standardului 1111.1. La angajare, în lipsa unei formari de iniţiere în domeniul managementului de caz, fiecare MC, respectiv responsabil de caz beneficiaza de formare în acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.11.2. MC, respectiv responsabilul de caz comunică sefului ierarhic care sunt nevoile de pregatire. Totodata, în functie de evaluarea anuală a activităţii MC, respectiv a responsabilului de caz, seful ierarhic poate identifica şi alte domenii de pregatire.11.3. MC beneficiaza de cel puţin 42 de ore pe an de formare continua în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continua în domeniul protectiei copilului sau domenii conexe/ interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului. Teme recomandate pentru formarea continua: functiile MC, relaţia copil/ familie - MC, confidentialitate şi etica profesionala, criterii de eligibilitate pentru accesul la servicii, nomenclatorul serviciilor, sistemul public de asistenţa sociala şi prestaţiile, cadrul legal, promovarea interesului copilului/ familiei (advocacy), servicii sociale la nivel local, metode şi proceduri de evaluare, planificare şi monitorizare.11.4. Responsabilii de caz prevenire beneficiaza de cel puţin 42 de ore pe an de formare continua în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continua în domeniul protectiei copilului cu accent pe identificarea factorilor de risc pentru abuz, neglijare, separarea copilului de familia sa şi administrarea serviciilor de prevenire de la nivel local. Pregătirea se asigura din bugetul angajatorului.11.5. Responsabilii de caz din protecţie speciala şi din centrele maternale beneficiaza de cel puţin 42 de ore pe an de formare continua în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continua în domeniul protectiei copilului.Pregătirea se asigura din bugetul angajatorului.11.6. MC şi responsabilii de caz participa la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinte.11.7. Educatia permanenta şi formarea profesionala continua a MC şi a responsabililor de caz sunt promovate, sprijinite şi înregistrate de către angajatori.11.8. Educatia permanenta şi formarea profesionala continua a MC şi a responsabililor de caz se realizează conform legislaţiei în vigoare.Indicatorii pentru Standardul 11(I)11.1.-11.7. - Dosarul personal al fiecarui MC şi responsabil de caz cuprinde documentele prevăzute de legislatia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare initiala, de iniţiere şi continua prevăzute de SMO prezente.- Lista programelor de pregatire contractate sau organizate de furnizorul de servicii. Programarea participării la cursurile de pregatire.- MC şi responsabilii de caz sunt informati cu privire la noutatile şi schimbările din domeniul lor de activitate.(I)11.8. Certificatele de absolvire cu recunoastere naţionala şi cele cu recunoastere din partea angajatorului. În cazul celor din urma se verifica modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizand criteriile existente în legislatia de formare profesionala a adultului.Standardul 12SupervizareFurnizorul de servicii dispune permanent de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane.RezultatManagerii de caz şi responsabilii de caz beneficiaza de supervizare din partea unor specialisti pregatiti şi cu experienta în acest sens şi acest lucrul permite functionarea serviciilor la randament optim.Proceduri de implementare a standardului 1212.1. Furnizorii de servicii au obligaţia, de a asigura supervizarea interna şi externa a MC şi responsabililor de caz.12.2. Coordonatorii serviciilor organizeaza cel puţin o dată pe luna intalniri de supervizare interna cu MC, individual şi în echipa, şi la cererea acestora.12.3. Supervizarea externa se realizează de specialisti cu studii superioare socio-umane sau medicale cu experienta de cel puţin 5 ani în servicii pentru copil şi familie, pregatire în supervizare şi experienta de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie în plus faţă de persoanele cărora li se asigura supervizarea respectiva.12.4. Coordonatorii serviciilor şi alti specialisti angajaţi ai furnizorului de servicii care desfăşoară activităţi de supervizare interna beneficiaza de cel puţin 42 de ore de formare continua în acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.Indicatori pentru Standardul 12(I)12.1.-12.2. - Numar de intalniri de supervizare, individuale şi în echipa/ MC/ luna/ an.- Numar de intalniri de supervizare la solicitarea MC/ echipei/ an.(I)12.3. Rapoarte de supervizare. Lista specialistilor care desfăşoară activităţi de supervizare, angajaţi ai furnizorului de servicii şi/sau cu care acesta are incheiate contracte de colaborare. Diplome, atestate şi alte documente doveditoare ale pregatirii.(I)12.4. Programul de pregatire în domeniul supervizarii, programarea specialistilor la cursuri de supervizare. Diplome, atestate şi alte documente doveditoare ale pregatirii.---------