REGULAMENT din 12 octombrie 2006de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 31 octombrie 2006   +  Capitolul I Formele, domeniile şi scopurile activităţii de prevenire  +  Articolul 1Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, denumite în continuare activităţi de prevenire, desfăşurate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General, şi de structurile din subordine reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.  +  Articolul 2 (1) La nivel naţional, activitatea de prevenire este coordonată direct de Inspecţia de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General. (2) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă de către ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice şi organizaţii neguvernamentale cu funcţii de sprijin, repartizate potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspecţii judeţene.  +  Articolul 3 (1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspecţiile judeţene, coordonează, planifică, organizează, pregătesc şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţ. (2) Inspecţiile judeţene coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, din judeţ/municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, atestarea, recunoaşterea, desemnarea, supravegherea pieţei, controlul, asistenţa tehnică de specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă, auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale (anexa nr. 1). (2) Supravegherea pieţei, precum şi recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru atestarea conformităţii produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu sunt forme ale activităţii de prevenire care se execută prin structuri specializate, la nivel naţional, de către Inspecţia de Prevenire.  +  Articolul 5Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt: a) verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; b) identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ/municipiul Bucureşti; c) verificarea organizării activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; d) verificarea aplicării concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile; e) controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie neexploatată; f) coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi a salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului în cazul unei situaţii de urgenţă; g) îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă; h) informarea şi educarea preventivă a populaţiei; i) soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific.  +  Articolul 6Scopurile activităţii de prevenire sunt: a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă; b) participarea la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; c) evidenţierea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate; d) informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă.  +  Articolul 7Principiile pe baza cărora se desfăşoară activitatea de prevenire sunt următoarele: a) principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al ţării; b) principiul imparţialităţii şi independenţei: în exercitarea atribuţiilor funcţionale inspectorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură; c) principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire; d) principiul transparenţei: desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii; e) principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile.  +  Capitolul II Organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire  +  Articolul 8 (1) La nivel naţional, conducerea activităţii de prevenire se realizează de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este şeful Inspecţiei de Prevenire. (2) În absenţa adjunctului inspectorului general, activitatea de prevenire este condusă de o persoană desemnată în acest scop de inspectorul general al Inspectoratului General, prin ordin de zi.  +  Articolul 9 (1) Inspecţia judeţeană este condusă de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. (2) Adjunctul inspectorului-şef se subordonează nemijlocit inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspector-şef, iar pe linia organizării şi desfăşurării activităţii de prevenire, adjunctului inspectorului general, şefului Direcţiei pompieri şi şefului Direcţiei protecţie civilă din cadrul Inspectoratului General.  +  Articolul 10 (1) Organizarea activităţilor de prevenire se asigură de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General şi adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se realizează prin personalul de specialitate din Inspecţia de Prevenire şi, respectiv, din inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti care are astfel de atribuţii stabilite prin fişa postului. (2) Inspectorii de prevenire sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi îşi desfăşoară activitatea individual sau în colective constituite la nivelul structurilor proprii ori împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice împuternicite să desfăşoare acţiuni de control, în condiţiile respectării prevederilor legale şi, după caz, a protocoalelor de colaborare. (3) Legitimaţiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de către inspectorul general şi au forma din modelul prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 11 (1) Pentru desfăşurarea activităţii de prevenire, Inspectoratul General, respectiv inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, asigură personalului de control, în condiţiile legii, mijloace de transport/decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi alte materiale necesare. (2) La nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti se asigură procurarea de reglementări şi materiale documentare necesare desfăşurării activităţii de prevenire, precum şi aparatură specifică.  +  Articolul 12Inspecţia judeţeană are competenţe privind desfăşurarea activităţilor de prevenire specifice la autorităţi ale administraţiei publice, instituţii, operatori economici şi persoane fizice şi juridice autorizate, certificate sau atestate în domeniu, aflate pe teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 13În activitatea de prevenire se utilizează, prioritar, imprimate tipizate.  +  Articolul 14Personalul care are atribuţii privind emiterea/anularea de avize şi autorizaţii, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale, stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrări, dispunerea sistării/interzicerii desfăşurării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor este numit de inspectorul-şef, prin ordin de zi.  +  Articolul 15 (1) Planificarea activităţilor de prevenire se realizează astfel: a) anual, de către Inspectoratul General şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti; b) semestrial, de către Inspecţia de Prevenire şi direcţiile din structura acesteia; c) trimestrial, de către serviciile din Inspecţia de Prevenire şi din inspecţiile judeţene; d) lunar, de către fiecare inspector din inspecţiile judeţene, pe baza fondului de timp calculat conform anexei nr. 3. (2) Documentele de planificare se întocmesc în două exemplare: exemplarul 1 se păstrează la structura/persoana care l-a întocmit, iar exemplarul 2, la şeful nemijlocit al structurii/persoanei respective. (3) În cazul inspecţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, documentele se întocmesc în 3 exemplare, iar exemplarul 3 se păstrează la şeful biroului de sector.  +  Articolul 16La planificarea sau modificarea planificării activităţilor de prevenire se au în vedere următoarele: a) clasificarea în funcţie de tipurile de risc a localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii; b) categoriile, clasele de importanţă, funcţiunile construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor, monumentelor istorice, stabilite potrivit legii; c) stadiile de proiectare/execuţie pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale de securitate la incendiu, precum şi la realizarea adăposturilor de protecţie civilă, termenele de realizare planificate pe etape şi de finalizare a lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii; d) termenele de implementare a măsurilor stabilite prin strategiile şi programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă; e) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative; f) specificitatea riscurilor identificate în plan teritorial şi perioada de manifestare a acestora; g) ordinele primite, vizând acţiuni preventive prioritare.  +  Articolul 17Planificarea anuală a activităţii de prevenire cuprinde: a) principalele direcţii de acţiune şi obiectivele Inspecţiei de Prevenire, respectiv ale inspecţiilor judeţene; b) activităţile specifice: de control; de avizare/autorizare; preventive sezoniere; efectuate prin colaborare şi cooperare cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; exerciţii specifice de pregătire; analize, cursuri şi instruiri; de informare preventivă; de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate sau autorizate; de analiză şi evaluare a activităţii desfăşurate; de raportare şi informare; alte activităţi (convocări, conferinţe, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale, colaborări pe plan extern etc.).  +  Articolul 18Concepţia de organizare şi planificarea anuală a activităţilor de prevenire se aprobă de către inspectorul general pentru Inspecţia de Prevenire, respectiv de inspectorii-şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, pentru inspecţiile judeţene.  +  Articolul 19 (1) Planul lunar individual cuprinde formele specifice activităţii de prevenire în funcţie de atribuţiile prevăzute în fişa postului, locul unde se desfăşoară şi timpul alocat pentru fiecare. (2) Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat în anexa nr. 4. (3) Stadiul de îndeplinire a activităţilor de prevenire din planul lunar individual se analizează şi se operează în ultima zi lucrătoare din lună.  +  Capitolul III Documente de evidenţă  +  Articolul 20 (1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene întocmesc, păstrează şi actualizează evidenţele în scris şi/sau pe suport magnetic, astfel încât să fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale. (2) Evidenţele utilizate în activitatea de prevenire se clasifică în evidenţe nominale şi evidenţe statistice. (3) Structura şi conţinutul evidenţelor se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin al inspectorului general.  +  Articolul 21 (1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte separat pe categorii de persoane juridice/fizice, după cum urmează: a) sancţiunile contravenţionale principale; b) sancţiunile contravenţionale complementare. (2) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte distinct pentru prevenirea incendiilor şi protecţie civilă pe baza datelor furnizate pe cele două segmente de activitate şi se păstrează de către un inspector din cadrul inspecţiei judeţene, numit prin ordin de zi pe unitate. (3) Evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor împotriva cărora s-a făcut plângere conform legii se păstrează de consilierul juridic/biroul juridic al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 22Petiţiile şi sesizările privind activitatea de prevenire se examinează, se soluţionează şi se arhivează conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Dispoziţii specifice  +  Secţiunea 1 Controlul de prevenire  +  Articolul 23 (1) Inspecţiile judeţene execută controale de fond, tematice şi colective. (2) Controlul de fond este activitatea prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, precum şi respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, recepţia, autorizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor/instalaţiilor/amenajărilor de la instituţii publice, operatori economici şi localităţi. (3) Controlul tematic este activitatea prin care se verifică o latură a activităţii de prevenire sau o categorie de obiective. (4) Controlul colectiv este activitatea desfăşurată împreună cu alte organisme şi instituţii abilitate prin lege să execute controale.A. Planificarea controalelor  +  Articolul 24 (1) La planificarea şi executarea controalelor se va acordă prioritate instituţiilor, amenajărilor, spaţiilor publice, precum şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. (2) La planificarea controalelor se urmăreşte cuprinderea, ţinându-se seama de criteriile prevăzute la art. 16, într-o perioadă stabilită de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene, dar nu mai mare de 5 ani, a construcţiilor/ instalaţiilor/amenajărilor existente în zona de competenţă. (3) Se va evita controlul în fiecare an al aceloraşi obiective, dacă nu sunt incluse în precizările Inspecţiei de Prevenire, sau al unor obiective la care, cu prilejul controalelor desfăşurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la măsurile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă. (4) La obiectivele în care se constată nereguli majore privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă se intensifică periodicitatea controalelor până la soluţionarea problemelor.  +  Articolul 25 (1) Controlul executat de colective de inspectori se organizează şi se desfăşoară potrivit planificării lunare sau la ordin, pe bază de plan şi tematică de control. (2) Controalele executate individual de inspectori se desfăşoară potrivit planificării lunare sau la ordin.  +  Articolul 26 (1) Repartizarea către inspectori a obiectivelor stabilite pentru control se efectuează anual de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene, se avizează de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aprobă de inspectorul-şef, ţinând seama de: a) ordinele inspectorului general al Inspectoratului General şi precizările Inspecţiei de Prevenire; b) specificitatea zonei de competenţă; c) situaţia operativă din anul precedent; d) specializarea, pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control; e) gradul de încadrare cu personal al inspecţiei judeţene. (2) Unui inspector i se poate repartiza cel mult 5 ani consecutiv, în control, acelaşi obiectiv aflat în exploatare.B. Pregătirea activităţii de control  +  Articolul 27Pregătirea activităţii de control cuprinde: a) studierea reglementărilor specifice în domeniu; b) studierea dosarului obiectivului/localităţii; c) studierea documentelor de control întocmite anterior; d) alegerea procedurii de control şi tipizatelor necesare; e) studierea situaţiei operative specifice; f) studierea unor materiale documentare/informative.  +  Articolul 28 (1) Dosarul obiectivului/localităţii cuprinde, după caz, fişa obiectivului/localităţii, documente de control anterioare, alte documente relevante. (2) Fişa obiectivului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, se întocmeşte pe baza datelor furnizate, în scris, de conducătorul acestuia, la solicitarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. (3) Fişa localităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se întocmeşte pe baza datelor furnizate, în scris, de primarul acesteia, la solicitarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. (4) Datele incluse în dosarele menţionate la alin. (1) se verifică şi se actualizează cu ocazia controalelor.C. Desfăşurarea activităţii de control  +  Articolul 29 (1) Activitatea de control se execută potrivit principiilor prevăzute în prezentul regulament şi cerinţelor stabilite prin proceduri, ghiduri, instrucţiuni de control, întocmite de Inspecţia de Prevenire şi aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General. (2) În cazul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive, deşeuri, substanţe care pot produce poluări accidentale, activitatea de control se execută şi în conformitate cu reglementările specifice în materie.  +  Articolul 30 (1) Controalele se execută, de regulă, în comun, respectiv prevenirea incendiilor şi protecţie civilă. (2) Într-o primă etapă, până la dobândirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare activităţilor de la alin. (1), se recomandă efectuarea controalelor de către 2 inspectori, câte unul din serviciul de prevenire a incendiilor şi, respectiv, de protecţie civilă din inspecţiile judeţene.  +  Articolul 31 (1) Personalul care execută acţiuni de control îşi face cunoscută calitatea prin legitimaţia de serviciu şi de control, precum şi prin ordinul de serviciu/misiune. (2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic al operatorului economic verificat, respectiv, după caz, într-un registru special al instituţiei controlate sau al localităţii.  +  Articolul 32 (1) În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se consemnează toate datele prevăzute de reglementările în domeniu şi acestea sunt însoţite de dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţarea de plată. (2) Modelul de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prezentat în anexa nr. 7.D. Finalizarea controlului  +  Articolul 33 (1) Controlul se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează şi se ştampilează conform legii. (2) Controlul de fond şi tematic se încheie cu un proces-verbal de control, iar controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase cu un raport de inspecţie. (3) Controlul colectiv se finalizează prin documentul prevăzut în reglementările specifice. (4) Controlul de verificare în teren pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă se finalizează printr-un referat, conform normelor metodologice specifice. (5) Modelele de proces-verbal de control pentru operatori economici, instituţii, localităţi, obiective hidrotehnice, respectiv puncte de comandă sunt prezentate în anexele nr. 8, 9, 10 şi 11. (6) Modelul de raport de inspecţie este prezentat în anexa nr. 12. (7) Modelele de procese-verbale pentru controalele executate la unităţile de proiectare pentru verificarea proiectelor, la obiective de investiţii şi organizări de şantier sunt prezentate în anexele nr. 13 şi 14 la prezentul regulament.  +  Articolul 34Controalele de prevenire se valorifică prin următoarele modalităţi principale: a) înlăturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale manifestării acestora; b) analizarea cu conducerea unităţii verificate, pe baza documentului de control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situaţii deosebite; c) informarea cetăţenilor şi salariaţilor asupra riscurilor evidenţiate, asupra măsurilor de prevenire şi despre modul de acţiune în caz de situaţii de urgenţă; d) constatarea contravenţiilor prevăzute de actele normative în vigoare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de săvârşirea acestora; e) propunerea, către persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării acestora; f) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrări; g) sesizarea, după caz, a procurorului şi organelor de urmărire penală cu privire la faptele care constituie infracţiuni în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; h) raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite; i) valorificarea concluziilor în acţiuni de informare preventivă, precum şi în propuneri de modificare a unor reglementări.  +  Articolul 35 (1) Documentele de control încheiate de personalul subordonat se verifică săptămânal de şefii de serviciu din inspecţiile judeţene şi prin sondaj de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti. (2) Adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi şefii serviciilor din inspecţiile judeţene verifică prin sondaj procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, urmărind respectarea regulilor privind completarea acestora şi încadrarea încălcărilor în funcţie de neregulile consemnate în documentul de finalizare a controlului. (3) Activitatea fiecărui inspector va fi controlată, inopinat, cel puţin o dată pe trimestru de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti ori de şefii serviciilor din cadrul inspecţiilor judeţene. (4) Aprecierea inspectorului pe timpul controlului inopinat este utilizată la evaluarea anuală a acestuia.  +  Articolul 36 (1) Problemele deosebite referitoare la activităţi din obiectivele controlate, care nu pot fi soluţionate la nivelul inspecţiilor judeţene, fac obiectul unor rapoarte către Inspecţia de Prevenire, a unor informări către conducerile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii descentralizate şi deconcentrate la nivel judeţean ce pot concura la rezolvarea situaţiilor de risc, precum şi a unor materiale documentare. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează în condiţiile prevăzute de lege şi constituie un mijloc de completare a evidenţelor proprii.  +  Articolul 37 (1) În baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecţiile judeţene, Inspecţia de Prevenire elaborează informări către conducerile ministerelor, altor organe ale administraţiei publice centrale sau instituţii publice, reorientează direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional sau teritorial ori, la constatarea unor situaţii deosebite, execută verificări de sprijin şi îndrumare la inspecţiile judeţene. (2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidenţă nominală la nivelul Direcţiei pompieri şi Direcţiei protecţie civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire.  +  Secţiunea a 2-a Avizare/autorizare  +  Articolul 38Activitatea de emitere/anulare a avizelor şi autorizaţiilor, precum şi de emitere a acordurilor se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor metodologice aprobate prin ordine ale ministrului administraţiei şi internelor sau, după caz, ale conducătorilor altor autorităţi ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 39Pentru desfăşurarea acestei activităţi, din cadrul inspecţiei judeţene este desemnat personal cu experienţă şi cu studii superioare tehnice, în condiţiile art. 14.  +  Articolul 40 (1) Activitatea de avizare a măsurilor de prevenire a incendiilor, cuprinse în norme şi dispoziţii emise de ministere şi alte organe ale autorităţilor publice centrale, se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) La Inspecţia de Prevenire se transmit, după avizare, un exemplar tipărit şi unul în format electronic din dispoziţiile emise de autorităţile publice la nivel judeţean.  +  Secţiunea a 3-a Servicii voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă  +  Articolul 41 (1) Activitatea preventivă a serviciilor voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară pe baza unui regulament special aprobat de ministrul administraţiei şi internelor. (2) Inspecţiile judeţene coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, din zona de competenţă, potrivit metodologiei elaborate de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, aprobată de prefect.  +  Secţiunea a 4-a Informare preventivă şi pregătirea populaţiei  +  Articolul 42Informarea preventivă reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi planificate şi desfăşurate de Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale asupra tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestării diferitelor tipuri de risc.  +  Articolul 43 (1) Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop cunoaşterea tuturor riscurilor potenţiale specifice comunităţilor şi însuşirea modului de acţiune în vederea asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale şi mediului. (2) Pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire, periodic se utilizează, conform reglementărilor, următoarele forme şi metode: cursuri, convocări, antrenamente de specialitate, exerciţii, aplicaţii, concursuri, instructaje, schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări, mese rotunde, expoziţii, studiu individual, expuneri, dezbateri, prezentări de studii de caz etc.  +  Articolul 44Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti întocmesc şi difuzează structurilor pe care le coordonează ordinul/dispoziţia preşedintelui comitetului pentru situaţii de urgenţă judeţean/comitetului pentru situaţii de urgenţă local, tematica convocărilor şi exerciţiilor de specialitate şi programul pregătirii serviciilor de urgenţă, salariaţilor şi populaţiei.  +  Articolul 45Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc şi raportează la Inspectoratul General datele convocărilor de pregătire a personalului cu atribuţii sau responsabilităţi în domeniu, precum şi ale aplicaţiilor, exerciţiilor şi concursurilor de specialitate care urmează să se desfăşoare în anul următor la judeţ, municipii, oraşe şi sectoarele capitalei.  +  Secţiunea a 5-a Asistenţă tehnică de specialitate  +  Articolul 46 (1) Asistenţa tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin şi îndrumare a solicitanţilor, pe care o desfăşoară Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în executarea atribuţiilor specifice. (2) În activitatea de asistenţă tehnică se evită orice conflict de interese. (3) Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează, în limitele competenţei şi atribuţiilor legale, în următoarele domenii:A. Prevenirea incendiilor a) elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici; b) elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor de către organele administraţiei publice centrale şi locale; c) proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii; d) aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; e) informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor de prevenire, reducere şi înlăturarea acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora; f) prevenirea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu care sunt neconforme cu legislaţia în vigoare.B. Protecţia civilă a) elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici; b) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă, organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă; organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă; c) informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia civilă; d) realizarea adăposturilor de protecţie civilă de către autorităţile administraţiei publice; e) producerea, transportul, depozitarea sau manipularea substanţelor periculoase ori materialelor nucleare în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor; f) decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică; g) pe linie pirotehnică; h) aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare şi alarmare la localităţi şi operatori economici.  +  Articolul 47Asistenţa tehnică de specialitate se acordă, în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe.  +  Articolul 48Inspecţiile judeţene sunt obligate să pună la dispoziţie solicitantului liste complete cu persoanele fizice şi juridice atestate, verificatorii de proiecte atestaţi, firmele atestate ce prestează servicii specifice, în condiţiile legii, cadrele tehnice atestate pentru domenii specifice, prin afişare la sediul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi/sau pe site-ul inspectoratului.  +  Capitolul V Evaluarea activităţii de prevenire  +  Articolul 49Evaluarea activităţii de prevenire se face la nivel naţional, semestrial şi anual, de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de şeful Direcţiei pompieri şi şeful Direcţiei protecţie civilă, iar la nivel teritorial, lunar şi anual, de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene.  +  Articolul 50Evaluarea activităţii de prevenire are următoarele scopuri principale: a) creşterea eficienţei activităţii de prevenire; b) stabilirea activităţilor de prevenire care nu şi-au atins obiectivele pentru care au fost propuse; c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcţiilor de acţiune preventivă, în funcţie de situaţia operativă; d) stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă în zone de competenţă; e) fixarea unor obiective noi de acţiune, în funcţie de manifestarea unor noi situaţii de urgenţă.  +  Articolul 51Evaluarea activităţii de prevenire se realizează pe baza criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.  +  Articolul 52Inspecţiile judeţene raportează la Inspecţia de Prevenire, periodic, următoarele: a) lunar, evidenţa statistică privind activităţile de prevenire, conform anexei nr. 15, în primele trei zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna expirată; b) la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general, datele corespunzătoare structurii de la anexa nr. 16; c) anual, până la 15 ianuarie, situaţia sancţiunilor contravenţionale din anul precedent, conform modelului din anexa nr. 17.  +  Articolul 53Anexele 1-17 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------PROBLEMATICA VIZATA ŞI DOCUMENTELE DE FINALIZARE A ACTIVITĂŢILORSPECIFICE DE PREVENIRE───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐Nr.│ Forma │ Sfera sau problematica vizata │ Documente │crt│ │ │de finalizare│───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 1.│Reglementa- │-activitatea de aparare împotriva incendiilor şi│Lege, │   │rea │ protecţie civila. │Hotărâre a │   │ │ │Guvernului, │   │ │ │Ordin al mi- │   │ │ │nistrului ad-│   │ │ │ministratiei │   │ │ │şi internelor│   │ │ │ordin al în- │   │ │ │spectorului │   │ │ │general al │   │ │ │I.G.S.U. │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-documentaţii tehnice de proiectare şi execuţie │ │   │ │ a obiectivelor de investitii, a modernizarilor │ │ 2.│ │ şi a schimbarilor de destinatie lucrărilor de │ │   │ │ constructii, privind securitatea la │ │   │ │ incendiu şi protectia civila; │ │   │ │-norme şi reglementari tehnice de aparare impo- │ │   │ │ triva │ │   │ Avizare │ incendiilor şi de protecţie civila, elaborate │ Aviz │   │ │ de ministere şi celelalte organe publice │ │   │ │ centrale; │ │   │ │-dispozitii în domeniul prevenirii în situaţii │ │   │ │ de urgenta, reguli şi dispozitii de aparare │ │   │ │ împotriva incendiilor pentru domeniul public şi│ │   │ │ privat al judeţului; │ │   │ │-materiale de instruire în domeniul situaţiilor │ │   │ │ de urgenta realizate de persoane fizice sau │ │   │ │ juridice în scopul comercializarii; │ │   │ │-planuri de urgenta interna; │ │   │ │-planuri de evacuare în situaţii de urgenta; │ │   │ │-planuri de răspuns la accidente tehnologice; │ │   │ │-transportul deseurilor periculoase; │ │   │ │-centre de formare şi evaluare a a competentei │ │   │ │ profesionale a personalului serviciilor de │ │   │ │ urgenta voluntare sau private; │ │   │ │-planurile cursurilor centrelor de formare pen- │ │   │ │ tru ocupatii specifice. │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-constructii şi amenajari avizate din punct de │ │   │ │ vedere al securitatii la incendiu şi/sau al │ │   │ │ protectiei civile; │ │ 3.│ Autorizarea│-laboratoare şi poligoane de încercări la foc │ Autorizatie │   │ │ şi poligoane de distrugere a munitiei │ │   │ │ neexplodate. │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 4.│ Acordul │-organizarea jocurilor de artificii. │ Acord │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-organizarea apararii împotriva incendiilor şi │ │   │ │ a activităţii de protecţie civila; │Proces-verbal│   │ │-respectarea condiţiilor de securitate la în- │ de control │   │ │ cendiu şi/sau protecţie civila stabilite în │ │   │ │ documentatiile tehnice şi pe timpul executiei │ │   │ │ investitiilor; │ │   │ │-servicii voluntare şi private pentru situaţii │ │   │ │ de urgenta; │ │   │ │-sisteme de instiintare şi alarmare; │ │   │ │-puncte de comanda; │ │   │ │-constructii hidrotehnice; │ │   │ │-localităţi în zone de planificare la urgenta; │ │   │ │-respectarea legislaţiei în vigoare de către │ │   │ │ operatorii economici şi instituţiile detina- │ │   │ │ toare de surse de risc radiologic. │ │   │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 5.│ Controlul │activităţile care prezinta pericole de accidente│ Raport de │   │ │majore în care sunt implicate substante │ inspecţie │   │ │periculoase. │ │   │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-solutionarea petitiilor privind respectarea │Adresa de │   │ │ normelor de prevenire şi stingere a incendiilor│răspuns │   │ │ şi pe linie de protecţie civila. │Proces-verbal│   │ │ │de control │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-capabilitatea şi competenţa tehnica a labora- │Certificat de│   │Recunoastere│ toarelor sau organismelor de certificare ori │recunoastere/│   │/desemnare │ de inspecţie privind realizarea de sarcini spe-│desemnare │ 6.│ │ cifice în legătură cu o anumita procedura de │ │   │ │ evaluare a conformitatii produselor pentru │ │   │ │ constructii cu rol în securitatea la incendiu. │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │Supraveghe- │-respectarea legislaţiei privind introducerea │Raport de │ 7.│rea pieţei │ pe piaţa a produselor pentru constructii │control │   │ │ cu rol în securitate la incendiu. │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │ │-organizarea apararii împotriva incendiilor şi │ Punct de │   │ │ activităţii de protecţie civila; │ vedere │   │Asistenţa │-proiectarea şi executarea obiectivelor de în- │ Adresa │ 8.│tehnica de │ vestitii, din punct de vedere al securitatii │ │   │specialitate│ la incendiu şi al protectiei civile; │ │   │ │-elaborarea normelor, regulilor şi masurilor │ │   │ │ specifice de aparare împotriva incendiilor │ │   │ │ şi de protecţie civila; │ │   │ │-servicii voluntare şi private pentru situaţii │ │   │ │ de urgenta. │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 9.│Informare │-informarea populatiei şi a diferitelor catego- │Ghid, pliant │   │preventiva │ rii socio-profesionale asupra: │informativ, │   │ │ ■ prevederile legale în domeniul apararii im- │articol în │   │ │ potriva incendiilor şi activităţii de pro- │presa, film, │   │ │ tectie civila; │pagina web │   │ │ ■ pericolelor potentiale de incendiu şi dezas-│ │   │ │ tre şi masurilor specifice de prevenire a │ │   │ │ acestora, precum şi a comportamentului de │ │   │ │ adoptat în cazul situaţiilor de urgenta; │ │   │ │ ■ pericolelor potentiale şi a comportamentului│ │   │ │ de adoptat în cazul descoperirii de munitii │ │   │ │ neexplodate │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │Auditul de │-verificarea dosarului tehnic şi a registrului │Raport de │   │supraveghere│ de lucrari; │audit │   │a persoane- │-verificarea calităţii lucrărilor efectuate; │ │10.│lor fizice │ │ │   │şi juridice │ │ │   │atestate │ │ │───┼────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤   │Constatarea │-stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la │Proces-verbal│   │şi sanctio- │ prevederile legale privind apararea împotriva │de constatare│   │narea incal-│ incendiilor şi protectia civila, precum şi la │şi sanctiona-│11.│carilor la │ normele specifice; │re a contra- │   │prevederile │-anularea autorizaţiilor de prevenire şi stin- │ventiilor │   │legale │ gere a incendiilor şi de protecţie civila; │ │───┴────────────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 2-------la regulament--------------NOTA (CTCE)Legitimatia de control - Model- se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.885, la pagina 11. A se vedea imaginea asociata.  +  Anexa 3-------la regulament------------- MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. ...INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ............... APROB ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF AVIZAT ŞEF SERVICIUCALCULUL FONDULUI DE TIMP
     
    NUMELE ŞI PRENUMELE .........................
                                 
    Nr. crt.ACTIVITĂŢIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIITOTAL
    1.ZILE CALENDARISTICE                          
    2.Concedii de odihnă, medicale şi de studii                          
    3.Zile libere şi sărbători legale                          
    TOTAL ZILE RĂMASE PENTRU ACTIVITĂŢI                          
    4.Cursuri de pregătire                          
    5.Pregătire de specialitate în inspectorat                          
    6.Educaţie fizică                          
    7.Servicii/grupe operative                          
    TOTAL ZILE EFECTIVE RĂMASE PENTRU ACTIVITĂŢI PREVENTIVE                          
    8.Planificarea şi pregătirea controalelor                          
    9.Evaluări                          
    10.Activităţi specifice                          
    11.Activităţi de control, din care:                          
    - control de fond                          
    - control tematic                          
    - control colectiv                          
     
    SEMNĂTURA TITULAR
   +  Anexa 4-------la regulament------------- MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. ...INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ............... APROB ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF AVIZAT ŞEF SERVICIU         SEF SERVICIU                                        PLAN LUNAR INDIVIDUAL──┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐Nr│ │ NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI │c │TIPUL ACTIVITĂŢII│ │r │ DE PREVENIRE ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤t.│ │ ANUL _____ LUNA ______ │  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │ ZIUA │──┼─────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤  │ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│1.│CONTROALE* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤2.│AVIZARE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │AUTORIZARE* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤3.│ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │PREVENTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │SEZONIERE* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤4.│ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │EXECUTATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ PRIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │COLABORARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │COOPERARE* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤5.│AUDITARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │PERSOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │FIZICE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │JURIDICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ATESTATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤6.│ANALIZE/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │INSTRUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │PREGATIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │POPULATIEI* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤7.│INFORMARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │PREVENTIVA** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤8.│ALTE ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │SPECIFICE*** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┴─────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘--------* Se vor specifică toate obiectivele unde se vor executa acţiuni.** Titlul materialelor elaborate şi modul de difuzare al lor la populatie.*** Se va nota în ce consta actiunea.SEMNATURA TITULARULUI---------------------  +  Anexa 5-------la regulament-------------                        FISA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUTIE)                                            -Model- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐DENUMIRE OPERATOR │Denumirea în clar │ECONOMIC/INSTITUŢIE │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ADMINISTRATOR/ │Date de identificare │CONDUCĂTOR │Telefon serviciu │ │Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐COORDONATE OPERATOR │Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia │ECONOMIC/INSTITUŢIE │Telefon, Fax, E-mail │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐COORDONATELE FILIALELOR/ │Adresă, Telefon, Fax, E-mail pentru fiecare │SUCURSALELOR/PUNCTELOR │ │DE LUCRU (dacă este cazul) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐NUMĂR DE ÎNREGISTRARE │ │DIN REGISTRUL COMERŢULUI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐CADRU TEHNIC CU │Nume şi prenume │ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL │Telefon serviciu │APĂRĂRII ÎMPOTRIVA │Telefon domiciliu │INCENDIILOR/INSPECTOR DE │Certificat de competenţă - termen de valabilitate │PROTECŢIE CIVILĂ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────1.1. - Aspecte generale │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Domeniul de activitate │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Anul de construire (punere în funcţiune) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Suprafaţa construită/desfăşurată │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Număr niveluri (regim de înălţime) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de │depozitare, cu funcţiuni mixte) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Structura de rezistenţă a construcţiei (structură │metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Personal angajat* │*număr estimativ │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Utilizarea clădirii* │*prezenţa oamenilor în clădire permanent/temporar │───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────1.2. - Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare1.2.1. - Clădirea X(1 .... N)───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────Date constructive │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Stabilitatea la foc* │*din proiect sau alte documente tehnice │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Compartimente de incendiu │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* │*număr, gabarit, marcare/semnalizare │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Case de scări (închise/deschise)* │*număr, gabarit, alcătuire constructivă │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Ascensoare de intervenţie │*potrivit reglementării │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Date tehnice │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de ventilaţie/climatizare │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de încălzire │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instalaţii electrice │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Iluminat de siguranţă │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme şi instalaţii tehnologice │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor │fierbinţi │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de detectare a incendiilor │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de alarmare/avertizare │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de limitare a propagării incendiilor* │*(uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme │de obturare, oprirea automată a sistemului de │ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de │beton/lemn etc.) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Sisteme de detectare a gazelor │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instalaţii speciale de stingere cu apă* │*tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone │protejate, număr capete de refulare etc. │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli* │*tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.│───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Stingătoare* │*pe tipo-dimensiuni │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Hidranţi interiori/coloane uscate │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Hidranţi exteriori │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor │(rezervă de apă, pompe) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea │serviciului privat pentru situaţii de urgenţă │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Stocuri de produse de stingere/neutralizatori │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Echipament de protecţie al personalului de │intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de│efectele negative ale incendiilor specifice │───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────Denumirea substanţelor periculoase folosite, │clasificare* │*în conformitate cu Sistemul Internaţional de │clasificare al substanţelor periculoase, fraze de │risc asociate │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Cantitatea existentă în unitate* │*pentru fiecare substanţă în parte │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Loc de depozitare* │*instalaţie, echipament de proces, sistem de │stocare, sistem de compresie, conducte etc. │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Mod de operare │ └────────────────────────────────────────────3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────Organizarea alarmării │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Instruirea personalului* │*dacă este executată periodic, de către cine, dacă │este persoană atestată │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Control intern de prevenire* │*dacă se execută, de către cine │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* │*dacă există sau este încheiat contract │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* │*când s-a executat ultima oară, ce probleme │deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului│───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Afişare instrucţiuni specifice │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Obligaţiile administratorului/conducerii │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ │personalului din structura cu atribuţii de apărare │împotriva incendiilor/de protecţie civilă │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Ordinea interioară* │*reglementări pentru lucrul cu foc deschis, │fumatul, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi │reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare │şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare│şi secetoase, sunt asigurate căi de acces, de │evacuare şi de intervenţie) │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Documente specifice de apărare împotriva │incendiilor* │*potrivit reglementărilor în domeniu │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Documente specifice de protecţie civilă* │*potrivit reglementărilor în domeniu │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Reglementarea modului de întreţinere, verificare, │reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva│incendiilor* │*persoana juridică atestată │───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a │operatorului economic/instituţiei* (pe fiecare │clădire în parte) │*se vor preciza cauzele de incendiu │───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────  +  Anexa 6───────la regulament─────────────                         FISA LOCALITATII                             - Model - ┌─────────────────────────────────────────────────┐LOCALITATE │Denumire localitate │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ADRESA SEDIULUI │Adresa sediului primăriei │PRIMĂRIEI │Telefon, Fax, E-mail │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐OPERATORI │ │ECONOMICI/INSTITUŢII │Adresă, Telefon, Fax, E-mail - pentru fiecare │ÎN SUBORDINE │ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │Nume şi prenume │PRIMAR │Telefon serviciu │ │Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │Nume şi prenume │SECRETAR │Telefon serviciu │ │Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐CADRU TEHNIC CU │Nume şi prenume │ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL │Telefon serviciu │APĂRĂRII ÎMPOTRIVA │Telefon domiciliu │INCENDIILOR/INSPECTOR │Certificat de competentă - termen de valabilitate│DE PROTECŢIE CIVILĂ └─────────────────────────────────────────────────┘ 1. Date generale privind localitatea:┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Populatia │Nr. locuitori │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│oras (comuna) │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│satul │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│satul │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│satul │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│satul │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│satul │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Suprafaţa totala │ ha │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│- în intravilan │ ha │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│- în extravilan │ ha │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 2. Operatori economici/institutii publice în subordine┌────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumire │ Domeniul de activitate │ Riscuri specifice │├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤└────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────┘ 3. Tipuri de riscuri specifice:┌──────────────────────────────────────────────┬──┬──┬───────────────────────┐│A. Riscuri naturale: │DA│NU│ Detalii │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- fenomene meteorologice periculoase │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- alunecari de teren │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- incendii de padure │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- avalanse │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- fenomene distructive de origine geologica │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│B. Riscuri tehnologice: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- accidente, avarii, incendii şi explozii │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- poluare ape │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- prabusiri de constructii, instalaţii sau │ │ │ ││ amenajari │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- avarii la unitatile publice │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- munitie neexplodata │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│C. Riscuri biologice: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- imbolnaviri în masa │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- epidemii │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────┤│- epizootii/zoonoze │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴───────────────────────┘ 4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiunile │ ││functionale şi dotarea comitetului local pentru situaţii de │ ││urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Organizarea pregătirii pentru intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Nivelul de pregătire a personalului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Asigurarea înştiinţării şi alarmării │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│-centrală telefonică nr. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- tipul │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. abonaţi │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- telefon primărie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- telefon post poliţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- fax │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- radioreceptor │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- sirenă electrică │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- clopote biserici │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ Asigurarea protecţiei prin adăpostire │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. subsoluri, pivniţe, crame │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- suprafaţa (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. constructii noi prevăzute cu adăpost │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- suprafaţa (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Adăposturi de protecţie civilă, din care: │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- cu sisteme de filtroventilaţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- fără sisteme de filtroventilaţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Asigurarea protectiei N.B.C. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- existenţa mijloacelor de protecţie individuală │ ││(cartuşe filtrante sorbante nr. ....) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. maşti contra gazelor │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. complete de protecţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. dispensare medicale │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. cadre medii │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. medici │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. dispensare sanitar-veterinare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. medici veterinari │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. tehnicieni │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. laboratoare medicale │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│- nr. laboratoare sanitar-veterinare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Asigurarea acţiunilor de evacuare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Logistica acţiunilor de intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  5. Alimentarea cu apă┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Necesarul de apă │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Rezerva de apa de incendiu asigurată │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Hidranţi exteriori │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - în funcţiune │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - dezafectaţi │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - defecti │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Rampe de alimentare la surse naturale │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - în funcţiune │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - dezafectate │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ - defecte │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgentă┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Notificare │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Amplasarea locului de conducere │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Alarmarea populaţiei din, zona de pericol │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Măsuri de intervenţie operativă │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Conducerea acţiunilor de intervenţie │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Forţe şi mijloace │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Cooperarea cu alte forţe │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 7. Sisteme de anunţare alarmare┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 8. Căi de acces┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Localizare │ Situaţia existentă │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  * Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită    înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitatii sub formă de zăpadă sau    ploaie, furtuni, avalanşe etc.). 9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 9a. Date generale┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Categoria │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Autospecială(e)/utilaj de stingere │ ││*tip/numărul pentru fiecare tip │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Personal angajat │ ││*număr/dacă are certificat de formare/evaluare │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Personal voluntar │ ││*număr/dacă are certificat de formare/evaluare │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Numărul specialiştilor pentru activitatea de │ ││prevenire │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgentă┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Pregătirea personalului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Număr controale efectuate │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Număr sancţiuni aplicate │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Organizarea la nivelul localităţii a urmatoarelor activităţi: │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ - lucrul cu foc deschis │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ - depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ - lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ - lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi │ ││ secetoase │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 7────────la regulament─────────────    MINISTERUL ........ Exemplar 1/2    UNITATEA ..........    JUDETUL ...........                                  PROCES-VERBAL              DE CONSTATARE ŞI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR                         Seria ______ Nr. ________            ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐            │ Incheiat în data de _________ 20___ în localitatea __________ │            └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Subsemnatul ______ în calitate de _____ din(unitatea)________ am constatat │ │în data de _____ 20___ ora ______ la(locul)__________ urmatoarele:_________ │ │___________________________________________________________________________ │ │___________________________________________________________________________ │ │___________________________________________________________________________ │ │* S-a incheiat în 3 exemplare anexa cuprinzand contraventiile savarsite │ │ DA/NU (anexa, va avea seria şi nr. procesului verbal). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Fapta /ele este/sunt prevăzută/e de: │ │- art. _____ din _________ şi sanctionata cu amendă în cuantum de ______ lei│ │- art. _____ din _________ şi sanctionata cu amendă în cuantum de ______ lei│ │- art. _____ din _________ şi sanctionata cu amendă în cuantum de ______ lei│ │Amenda cumulata se stabileste în suma de __________ lei. │ │În conformitate cu art._____ alin. _____ lit. _____ din _____ se stabileste │ │urmatoarea sanctiune complementara:________________________________________ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ De savarsirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul │ │ persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociaţie familiala/persoana │ │ fizica: _________ filiala/sucursala ______ cu sediul(domiciliul ___________│ │ în ______ str. _____ nr. _____ bl. ______ sc. ____ ap. ____ , judet/sector │ │ ________ având codul unic de înregistrare ________ în registrul comerţului,│ │ cod fiscal nr. _______ reprezentata de _______ în calitate de __________ , │ │ cu domiciliul în ________ str. ______ nr. ____ bl. ____ sc. ___ ap. _____ │ │ judet/sector _______ posesor al B.I./C.I./Pasaport seria ____ nr. ______ │ │ eliberat(a)/emis de politia/statul _____ la data de _____ C.N.P. __________│ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Contravenientul este obligat sa achite suma de ____ lei, în contul │ │ nr. __________ deschis la ____________ sau la casieriile _________ şi sa │ │ predea copia chitantei în termen de 15 zile de la data înştiinţării/ │ │ comunicarii prezentului proces verbal, unităţii _______ situat/a în _______│ │ str. _______ nr. ______ judet/sector _____________ │ │ Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data │ │ incheierii/comunicarii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, │ │ reprezentand _______ lei, iar copia chitantei se preda în acelasi termen. │ │ Dacă nu achita amenda în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii│ │ procesului-verbal se va proceda la executarea silita. │ │ Contravenientul poate face plangere împotriva procesului-verbal de │ │ constatare şi sanctionare a contraventiilor în termen de 15 zile de la data│ │ inmanarii/comunicarii la unitatea din care face parte agentul constatator. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se afla de │ │ faţa / refuza / nu poate să semneze. │ │ Subsemnatul/(a) _______posesor al B.I./C.I./Pasaport seria _____ nr. ____ │ │ eliberat/(a)/emis de politia/statul _______ la data de ______ C.N.P.______ │ │ cu domiciliul în ______ str. _______ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. ____│ │ judet/sector _______ în calitate de martor, declar că numitul _________ nu │ │ este de faţa / refuza / nu poate să semneze procesul verbal de constatare │ │ şi sanctionare a contraventiilor. Nu a fost de faţa nici un martor deoarece│ │ _______________________________________________________________ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Contravenientului i s-a adus la cunoştinţa dreptul de a face obiectiuni, │ │ acestea fiind urmatoarele: │ │ ________________________________________________________________________ │ │ ________________________________________________________________________ │ │ ________________________________________________________________________ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘            AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT                                           Am primit exemplarul 2                               MARTOR  +  Anexa 8───────la regulament────────────ANTET Pagina: _______/______─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PROCES-VERBAL DE CONTROL (operator economic/instituţie) Nr. ________───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţiacivilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotrivaincendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legeanr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor deUrgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005 şi a HGR nr. 1.492/2004 privind principiile deorganizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. ┌─────────────────────────────────────────────────────┐UNITATE │ │CONTROLATĂ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ADMINISTRATOR/ │ │CONDUCĂTOR │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ADRESA │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐NUMĂR DE │ │ÎNREGISTRARE │ │DIN REGISTRUL │ │COMERŢULUI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐DESFĂŞURAT │ │ÎN PERIOADA │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐INSPECTORI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐PARTICIPANŢI DIN │ │PARTEA UNITĂŢII │ │CONTROLATE │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐LOCUL ŞI DATA │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANTET Pagina: _______/______───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. - Analiza organizării apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────1.1. - Date organizatorice │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Obligaţiile conducerii │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Obligaţiile personalului din structura cu │atribuţii de apărare împotriva incendiilor │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Obligaţiile personalului din structura cu │atribuţii de protecţie civilă │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Organizarea alarmării │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Documente specifice de apărare împotriva │incendiilor* │*potrivit reglementărilor în domeniu │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Documente specifice de protecţie civilă* │*potrivit reglementărilor în domeniu │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* │*dacă există sau este încheiat contract │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Instruirea personalului* │*dacă este executată periodic, de către cine, │dacă este persoană atestată │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Afişare instrucţiuni │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Ordinea interioară* │*sunt reglementate lucrul cu foc deschis, │fumatul, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi │reziduurilor combustibile, lucrările │premergătoare şi pe timpul sezonului rece, │perioadelor caniculare şi secetoase, sunt │asigurate căi de acces, de evacuare şi de │intervenţie) │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Control intern de prevenire* │*dacă se execută, de către cine │─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────Exerciţiu de evacuare din clădire* │*se consemnează doar dacă s-a efectuat de către │inspector pe timpul controlului │─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────2. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecţia civilă)3. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată deinspector4. Nereguli constatate pe timpul controlului4.1. Privind apărarea împotriva incendiilor4.2. Privind activitatea de protecţie civilă5. - Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediateANTET Pagina: _______/______───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. - Sancţiuni6.1. - Principale┌────┬────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┐│Nr. │ Locul unde se │ Persoana │ Tipul │ Nr. art. │Act normativ│ Valoare │Nr. P-V││crt.│manifestă încălcarea│ sancţionată │sancţiunii│ încălcat │ │ amendă │ ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┤├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┤├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┤└────┴────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────┘6.2. - Complementare┌────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │ ││crt.│ se manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scrisInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ___________ până la data de ____________.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ___________ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului _______________ - un exemplar la _______________ - un exemplar la _______________ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ________________REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie (Numele şi prenumele în clarde control şi semnătura) şi semnătura)Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă ex  +  Anexa 9───────la regulament─────────────ANTET Pagina:___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PROCES VERBAL DE CONTROL (pentru localităţi) Nr. ___────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi .............., la primăria ....................................cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţiacivilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărareaîmpotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificatăşi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004 privind SistemulNaţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005şi a H.G.R. nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şiatribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. ┌───────────────────────────────────────────┐LOCALITATE │ │CONTROLATĂ │ │ └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐DESFĂŞURAT │ │ÎN PERIOADA │ │ └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐INSPECTORI │ │ └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐PARTICIPANŢI DIN │ │PARTEA │ │LOCALITĂŢII │ │CONTROLATE │ │ └───────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐LOCUL ŞI DATA │ │ └───────────────────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Analiza sistemului de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă:┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Funcţionarea comitetului local pentru situaţii│ ││de urgenţă │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Aplicarea Regulamentului privind structura │ ││organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi │ ││dotarea comitetului local pentru situaţii de │ ││urgenţă │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Organizarea pregătirii pentru intervenţie │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nivelul de pregătire a personalului │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Asigurarea înştiinţării şi alarmării │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Asigurarea protecţiei prin adăpostire │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Asigurarea protecţiei N.B.C. │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Asigurarea acţiunilor de evacuare │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Aplicarea planurilor pentru situaţii de │ ││urgenţă │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘2. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:3. Operatori economici/instituţii publice în subordine - controlate4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Activităţi preventive desfăşurate │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Număr sancţiuni aplicate │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi controldesfăşurată de inspector6. Nereguli constatate pe timpul controlului7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediateANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Sancţiuni8.1. Principale┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Locul unde │ Persoana │ Tipul │Nr. art. │ Act │Valoare │ ││crt.│se manifestă│sancţionată│sancţiunii│încălcat │normativ │ amendă │Nr. P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤└────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘8.2. Complementare┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │ ││crt.│ se manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fiinformat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ________până la data de ___________.Prezentul proces verbal s-a încheiat în_exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ______ - un exemplar la ____________________ - un exemplar la ____________________INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ____________________REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI PRIMARPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (Numele şi prenumele în clar(Numele şi prenumele în clar, nr. şi semnătura)legitimaţie de control şi semnătura)Nr. de înregistrare document PARTICIPANŢI LA CONTROL DIN PARTEA PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL ──────────────────────────── ──────────────────────────── Nr. de înregistrare document Loc ştampilă  +  Anexa 10─────────la regulament─────────────ANTET Pagina: __/__──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PROCES VERBAL DE CONTROL (pentru obiective hidrotehnice) Nr. ___────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi .................... la ........ (obiectivul hidrotehnic) cuprilejul controlului privind modul de aplicare, la nivelul obiectivului, aprevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, modificatăşi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004 privind SistemulNaţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005,a H.G. Nr. 1.491 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structuraorganizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centreloroperative pentru situaţii de urgenţă. ┌────────────────────────────────────────────────┐ADMINISTRATOR/ │ │CONDUCĂTOR │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐UNITATE │ │CONTROLATĂ │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐NUMĂR DE │ │ÎNREGISTRARE │ │DIN REGISTRUL │ │COMERŢULUI │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐DESFĂŞURAT │ │ÎN PERIOADA │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐INSPECTOR │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐PARTICIPANŢI DIN │ │PARTEA UNITĂŢII │ │CONTROLATE │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐LOCUL ŞI DATA │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic(Prezentare generală: conform documentaţiei tehnice şi listei tehnice aobiectivului)┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘2. Date privind exploatarea şi funcţionarea obiectivului(conform regulamentului de organizare şi exploatare)┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Ipoteze de avarii │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice│ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la │ ││obiectiv: │ ││ - localităţi afectate │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - operatori economici, instituţii publice, │ ││populaţie, colectivităţi de animale, bunuri │ ││materiale etc. afectate │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea preveniriiunor avarii sau accidente:┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Responsabilităţi privind aplicarea prevederilor │ ││legale în domeniul managementului situaţiilor │ ││de urgenţă │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Organizarea şi încadrarea cu personal │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Organizarea pregătirii personalului │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Identificarea şi evaluarea pericolelor │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Supravegherea continuă a obiectivului şi │ ││asigurarea funcţionării în siguranţă a acestuia │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Elaborarea planurilor pentru situaţii de │ ││urgenţă │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Materializarea în teren a nivelurilor maxime │ ││înregistrate pentru reconstituirea, undelor de │ ││viitură şi actualizarea valorilor caracteristice│ ││de apărare │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Notificare │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi │ ││existent │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Mijloace de protecţie individuală specifice │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Alarmarea personalului şi salariaţilor │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie│ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Intervenţia forţelor proprii │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cooperarea cu forţele specializate ale │ ││inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi │ ││alte forţe specializate │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi controldesfăşurată de inspector6. Nereguli constatate pe timpul controlului7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate8. Sancţiuni:8.1. Principale┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Locul unde │ Persoana │ Tipul │ Nr. art. │ Act │Valoare │ ││crt.│se manifestă│sancţionată│sancţiunii│ încălcat │normativ │ amendă │Nr. P-V││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤└────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┘8.2. Complementare┌───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Locul unde │ ││ crt. │ se manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├───────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤├───────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤├───────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤└───────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fiinformat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ________până la data de ___________.Prezentul proces verbal s-a încheiat în ______ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ______ - un exemplar la _____________________ - un exemplar la _____________________INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI __________________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar, nr. (Numele şi prenumele în clarlegitimaţie control şi semnătura) şi semnătura)Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă există)  +  Anexa 11────────la regulament──────────────                        PROCES-VERBAL DE CONTROL                         (LA PUNCT DE COMANDĂ)Încheiat azi ...................... la ......................... cu ocazia controlului efectuatla punctul de comandă ................................ privind modul de aplicare a prevederilorLegii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, modificată şi completată de Legeanr. 212/2006.INSPECTOR:..................................................................................PARTICIPANŢI DIN PARTEA I.S.U.J.: .......................................................... A. OBIECTIVELE CONTROLULUI: 1. Modul cum se execută accesul în punctul de comandă (tabel nominal semnat şi ştampilat de inspectorul şef al I.S.U.J., cu personalul care are acces în punctul de comandă, seria şi nr. C.I., existenţa cutiilor de chei de la uşile de acces etc.): ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 2. Elemente de construcţie: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 3. Instalaţia de filtroventilaţie: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 4. Instalaţia electrică: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 5. Instalaţia sanitară: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 6. Schema instalaţiilor de funcţionare din punctul de comandă: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ B. ALTE CONSTATĂRI: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ C. NEREGULI CARE S-AU ÎNLĂTURAT PRIN ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DESFĂŞURATĂ: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie (Numele şi prenumele în clarcontrol şi semnătura) şi semnătura) Inspector de protecţie civilă (Numele şi prenumele în clar)Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă există)  +  Anexa 12--------la Regulament-------------ANTET Pagina: __/__──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── RAPORT DE INSPECŢIE(pentru obiective care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidentemajore în care sunt implicate substanţe periculoase) Nr. ___────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi ..................... la ............................ (sursă derisc chimic) cu prilejul controlului privind modul de aplicare, pe teritoriul..............., a prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă înRomânia, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cuLegea nr. 15/2005, H.G.R. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadruprivind structura organizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelorşi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a H.G.R nr. 95/2003 privindcontrolul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care suntimplicate substanţe periculoase. ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ADMINISTRATOR/ │ │CONDUCĂTOR │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘UNITATE ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐CONTROLATĂ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘NUMĂR DE ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ÎNREGISTRARE DIN │ │REGISTRUL COMERŢULUI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘DESFĂŞURAT ÎN ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐PERIOADA │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐INSPECTORI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘PARTICIPANŢI DIN ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐PARTEA UNITĂŢII │ │CONTROLATE │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘LOCUL ŞI DATA ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Date de identificare a operatorului economic, instituţiei publice sursă derisc chimic┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Denumirea comercială a titularului activităţii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completă a│ ││acestuia │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea │ ││economică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Telefonul persoanei care administrează unitatea economică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Profilul de activitate │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare în │ ││conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al │ ││substanţelor periculoase, fraze de risc asociate │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Cantitatea existentă în unitate (pentru fiecare substanţă în parte) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Loc de depozitare (instalaţie, echipament de proces, sistem de │ ││stocare, sistem de compresie, conducte etc. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Mod de operare │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea preveniriiaccidentelor┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Organizare şi personal - rolurile şi responsabilităţile personalului│ ││implicat în managementul pericolelor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Nivelul de pregătire a personalului şi organizarea pregătirii │ ││continue │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Identificarea şi evaluarea pericolelor majore - existenţa unor │ ││proceduri care permit identificarea sistematică a pericolelor majore│ ││care decurg din operarea normală şi anormală, precum şi evaluarea │ ││posibilităţii producerii şi gravităţii acestora │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Controlul operaţional │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Managementul pentru modernizare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Conformitatea planurilor de urgenţă internă cu managementul pentru │ ││modernizare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Conformitatea planurilor pentru situaţii de urgenţă internă cu │ ││reglementările în vigoare şi situaţia concretă a obiectivului │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Notificare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Înştiinţarea şi pregătirea pentru intervenţie a forţelor proprii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Alarmarea personalului şi salariaţilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Conducerea acţiunilor de intervenţie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Forţele proprii şi mijloacele │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Cooperarea cu forţele specializate ale inspectoratului pentru │ ││situaţii de urgenţă şi alte forţe specializate │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi controldesfăşurată de inspector6. Nereguli constatate pe timpul controlului7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate8. Sancţiuni:8.1. - Principale┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬────────┐│Nr. │ Locul unde se │ Persoana │ Tipul │Nr. art.│ Act │Valoare│ ││crt.│ manifestă │sancţionată│sancţiunii│încălcat│normativ│amendă │Nr. P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘8.2. - Complementare┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde se │ ││crt.│ manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fiinformat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ________până la data de ______________________.Prezentul proces verbal s-a încheiat în ___________________ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ______ - un exemplar la _____________________________ - un exemplar la _____________________________INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI __________________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar, nr. (Numele şi prenumele în clarlegitimaţie control şi semnătura) şi semnătura)Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă există)  +  Anexa 13--------la Regulament-------------ANTET Pagina: __/__──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PROCES VERBAL DE CONTROL (pentru societăţi şi institute de proiectare în vederea verificăriiproiectelor) Nr. ___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotrivaincendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legiinr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privindproiecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G.nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,aprobată cu Legea nr. 15/2005, H.G.R. nr. 1.490/2004 pentru aprobareaRegulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei InspectoratuluiGeneral pentru Situaţii de Urgenţă şi a H.G.R. nr. 1.492/2004 privindprincipiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţăprofesioniste. ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐UNITATE │ │CONTROLATĂ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ADMINISTRATOR/ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐CONDUCĂTOR │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘NUMĂR DE ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ÎNREGISTRARE DIN │ │REGISTRUL COMERŢULUI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘DESFĂŞURAT ÎN ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐PERIOADA │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐INSPECTORI │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐PARTICIPANŢI DIN │ │PARTEA UNITĂŢII │ │CONTROLATE └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐LOCUL ŞI DATA └─────────────────────────────────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────ASPECTE GENERALE │(SE MENŢIONEAZĂ PENTRU FIECARE PROIECT VERIFICAT) │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Date de identificare ale proiectului │(denumire proiect şi obiectiv, denumire lucrare de construcţie│conf. Legii nr. 50/1991 republicată, numărul şi data │proiectului, beneficiar, faza de proiectare - Studiu de │fezabilitate, PAC, PAD, PT, D.D.E, specialităţi │verificate-plan general, arhitectură, volume instalaţii etc., │proiectant, verificator, expert) │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Date de identificare ale construcţiei/instalaţiei tehnologice │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Tipul şi destinaţia clădirii (civilă-comerţ, sănătate etc., │înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau │depozitare, cu funcţiuni mixte) │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de protecţie │civilă │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Categoria şi clasa de importanţă, conform reglementărilor │specifice privind sistemul calităţii în construcţii │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Regim de înălţime │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Aria construită şi desfăşurată │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Riscul de incendiu (categoria de pericol de incendiu) al/a │construcţiilor şi compartimentelor de incendiu │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la incendii │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Numărul maxim de persoane sau animale │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Capacităţi de depozitare sau adăpostire │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de │substanţe periculoase │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Nr. de adăposturi proiectate (buc.)/Suprafaţă totală │(mp)/Capacitate totală (pers.), din care: │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────- cu instalaţii de filtroventilaţie: │nr.(buc)/supr.(mp)/cap.(pers). │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────- fără instalaţii de filtroventilaţie: │nr. (buc)/supr.(mp.)/cap (pers). │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Date constructive (nr. accese, ieşire de salvare etc.). │──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────Dotarea adăpostului de protecţie civilă (inst. de │filtro-ventilaţie, sanitare, electrice, tâmplărie metalică de │protecţie etc.) │──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────ANTET Pagina: __/__────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. - Deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor şiprotecţia civilăSe vor detalia încălcările constatate pe timpul controlului, pentru fiecareproiect şi volumele specialităţilor verificate faţă de prevederile actelornormative, reglementărilor tehnice, prescripţiilor şi standardelor în vigoare,precizând reglementarea tehnică şi articolul încălcat.3. - Sancţiuni3.1. - Principale┌────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────┐│Nr. │Locul unde se │ Persoana │ Tipul │Nr. art. │ Act │Valoare │Nr. ││crt.│ manifestă │sancţionată │sancţiunii │încălcat │normativ │ amendă │P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┤├────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┤└────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┘3.2. - Complementare┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Locul unde se │ ││Nr. │ manifestă │ Tipul sancţiunii ││crt.│ încălcarea │ │├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘4. - MăsuriCu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fiinformat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ________până la data de ______________.Prezentul proces verbal s-a încheiat în ________________ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ______ - un exemplar la ____________________ - un exemplar la ____________________INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI __________________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar, nr. (Numele şi prenumele în clarlegitimaţie de control şi semnătura) şi semnătura)Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă există)  +  Anexa 14--------la Regulament-------------ANTET Pagina: __/__─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL Nr. ___(pentru obiective de investiţii)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţiacivilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotrivaincendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legeanr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor deUrgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005, H.G.R nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului deorganizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţăşi a H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiileserviciilor de urgenţă profesioniste. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐UNITATE │ │CONTROLATĂ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ADMINISTRATOR/ │ │CONDUCĂTOR │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐NUMĂR DE │ │ÎNREGISTRARE │ │DIN REGISTRUL │ │COMERŢULUI │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐DESFĂŞURAT │ │ÎN PERIOADA │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐INSPECTOR │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐PARTICIPANŢI DIN │ │PARTEA UNITĂŢII │ │CONTROLATE │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐LOCUL ŞI DATA │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANTET Pagina: __/__───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────ASPECTE GENERALE │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Date de identificare ale obiectivului de investiţie- │construcţie, instalaţie tehnologică (denumire lucrare │de construcţie conform Legii nr. 50/1991 republicată, │numărul proiectului, beneficiar, investitor, │proiectant, verificator, expert) │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Tipul şi destinaţia clădirii (civilă-comerţ, sănătate │etc., înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de │producţie sau depozitare, cu funcţiuni mixte) │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de │protecţie civilă │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Categoria şi clasa de importanţă, conform │reglementărilor specifice privind sistemul calităţii │în construcţii │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Regim de înălţime │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Aria construită şi desfăşurată │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile │acestora │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Riscul de incendiu (categoria de pericol de incendiu) │al/a construcţiilor şi compartimentelor de incendiu │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la │incendii │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul maxim de persoane sau animale │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Capacităţi de depozitare sau adăpostire │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi│de substanţe periculoase │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Nr. de adăposturi proiectate (buc)/Suprafaţă totală │(mp)/Capacitate totală (pers), din care: │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────- cu instalaţii de filtroventilaţie: │nr. (buc)/supr. (mp)/cap. (pers). │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────- fără instalaţii de filtroventilaţie: │nr. (buc)/supr. (mp.)/cap (pers). │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Date constructive (nr. accese, ieşire de salvare │etc.). │──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Dotarea adăpostului de protecţie civilă (inst. de │filtroventilaţie, sanitare, electrice, tâmplărie │metalică de protecţie etc.) │──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────ANTET Pagina: __/__───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. - Deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor/realizarea adăposturilor deprotecţie civilă2.1. Deficienţe constatate la verificarea proiectului obiectivului de investiţie.2.2. Deficienţe constatate la verificarea conformităţii măsurilor de apărare împotrivaincendiilor/măsurilor specifice adăposturilor de protecţie civilă stabilite în reglementăriletehnice, documentaţiile care au stat la baza emiterii avizelor de securitate la incendiu şi deprotecţie civilă, documentaţiile tehnice de execuţie, dispoziţiile de şantier, măsurileprevăzute în procesele verbale de control anterioare, rapoartele de expertiză etc. cu celerealizate pe teren.2.3. Deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor constatate la organizările de şantier şipe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.ANTET Pagina: __/__───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. - Sancţiuni3.1. - Principale┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────┐│Nr. │ Locul unde se │ Persoana │ Tipul │Nr. art. │ Act │Valoare amendă │ Nr. ││crt.│manifestă încălcarea │sancţionată │sancţiunii │încălcat │normativ │ (lei) │ P-V │├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┤├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┤├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────┤└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────┘3.2. - Complementare┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde se manifestă încălcarea │ Tipul sancţiunii ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scrisInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ____________ până la data de ___________.Prezentul proces verbal s-a încheiat în _________ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ____________________ - un exemplar la ____________________ - un exemplar la ____________________ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ____________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI/INVESTITORULUI EXECUTANTULUI/PROIECTANTULUI(Numele şi prenumele în clar, (Numele şi prenumele în clarnr. legitimaţie de control şi şi semnătura) semnătura) Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document Loc ştampilă (dacă există)  +  Anexa 15--------la Regulament--------------APPOBINSPECTOR ŞEFACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE EXECUTATE ÎNLUNA___________A. - AVIZARE/AUTORIZAREa1. - număr avize emise: securitate la incendiu ________________ protecţie civilă _____________a2. - număr cereri de avize respinse: securitate la incendiu __________ protecţie civilă ______a3. - număr autorizaţii emise: securitate la incendiu _______________ protecţie civilă ________a4. - număr cereri de autorizaţii respinse: securitate la incendiu ______ proiecţie civilă ____a5. - număr comercianţi autorizaţi pe baza declaraţiilor pe propria răspundere (conform datelorfurnizate de OJRC) ____________________________________________________________a6. - număr avize la reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţiecivilă pentru domeniul public şi privat _______________________________________a7. - număr avize la planuri de urgenţă internă _______________________________a8. - număr avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă _______________a9. - număr avize la planuri de răspuns la accidente tehnologice ______________a10. - număr avize la transportul deşeurilor periculoase ______________________a11. - număr avize la centre de formare şi evaluare a competenţei profesionale a personaluluiserviciilor de urgentă voluntare sau private __________________________________a12. - număr cadre ____________________ zile executate ________________________B. - CONTROALEb1. - total* ________, din care: ________ societăţi/institute de proiectare, ______ investiţii,________ operatori economici, ________ obiective supuse controlului activităţilor care prezintăpericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase _________ instituţii,___________ construcţii hidrotehnice ___________ puncte de comandă şi ___________ localităţi**b2. - număr cadre SPI ___________ zile control executate __________ număr cadre SPC __________,zile control executate ______________________b3. - număr deficienţe soluţionate pe timpul controalelor _________ număr deficienţe constatateprivind apărarea împotriva incendiilor ________________, din care sancţionate _________________b4. - număr deficienţe soluţionate pe timpul controalelor _________ număr deficienţe constatateprivind proiecţia civilă ____________________________, din care sancţionate ___________________*finalizat prin proces verbal de control**încheiat la autoritatea publicăb5. - număr verificări __________ din care _________ adăposturi, _________ localităţi aflate înzona de planificare la urgenţă _________, localităţi aflate în zona de inundabilitate ________zonele cu alunecări sau prăbuşiri de teren, _____________, localităţi afectate de alunecări sauprăbuşiri de teren _____________, sirene verificate ____________, spaţii de evacuare verificateC. - ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATEc1. - solicitări scrise sau consemnate în registrul de audienţe în domeniul apărării împotrivaincendiilor ___________________________ în domeniul protecţiei civile _________________________c2. - număr cadre SPI ______, zile executate ______, număr cadre SPC _____ zile executate _____D. - OBIECTIVE DE INVESTIŢIId1. - recepţionate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi prevăzute cu adăposturi__________________d2. - recepţionate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi neprevăzute cu adăposturi__________________d3. - recepţionate prevăzute cu adăposturi ____________________d4. - în execuţie controlate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi prevăzute cuadăposturi _________________d5. - în execuţie controlate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi neprevăzute cuadăposturi _________________d6. - în execuţie controlate prevăzute cu adăposturi ___________________d7. - număr participări în comisiile de recepţie: ___________, securitate la incendiu ________,adăposturi __________________E. - SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALEe1. - sancţiuni contravenţionale principale: număr avertismente __________ în domeniul apărăriiîmpotriva incendiilor _______________ în domeniul protecţiei civile _____________ număr amenzicontravenţionale _____________ în domeniul apărării împotriva incendiilor __________ în cuantumde _____________ în domeniul protecţiei civile _________________ în cuantum de _______________.e2. - sancţiuni contravenţionale complementare: număr autorizaţii anulate (detaliat) __________e3. - număr total procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor _____________,din care: anulate ______________, atacate în instanţă _______________, din care soluţionate înfavoarea unităţii _________________F. - MĂSURI STABILITEf1. - stabilirea restricţiilor sau interzicerea unor operaţiuni sau lucrări _______ (detaliat);f2. - dispunerea sistării unor activităţi, a lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionăriiori utilizării construcţiilor sau amenajărilor _____________________ (detaliat).G. EXERCIŢII DE ALARMAREg1. - în caz de incendiu ________________, număr cadre ______________, zile executate _________g2. - pentru situaţii de protecţie civilă: număr exerciţii alarmare publică _______________, deevacuare _______________, număr cadre _____________, zile executate ___________________H. - INFORMARE PREVENTIVĂh1. - în domeniul apărării împotriva incendiilor: articole în presă ______________, emisiuni laradio ________, emisiuni la TV ________, broşuri _________, afişe __________, pliante, filmevideo _______ - instruiri la operatori economici _______, instituţii ______, localităţi _______h2. - în domeniul protecţiei civile: articole în presă ____________, emisiuni la radio _______,emisiuni la TV __________, broşuri _________, afişe _________, pliante, filme video ___________- instruiri la operatori economici __________, instituţii _____________, localităţi ___________h3. - număr cadre SPI _____, zile executate _____ număr cadre SPC _____, zile executate ______I. - PETIŢII ŞI SESIZĂRIi1. - număr petiţii/sesizări în domeniul apărării împotriva incendiilor __________, în domeniulprotecţiei civile __________________;i2. - număr cadre SPI ______, zile executate _____ număr cadre SPC _____, zile executate ______J. - SERVICII VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂj1. - număr servicii controlate voluntare/private _______________, număr exerciţii şi aplicaţiidesfăşurate cu servicii publice voluntare/private _______________;j2. - număr cadre _______________, zile executate _______________K. - CERCURI TEHNICO-APLICATIVE ÎNDRUMATE*k1. - număr de cercuri "Prietenii Pompierilor" ______, număr cadre ______, zile executate _____k2. - nr. de cercuri, "Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa" _____, număr cadre ______, zile executate _____*cu care s-au desfăşurat acţiuni specifice în luna analizatăL. - MISIUNI SPECIALE (în care au fost angrenate cadre ale inspecţiei de prevenire)l1. - număr cadre SPI _________, durata ________ număr cadre SPC _________, durata ___________;l2. - tipul misiunii (protecţie demnitari, manifestaţii cu afluenţă de public etc.). __________M. - PARTICIPARE LA INTERVENŢII ŞI CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIUm1. - număr intervenţii ___________ din care ___________ la incendii;m2. - număr cercetări cauze de incendiu _________________;m3. - număr cadre ___________, zile executate ___________.N. - PARTICIPARE LA INTERVENŢII ŞI CERCETAREA CAUZELOR DEZASTRELORn1. - număr total de intervenţii _______ din care ______ la inundaţii _______ la alunecări sauprăbuşiri de teren _______ la poluări accidentale cu substanţe periculoase ________ la poluăriaccidentale cu produse petroliere __________ la accidente de transport în care sunt implicatesubstanţe sau deşeuri periculoase _____________ la accidente chimice cu implicaţii în afaraamplasamentului ________ la muniţie rămasă neexplodată (cercetare, identificare, transportul şidepozitare) __________ la distrugeri de muniţii ___________ la distrugeri de zăpoare, poduri degheaţă, _____________ altele (detaliat)n2. - număr de cercetări cauze dezastre _____________n3. - număr cadre SPI _____, zile executate _____ număr cadre SPC ______, zile executate ______O. - AUDITURI LA PERSOANE JURIDICE ATESTATEo1. - număr ____________, sancţiuni aplicate __________________o2. - număr cadre SPI _____, zile executate _____ număr cadre SPC ______, zile executate ______P. - ALTE ACTIVITĂŢI (cursuri de specializare/perfecţionare, postuniversitare, seminarii,conferinţe etc.):p1. - SPI: număr activităţi _________, număr cadre __________, zile executate ________________;p2. - SPC: număr activităţi _________, număr cadre __________, zile executate ________________; ADJUNCTUL INSPECTORULUI ŞEF (Numele şi prenumele) (Semnătura)  +  Anexa 16--------la regulament-------------STRUCTURA RAPOARTELOR CE SE TRANSMIT LAINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ1. - Numărul obiectivelor controlate pe categorii*;2. - Numărul deficienţelor constatate/Numărul deficienţelor înlăturate operativ**;3. - Numărul de sancţiuni (principale/valoare: complementare***);4. - Numărul activităţilor de informare a populatiei****;5. - Numărul de exerciţii de evacuare, dacă este cazul*****.6. - Numărul analizelor cu factorii de conducere-----------* Exemplu: 10 hoteluri, 15 cabane, 19 pensiuni, 12 vile,....** Separat se vor prezenta detaliat principalele nereguli constatate şi obiectivele unde acestea au fost depistate;*** Se va specifică tipul sancţiunilor complementare şi obiectivele în care acestea au fost aplicate;**** Materiale publicate în presă, transmise pe posturile de TV, respectiv de radio, alte categorii de activităţi care au legătură cu domeniul controlat;***** Se înscriu operatorii economici/instituţiile unde acestea s-au executat şi aspecte negative constatate (ex.: evacuarea nu este organizată la nivelul obiectivului, conducerea obiectivului nu organizează periodic exerciţii de evacuare, personalul este reticent la astfel de exerciţii, locul de adunare al persoanelor în caz de incendiu nu se cunoaşte, nu este stabilit sau este impropriu, timpi mari de evacuare etc).  +  Anexa 17la regulament-------------MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELORINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALJUDEŢULUI_________SITUAŢIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE ÎN ANUL _______┌────┬──────────────────────┬─────┬───────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──┐│ │ │ │ │ Încasate │ Pentru care s-a făcut │ │ │ ││ │ │ │Anulate│ conform │ plângere în termen legal │ │ │ ││Nr. │ Sancţiuni │ │pentru │ proces ├─────┬──────┬─────────────────────────────┤ Transmis la │ Total │ ││crt.│ contravenţionale │Total│ viciu │ verbal │ │ │ Soluţionate │administraţia│încasat│ ││ │ │ │ de ├────┬───────┤Total│Pe rol├───────────┬─────────────────┤ financiară │ │ ││ │ │ │ formă │ în │ în │ │ │în favoarea│ în favoarea │ │ │ ││ │ │ │ │48 h│15 zile│ │ │ unităţii │contravenientului│ │ │ │├────┴──────────────────────┴─────┴───────┴────┴───────┴─────┴──────┴───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────┴──┤│ SANCŢIUNI PRINCIPALE │├────┬──────────────────────┬─────┬───────┬────────────┬─────┬──────┬───────────┬─────────────────┬─────────────┬───────┬──┤│ 1 │ Număr amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ contravenţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┼──┤│ 2 │ Valoarea amenzilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contravenţionale (lei)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼─────┴───────┴────────────┴─────┴──────┴───────────┴─────────────────┴─────────────┴───────┴──┤│ 3 │ Număr avertismente │ │├────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SANCŢIUNI COMPLEMENTARE │├────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ Tipul sancţiunii │ Locul unde a fost aplicată │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF ÎNTOCMIT (Numele şi prenumele) CONSILIER JURIDIC/BIROUL JURIDIC (Semnătura) (Numele şi prenumele) (Semnătura)--------------