ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 31 octombrie 2006    Având în vedere:- art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;- art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.  +  Articolul 2Formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM prevăzut în anexa nr. 1 se completează în cazul în care evenimentul s-a produs până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv.  +  Articolul 3În anexa nr. 2 sunt prevăzute instrucţiunile pentru completarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 16 octombrie 2006.Nr. 755.  +  Anexa 1                                    FORMULAR               pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAM                            Nr. ...................  1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă _________________ în data     de ______________  2. Nr. Accident la întreprindere şi/sau unitate / / Înregistrat la     întreprindere şi/sau unitate în data de / /             DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII                                                 Cod SIRUES │_│_│_│_│_│_│_│_│_│  3. Denumire întreprindere şi/sau unitate: _______ Cod fiscal │_│_│_│_│_│_│_│  4. Judeţ: ______________ │_│_│  5. Localitate: __________________ │_│_│_│_│_│_│  6. Forma de proprietate: ________________ │_│  7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii: _____ angajaţi │_│  8. Activitatea economică: _____________________ │_│_│_│_│_│_│     (activitatea principală a unităţii - cod CAEN)                     DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI  9. Numele şi prenumele: _______________________________ 10. Activitate desfăşurată în momentul accidentului    (cod CAEN): __________________ │_│_│_│_│ 11. Ocupaţie (cod COR): _________________________ │_│_│_│_│_│_│ 12. Statut profesional: ________________________________ │_│ 13. Sex: _______________ │_│ 14. Vârstă: ______ ani Vechimi: 15. 16. 17. În muncă: __ ani│_│_│ În ocupaţie: __ ani│_│_│ La locul de muncă: __ ani│_│_│                  DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI  18. Ziua: │_│_│ 19. Luna: │_│_│ 20. An: │_│_│_│_│  21. Zi săptămână: ___________ │_│_│ 22. Ora zi: orele _________ │_│_│  23. Perioada de la începutul schimbului: ______ ore                DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI  24. Tip accident: incapacitate temporară de muncă _________________ │_│  25. Efect: _____________ │_│_│ 26. Locaţia leziunii: _______________ │_│_│  27. Reluat activitatea la: Ziua: │_│_│ Luna: │_│_│ Anul: │_│_│_│_│                   DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI  28. Felul accidentului (individual, colectiv): _____________________ │_│_│  29. Felul activitaţii: ______________________________________________ │_│_│  30. Împrejurare: ___________________________________________________ │_│_│  31. Mijloc de producţie: __________________________________________ │_│_│_│_│  32. Componenta: __________________________________________________ │_│_│  Cauze 33. Executant: _____________________________________ │_│_│  dependente 34. Mijloc de producţie: ___________________________ │_│_│  de: 35. Sarcină: ____________________________________ │_│_│_│_│                   36. Mediu: _______________________________________ │_│_│_│_│                                                                         VERSO           SCURTĂ DESCRIERE A MODULUl ÎN CARE S-A PRODUS ACCIDENTUL:    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________  Numele şi telefonul persoanei din întreprindere şi/sau unitate care poate da  relaţii cu privire Ia completarea formularului:  ____________________________________ Tel ________________________________  DENUMIREA ŞI ADRESA ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII:  ________________________________________________________  Str. _______________________________ Nr. _____________  Sector ____________ Oraş _______________________________  Tel. Director __________________________________________      Semnătura conducătorului Semnătura persoanei            unităţii competente      ________________________ ___________________            Ştampila  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa Formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAM  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALEFormularul de înregistrare a accidentului de muncă (FIAM) este documentul de declarare oficială a accidentului de muncă, conform precizărilor normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.FIAM este un document tipizat cu utilizare naţională destinată îndeplinirii prevederilor Legii nr. 319/2006, cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale şi este:- Document de înregistrare a accidentelor de muncă;- Suport pentru culegerea informaţiilor necesare analizei statistice a accidentelor de muncă.În conformitate cu prevederile Legîi nr. 319/2006 şi ale Capitolului VII - Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale, din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, se stabilesc următoarele obligaţii cu privire la completarea FIAM:1. - obligaţia completării FIAM revine angajatorului la care se înregistrează accidentul de muncă;2. - completarea FIAM şi expedierea sa la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se face în numărul de exemplare, în termenele şi modul de distribuire prevăzute în Capitolul VII din Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;3. - pentru accidentele de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă, FIAM se completează în două exemplare: un exemplar rămâne la unitate, ataşat la dosarul de cercetare, iar un exemplar se transmite la ITM. Pentru accidentele de muncă soldate cu invaliditate sau mortale, FIAM se completează în trei exemplare, cel de-al treilea exemplar servind la întocmirea dosarelor de pensionare;4. - ITM verifică corectitudinea completării FIAM în termen de 5 zile şi transmite baza de date la Inspecţia Muncii;Completarea formularului se face pe baza datelor din dosarul de cercetare a accidentului de muncă, în aşa fel încât datele înscrise în formular să reflecte cât mai fidel realitatea relevată de cercetarea accidentului de muncă.La toate criteriile la care informaţiile se înscriu şi codificat, vor fi respectate cu stricteţe codurile prevăzute în Capitolul III al prezentei instrucţiuni.  +  Capitolul II SEMNIFICAŢIA CRITERIILOR ŞI PARTICULARITĂŢILE DE COMPLETARE A ACESTORACRITERIUL este o informaţie (dată) specifică din cadrul grupei ce serveşte la realizarea scopului grupei. Ex. - în cadrul grupei II - "Ocupaţia" reprezintă un criteriu.În FIAM fiecărui criteriu îi este asociat un număr de ordine.În FIAM criteriile sunt prezentate în GRUPE DE CRITERII, fiecare grupă îndeplinind o anumită funcţie.Particularităţile de completare ale criteriilor sunt prezentate în continuare pe grupe de criterii în ordinea de numerotare a criteriilor.DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA ACCIDENTULUI DE MUNCĂ (FIAM)1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă ................. În data de .................La nivelul ITM, fiecărui formular i se dă un număr curent de ordine, acelaşi cu cel din registrul unic de evidenţă al accidentaţilor.2. Nr. .../.../... din ....................Într-un accident de muncă se pot accidenta una sau mai multe persoane.Formularul se completează pentru fiecare persoană accidentată.Fiecare accident de muncă primeşte câte un număr care se completează de către întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul, în ordinea crescătoare a producerii accidentelor de muncă (această evidenţă se va ţine de la începutul anului calendaristic, primul accident de muncă produs de la începutul anului va avea numărul 1). Numerotarea formularelor trebuie să fie unică, pentru întreprinderea şi/sau unitatea economică respectivă!În prima zonă (delimitată de un I) se trece numărul de înregistrare al accidentului respectiv în evidenţa unităţii.În a doua zonă se trece numărul persoanelor accidentate în cadrul accidentului respectiv.În a treia zonă se trece un număr care identifică formularul corespunzător fiecărei persoane accidentate.Astfel, de exemplu, presupunând că la un angajator s-a produs un accident colectiv de muncă, cu 5 accidentaţi, iar în registrul de evidenţă al accidentelor de muncă din cadrul unităţii s-a ajuns la numărul 51, formularele (pentru accidentaţii individuali din cadrul accidentului colectiv) vor fi în număr de 5, şi vor purta numerele 51/5/1, 51/5/2, 51/5/3, 51/5/4, 51/5/5. Dacă s-a accidentat o singură persoană, înregistrată la numărul 52 se va completa 52/1/1 iar dacă s-au accidentat două persoane, la numărul 56, fişele vor fi numerotate 56/2/1 şi 56/2/2.DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII CARE ÎNREGISTREAZĂ ACCIDENTUL3. Denumirea întreprinderii şi/sau unităţiiSe înscrie în clar denumirea completă a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de muncă. Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUES al respectivei întreprinderi şi/sau unităţi şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal).4. JudeţulSe înscrie în clar denumirea judeţului pe teritoriul căruia îşi are sediul întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul de muncă. Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător care se ia din lista de coduri de judeţe existentă în instrucţiuni (acest cod este codul SIRUTA la nivel de judeţ).5. LocalitateaSe înscrie în clar localitatea de reşedinţă a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de muncă.Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUTA al localităţii respective.6. Forma de proprietateSe va înscrie în clar forma de proprietate în care se încadrează unitatea; se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător, conform listei de coduri. Codificarea este utilizată de Comisia Naţională de Statistică, fiind impusă în documentele statistice. Se oferă în continuare, definiţiile pentru diversele tipuri de forme de proprietate; aceste definiţii permit încadrarea exactă a unităţii din punct de vedere al formei de proprietate.Sectorul public se înregistrează pentru unităţi economice ca:- regii autonome şi societăţi comerciale de stat,- unităţi economice de stat neorganizate în regii autonome,'ad instituţii bugetare ale administraţiei centrale sau ale administraţiei locale.Sectorul privat pentru unităţi economice ca:- o întreprindere mică, atelier, magazin aparţinând unei persoane fizice sau unor persoane fizice şi juridice asociate. Societăţile comerciale cu capital integral de stat se încadrează în sectorul public.Sectorul mixt (public şi privat) pentru societăţi comerciale cu capital mixt (de stat şi privat).Sectorul cooperatist pentru:- societăţi comerciale cooperatist - meşteşugăreşti, de consum sau de credit;- cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit;'ad cooperative agricole de producţie (acolo unde mai sunt organizate)Alte sectoare pentru unităţi din categoria:- organizaţii politice, profesionale, sindicale, asociaţii cu scop nelucrativ, etc. şi unităţi economice subordonate acestora.7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţiiSe va completa, în clar, numărul total de angajaţi (la data producerii accidentului) ai întreprinderii şi/sau unităţii respective.Se va înscrie codificat codul corespunzător grupei de mărimi în care se încadrează întreprinderea şi/sau unitatea, cod existent în lista de coduri.8. Activitatea economicăSe va înscrie, în clar şi codificat, sectorul de activitate economică din care face parte întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul.Atenţie! Acest criteriu se referă strict la activitatea principală a unităţii în care s-a produs accidentul.În continuare sunt prezentate exemple de completare pentru sectorul de activitate.Întreprinderea şi/sau unitatea economică în care s-a produs accidentul este S.C. Remar SA., având ca activitate principală:Repararea mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant. În FIAM se va completa.8) Sector de activitate: Transporturi: 11Întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul este S.C Carbochim, având ca activitate principală: Fabricarea produselor chimice.În FIAM se va completa:8) Sector de activitate: Chimie şi petrochimie 10DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI9. Numele şi prenumeleSe înscrie în clar numele şi prenumele persoanei accidentate.10. Activitatea desfăşurată în momentul accidentăriiSe înscrie în clar categoria economică în care era încadrată activitatea desfăşurată de accidentat în momentul producerii accidentului de muncă.În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător activităţii înscrise în clar.Înscrierea se va face respectându-se lista de coduri CAEN cu patru cifre.Codificarea este utilizată de Comisia Naţională de Statistică, ea reprezentând nomenclatorul CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) şi este impusă în documentele statistice.Atenţie! Acest criteriu se referă la activitatea desfăşurată de accidentat şi nu la activitatea principală a unităţilor economice, prinsă la Sectorul de activitate.În continuare sunt prezentate exemple de completare pentru sectorul de activitate comparativ cu clasificarea activităţii. a) Activitatea principală a unităţii economice: Metalurgie.În FIAM se va completa:8) Sector de activitate: Metalurgie: cod 06 b) Activitatea desfăşurată de accidentat: preparare produse chimice.În FIAM se va completa:10) Clasificarea activităţii: Industria chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale - Fabricarea produselor chimice de bază: cod: 241.Se observă, urmărind codurile că gruparea activităţilor urmăreşte cele trei mari sectoare economice:- sectorul primar: al producţiei agricole şi al materiilor prime;- sectorul secundar: al producţiei de bunuri materiale;- sectorul terţiar: al serviciilor.În cazul în care activitatea desfăşurată de accidentat nu se regăseşte în lista de coduri, se va apela la lucrarea "Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională" unde se va urmări identificarea folosind ultimul nivel (codurile din 4 cifre); când se identifică astfel activitatea desfăşurată, ea se asimilează cu activitatea descrisă de codul de trei cifre, imediat superior.Astfel de exemplu, activitatea Lucrări de invelitori, şarpante şi terase la construcţii nu se regăseşte în lista de coduri oferită; urmărind în lucrarea citată, la capitolul CONSTRUCŢII subcapitolul Construcţii, această activitate se regăseşte la codul 4522 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii (pag. 108 din lucrarea citată); ea se va asimila cu activitatea existentă la nivelul imediat superior, respectiv 451 - organizarea de şantiere, pregătirea terenului pentru clădiri şi construcţii inginereşti. Trebuie amintit faptul că, Comisia Naţională de Statistică, oferă informaţiile statistice interesante pentru acest criteriu la nivelul codurilor cu trei cifre, deci la nivelul codificării adoptate în lucrare!11. OcupaţiaSe completează în clar şi codificat ocupaţia pe care persoana accidentată o avea în momentul producerii accidentului, conform încadrării sale. Pentru codificarea ocupaţiilor se va utiliza codul cu 6 (şase) cifre, corespunzător Codului Ocupaţiilor din România (COR), codificare armonizată cu cea din Comunitatea Economică Europeană (CEE).Ocupaţiile reţinute sunt prezentate în ordine alfabetică, ele provenind din următoarele grupe:1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice). Cuprinde ocupaţii corespunzătoare funcţiilor de execuţie care necesită, în mod obişnuit pregătire superioară şi care implică desfâşurarea unor activităţi intelectuale şi ştiinţifice de strictă specialitate.3. Tehnicieni şi asimilaţi. Include ocupaţii care cer calificarea necesară pentru asumarea unor responsabilităţi tehnice, administrative, financiare, comerciale sau pentru executarea unor operaţiuni auxiliare în activităţile de cercetare-proiectare, informatică, învăţământ, sănătate, asigurări sociale etc. Cea mai mare parte a ocupaţiilor din această grupă corespunde nivelului de pregătire postliceală şi maiştrii.4. Funcţionari. Cuprinde ocupaţii care necesită un nivel mediu de pregătire şi care implică realizarea unor lucrări de secretariat şi de birou, de introducere a datelor la calculator sau de prelucrare a acestora cu ajutorul maşinilor mecanizate, lucrări de evidenţă a materialelor, a producţiei şi a transporturilor, operaţiuni de casă şi activităţi de informare a clientelei.5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi. Cuprinde ocupaţiile care necesită o calificare de nivel mediu pentru executarea unor lucrări şi servicii în comerţ şi alimentaţie publică, de îngrijire în instituţii de asistenţă socială şi sanitară, de îngrijire personală, de pază şi apărare a ordinii publice.6. Muncitori din agricultură şi pescuit. Include ocupaţii corespunzătoare persoanelor care lucrează în agricultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit.7. Muncitori şi meseriaşi. Înglobează ocupaţiile corespunzătoare meseriilor tradiţionale care implică activităţi care se execută cu unelte sau maşini-unelte manuale şi care necesită cunoştinţe şi aptitudini pentru realizarea unor lucrări de extracţie şi preparare a minereurilor, construirea, întreţinerea şi repararea maşinilor, instalaţiilor industriale şi clădirilor, producerea şi prelucrarea mărfurilor alimentare, confecţionarea produselor artizanale şi a altor obiecte similare.8. Operatori pe instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini, echipamente şi alte produse. Cuprinde ocupaţiile care cer calificarea necesară pentru conducerea maşinilor şi instalaţiilor industriale şi agricole sau pentru asamblarea unor produse şi echipamente după specificaţii şi procedee bine definite.9. Lucrători necalificaţi. Include ocupaţiile corespunzătoare activităţilor necalificate ce se execută în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice, în agricultură, construcţii, transporturi, industria extractivă sau prelucrătoare.10. Forţele armate. Înglobează ocupaţiile specifice armatei - cadre militare şi militari în termen.Vom da numai câteva exemple:831204 acar421101 casier311101 laborant chimistÎn cazul în care ocupaţia în care era încadrat accidentatul nu se regăseşte în C.O.R. şi nu se poate asimila, ea se va scrie doar în clar.12. Statutul profesionalSe consideră statut profesional situaţia (calitatea, poziţia) deţinută, de o persoană în funcţie de modul în care obţine veniturile prin ocupaţia efectiv exercitată.Se va completa în clar acest statut, pentru încadrarea accidentatului într-una din categorii folosindu-se următoarele definiţii:- Patron, proprietar, întreprinzător este persoana care exercită ocupaţia declarată în propria sa unitate pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi lucrători.- Lucrător pe cont propriu: este persoana care exercită ocupaţia declarată în propria sa unitate şi care nu utilizează nici un Lucrător; în această categorie se înscriu: ţăranii cu gospodărie individuală, meseriaşii particulari, şoferii, comercianţii, cărăuşii şi alte persoane care desfăşoară o activitate pe cont propriu, fără a avea lucrători proprii.- Lucrător: este persoana care exercită ocupaţia declarată într-o unitate economică sau socială publică (de stat), privată (particulară) sau cooperatistă în schimbul unei remuneraţii. În această categorie se includ şi:- militarii în termen- persoanele angajate permanent de către persoane particulare (femei menaj, etc.)- Membru al unei asociaţii cooperatiste: se consideră persoana care este membru activ al unei cooperative sau asociaţii agricole, meşteşugăreşti, de consum sau de credit.- Lucrător familial neremunerat: este persoana care desfăşoară o activitate aducătoare de venit într-o unitate economică familială pentru care nu primeşte remuneraţie completă sub forma de salariu sau plată în natură ca un lucrator care efectuează aceeaşi muncă şi care este membru al gospodăriei respective.- Altă situaţie: cuprinde persoanele care nu pot fi încadrate după statul lor profesional în una din situaţiile de mai sus.În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător:1 - Patron, întreprinzător2 - Lucrător pe cont propriu3 - Lucrător4 - Membru al unei asociaţii cooperatiste5 - Altă situaţie.Codificarea folosită corespunde codurilor Comisiei Naţionale de Statistică.Sunt prezentate exemple de completare a statutului profesional. a) Accidentata era femeie de serviciu; în FIAM se va completa:12) Statul profesional - Lucrător cod 3. b) Accidentatul era proprietarul unui atelier de reparaţii auto; în FIAM se va completa:12) Statut profesional - Patron: cod 1.13. SexSe completează în clar şi codificat sexul victimei accidentului.14. VârstaSe completează în clar vârsta şi codificat grupa de vârstă corespunzătoare vârstei victimei accidentului.15. Vechimea în muncăSe trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea persoanei accidentate.Vechimea în muncă se referă la întreaga activitate desfăşurată de accidentat, indiferent de ocupaţiile pe care acesta le-a avut.16. Vechimea în ocupaţieSe trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea persoanei accidentate.Se referă la vechimea în ocupaţia pe care accidentatul o avea la data producerii accidentului.17. Vechimea la locul de muncăSe trece codificat grupa de vechime în care se încadrează persoana accidentată.Se referă la vechimea pe care o avea accidentatul la locul de muncă la care s-a produs accidentul.Exemple de completarea pentru vârsta, vechimea în muncă, vechimea în ocupaţie şi vechimea la locul de muncă a) Accidentatul avea vârsta de 40 de ani, o vechime în muncă de 12 ani, o vechime în ocupaţie de 4 ani şi o vechime la locul de muncă de 1 lună, fiind recent transferat. În FIAM se va completa:14) Vârsta: 40 ani; cod 515) Vechimea în muncă: 516) Vechimea în ocupaţie. 317) Vechimea la locul de muncă 1. b) Accidentata avea vârsta de 25 de ani, o vechime în muncă şi în ocupaţie de 5 ani şi o vechime la locul de muncă de 2 ani.În FIAM se va completa:14) Vârsta: 25 ani; cod 315) Vechimea în munca: 416) Vechimea în ocupaţie: 417) Vechimea la locul de muncă: 2. c) Accidentatul avea vârsta de 43 de ani, o vechime în muncă de 22 de ani, o vechime în ocupaţie de 2 ani şi o vechime la locul de muncă de 1 lună, fiind recent transferat.În FIAM se va completa:14) Vârsta 43 ani; cod 515) Vechimea în muncă. 616) Vechimea în ocupaţie 217) Vechimea la locul de muncă 1. d) Accidentata avea vârsta de 55 de ani, o vechime în muncă şi în ocupaţie de 35 ani şi o vechime la locul de muncă de 2 ani.În FIAM se va completa:14) Vârstă. 55 ani; cod 615) Vechimea în muncă: 616) Vechimea în ocupaţie. 617) Vechimea la locul de muncă: 2DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI18. Ziua producerii accidentului19. Luna producerii accidentului20. Anul producerii accidentuluiSe înscriu codificat în câmpurile respective ziua, luna şi anul producerii accidentului.21. Ziua din săptămână22. Ora din zi23. Perioada de la începutul schimbuluiSe înscriu în câmpurile respective codificat, ziua din săptămână, ora din zi (în raport cu ciclul de 24 h) şi perioada de la începerea lucrului (schimbului) după care s-a produs accidentul de muncă.Exemple de completare a datei. a) "Accidentul s-a produs în data de 2.03.1992, în jurul orei 17.00, (schimbul II)"Completarea în FIAM se va face astfel:18) Zi - 02;19) Luna-03;20) An: 99221) Zi săpt.: 1;22) Ora zi 17;23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului - ora 13 şi ora producerii accidentului - ora 17): 04. b) "Accidentul s-a produs în data de 6.03.1992, în jurul orei 10.00..."Completarea în FIAM se va face astfel:18) Zi - 06;19) Luna - 03;20) An: 99221) Zi săpt.: 5;22) Ora zi 17;23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului - ora 7.00 şi ora producerii accidentului - ora 10.00): 03.DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI24. Tipul accidentuluiConform clasificării accidentelor în funcţie de urmări se înscrie în clar şi codificat unul din cele trei tipuri de urmări:- cu incapacitate temporară: 1- cu invaliditate: 2- mortal: 325. Efectul asupra corpuluiSe înscrie în clar şi codificat, în concordanţă cu concluziile certificatului medical anexat la procesul verbal de cercetare a accidentului. În cazurile în care nu se poate face o încadrare directă, (folosind codurile existente), a concluziilor certificatului medical, se va solicita concursul organelor medicale din întreprindere sau din reţeaua sanitară.01 - Contuzie02 - Plagă03 - Arsură04 - Entorsă05 - Luxaţîe06 - Fractură07 - Amputare08 - Leziuni ale organelor interne09 - Intoxicaţie acută10 - Electrocutare11 - Asfixie12 - Insolaţie13 - Leziuni multiple14 - Degerături26. Localizarea leziuniiSe înscrie codificat partea organismului afectată de vătămare (structura localizărilor este conformă cu clasificarea echipamentelor individuale de protecţie pe criteriul părţii anatomice protejate obţinându-se în acest fel informaţii despre completitudinea şi eficienţa acestora).10. Cap11. Regiunea craniană12. Ochi13. Faţă20. Gât30. Trunchi31. Torace32. Abdomen33. Bazin34. Coloana vertebrală40. Membru superior41. Umăr42. Braţ43. Cot44. Antebraţ45. Palma46. Degete50. Membru inferior51. Şold52. Coapsă53. Genunchi54. Gambă55. Gleznă56. Laba piciorului57. Degete60. Localizări multipleExemplu de completare:"A suferit amputarea traumatică a degetelor de la mâna dreaptă"- Efectul asupra corpului: Amputare - cod 07."- Localizarea leziunii: Membru superior - Degete: cod 46.Exemple pentru completarea efectului asupra corpului şi localizării leziunii. a) "A suferit fractura degetului mic de la mâna dreaptă"- Efectul asupra corpului: Fractură - cod 06- Localizarea leziunii: Membrul superior - Degete: cod 46 b) "A suferit amputarea traumatică a degetelor de la mâna dreaptă"- Efectul asupra corpului: Amputare: cod 07- Localizarea leziunii: Membrul superior - Degete: cod 4627. Reluat activitatea la: ziua, luna, anulSe înscriu în câmpurile respective ziua, luna şi anul reînceperii activităţii accidentatului după terminarea perioadei de incapacitate temporară de muncă.DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI28. Felul accidentuluiCriteriul "Felul accidentului" conţine informaţii privind încadrarea accidentului din punct de vedere al numărului de persoane accidentate simultan şi din aceeaşi cauză, respectiv accident individual sau accident colectiv.De asemenea, cuprinde informaţii referitoare la numărul persoanelor accidentate în cazul unui accident colectiv. În acest scop sunt alocate 3 căsuţe, completarea făcându-se astfel:- în prima căsuţă (Felul accidentului) se înscrie felul accidentului conform codurilor din lista de coduri;- următoarele 2 căsuţe (Nr. victime) se completează doar în cazul în care accidentul a fost colectiv, înscriindu-se numărul de persoane accidentate.În cazul accidentelor individuale aceste două căsuţe rămân necompletate.Exemplu de completare- accident individual- accident colectiv cu trei persoane accidentate.29. Felul activităţiiSe înscrie în clar şi codificat felul activităţii pe care o desfăşura accidentatul în momentul accidentării, urmărindu-se separarea accidentelor produse în activităţile economice de bază, specifice sectorului de activitate în care se încadrează activitatea unităţii de cele produse în activităţi auxiliare.Astfel, dacă activitatea unităţii a fost incadrată în sectorul Construcţii de Maşini atunci se va proceda astfel: a) dacă accidentatul era strungar, activitatea sa era o activitate de bază în raport cu sectorul de activitate al unităţii, atribuindu-se codul 01; b) dacă accidentatul era reglor, activitatea sa nu este considerată activitate de bază în raport cu activitatea unităţii, înscriindu-se codul 08.30. ÎmprejurareSe înscrie în clar şi codificat împrejurarea în care s-a produs accidentul de muncă. Prin împrejurare se înţelege modul de producere a leziunii şi se exprimă sintetic forma concretă, finală care a condus la producerea leziunii, fără a se ţine cont de ansamblul evenimentelor care s-au petrecut anterior.01. Căderea accidentatului la acelaşi nivel02. Căderea accidentatului de la înălţime03. Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte04. Proiectarea de materiale şi obiecte05. Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune06. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic07. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual08. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în incinta unităţii09. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în exteriorul unităţii (drumuri publice)10. Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate11. Contact cu curent electric (electrocutare)12. Contact cu substanţe fierbinţi13. Contact cu substanţe nocive14. Explozii15. Scufundare16. Incendii17. Alte împrejurăriExemplu de completare: a) în timpul tăierii oxiacetilenice a unei bare de alamă, schimbând poziţia becului, flacăra a luat altă traiectorie, provocând sudorului arsuri la degetele mâinii stângi.30) Împrejurare: contact cu substanţe fierbinţi: 12.Exemple de completare pentru împrejurări a) "în timp ce efectua operaţia de reparaţii la o pompă submersibilă i-a sărit o bucată de metal (rulment) în ochi"30) Împrejurare: Proiectare de materiale şi obiecte: 04 b) "În timpul funcţionării maşinii de tăiat rulouri RAFAMA a încercat să prindă cu mâna stângă marginea tăiată a benzii de abraziv, moment în care şorţul i-a fost prins de un ax al maşinii şi l-a tras în jos, producăndu-i fractură la umărul stâng"30) împrejurare: Prindere cu scule acţionate mecanic: 06. c) "În timpul funcţionării oxiacetilenice a unei bare de oţel, schimbând poziţia becului, flacăra a luat altă traiectorie, provocând sudorului arsuri la degetele mâinii stângi"30) Împrejurare. Contact cu substanţe fierbinţi: 12.31. Mijlocul de producţieSe înscrie în clar şi codificat mijlocul de producţie implicat direct în producerea accidentului de muncă. Codurile pentru aceste mijloace se regăsesc (sau se asimilează) cu cele din lista de coduri.În cazul în care nu se reuşeşte găsirea în lista de coduri se va completa codul pentru alte mijloace de producţie: pe verso formularului, la rubrica: Scurtă descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va preciza şi denumirea exactă a mijlocului de producţie care n-a fost identificat.32. Componenta mijlocului de producţieSe înscrie în clar şi codificat componenta din cadrul mijlocului de producţie care a produs vătămarea (leziunea).Prin precizarea componenţei se urmăreşte atât punerea mai clară în evidenţă a locului unde trebuie acţionat pentru prevenirea unor accidente similare, cât şî stabilirea unei tipologii relevante din acest punct de vedere pentru fenomenul accidentării în ansamblu.Exemple de completare: a) "În data de 16.01.1992, în jurul orei 9.00, laminatorul îşi indeplinea sarcina de lucru: în timpul laminării la cald a unei table, dintr-un colţ al acesteia s-a desprins o bucată de metal, care, în traiectoria sa l-a accidentat la mână, urmare a neutilizării mijloacelor de protecţie. A suferit arsuri de gradul 2 la mână."31) Mijlocul de producţie: Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgie (inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor neferoase): Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de laminate cod 278.32) Componenta mijlocului de producţie: Materii prime sau materiale aflate în procesul prelucrării: cod 01. Deci, în FIAM, completarea codurilor va fi următoarea:33) Mijlocul de producţie 27832) Componenta: 01. b) "Încercând să pornească maşina de şarjat la secţia Oţelăria Electrică cu ajutorul unei baterii auxiliare, din neatenţie îşi prinde degetul mare de la mâna dreaptă între pinionul de pornire şi carcasă, suferind fractură de police drept"31) Mijlocul de producţie: Utilaje şi instalaţii pentru maşini de şarjare: cod 277.32) Componenta. Organe de antrenare, forţa, motoare termice: cod 07. Deci, în FIAM se vor completa următoarele coduri:31) Mijlocul de producţie: 27732) Componenta: 07.33. Cauze dependente de executant34. Cauze dependente de mijlocul de producţie35. Cauze dependente de sarcina de muncă36. Cauzele dependente de mediul de muncăÎnscrierea cauzelor se face în clar şi codificat având ca bază datele din procesul verbal de cercetare a accidentului de muncă. Exprimarea cauzelor se face pe baza principiului sistemic de abordare a proceselor de muncă în conformitate cu care, orice, proces de muncă indiferent de complexitatea sa presupune existenţa a patru elemente: executantul, mijloacele de producţie, sarcina de muncă şi mediul de muncă.Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă fiecare element al procesului de muncă se caracterizează prin însuşiri, stări fenomene, comportamente care, conducând la o disfuncţie a sistemului pot provoca accidente de muncă şi (sau) boli profesionale, denumite la un loc factori de risc. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.După producerea accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale factorii de risc se constituie în cauze ale acestor evenimente.Factorii de risc, respectiv cauzele dependente de fiecare element component al procesului de muncă în parte, au fost prezentaţi astfel încât să se asigure în măsură maxim posibilă următoarele deziderate: a) să se releve (să poată fi puşi în evidenţă) cât mai direct la nivelul elementului respectiv; b) să sugereze cât mai clar locul de aplicare şi tipul măsurilor de prevenire; c) să sugereze cât mai clar responsabilităţile în producerea evenimentului respectiv.Astfel pentru completarea câmpurilor afectate criteriului "Cauze" se va proceda astfel:- pentru câmpul 33 se va înscrie din lista de cauze dependente de executant (persoana accidentată) codul cauzei corespunzătoare;- pentru (câmpul 34 se va înscrie din lista de cauze dependente de mijloace de producţie codul corespunzător situaţiei re-levate de cercetarea accidentului de muncă;'ad pentru câmpul 35 se va înscrie din lista de cauză dependente de sarcina de muncă codul corespunzător, care reflectă deficienţa din sarcina de muncă a executantului aşa cum rezultă din cercetarea accidentului;- pentru câmpul 36 se va înscrie din lista de cauze dependente de mediul de muncă, codul corespunzător situaţiei relevate de cercetarea accidentului de muncă.Câmpurile 33, 34, 35 şi 36 se vor completa numai în măsura în care în procesul de cercetare a accidentului de muncă au fost identificate (stabilite) cauze dependente de respectivul criteriu: victima, mijlocul de producţie, sarcina, mediu. Cel puţin unul din câmpuri trebuie completat, în caz contrar reieşind că accidentul nu a avut cauze.În cazul în care nu se reuşeşte regăsirea în listele de coduri se va completa codul pentru Alte cauze; pe verso-ul formularului, la rubrica Scurtă descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va adăuga denumirea exactă a cauzelor care au produs accidentulExemple de completare pentru cauzele accidentelor de muncă a) "În ziua de 24.08.1993 în jurul orei 17.00, în timp ce lucra la jupuirea unei bovine, conform sarcinii de serviciu primită de la şeful abatorului dar fără a avea instructajul de protecţia muncii efectuat, muncitorul a manevrat necorespunzător cuţitul ce-l avea în mâna dreaptă provocăndu-şi o plagă la antebraţul stâng, cu secţionarea arterei. Sarcina de lucru s-a realizat, sub presiunea relaţiei neprincipiale între şef şi subordonaţi."33) Cauze dependente de executant; Efectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiei de muncă - comenzi, manevre: cod 3.34) Cauze dependente de mijlocul de producţie; Obiecte cu suprafeţe sau corpuri periculoase (pericol la contact sau manipulare) - cu muchii tioase - cod 52.35) Cauze dependente de Sarcina de muncă. Repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă - fâră instruire sau cu o instruire incompletă în domeniul protecţiei muncii: cod 95.36) Cauze dependente de mediu. Climatul psihosocial - relaţii neprincipiale între şef şi subordonaţi - cod 159.Deci, în FIAM completarea codurilor va fi:Cauze dependente de:33) executanţi: 334) mijlocul de producţie: 5235) sarcina: 9536) mediul: 159 b) "În data de 14.02.1992, în jurui orei 13.00, lăcătuşul se afla la locul de muncă (deservire ghilotină) pentru realizarea operaţiilor de muncă programate. Datorită instructajului de protecţie a muncii necorespunzător şi neatenţiei a ajuns cu degetele mâinii stângi la partea activă a ghilotinei. A suferit amputarea traumatică a degetelor mâinii stângi."33) Cauze dependente de executant: Efectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de muncă - comenzi, manevre - cod 334) Cauze dependente de mijlocul de producţie: Mişcări funcţionale ale maşinilor, mecanismelor declanşate contraindicat - cod 40.35) Cauze dependente de sarcină. Repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă - fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - cod 9536) Cauze dependente de mediu: nu există, nu se completează. Deci, în FIAM completarea codurilor va fi :Cauze dependente de:33) executant 334) mijlocul de producţie 4035) sarcină. 9536) mediu.SCURTĂ DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE A FOST PRODUS ACCIDENTULSe va descrie pe scurt modul în care s-a produs accidentul, punându-se în evidenţă elementele înscrise pe faţa formularului. În cazul completării pentru Mijloc de producţie şi Cauze dependente pentru Alte mijloace de producţie şi Alte cauze, acestea (denumirea mijloacelor de producţie şi a cauzelor care n'adau putut fi identificate) vor fi trecute distinct la acest paragraf.NUMELE PERSOANEI DIN UNITATE CARE POATE DA RELAŢII CU PRIVIRE LA COMPLETAREA FORMULARULUI, TELEFONSe va completa cu numele şi telefonul la care poate fi găsită persoana (din întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul) care poate furniza informaţii (în cazul când sunt necesare informaţii suplimentare sau când formularul prezintă erori de completare care nu pot fi corectate de către cei care fac prelucrarea automată implicând necesitatea contactului cu persoana care a completat formularul, în vederea unor eventuale lămuriri); se recomandă completarea lizibilă a acestei rubrici.SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII; ŞTAMPILASe semnează de către angajatorul la care s-a produs accidentul şi se aplică ştampila întreprinderii şi/sau unităţii respective.SEMNĂTURA PERSOANEI COMPETENTESe semnează de către persoana competentă (autorizată de către instituţiile abilitate ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei).  +  Capitolul III LISTA CODURILOR FOLOSITE4. JUDEŢUL01. ALBA02. ARAD03. ARGEŞ04. BACĂU05. BIHOR06. BISTRIŢA-NĂSĂUD07. BOTOŞANI08. BRAŞOV09. BRĂILA10. BUZĂU11.CARAŞ-SEVERiN12. CLUJ13. CONSTANŢA14. COVASNA15. DÂMBOVIŢA16. DOLJ17. GALAŢI18. GORJ19. HARGHITA20. HUNEDOARA21. IALOMIŢA22. IAŞI23. ILFOV24. MARAMUREŞ25. MEHEDINŢI26. MUREŞ27. NEAMŢ28. OLT29. PRAHOVA30. SATU MARE31. SĂLAJ32. SIBIU33. SUCEAVA34. TELEORMAN35. TIMIŞ36. TULCEA37. VASLUI38. VÂLCEA39. VRANCEA40. BUCUREŞTI51. CĂLĂRAŞI52. GIURGIU53. PETROŞANI6. FORMA DE PROPRIETATE1 - publică2 - mixtă (de stat şi privată)3 - privată4 - cooperatistă5 - obştească7. MĂRIMEA UNITĂŢIIGrupele de mărime sunt:1 - între 1 - 9 lucrători2 - între 10 - 49 lucrători3 - între 50 'ad 99 lucrători4 - între 100 - 299 lucrători5 - între 300 - 1000 lucrători6 - peste 1000 lucrători8. ACTIVITATEA ECONOMICĂ1 - Mine2 - Petrol şi gaze3 - Geologie4 - Energie5 - Institute de cercetări şi proiectări pe profil pentru sectoarele 1 - 46 - Metalurgie7 - Construcţii de maşini8 - Electronică, electrotehnică şi mecanică fină9 - Sector special (RATMIL)10 - Chimie şi petrochimie11 - Transporturi12 - Telecomunicaţii13 - Lucrări publice, amenajări teritoriale, construcţii14 - Institute de cercetări şi proiectări pe profil, pentru sectoarele de activitate 6 - 1315 - Agricultură16 - Sector alimentar17 - Primării18 - Exploatarea lemnului19 - Prelucrarea lemnului20 - Prelucrarea celulozei şi hârtiei21 - Prelucrarea sticlei şi ceramicii22 - Industria textilă şi a pielăriei23 - Activitatea meşteşugărească24 - Circulaţia mărfurilor25 - Regularizarea apelor, silvicultura, protecţia mediului26 - Materiale de construcţii27 - Alte activităţi (turism, reciclarea materialelor refolosibile, cultura, precum şi institute de cercetări şi proiectări pe profil pentru sectoarele 15 - 26)28 - Sectorul particular10. CLASIFICAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN MOMENTUL ACCIDENTĂRII, CONFORM CODULUI DIN CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ (Cod CAEN)11. OCUPAŢIASe va completa conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR)12. STATUTUL PROFESIONAL1 - Patron, întreprinzător2 - Lucrător pe cont propriu3 - Lucrător4 - Membru al unei asociaţii cooperatiste5 - Lucrător familial neremunerat6 - Altă situaţie13. SEXUL1 - masculin2 - feminin14. VÂRSTA1 - până la 17 ani2 - de la 17 ani până la 20 ani3 - de la 20 ani până la 30 ani4 - de la 30 ani până la 40 ani5 - de la 40 ani până la 50 ani6 - de la 50 ani până la 60 ani7 - peste 60 ani15. VECHIMEA ÎN MUNCĂ1 - până la 1 an2 - de la 1 an până la 3 ani3 - de la 3 ani până la 5 ani4 - de la 5 ani până la 10 ani5 - de la 10 ani până la 20 ani6 - peste 20 ani16. VECHIMEA ÎN OCUPAŢIE1 - până la 1 an2 - de la 1 an până la 3 ani3 - de la 3 anî până la 5 ani4 - de la 5 ani până la 10 ani5 - de la 10 ani până la 20 ani6 - peste 20 ani17. VECHIMEA LA LOCUL DE MUNCĂ1 - până la 1 an2 - de la 1 an până la 3 ani3 - de la 3 ani până la 5 ani4 - de la 5 ani până la 10 ani5 - de la 10 ani până la 20 ani6 - peste 20 ani18 - 20. ZI, LUNĂ, ANSe completează în clar cu cifre:- ziua din lună (din două cifre: ex, 01)- luna (din două cifre: ex. 08)- anul din 3 cifre (ex. 988, 999, 004)21, 22, 23. ZIUA DIN SĂPTĂMÂNĂ, ORA DIN ZI, PERIOADA DE LA ÎNCEPUTUL SCHIMBULUI- ziua din săptămână (dintr - o singură cifră)- ora din zi (din două cifre ex. 09)- perioada de la începutul schimbului (din două cifre: ex. 05)24. TIPUL ACCIDENTULUI1 - cu incapacitate temporară2 - cu invaliditate3 - mortal25. EFECTUL ASUPRA CORPULUI01 - Contuzie02 - Plagă03 - Arsură04 - Entorsă05 - Luxaţie06 - Fractură07 - Amputare08 - Leziuni ale organelor interne09 - Intoxicaţie acută10 - Electrocutare11 - Asfixie12 - Insolaţie13 - Leziuni multiple14 - Degerături26. LOCALIZAREA LEZIUNII10. Cap11. Regiunea craniului12. Ochi13. Faţă20. Gât30. Trunchi31. Torace32. Abdomen33. Bazin34. Coloana vertebrală40. Membru superior41. Umăr42. Braţ43. Cot44. Antebraţ45. Palmă46. Degete50. Membru inferior51. Şold52. Coapsă53. Genunchi54. Gambă55. Gleznă56. Laba piciorului57. Degete60. Localizări multiple28. FELUL ACCIDENTULUI1. accident individual2. accident colectiv29. FELUL ACTIVITĂŢII01. - Activitatea de bază specifică sectorului de activitate02. - Transport cu mijloace acţionate mecanic (funiculare, poduri rulante, electrocare, benzi transportoare, autocamioane, locomotive, etc.)03. - Transport cu mijloace acţionate manual04. - Încărcare - descărcare manuală05. - Încărcare - descărcare mecanică06. - Depozitare - stivuire manuală07. - Depozitare - stivuire mecanică08. - Întreţinere, reparaţii09. - Deplasări în interesul producţiei în incintă10. - Intervenţii11. - Curăţenie12. - Manipulări pentru deservirea utilajelor13. - Alte activităţi30. ÎMPREJURARE01. - Căderea accidentatului la acelaşi nivel02. - Căderea accidentatului de la înălţime03. - Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte04. - Proiectarea de materiale şi obiecte05. - Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune06. 'ad Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic07. - Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual08. - Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în incinta unităţii09. - Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în exteriorul unităţii (drumuri publice)10. - Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate11. - Contact cu curent electric (electrocutare)12. - Contact cu substanţe fierbinţi13. - Contact cu substanţe nocive14. - Explozii15. - Scufundare16. - Incendii17. - Alte împrejurări31. MIJLOACE DE PRODUCŢIE32. COMPONENTA MIJLOCULUI DE PRODUCŢIE01. - Materii prime sau materiale aflate în procesul prelucrării (solide, lichide sau gazoase)02. - Elemente (suprafeţe) de sprijin sau deplasare03. - Elemente de construcţie (ale clădirilor, utilajelor, maşinilor, instalaţiilor)04. - Organe de sprijin, susţinere, legare, prindere05. - Organe de lucru ale maşinilor, utilajelor incluzând scule, dispozitive şi verificatoare06. 'ad Organe de comandă sau manevră07. - Organe de antrenare, forţă, motoare termice08. - Organe de antrenare, forţă, motoare electrice09. - Organe de transmisie a mişcării10. - Fluide de lucru11. - Echipamente electrice de forţă12. - Echipamente electrice de iluminat13. - Organe de deplasare14. - Conducte33. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE EXECUTANTOmisiuni1 - neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare2 - neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii munciiEfectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de muncă3 - comenzi, manevre4 - poziţionări, consolidări, fixări, etc.5 - asamblări6 - reglaje7 - utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţieEfectuarea, în afara sarcinii de muncă (din care pot rezultă stări periculoase sau nocive)8 - pornirea mijloacelor de transport, instalaţiilor, maşinilor sau utilajelor9 - întreruperea funcţionării instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor10 - alimentarea cu curent electric sau fluide11 - oprirea alimentării cu curent electric sau fluideExpunerea, în afara sarcinii de muncă, la factori periculoşi sau nocivi12 - prin deplasări / staţionări în locuri sau zone cu pericol temporar sau permanentComunicări accidentogene13 - prin conţinutul lor14 - prin defecţiunile transmiteriiCăderi la acelaşi nivel:15 - prin dezechilibrare16 - prin alunecare17 - prin antrenare18 - prin împiedicareCăderi de la înălţime:19 - prin păşire în gol20 - prin dezechilibrare21 - prin alunecare22 - prin antrenare23 - reacţii spontane inadecvate în situaţii de pericolPrezenţa la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare24 - sub influenţa alcoolului25 - în stare de oboseală26 - sub influenţa unor medicamente27 - sub influenţa unor stări emoţionale puternice28 - anihilarea bruscă a capacităţii funcţionale29 - alte cauze34. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIECAUZE DE NATURĂ FIZICĂDeplasări sub efectul gravitaţiei30 - alunecare31 - rostogolire/rulare (pe roţi)32 - răsturnare33 - cădere liberă34 - scurgere35 - deversare36 - surpare37 - prăbuşire38 - scufundareMişcări funcţionale ale maşinilor, mecanismelor39 - în funcţionare normală40 - declanşată contraindicat41 - întreruptă contraindicat42 - în condiţii de imposibilitate a declanşării (pornirii)43 - în condiţii de imposibilitate a întreruperii (opririi)44 - în condiţii de imposibilitate a dozăriiMişcări funcţionale şi disfuncţionale45 - devieri de la traiectoriile normale (ex. ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport)46 - balans47 - recul (ex: al unui furtun, al unei manivele)48 - şocuri excesive la pornire sau oprire49 - desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex. la polizoare)50 - jet, erupţie (ex. mat lichide, gazoase sau pulverulente)Obiecte sau suprafeţe periculoase (pericol la contact, manipulare sau deplasare)51 - înţepătoare52 - cu muchii tăioase53 - abrazive54 - cu suprafaţa alunecoasă55 - adezive56 - cu denivelăriCorpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive (pericol la contact sau manipulare)57 - ridicate58 - scăzuteCurent electric59 'ad pericol de atingere directă60 - pericol de atingere indirectă61 - pericol de tensiune de pas62 - vibraţii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor de construcţie63 - Explozii64 - Implozii65 - Incendii66 - Flăcări, flameCAUZE DE NATURĂ CHIMICĂ (pericol Ia contact sau manipulare)67 'ad substanţe toxice68 - substanţe caustice69 - substanţe inflamabile70 - substanţe exploziveCAUZE DE NATURĂ BIOLOGICĂ (pericol la contact sau manipulare)Culturi sau preparate conţinând microorganisme71 - culturi de bacterii72 - culturi de viruşi73 - culturi de richeţi74 - culturi de spirocheţi75 - culturi de ciuperci76 - protozoareMacroorganisme77 - plante periculoase (ex ciuperci otrăvitoare)78 - animale periculoase (ex şerpi veninoşi)ALTE CAUZE PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE CARE AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII LA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE MUNCĂ IMPUNÂND:79 - poziţii de lucru forţate sau vicioase80 - contactul prelungit cu apă (prezenţa în obiectul muncii sau în spaţiul de lucru)81 - efort static mare (prin intensitate şi/sau durată)82 - dificultatea efectuării mişcărilor şi riscul contactelor periculoase legate de spaţiul de muncă83 - forţă fizică excesivă84 'ad viteză de execuţie excesivă85 - subsolicitare fizică (ex.: în sarcina de supraveghere)86 - suprasolicitare senzorială (ex; asamblări de piese mici)87 - distribuţia excesivă a atenţiei în condiţii de ritm impus (ex. activitate de dispecerat)88 - monotonia muncii89 - luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în timp limitat90 - precizie mare a mişcărilor în spaţiu şi/sau în timp91 - alte cauze35. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCĂ92 - Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de muncă93 - Erori în prestabilirea operaţiilor de muncăRepartizare necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă94 - cu pregătire profesională necorespunzătoare95 - fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul protecţiei muncii96 - cu incompatibilităţi psihofiziologice faţă de cerinţele locului de muncăDeficienţe de îndrumare, supraveghere şi control97 - admiterea la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare98 - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică99 - tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii100 - neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de muncă ce se desfăşoară în cadrul unor lucrări complexeLipsuri în asigurarea condiţiilor de securitate şi igienă a muncii101 - admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare cerinţelor de securitate datorită proiectării sau execuţiei defectuoase a acestora102 - amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor de producţie103 - neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a mijloacelor de producţie104 - prevederea utilizării unor materii prime sau materiale necorespunzătoare cerinţelor de securitate a muncii105 - Reasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de muncă (microclimă, iluminat, zgomot şi vibraţii, radiaţii, etc.)106 - prevenirea unui ritm de muncă necorespunzător107 - alte cauze36 - CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCĂCAUZE DE NATURĂ FIZICĂTemperatura aerului108 - ridicată109 - scăzutăUmiditatea aerului110 - ridicată111 - scăzută112 - viteza curenţilor de aer113 - aero-ionizarea pozitivă excesivăPresiunea mediului114 - presiune scăzută a aerului115 'ad presiune ridicată a aerului116 - suprapresiune în adâncimea apelor117 - zgomot excesiv (peste valori normale)118 - ultrasuneteCondiţiile de iluminare119 - nivel de iluminare scăzut120 - strălucire mare121 - orbire directă sau prin reflexie122 - pâlpâireRadiaţii electromagnetice123 - infraroşii (calorice)124 - ultraviolete125 - microunde126 - de frecvenţă înaltă medie şi joasă127 - laseriRadiaţii ionizante128 - (alfa)129 - (beta)130 -(gamma)131 - potenţial electrostaticCalamităţi naturale132 - trăsnete133 - inundaţii134 - vânt135 - grindină136 - viscol137 - alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci138 - avalanşe139 - seismeCAUZE DE NATURĂ CHIMICĂ (pericol la inhalare)140 - Gaze, aerosoli, vapori toxici141 - Gaze, aerosoli, vapori caustici142 - Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili143 - Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori explozivi144 - Pulberi pneumoconiogeneCAUZE DE NATURĂ BIOLOGICĂ (pericol la inhalare)Microorganisme în suspensie în aer145 - bacterii146 - virusuri147 - richeţi148 - spirocheţi149 - ciuperci150 - protozoareALTE CAUZE PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ CARE- AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII PRIN:Caracterul special al mediului151 - subteran152 - aerian153 - altitudini mari154 - acvatic155 - subacvatic156 - mlăştinos157 - cosmic158 - cu conţinut redus de oxigenCLIMATUL PSIHOSOCIAL159 - relaţii neprincipiale între şefi şi subordonaţi160 - relaţii neprincipiale între membrii colectivului161 - activitatea în condiţii de izolare socială162 - stări de panică163 - alte cauze  +  Anexăla instrucţiuniMIJLOACE DE PRODUCŢIEMAŞINI, UTILAJE şI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ011 Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului012 Maşini şi utilaje pentru administrarea îngrăşămintelor013 Maşini şi utilaje pentru combaterea dăunătorilor014 Utilaje şi instalaţii pentru irigaţii015 Combine016 Maşini de recoltat017 Maşini de adunat şi încărcat fin şi pale018 Maşini şi utilaje de treierat019 Maşini şi utilaje de curăţat, sortat şi tratat seminţe020 Maşini şi instalaţii de uscat seminţe şi plante021 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregătirea şi distribuirea hranei animalelor022 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evacuarea gunoiului023 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru recoltarea produselor animale024 Maşini şi instalaţii pentru dezinfecţie veterinarăMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU EXTRACŢIA CĂRBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE101 Maşini, utilaje şi instalaţii speciale pentru construcţia puţurilor miniere şi forare minieră102 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru susţinerea abatajelor103 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, perforare104 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, încărcare şi rambleiereMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PREPARAREA CĂRBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE111 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru clasare112 Maşini, utilaje şi instalaţii de sfărâmare şi măcinare113 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru separare şi concentrare gravimetrică114 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru concentrare magnetică şi electrostatică115 Maşini şi utilaje pentru flotaţieMAŞINI ŞI UTILAJE COMUNE PENTRU PRELUCRAREA MECANICĂ A PĂMÂNTURILOR, MINEREURILOR ŞI ALTOR MATERII PRIME121 Concasoare122 Delatoare123 Dezintegratoare124 Mori125 Ciururi şi site126 Alimentatoare - dozatoare (care nu sunt încorporate constructiv în utilajele de depozitare sau în maşinile de lucru)127 Utilaje de depozitare încadrate în fluxul tehnologic128 Amestecătoare şi omogenizatoare129 Transportoare cu bandă130 Alte transportoareMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PROSPECŢIUNI GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE, FORAJ ŞI EXTRACŢIA ŢIŢEIULUI ŞI GAZELOR141 Sondeze142 Instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi gaze143 Agregate de cimentare şi fisurare144 Utilaje pentru instalaţii de foraj145 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru operaţii de carotaj, deviaţie şi perforări146 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extracţia ţiţeiului şi gazelorMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ151 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea preparatelor din carne152 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lapte şi lactate153 Maşini pentru pregătirea alimentelor154 Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor155 Maşini şi utilaje pentru clătit vesela şi tacâmurile156 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale157 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru morărit, panificaţie şi producerea pastelor făinoase şi biscuiţilor158 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea zahărului şi fabricarea produselor zaharoase159 Maşini, utilaje şl instalaţii pentru producerea conservelor de legume şi fructe160 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei şi a drojdiei comprimate161 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea berii, vinului şi a altor băuturi alcoolice162 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului163 Maşini, utilaje frigorificeMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ, A CONFECŢIILOR, PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI171 Maşini pentru prelucrarea primară a fibrelor naturale172 Maşini şi instalaţii din filaturi,173 Maşini de ţesut174 Maşini de tricotat175 Maşini de împletit, croşetat şi înnodat176 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile neţesute şi electropluş177 Maşini şi instalaţii pentru tratamente şi finisarea materialelor textile178 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor179 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăbăcării180 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs talpă artificială181 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confecţii de încălţăminteMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI190 Utilaje pentru tăierea şi secţionarea arborilor191 Utilaje şi instalaţii pentru colectarea lemnului192 Utilaje pentru lucrările din platformele primare193 Utilaje şi instalaţii pentru centrele de sortare şi preindustrializare a lemnului194 Buncăre sau silozuri pentru tocătură, aşchii, fibre sau pulbere de lemn şi transportoare cu bandă sau lanţ195 Instalaţii de plastifiere termică a buştenilor sau a elementelor de cherestea196 Instalaţii de aburire a cherestelei şi instalaţii de uscare a cherestelei şi parchetelor, a aşchiilor sau fibrelor de lemn197 Maşini de cojit, despicat sau fierăstraie basculante pentru secţionat buşteni, maşini de tocat lemn şi maşini de produs aşchii din lemn198 Fierăstraie basculante cu lanţ (Coadă de vulpe)199 Fierăstraie cu mişcare alternativă (gatere, etc.)200 Fierăstraie cu panglică şi fierăstraie circulare201 Maşini de îndreptat202 Maşini de rindeluit simple şi maşini de rindeluit (şi profilat) pe mai multe feţe203 Maşini de frezat "de jos" şi "de sus" (MNF - FAS)204 Maşini de cepuit205 Maşini sau agregate de găurit şi/sau scobit (cu burghiu sau lanţ), simple sau multiple206 Strunguri, maşini de copiat sau sculptat207 Agregate de formalizat şi bordurat208 Maşini combinate de tâmplărie209 Foarfeci pentru furnir210 Maşini de curbat211 Prese pentru lemn212 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea adezivilor (cu excepţia celor pentru aşchii sau fibre din lemn)213 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea lacurilor, vopselelor şi coloranţilor214 Maşini de şlefuit sau lustruit215 Maşini portative pentru cojit buşteni, pentru tâmplărie, pentru şlefuit sau lustruitAlte maşini şi instalaţii decât cele de mai sus, pentru fabricarea:216 placajului, panelului, furnirului, mulajelor şi lemnului stratificat - despicat217 PAL-ului şi PFL-ului, plăcilor de lemn înnobilate218 drojdiei furajere, lânii sau făinii de lemn219 mobilierului din lemn, binalelor (uşi sau ferestre) articolelor sportive, instrumentelor muzicale şi rechizitelor şcolare din lemn şi creioanelor220 chibriturilorMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CELULOZEI Şl HÂRTIEI (INCLUSIV RECOLTAREA STUFULUI)221 Instalaţii şi utilaje de tocat şi sortat plante anuale pentru fabricarea celulozei222 Maşini şi utilaje pentru pregătirea materialelor pentru hârtie din cârpe223 Maşini şi utilaje pentru fabricarea hârtiei224 Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi înnobilarea hârtiei şi cartoanelor225 Maşini şi utilaje pentru confecţii de hârtie şi prelucrarea hârtiei226 Maşini de tras şi tăiat celulozăMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI PENTRU INDUSTRIA DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI241 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor lichide eterogene242 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor gazoase eterogene243 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de sorbţie şi de extracţie244 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi rectificare a lichidelor245 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de încălzire, răcire şi condensare246 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evaporare, uscare şi cristalizare247 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru reacţii chimice şi electrochimice248 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului sulfuric249 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea îngrăşămintelor fosfatice250 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea amoniacului, acidului azotic şi a îngrăşămintelor azotoase251 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei252 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi compuşilor clorului253 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului254 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii oxigenului255 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de explozibili256 Alte maşini şi instalaţii specifice pentru industria chimică anorganică257 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea cauciucului258 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării materialelor plastice259 Maşini, utilaje şî instalaţii specifice secţiilor chimice ale industriei cocsochimice260 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării ţiţeiuluiMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU METALURGIE (INCLUSIV LAMINAREA ŞI TREFILAREA METALELOR NEFEROASE)271 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de cocs metalurgic272 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia fontei de primă fuziune şi a feroaliajelor273 Utilaje şi instalaţii pentru pregătirea materiei prime274 Cuptoare electrice cu arc sau cu inducţie275 Convertizoare Bessemer şi cu oxigen276 Instalaţii pentru epurarea gazelor la convertizoare cu oxigen277 Utilaje şi instalaţii pentru maşini de şarjare278 Maşini, utilaje şl instalaţii pentru producţia de laminate279 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia barelor, sârmelor şi ţevilor trase280 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia electrozilor de sudură281 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de ţevi sudate282 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protecţia suprafeţei laminatelor, ţevilor şi trefilatelor283 Maşini şi instalaţii pentru turnarea metalelor în lingouri284 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea deşeurilor de metaleMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCEREA STICLEI, PORŢELANULUI ŞI FAIANŢEI291 Cuptoare pentru producerea masei de sticlă292 Cuptoare pentru tratarea produselor de sticlă293 Maşini de format şi de prelucrat sticlă294 Maşini de format materiale ceramice295 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat produse din sticlă296 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat ceramica fină297 Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţeiMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI PRELUCRAREA METALULUI301 Maşini de găurit302 Strunguri303 Maşini de alezat304 Maşini de frezat305 Maşini de rabotat cu masa mobilă306 Maşini de rabotat cu cuţit mobil (şepinguri)307 Maşini de prelucrat roţi dinţate, de broşat, de filetat, de rectificat şi de ascuţit308 Maşini pentru prelucrări foarte fine, polizoare şi alte maşini de prelucrat metale prin aşchiere309 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin deformare310 Maşini de formare, miezuire şi formare de precizie şi cu modele uşor fuzibile, maşini de turnat311 Uscătoare pentru forme şi miezuri312 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi aliajelor313 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curăţirea pieselor turnate314 Maşini, utilaje şi instalaţii auxiliare şi alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru turnătorii (de piese)315 Cuptoare cu flacără316 Cuptoare electrice pentru tratamente termice317 Diverse utilaje pentru tratamente termice318 Maşini şi instalaţii de sudare prin presiune319 Maşini şi instalaţii de sudare prin frecare şi presiune320 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice321 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de cabluri şi conductoare322 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale323 Maşini specializate pentru nituri, şuruburi, tirfoane, caiele şi piuliţe324 Maşini specializate pentru confecţionat armături şi fitinguri325 Maşini specializate pentru confecţionat arcuriMAŞINI ŞI UTILAJE SPECIFICE PRODUCŢIEI DE ENERGIE401 Instalaţii de preparare centralizată a prafului de cărbune402 Instalaţii de combustibili gazoşi403 Instalaţii de reducere - răcire404 Instalaţii de expandare de purjă405 Generatoare de curent407 Motoare electrice408 Transformatoare şi autotransformatoare, convertizoare, acumulatoare şi compensatoareMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCŢIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ŞI REFRACTARE411 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor refractare şi a materialelor de construcţii412 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea materiilor prime şi a produselor413 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor414 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor (cuptoare de clincher rotative, cuptoare cu boltă, etc.)415 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscătoriilor şi cuptoarelor416 Maşini şi instalaţii specifice pentru producerea cimentului şi a ipsosului417 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice fabricării produselor din azbociment418 Maşini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton, cărămizi silico - calcare şi ţigle din ciment.419 Maşini şi instalaţii specifice producţiei vatei minerale şi a vatei şi pâslei din fibre de sticlă420 Maşini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice marmurei şi pietrei de construcţii (inclusiv a pietrei artificiale)422 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselorMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII451 Maşini şi utilaje pentru săpat şi pregătirea terenului452 Maşini şi utilaje pentru lucrări şi fundaţii, lucrări în stâncă şi pentru tuneluri453 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de beton454 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de zidărie, tencuieli şi finisaje455 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări hidrotehnice456 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de drumuri457 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de căi ferate458 Maşini şi utilaje pentru executarea armăturilor459 Maşini şi utilaje pentru lucrări de instalaţii, conducte magistrale şi linii de transport electriceMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII601 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul feroviar602 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul auto603 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul naval604 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul aerian605 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru poştă şi telecomunicaţii606 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru radio şi televiziune607 Echipamente, utilaje şi aparate audio pentru studiouri de radiodifuziune608 Echipamente, utilaje şi aparate video pentru studiouri de televiziune609 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor610 Maşini pentru pregătirea alimentelor611 Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor612 Maşini de spălat şi clătit vesela şi tacâmurileMAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL PRODUSELOR621 Mijloace de transport feroviar622 Mijloace de transport auto623 Mijloace de transport naval624 Mijloace de transport aerian625 Mijloace specifice pentru transportul orăşenesc de călători626 Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare627 Încărcătoare, descărcătoare, împingătoare şi basculatoare630 Macarale631 Cărucioare manuale632 Moto şi electrocare633 Moto şi electrostivuitoare634 Alte utilaje de transport şi ridicat635 Mijloace de transport cu tracţiune animală636 Benzi transportoareDIVERSE ALTE MAŞINI ŞI INSTALAŢII641 Compresoare şi pompe de vid642 Aparataj pentru staţii electrice şi posturi de transformare643 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică644 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii645 Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată şi semiautomată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurareMAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI SPĂLĂTORII701 Maşini pentru spălătorii de lenjerie702 Maşini şi utilaje pentru spălătorii chimice703 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru salubrizare şi paza contra incendiilor704 Utilaje şi instalaţii pentru tratarea apelor de alimentare şi epurarea apelor uzateUNELTE ŞI DISPOZITIVE801 Unelte, dispozitive şi scule acţionate manualOBIECTE ŞI CORPURI PERICULOASE, AGENŢI NOCIVI901 Obiecte cu suprafeţe sau colţuri tăioase902 Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive903 Curent electric904 Substanţe periculoase (din punct de vedere chimic)905 Culturi sau preparate conţinând microorganisme sau macroorganisme907 Radiaţii908 Gaze, aerosoli, vapori909 PulberiAGENŢI NATURALI921 Apă922 Plante923 Animale924 Alţi agenţi naturali (trăsnet etc.)ALŢI AGENŢI MATERIALI931 Suprafeţe de lucru şi circulaţie932 Obstacole, deschideri (goluri)933 Scări, rampe, trepte934 Schele, eşafodaje935 Obiecte transportate936 Depozitări de materiale938 Materiale şi obiecte ce se desprind (roci etc.)939 Alţi agenţi materiali----------