ORDIN Nr. 2388 din 15 decembrie 1995pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 18 decembrie 1995    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,având în vedere prevederileart. 9 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.  +  Articolul 2Direcţia generală a contabilităţii va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  NORMEprivind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului1. Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, în patrimoniul unităţii la data la care aceasta se efectuează.Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie să asigure o imagine fidela, clara şi completa a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.2. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale, instituţiilor publice, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice, precum şi al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectuează potrivit prevederilorLegii contabilităţii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii, precum şi ale prezentelor norme.3. În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilităţii, unităţile patrimoniale au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, de regula la sfârşitul anului, pe parcursul funcţionarii sale, în cazul fuzionării, divizării sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii: a) în cazul modificării preţurilor; b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege; c) ori de cîte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decît prin inventariere; d) ori de cîte ori intervine o predare-primire de gestiune; e) cu prilejul reorganizării gestiunilor; f) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forta majoră sau în alte cazuri prevăzute de lege.În baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea contabilităţii, Ministerul Finanţelor poate aproba, pentru instituţiile publice, excepţii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificată a unităţii patrimoniale, cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.4. În cazul în care, în situaţiile de mai sus, sunt inventariate toate elementele patrimoniale dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuală, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligaţia gestionării patrimoniului.La începutul activităţii unităţii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea şi evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi.Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avîndu-se în vedere şi specificul activităţii unităţilor patrimoniale.În cadrul agenţilor economici cu activitate complexa, bunurile materiale pot fi inventariate şi înaintea datei de 31 decembrie, cu condiţia asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în bilanţul contabil întocmit pentru anul respectiv.5. Bunurile proprietate publică date în administrarea regiilor autonome se inventariaza şi se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acestora.6. Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor patrimoniale se inventariaza în conformitate cu Regulamentul operaţiunilor de casa, emis de Banca Naţionala a României.7. În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere (cod 14-3-12, 14-3-12/a şi 14-3-12/b) prezentate în anexa la prezentele norme, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data de 31 decembrie.8. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea contabilităţii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului şi care elaborează şi transmit comisiilor de inventariere instrucţiuni scrise în acest sens, adaptate la specificul unităţii.9. Inventarierea patrimoniului se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate prevăzute la pct. 8 din prezentele norme. În decizia de numire se menţionează, în mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de începere şi terminare a operaţiunilor.La unităţile mici, inventarierea poate fi efectuată de către o singura persoana.Prin unităţi mici la care, potrivit reglementărilor din prezentele norme, inventarierea poate fi efectuată de o singura persoana, se înţelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societăţile comerciale al căror număr de salariaţi este de până la doua persoane, iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depăşesc plafonul stabilit de administratorii unităţii.Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrala numita, de asemenea, prin decizie scrisă emisă de conducerea societăţii, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiască, sa supravegheze şi sa controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere.Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnica, care să asigure efectuarea corecta şi la timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale potrivit pct. 19 din Regulamentul de aplicare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.Inventarierea patrimoniului se poate efectua atât prin salariaţii proprii, cît şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane fizice sau juridice.Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionării depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenta gestiunii respective, cu excepţia unităţilor mici prevăzute în prezentele norme.Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decît în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit.10. În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:- organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;- ţinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale şi a celei contabile şi efectuarea lunară a confruntarii datelor dintre aceste evidente;- participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere;- asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza, respectiv pentru sortare, aşezare, cintarire, măsurare, numărare etc.;- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a unor persoane competente din unitate sau din afară acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;- dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare, cintarire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum şi cu formularele şi rechizitele necesare;- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate;- dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu doua rinduri de încuietori diferite.După primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridica, sub semnatura directorului economic, a contabilului-şef sau a altei persoane numite sa îndeplinească aceasta funcţie, listele de inventariere, vizate şi parafate de către acesta, după care comisia se prezintă la sediul gestiunii ce urmează a fi inventariata în vederea efectuării inventarierii fizice.11. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere, se ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:- gestionează valori materiale şi în alte locuri de depozitare;- în afară valorilor materiale ale unităţii patrimoniale respective, are în gestiune şi altele aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;- are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţa;- are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;- a primit sau a eliberat valori materiale fără documente legale;- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune; b) sa identifice toate locurile (încăperile) în care exista valori materiale ce urmează a fi inventariate; c) să asigure închiderea şi sigilarea, în prezenta gestionarului, ori de cîte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.Dacă valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de către o singura persoana, sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisie care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigileaza numai în cazul când inventarierea nu se termina într-o singura zi.La reluarea lucrărilor se verifica dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de desigilare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, luindu-se măsurile corespunzătoare.Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate, în fisete, casete, dulapuri etc., incuiate şi sigilate. Sigiliul se păstrează, pe durata inventarierii, de către responsabilul comisiei de inventariere.Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale şi de către comisia de inventariere, care atesta ca a fost data în prezenta sa; d) sa bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionînd data la care s-au inventariat valorile materiale, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale, existente în gestiune dar neinregistrate, sa dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. La unităţile de desfacere cu amănuntul care folosesc metoda global-valorică să asigure întocmirea de către gestionar, înainte de începerea inventarierii, a raportului de gestiune în care să se înscrie valoarea tuturor documentelor de intrare şi de ieşire a mărfurilor, precum şi cele privind numerarul depus la casierie, întocmite până în momentul începerii inventarierii, precum şi depunerea acestui raport la contabilitate; e) sa verifice numerarul din casa şi sa stabilească suma încasărilor din ziua curenta, solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vînzare cu amănuntul) şi depunerea numerarului la casieria unităţii; sa ridice benzile de control de la aparatele de casa şi ştampila unităţii (acolo unde este cazul) şi să le păstreze în siguranţa; f) sa controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsura sau de cintarire au fost verificate şi dacă sunt în buna stare de funcţionare.În cazul în care gestionarul lipseşte, comisia de inventariere aplica sigiliul şi comunică aceasta conducerii unităţii patrimoniale. Conducerea unităţii are obligaţia sa încunoştiinţeze imediat în scris, pe gestionar, despre inventarierea ce trebuie să se efectueze, indicind locul, ziua şi ora fixate pentru începerea lucrărilor.Dacă gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezintă la locul, data şi ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenta altei persoane, numita prin decizie scrisă, care să-l reprezinte pe gestionar.12. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii, luindu-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stinjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.Dacă operaţiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone tampon în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau să permită expedieri la clienţi, iar operaţiunile respective se vor efectua numai în prezenta comisiei de inventariere, care va menţiona pe documentele respective "primit sau eliberat în timpul inventarierii", după caz, cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor.13. Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil.14. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cintarire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decît prin sondaj, acest lucru urmînd a fi menţionat şi în listele de inventariere respective.La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare, conţinutul vaselor - stabilit în funcţie de volum, densitate, compoziţie etc. - se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase, tinindu-se seama de densitate, compoziţie şi de alte caracteristici ale lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.Materialele de masa ca: ciment, oţel beton, produse de cariera şi balastiera, materiale şi produse agricole etc., a căror inventariere, prin cintarire şi măsurare, ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.În listele de inventariere a materialelor prevăzute la alineatele de mai sus se menţionează modul cum s-a făcut inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.15. Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaza şi se trec în liste separate, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenţierii acestora pe formaţii, locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate şi comparate cu datele din evidenta tehnico-operativă, precum şi cu cele din evidenţa contabilă.Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fără a se stinjeni desfacerea imediata a acestora.Comisia de inventariere are obligaţia sa controleze toate locurile în care pot sa existe bunuri supuse inventarierii.16. Toate bunurile ce se inventariaza se înscriu în listele de inventariere, varianta simplificata (cod 14-3-12/b), care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri.Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate, în leasing, în custodie, cu vînzare în consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariaza şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru bunurile în custodie vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului de custodie şi ale documentului de livrare (factura), precum şi alte informaţii utile.Listele de inventariere cuprinzând valorile materiale aflate în custodie se trimit şi persoanei fizice sau juridice, române sau străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmînd ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri în termen de cinci zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactitatii datelor înscrise în listele de inventariere primite.În caz de nepotriviri, unitatea deţinătoare este obligată sa clarifice situaţia diferenţelor respective şi sa comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cinci zile de la primirea sesizării.17. Creanţele faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor, soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de clienţi şi furnizori care deţin ponderea în totalul soldurilor acestor conturi, după modelul anexat (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce în funcţie de necesitaţi. Fac excepţie de la aceasta regula creanţele curente ale agenţilor economici a căror pondere nu depăşeşte 1% din totalul creanţelor. Pentru creanţele cu o vechime mai mare de 6 luni confirmarea soldurilor se face în mod obligatoriu pe bază de adresa cu confirmare de primire. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme.În cazul unităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi obligaţiilor pe bază de conturi sau deconturi externe periodice ce urmează a fi confirmate de către partenerii externi, aceste documente ţin locul extraselor de cont confirmate.Disponibilităţile aflate în conturi la bănci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de bănci cu cele din contabilitate.În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie puse la dispoziţie de unităţile bancare clienţilor vor purta în mod obligatoriu ştampila oficială a băncii.Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii se inventariaza în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plati privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate.Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective, după primirea confirmării.18. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate.19. Inventarierea bunurilor de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv a fondului de carte se face potrivit normelor elaborate de Ministerul Culturii.20. Mijloacele fixe care în perioada inventarierii se afla în afară unităţii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate în cursa de lungă durata, maşinile de forta şi utilajele energetice, maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare şi mijloacele de transport date pentru reparaţii în afară unităţii se inventariaza înaintea iesirii lor temporare din unitatea economică.Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora şi a schitelor de amplasare.Clădirile se inventariaza prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate, a dosarului acestora prin inspectarea şi compararea constatărilor cu datele prevăzute în documentele respective.Construcţiile şi echipamentele speciale cum sunt: reţelele de energie electrica, termica, gaze, apa, canal, telecomunicaţii, cai ferate şi altele similare se inventariaza potrivit regulilor stabilite de deţinătorii acestora.21. Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi apartenentei acestora la unităţile deţinătoare iar, în cazul brevetelor, licenţelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica, este necesară dovedirea existenţei acestora pe baza titlurilor de proprietate.În listele de inventariere a imobilizarilor necorporale şi corporale aflate în curs de execuţie se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului, descrierea amănunţită a stadiului în care se afla acesta, pe baza valorii din documentaţia existenta (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neincorporate în lucrări se inventariaza separat.22. La unităţile patrimoniale care executa imobilizari corporale cu forte proprii, în listele de inventariere a lucrărilor neterminate respective se includ cheltuielile aferente articolelor de deviz la care nu s-a executat întregul complex de lucrări prevăzute în indicatoarele de norme de deviz.Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, se înscriu în liste de inventariere separate. De asemenea, lucrările de investiţii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere separate, aratindu-se cauzele sistării sau abandonarii, aprobarea de sistare sau abandonare şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.23. În cazul producţiei în curs de execuţie se inventariaza atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de producţie, cît şi produsele care, deşi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnica sau nu au fost completate cu toate piesele şi accesoriile lor.În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.24. La societăţile de construcţii-montaj, în listele de inventariere a producţiei neterminate se includ:- categoriile de lucrări şi părţi de elemente de construcţii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în indicatoarele de norme de deviz;- lucrările executate (terminate), dar nereceptionate de către beneficiar.25. Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de muncă şi nesupuse prelucrării, nu se considera producţie în curs de execuţie. Acestea se inventariaza separat şi se repun în conturile din care provin, diminuându-se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora, se vor evidenţia în conturile iniţiale de cheltuieli.26. Înainte de începerea inventarierii producţiei în curs de execuţie şi a semifabricatelor din producţia proprie, este necesar:- să se predea la magazii şi la depozite, pe baza documentelor, toate piesele, ansamblurile şi agregatele a căror prelucrare a fost terminată;- să se colecteze din secţii sau ateliere toate produsele reziduale şi deşeurile, intocmindu-se documentele de constatare;- să se întocmească documentele de constatare şi să se prezinte la control semifabricatele a căror utilizare este indoielnica.27. Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea sau inventarierea de doua sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri; în acest scop, se recomanda ca procedeu dubla inventariere.Inventarierea producţiei în curs de execuţie din cadrul secţiilor auxiliare se face prin stabilirea gradului de executare a lucrărilor (reparaţii, lucrări pentru terţi etc.).28. Inventarierea lucrărilor de reparaţii capitale neterminate ale clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi ale altor obiecte, în cazul în care are loc o creştere a valorii acestora sau o marire a duratei de funcţionare, se face prin verificarea la faţa locului a stadiului fizic al lucrărilor. Lucrările de reparaţii capitale neterminate se consemnează într-o lista de inventariere separată, în care se indica denumirea obiectului supus reparatiei, gradul de executare a reparatiei, costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate.29. Produsele aflate în expediţie se inventariaza de către unităţile patrimoniale furnizoare şi se înscriu în liste separate de inventariere.30. Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale.31. Înscrierea în listele de inventariere a marcilor poştale şi a timbrelor fiscale se face la valoarea lor nominală, cu excepţia timbrelor cu valoare filatelica.32. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate valorile materiale şi băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenta sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este obligată sa analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere.Listele de inventariere se semnează, pe fiecare fila, de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se semnează de către toţi gestionării, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predator, cît şi de către cel primitor.33. Inventarierea faptica a patrimoniului unităţilor se materializeaza prin înscrierea cu cerneala sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor inventariate în formularul "Lista de inventariere" (varianta simplificata - cod 14-3-12/b), în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat.Lista de inventariere (cod 14-3-12) serveşte ca document pentru stabilirea lipsurilor şi a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere (varianta simplificata - cod 14-3-12/b) numai a poziţiilor cu diferenţe.Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri, se întocmesc liste de inventariere distincte (varianta simplificata - cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, în listele de inventariere (cod 14-3-12).Lista de inventariere pentru gestiunile global-valorice (cod 14-3-12/a) are rolul de stabilire a diferenţelor valorice în plus sau în minus, cu deosebirea ca se foloseşte la acele gestiuni la care evidenta analitica a valorilor materiale se tine după metoda global-valorică.În cazul imobilizarilor corporale, cît şi al celorlalte elemente patrimoniale pentru care au fost constituite provizioane pentru deprecieri, în listele de inventariere (cod 14-3-12) se va înscrie valoarea contabila neta a acestora (col. 9), care se va compara cu valoarea lor actuala, stabilită cu ocazia inventarierii (col. 12).Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezintă valori materiale este suficienta prezentarea lor în situaţii analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse, şi care se preiau în centralizatorul listelor de inventariere.34. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. În el se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv, inventariate potrivit prezentelor norme şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil.Elementele patrimoniale înscrise în registrul-inventar au la baza listele de inventariere centralizatoare şi procesele-verbale de inventariere care justifica conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil.35. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.Constatările comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate şi stabilirea diferenţelor, se consemnează în listele de inventariere, potrivit prezentelor norme. În cazul modificărilor ulterioare făcute unilateral în fişele de magazie, consemnarile vor fi precedate de o ancheta prealabilă amănunţită.Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o verificare minuţioasă a exactitatii tuturor stocurilor din fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere, varianta simplificata, cu evidenta tehnico-operativă pentru fiecare poziţie în parte, urmînd ca poziţiile cu diferenţe să fie preluate în lista de inventariere centralizatoare.36. Evaluarea stocurilor în listele de inventariere se face potrivit prevederilor pct. 19, 68 şi 69 din Regulamentul de aplicare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi prevederilor din prezentele norme. Stocurile trebuie evaluate cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit căruia metodele şi regulile de evaluare trebuie menţinute.Valorile materiale se vor evalua la valoarea lor actuala, numita şi valoarea de inventar, care se va înscrie în coloana corespunzătoare din lista de inventariere centralizatoare numai în cazul constatării deprecierilor.La stabilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudentei, potrivit căruia nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.În cazul în care se constată că valoarea de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului pentru unitate şi preţul pieţei, este mai mare decît valoarea cu care sunt evidentiate acestea în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate.În cazul în care valoarea de inventar este mai mica decît valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar (valoarea actuala determinata în funcţie de utilitatea bunului şi preţul pieţei).37. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, în cazul constatării unor deprecieri relative (nedefinitive) trebuie constituit un provizion pentru deprecieri, care să reflecte situaţia reală existenta, indiferent de situaţia economică a agentului economic respectiv, chiar şi în cazul în care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. În cazul constatării unei deprecieri ireversibile (definitive) la mijloacele fixe sau la obiectele de inventar, se va proceda la constituirea unei amortizari suplimentare în vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilită cu ocazia inventarierii, care nu este deductibilă din punct de vedere fiscal.38. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face, de regula, la valoarea lor probabila de încasare sau de plată, potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, constituindu-se după caz, provizioane pentru deprecierea creanţelor, pentru creşterea datoriilor, precum şi pentru sumele aflate în litigiu. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor exprimate în devize se face la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României din ziua de 31 decembrie. Eventualele diferenţe reprezentind pierderi sau cistiguri latente faţă de acest curs se reflecta în contabilitate cu ajutorul conturilor de diferenţe de conversie. În cazul înregistrării unor diferenţe de curs valutar nefavorabile, reflectate în debitul contului 476 "Diferenţe de conversie - activ", se constituie provizioane pentru pierderi de schimb valutar potrivit reglementărilor legale.39. Evaluarea imobilizarilor se efectuează la valoarea lor rămasă neamortizata, cu excepţia celor constatate ca fiind depreciate, care se vor evalua la valoarea lor actuala (în funcţie de preţul pieţei, starea lor fizica, precum şi de utilitatea lor în cadrul unităţii).În cazul mijloacelor fixe, corectarea valorii contabile a acestora şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar înscrise în listele de inventariere se fac fie prin înregistrarea unei amortizari excepţionale, în cazul în care se constata o depreciere ireversibila (definitivă, caz tipic pentru mijloacele fixe inutilizabile propuse pentru a fi casate), fie prin constituirea unor provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe, în cazul în care se constata o depreciere relativă a acestora, ca urmare a unor cauze, cum sunt:- apariţia unei uzuri morale de care nu s-a ţinut seama cu ocazia amortizarii;- supraevaluarea mijloacelor fixe, prin aplicarea unor coeficienţi neadecvati cu ocazia reevaluarii lor;- lipsa de utilitate a acestora pentru unitate în momentul inventarierii (aflate în conservare, neutilizabile pentru activităţile desfăşurate în momentul inventarierii etc.);- alte cauze care determina o evaluare actuala mai scăzută a mijloacelor fixe decît valoarea cu care acestea figurează în contabilitate.40. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere, după confirmarea de către compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice, într-un proces-verbal.Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii; numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; numărul şi data actului de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariata; data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi la persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lenta, greu vandabile, fără desfacere asigurata şi propuneri de măsuri în vederea reintegrarii lor în circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri; constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.41. Pentru elementele patrimoniale la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de înregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizarilor), acolo unde este cazul, aratind, totodată, cauzele care au determinat aceste deprecieri.Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 3 zile de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului unităţii patrimoniale. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al şefului compartimentului juridic, decide, în termen de cel mult 5 zile, asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.42. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie să primească explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării.Pe baza explicatiilor primite şi a documentelor cercetate, comisia de inventariere stabileşte caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi caracterul plusurilor, propunind, în conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma inventarierii.În cazul în care, în urma inventarierii, rezultă plusuri sau minusuri de inventar, în vederea punerii de acord a evidentei contabile cu valorile inventariate, acestea se vor inregistra ca atare în contabilitate, fără a se face compensări între ele.43. Cu ocazia inventarierii, titlurile (titluri de participare, titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, titluri de plasament, alte titluri) se evalueaza, în cazul celor cotate la bursa, la valoarea de cotare a acestora din ziua de 31 decembrie, iar al celor necotate, la valoarea lor probabila de vînzare. În cazul în care valoarea lor de inventar este mai mica decît valoarea cu care acestea figurează în contabilitate, se va proceda la constituirea de provizioane pentru deprecierea acestor titluri.Titlurile de valoare, cum sunt: titlurile de participare, titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu, alte titluri imobilizate şi titlurile de plasament, se inventariaza şi se evalueaza cu respectarea principiului prudentei.În situaţia în care se apreciază ca valoarea de vînzare este superioară valorii contabile, în listele de inventariere se înscrie valoarea contabila. În cazurile în care se constata deprecieri determinate de înregistrarea de rezultate financiare necorespunzătoare la unităţile la care sunt deţinute titlurile, situaţie care conduce la scăderea valorii probabile de vînzare, în listele de inventariere acestea se evalueaza la aceasta valoare, urmînd să se constituie provizioane pentru depreciere.44. Inventarul intermitent, asa cum este definit în Regulamentul de aplicare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, are rolul de a stabili stocurile fizice existente la încheierea perioadei de gestiune, fără a mai fi necesară confruntarea acestora cu stocurile scriptice.În cazul inventarului intermitent, valorile materiale inventariate se evalueaza la preţul de înregistrare a ultimei intrari în gestiune. Pe aceasta baza urmează a se efectua corectarea cheltuielilor pe naturi.45. În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, administratorii vor lua măsura imputarii acestora la valoarea lor de înlocuire.Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înţelege costul de achiziţie al bunului respectiv la data constatării pagubei, care va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţa, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv T.V.A., cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţa, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din specialişti în domeniul respectiv. La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:- existenta riscului de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemanarii în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;- diferenţele constatate în plus sau în minus sa priveasca aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune.La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea în vedere provizioanele pentru depreciere, constatate.Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorită vinovatiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri.Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aproba anual de către administratori, respectiv de către ordonatorii de credite. Aceste liste sunt de uz intern, fiind numai la dispoziţia administratorului unităţii, respectiv a ordonatorilor de credite.Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate.În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decît cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei în plus. Aceasta eliminare se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordinea crescinda.În cazul în care cantităţile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari decît cantităţile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescinda.46. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsa sunt mai mari decît cantităţile constatate în plus.În aceasta situaţie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rind la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile.Dacă în urma aplicării scazamintelor respective mai rămân diferenţe cantitative în minus, cotele de scăzăminte se pot aplica şi asupra celorlalte valori materiale admise în compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenţe.Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentind prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora.De asemenea, normele de scăzăminte nu se aplică automat, aceste norme fiind considerate limite maxime.Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea de înlocuire, asa cum a fost definită aceasta la pct. 45 din prezentele norme.47. Provizioanele constituite cu ocazia inventarierii, pentru deprecierile constatate şi pentru riscurile şi cheltuielile viitoare, nu sunt deductibile fiscal, cu excepţia celor prevăzute în reglementările legale în vigoare.48. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate atât în evidenta tehnico-operativă, cît şi în contabilitate, în termen de cel mult 5 zile de la data terminării operaţiunilor de inventariere.Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare se întocmeşte bilanţul contabil, ale cărui posturi, în conformitate cu art. 28 din Legea contabilităţii, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.49. Prevederileart. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilanţ cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului, se aplică şi instituţiilor publice.În acest scop ordonatorii de credite au obligaţia de a organiza operaţiunile de inventariere potrivit prezentelor norme, cu următoarele precizări:Ordonatorii de credite din domeniile sănătăţii, învăţământului etc., ale căror cheltuieli sunt finanţate din bugetul de stat şi parţial din alte bugete, respectiv din bugetul local, cu ocazia operaţiunilor de inventariere vor întocmi liste de inventariere distincte pentru stocurile de bunuri provenite din finanţarea din alte bugete, respectiv din bugetul local (materiale sau eventual obiecte de inventar), din care un exemplar se transmite ordonatorului de credite care le-a finanţat - respectiv consiliul local - pentru a fi avute în vedere la stabilirea finanţării în perioadele următoare.Valoarea materialelor aflate în stoc la sfârşitul anului la unităţile subordonate fără organe proprii de contabilitate - înregistrate pe cheltuieli - pe baza listelor de inventariere separate, se evidenţiază în contabilitatea ordonatorului de credite prin diminuarea cheltuielilor şi majorarea valorii stocurilor de materiale.La începutul anului următor, operaţiunea se storneaza prin debitarea contului de cheltuieli şi creditarea contului de materiale corespunzător.În acelaşi mod se procedează şi cu valoarea stocurilor de materiale aflate în secţiile, laboratoarele, atelierele etc. instituţiilor publice, eliberate din magazie, dar neconsumate încă.Bunurile reprezentind patrimoniul public şi privat, aflate în administrarea instituţiilor publice, se inventariaza separat şi se înscriu în liste distincte.Comisia de inventariere la instituţiile publice este unica, atribuţiile ei referindu-se atât la patrimoniul administrat direct de aceasta, cît şi la patrimoniul instituţiilor subordonate, fără personalitate juridică, care nu au organe proprii de contabilitate (circumscripţii veterinare, şcoli generale etc.). În aceste cazuri, din comisia de inventariere face parte, în mod obligatoriu, şi cîte un reprezentant al unităţii respective, fără personalitate juridică.Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice se inventariaza anual, cu excepţia clădirilor, construcţiilor speciale şi a celorlalte bunuri aflate în gestiunea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, care se inventariaza o dată la 3 ani.Inventarierea bunurilor de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv a fondului de carte, a valorilor de muzeu, şi a recuzitei din cadrul instituţiilor artistice de spectacole se face în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Finanţelor.Se supun regulilor inventarierii anuale bunurilor de valoare (tablouri, cristaluri, argintarii), precum şi obiectele ce conţin metale şi pietre preţioase de valoare, aflate în administrarea instituţiilor publice.În funcţie de specificul activităţii unor unităţi, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în calitatea lor de ordonatori principali de credite, pot elabora norme proprii privind inventarierea unor bunuri materiale cu caracter specific aflate în administrare, inclusiv pentru stabilirea unor excepţii de la regula generală de inventariere, care vor fi avizate de Ministerul Finanţelor.Bunurile inventariate la instituţiile publice se evalueaza şi se înscriu în listele de inventariere la valoarea contabila (valoarea de înregistrare).Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabila. Lipsurile imputabile se recuperează, de la persoanele vinovate, la valoarea de înlocuire, determinata potrivit prezentelor norme.Bunurile constatate în plus se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie al acestora, potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor similare.Pentru deprecierile consemnate în procesul-verbal de inventariere, instituţiile publice, neaplicând principiul prudentei, nu constituie provizioane.Pentru lipsuri, sustrageri şi orice alte fapte care produc pagube ce constituie infracţiuni, ordonatorul de credite este obligat sa sesizeze organele de urmărire penală, în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum şi debitorii insolvabili, se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. În acest scop, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, iar pentru consiliile locale şi judeţene - Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul Guvernului - vor elabora norme proprii care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor.Nu intra sub incidenţa prevederilor de mai sus bunurile de patrimoniu, culturale, artistice, inclusiv fondul de carte şi valorile de muzeu.Plusul de casa constatat cu ocazia inventarierii în casieriile instituţiilor publice finanţate din mijloace bugetare sau extrabugetare se vărsa la bugetul de stat.50. Unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi altor instituţii cu caracter special prevăzute prin lege vor efectua inventarierea patrimoniului pe bază de norme proprii avizate de Ministerul Finanţelor. Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent regiile autonome şi alte unităţi economice din subordinea acestora, care vor aplica prezentele norme.51. Derogarile de la regula inventarierii anuale, precum şi alte reglementări contrare prezentelor norme, aprobate anterior de Ministerul Finanţelor unor categorii de instituţii publice, se abroga.  +  Anexa 1LISTA DE INVENTARIERE(Cod 14-3-12 şi 14-3-12/b)Format A4, tipărit pe ambele fete, în blocuri a 100 de file.Formularul cod 14-3-12/b este prezentat sub forma de model şi poate fi adaptat la cerinţele fiecărei unităţi.1. Serveşte ca:- document pentru inventarierea elementelor patrimoniale aflate în gestiunile unităţii (cod 14-3-12/b);- document de baza pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc.), cod 14-3-12;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate (cod 14-3-12);- document pentru întocmirea registrului-inventar (cod 14-3-12);- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri (cod 14-3-12);- document centralizator al operaţiunilor de inventariere (cod 14-3-12).2. Se întocmeşte într-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru valorile materiale şi mijloacele fixe ale unităţii şi separat pentru cele în custodie, aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.În cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionării, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea, cît şi de gestionarul (gestionării) care primeşte gestiunea.În listele de inventariere a valorilor materiale aflate în ambalajele originale intacte, a lichidelor a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau a materialelor de masa, în vrac etc., a căror inventariere prin cintarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataşa notele de calcul privind inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate în secţiile de producţie şi nesupuse prelucrării se înscriu separat în listele de inventariere.Materialele, obiectele de inventar, produsele finite şi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri, indicindu-se codul, unitatea de măsura, unii indici calitativi (tărie alcoolică, grad de umiditate la cereale etc.).Listele de inventariere întocmite pentru bunurile în custodie trebuie să conţină, pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numărul şi data actului de predare-primire în custodie.Pentru stocurile de valori materiale fără mişcare, de prisos, de calitate necorespunzătoare, depreciate, fără desfacere asigurata, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează procesele-verbale în care se arata cauzele nefolosirii, caracterul şi gradul deteriorării sau deprecierii, dacă este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum şi persoanele vinovate, după caz.Constatările făcute se soluţionează de conducerea unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale.Produsele şi mărfurile aflate în expediţie se inventariaza de către unităţile furnizoare, iar valorile materiale achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariaza de unitatea cumparatoare şi se înscriu în liste de inventariere separate.Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale.Mărcile poştale şi timbrele fiscale se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală.Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o verificare minuţioasă a exactitatii înregistrărilor efectuate în fişele de magazie şi în contabilitate, a tuturor evaluărilor, calculelor şi totalizarilor din contabilitate. Greşelile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.În cazul valorilor materiale primite în custodie şi/sau consignaţie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se întocmesc în doua exemplare, copia se înaintează agentului economic în al cărui patrimoniu se afla valorile respective.Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni şi categorii de bunuri se înscriu în listele de inventariere, care se semnează de către persoanele împuternicite să efectueze inventarierea.Valoarea de inventar se stabileşte de comisie, cu respectarea prevederilor legale.3. Circula:- la conducătorul compartimentului financiar-contabil pentru a fi semnate, după care se remit comisiei de inventariere;- la gestionar, prin semnarea fiecărei fila, menţionînd pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa, ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa;- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum şi pentru verificarea calculelor efectuate;- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar, precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum şi procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere;- la conducătorul unităţii, împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute;- la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc., în scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.LISTA DE INVENTARIERE(pentru gestiuni global-valorice - cod 14-3-12/a)Format A4, tipărit pe ambele fete, în blocuri a 75 de file.1. Serveşte ca:- document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum şi pentru evidenta cărţilor tehnice procurate din fondurile de producţie;- document pentru inventarierea mărfurilor şi ambalajelor aflate în evidenta cantitativ-valorică în unităţile cu amănuntul;- document pentru stabilirea minusurilor şi plusurilor valorice din gestiunile inventariate;- document justificativ de înregistrare în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate;- document pentru întocmirea registrului-inventar;- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.2. Se întocmeşte în trei exemplare la locurile de depozitare, în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, dintre care un exemplar de către gestionar, iar doua exemplare de către un membru al comisiei de inventariere, pe gestiuni şi conturi de materiale, mărfuri şi ambalaje şi se semnează de membrii comisiei de inventariere, de gestionar şi de contabilul care tine evidenta gestiunii. În cazul predării-primirii gestiunii, listele de inventariere se întocmesc în cinci exemplare, dintre care un exemplar de către gestionarul predator, un exemplar de către gestionarul care primeşte gestiunea, iar trei exemplare de către un membru al comisiei de inventariere.Pentru bunurile deteriorate total sau parţial, degradate, precum şi pentru cele fără mişcare sau cele care nu mai pot fi valorificate se întocmesc liste de inventariere separate.În cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de toţi gestionării sau de persoanele care au calitatea de gestionari, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea cît şi de gestionarul (gestionării) care primeşte gestiunea.Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte, lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau mărfurile în vrac etc. a căror inventariere prin cintarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, în listele de inventariere se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea şi datele tehnice care stau la baza calculelor.În listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numărare, cintarire, măsurare sau cubare, după caz.Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat după determinarea cantităţilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, ţinând seama de dimensiunile şi unităţile de măsura cu care figurează în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate.Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaşi preţuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.Valoarea de inventar se stabileşte de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.După terminarea lucrărilor de inventariere, pe fiecare fila se calculează totalul indicilor naturali în coloana "Cantitate" şi totalul coloanei "Valoare", iar apoi comisia de inventariere întocmeşte recapitulatia listelor de inventariere care va cuprinde: numărul fiecărei liste de inventariere, totalul indicilor naturali şi valoarea bunurilor inventariate din fiecare lista, precum şi totalul indicilor naturali şi valoarea totală a bunurilor inventariate.Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedează la o verificare amănunţită a exactitatii tuturor evaluărilor, calculelor, totalizarilor şi înregistrărilor din contabilitate şi din evidenta de la locurile de depozitare. Greşelile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.3. Circula:- la gestionar (sau gestionari în cazul predării-primirii gestiunii) pentru semnarea fiecărei file a listei, menţionînd pe ultima fila a listei ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa, ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa, că nu mai are bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum şi faptul ca preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsura au fost stabilite în prezenta sa şi nu are obiecţii de făcut;- la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecărei file a listei, calcularea listelor de inventariere, întocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatilor şi întocmirea procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;- la compartimentul contabilităţii unde se efectuează confruntarea între raportul de gestiune predat la contabilitate şi valoarea totală a inventarului faptic. Totodată, se iau măsuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate şi înregistrarea în contabilitate a provizioanelor pentru depreciere;- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună cu procesele-verbale care cuprind cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, precum şi persoanele vinovate şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere;- la conducătorul unităţii, împreună cu procesele-verbale sus-menţionate, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute.4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la compartimentul de verificări gestionare (exemplarul 2).EXTRAS DE CONT(Cod 14-6-3)Format A5, tipărit pe ambele fete, în blocuri a 100 de file.1. Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse rămase neachitate, provenite din relaţii economico-financiare, precum şi ca instrument de conciliere prearbitrala.2. Se întocmeşte în trei exemplare, de către compartimentul financiar-contabil al unităţii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.3. Circula:- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la conducătorul unităţii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);- la unitatea debitoare (exemplare 1 şi 2), care restituie unităţii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de către conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului în vederea decontării prin posta sau prin banca, atunci când se depune ordinul de plată. Eventualele obiecţii asupra sumelor prevăzute în extrasul de cont se consemnează într-o nota explicativa semnată de către conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, care se anexează la exemplarul 2 al extrasului de cont.4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil al unităţii emitente (exemplarul 3, precum şi exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul 1).--────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────┐ Unitatea │ Lista de inventariere │ Gestiunea │ Pagina │──────────│ Data ..... 199.... ├─────────────────────────────────┤ │ Magazia │ │ Loc de depozitare │ │────┬─────┴─┬─────┬────┬─────────────┴──────┬────┬──────────────┬────┬─┴────────┤Nr. │ Denu- │Codul│U.M.│ CANTITĂŢI │PRE-│VALOAREA │ │ │crt.│mirea │ sau │ ├───────────┬────────┤ŢUL │CONTABILA │ │ │    │bunu- │numa-│ │Stocuri │ Dife- │UNI-├────┬─────────┤Va- │DEPRE- │    │rilor │rul │ ├────┬──────┤rente │TAR │Va- │Diferenţe│loa-│CIEREA │    │inven- │de │ │Fap-│Scrip-├────┬───┤ │loa-├────┬────┤rea ├────┬─── │    │tariate│in- │ │tice│tice │Plus│Mi-│ │rea │Plus│Mi- │de │Va- │Mo- │    │ │ven- │ │ │ │ │nus│ │ │ │nus │in- │loa-│ti- │    │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ven-│rea │vul │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │(cod)│────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┴──────┬┴─────┴────┴───┬┴──────┴────┴┬──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤ Numele şi │ Comisia de │ Gestionar │ Contabilitate │ prenumele │ inventariere │(responsabil │ │           │ │mijloace │ │           │ │ fixe) │ │           ├─────┬────┬────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤           │ │ │ │ │ │───────────┼─────┼────┼────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ Semnătura │ │ │ │ │ │───────────┴─────┴────┴────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘   14-3-12 A4 t2                                                                        (verso)                                                                     ┌──────────┐                                                                     │ Pagina │────┬───────┬─────┬────┬────────────────────┬────┬──────────────┬────┬──────────┐Nr. │ Denu- │Codul│U.M.│ CANTITĂŢI │PRE-│VALOAREA │ │ │crt.│mirea │ sau │ ├───────────┬────────┤TUL │CONTABILA │ │ │    │bunu- │numa-│ │Stocuri │ Dife- │UNI-├────┬─────────┤Va- │DEPRE- │    │rilor │rul │ ├────┬──────┤rente │TAR │Va- │Diferenţe│loa-│CIEREA │    │inven- │de │ │Fap-│Scrip-│────┬───┤ │loa-├────┬────┤rea ├────┬─────┤    │tariate│in- │ │tice│tice │Plus│Mi-│ │rea │Plus│Mi- │de │Va- │Mo- │    │ │ven- │ │ │ │ │nus│ │ │ │nus │in- │loa-│ti- │    │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ven-│rea │vul │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │(cod)│────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┴──────┬┴─────┴────┴───┬┴──────┴────┴┬──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤ Numele şi │ Comisia de │ Gestionar │ Contabilitate │ prenumele │ inventariere │(responsabil │ │           │ │mijloace │ │           │ │ fixe) │ │           ├─────┬────┬────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤           │ │ │ │ │ │───────────┼─────┼────┼────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ Semnătura │ │ │ │ │ │───────────┴─────┴────┴────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┤                                                                                │     - model - │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  Unitatea ......... Pag. ..... │ Gestiunea ......... │                                                                                │                      Lista de inventariere │                        Data .......... │────┬─────────────────┬────────────────┬──────┬─────────────┬───────────────────┤Nr. │ Cod sau │ Inventar │ Nr. │ Cod sau │ Inventar │crt.│ denumire │ faptic │ crt. │ denumire │ faptic │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┼─────────────────┼────────────────┼──────┼─────────────┼───────────────────┤    │ │ │ │ │ │────┴─────────────────┴────┬───────────┴──────┴──────┬──────┴───────────────────┤   Comisia de inventariere │ Numele şi prenumele │ Semnătura │                           │────────────────────────-│──────────────────────────┤───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤    14-3-12/b A5 │                                                                                │                                                                                │──────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬────────┤ Unitatea ........│ Lista de inventariere │ Gestiunea │ Pagina │──────────────────│ │────────────────────│ │ Magazia .........│ Data ........ 199 ... │Loc de depozitare │ │────┬────────────┬┴──────┬────┬───────────┬───────┼──────┬──────┬──────┴────────┤Nr. │ Denumirea │ │ │ │Preţul │ │ │ │crt.│ bunurilor │ Codul │U.M.│Cantitatea │unitar │Valoa-│Valoa-│ Deprecierea │    │inventariate│ │ │ │de in- │ rea │ rea ├──────┬────────┤    │ │ │ │ │regis- │con- │ de │Valoa-│Motivul │    │ │ │ │ │trare │tabila│inven-│ rea │ (cod) │    │ │ │ │ │în con-│ │ tar │ │ │    │ │ │ │ │tabili-│ │ │ │ │    │ │ │ │ │tate │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┴────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤  Total pagina │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │─────────────────┴─┬─────┴────┴───────────┴┬──────┴──┬───┴──────┴┬─────┴────────┤                   │Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabilitate │───────────────────┼───────┬────────┬──────┼─────────┼───────────┼──────────────┤Numele şi prenumele│ │ │ │ │ │ │───────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┤   Semnătura │ │ │ │ │ │ │───────────────────┴───────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┘---------    *) Se semnează de către gestionarul primitor, în cazul predării-primirii  gestiunii.    14-3-12/a A4 t2                                                                     (verso)                                                                 ┌──────────────┐                                                                 │ Pagina │────┬────────────┬───────┬────┬───────────┬───────┬──────┬──────┬┴──────────────┤Nr. │ Denumirea │ │ │ │Preţul │ │ │ │crt.│ bunurilor │ Codul │U.M.│Cantitatea │unitar │Valoa-│ aloa-│ Deprecierea │    │inventariate│ │ │ │de in- │ rea │ rea ├──────┬─────── │    │ │ │ │ │regis- │con- │ de │Valoa-│Motivul │    │ │ │ │ │trare │tabila│inven-│ rea │ (cod) │    │ │ │ │ │în con-│ │ tar │ │ │    │ │ │ │ │tabili-│ │ │ │ │    │ │ │ │ │tate │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────────────┼───────┼────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤  To│al pagina │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │────┴────────────┴─┬─────┴────┴───────────┴┬──────┴──┬───┴──────┴┬─────┴────────┤                   │Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabilitate │───────────────────┼───────┬────────┬──────┼─────────┼───────────┼──────────────┤Numele şi prenumele│ │ │ │ │ │ │───────────────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────┤   Semnătura │ │ │ │ │ │ │───────────────────┴───────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────┘________ *) Se semnează de către gestionarul primitor, în cazul predării-primirii gestiunii.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ Unitatea creditoare: Nr. de înregistrare ...... din ...... │ ......................... Către ............................... │ ......................... ............................... │ Contul .................. │ Banca ................... │                                                                                │                        EXTRAS DE CONT │              Conform dispoziţiilor în vigoare va instiintam ca în evidentele │              noastre contabile la data de ............. unitatea dvs. │              figurează cu următoarele debite ........................ │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  Documentul │ │ │ (felul, numărul şi data) │ Explicaţii │ Suma │──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤──────────────────────────│────────────────────────│────────────────────────────┤       14-6-3 A5 t2 │                                                                      (verso) │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    În termen de 5 zile de la primire urmează sa ne restituiti acest extras │    confirmat pentru suma acceptată iar, în caz de refuz, total sau parţial, │    sa anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras │    de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrare. │                                                                                │           Director, Conducătorul compartimentului │                                     financiar-contabil │     L.S. .......... ........................ │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......... din ...... │ .................... Către .................................. │ .................... .................................. │ .................... .................................. │                                                                                │    Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ..... lei, pentru │    achitarea căreia (se va completa după caz): │    a) am depus la banca ordinul de plata nr. ........ din......... │    b) am depus la Oficiul poştal nr. ..... mandatul poştal nr. ..... din ..... │    Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt │    cuprinse în nota explicativă anexată. │                                                                                │          Director, Conducătorul compartimentului │          financiar-contabil, │      L.S. ........... ........................... │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ -------