ORDIN nr. 1.949 din 9 mai 1995privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU STATISTICĂ
  • Nr. 1.949/9 mai 1995
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  • Nr. 138/17 aprilie 1995
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995    În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărîrii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) în concordanta cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Națională pentru Statistica, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.-------*)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.Ministru de stat,ministrul muncii și protecției sociale,Dan Mircea PopescuPreședinteleComisiei Naționale pentru Statistica,Alexandru Radocea  +  Anexă(publicată în BROȘURA din 1995)  +  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ȘI MOD DE UTILIZAREI.1. Clasificarea ocupațiilor - parte a sistemului integrat de clasificări și nomenclatoareÎn practica economica se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării și analizei datelor.Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționeaza la nivel macroeconomic.Elaborarea noii clasificări a ocupațiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaționale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de muncă.Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupațiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majora, subgrupa majora, grupa minora și de baza).Alinierea la standardele internaționale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românești. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore și de baza pentru categorii de ocupații semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaționale.La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii și criterii:- Principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.- Principiul omogenității maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărțire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);- nivelul competentelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiași activități;- felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.- Principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singura grupa sau subgrupa, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.- Principiul actualității, al luării în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării și economicității folosirii codurilor.- Principiul stabilității pe o perioada mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanenta la noile condiții de dezvoltare economico-sociala.- Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparațiile internaționale.În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singura data.OCUPAȚIA este activitatea utila, aducătoare de venit (în bani sau natura), pe care o desfășoară o persoana în mod obișnuit, într-o unitate economico-sociala și care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine și semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta.FUNCȚIA este activitatea desfășurată de o persoana într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de față, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.MESERIA este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practica, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.Pentru definirea corecta a noțiunii de ocupație și evitarea confuziei, este necesar să se definească și noțiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu.Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.Așa, de exemplu: ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ │SPECIFICAȚIE │ PROFESIE │ OCUPAȚIE │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │ │ Profesia │2. Învățător │2. Învățător │ │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │ │ ocupația │4. Conducător auto │4. Conducător auto │ ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤ │ │1. Jurist │1. Senator │ │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│ │ diferă de │3. Medic │3. Director │ │ ocupație │4. Inginer agronom │4. Sef ferma agricola │ │ │5. Economist │5. Secretar de stat │ └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘Clasificarea ocupațiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:- nivelul I - Grupe majore;- nivelul II - Subgrupe majore;- nivelul III - Grupe minore;- nivelul IV - Grupe de baza.Structurarea clasificării ocupațiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acțiune a cerințelor și principiilor de grupare.Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupația sau grupul de ocupații cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupații.Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:- 10 grupe majore, fiecare grupa majora dezagregându-se în 9 subgrupe majore;- fiecare subgrupa majora se dezagregă în 9 grupe minore;- fiecare grupa minora se dezagregă în 9 grupe de baza.CODUL UNEI OCUPAȚII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifra va reprezenta grupa majora;- a doua cifra va reprezenta subgrupa majora;- a treia cifra va reprezenta grupa minora;- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;- ultimele doua cifre identifica ocupația în cadrul grupei de baza.Așa, de exemplu: ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Grupa majora - meseriași lucrători calificați│ │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │ │Cod│7│ întreținere a mașinilor și instalațiilor │ ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│ Subgrupa majora- meseriași și muncitori │ │ │ │ │ calificați în industria extractivă și │ │ │ │ │ construcții │ ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│ │ Grupa minora- mineri și artificieri, tăietori│ │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatra │ ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│ Grupa de baza - mineri și lucrători în │ │ │ │ │ │ │ cariera │ ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤ │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupația - miner în subteran │ └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘Pentru necesități de cercetare mai analitica, ocupațiile din grupa de baza pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obținerii unor noi grupări.I.2 . Necesitatea noii clasificări a ocupațiilor din RomâniaClasificări ale ocupațiilor s-au mai făcut în țara noastră, având la baza criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:- gruparea ocupațiilor după locul de muncă;- gruparea ocupațiilor după unitatea economico-sociala;- gruparea muncitorilor și personalului operativ din comerț și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupațiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsură, date de analiza privind structura omogen-calitativă a activității persoanelor ocupate.În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupațiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comerț;- funcții specifice personalului economic și de evidenta care cuprind funcții cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;- funcții specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistentei sociale, sportului, care cuprind funcții cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.Oportunitatea unei noi clasificări a ocupațiilor, valabilă pentru toate tarile și în primul rând pentru România, este determinata în principal de:a) apariția de ocupații noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în tarile care trec la economia de piață, impun noi grupări de ocupații (conducători de întreprinderi mari și mici, specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, manageri etc);c) alinierea întregului sistem de clasificări și nomenclatoare la sistemele standard internaționale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesara cel puțin din următoarele considerente:- creșterea posibilităților de cunoaștere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;- asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleași criterii și principii.I.3 . Clasificarea ocupațiilor din România (COR)În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generala a informatizării în România", Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Națională pentru Statistica, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupațiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.Pentru facilitarea comparațiilor internaționale, dar și a reflectării restructurărilor ce țin de trecerea la economia de piață, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupațiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentanții Comisiei Naționale pentru Statistica. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanta tehnica, din partea unei echipe de experți britanici, în cadrul unui contract de asistență tehnica finanțat de Banca Mondiala.Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan internațional și recomandările corpului de experți britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.Pentru realizarea clasificării și descrierea ocupațiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor ISCO (88);- Nomenclatorul ocupațiilor utilizat pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1977 și 1992;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;- Legislația în vigoare privind denumirea funcțiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;- Informațiile culese de la diferiți agenți economici, privind lista ocupațiilor specifice acestora.Comparativ cu clasificările internaționale, varianta românească (COR) prezintă următoarele grupări: ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR 10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore; 28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore; 390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.Încadrarea ocupațiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcție de criteriile de clasificare, astfel:1. Nivelul de instruire (școala absolvită)Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ │ NIVEL │ │ GRUPA MAJORA │DE INSTRUIRE│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători │ - │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice)│ 4 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │3. Tehnicieni │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │4. Funcționari │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │6. Muncitori din agricultura și pescuit │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │7. Muncitori și meseriași │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de │ │ │ mașini, echipamente și alte produse │ 2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │9. Muncitori necalificați │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │0. Forțele armate │ - │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘Ierarhizând nivelurile de pregătire de la 1 la 4, grupa majora 9 "Muncitori necalificați", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la același nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferențiate 4 și respectiv 3.În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalți funcționari și conducători" (grupa majora 1) și la "Forțele armate" (grupa majora 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.Totuși, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupații cu niveluri de pregătire similare.2. Nivelul de competenta și complexitatea sarcinilor de îndeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.3. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 2 și 8.4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau mașinile și instalațiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 și 8.Respectând criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore și grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităților ocupaționale din țara noastră și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A. - La grupa majora 2. - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, grupe noi constituite:Grupa minora - cod 215 - Ingineri în industria textila, pielărie și industria alimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri în industria textila și pielărie;Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri în industria alimentara.Grupa minora - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcții (materiale oxidice).Ocupațiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alți arhitecți, ingineri și asimilați".Faptul că numărul ocupațiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.Tot la grupa majora 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de baza, care cuprind funcțiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.Motivația introducerii acestora consta în:a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcții de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesara introducerea funcțiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucrează persoane cu funcții de conducere și de execuție;c) nevoia de cunoaștere a structurii ocupațiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.B. - La grupa majora 3 - Tehnicieni și asimilați, pentru aceleași motive ca la ocupațiile de ingineri din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului și materiale oxidice (materialelor de construcții) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maiștrii care lucrează în activitățile menționate, astfel:Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni în industria textila, pielărie și industria alimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni în industria textila și pielărie;Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentara.Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialelor oxidice (materialelor de construcții), cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.C. - La grupa majora 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Grădinari, horticultori și lucrători în pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescători de animale și alți lucrători neclasificați s-au constituit trei grupe de baza:Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;Grupa de baza - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de baza - cod 6125 - Crescători de animale mici.Aceste grupe exprima mai pregnant ocupațiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.Noile grupe de ocupații introduse în varianta românească a clasificării, față de ISCO 88 (COM), au determinat:a) creșterea numărului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu ușurință conversia datelor despre ocupații în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a ediției actuale, pe măsura apariției (dispariției) unor ocupații.I.4 . Modul de utilizare a clasificării ocupaționale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează și prelucrează informații statistice referitoare la ocupații, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinata, în principal, clasificării și codificării corecte a ocupațiilor înregistrate cu privire la populația ocupată, șomeri, locuri vacante etc.Modul în care este concepută și sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului și codului fiecărei ocupații în cadrul clasificării.Prima parte a lucrării explica natura clasificării ocupațiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaționale pentru asemenea clasificări și schitează câteva din principalele utilizări ale acesteia.Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conține clasificarea sistematica a ocupațiilor, precum și o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupațiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și codului corespunzător.Indexul alfabetic al ocupațiilor cuprinde totalitatea ocupațiilor din clasificarea sistematica, precum și codul numeric al acestora.Pentru a identifica o anumită ocupație în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România și a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majora și grupa majora în care se încadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscută denumirea corecta a ocupației se va căuta în indexul alfabetic ocupația și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza și celelalte diviziuni ale clasificării;- dacă nu este cunoscută denumirea corecta a ocupației se va căuta în indexul alfabetic o ocupație înrudită a carei denumire corecta este cunoscută și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regăsește ocupația căutată.Descrierile ocupațiilor, în mod obișnuit, constau în titlul ocupației însoțit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.Titlul ocupației poate fi considerat ca având un cuvânt cheie și alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupației și mecanica fina cuvintele care descriu ocupația.Cuvântul cheie servește drept ghid pentru grupa majora în care se va afla ocupația. În exemplul de mai sus ocupațiile inginerești se găsesc în grupa majora 2. În aceasta grupa majora inginerii sunt înscriși la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora 214 "Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)", iar inginerii mecanici în grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupațiilor din grupa de baza se găsește și ocupația de inginer mecanica fina, cod 214509.O importanta utilizare a acestei clasificări consta în identificarea necesităților de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificările persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizând clasificarea ocupațiilor din România (COR).Prin suprapunerea informațiilor privind ocupațiile anterioare ale șomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de baza.În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupațiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupații cu grade de integrare diferite, astfel:- asociata clasificării activităților economiei naționale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupațiilor pe activități în economia națională;- asociata clasificării instituțiilor de învățământ pentru absolvenții acestora, asigura date referitoare la structura ocupațiilor după nivelul de instruire;- asociata clasificării unităților administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupațiilor în profil teritorial.Clasificarea ocupațiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupațională a șomerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoaștere în domeniile analizate.II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJOREGRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților, în raport cu statutele lor; reprezintă voința politica a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.GRUPA MAJORA 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământ de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; crează și interpretează opere de arta; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiștri și asimilațiTehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.GRUPA MAJORA 4Funcționari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casa; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigura serviciul în centrale telefonice.GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilațiLucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucrătorii calificați, în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.GRUPA MAJORA 7Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilorMuncitorii clasificați în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.Majoritatea ocupațiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produseOperatorii (conducătorii) la instalații, mașini și asamblorii conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificațiMuncitorii necalificați executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe strada și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curățarea, spălarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animala. Executarea activităților de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională speciala.GRUPA MAJORA 0Forțele armateForțele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislația în vigoare, prestează activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civilă.În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioada reglementată, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în instituții publice cu atribuțiuni de apărare: vameșii și membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucție sau exercițiu militar; cadrele militare în rezerva (rezerviști), care nu mai sunt în serviciul militar activ.Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.  +  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a CORIV. Descrierea grupelor de ocupații - în structura arborescentă - sub raportul competentelor profesionaleIII. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIAIII. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)12 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAȚII)121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilați1210 Directori generali, directori și asimilați122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protecția mediului1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare1223 Conducători în construcții1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante1226 Conducători în transporturi posta și telecomunicații1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultura, învățământ, sport, afaceri externe etc.)123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari1231 Conducători în servicii de administrație și financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice1235 Conducători în aprovizionare și desfacere1236 Conducători în informatica1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative13 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANȚI)131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta și telecomunicații1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciIII. 2. GRUPA MAJORA 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI211 Fizicieni, chimiști și asimilați2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimiști2114 Geologi, geofizicieni212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați2121 Matematicieni și asimilați2122 Specialiști statisticieni213 Specialiști în informatica2131 Analiști, programatori, informaticieni designeri2139 Specialiști în informatica neclasificați în grupele de baza anterioare214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electroniști în transporturi, posta și telecomunicații2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industriala2147 Ingineri mineri, petroliști și metalurgiști2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare215 Ingineri în industria textila-pielărie și industria alimentara2151 Ingineri în industria textila și pielărie2152 Ingineri în industria alimentara216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei22 SPECIALIȘTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE VIEȚII221 Specialiști în biologie și agronomie2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilați2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici2214 Ingineri clinici222 Medici și asimilați2221 Medici medicina generala2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmaciști2229 Medici și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare23 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILAȚI231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior232 Profesori în învățământul secundar2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri2322 Profesori în învățământul gimnazial233 Profesori în învățământul primar2331 Profesori în învățământul primar2332 Profesori în învățământul preșcolar234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților235 Alți specialiști în învățământ2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în învățământ2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de baza anterioare24 ALȚI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a personalului2419 Alți specialiști cu funcții administrative și comerciale242 Juriști2421 Avocați2422 Magistrați (judecători, procurori)2429 Juriști neclasificați în grupele de baza anterioare243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice2444 Lingviști, traducători și interpreți2445 Psihologi2446 Specialiști în activitatea sociala245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați2451 Scriitori, ziariști și asimilați2452 Sculptori, pictori și asimilați2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole246 Membri ai clerului2460 Membri ai clerului247 Specialiști în administrația publică2470 Specialiști în administrația publică248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizica și astronomie2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statistica2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistica250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științetehnice2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectura și urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetica și electrotehnica2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronica, transporturi și telecomunicații2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanica2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industriala2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile-pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentara253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizica și sport256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistica și filologie2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologieIII. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiștri și asimilați31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)3111 Tehnicieni în fizica și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta și telecomunicații3115 Tehnicieni și maiștri mecanici3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industriala3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)3121 Asistenți, analiști-programatori și asimilați3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene3141 Ofițeri mecanici de nave3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave3143 Piloți de avioane și asimilați3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate316 Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentara3161 Tehnicieni și maiștri în industria textila și pielărie3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentara317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei32 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILAȚI321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii și silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)3221 Asistenți medicali generaliști3222 Igieniști3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuți și asimilați3227 Asistenți și tehnicieni veterinari3228 Asistenți farmaciști și laboranți3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de baza anterioare323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți3231 Surori medicale și laborante3232 Moașe și surori puericultoare33 ÎNVĂȚĂTORI ȘI ASIMILAȚI331 Învățători3310 Învățători în învățământul primar332 Educatoare3320 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapați3330 Instructori-educatori în unități de handicapați334 Alt personal în învățământ3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de baza anterioare34 ALTE OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR341 Agenți în activitatea financiara și comercială3411 Agenți de valori și cambisti (brokeri valori)3412 Agenți de asigurări3413 Agenți imobiliari3414 Agenți de voiaj3415 Reprezentanți tehnici și comerciali3416 Agenți contractări și achiziții3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenți în activitatea financiara și comercială, neclasificați în grupele de baza anterioare342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri3421 Agenți comerciali3422 Agenți concesionari3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de baza anterioare343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa3431 Secretari administrativi și asimilați3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridica, comercială și administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilați344 Inspectori și agenți financiari3441 Inspectori de vama și frontiera (vameși)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de baza anterioare345 Inspectori de politie și detectivi3450 Inspectori de politie și detectivi346 Asistenți sociali3460 Asistenți sociali347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilați3475 Sportivi, antrenori și asimilați348 Personal laic din culte3480 Personal laic din culteIII. 4. GRUPA MAJORA 4Funcționari administrativi41 FUNCȚIONARI DE BIROU411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la mașini de calcul4115 Secretare412 Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiare4121 Registratori ai operațiunilor de evidenta contabila4122 Funcționari în activități financiare413 Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturi4131 Magazineri4132 Funcționari de programare și urmărire a producției4133 Funcționari în transporturi414 Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilați4141 Bibliotecari și arhivari4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați419 Alți funcționari de birou4190 Alți funcționari de birou42 FUNCȚIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghișee4213 Crupieri și asimilați4214 Camatari4215 Colectori de note de plata, polițe și bani cash422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei4221 Funcționari la agențiile de voiaj4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)III. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECȚIE511 Însoțitori de zbor și ghizi5111 Însoțitori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Ghizi512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante cantine, pensiuni etc.5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucătari5123 Ospătari și barmani513 Personal de îngrijire și asimilat5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire sociala și sanitară5133 Îngrijitoare la domiciliu5139 Lucrători în serviciu pentru populație, neclasificați în grupele de baza anterioare514 Alți lucrători în servicii pentru populație5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați5142 Valeți, cameriste și însoțitori5143 Agenți de pompe funebre și imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populație, neclasificați în grupele de baza anterioare516 Personal de paza și ordine publică5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare52 MODELE, MANECHINE ȘI VANZATORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE521 Manechine și asimilați5210 Manechine și asimilați522 Vânzători în magazine și piețe5220 Vânzători în magazine și piețeIII. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuit61 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultura6112 Arboricultori și floricultori6115 Viticultori și pomicultori612 Crescători de animale6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne6122 Crescători de păsări și fazanieri6123 Apicultori și sericicultori6124 Crescători - îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale614 Lucrători forestieri și asimilați6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal615 Pescari și vânători6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare și de coasta6153 Pescari în mari și oceane6154 VânătoriIII. 7. GRUPA MAJORA 7Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare șiîntreținere a mașinilor și instalațiilor71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI CONTRUCTII711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatra7111 Mineri și lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatra712 Muncitori constructori și asimilați7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat și asimilați7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de baza anterioare713 Muncitori constructori la lucrări de finisare7131 Constructori de acoperișuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolații termice și acustice7135 Geamgii7136 Instalatori și montatori de țevi7137 Electricieni în construcții714 Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade și asimilați7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori și vopsitori7143 Curațitori de fațade și coșari72 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE ȘI ASIMILAȚI721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții metalice7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori și debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici722 Forjori, matriteri, reglori și asimilați7221 Forjori, stantatori și presatori7222 Sculeri7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehnice7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice7242 Electroniști montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane73 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE ȘI ASIMILAȚI731 Lucrători în mecanica fina și asimilați7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale732 Olari, sticlari și lucrători asimilați7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)7323 Gravori pe sticla7324 Pictori, decoratori pe sticla și ceramica733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare734 Lucrători poligrafi și asimilați7341 Zetari și linotipisti7342 Stereotipari și galvanotipisti7343 Gravori de imprimerie și fotogravori7344 Personal de fotografiere și asimilat7345 Legatori și lucrători Înrudiți7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile74 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAțI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA ȘIALTE MESERII ARTIZANALE741 Meseriași și lucrători în industria alimentara7411 Macelari și alți lucrători în prelucrarea carnii și peștelui7412 Brutari, patiseri și cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7415 Degustatori și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun742 Meseriași și lucrători În tratarea și prelucrarea lemnului7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului7422 Tamplari și lucrători asimilați7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn7424 Impletitori de coșuri, confectioneri de perii și asimilați743 Lucrători în industria textila și confecții7431 Filatori7432 Tesatori și tricotori7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri și modiste7434 Blanari și asimilați7435 Mesteri, croitori în textile și piele7436 Lucrători în broderie și asimilați7437 Tapiteri și asimilați744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei7441 Tăbăcari și pielari7442 Cismari și meșteșugariIII. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse81 OPERATORI LA INSTALAȚIILE FIXE ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI811 Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera de extracție și preparare a substanțelor minerale utile8111 Operatori la instalații și utilaje miniere8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticla8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor)8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica, neclasificați în grupele de baza anterioare816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei și asimila(i817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali82 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘIASAMBLORI DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘIALTE PRODUSE821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale8211 Operatori prelucratori la mașini unelte8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor8223 Operatori la instalațiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plastice8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legatorii8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat carti8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton și materiale similare826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textila8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor8266 Operatori la mașini utilaje și instalații din industria încălțămintei8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale similare827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a carnii și peștelui8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zahărului8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse8281 Montatori în construcții mecanice8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice8285 Asamblori de produse și articole din lemn8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare8287 Montatori de subansamble829 Alți operatori la mașini și asamblori8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de baza anterioare83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ȘIOPERATORI LA INSTALAȚII MOBILE831 Mecanici de locomotiva și asimilați8311 Mecanici de locomotiva8312 Frânări, acari și agenți de manevra832 Conducători auto8321 Conducători de motociclete8322 Șoferi de autoturisme și camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate834 Marinari, navigatori și asimilați8340 Marinari, navigatori și asimilațiIII. 9. GRUPA 9Muncitori necalificați91 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII ȘIVANZARI911 Vânzători ambulanți și asimilați9111 Vânzători ambulanți9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație913 Personal casnic, spalatorese și asimilați9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții9133 Spalatorese și călcătorese914 Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuri9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spalatori de vehicule, vitrine și geamuri915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici și asimilați9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje9152 Portari, paznici și asimilați9153 Cititori de contoare și incasatori916 Muncitori necalificați în servicii publice9161 Gunoieri și maturatori9162 Muncitori necalificați în servicii publice, neclasificați în grupele de baza anterioare92 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT921 Muncitori necalificați în agricultura, silvicultura și pescuit9211 Muncitori necalificați în agricultura9212 Muncitori necalificați în silvicultura9213 Muncitori necalificați în pescuit și vânătoare93 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ȘITRANSPORTURI931 Muncitori necalificați în industria miniera, construcții și lucrări publice9311 Muncitori necalificați în mine și cariere9312 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, sosele, poduri, baraje etc.9313 Muncitori necalificați în construcția de locuințe932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare9320 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare933 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanti mărfuri9330 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanti mărfuriIII. 10. GRUPA MAJORA 0Forțele armate01 FORȚELE ARMATE011 Forțele armate0111 Forțele armateIV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAȚII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALEIV. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților în raport cu statutele lor; reprezintă voința politica a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.Subgrupe majore componente:11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și ordinare; formulează, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe minore componente:111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obșteștiIV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe de baza componente:1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘIINALTI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICEMembrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generala a administrației publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Ocupații componente:111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviație111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier și consultant juridic111010 consilier instituții publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidențial și guvernamental111014 senator111015 director instituție publică și asimilați111016 director adjunct instituție publică și asimilați111017 director de cabinet111018 director general instituție publică și asimilați111019 consilier economic111020 grefier sef (judecătorie, parchet)111021 grefier sef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat sef111024 inspector sef în administrația publică111025 magistrat asistent sef111026 ministru și asimilați111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotențiar111030 notar sef111031 notar sef adjunct111032 prefect111033 președinte Academie111034 președinte Curtea Suprema de Justiție111035 președinte Curte de Apel111036 președinte Curte de conturi111037 președinte de judecătorie111038 președinte Camera Deputaților111039 președinte de secție (la Curtea Suprema de Justiție, Curte de Apel, tribunal)111040 președinte tribunal111041 președintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror sef de secție111050 procuror sef de secție adjunct111051 secretar general111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat și asimilați111055 secretar general Academie111056 secretar sef notariat111057 secretar primărie, prefectura, procuratura111058 sef laborator criminalistică111059 sef birou instituție publică111060 sef cabinet111061 sef birou senatorial111062 sef departament111063 sef protocol de stat111064 sef serviciu instituție publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepreședinte (la Curtea Suprema de Justiție, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)111070 consilier prezidențial111071 consilier parlamentar111072 președinte SenatIV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obșteștiPreședinții și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești reprezintă voința politica a cetățenilor; apara drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în față administrației și în relațiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formulează și urmăresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).Grupe de baza componente:1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)1141 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICEConducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, îndeplinesc funcția de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.Ocupații componente:114101 consilier organizație politica114102 președinte organizație politica114103 vicepreședinte organizație politica114104 secretar organizație politica1142 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘIALTE ORGANIZAȚII SIMILAREConducătorii și înalții funcționari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul și regulamentele de ordine interioara ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezintă aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament și în față puterii publice.Ocupații componente:114201 conducător de asociații, filiale și organizații obștești114202 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obștești114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești1143 CONDUCĂTORI ȘIALTI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘIALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, îndeplinesc funcții de coordonare a aplicării politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relațiile cu alte organe și organizații.Ocupații componente:114301 conducător de organizații umanitare și asimilați114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilațiIV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secțiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formulează politica economico-sociala a întreprinderii sau a mai multor secții, pentru care planifica și coordonează desfășurarea activității și îndeplinesc funcții de reprezentare a întreprinderilor respective.Grupe minore componente:121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilați122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)cu activități nelucrative din unități economico-sociale mariIV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilațiDirectorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilații acestora definesc și formulează politica economica a întreprinderii, planifica și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața căruia răspund de deciziile luate și de rezultatele obținute, îndeplinind și funcții de reprezentare a unităților respective.Grupe de baza componente:1210 Directori generali, directori și asimilați1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILAȚIDirectorii generali, directorii și asimilații acestora definesc și formulează politica economico-sociala a unităților respective, planifica și coordonează activitatea, apreciază rezultatele obținute, raportează în fața consiliului de administrație sau a altui organ director și reprezintă unitatea în tranzacțiile cu terții.Ocupații componente:121001 comandant și comandant adjunct aviație121002 comandant port, flota121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comercială121005 director adjunct societate comercială121006 inspector general școlar121007 director stiintific cercetare-dezvoltare și asimilați121008 inspector sanitar sef121009 medic (farmacist) director și asimilați121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comercială121012 director general adjunct societate comercială121013 director de program121014 director general regie autonoma121015 director general adjunct regie autonomaIV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mariConducătorii de compartimente cu activități de producție și sociale din unitățile economico-sociale mari răspund, planifica și conduc activitatea de producție a bunurilor și prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea și formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unității pe care o conduc în relațiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituției) proprii sau cu terții.Grupe de baza componente:1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit și protecția mediului1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare1223 Conducători în construcții1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante1226 Conducători în transporturi, posta și telecomunicații1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultura, învățământ, sport, afaceri externe etc.)1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURA, VÂNĂTOARE PISCICULTURA, PESCUIT ȘIPROTECTIA MEDIULUIConducătorii din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protecția mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de producție a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea și formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relațiile cu alte sectoare ale aceleiași întreprinderi sau cu terții.Ocupații componente:122101 hidrometeorolog sef122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar sef122105 sef centru protecția plantelor și mediului122106 sef centru reproducția și selecția animalelor122107 sef district, centru, ocol silvic122108 sef circumscripție sanitar-veterinar și control al alimentelor122109 sef complex zootehnic122110 sef fazanerie122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)122112 sef laborator analize pedologice și asimilați122113 sef oficiu cadastru122114 sef parchet122115 sef păstrăvărie122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola122117 sef stație hidrologică, meteorologica și incubație122118 sef stație producție, exploatare, întreținere în agricultura122119 sef stație vinificație122120 sef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului122121 inspector veterinar sef122122 sef secție mecanizare1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘIPRELUCRATOAREConducătorii din industria extractivă și prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de extracție a cărbunelui și minereurilor, de producție și distribuție a electricității, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.Ocupații componente:122201 inginer sef exploatare nucleara122202 inginer sef industria extractivă și prelucrătoare122203 inginer sef radioprotecție122204 inspector sef conservarea energiei122205 sef atelier industria extractivă și prelucrătoare122206 sef sector, industria extractivă și prelucrătoare122207 sef centru prelucrare122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 sef unități miniere și asimilate122210 sef brigada exploatare miniera122211 sef serviciu tehnic și componente nucleare122212 sef serviciu termo-chimic122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa și asimilați122214 sef laborator în industria prelucrătoare122215 sef modul în industria extractivă și prelucrătoare122216 sef centrala electrica, gaze și apa122217 sef secție industrie extractivă și prelucrătoare122218 sef serviciu industrie extractivă și prelucrătoare122219 sef birou industrie extractivă și prelucrătoare122220 sef atelier reparații capitale1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCȚIIConducătorii din construcții, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de producție, exploatare și întreținere în construcții și lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.Ocupații componente:122301 ajutor sef brigada, în construcții122302 inginer sef în construcții122303 conducător antrepriza construcții montaj122304 sef atelier în construcții122305 sef brigada complexa sau specializata122306 sef laborator în construcții122307 sef lot122308 sef șantier122309 sef sector (secție) drumuri-poduri122310 sef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice122311 sef serviciu în construcții122312 sef birou în construcții122313 sef sector exploatare, îmbunătățiri funciare122314 sef sistem exploatare îmbunătățiri funciare1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERȚUL CU RIDICATA ȘICU AMĂNUNTULConducătorii din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:122401 președinte cooperativa de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor122402 sef baza recepție122403 sef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul122404 sef birou comerț cu ridicata și amănuntul122405 vicepreședinte cooperativa de producție, achiziție și desfacere1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘIRESTAURANTEConducătorii din activitatea hotelieră și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea hotelieră și de alimentație publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și urmăresc eficienta muncii acestora; reprezintă interesele organizației proprii în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terții.Ocupații componente:122501 responsabil complex hotel-restaurant122502 sef complex hotelier1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATIIConducătorii din transporturi, posta și telecomunicații în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea specifica din transporturi, posta și telecomunicații; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională și eficienta personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu terții.Ocupații componente:122601 căpitan sef port122602 comandant nava122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducător (director și director adjunct) Administrația Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)122605 director zbor122606 inginer sef transporturi122607 picher sef district122608 revizor general siguranța circulației122609 sef agenție navala122610 sef atelier aeroport122611 sef atelier telecomunicații122612 sef atelier transporturi122613 sef autobaza122614 sef birou aeroport122615 sef birou exploatare postala122616 sef birou radiotelecomunicatii122617 sef birou, serviciu relații internaționale122618 sef birou, serviciu transport maritim și fluvial122619 sef centrala telefonica122620 sef centru control calitate emisie radiofonica122621 sef centru control calitate emisie televiziune122622 sef centru control local comunicații122623 sef centru dirijare zbor122624 sef centru poștal și asimilați122625 sef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilați122626 sef centru (secție, sector) telecomunicații și asimilați122627 sef centru zonal intervenții radiorelee122628 sef centru zonal de intervenții translatare TV122629 sef coloana auto122630 sef depou122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri122632 sef divizie cai ferate122633 sef formație comunicații122634 sef formație operationala telecomunicații122635 sef laborator aeroport122636 sef laborator măsurători telecomunicații122637 sef laborator radio-televiziune122638 sef laborator telecomunicații122639 sef lot telecomunicații122640 sef port122641 sef regulator circulație cai ferate122642 sef retea telecomunicații122643 sef revizie locomotive, automotoare122644 sef revizie vagoane122645 sef secție (sector) transporturi și asimilați122646 sef serviciu, centru, stație, aeroport și asimilați122647 sef serviciu control zonal comunicații122648 sef serviciu exploatare postala122649 sef serviciu filiala Administrația Filiala Dunărea de Jos122650 sef serviciu informare zbor122651 sef serviciu stație, tura meteo122652 sef serviciu navigație122653 sef serviciu radiotelecomunicatii și asimilați122654 sef stație cai ferate122655 sef stație comunicații prin satelit122656 sef stație radiorelee122657 sef stație teleferic122658 sef stație televiziune122659 sef studio122660 sef agenție pilotaj122661 sef cart122662 telefonist sef122663 telegrafist sef122664 sef oficiu zonal posta122665 sef oficiu special posta122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicații122667 sef turn telecomunicații122668 sef garaj122669 comandant instructor122670 sef mecanic instructor122671 sef mecanic nave maritime122672 sef electrician nave maritime122673 sef stație radiotelegrafie (RTG)1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘIALTE SERVICII COMERCIALEConducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliara, prelucrări informatice, studii de piață, contabilitate, arhitectura, inginerie, curățare a clădirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu terții; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.Ocupații componente:122701 inginer sef firme de afaceri și alte servicii comerciale122702 sef agenție comercială122703 sef expoziții și târguri122704 sef vama și asimilați1228 CONDUCĂTORI DE îNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populație, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează prestările de servicii pentru populație: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestații similare; planifica și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparații sau altor prestații; supraveghează utilizarea rationala a resurselor materiale și financiare și urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:122801 inginer sef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație122802 sef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație122803 sef centru reparații122804 sef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘISERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURA, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)Conducătorii din alte activități de producție și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistență sociala, învățământ public și particular, activitate recreativă, culturala și sportiva, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.Ocupații componente:122901 antrenor federație sportiva122902 asistent medical sef122903 biochimist sef secție, laborator122904 biolog sef secție, laborator122905 chimist sef secție, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducător tabara scolara122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura122909 coordonator presa122910 director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri122911 farmacist sef secție, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical sef122914 medic sef (policlinica, stație de salvare, centru de recoltare sange)122915 medic sef secție, laborator122916 moasa sefa122917 oficiant medical sef122918 președinte federație sportiva și asimilați122919 președinte complex, club sportiv și asimilați122920 psiholog sef secție, laborator122921 redactor sef presa122922 secretar general agenție presa, edituri122923 secretar general redacție122924 secretar general federație sport122925 secretar stiintific învățământ, cercetare122926 sef agenție, oficiu turism122927 sef atelier presa122928 sef birou exploatare-coordonare presa122929 sef birou redacție122930 sef birou relații unități presa și asimilați122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta122932 sef lectorat122933 sef oficiu juridic122934 sef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilați122935 sef serviciu control tehnic presa122936 sef unitate balneoclimaterica122937 sora medicala sefa122938 tehnician sanitar sef122939 sef catedra122940 sef agenție concursuri hipice122941 sef producție film122942 sef secție producție film122943 sef atelier producție film122944 sef oficiu interjudețean difuzare filmIV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mariAlți conducători de compartimente cu activități nelucrative din unitățile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului din subordine, urmărește randamentul și eficienta acestuia; reprezintă organizația în relațiile cu alți conducători de organizații, în relațiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terții.Grupe de baza componente:1231 Conducători în servicii de administrație și financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice1235 Conducători în aprovizionare și desfacere1236 Conducători în informatica1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAȚIE ȘIFINANCIAREConducătorii din serviciile de administrație și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători, planifica și coordonează activitatea administrativa, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rationala a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului din subordine; reprezintă organizația în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.Ocupații componente:123101 comisar sef divizie garda financiara123102 contabil sef123103 controlor financiar123104 controlor revizor financiar123105 procuror sef birou/sef serviciu/secție123106 sef agenție CEC123107 sef birou, serviciu administrativ123108 sef birou, serviciu, secție, circumscripție financiara123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ȘIALTE RELAȚII DE MUNCĂConducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului și alte relații de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecție a muncii și reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123201 sef birou calificare și recalificare123202 sef birou pensii123203 sef birou șomaj123204 sef oficiu șomaj123205 sef serviciu resurse umane123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ȘIMARKETINGConducătorii din activitatea de vânzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de comerț interior sau exterior și marketing a întreprinderii sau instituției; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piață; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rationala a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123301 sef serviciu marketing123302 sef birou marketing123303 sef licitație123304 director operații-tranzacții123305 sef casa compensație123306 sef agenție bursiera1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ȘIRELATII PUBLICEConducătorii din serviciile de publicitate și relații publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituții, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masa (mass-media) și agențiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terții.Ocupații componente:123401 sef agenție reclama publicitara123402 sef birou reclama publicitara123403 sef serviciu reclama publicitara1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ȘIDESFACEREConducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de achiziționare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociază cu furnizorii asupra preturilor de achiziție și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifica și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională și randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.Ocupații componente:123501 sef birou aprovizionare-desfacere123502 sef depozit123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere123504 sef siloz123505 sef stație uscare-condiționare cereale1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICAConducătorii din informatica coordonează activitatea compartimentelor de informatica din unități (întreprindere, instituție, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achiziționarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitățile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficienta și rationala a resurselor materiale și financiare; se preocupa de recrutarea și pregătirea profesională și urmăresc eficienta personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terți.În contextul diversității structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupațiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărei organizații.Ocupații componente:123601 director centru de calcul123602 sef oficiu de calcul123603 sef atelier informatica123604 sef laborator informatica123605 director divizie informatica123606 director departament informatica1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTAREConducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituții, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producție; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rationala a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului și randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu terții.Ocupații componente:123701 arhitect sef123702 geolog sef123703 secretar stiintific și asimilați123704 sef formație lucrări geologice123705 sef formație cercetare-dezvoltare123706 meteorolog sef123707 director filiala cercetare-proiectare123708 sef atelier ediții, multiplicare, expediție123709 sef proiect cercetare-proiectare123710 sef secție cercetare-proiectare123711 sef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI ȘISERVICII NELUCRATIVEÎn aceasta grupa sunt incluși conducătorii care nu pot fi clasificați în celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alți conducători.Ocupații componente:123901 sef birou organizație politica, obsteasca, umanitara123902 sef serviciu organizație politica, obsteasca, umanitara123903 sef stat major apărare civilăIV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranți) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri și profilul activității, negociază preturile cu furnizorii și clienții, planifica și centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.Grupe minore componente:131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale miciIV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131Conducători (șefi de unități) unități economico-sociale miciConducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifica, definesc și înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază preturile cu furnizorii și clienții, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.Nota: Grupele de baza cuprinse în aceasta subgrupa clasează funcțiile respective în cele 9 ramuri de activitate.Grupe de baza componente:1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta și telecomunicații1317 Conducători firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciSarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de baza sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ȘEFI DE UNITĂȚI) DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘIINTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VÂNĂTOARE, PISCICULTURA ȘI PESCUITOcupații componente:131101 conducător întreprindere mica - patron (girant) agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘIPRELUCRATOAREOcupații componente:131201 conducător întreprindere mica - patron (girant) industrie extractivă și prelucrătoare1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCȚIIOcupații componente:131301 conducător întreprindere mica-patron (girant) în construcții1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERȚUL CU RIDICATA ȘIAMANUNTULOcupații componente:131401 conducător întreprindere mica patron (girant) în comerț1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘIRESTAURANTEOcupații componente:131501 conducător întreprindere mica-patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante131502 patron unitate agrement131503 patron unitate alimentație publică1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATIIOcupații componente:131601 conducător întreprindere mica-patron (girant) în transporturi și comunicații1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘIALTE SERVICII COMERCIALEOcupații componente:131701 conducător firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)Ocupații componente:131801 conducător întreprindere mica-patron (girant) în prestări servicii1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICIOcupații componente:131901 conducător de întreprindere mica patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatica etc.IV. 2. GRUPA MAJORA 2Specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de arta; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.Subgrupe majore componente:21 Fizicieni, matematicieni și ingineri22 Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilați24 Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științificeIV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21Fizicieni, matematicieni și ingineriFizicienii, matematicienii și inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplica în practica cunoștințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutiera, echipamente, mașini, metode de exploatare miniera; efectuează ridicări topografice și submarine și întocmesc harti; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe minore componente:211 Fizicieni, chimiști și asimilați212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați213 Specialiști în informatica214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)215 Ingineri în industria textila, pielărie și alimentara216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcțiiIV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211Fizicieni, chimiști și asimilațiFizicienii, chimistii și specialiștii asimilați aplica cunoștințele științifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplica cunoștințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigației, explorării spațiale, exploatării resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicații și alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe de baza componente:2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimiști2114 Geologi, geofizicieni2111 FIZICIENI ȘIASTRONOMIFizicienii și astronomii efectuează experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solida și a modificărilor posibile în funcție de temperatura și presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa și analizează fenomenele cerești; aplica cunoștințele legate de fizica și astronomie în industrie, medicina și în domeniul militar.Ocupații componente:211101 fizician2112 METEOROLOGIMeteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătățesc sau dezvolta concepte, teorii și metode operaționale care se refera la compoziția, structura și dinamica atmosferei; investigheaza direcția și viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității și alte fenomene ca formarea cetei și precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviație, în marina, agricultura și alte domenii pentru informarea publicului.Ocupații componente:211201 meteorolog211202 prognozator meteo211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic2113 CHIMIȘTIChimistii efectuează cercetări aplicative și analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.Ocupații componente:211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENIGeologii, geofizicienii și geografii studiază compoziția și structura scoartei terestre, analizează rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază și măsoară intensitatea seismelor și a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice și acustice din atmosfera; identifica zăcăminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.Ocupații componente:211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedologIV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilațiMatematicienii, statisticienii și asimilații acestora avizează aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregătesc și efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează și le interpretează, întocmind rapoarte și comunicări științifice.Grupe de baza componente:2121 Matematicieni și asimilați2122 Specialiști statisticieni2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILAȚIMatematicienii și asimilații acestora studiază și elaborează teorii și metode matematice și actuariale, avizează utilizarea acestora în științele tehnice, agronomie, medicina și alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării și rezolvării computerizate a acestor probleme.Ocupații componente:212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar2122 SPECIALIȘTI STATISTICIENIStatisticienii proiectează și organizează anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează și interpretează informații statistice și se ocupa de publicarea lor.Ocupații componente:212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector specialitate statistician212204 referent de specialitate statisticianIV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213Specialiști în informaticaSpecialiștii în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvolta sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.Grupe de baza componente:2131 Analiști, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatica2139 Specialiști în informatica neclasificați în grupele de baza anterioare2131 ANALIȘTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICAAnaliștii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvolta sisteme informatice, programe și documentația tehnica aferenta; proiectează structura bazelor de date; concep și proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.Ocupații componente:213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatica2139 SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICA, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialiștii în informatica neclasificați în grupa de baza anterioara concep, realizează și aplica metode de asigurare a integrității și securității datelor și programelor; instaleaza, întrețin și mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.Ocupații componente:213901 inginer de sistem în informatica213902 administrator de retea de calculatoareIV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)Arhitecții, inginerii și asimilații acestora proiectează și avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbana, rețele de circulație rutiera și de amenajare peisagistica; avizează și supraveghează lucrările de construcții civile și industriale, sistemele electrice și electronice, mașinile, echipamentul și instalațiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifica materialelor și produselor.Grupe de baza componente:2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni și electricieni2144 Ingineri electroniști în transporturi, posta și telecomunicații2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industriala2147 Ingineri minieri, petroliști și metalurgiști2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de baza anterioare2141 ARHITECȚI ÎN URBANISTICĂ ȘIAMENAJAREA TERITORIULUIArhitecții în urbanistică și amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale și cai rutiere; elaborează schițe și planuri de detaliu pentru construcții și restaurări; identifica și găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică și peisagistica, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementari în vigoare.Ocupații componente:214101 arhitect clădiri214102 conductor arhitect214103 arhitect urbanism, peisagistica și amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurări214105 consilier arhitect214106 expert arhitect214107 inspector specialitate arhitect214108 referent de specialitate arhitect214109 proiectant arhitect2142 INGINERI CONSTRUCTORIInginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.Ocupații componente:214201 inginer construcții civile, industriale și agricole214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole214203 inginer instalații pentru construcții214204 inginer cai ferate, drumuri și poduri214205 inginer construcții hidrotehnice214206 inginer constructor instalații214207 proiectant inginer instalații214208 proiectant inginer construcții214209 consilier inginer construcții214210 expert inginer construcții214211 inspector specialitate inginer construcții214212 referent de specialitate inginer construcții2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘIELECTRICIENIInginerii energeticieni și electricieni proiectează și avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționarii eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.Ocupații componente:214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale214303 dispecer retea distribuție214304 dispecer rețele de inalta tensiune214305 inginer electroenergetica214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetica214308 inginer energetica industriala214309 inginer termoenergetica214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer rețele electrice214313 subinginer rețele electrice214314 inginer hidroenergetica214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice2144 INGINERI ELECTRONIȘTI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATIIInginerii electroniști, în transporturi, posta și telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigura întreținerea și repararea, nominalizează și conduc producția, instalațiile și sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor și modalităților de funcționare eficienta și în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.Ocupații componente:214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigație214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer producție214410 inginer sunet214411 instructor instalații214412 instructor linii214413 revizor siguranța circulației feroviare214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de recepție și control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic214421 inginer electromecanic214422 subinginer electromecanic214423 ofițer punte214424 ofițer mecanic214425 ofițer electrician214426 căpitan secund214427 ofițer aspirant214428 căpitan de port2145 INGINERI MECANICIInginerii mecanici construiesc mașini, mecanisme și instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigura întreținerea și repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.Ocupații componente:214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic214503 inginer electromecanic miner214504 inginer material rulant cale ferata214505 inginer mecanica agricola214506 inginer aviație214507 inginer nave214508 inginer mașini unelte214509 inginer mecanica fina214510 inginer mașini termice214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic mașini instalații miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii214522 subinginer mecanic mecanica fina214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata214524 subinginer mecanic mecanica agricola214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcții214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație214528 subinginer mecanic construcții corp de nava214529 subinginer mecanic instalații navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector specialitate inginer mecanic214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer îmbunătățiri funciare2146 INGINERI PETROCHIMIȘTI ȘIIN CHIMIA INDUSTRIALAInginerii petrochimiști și în chimia industriala avizează procedee aplicabile la scara industriala, pentru producția diferitelor substanțe și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționarii instalațiilor specifice.Ocupații componente:214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist2147 INGINERI MINIERI, PETROLIȘTI ȘIMETALURGISTIInginerii minieri, petroliști și metalurgiști avizează tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.Ocupații componente:214701 inginer metalurgie extractivă214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrări metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasa214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘITOPOGRAFIInginerii geodezi, cartografi și topografi aplica metode și tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentărilor numerice, grafice și fotografice.Ocupații componente:214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez2149 ARHITECȚI, INGINERI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREArhitecții, inginerii și asimilații acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de baza urmăresc organizarea muncii, creșterea randamentului producției, acorda consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări și verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.Ocupații componente:214901 alți arhitecți, ingineri și asimilațiIV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215Ingineri în industria textila-pielărie și industria alimentaraInginerii din industria textila-pielărie și industria alimentara elaborează tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie și alimentare; colaborează cu inginerii mecanici și alți specialiști de profil la montarea și funcționarea instalațiilor și mașinilor de prelucrare a acestor produse.Grupe de baza componente:2151 Ingineri în industria textila și pielărie2152 Ingineri în industria alimentara2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILA ȘIPIELARIEInginerii din industria textila și pielărie elaborează și îmbunătățesc tehnologii, supraveghează și urmăresc prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.Ocupații componente:215101 inginer confecții piele și înlocuitori215102 inginer textile, pielărie215103 inginer tricotaje, confecții215104 subinginer textile, pielărie215105 proiectant inginer textile, pielărie215106 consilier inginer textile, pielărie215107 expert inginer textile, pielărie215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARAInginerii din industria alimentara elaborează și îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.Ocupații componente:215201 inginer în industria alimentara215202 subinginer în industria alimentara215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentara215205 expert inginer industria alimentara215206 inspector specialitate inginer industria alimentara215207 referent de specialitate inginer industria alimentaraIV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcțiiInginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții elaborează și îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaborează retetele de fabricație a amestecurilor de sticla și controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticla și geamuri; elaborează retetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianta și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricație a celulozei și hârtiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.Grupe de baza componente:2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUIInginerii din industria lemnului elaborează și îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiectează și supraveghează executarea de produse finite.Ocupații componente:216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘIMATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticla și ceramica, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).Ocupații componente:216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii216203 inginer materiale de construcții216204 subinginer materiale de construcții216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii216209 proiectant inginer ceramica sticla216210 chimist în materiale oxidice (sticla, ceramica)2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘIHARTIEIInginerii din industria celulozei și hârtiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei și hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza și hârtie.Ocupații componente:216301 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei216302 proiectant inginer celuloza și hârtie216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei216304 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtieiIV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22Specialiști în biologie, agronomie și științele viețiiSpecialiștii în biologie, agronomie și științele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le îmbunătățesc și le ameliorează, aplicând cunoștințele științifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplica cunoștințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, fiintele umane sau animale; isi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte pe teme de specialitate.Grupe minore componente:221 Specialiști în biologie și agronomie222 Medici și asimilațiIV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221Specialiști în biologie și agronomieSpecialiștii din biologie și agronomie aplica cunoștințele dobândite la studiul vieții umane, animale și vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanțe; isi dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte de specialitate.Grupe de baza componente:2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilați2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici2214 Ingineri clinici2211 BIOLOGI, BOTANIȘTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILAȚIBiologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilații acestora aplica cunoștințele de specialitate în industrie și medicina și urmăresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protecția mediului natural; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniile proprii de specialitate.Ocupații componente:221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILAȚIBacteriologii, farmacologii și asimilații acestora aplica cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi.Ocupații componente:221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist221207 inspector specialitate biochimist221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘISILVICIInginerii agronomi, zootehniști și silvici supraveghează și indruma activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigura creșterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate.Ocupații componente:221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector specialitate inginer agronom221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultura221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultura221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector specialitate inginer silvic221322 referent specialitate inginer silvic221323 inginer îmbunătățiri funciare221324 subinginer silvicIV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222Medici și asimilațiMedicii și asimilații acestora tratează tulburările și maladiile care afectează fiintele umane și animalele; avizează masurile preventive și curative, întocmesc rapoarte și susțin comunicări cu prilejul manifestărilor științifice de specialitate.Grupe de baza componente:2221 Medici medicina generala2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmaciști2229 Medici și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare2221 MEDICI MEDICINA GENERALAMedicii de medicina generala și pediatrie acorda consultații și tratează tulburările și maladiile care afectează fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu și administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.Ocupații componente:222101 medic medicina generala222102 medic rezident222103 medic de specialitate222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic2222 MEDICI STOMATOLOGIMedicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acorda consultații și aplica tratamente profilactice și curative în afecțiunile dentare și ale cavității bucale; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice la reuniunile științifice de specialitate.Ocupații componente:222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate2223 MEDICI VETERINARIMedicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul și administrează tratamente medicale sau chirurgicale și vaccineaza animalele; avizează consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica și radiologica a sănătății animalelor și a hranei acestora; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor științifice.Ocupații componente:222301 epizotolog222302 medic veterinar2224 FARMACIȘTIFarmaciștii aplica cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente în spitale, vand medicamente în farmacii; țin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau masuri de control a acestora.Ocupații componente:222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate2229 MEDICI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMedicii specializați în alte domenii decat cele nominalizate și asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuala și auditiva a acestora, fac analize și teste de laborator; avizează desfășurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre și stabilesc cauza și împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează și indruma exercițiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialiști în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostica, curativa, preventiva și de cercetare medicala, asigura siguranța în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.Ocupații componente:222901 medic igienist222902 medic expertiza a capacității de muncă222903 medic legist222904 profesor de cultura fizica medicalaIV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23Profesori în învățământul superior, secundar și asimilațiProfesorii din învățământul superior, secundar și asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completeaza; isi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc și educă handicapați; elaborează și modifica programe de studii; verifica și avizează metode și mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților școlare și universitare.Grupe minore componente:231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior232 Profesori în învățământul secundar233 Profesori în învățământul primar234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților235 Alți specialiști în învățământIV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superiorProfesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Grupe de baza componente:2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ȘI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIORProfesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.Ocupații componente:231001 asistent universitar231002 conferențiar universitar231003 expert (centre de perfecționare)231004 lector universitar231005 preparator învățământul universitar231006 profesor universitarIV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232Profesori în învățământul secundarProfesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.Grupe de baza componente:2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri2322 Profesori în învățământul gimnazial2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAIȘTRIProfesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri; pregătesc cursuri și planuri de predare, testează cunoștințele elevilor, le corectează temele, îi examinează și îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind muncă elevilor, consultandu-se în acest sens cu părinții elevilor și cu alte cadre didactice; participa la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor școlare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)Ocupații componente:232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIALProfesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează și examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se în acest sens cu părinții acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrașcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).Ocupații componente:232201 profesor în învățământul gimnazialIV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233Profesori în învățământul primarProfesorii din învățământul primar și preșcolar predau diferite discipline în școlile primare și grădinițe și organizează activități educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.Grupe de baza componente:2331 Profesori în învățământul primar2332 Profesori în învățământul preșcolar2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARProfesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.Ocupații componente:233101 profesor în învățământul primar2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLARProfesorii din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.Ocupații componente:233201 profesor în învățământul preșcolarIV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapațilorProfesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților supraveghează copii, adolescenți sau adulți handicapați fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunoștințele elementare; adapteaza programele școlare diferitelor categorii de handicapați care le sunt încredințați; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).Grupe de baza componente:2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ȘIEDUCAREA HANDICAPAȚILORProfesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testează, îi notează și le urmăresc progresele; colaborează cu părinții, conducerea scolii, personalul de îngrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.Ocupații componente:234001 defectolog234002 logopedIV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235Alți specialiști în învățământSpecialiștii din învățământ, altii decat cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor și mijloacelor de pregătire scolara, le actualizează și le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ și rezultatele obținute în aplicarea programelor școlare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.Grupe de baza componente:2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic2352 Inspectori în învățământ2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de baza anterioare2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘIPEDAGOGICCercetătorii din domeniul didactic și pedagogic cercetează mijloacele și metodele de predare, le îmbunătățesc și avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.Ocupații componente:235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTInspectorii din învățământ controlează și examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.Ocupații componente:235201 consilier învățământ235202 expert învățământ235203 inspector învățământ235204 referent de specialitate în învățământ2359 SPECIALIȘTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREÎn aceasta grupa de baza sunt cuprinși specialiștii din învățământ care nu se regăsesc în grupele de baza enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.Ocupații componente:235901 secretar institut, facultateIV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științificeSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice, altele decat cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice și aplicative în domeniul difuzării informației, organizării și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor științe sociale și artei; practica dreptul, concep, creează sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunoștințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări științifice și publică lucrări.Grupe minore componente:241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale242 Juriști243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați244 Specialiști în științe economice, sociale și umaniste245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați246 Membri ai clerului247 Specialiști în administrația publică248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statistica250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanisticeIV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241Specialiști cu funcții administrative și comercialeSpecialiștii cu funcții administrative și comerciale studiază, organizează și executa operații contabile sau operații legate de politica de personal și orientare profesională; se consacra activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.Grupe de baza componente:2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar2412 Specialiști în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de baza anterioare2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCARSpecialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acorda consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifica lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile.Ocupații componente:241101 cenzor241102 comisar garda financiara241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal2412 SPECIALIȘTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ȘIPREGATIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUISpecialiștii în probleme de personal și pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce privește recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională și acorda consultații celor interesați în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.Ocupații componente:241201 consilier forta de muncă și șomaj241202 expert forta de muncă și șomaj241203 inspector de specialitate forta de muncă și șomaj241204 inspector protecția muncii241205 instructor pregătire profesională241206 referent de specialitate forta de muncă și șomaj241207 expert instructor pregătire profesională241208 consilier orientare privind cariera2419 SPECIALIȘTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ȘICOMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialiștii cu funcții administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacra activităților de analiza și stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii și evoluției în perspectiva a cererii; organizează și coordonează campaniile publicitare. Studiază și avizează problemele pe care le ridica crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acorda consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele și motivează acordarea/neacordarea brevetelor.Ocupații componente:241901 administrator editura241902 administrator publicații241903 agent consular241904 organizator activitate turism241905 atașat diplomatic241906 consul241907 controlor vamal (studii superioare)241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relații241911 organizator târguri și expoziții241912 prezentator expoziții241913 referent relații externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economicIV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242JuriștiJuristii specialiști în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acorda consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătorești, judeca și pronunta hotărâri judecătorești; reprezintă Ministerul Public și cer aplicarea legii.Grupe de baza componente:2421 Avocați2422 Magistrați (judecători, procurori)2429 Juriști neclasificați în grupele de baza anterioare2421 AVOCAȚIAvocații acorda asistență juridica persoanelor fizice și juridice în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.Ocupații componente:242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiti, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmărirea penala, sesizează instanțele de judecata și îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.Ocupații componente:242201 procuror242202 judecător și asimilați242203 magistrat asistent2429 JURIȘTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREJuristii, altii decat cei clasificați în grupele de baza anterioare, exercita funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.Ocupații componente:242901 expert criminalist242902 executor judecătoresc242903 inspector justiție242904 expert jurist242905 consilier de justiție242906 referent de specialitate în justiție242907 notarIV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilațiArhivistii, bibliotecarii, documentaristii și specialiștii asimilați dezvolta și conserva colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și instituții similare; cercetează colecțiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza și le ordonează; organizează colecțiile și expozițiile din muzee, galerii și instituții similare.Grupe de baza componente:2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați2431 ARHIVIȘTI ȘICONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA ȘIMONUMENTELOR ISTORICEArhivistii și conservatorii operelor de arta și monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de arta și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta și alte piese sau obiecte și organizează expoziții în muzee și galerii; evaluează obiectele de arhiva, le completeaza, le țin evidenta, le clasifica și le conserva.Ocupații componente:243101 arhivist243102 conservator opere de arta și monumente istorice243103 muzeograf243104 restaurator opere de arta și monumente istorice243105 conservator arhiva243106 restaurator arhiva2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIȘTI ȘI ASIMILAȚIBibliotecarii, documentaristii și specialiștii asimilați colectioneaza, completeaza și conserva în mod sistematic carti, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selectioneaza lucrări și alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb intre bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie și analizează sau modifica serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.Ocupații componente:243201 bibliograf243202 bibliotecar cu studii superioare243203 documentarist243204 referent difuzare carte243205 lector carteIV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244Specialiști în științe economice, sociale și umanisteSpecialiștii în științe economice, sociale și umaniste efectuează cercetări teoretice și aplicative; aplica cunoștințele acumulate în filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte științe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifica, oferă și aplica soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigura traduceri și interpretări din alte limbi.Grupe de baza componente:2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice2444 Lingviști, traducători și interpreți2445 Psihologi2446 Specialiști în activitatea sociala2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALSTI STATISTICIENI ȘICEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)Economistii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forta de muncă și rezolva probleme economice vizând producția, costurile acesteia, activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.Ocupații componente:244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica244107 consultant în management244108 tehnician economist2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILAȚISociologii, antropologii și asimilații acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanității și relației dintre activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populație și regiuni.Ocupații componente:244201 sociolog244202 geograf2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘISPECIALISTI ÎN ȘTIINȚE POLITICEFilozofii, istoricii și specialiștii în științe politice studiază, interpretează și dezvolta concepte și teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile și semnificația inițiativelor, experienței și existentei umane; consulta și compara surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice și prezintă constatările și concluziile sub forma de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.Ocupații componente:244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog2444 LINGVIȘTI, TRADUCĂTORI ȘIINTERPRETILingvistii, traducătorii și interpreții studiază relațiile existente intre limbile materne, originea și evoluția cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor și lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea creșterii productivității și ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigura translația directa cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.Ocupații componente:244401 filolog244402 interpret244403 interpret relații diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducător244407 translator2445 PSIHOLOGIPsihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale și colective și aplica cunoștințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează și determina caracteristicile mentale și aptitudinile și acorda consultații; analizează influenta ereditatii și factorilor sociali și profesionali asupra mentalitatii și comportamentului indivizilor.Ocupații componente:244501 psiholog244502 psihopedagog2446 SPECIALIȘTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALASpecialiștii în activitatea sociala oferă consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor și depășirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile și obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate și a handicapaților și propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.Ocupații componente:244601 asistent social nivel superiorIV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilațiScriitorii, artiștii creatori și interpreții concep și creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizeaza.Grupe de baza componente:2451 Scriitori, ziariști și asimilați2452 Sculptori, pictori și asimilați2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți2454 Coregrafi și dansatori2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole2451 SCRIITORI, ZIARIȘTI ȘI ASIMILAȚIScriitorii, ziariștii și asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora și a altor creații artistice; redactează și corectează informații, articole, comentarii; intervieveaza personalități politice în timpul conferințelor de presa și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio și televiziune; concep și redactează manuale, broșuri și publicații analoge.Ocupații componente:245101 caricaturist245102 comentator publicist245103 corector245104 corespondent special (țară și străinătate)245105 corespondent radio245106 corespondent presa245107 critic de arta245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presa/editura245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redacție245119 secretar responsabil de agenție245120 sef agenție publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator politic245127 desenator artistic2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILAȚISculptorii, pictorii și asimilații acestora creează și executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemănătoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenințate cu degradarea.Ocupații componente:245201 artist plastic245202 desenator film animație245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor245208 sculptor păpuși245209 restaurator tablouri2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘICANTARETICompozitorii, muzicienii și cântăreții compun și aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.Ocupații componente:245301 acompaniator245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist245306 dirijor245307 ilustrator muzical245308 maestru studii canto245309 instrumentist245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 sef orchestra245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur opera245317 copiator note muzicale2454 COREGRAFI ȘIDANSATORICoregrafii și dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspirație; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.Ocupații componente:245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet2455 ACTORI ȘIREGIZORI DE FILM, TEATRU ȘIALTE SPECTACOLEActorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.Ocupații componente:245501 actor245502 actor mânuitor de păpuși245503 artist circ245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor retea cinematografica245508 lector scenarii245509 macheur245510 peruchier245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar sef producție film245519 sufleur teatruIV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246Membri ai cleruluiMembrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase și isi asuma diverse funcții administrative și sociale în cadrul unor comunități religioase și acorda consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.Grupe de baza componente:2460 Membri ai clerului2460 MEMBRI AI CLERULUIMembrii clerului propaga tradițiile, practicile și credintele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.Ocupații componente:246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasames246008 cantaret bisericesc246009 consilier culte246010 conducător arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 păstor246026 patriarh246027 preot246028 președinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 staret - stareta246034 treibar246035 vestitor246036 vicarIV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247Specialiști în administrația publicăSpecialiștii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplica reglementările legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează și analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri și acorda audiente solicitanților.Grupe de baza componente:2470 Specialiști în administrația publică2470 SPECIALIȘTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂSpecialiștii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplica legislația în vigoare, centralizează și prelucrează date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acorda audiente.Ocupații componente:247001 consilier administrația publică247002 expert administrația publică247003 inspector de specialitate administrația publică247004 referent de specialitate administrația publică247005 consultant administrație publicăIV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimiceCercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul științelor fizice și chimice efectuează cercetări fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvolta, elaborează noi teorii, metode și tehnici.Grupe de baza componente:2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizica și astronomie2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică2481 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FIZICA ȘIASTRONOMIECercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.Ocupații componente:248101 cercetător în fizica248102 asistent de cercetare în fizica248103 cercetător în fizica-chimie248104 asistent de cercetare în fizica-chimie248105 cercetător în fizica tehnologica248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica248107 cercetător în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie2482 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii și cercetări asupra factorilor care influenteza și determina starea vremii; fac determinări și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umidității, formarea și deplasarea norilor și curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc harti, prognoze pe termen scurt și lung.Ocupații componente:248201 cercetător în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie2483 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CHIMIECercetătorii și asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale și aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea și determinarea compozițiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultura, protecția mediului, medicina, energetica. Elaborează procedee și metode pentru identificarea compozițiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici și principii noi.Ocupații componente:248301 cercetător în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetător în biochimie tehnologica248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica248305 cercetător în chimie fizica248306 asistent de cercetare în chimie fizica2484 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ȘIGEOFIZICACercetătorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizică efectuează cercetări fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaborează metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc harti.Ocupații componente:248401 cercetător în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetător în geologie tehnica248404 asistent de cercetare în geologie tehnica248405 cercetător în geofizică248406 asistent de cercetare în geofizică248407 cercetător în mineralogia tehnica și experimentala248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica și experimentala248409 cercetător în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetător în geologie petroliera248412 asistent de cercetare în geologie petrolieraIV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249Cercetători și asistenți de cercetare în matematica și statisticaCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și științifice.Grupe de baza componente:2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematica2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistica2491 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MATEMATICACercetătorii și asistenții de cercetare în matematica desfășoară activități de cercetare fundamentala și aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Ocupații componente:249101 cercetător în matematica249102 asistent de cercetare în matematica249103 cercetător în matematica mecanica249104 asistent de cercetare în matematica-mecanica249105 cercetător în matematica aplicata249106 asistent de cercetare în matematica aplicata249107 cercetător în matematica-fizica249108 asistent de cercetare în matematica-fizica249109 cercetător în matematica informatica249110 asistent de cercetare în matematica informatica2492 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE STATISTICACercetătorii și asistenții de cercetare în statistica desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice în medicina, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.Ocupații componente:249201 cercetător în statistica249202 asistent de cercetare în statistica249203 cercetător în demografie249204 asistent de cercetare în demografieIV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250Cercetători și asistenți de cercetare în informaticaCercetătorii și asistenții de cercetare din informatica efectuează cercetări avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaborează și dezvolta programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice și metodologii.Grupe de baza componente:2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatica2501 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INFORMATICACercetătorii și asistenții de cercetare în informatica efectuează cercetări avansate și aplicative în domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifica soluții conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări științifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.Ocupații componente:250101 cercetător în informatica250102 asistent de cercetare în informaticaIV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehniceCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentala, aplicativa și de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.Grupe de baza componente:2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectura și urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetica și electrotehnica2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronica, transporturi și telecomunicații2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanica2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industriala2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie2511 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURA ȘIURBANISMCercetătorii științifici și asistenții de cercetare în arhitectura și urbanism efectuează cercetări și elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultura, învățământ, cult, instituții publice și de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.Ocupații componente:251101 cercetător în arhitectura251102 asistent de cercetare în arhitectura251103 cercetător în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)251107 cercetător în arte plastice-sticla, ceramica, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticla, ceramica, metal2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚIICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în construcții efectuează studii și lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode și tehnici de testare a elementelor de construcții și ale construcțiilor.Ocupații componente:251201 cercetător în construcții civile, industriale și agricole251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole251204 cercetător în construcții de cai ferate, drumuri și poduri251205 inginer de cercetare în construcții de cai ferate, drumuri și poduri251206 asistent de cercetare în construcții de cai ferate, drumuri și poduri251207 cercetător în construcții hidrotehnice251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului251211 cercetător în construcții miniere251212 inginer de cercetare în construcții miniere251213 asistent de cercetare în construcții miniere251214 cercetător în instalații251215 inginer de cercetare în instalații251216 asistent de cercetare în instalații2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ENERGETICA ȘIELECTROTEHNICACercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa și inalta tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obținere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționarii și securității sistemului energetic.Ocupații componente:251301 cercetător în electrotehnica251302 inginer de cercetare în electrotehnica251303 asistent de cercetare în electrotehnica251304 cercetător în electrofizica251305 inginer de cercetare în electrofizica251306 asistent de cercetare în electrofizica251307 cercetător în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetător în electromecanica251311 inginer de cercetare în electromecanica251312 asistent de cercetare în electromecanica251313 cercetător roboti industriali251314 inginer de cercetare roboti industriali251315 asistent de cercetare roboti industriali251316 cercetător în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetător în electroenergetica251323 inginer de cercetare în electroenergetica251324 asistent de cercetare în electroenergetica251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetător în energetica industriala251329 inginer de cercetare în energetica industriala251330 asistent de cercetare în energetica industriala2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI ȘITELECOMUNICATIICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicațiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatura electronica și de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.Ocupații componente:251401 cercetător în electronica aplicata251402 inginer de cercetare în electronica aplicata251403 asistent de cercetare în electronica aplicata251404 cercetător în comunicații251405 inginer de cercetare în comunicații251406 asistent de cercetare în comunicații251407 cercetător în microelectronica251408 inginer de cercetare în microelectronica251409 asistent de cercetare în microelectronica251410 cercetător în telecomenzi și electronica în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronica în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronica în transporturi251413 cercetător în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetător în automatica251417 inginer de cercetare în automatica251418 asistent de cercetare în automatica2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MECANICACercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul științelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obținerea de piese subansamble și utilaje. Elaborează tehnologii și proiectează nave, aeronave, mașini și sisteme de mașini, echipamente, instalații, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului și ambalării produselor.Ocupații componente:251501 cercetător de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetător în construcții aerospațiale251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale251507 cercetător în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetător în echipamente și instalații bord251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord251513 cercetător în mașini și echipamente termice251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice251515 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice251516 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice251518 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice251519 cercetător în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetător în mecanica fina251523 inginer de cercetare în mecanica fina251524 asistent de cercetare în mecanica fina251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini251528 cercetător în construcții de mașini agricole251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole251530 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole251531 cercetător în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetător în utilaje și instalații portuare251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare251537 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării251540 cercetător în creația tehnica în construcția de mașini251541 inginer de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini251542 asistent de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini251543 cercetător în mașini și instalații mecanice251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice251545 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice251546 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere251549 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ȘICHIMIE INDUSTRIALACercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza și tehnologia de obținere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performante noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicina, agricultura, protecția mediului, energetica, alimentației.Ocupații componente:251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice251607 cercetător în petrochimie și carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie251610 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ȘIMETALURGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extracție și preparare a cărbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oteluri și alte metale, aliaje, cocs și produse cărbunoase și refractare.Ocupații componente:251701 cercetător în exploatări miniere251702 inginer de cercetare în exploatări miniere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile251707 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)251710 cercetător în topografie miniera251711 inginer de cercetare în topografie miniera251712 asistent de cercetare în topografie miniera251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetător în metalurgia neferoasa251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa251719 cercetător în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice251725 cercetător în stiinta materialelor251726 inginer de cercetare în stiinta materialelor251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor251728 cercetător în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEODEZIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum și de redare grafica a acestora; întocmesc harti topografice.Ocupații componente:251801 cercetător în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetător în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastruIV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentaraCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie și industrie alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.Grupe de baza componente:2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile, pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentara2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături și tricoturi, de obținere a pielii și înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic și industrial din țesături, tricoturi, piele și înlocuitori din piele.Ocupații componente:252101 cercetător în filatura-tesatorie252102 inginer de cercetare în filatura-tesatorie252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie252104 cercetător în tricotaje-confecții textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile252107 cercetător în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor252110 cercetător în confecții din piele și înlocuitori252111 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori252112 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARACercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și băuturi, creșterea intensiva a peștilor în captivitate; elaborează metode și tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.Ocupații componente:252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare252207 cercetător în pescuit și acvacultura252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultura252209 asistent de cercetare în pescuit și acvaculturaIV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice)Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor și a oxizilor metalici.Grupe de baza componente:2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice)2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUICercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee și metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.Ocupații componente:253101 cercetător în exploatări forestiere253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn253105 cercetător în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor și oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticla și ceramica.Ocupații componente:253201 cercetător în stiinta și ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidiceIV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele viețiiCercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiază geneza și evoluția solurilor, fiziologia genetica și patologia plantelor și animalelor.Grupe de baza componente:2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘIECOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoașterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoașterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea și protecția ecosistemelor, fauna și flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.Ocupații componente:254101 cercetător în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetător în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetător în botanică254108 asistent de cercetare în botanică254109 cercetător în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetător în ecologie și protecția mediului254112 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ȘIFIZIOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiază cauzele și evoluția tulburărilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor și altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extracție a acestora și de preparare a medicamentelor.Ocupații componente:254201 cercetător stiintific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE ȘISILVICULTURACercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se refera la structura și compoziția solului, geneza și evoluția solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluării și degradării solului. Creează genotipuri de cereale și plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode și tehnici de combatere a bolilor și dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultura și tehnologii de control al animalelor.Ocupații componente:254301 cercetător în agricultura254302 inginer de cercetare în agricultura254303 asistent de cercetare în agricultura254304 cercetător în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetător în horticultura254308 inginer de cercetare în horticultura254309 asistent de cercetare în horticultura254310 cercetător în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetător în ingineria genetica254314 asistent de cercetare în ingineria genetica254315 cercetător în silvicultura254316 inginer de cercetare în silvicultura254317 asistent de cercetare în silvicultura254318 cercetător în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultura254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agriculturaIV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255Cercetători și asistenți de cercetare în medicinaCercetătorii și asistenții de cercetare în medicina efectuează cercetări fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.Grupe de baza componente:2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație-fizica și sport2551 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINACercetătorii și asistenții de cercetare în medicina generala efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile și elaborează metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala și patologica, psihiatrie, neurologie.Ocupații componente:255101 cercetător în medicina generala255102 asistent de cercetare în medicina generala255103 cercetător în medicina traditionala255104 asistent de cercetare în medicina traditionala255105 cercetător în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie2552 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂCercetătorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice și elaborează tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.Ocupații componente:255201 cercetător în medicina stomatologică255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică2553 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂCercetătorii și asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.Ocupații componente:255301 cercetător în medicina veterinară255302 asistent de cercetare în medicina veterinară2559 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICA ȘISPORTCercetătorii și asistenții de cercetare în educație fizica și sport efectuează cercetări privind tehnicile și metodele de formare-perfecționare și evaluare a sporturilor de performanta.Ocupații componente:255901 cercetător în educație fizica și sport255902 asistent de cercetare în educație fizica și sportIV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancarCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii și cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.Grupe de baza componente:2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar2560 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCARCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.Ocupații componente:256001 cercetător în finanțe-banci256002 asistent de cercetare în finanțe-banci256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiarIV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridiceCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.Grupe de baza componente:2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice2570 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează studii și cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.Ocupații componente:257001 cercetător în domeniul științelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridiceIV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanisteCercetătorii și asistenții de cercetare în științe economice, sociale și umaniste efectuează studii și cercetări asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigura creșterea economica; elaborează studii și cercetări privind dezvoltarea și evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.Grupe de baza componente:2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistica și filologie2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie2581 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMICCercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigura creșterea economica, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului și importantei turismului și serviciilor în economie, cailor de colaborare și cooperare eficienta internațională.Ocupații componente:258101 cercetător economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetător economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetător economist în economia generala258106 asistent de cercetare economist în economia generala258107 cercetător economist în economie agro-alimentara258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara258109 cercetător economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetător economist în relații economice internaționale258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale258113 cercetător economist în gestiunea economica258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica2582 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘIGEOGRAFIECercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectuează studii referitoare la evoluția și dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii și cercetări privind antropologia, antropologia social-demografica și culturala, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-daco-romana; organizarea spațiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societății.Ocupații componente:258201 cercetător în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetător în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetător în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetător în asistența sociala258208 asistent de cercetare în asistența sociala258209 cercetător în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetător în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie2583 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ȘIPOLITOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectuează studii și cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minorităților naționale, mentalitatile în relația limbaj-societate, cunoașterea trecutului și prezentului ariei europene în care trăiește poporul roman, istoria românilor în context european.Ocupații componente:258301 cercetător în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetător în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetător în științele politice258306 asistent de cercetare în științele politice2584 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICA ȘIFILOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în lingvistica și filologie efectuează studii și cercetări referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonora a limbii române, fonetica experimentala și acustica, folclor și obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.Ocupații componente:258401 cercetător în lingvistica258402 asistent de cercetare în lingvistica258403 cercetător în filologie258404 asistent de cercetare în filologie2585 CERCETĂTORI ȘIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIECercetătorii și asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii și cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității și creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologica în activitatea nervoasa la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.Ocupații componente:258501 cercetător în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetător în psihopedagogie speciala258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specialaIV. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiștri și asimilațiTehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.Subgrupe majore componente:31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii32 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați33 Învățători și asimilați34 Alte ocupații asimilate tehnicienilorIV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31Tehnicieni în domeniul fizicii și tehniciiTehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifica aparate și sisteme optice, electronice sau înrudite; piloteaza avioane și conduc nave, efectuează inspecții pentru verificarea conformității cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricație.Grupe minore componente:311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn și materiale de construcții)312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare-întreținere)313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate316 Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentara317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii,industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului și materialelor de construcții)Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evaluează eficienta economica a proceselor de producție.Grupe de baza componente:3111 Tehnicieni în fizica și chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta și telecomunicații3115 Tehnicieni și maiștri mecanici3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industriala3117 Tehnicieni minieri și metalurgiști3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de baza anterioare3111 TEHNICIENI ÎN FIZICA ȘICHIMIETehnicienii din fizica și chimie culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesara în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigura execuția; fac estimări de cantități și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.Ocupații componente:311102 tehnician chimist311101 laborant chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice și geotehnice311106 laborant tehnica nucleara311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospectii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORITehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.Ocupații componente:311201 maistru construcții civile, industriale și agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroameliorații311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcții311208 maistru instalator în construcții311209 tehnician instalații în construcții3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘIELECTRICIENITehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigura funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigura controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționarii conform specificațiilor și reglementarilor.Ocupații componente:311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcții3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ȘITELECOMUNICATIITehnicienii din electronica, transporturi, posta și telecomunicații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronica și telecomunicații legate de concepție, fabricație, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicații; asigura funcționarea aparatelor electronice și de telecomunicații sau încearcă prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricației și instalării de materiale electronice și telecomunicații; asigura controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreținerii și reparării aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicații și buna lor funcționare.Ocupații componente:311401 maistru aviație311402 maistru electronica, transporturi, posta și telecomunicații311403 sef formație sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviație311405 tehnician construcții telefonice311406 tehnician electronica, transporturi, posta și telecomunicații311407 tehnician radiolocatii311408 tehnician turn parașutism311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicații311410 inspector exploatare postala3115 TEHNICIENI ȘIMAISTRI MECANICITehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigura funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigura controlul tehnic al fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu curățarea, vopsirea și repararea navelor maritime.Ocupații componente:311501 maistru cazangerie311502 maistru instalații navale311503 maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri311504 maistru lăcătuș, construcții metalice311505 maistru lăcătuș mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanica agricola311511 maistru mecanica fina311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer matrițer311515 maistru sudura311516 tehnician construcții navale311517 tehnician instalații bord (avion)311518 tehnician mașini și utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudura311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții3116 TEHNICIENI, MAIȘTRI PETROLIȘTI, PETROCHIMIȘTI ȘIDIN CHIMIA INDUSTRIALATehnicienii și maiștrii petroliști, petrochimiști și din chimia industriala îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepție, montaj, utilizare, întreținere, reparații de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricării sau montării instalațiilor.Ocupații componente:311601 decontaminator311602 laborant apa și apa grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimica311605 maistru petrolist/industrie chimica311606 laborant apa potabila311607 tehnician petrolist chimie industriala3117 TEHNICIENI MINIERI ȘIMETALURGISTITehnicienii minieri și tehnicienii metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracție a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extracției de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimează cantitățile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor.Ocupații componente:311701 laborant structura macroscopica și microscopica311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg3118 DESENATORI TEHNICIDesenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schitelor și specificațiilor stabilite de ingineri și proiectanți, în vederea fabricării, instalării și montării mașinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformării, întreținerii și reparării locuințelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulație și a altor lucrări; utilizează aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hartilor topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustrații, broșuri și manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcționare, întreținere și reparare a mașinilor și a altor instalații și produse; copiaza desene și tablouri pe placi sensibile din piatra și metal.Ocupații componente:311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilații acestora, altii decat cei cuprinși în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigura și economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de construcții.Ocupații componente:311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician pret de cost311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producțieiIV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboti industriali asigura funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; executa lucrări de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcțiune roboti industriali, îi programeaza pentru a îndeplini operații speciale și le comanda funcționarea.Grupe de baza componente:3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali3121 PROGRAMATORI AJUTORIProgramatorii ajutori codifica, testează și întrețin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.Ocupații componente:312101 programator ajutor312102 analist ajutor3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCULTehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigura funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipuleaza suporți magnetici și asigura imprimarea situațiilor de ieșire în condiții de calitate.Ocupații componente:312201 operator calculator electronic și rețele312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul312203 tehnician echipamente de calcul și rețele3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALITehnicienii operatori la robotii industriali pun în funcțiune, programeaza, reprogrameaza, supraveghează buna funcționare a robotilor industriali, le asigura întreținerea și reglajele simple.Ocupații componente:312301 maistru-operator la roboti industriali312302 tehnician-operator la roboti industrialiIV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)Tehnicienii de echipamente optice și electronice executa fotografii, manipuleaza și regleaza camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montării de imagini sau sunet; asigura funcționarea, întreținerea și repararea aparatelor emițătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptioneaza semnale radio.Grupe de baza componente:3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune șitelecomunicații3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ȘISUNETTehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet executa fotografii, utilizează și regleaza camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării și mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii în scopuri publicitare, științifice, industriale sau comerciale.Ocupații componente:313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor și reconditioner filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video și sunet313109 masinist mecanic traweling313110 mecanic camera filmare313111 montor imagine313112 montor negative și de pregătire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator camera diafilm, diapozitive313115 operator emisie-recepție313116 operator producție RTV313117 preparator filmare313118 proiectionist313119 retușor foto313120 senzitometrist313121 stantator de filme313122 operator prelucrare pelicula313123 operator truka3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘITELECOMUNICATIITehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicații asigura funcționarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicații terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigura reglarea și funcționarea sistemelor emițătoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigura reglarea și funcționarea sistemelor de radiocomunicație, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiecție; asigura monitorizarea video a cailor de acces.Ocupații componente:313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații313203 montator montaj emisie313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALETehnicienii de aparate electro-medicale asigura funcționarea și reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, pentru radiografii, radioscopii.Ocupații componente:313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘIELECTRONICETehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica în grupa 3139.IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aerieneTehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigura comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și funcționarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.Grupe de baza componente:3141 Ofițeri mecanici de nave3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave3143 Piloți de avioane și asimilați3144 Controlori și navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian3141 OFIȚERI MECANICI DE NAVEOfițerii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a mașinilor de bord; participa la conducerea și repararea acestor aparate și mașini sau exercita funcțiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigura și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare salii de mașini; țin registrul de operații.Ocupații componente:314101 ofițer mecanic314102 ofițer RTG314103 ofițer electrician314104 ajutor ofițer mecanic fluvial3142 OFIȚERI DE PUNTE ȘIPILOTAJ NAVEOfițerii de punte și pilotaj de nave asigura comanda și navigarea vapoarelor și ambarcațiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigație interioara; manevreaza navele la intrare sau ieșire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigație; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării și descărcării cargourilor, precum și respectarea reglementarilor și normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a întreținerii și reparării navelor; asigura aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și întocmesc registrul de operații.Ocupații componente:314201 căpitan nava maritima și fluviala314202 căpitan port314203 ofițer intendent314204 ofițer port314205 ofițer punte314206 pilot fluvial314207 sef echipaj314208 pilot maritim314209 dragor314210 aspirant3143 PILOȚI DE AVIOANE ȘI ASIMILAȚIPiloții de avioane și asimilații acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifica și asigura funcționarea corecta a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiază și stabilesc planul de zbor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în funcționarea avioanelor.Ocupații componente:314301 comandant detașament zbor314302 comandant însoțitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviație314306 pilot aeronave314307 pilot comandant314308 pilot încercare314309 pilot recepție și control aeronave314310 parașutist recepție și control314311 parașutist incercator314312 pilot parașutism incercator3144 CONTROLORI ȘINAVIGATORI DE TRAFIC AERIANControlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spațiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicații, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba și dirijează decolarea și aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.Ocupații componente:314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviația civilă314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviația civilă314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI AERIANTehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcțiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigație aeriana și încercarea de prototipuri; contribuie la concepția și punerea în funcțiune a circuitelor de legatură pentru navigația aeriana și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificații tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcționare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicării normelor și recomandărilor tehnice specifice.Ocupații componente:314501 agent salvare aeroportuara și instalații de stins incendii314502 masinist agregate aerodrom314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare314504 operator radio-navigant aviație314505 operator radio-navigant instructor aviație314506 tehnician securitate aerianaIV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitateInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementarilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricație a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor și acorda consultații în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.Grupe de baza componente:3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILORInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalațiile industriale, hotelurile și alte construcții noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementările referitoare la construcții, urbanism și amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza și stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultații cu privire la instalațiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru construcțiile de locuințe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.Ocupații componente:315101 tehnician PSI3152 INSPECTORI PENTRU PROTECȚIA ȘIIGIENA MUNCII ȘICONTROLORI DE CALITATEInspectorii pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentanții întreprinderilor în vederea aplicării normelor și reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, mașinile și echipamentul corespund normelor și reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producție, prelucrare, depozitare și vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele și reglementările specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificațiile de calitate ale producătorului; informeaza publicul și reprezentanții întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementarilor referitoare la igiena și salubritate, puritatea produselor și mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizează, întrețin și repara mijloace de transport, despre masurile și reglementările în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deșeuri și reziduuri periculoase.Ocupații componente:315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecție sociala315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protecția munciiIV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316Tehnicieni și maiștri în industriile textila, pielărie și alimentaraTehnicienii din industriile textila, pielărie și alimentara isi desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.Grupe de baza componente:3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textila și pielărie3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentara3161 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILA ȘIPIELARIETehnicienii din industriile textila și pielărie, în subordinea directa a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și încălțămintei; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.Ocupații componente:316101 maistru în industriile textila, pielărie316102 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori316103 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor316104 tehnician în industria încălțămintei316105 tehnician în industria pielăriei316106 tehnician în industria textila316107 tehnician proiectant textile, pielărie316108 laborant în industriile textila, pielărie3162 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARATehnicienii din industria alimentara și frigului, în subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.Ocupații componente:316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentara316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentara extractivă316206 tehnician în industria alimentara fermentativa316207 tehnician în industria carnii, laptelui și conservelor316208 tehnician în morărit și panificație316209 tehnician proiectant în industria alimentara316210 maistru industria alimentaraIV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)Tehnicienii și maiștrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloza și hârtie, a materialelor de construcții.Grupe de baza componente:3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei3171 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUITehnicienii și maiștrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; executa analize de laborator, de testare și încercare a diferitelor esențe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.Ocupații componente:317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului3172 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘICERAMICII ȘIMATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)Tehnicienii și maiștrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricație a materialelor cu aceasta destinație; întrețin și repara instalațiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistentei și proprietățile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.Ocupații componente:317201 tehnician industria sticlei și ceramicii317202 maistru industria sticlei și ceramicii317203 tehnician industria materialelor de construcții317204 maistru industria materialelor de construcții317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcții3173 TEHNICIENI ȘIMAISTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘIHARTIEITehnicienii și maiștrii din industria celulozei și hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hârtiei și produselor derivate din celuloza și hârtie.Ocupații componente:317301 tehnician în industria celulozei și hârtiei317302 maistru în industria celulozei și hârtieiIV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilațiTehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor vieții, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinară, farmacie și alte discipline înrudite; acorda îngrijiri medicale.Grupe minore componente:321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranțiIV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilațiTehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora executa lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a științelor vieții, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producției din industria medicamentelor.Grupe de baza componente:3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție3211 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘIECOLOGIEITehnicienii din științele vieții și ecologiei pregătesc instalațiile și aparatele pentru experiențe, încercări și analize; recoltează și prepara probele supuse experimentării: celule, țesuturi, părți de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei și efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.Ocupații componente:321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘISILVICULTURIITehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultura; pregătesc instalațiile și aparatele necesare experiențelor, încercărilor și analizelor; recoltează și pregătesc materiale pentru experimentări: celule, țesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a eșantioanelor de semințe; centralizează date sau estimează cantități și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.Ocupații componente:321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘISILVICI ÎN UNITĂȚI DE PRODUCȚIETehnicienii din activitatea de producție agricola și silvica acorda asistență tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de creștere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizează date și estimează costurile materiale și de forta de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstrații, țin conferințe și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătățite; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.Ocupații componente:321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 padurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatareIV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)Tehnicienii și alți lucrători din medicina, în subordinea medicilor și în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare și asistență în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat în scop preventiv, cat și curativ; acorda consultații privind masurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei și salubrității; stabilesc și aplica metode nutritive și regimuri alimentare; examinează pacienți și prescriu tratamente în funcție de afecțiunile sau infirmitatile constatate.Grupe de baza componente:3221 Asistenți medicali generaliști3222 Igieniști3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție3224 Optometricieni și opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuți și asimilați3227 Asistenți și tehnicieni veterinari3228 Asistenți farmaciști și laboranți3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de baza anterioare3221 ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTIAsistenții medicali generaliști îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa intervenții chirurgicale simple; acorda consultații de specialitate - în colectivități și individual - cu privire la igiena, regim alimentar și întreprind alte masuri medicale preventive.Ocupații componente:322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar3222 IGIENIȘTIIgieniștii inspectează și acorda consultații cu privire la problemele și masurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorării și prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează masuri preventive și corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curățare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizează conferințe și demonstrații, difuzează materiale documentare și de popularizare a practicilor și masurilor igienice; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.Ocupații componente:322201 igienist322202 inspector sanitar3223 ASISTENȚI DIETETICIENI ȘI DE NUTRIȚIEAsistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimentează rețete dietetice și de regim alimentar; organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienți spitalizați, muncitori ocupați în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentara; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivități; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizează conferințe și susțin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.Ocupații componente:322301 asistent de nutriție322302 dietetician3224 OPTOMETRICIENI ȘIOPTICIENIOptometricienii și opticienii examinează pacienții cu acuitate vizuala deficitara, prescriu și montează ochelari și lentile de contact, acorda consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecție a vederii.Ocupații componente:322401 optician medical322402 optometrician3225 TEHNICIENI DENTARITehnicienii dentari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentație și la alte precauții referitoare la dentitie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operații de detartrare, obturatii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacienții înainte de examinare și tratament.Ocupații componente:322501 tehnician dentar3226 FIZIOTERAPEUȚI ȘI ASIMILAȚIFizioterapeuții și asimilații acestora tratează afecțiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clienților sau pacienților pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obținerea altor efecte terapeutice.Ocupații componente:322601 instructor educație - fizica322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie3227 ASISTENȚI ȘITEHNICIENI VETERINARIAsistenții și tehnicienii veterinari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecțiunile și leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau ranite, în cazul afecțiunilor simple, obișnuite; pregătesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asista în timpul fătărilor.Ocupații componente:322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar3228 ASISTENȚI FARMACIȘTI ȘILABORANTIAsistenții farmaciști și laborantii din farmacii, sub îndrumarea și supravegherea farmaciștilor, prepara și elibereaza în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, lotiuni și mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curățarea, recondiționarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.Ocupații componente:322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii de medicina modernă (altii decat cei clasificați în grupele de baza descrise anterior ca făcând parte din grupa minora 322) practica homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferințelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunție, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.Ocupații componente:322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educație sanitară322905 bioenergeticianIV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranțiSurorile medicale, moașele și laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive și curative și fac față urgentelor în absenta acestora; oferă îngrijiri și sfaturi bolnavilor, răniților, handicapaților fizici și mental, precum și altor persoane a căror stare necesita îngrijiri de aceasta natura; ajuta la nașterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor și copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavilor.Grupe de baza componente:3231 Surori medicale și laborante3232 Moașe și surori puericultoare3231 SURORI MEDICALE ȘILABORANTESurorile medicale și laborantele acorda îngrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, răniților, handicapaților și altor persoane care necesita îngrijiri; administrează medicamente, aplica pansamente și alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenta; ajuta la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregătirea necesara integrării sociale a handicapaților mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavului.Ocupații componente:323101 laborant în ocrotirea sănătății323102 sora medicala3232 MOAȘE ȘISURORI PUERICULTOAREMoașele și surorile puericultoare ajuta la nașterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici și nou-născuților.Ocupații componente:323201 moasa323202 asistentă puericultoareIV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33Învățători și asimilațiÎnvățătorii și asimilații acestora pregătesc programele de instruire și organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preșcolar și școlar; pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăților fizice și sociale ale copiilor; adapteaza programele școlare pentru grupurile de handicapați fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc și organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.Grupe minore componente:331 Învățători332 Educatoare333 Instructori-educatori în unități de handicapați334 Alt personal în învățământIV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331ÎnvățătoriÎnvățătorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad școlar.Grupe de baza componente:3310 Învățători în învățământul primar3310 ÎNVĂȚĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARÎnvățătorii din învățământul primar pregătesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad școlar - cititul, scrisul și aritmetica; corectează temele și evaluează progresele realizate de copii; organizează activități extrașcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta scolii.Ocupații componente:331001 învățător331002 institutorIV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332EducatoareEducatoarele din învățământul preșcolar pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăților fizice, mentale și sociale ale copiilor aflați sub varsta scolara.Grupe de baza componente:3320 Educatoare3320 EDUCATOAREEducatoarele din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece și conversație libera; observa copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evoluția.Ocupații componente:332001 educatoare332002 educator-puericultorIV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333Instructori-educatori în unități de handicapațiInstructorii-educatori din unitățile de handicapați predau și adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapați mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.Grupe de baza componente:3330 Instructori-educatori în unități de handicapați3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂȚI DE HANDICAPAȚIInstructorii-educatori din unitățile de handicapați concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapați, pregătesc lecții și activități în funcție de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.Ocupații componente:333001 educator în unități de handicapați333002 instructor - educator în unități de handicapațiIV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334Alt personal în învățământAlt personal din învățământ se ocupa cu învățarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.Grupe de baza componente:3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de baza anterioare3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlt personal din învățământ preda cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor mașini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoțirea elevilor în ieșiri de antrenament, efectuarea de demonstrații și prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor mașini.Ocupații componente:334001 instructor școlar-auto334002 laborant în învățământ334003 maistru instructor334004 pedagog școlar334005 secretar școală334006 sef atelier școală334007 pilot instructor aeronava334008 instructor parașutism334009 mecanic navigant instructorIV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34Alte ocupații asimilate tehnicienilorPersonalul cuprins în aceasta subgrupa majora realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administrație publică, vama, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polițe, asistență sociala, spectacole, sport și religie.Grupe minore componente:341 Agenți în activitatea financiara și comercială342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa344 Inspectori și agenți financiari345 Inspectori de politie și detectivi346 Asistenți sociali347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport348 Personal laic din culteIV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341Agenți în activitatea financiara și comercialăAgenții din activitatea financiara și comercială cumpara și vand titluri de valoare, plasează polițe de asigurare, vand mărfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati și coordonează vânzarea la licitație a acestora; furnizează servicii de voiaj.Grupe de baza componente:3411 Agenți de valori și cambisti (brokeri valori)3412 Agenți de asigurări3413 Agenți imobiliari3414 Agenți de voiaj3415 Reprezentanți tehnici și comerciali3416 Agenți contractări și achiziții3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație3419 Agenți în activitatea financiara și comercială, neclasificați în grupele de baza anterioare3411 AGENȚI DE VALORI ȘICAMBISTI (BROKERI VALORI)Agenții de valori și cambistii cumpara și vand titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize străine în contul propriei societăți, sau în contul clienților, pe baza de comision.Ocupații componente:341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb3412 AGENȚI DE ASIGURĂRIAgenții de asigurări acorda consultații în domeniul asigurărilor și plasează clienților polițe de asigurare pe viață pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima și alte forme de asigurare.Ocupații componente:341201 agent de asigurare3413 AGENȚI IMOBILIARIAgenții imobiliari se ocupa de vânzări, cumpărări, locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe baza de comision.Ocupații componente:341301 agent imobiliar (broker imobiliar)3414 AGENȚI DE VOIAJAgenții de voiaj pregătesc itinerariile turistice, rezerva camere la hotel pentru clienți și organizează excursii pentru turiști sau oameni de afaceri.Ocupații componente:341401 agent de voiaj3415 REPREZENTANȚI TEHNICI ȘICOMERCIALIReprezentanții tehnici și comerciali se ocupa cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informații specializate asupra caracteristicilor și funcționarii instalațiilor și fac demonstrații privind modul de utilizare a acestora.Ocupații componente:341501 reprezentant tehnic și comercial3416 AGENȚI CONTRACTĂRI ȘIACHIZITIIAgenții de contractări și achiziții se ocupa cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor instituții.Ocupații componente:341601 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)341602 recepționer contractări-achiziții3417 EXPERȚI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VANZATORI LA LICITAȚIEExperții în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin polițe de asigurare; coordonează vânzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor și altor obiecte.Ocupații componente:341701 estimator licitații341702 evaluator asigurări3419 AGENȚI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARA ȘICOMERCIALA, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa de baza cuprinde agenți în activitatea financiara și comercială care nu au fost clasificați în grupa minora 341.Ocupații componente:341901 intermediar în activitatea financiara și comercială (broker)IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342Agenți comerciali și mijlocitori de afaceriAgenții comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpara și vand mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitățile de declarare vamala; se asigura că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.Grupe de baza componente:3421 Agenți comerciali3422 Agenți concesionari3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de baza anterioare3421 AGENȚI COMERCIALIAgenții comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpara și vand mărfuri, în general, în vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.Ocupații componente:342101 agent comercial3422 AGENȚI CONCESIONARIAgenții concesionari îndeplinesc formalitățile de declarare vamala și vămuirea exporturilor și importurilor; se asigura că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semneaza și elibereaza note de avizare.Ocupații componente:342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim3423 AGENȚI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘIREINTEGRARE A ȘOMERILORAgenții de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor instituții.Ocupații componente:342301 agent repartizare a forței de muncă342302 agent informare privind cariera342303 agent evidenta și plata a ajutorului de șomaj342304 inspector (referent) resurse umane3429 AGENȚI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa cuprinde agenții comerciali care nu au fost clasificați în grupa minora 342. Se clasifica aici agenții care se ocupa cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spatii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentații artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărților, înregistrarea discurilor muzicale și vânzarea lor.Ocupații componente:342901 agent reclama publicitara342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportivIV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativaFuncționarii din gestiunea economica și administrativa și asimilații acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examinează și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidenta completa a operațiilor financiare; centralizează, prelucrează și prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.Grupe de baza componente:3431 Secretari administrativi și asimilați3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridica, comercială și administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilați3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILAȚISecretarii administrativi și asimilații acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redactează scrisori cu caracter comercial și răspund la scrisorile primite.Ocupații componente:343101 secretar administrativ3432 OCUPAȚII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALĂ ȘIADMINISTRATIVAMembrii ocupațiilor auxiliare din activitatea juridica, comercială și administrativa isi desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, girantilor, juriștilor și altor specialiști cu funcții administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.Ocupații componente:343201 agent procedural343202 conducător carte funciara343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 funcționar în activități comerciale, administrative și preturi343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)343208 arhivar notariat343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)3433 CONTABILIContabilii țin evidenta contabila a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilității; verifica calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și varsaminte și a altor operații financiare; întocmesc state financiare și evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.Ocupații componente:343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog343304 planificator343305 revizor gestiune3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA ȘI ASIMILAȚIStatisticienii din gestiunea economica și administrativa și asimilații acestora centralizează și prezintă datele statistice sau actuariale.Ocupații componente:343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuaristIV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344Inspectori și agenți financiariInspectorii și agenții financiari aplica reglementările în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acorda permise, licențe sau autorizații de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examinează cererile pentru acordare de permise, licențe sau autorizații.Grupe de baza componente:3441 Inspectori de vama și frontiera (vameși)3442 Inspectori de taxe și impozite3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de baza anterioare3441 INSPECTORI DE VAMA ȘIFRONTIERA (VAMEȘI)Inspectorii de vama și frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor și apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/ieșirea ilegala în/din țară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie și bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controlează documentele de transport și incarcatura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările naționale privind tranzitul, importul și exportul de mărfuri.Ocupații componente:344101 controlor vamal344102 revizor vamal3442 INSPECTORI DE TAXE ȘIIMPOZITEInspectorii de taxe și impozite examinează declarațiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de plătit.Ocupații componente:344201 inspector taxe și impozite344202 operator rol344203 perceptor3443 INSPECTORI DE PENSII ȘIASIGURARI SOCIALEInspectorii de pensii și asigurări sociale informeaza persoanele, organizațiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor și reglementarilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizațiilor, drepturilor și obligațiilor solicitanților; examinează cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistență sociala la care au dreptul persoanele solicitante.Ocupații componente:344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistență sociala344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistență sociala3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENȚE SAU AUTORIZAȚIIInspectorii pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații, examinează cererile de permise sau licențe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înființarea unei societăți, obținerea de pașapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administrația publică, pentru elucidare.Ocupații componente:344401 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații3449 INSPECTORI ȘIAGENTI FINANCIARI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlți inspectori și agenți financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutățile și masurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementarilor referitoare la preturi și salarii.Ocupații componente:344901 inspector metrolog344902 inspector preturi344903 inspector salarii344904 comisarIV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345Inspectori de politie și detectiviInspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise și circumstanțele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaților; centralizează informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.Grupe de baza componente:3450 Inspectori de politie și detectivi3450 INSPECTORI DE POLITIE ȘIDETECTIVIInspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaților; ancheteaza furturile de mărfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele și circumstanțele presupuse a fi delictuale în vederea obținerii probelor și identificării vinovaților; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.Ocupații componente:345001 inspector de politie345002 detectiv345003 anchetator politie345004 detectiv particularIV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346Asistenți socialiAsistenții sociali acorda ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaților fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare sociala a acestora.Grupe de baza componente:3460 Asistenți sociali3460 ASISTENȚI SOCIALIAsistenții sociali acorda consultații asupra problematicii sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaților fizic sau mental în scopul ameliorării capacității de integrare sociala a acestora.Ocupații componente:346001 asistent social nivel mediuIV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sportTehnicienii în domeniul creației artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de concepție în domeniul producției industriale și comerciale și realizează decorațiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune și spectacole; canta sau danseaza în localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobație; participa la competiții sportive.Grupe de baza componente:3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilați3475 Sportivi, antrenori și asimilați3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘIALTI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEIDesignerii, decoratorii și desenatorii artistici creează modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decorațiuni interioare; concep și executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.Ocupații componente:347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrător în ateliere de modele347107 costumier347108 mânuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confecții347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist341118 traducător347119 caricaturist347120 corector347121 tehnoredactor347122 secretar redacție3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘISPECTACOLEPrezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezintă buletinele de știri, realizează interviuri și fac diverse anunțuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.Ocupații componente:347201 prezentator (crainic) radio347202 prezentator (crainic) televiziune3473 MUZICIENI, CÂNTĂREȚI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILAȚIMuzicienii, cântăreții, dansatorii în localurile publice și asimilații acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpretează melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; executa dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.Ocupații componente:347301 cantaret347302 dansator347303 muzician347304 diskjokey3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI ȘI ASIMILAȚIClovnii, magicienii, acrobatii și asimilații acestora executa numere comice, de iluzionism și prestidigitație, ședințe de hipnotism; executa numere de acrobație, gimnastica și jonglerie; dreseaza animale și executa cu ele diverse numere de circ.Ocupații componente:347401 acrobat347402 clovn347403 magician347404 hipnotizator347405 trapezist347406 cascador347407 figurant347408 dresor3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILAȚISportivii, antrenorii și asimilații acestora participa la competiții sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competițiilor sportive.Ocupații componente:347501 antrenor347502 instructor sportiv347503 secretar federație347504 fotbalist profesionist347505 sportiv profesionist alte discipline sportive347506 antrenor de fotbal profesionist347507 instructor arte marțialeIV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348Personal laic din cultePersonalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viața rugăciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.Grupe de baza componente:3480 Personal laic din culte3480 PERSONAL LAIC DIN CULTEPersonalul laic din culte îndeplinește funcții cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viața rugăciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.Ocupații componente:348001 călugăr348002 calugarita348003 predicatorIV. 4. GRUPA MAJORA 4Funcționari administrativiFuncționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casa; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.Subgrupe majore componente:41 Funcționari de birou42 Funcționari în servicii cu publiculIV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41Funcționari de birouFuncționarii de birou înregistrează, ordonează, stochează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrări de birou și secretariat; înregistrează și prelucrează date contabile, statistice, financiare și clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondentei; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi.Grupe minore componente:411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul412 Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiare413 Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturi414 Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilați419 Alți funcționari de birouIV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411Secretari și operatori la mașini de scris și de calculSecretarii și operatorii la mașini de scris și de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hârtie, pe mașini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în mașini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu mașini contabile sau de calculat; pregătesc și transcriu corespondenta și documentele, respectând dispozițiile interne.Grupe de baza componente:4111 Stenografe și dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date4114 Operatori la mașini de calcul4115 Secretare4111 STENOGRAFE ȘIDACTILOGRAFEStenografele și dactilografele notează, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei mașini de scris, le transcriu pe hârtie; executa lucrări de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.Ocupații componente:411101 dactilografa411102 stenodactilografa4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILAȚIOperatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe mașini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagina și prezentarea de texte; modifica și ordonează textele dactilografiate; expediaza și receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau mașini similare.Ocupații componente:411201 referent transmitere411202 telefaxist411203 teletipist411204 telexist4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘIPRELUCRARE DATEOperatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporții magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.Ocupații componente:411301 operator introducere, validare și prelucrare date4114 OPERATORI LA MAȘINI DE CALCULOperatorii la mașini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul mașinilor de calcul electrice sau manuale.Ocupații componente:411401 operator masina contabilizat411402 operator masina de calculat4115 SECRETARESecretarele realizează colationarea și transcrierea corespondentei, proceselor verbale și rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza și expediaza corespondente și alte documente.Ocupații componente:411501 secretara411502 secretara dactilografa411503 secretara prelucrare texteIV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412Funcționari în serviciile de evidenta contabila și financiaraFuncționarii din serviciile de evidenta contabila și financiara realizează operații financiare și contabile; calculează salariile; realizează operațiuni de casa și plati în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la banci sau instituții financiare.Grupe de baza componente:4121 Registratori ai operațiunilor de evidenta contabila4122 Funcționari în activități financiare4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILARegistratorii operațiunilor de evidenta contabila efectuează operații de înscriere în registrele financiare și contabile; calculează salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează tinerea unei case și consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.Ocupații componente:412101 pontator4122 FUNCȚIONARI ÎN ACTIVITĂȚI FINANCIAREFuncționarii în activități financiare pregătesc documentele financiare și calculează dobânzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumpărate sau vândute în contul clienților sau patronului.Ocupații componente:412201 calculator pret cost412202 funcționar economic412203 operator devize412204 sef secție inventarIV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413Funcționari în evidenta materialelor, producției și în transporturiFuncționarii în evidenta materialelor, producției și în transporturi înregistrează mărfurile produse și introduse în stoc, precum și mărfurile comandate și expediate; înregistrează recepția, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate producției; calculează cantitățile de materii și materiale necesare la anumite date și colaborează la stabilirea și controlul necesităților de producție; țin registrul de evidenta a transportului de pasageri și de mărfuri și coordonează orarele de circulație ale acestora.Grupe de baza componente:4131 Magazineri4132 Funcționari de programare și urmărire a producției4133 Funcționari în transporturi4131 MAGAZINERIMagazinerii organizează și controlează recepția și expediția de mărfuri și țin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea mărfurilor și evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza și elibereaza utilajele, piesele de schimb și alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.Ocupații componente:413101 gestionar depozit413102 magaziner413103 operator siloz (silozar)413104 primitor-distribuitor materiale și scule413105 recuziter413106 sortator produse413107 trezorier413108 gestionar custode sala413109 pivnicer4132 FUNCȚIONARI DE PROGRAMARE ȘIURMARIRE A PRODUCȚIEIFuncționarii de programare și urmărire a producției stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de producție; stabilesc necesitățile de producție în funcție de comenzile făcute de clienți și de capacitatea de producție; controlează stocurile și organizează livrările.Ocupații componente:413201 dispecer413202 facturist413203 lansator produse413204 programator producție4133 FUNCȚIONARI ÎN TRANSPORTURIFuncționarii din transporturi țin registre de evidenta și coordonează orarele transportului de pasageri și mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al rețelei feroviare și țin evidente corespunzătoare; dirijează și controlează manipularea mărfurilor într-o gara de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea șoferilor și vehiculelor, încărcarea și descărcarea vehiculelor și stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și întocmesc listele de pasageri și evidenta mărfurilor și a corespondentei.Ocupații componente:413301 agent transporturi413302 funcționar informații413303 controlor trafic413304 impiegat auto413305 impiegat informații aviație413306 impiegat registru mișcare413307 însoțitor vagoane413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)413309 inspector exploatare trafic413310 instructor depou413311 instructor revizie vagoane413312 instructor stație413313 operator circulație mișcare413314 operator comercial413315 operator dana413316 operator programare413317 picher413318 reditionar413319 revizor tehnic413320 scriitor vagoane413321 sef agenție colectare și expediție mărfuri413322 sef autogara413323 avizier cai ferate413324 sef halta413325 sef stație taxare413326 sef tura la comanda personalului de tren413327 sef tura pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit413328 sef tura revizie vagoane413329 veghetor încărcare-descărcare413330 verificator documente expedițieIV. 4.1.4. GRUPA NIINORA 414Funcționari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilațiFuncționarii din biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilații acestora țin registre de preturi de achiziție și restituire a cărților; clasează și arhiveaza documente; înregistrează, triaza și distribuie corespondenta la birourile de posta și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corectează erorile de tipar.Grupe de baza componente:4141 Bibliotecari și arhivari4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați4141 BIBLIOTECARI ȘIARHIVARIBibliotecarii și arhivării țin registrele și fișierele unei biblioteci referitoare la achiziționarea, prețul și restituirea de carti și alte publicații; triaza și clasează acte și documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate.Ocupații componente:414101 arhivar414102 secretar platou414103 bibliotecar studii medii414104 discotecar414105 filmotecar414106 fonotecar414107 fototecar414108 funcționar documentare414109 mânuitor carte414110 restaurator arhiva414111 conservator arhiva414112 restaurator opere de arta și monumente istorice414113 conservator opere de arta și monumente istorice414114 regizor culise414115 regizor scena4142 FUNCȚIONARI EXPEDIȚIE ȘIALTI AGENȚI POȘTALICurierii și alți agenți poștali îndeplinesc activități specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistrează și distribuie corespondenta la adrese particulare sau întreprinderi.Ocupații componente:414201 agent poștal414202 cartator poștal414203 cartator presa414204 cartator telegrame414205 diriginte posta414206 factor poștal414207 inspector telegrame414208 oficiant posta telegrame414209 oficiant presa414210 prelucrator presa scrisa414211 responsabil tura expediție414212 sef vagon poștal4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILAȚICodificatorii, corectorii de tipar și asimilații acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triaza formulare și aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.Ocupații componente:414301 codificator414302 corector editura presa414303 corector-revizor poligrafieIV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419Alți funcționari de birouAlți funcționari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.Grupe de baza componente:4190 Alți funcționari de birou4190 ALȚI FUNCȚIONARI DE BIROUAlți funcționari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.Ocupații componente:419001 funcționar administrativ419002 inspector apărare civilă419003 inspector documente secreteIV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42Funcționari în servicii cu publiculFuncționarii în serviciile cu publicul efectuează operații de casa, într-o banca sau birou de posta, agenție de pariuri sau într-o casa de jocuri; tratează direct cu clienții în legatură cu organizarea de călătorii; furnizează informații clienților; asigura serviciul unei centrale telefonice.Grupe minore componente:421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați422 Funcționari la recepție și de informare a clienteleiIV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421Casieri, operatori la ghișeu și asimilațiCasierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora incaseaza sumele plătite de clienți pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienții băncilor sau birourilor de posta în cadrul operațiilor de casa sau serviciilor poștale; incaseaza pariurile în timpul manifestatiilor sportive și plătesc sumele ce revin câștigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela și asigura împrumuturi bănești pentru obiectele amanetate; incaseaza creanțe sau alte varsaminte.Grupe de baza componente:4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete4212 Operatori la ghișee4213 Crupieri și asimilați4214 Camatari4215 Colectori de note de plata, polițe și bani cash4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ȘI VANZATORI DE BILETECasierii, numaratorii de bani și vânzătorii de bilete incaseaza și verifica plățile în numerar, prin cecuri sau carti de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; întocmesc monetarul și elibereaza chitanțe; vand bilete și incaseaza sumele corespunzătoare; efectuează plati în numerar, în banci, pe baza de carti de credit; țin contabilitatea și verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar în contul unei întreprinderi și verifica concordanta cu listele de vânzări și alte documente și pregătesc fondurile pentru depunerea în banca; plătesc salariile personalului întreprinderii.Ocupații componente:421101 casier421102 casier tezaur421103 casier valuta421104 mânuitor valori (presa, posta)421105 numărător bani421106 taxator421107 verificator bani421108 verificator valori421109 vânzător bilete421110 casier trezorier4212 OPERATORI LA GHIȘEEOperatorii la ghișee incaseaza bani sau cecuri de la clienți și efectuează plati către clienți; achita facturi și efectuează viramente în contul clienților; realizează operații de schimb monetar, la cererea clienților; înregistrează toate operațiile efectuate și verifica concordanta cu soldurile de casa; efectuează plata facturilor, primirea corespondentei, vânzarea de timbre poștale și alte servicii de ghișeu într-un birou de posta.Ocupații componente:421201 operator ghișeu banca421202 operator ghișeu birouri de schimb4213 CRUPIERI ȘI ASIMILAȚICrupierii și asimilații acestora evaluează riscurile și probabilitățile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiții, incaseaza mizele pariurilor și plătesc sumele ce revin câștigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.Ocupații componente:421301 crupier421302 schimbător fise - changeur (cazino)421303 supraveghetor jocuri (cazino)421304 sef de masa (cazino)421305 cap de masa (cazino)4214 CAMATARICămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobanda și plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vânzarea acestor obiecte.Ocupații componente:421401 amanetar421402 camatar4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLIȚE ȘIBANI CASHColectorii de note de plata, polițe și bani cash realizează încasări de la adresele clienților, procedează la urmărire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita și incaseaza contribuții pentru opere de binefacere etc.Ocupații componente:421501 agent fiscalIV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422Funcționari la recepție și de informare a clienteleiFuncționarii la recepție și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigura rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienți; furnizează informații solicitate de clienți; realizează programări în contul clienților cu diverse instituții cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigura servicii telefonice.Grupe de baza componente:4221 Funcționari la agențiile de voiaj4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)4221 FUNCȚIONARI LA AGENȚIILE DE VOIAJFuncționarii la agențiile de voiaj furnizează informații clienților în legatură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obțin vize; realizează facturi și incaseaza sumele datorate.Ocupații componente:422101 agent transporturi externe422102 agent transporturi interne422103 agent turism422104 funcționar agenție voiaj4222 FUNCȚIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘIRECEPTIONERIFuncționarii la serviciile de informare și receptionerii furnizează informații și realizează programări pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervări și înscrieri în contul clienților pentru hotel, țin registrele de evidenta și prezintă note clienților în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broșuri și formulare de informare a clienților.Ocupații componente:422201 impiegat informații422202 recepționer422203 sef recepție hotel422204 responsabil cazare4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatură telefonica intre apelant și apelat; realizează comunicații cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanta; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.Ocupații componente:422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)IV. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilațiLucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.Subgrupe majore componente:51 Lucrători în servicii personale și de protecție52 Modele, manechine și vânzători în magazine și pieleIV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51Lucrători în servicii personale și de protecțieLucrătorii din serviciile personale și de protecție organizează și oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează și vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activități menajere, supraveghează copii și oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituții specializate; oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură și pedichiură), de imbalsamare, organizează funeralii, protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice.Grupe minore componente:511 Însoțitori de zbor și ghizi512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.513 Personal de îngrijire și asimilat514 Alți lucrători în servicii pentru populație516 Personal de paza și ordine publicăIV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511Însoțitori de zbor și ghiziÎnsoțitorii de zbor și stewardesele asigura confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizează informații legate de călătorie și le servesc mici gustări și băuturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și oferă explicații pe traseu asupra punctelor de interes turistic.Grupe de baza componente:5111 Însoțitori de zbor și stewardese5112 Conductori și controlori în transporturi publice5113 Ghizi5111 ÎNSOȚITORI DE ZBOR ȘISTEWARDESEÎnsoțitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdicțiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate și oferă informații utile; servesc gustări gata preparate și băuturi, asigura asistența medicala minora și întreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.Ocupații componente:511101 însoțitor de bord511102 stewardesa5112 CONDUCTORI ȘICONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICEConductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, oferă informații utile călătorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, întreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident.Ocupații componente:511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete5113 GHIZIOcupații componente:511301 conducător grup turistic511302 ghid galerii arta511303 ghid montan511304 ghid turism intern511305 ghid-interpret511306 organizator activitate turism (studii medii)511307 animator socio-educativ511307 ghid supraveghetorIV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.Administratorii și lucrătorii operativi din restaurante organizează și conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în instituții, verifica cumpărarea, depozitarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare, pregătesc alimente, servesc gustări și băuturi, supraveghează muncitorii din subordine.Grupe de baza componente:5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucătari5123 Ospătari și barmani5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)Administratorii (intendenții) recruteaza, instruiesc, concediază, organizează și distribuie materiale și accesoriile necesare, supraveghează curățenia și ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi și instituții.Ocupații componente:512101 administrator512102 administrator piețe și târguri512103 cabanier512104 gospodar512105 intendent512106 sef cantina512107 îngrijitor vila512108 administrator hotel512109 sef restaurant512110 sef sala restaurant512111 dispecer pentru servire în camera (hotel)5122 BUCĂTARIBucătării stabilesc meniuri, pregătesc alimente, organizează și coordonează muncă în bucătărie.Ocupații componente:512201 bucătar512202 maistru în arta culinara512203 bucătar sef5123 OSPĂTARI ȘIBARMANIOspătarii și barmanii servesc gustări și băuturi, sfătuiesc clienții în alegerea vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice și nealcoolice.Ocupații componente:512301 barman512302 ospătar (chelner)512303 ajutor ospătarIV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513Personal de îngrijire și asimilatPersonalul de îngrijire și asimilații acestuia oferă îngrijiri copiilor, supraveghează copiii scolari, prestează servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte instituții de profil, îngrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialiștii veterinari, farmaciștii și alți specialiști în exercitarea profesiei.Grupe de baza componente:5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire sociala și sanitară5133 Îngrijitoare la domiciliu5139 Lucrători în serviciu pentru populație neclasificați în grupele de baza anterioare5131 ÎNGRIJITOARE DE COPIIIngrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hrănirea și joaca acestora, îi însoțește la școală sau în activitățile recreative.Ocupații componente:513101 îngrijitoare de copii513102 guvernanta5132 INFIRMIERE ȘIINGRIJITOARE ÎN INSTITUȚII DE OCROTIRE SOCIALA ȘISANITARAInfirmierele și ingrijitoarele din instituțiile de ocrotire sociala și sanitară isi desfășoară activitatea în preajma medicilor, asistenților medicali, moașelor și dentiștilor și se ocupa, în principal, de pregătirea pacienților în vederea examinării sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentiștilor, hrănirea pacienților imobilizați la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea și aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igiena a spatiilor balneare și de tratament.Ocupații componente:513201 băieș513202 brancardier513203 gipsar513204 infirmiera513205 îngrijitoare la unități de ocrotire sociala și sanitară513206 lacar513207 namolar5133 ÎNGRIJITOARE LA DOMICILIUIngrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenți, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni).Ocupații componente:513301 îngrijitoare bătrâni la domiciliu513302 baby sitter513303 îngrijitoare bolnavi la domiciliu5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICIU PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de îngrijire și asimilat acestuia care nu se regăsește în subgrupa 513, prestează activități de calificare simpla pe langa specialiști de nivel intermediar.Ocupații componente:513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinareIV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514Alți lucrători în servicii pentru populațieLucrătorii din serviciile directe către populație îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea și îngrijirea garderobei, servicii de igiena personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetica, masaj); imbalsamare și funeralii.Grupe de baza componente:5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați5142 Valeți, cameriste și însoțitori5143 Agenți de pompe funebre și imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populație neclasificați în grupele de bazaanterioare5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ȘI ASIMILAȚICoaforii, frizerii, cosmeticienii și asimilații acestora executa tunsori, ondulații, tratamente cosmetice, machiaj, curățat unghii la mâini și la picioare și alte servicii destinate clienților.Ocupații componente:514101 coafor514102 cosmetician514103 frizer514104 manichiurist514105 pedichiurist5142 VALEȚI, CAMERISTE ȘIINSOTITORIValetii, cameristele și însoțitorii acompaniaza și fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc garderoba și obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activități sportive.Ocupații componente:514201 camerista hotel514202 însoțitor514203 liftier514204 valet5143 AGENȚI DE POMPE FUNEBRE ȘIIMBALSAMATORIAgenții de pompe funebre și imbalsamatorii organizează, conduc și rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, înhumare sau incinerare.Ocupații componente:514301 antreprenor servicii funerare514302 decorator servicii funerare514303 imbalsamator5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARELucrătorii din serviciile pentru populație care nu se regăsesc în grupele de baza anterioare, primesc clienții în restaurante, baruri și cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului; se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acționează cu substanțe dezinfectante, dezinsectante și deratizante pentru eradicarea acestor focare.Ocupații componente:514901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție514902 astrolog514903 gazda club514904 organizator prestări servicii514905 salvator la ștrandIV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516Personal de paza și ordine publicăPersonalul de paza și ordine publică asigura protecția persoanelor și bunurilor contra riscurilor de incendii și alte riscuri, urmăresc respectarea legii și menținerea ordinii, aplica legea și reglementările legale.Grupele de baza componente:5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare5161 POMPIERIPompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri și mărfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuințe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate.Ocupații componente:516101 pompier516102 șef formație pompieri516103 sef tura pompieri516104 servant pompier5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE)Lucrătorii din penitenciare supraveghează deținuții în închisoare sau case de reeducare și mențin disciplina; percheziționează deținuții la sosire și le depozitează obiectele de valoare, îi însoțesc la celula; executa ronduri periodice în clădire și supraveghează deținuții în timpul activității, meselor, plimbărilor și inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.Ocupații componente:516301 gardian de închisoare516302 educator în penitenciare5169 PERSONAL DE PAZA ȘIORDINE PUBLICĂ, NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de paza și ordine publică care nu se regăsește în grupele de baza anterioare din grupa minora 516, îndeplinește sarcini care vizează, în principal, patrularea în clădiri și incinte pentru a preveni intrarea ilegala în aceste locuri, furturile, actele de violenta și, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte și pentru a intimida pe eventualii agresori.Ocupații componente:516901 agent paza și ordine516902 agent garda corp516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine etc.)516904 gardian publicIV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52Modele, manechine și vânzători în magazine și piețeModelele, vânzătorii și prezentatorii îndeplinesc de regula următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creații artistice sau publicitare și pentru prezentarea de produse; vand mărfuri în comerțul cu ridicata și amănuntul și efectuează probe demonstrative cu privire la funcționarea sau calitatea produselor.Grupe minore componente:521 Manechine și asimilați522 Vânzători în magazine și piețeIV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521Manechine și asimilațiManechinele și alte modele imbraca și prezintă articole vestimentare și alte accesorii pentru a le prezenta clienților în saloane de creație, magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate - parada modei -, pozează ca modele pentru creații artistice, fotografii, sculpturi și filme publicitare.Grupe de baza componente:5210 Manechine și asimilați5210 MANECHINE ȘI ASIMILAȚIManechinele și alte modele imbraca și prezintă articole vestimentare și alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creații artistice.Ocupații componente:521001 manechin521002 model-atelier artistic și publicitate521003 prezentator modaIV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522Vânzători în magazine și piețeVânzătorii din magazine și piețe vand mărfuri - cu ridicata și amănuntul iar în cazul aparaturii, prezintă și probează calitatea și modul de funcționare.Grupe de baza componente:5220 Vânzători în magazine și piețe5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚEVânzătorii din magazine și piețe vand clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.Ocupații componente:522001 anticar522002 bufetier522003 librar522004 vânzătorIV. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucrătorii calificați în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.Subgrupe majore componente:61 Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuitIV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61Agricultori și lucrători calificați în agricultura, silvicultura și pescuitAgricultorii și lucrătorii calificați în agricultura, silvicultura și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului; insamanteaza, plantează, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substanțe insecticide și pesticide; fertilizeaza și recoltează culturile de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează legume și flori; culeg fructe de pădure și plante medicinale; cresc, îngrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse agricole și le valorifica către organisme de comercializare sau la cumpărători.Grupe minore componente:611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale612 Crescători de animale613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale614 Lucrători forestieri și asimilați615 Pescari și vânătoriIV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetaleAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale și vitei-de-vie.Grupe de baza componente:6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultura6112 Arboricultori și floricultori6115 Viticultori și pomicultori6111 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI DE CÂMP ȘILEGUMICULTURAAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultura realizează lucrări agricole de pregătire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de câmp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor și asigura aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte s.a.Ocupații componente:611101 agricultor611102 gradinar611103 legumicultor611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultura6112 ARBORICULTORI ȘIFLORICULTORIArboricultorii și floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului, însămânțare, plantare și întreținere de arbori și arbuști, cultivare a plantelor pentru flori și recoltare a produselor din pepiniere, bulbi și samanta; cultiva flori, arbori, arbuști și alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice și plante medicinale.Ocupații componente:611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist floricultor611206 lucrător calificat în floricultura și arboricultura6115 VITICULTORI ȘIPOMICULTORIViticultorii și pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului; asigura semințele și îngrășămintele necesare; stabilesc varietatile pomicole și viticole de cultivat, le plantează, întrețin și recoltează; se ocupa cu depozitarea și prelucrarea produselor pomicole și viticole.Ocupații componente:611501 pomicultor611502 viticultorIV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612Crescători de animaleCrescătorii de animale se ocupa cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor și altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de mătase etc., obținerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora și comercializarea lor.Grupe de baza componente:6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne6122 Crescători de păsări și fazanieri6123 Apicultori și sericicultori6124 Crescători-îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici6121 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCȚIA DE LAPTE ȘICARNECrescătorii-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne se ocupa cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor și altor animale pentru producția de carne, lapte, blana, piele s.a.Ocupații componente:612101 cioban (oier)612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne612103 tocator de furaje (paie)612104 lucrător calificat în creșterea animalelor6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ȘIFAZANIERICrescătorii de păsări și fazanierii se ocupa cu creșterea și îngrijirea pasarilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum și cu creșterea și îngrijirea fazanilor.Ocupații componente:612201 crescător de păsări612202 fazanier6123 APICULTORI ȘISERICICULTORIApicultorii și sericicultorii se ocupa cu creșterea și îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere și polenizării culturilor precum și cu creșterea și îngrijirea viermilor de mătase în scopul obținerii gogosilor de mătase.Ocupații componente:612301 apicultor612302 sericicultor6124 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE CABALINECrescătorii-îngrijitori de cabaline se ocupa cu creșterea, îngrijirea și dresarea cailor.Ocupații componente:612401 antrenor cabaline612402 crescător-îngrijitor de cabaline612403 herghelegiu6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICICrescătorii de animale mici se ocupa cu creșterea, selecționarea și înmulțirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare și valorificarea lor.Ocupații componente:612501 crescător de animale miciIV. 6.1.3. GRUPA MINORA 613Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animaleAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor; executa lucrările necesare unei exploatări agricole mixte - policultura și creșterea animalelor - și obținerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piață. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafețelor destinate diferitelor culturi, speciilor și numărului de animale de crescut; achiziționarea semințelor, îngrășămintelor și furajelor; pregătirea solului, insamantarea și recoltarea produselor agricole; creșterea și întreținerea animalelor și obținerea diverselor produse animaliere; întreținerea construcțiilor, mașinilor și instalațiilor agricole; depozitarea și prelucrarea produselor; livrarea en-gros și vânzarea pe piață a acestora.Grupe de baza componente:6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale6130 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI VEGETALE ȘICRESCATORI DE ANIMALEAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifica și executa lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, arborilor și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor.Ocupații componente:613001 agricultor în culturi vegetale și crescător de animaleIV. 6.1.4. GRUPA MINORA 614Lucrători forestieri și asimilațiLucrătorii forestieri și asimilații acestora se ocupa cu întreținerea exploatărilor forestiere, stabilirea și marcarea arborilor de tăiat, estimarea volumului de lemn și tăierea arborilor; transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalații simple; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiunile de stingere a incendiilor.Grupe de baza componente:6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal6141 LUCRĂTORI FORESTIERILucrătorii forestieri se ocupa cu întreținerea și conservarea fondului forestier, reperarea și marcarea arborilor de tăiat și estimarea volumului de lemn; tăierea, fasonarea și depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiuni de stingere a incendiilor.Ocupații componente:614101 cioplitor în lemn614102 carbonitor614103 fasonator mecanic (cherestea)614104 muncitor plantații și amenajare zona verde614105 drujbist614106 pepinierist614107 presator stuf614108 protectionist silvic614109 recoltator stuf614110 rezinator614111 sef coloana exploatare stuf614112 stivuitor și recepționer silvic614113 tăietor silvic6142 PREPARATORI MANGALPreparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracția terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiționale.Ocupații componente:614201 preparator mangal614202 mangalizatorIV. 6.1.5. GRUPA MINORA 615Pescari și vânătoriPescarii și vânătorii cultiva și exploatează diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluște); vaneaza și captureaza mamifere, păsări s.a.Grupe de baza componente:6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare și de coasta6153 Pescari în mari și oceane6154 Vânători6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICELucrătorii în culturi acvatice cultiva și exploatează diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica și pregătesc în vederea expedierii; curata, congeleaza sau sărează cantitățile de peste.Ocupații componente:615101 lucrător în culturi acvatice615102 piscicultor6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ȘI DE COASTAPescarii în ape interioare și de coasta se ocupa cu capturarea peștilor și altor specii acvatice în apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.Ocupații componente:615201 pescar în ape interioare și de coasta6153 PESCARI ÎN MARI ȘIOCEANEPescarii în mari și oceane se ocupa cu capturarea peștilor din mari și oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sararea cantităților de peste.Ocupații componente:615301 pescar mari și oceane6154 VÂNĂTORIVânătorii se ocupa cu capturarea și vânarea animalelor sălbatice și pasarilor, în principal, pentru carne, piele, pene și alte produse; supravegherea și paza zonelor de vânătoare.Ocupații componente:615401 vânătorIV. 7. GRUPA MAJORA 7Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilorMuncitorii clasificați în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.Majoritatea ocupațiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor și vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.Subgrupe majore componente:71 Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții72 Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați73 Meseriași și muncitori calificați în mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilați74 Meseriași și muncitori calificați în industria alimentara și alte meserii artizanaleIV. 7.1. SUBGRUPA MAJORA 71Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcțiiMeseriasii și muncitorii calificați din industria extractivă și construcții executa lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafata (cărbune), extrag și prelucrează pietrele destinate construcțiilor și executa lucrări specifice activităților de construcții.Grupe minore componente:711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatra712 Muncitori constructori și asimilați713 Muncitori constructori la lucrări de finisare714 Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade, și asimilațiIV. 7.1.1. GRUPA MINORA 711Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatraMinerii, artificierii, taietorii și cioplitorii în piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafata, incarca și amorseaza explozibilul, taie și fasoneaza pietre pentru construcții.Grupe de baza componente:7111 Mineri și lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatra7111 MINERI ȘI LUCRĂTORI ÎN CARIERAMinerii și lucrătorii în cariera executa operații de extragere a cărbunelui, minereului, mineralelor solide și rocilor din mine subterane și de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.).Ocupații componente:711101 miner în subteran711102 miner la suprafata711103 masurator de gaze, temperatura și radiații711104 controlor de producție la minele de aur nativ7112 ARTIFICIERIArtificierii executa lucrări de amplasare și detonare a explozivului pentru fragmentarea și dislocarea cărbunelui, minereurilor și rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum și normele de protecție a muncii.Ocupații componente:711201 artificier de mina711202 artificier la lucrări de suprafata711203 pirotehnician cinematografie și teatru7113 SPĂRGĂTORI, TĂIETORI ȘICIOPLITORI ÎN PIATRASpărgătorii, taietorii și cioplitorii în piatra executa lucrări de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare și polizare a formelor necesare pentru construcții, taiere și gravare de inscripții sau motive decorative pe plăcile finisate.Ocupații componente:711301 cioplitor în piatra și marmura711302 cioplitor montator piatra, marmura711303 gaterist la tăiat blocuri de piatra, marmura711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatra, marmuraIV. 7.1.2. GRUPA MINORA 712Muncitori constructori și asimilațiMuncitorii constructori și asimilații acestora executa lucrări de zidărie și tâmplărie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operațiilor specifice necesita cunoștințe legate de duritatea și rezistenta materialelor folosite și de tehnologia construcțiilor; cunoștințele se dobândesc fie prin școală profesională, fie prin cursuri de calificare.Grupe de baza componente:7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat și asimilați7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de baza anterioare7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ȘIMATERIALE TRADIȚIONALEMuncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrări de construcții și reparații de locuințe și alte anexe gospodărești din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundația și cladesc construcția din materialele respective.Ocupații componente:712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra712102 confecționer placi din diverse materiale712103 confecționer plase și pânze rabit din stuf7122 ZIDARIZidării executa lucrări de zidărie, adică construiesc și repara fundații, pereți, coșuri înalte, cuptoare, clădiri etc., prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.Ocupații componente:712201 sobar712202 zidar coșuri fabrica712203 zidar pietrar712204 zidar samotor712205 zidar rosar-tencuitor7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ȘI ASIMILAȚIConstructorii în beton armat executa, în principal, operații privind construirea structurilor și lucrărilor din beton armat; executa turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fântâni și deschiderile din pereți; repara suprafețe din beton și similare.Ocupații componente:712301 betonist712302 fierar betonist712303 montator elemente prefabricate din beton armat7124 DULGHERIDulgherii construiesc, montează și instaleaza diferite structuri din lemn pe șantierele de construcții, ajustează, asamblează, imbina, finiseaza, încadrează usi, ferestre, pereți despărțitori din lemn în interiorul construcțiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa construcții din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).Ocupații componente:712401 dulgher (exclusiv restaurator)7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMuncitorii încadrați în aceasta grupa practica meserii de construcții și întreținere a drumurilor și podurilor, cailor ferate și liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.Ocupații componente:712901 muncitor hidrometru712902 pavator712903 sapator fântâni712904 asfaltator712905 cantonier712906 chesonier712907 constructor cai ferate712908 constructor linii tramvai712909 drenor canalist712910 fascinar712911 finisor terasamente712912 muncitor hidrogeolog712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare712914 sef echipa întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri712915 agent hidrotehnic712916 revizor cale sau puncte periculoase712917 meserias întreținere cale712918 sef echipa întreținere cale712919 meserias întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluriIV. 7.1.3. GRUPA MINORA 713Muncitori constructori la lucrări de finisareMuncitorii constructori la lucrări de finisare executa acoperișuri, montări de parchete, turnari și finisari de mozaicuri; instaleaza și montează țevi și izolații termice și acustice; executa rețelele de distribuție a energiei electrice pentru clădiri și alte lucrări de finisare.Grupe de baza componente:7131 Constructori de acoperișuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolații termice și acustice7135 Geamgii7136 Instalatori și montatori de țevi7137 Electricieni în construcții7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERIȘURIConstructorii de acoperișuri executa lucrări de acoperire a construcțiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie și alte materiale.Ocupații componente:713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI ȘIFAIANTARIParchetarii executa lucrări de pregătire, montează și finiseaza parchete în interiorul clădirilor; linolistii croiesc, fixează și lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna și finiseaza mozaicuri; faianțării pregătesc pereții, aplica și imbina plăcile de faianta.Ocupații componente:713201 faiantar (exclusiv restaurator)713202 montator placaje interioare și exterioare713204 parchetar-linolist713204 mozaicar restaurator7133 IPSOSARIIpsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafețele pereților cu un strat subțire de pasta de ipsos, profiluri interioare și exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornișe etc.), cu ajutorul sabloanelor; montează profile, prefabricate, lucrări de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.Ocupații componente:713302 turnator ornamentalist7134 MONTATORI DE IZOLAȚII TERMICE ȘIACUSTICEMontatorii de izolații termice și acustice executa lucrări pentru asigurarea izolării termice și acustice în construcții prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a pereților, planșeelor, teraselor, conductelor.Ocupații componente:713401 izolator fonic713402 izolator frigorific713403 izolator hidrofug713404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)713405 izolator termic7135 GEAMGIIGeamgiii aleg panourile de sticla, taie, măsoară și montează sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereți despărțitori, tablouri; realizează vitralii și panouri decorative.Ocupații componente:713501 geamgiu7136 INSTALATORI ȘIMONTATORI DE ȚEVIInstalatorii și montatorii de țevi executa lucrări de montaj de instalații sanitare, gaze, încălzire centrala, ventilare și condiționare, alimentare cu apa, rețele exterioare și instalații frigorifice.Ocupații componente:713601 detector pierderi apa și gaze713602 instalator apa, canal713603 instalator frigotehnist713604 instalator încălzire centrala și gaze713605 instalator rețele exterioare apa713606 instalator ventilare și condiționare apa713607 verificator canale subterane7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCȚIIElectricienii în construcții trasează instalațiile electrice; executa lucrări în vederea susținerii diverselor piese ale acestora; montează elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lămpi, tablouri etc.); executa legăturile, conexiunile și racordurile electrice; repara și întrețin aceste instalații.Ocupații componente:713701 electrician în construcțiiIV. 7.1.4. GRUPA MINORA 714Zugrăvi, vopsitori, curațitori de fațade și asimilațiMuncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrări de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale clădirilor, curata fațadele clădirilor și cosurile industriale.Grupe de baza componente:7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori și vopsitori7143 Curațitori de fațade și coșari7141 ZUGRĂVI, TAPETARI, LACUITORI ȘIVOPSITORIMeseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrări de varuire, zugrăveli, vopsitorie pe pereții clădirilor, lemn, metal; aplica tapete de hârtie sau material plastic pe pereții tencuiti sau din beton.Ocupații componente:714101 tapetar714102 zugrav, vopsitor714103 lacuitor lemn714104 vopsitor industrial714105 finisor-lacuitor lemn714106 stucaturist7143 CURAȚITORI DE FAȚADE ȘICOSARICurățitorii de fațade curata fațadele din pietre tăiate, cărămizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa în interiorul coșurilor industriale.Ocupații componente:714301 cosar714302 curățitor de fațadeIV. 7.2. SUBGRUPA MAJORA 72Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilațiMuncitorii din aceasta subgrupa majora toarna metalele, le sudeaza, le prelucrează la cald sau prin alte procedee; montează, întrețin și repara structuri metalice; regleaza mașini unelte; asamblează, întrețin și repara motoare, vehicule, instalații și echipamente electrice.Grupe minore componente:721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii, alți lucrători în construcții metalice722 Forjori, matriteri, reglori și asimilați723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice șielectrotehniceIV. 7.2.1. GRUPA MINORA 721Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții metalicePersoanele având aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza și taie piese metalice; confectioneaza și repara articole din tabla; montează, întrețin și repara structuri metalice grele și de ridicat, funiculare și alte instalații.Grupe de baza componente:7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori și debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici7211 TURNĂTORI, FORMATORI, MIEZUITORIMeseriasii specializați ca turnători, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare și miezurile, după care executa operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.Ocupații componente:721101 curățitor sablator721102 modelier lemn721103 modelier metal721104 modelator miezuitor721105 modelier naval721106 operator la mașini de brichetat span721107 pregătitor metale vechi pentru retopire721108 recuperator metale vechi721109 topitor aliaje tipografie721110 topitor fonta și neferoase721111 topitor, turnator metale și aliaje neferoase721112 turnator fonta pe banda721113 turnator formator721114 turnator pregătitor oțelărie721115 turnator modelier721116 turnator metale și neferoase7212 SUDORI ȘIDEBITATORI AUTOGENISudorii și debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenică sau alte procedee) prin taiere, topire; asamblează piese metalice prin fuziune.Ocupații componente:721201 lipitor de placute la scule așchietoare721202 sudor autogen721203 sudor electric721204 sudor automatist721206 tăietor cu flacara (autogen)721207 sudor cu gaze721208 sudor în mediu protector7213 TINICHIGII-CAZANGIITinichigiii trasează repere pe tabla în vederea decuparii și fasonarii; realizează și repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Montează și repara piese din tabla pentru vehicule și avioane.Cazangiii fabrica și repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente și similare).Ocupații componente:721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de șantier721306 tinichigiu structurist de aviație721307 cazangiu tevar721308 cazangiu formator7214 CONSTRUCTORI ȘIMONTATORI DE STRUCTURI METALICEConstructorii și montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza și nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în clădiri, nave.Ocupații componente:721401 finisor cocleti721402 finisor ace și accesorii721403 confecționer capace de carde721404 confecționer cocleti721405 confecționer plase din sarma721406 formator țevi prin sudare721407 lăcătuș construcții metalice și navale721408 lăcătuș de mina721409 lăcătuș revizie vagoane721410 lăcătuș mecanic721411 lăcătuș montator721412 presator metale la rece721413 reconditioner scule și utilaje petroliere721414 sanfrenator721415 pregătitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete721416 reparator garnituri carde721417 tubulator naval721418 masinist la litografiat și vernisat tabla721419 masinist la confecționarea ambalajelor metalice721420 masinist la confecționarea tuburilor de aluminiu721421 constructor și montator de structuri metalice721422 masinist la fabricarea acelor și accesoriilor721423 nituitor721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale721425 masinist la confecționarea spetelor și spiralelor721426 montator ajustor spete721427 lipitor și protejator spete721428 tăietor pentru garnituri de carde721429 masinist mecanic la confecționare garnituri carde721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul7215 LUCRĂTORI LA MONTAREA ȘIINTRETINEREA DE INSTALAȚII DE RIDICAT ȘITRANSPORTATLucrătorii la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat montează instalații de ridicat; instaleaza și întrețin cabluri metalice și fire pe șantiere (de construcții, foraj puțuri petrol și gaze), la bordul navelor și avioanelor. Concret, leaga, repara și ajustează legatură firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcțiune a diferitelor tipuri de funiculare și platforme mobile pentru transport persoane și materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.Ocupații componente:721501 mecanic montator instalații cu cablu în silvicultura și exploatări forestiere7216 SCAFANDRI ȘIALTI LUCRĂTORI SUB APAScafandrii și lucrătorii similari executa lucrări sub apa necesare instalării și reparării podurilor, pilonilor și fundației pentru construcții portuare; verifica starea navelor aflate la apa și a instalațiilor subacvatice, semnalează prin imersiune, situația navelor naufragiate.Ocupații componente:721601 scafandru721602 scafandru autonom721603 scafandru sef grup721604 scafandru sef utilaj721605 scafandru greuIV. 7.2.2. GRUPA MINORA 722Forjori, matriteri, reglori și asimilațiForjorii, matrițerii și asimilații acestora realizează lucrări de prelucrare a fierului, otelului și altor metale prin procedee de ciocănire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricării și reparării de utilaje și echipamente; regleaza mașini-unelte, profileaza și rectifica suprafețe metalice.Grupe de baza componente:7221 Forjori, stantatori și presatori7222 Sculeri7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit7221 FORJORI, STANTATORI ȘIPRESATORIForjorii, ștanțatorii, presatorii și matrițerii executa operații de schimbare a formei și dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul mașinilor universale de forjat sau specializate, prin încălzire prealabila. În procesul de execuție, meseriasii cu aceste calificări folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de îndoire, refulare etc., obținând piese de diverse tipodimensiuni, complexități și greutăți.Ocupații componente:722101 forjor matrițer722102 prelucrator mecanic metale prețioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 stantator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor arcurar722108 forjor mecanic722109 confecționer ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar termist pentru ferite722112 fierar-potcovar722113 formator-presator ferite722114 finisor ferite7222 SCULERISculerii SDV prelucrează dispozitive verificatoare și matrite pentru care executa operații de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; în funcție de specificul materialului folosesc diferite mașini unelte ca: freze, strunguri, raboteze și altele, pentru a asigura funcționarea cu precizie a acestora.Ocupații componente:722201 lăcătuș SDV722202 sculer matrițer722203 lăcătuș AMC722204 lăcătuș mecanica fina7223 REGLORI ȘIREGLORI CONDUCTORI DE MAȘINI - UNELTEReglorii executa toate reglările mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalații, mecanisme, automate sau mașini și agregate care funcționeaza ca linie complexa. Principalele operații ce se executa în cadrul reglajului sunt montarea și demontarea sculelor și dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustări în vederea reglării, reglarea mecanismelor de pornire-oprire și siguranța în funcționare, asigurarea funcționarii în regimul optim de funcționare.Ocupații componente:722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 masinist la linii automate așchietoare722305 reglor mașini de bobinat și platinat722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice722307 reglor mașini - unelte722308 reglor montator722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte7224 LUCRĂTORI LA MAȘINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ȘIASCUTITLucrătorii la mașini de polizat, rectificat și ascuțit conduc mașini fixe sau portabile de polizat și rectificat, de ascutire a uneltelor de tăiat; repara, ajustează și ascut lamele de tăiat și dinții metalici ai cilindrilor de la mașinile de cardat textile. Principalele operații de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea și ascuțirea de scule și instrumente.Ocupații componente:722401 ascutitor laminate la cald722402 ascutitor laminate la rece722403 ascutitor calitor garnituri de carde722404 ascutitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice722406 polizator722407 șlefuitor metale722408 frezor universal722409 gauritor filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 brosator722415 frezor la mașini roti dintate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roti dintate722418 rectificator dantura caneluri722419 strungar la strung paralel și de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la mașini orizontale722423 strungar la mașini de alezat722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate722425 strungar la mașini de strunjit roti cai ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuriIV. 7.2.3. GRUPA MINORA 723Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilajeMecanicii, montatorii și reparatorii de mașini și utilaje ajustează, instaleaza, întrețin și repara motoare, vehicule, mașini agricole și industriale.Grupe de baza componente:7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale7231 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE AUTOVEHICULEMecanicii, montatorii și reparatorii de autovehicule executa operații de ajustare, instalare, întreținere și reparare a motoarelor de autovehicule. Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate și regleaza mecanisme de direcție, frânare, oprire-pornire și altele.Ocupații componente:723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 lăcătuș montator agregate energetice și de transport7232 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANEMecanicii, montatorii și reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examinează, încearcă, întrețin și repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranță, înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcționari a motoarelor de avion.Ocupații componente:723201 mecanic aviație7233 MECANICI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE MAȘINI AGRICOLE ȘIINDUSTRIALEMuncitorii calificați din aceasta grupa executa operații de instalare, montare, întreținere și reparare a motoarelor agricole și industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule și avioane.Ocupații componente:723301 frigoriferist (frigotehnist)723302 mecanic agricol723303 motorist723304 ungător-gresorIV. 7.2.4. GRUPA MINORA 724Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehniceMontatorii și reparatorii de aparate și echipamente electrotehnice și electronice executa operații de montaj, instalare, reglare și reparare a aparatelor electrice și electronice.Grupe de baza componente:7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice7242 Electroniști montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘIREPARATORI DE APARATE ȘIECHIPAMENTE ELECTRICE ȘIENERGETICEElectromecanicii din aceasta grupa de baza montează, regleaza și repara aparate și echipamente electrice și energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda și distribuție, instrumente sau componente electrice la mașini agricole și industriale, autovehicule, aeronave, precum și partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).Ocupații componente:724101 electrician echipamente electrice și energetice724102 bobinator aparataj electric724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic724104 bobinator mașini electrice rotative724105 electrician aparate măsură-control și automatizare în centrale termoelectrice și nuclearo-electrice724106 electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare724107 bobinator condensatori pentru instalații electrice724108 electrician verificări și măsurători electrice în centrale și rețele electrice724109 bobinator transformatoare724110 montator reglor și depanator de aparataj electric724111 montator reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee724112 montator reglor și depanator de ascensoare724113 electrician nave7242 ELECTRONIȘTI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE APARATE ȘIECHIPAMENTE ELECTRONICEElectroniștii, montatorii și reparatorii de aparate și echipamente electronice regleaza, întrețin și repara echipamente de calcul, echipamente de înregistrare și transmisie sunet și imagine și alte componente electronice.Ocupații componente:724201 electrician depanator utilaje calcul724202 electronist depanator utilaje calcul724203 plantator elemente electronice7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ȘIREPARATORI DE INSTALAȚII TELEGRAFICE ȘITELEFONICEElectromecanicii montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice montează, întrețin și repara instalații telefonice și telegrafice din centralele telefonice și alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.Ocupații componente:724401 automatist724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)724403 electromecanic radio-radioficare724404 electromecanic rețele cabluri724405 electromecanic rețele linii724406 electromecanic telegrafie, telefonie724407 electronist telecomunicații724408 jonctor724409 linior724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicații și instalații de semnalizare, centralizare și blocare724411 electromecanic electroalimentare724412 muncitor radioelectronist7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ȘIREPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ȘISUBTERANEElectricienii, montatorii și reparatorii de linii electrice instaleaza și repara linii electrice aeriene și subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice și pentru tracțiune electrica.Ocupații componente:724501 electrician exploatare centrale și stații electrice724502 electrician exploatare rețele electrice724503 electrician montare și reparații cabluri electrice subterane724504 electrician montare și reparații linii electrice aeriene724505 electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice724506 electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice724507 electrician de întreținere și reparații724508 electrician montator de instalații automatizate724509 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport724510 electrician pentru protecția catodica724511 electrician rural724512 electrician de mina724513 electrician pentru utilizarea energiei electriceIV. 7.3. SUBGRUPA MAJORA 73Meseriași și muncitori calificați în mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilațiMeseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie și asimilații acestora realizează și repara instrumente și aparate de mecanica fina și precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanate din lemn, textile, piele și alte materiale, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările se executa manual sau cu scule și mașini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătățirea calității produselor.Grupe minore componente:731 Lucrători în mecanica fina și asimilați732 Olari, sticlari și lucrători asimilați733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale734 Lucrători poligrafi și asimilațiIV. 7.3.1. GRUPA MINORA 731Lucrători în mecanica fina și asimilațiLucrătorii din mecanica fina și asimilații acestora confectioneaza, repara instrumente și aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii și efectuează operații de precizie în metal și alte materiale.Grupe de baza componente:7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale7311 CONFECTIONERI ȘIREPARATORI DE INSTRUMENTE ȘIAPARATE DE PRECIZIEConfecționerii și reparatorii de instrumente și aparate de precizie executa, regleaza și repara aparate și instrumente optice utilizate în aviație, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice și dentare.Ocupații componente:731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curatator piese și aparate optice731108 lipitor lentile și prisme731109 montator aparatura optica731110 optician731111 optician armament731112 confecționer seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 debitator - ebosator731119 dusisator - polizator731120 tratamentist piese optice731121 metrolog și depanator mecanica fina, tehnica digitala și analogica (MFTDA)7312 CONFECTIONERI ȘIACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALEConfecționerii și acordorii de instrumente muzicale sunt meseriași specializați în confecționarea, acordarea și repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percuție. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice și materii prime care să corespunda din punct de vedere calitativ.Ocupații componente:731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orga, tambal731203 caserator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatura731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuție)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator reglor piane731211 montator ajustor de acordeoane731212 lutier7313 GIUVAERGII ȘIALTI LUCRĂTORI DE PRECIZIE ÎN METAL ȘIALTE MATERIALEGiuvaergiii și ceilalți lucrători de precizie în metal și alte materiale confectioneaza obiecte de arta și podoaba prin prelucrarea metalului prețios; fixează și incrusteaza în metale prețioase sau comune pietre prețioase, sintetice sau din sticla; prelucrează și confectioneaza obiecte de uz casnic, tacâmuri și obiecte de galanterie, după modele.Ocupații componente:731301 argintar731302 bijutier metale prețioase731303 cizelator731304 cizelator clișee galvanice731305 confecționer stampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 tintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiuIV. 7.3.2. GRUPA MINORA 732Olari, sticlari și lucrători asimilațiOlarii, sticlarii și lucrătorii asimilați prelucrează și produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pământ ars, porțelan, cărămizi, sticla; graveaza motive ornamentale și decoreaza articole de sticla și ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte și firme (tablite).Grupe de baza componente:7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)7323 Gravori pe sticla7324 Pictori, decoratori pe sticla și ceramica7321 OLARI ȘIFORMATORI ÎN CERAMICA ȘIMATERIALE ABRAZIVEOlarii și formatorii în ceramica și materiale abrazive confectioneaza articole din pământ ars, faianta și porțelan, forme în argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olărit; executa turnarea manuală în forme a cărămizilor și țiglelor; realizează articole din materiale ceramice prin presare manuală; produc obiecte abrazive prin turnarea și presarea amestecului abraziv.Ocupații componente:732101 aplicator de detalii la produse din ceramica732102 debavurator - retușor la produse din ceramica fina732103 turnator produse ceramice732104 fasonator produse ceramice732105 glazurator produse din ceramica fina732106 modelator ceramica732107 olar ceramica (artizanat)732108 preparator mase ceramice732109 presator produse ceramice732110 rasnitor smalt732111 șlefuitor produse din ceramica fina7322 STICLARI (SUFLATORI, TĂIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)Sticlarii executa operații de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuală a sticlei încălzite, îndoire, turnare și presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei și a lentilelor, tăierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.Ocupații componente:732201 brigadier la fabricarea sticlei732202 confecționer geam dublu termoizolator732203 trăgător, șlefuitor, gradator nivele732204 prelucrator topitura sticla la presa732205 prelucrator topitura sticla la teava7323 GRAVORI PE STICLAGravorii pe sticla executa manual sau mecanic operații de gravare de inscripții sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanțe erodante.Ocupații componente:732301 gradator vase și aparate de laborator732302 gravor produse de sticla732303 inscriptioner pe produse de sticla și ceramica7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA ȘICERAMICAPictorii, decoratorii pe sticla și ceramica pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acoperă sticla de oglinda cu soluții de argint.Ocupații componente:732401 pictor pe sticla și ceramica732402 oglindarIV. 7.3.3. GRUPA MINORA 733Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materialeLucrătorii meseriași executanți de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale produc, prin metode tradiționale, articole de uz personal, casnic și obiecte decorative; pregătesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile și alte materiale; asamblează și decoreaza obiecte; împletesc, tricoteaza, brodeaza; realizează dantele; confectioneaza încălțăminte traditionala, posete, curele și alte accesorii.Grupe de baza componente:7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare7331 LUCRĂTORI-MESERIAȘI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ȘIALTE MATERIALELucrătorii-meseriași de produse artizanale din lemn și alte materiale prelucrează și modelează materiile prime și produc vase, cani, coșuri, pălării de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare și ortopedice etc.Ocupații componente:733101 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere733102 confecționer jucării733103 confecționer obiecte artizanale din lemn733104 confecționer plute733105 confecționer garnituri pentru etanșare733106 pirogravor733107 ramar poleitor733108 sculptor în lemn733109 confecționer creta scolara733110 traforator manual lemn733111 dogar manual733112 rotar caretas733113 lumanarar733114 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele733115 confecționer nasturi, piepteni733116 confecționer obiecte casnice din deșeuri aluminiu și alte metale733117 confecționer obiecte din ipsos733118 confecționer obiecte din os, scoica, mica etc.733119 confecționer manual în metaloplastie733120 confecționer corzi din intestine733121 incadrator tablouri733122 confecționer materiale didactice pentru științele naturii733123 confecționer proteze dentare733124 confecționer proteze ortopedice7332 LUCRĂTORI-MESERIAȘI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN TEXTILE, PIELE ȘIMATERIALE SIMILARELucrătorii-meseriași de produse artizanale din textile, piele și materiale similare produc țesături, îmbrăcăminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregătesc și vopsesc pieile.Ocupații componente:733201 confecționer plase pescărești733202 confecționer articole hârtie733203 confecționer bibelouri din Jenille733204 decorator în piele733205 velator-matisor733206 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii733207 ghemuitor733208 polierator frânghii733209 cablator frânghii733210 saluzitor frânghii733211 confecționer unelte pescuit din plaseIV. 7.3.4. GRUPA MINORA 734Lucrători poligrafi și asimilațiLucrătorii poligrafi aleg și aranjează caracterele de tipărit manual, manual mecanic sau cu mașini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi și cilindri de tipărire; imprima pe hârtie sau alți suporți; leaga și finiseaza carti.Grupe de baza componente:7341 Zetari și linotipisti7342 Stereotipari și galvanotipisti7343 Gravori de imprimerie și fotogravori7344 Personal de fotografiere și asimilat7345 Legatori și lucrători înrudiți7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile7341 ZETARI ȘILINOTIPISTIZetarii și linotipiștii culeg textul manual sau manual-mecanic, formează spaltul, corectează textul în spalt, formează paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac și împart elementele componente ale formei de zat după imprimare sau matritare și retopesc elementele formei de text. Linotipiștii culeg textul prin claviere, iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.Ocupații componente:734101 culegator la masina de cules și turnat rânduri (linotipisti)734102 culegator la masina de perforat programe pentru mașinile de turnat text (monotastor)734103 culegator la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)734104 culegator manual (zetar)734105 tipograf turnator la mașinile de turnat text7342 STEREOTIPARI ȘIGALVANOTIPISTIStereotiparii și galvanotipistii confectioneaza clișee de imprimerie tipografica, utilizând procedee de stereotipie și galvanoplastie.Ocupații componente:734201 frezor-montator clișee734202 stereotipar734203 galvanotipist734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)734205 zincograf7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ȘIFOTOGRAVORIGravorii și fotogravorii trasează desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafețe de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice și placi metalice; executa, parțial sau total, lucrările necesare confecționării cilindrilor prin procedee de fotogravare.Ocupații componente:734301 copist formare tipar plan734302 desenator cromo-litograf734303 șlefuitor granulator734304 gravor placi metalice734305 gravor placi litografice734306 fotogravor734307 turnator valuri7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ȘIASIMILATFotografii și personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcție speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retușează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; montează manual negative și diapozitive în conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri și altele.Ocupații componente:734401 fotoceramist734402 fotocopist734403 fotopoligraf734404 fotoreproducator734405 montator filme734406 retușor clișee7345 LEGATORI ȘI LUCRĂTORI ÎNRUDIȚILegatorii și lucrătorii inruditii executa lucrări complexe de brosare și legătorie, confecționare de ambalaje din hârtie și carton (cutii, pungi, saci etc.).Ocupații componente:734501 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)734502 confecționer flori artificiale734503 confecționer, prelucrator țevi pentru industria textila7346 IMPRIMATORI PE MĂTASE, LEMN ȘITEXTILEImprimatorii pe mătase, lemn și textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hârtie, metal, textile și alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.Ocupații componente:734601 imprimeur textil734602 imprimator serigraf734603 tăietor matrite serigrafieIV. 7.4. SUBGRUPA MAJORA 74Meseriași și muncitori calificați în industria alimentara și alte meserii artizanaleMeseriasii și muncitorii calificați din industria alimentara și alte meserii artizanale acționează, manual sau mecanic, pentru prelucrarea și prepararea materiilor prime din agricultura și pescuit și le transforma în bunuri alimentare și în alte produse; executa și repara articole din lemn, textile, blănuri, piele și alte materiale.Grupe minore componente:741 Meseriași și lucrători în industria alimentara742 Meseriași și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnului743 Lucrători în industria textila și confecții744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțăminteiIV. 7.4.1. GRUPA MINORA 741Meseriași și lucrători în industria alimentaraMeseriasii și lucrătorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana și subproduse; prelucrează carnea și pestele; prepara paine și produse de patiserie, produse lactate; prelucrează tutunul și produsele din tutun; conserva fructe și legume.Grupe de baza componente:7411 Macelari și alți lucrători în prelucrarea carnii și peștelui7412 Brutari, patiseri și cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7415 Degustatori și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun7411 MACELARI ȘIALTI LUCRĂTORI ÎN PRELUCRAREA CARNII ȘIPESTELUIMacelarii, ciontolitorii și transatorii de carne taie animalele pe linie, în banda; transeaza, dezoseaza și sortează carnea pe calități; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregătesc și ambalează carnea și produsele derivate pentru vânzare.Lucrătorii în prelucrarea peștelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregătesc pentru vânzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.Ocupații componente:741101 carmangier741102 ciontolitor transator carne741103 măcelar741104 sterilizator741105 tăietor păsări741106 lucrător la prelucrarea peștelui741107 afumator carne7412 BRUTARI, PATISERI ȘICOFETARIBrutării fabrica paine și produse de panificație prin transformarea fainii și adausurilor respective. Patiserii și cofetării prepara aluaturile, cremele și compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza și glasează produsele.Ocupații componente:741201 brutar741202 cofetar741203 patiser741204 preparator de semifabricate și preparate culinare7413 LUCRĂTORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATELucrătorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, încheagă laptele și il toarna în forme sau malaxoare pentru obținerea produsului finit.Ocupații componente:741301 pasteurizator produse lactate741302 preparator produse lactate741303 smantanitor7414 LUCRĂTORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ȘILEGUMELORLucrătorii la conservarea fructelor și legumelor conserva fructe și legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extracție de sucuri și uleiuri.Ocupații componente:741401 preparator conserve, legume și fructe741402 uscător-deshidrator legume, fructe741403 preparator castane, dovleac, porumb7415 DEGUSTATORI ȘICONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCĂRURI ȘIBAUTURIDegustatorii și controlorii de calitate a mancarurilor și băuturilor testează și gusta alimente și băuturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.Ocupații componente:741501 degustator7416 LUCRĂTORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ȘIPRODUSELOR DIN TUTUNLucrătorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea și prelucrarea acestora pentru obținerea țigaretelor și a tutunului de pipa.Ocupații componente:741601 conditioner tutun pentru fabricarea țigaretelorIV. 7.4.2. GRUPA MINORA 742Meseriași și lucrători în tratarea și prelucrarea lemnuluiMeseriasii și lucrătorii la tratarea și prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea și repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete și diverse articole: pipe, schiuri, saboți și alte articole de sport; regleaza și coordonează mașini de sculptat în lemn și executa obiecte de uz gospodăresc: perii, bidinele, coșuri și altele similare prin impletirea nuielelor.Grupe de baza componente:7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului7422 Tamplari și lucrători asimilați7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn7424 Impletitori de coșuri, confectioneri de perii și asimilați7421 LUCRĂTORI ÎN PREGĂTIREA ȘITRATAREA LEMNULUILucrătorii din activitatea de pregătire și tratare a lemnului executa operații de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurării umidității și plasticitatii, în scopul prelucrării.Ocupații componente:742101 vopsitor lemn742102 pregătitor paste chimice742103 pregătitor placi fibrolemnoase și hârtie pentru filme742104 uscător, aburitor material lemnos7422 TAMPLARI ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚITamplarii și asimilații acestora produc, decoreaza și repara mobila și alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, încleiază, ajustează și finiseaza; produc și repara vehicule și alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) și alte articole de sport.Ocupații componente:742201 tamplar universal742202 tamplar carosier742203 tamplar manual742204 marangoz calafatuitor742205 asamblator lazi742206 confecționer montator produse lemn742207 curbator - montator butoaie lemn742208 tamplar manual la presare și încleiere742209 corhanitor742210 tamplar manual ajustor montator742211 tamplar manual la îmbinarea furnirelor742212 marangoz cala - tachelagiu742213 șlefuitor, lustruitor742214 pregătitor suprafețe pentru lacuit742215 gardinator742216 confecționer-montator cercuri la butoaie742217 decupator lamele din lemn pentru lazi742218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri în industria lemnului7423 REGLORI-MONTATORI MAȘINI DE PRELUCRAT LEMNReglorii-montatori de mașini pentru prelucrat lemn montează și regleaza aceste mașini în vederea executării operațiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire și sculptura.Ocupații componente:742301 strungar în lemn742302 reglor mașini de prelucrat lemn742303 tăietor de precizie în lemn7424 IMPLETITORI DE COȘURI, CONFECTIONERI DE PERII ȘI ASIMILAȚIÎmpletitorii de coșuri, confecționerii de perii și asimilații acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodăresc și utilitate personală, din rachita, rafie, trestie, stuf și alte materiale pe care le pregătesc în prealabil.Ocupații componente:742401 confecționer bidinele, pensule, perii742402 confecționer maturi742403 impletitor de nuiele742404 impletitor obiecte din foi de porumb742405 impletitor fibre plastice742406 impletitor papura742407 legător de par742408 prelucrator de fulgi și pene742409 sortator, spălător par742410 prelucrator de par la masina742411 prelucrator manual de par742412 impletitor din panglica impletita742413 pieptanator de par la masina742414 fierbator - uscător de parIV. 7.4.3. GRUPA MINORA 743Lucrători în industria textila și confecțiiLucrătorii în textile executa, manual sau mecanic, operații de filatura, tesatorie și tricotat.Lucrătorii din confecții textile și blănuri confectioneaza și repara articole vestimentare și pălării din textile și blănuri, manual sau cu ajutorul unor mașini; produc, croiesc și cos țesături pentru mobila și saltele.Grupe de baza componente:7431 Filatori7432 Tesatori și tricotori7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri și modiste7434 Blanari și asimilați7435 Mesteri, croitori în textile și piele7436 Lucrători în broderie și asimilați7437 Tapiteri și asimilați7431 FILATORIFilatorii clasifica fibrele textile după criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc și piaptănă în vederea obținerii firelor de țesut sau tricotat.Ocupații componente:743101 filator743102 ajutor maistru filator7432 TESATORI ȘITRICOTORITesatorii și tricotorii filează (torc) și bobinează firele, tes stofe, covoare, dantele și alte articole, manual sau pe mașini cu comanda manuală.Ocupații componente:743201 tesator743202 tricotor manual743203 ajutor maistru tesator, tricoteur743204 crosetor743205 impletitor textile743206 confecționer presuri743207 tesator restaurator manual covoare743208 pregătitor și confecționer cataloage, mostre743209 confecționer tricotaje după comanda743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)743211 repasator743212 aburitor textile743213 reparator covoare7433 CONFECTIONERI DE ÎMBRĂCĂMINTE, PALARIERI ȘIMODISTECroitorii, pălărierii și modistele confectioneaza, după comanda, și retușează articole de îmbrăcăminte, rochii și alte articole vestimentare din țesături și alte materiale (cu exceptia blănurilor); confectioneaza pălării sau participa la unele operații de confecționare a acestor articole de îmbrăcăminte.Ocupații componente:743301 croitor743302 lenjer confecționer lenjerie după comanda743303 confecționer pălării743304 ajutor maistru croitor743305 plior confecții743306 modista743307 ceaprazar - sepcar743308 curățitor - reparator pălării743309 retusier confecții7434 BLANARI ȘI ASIMILAȚIBlănarii confectioneaza, repara și recondiționează haine din blana, după modele și schițe, în serie sau pe baza de comanda. Operațiile pe care le executa constau în alegerea, întinderea, tăierea și îmbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.Ocupații componente:743401 blanar - confecționer îmbrăcăminte din blana, după comanda743402 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, după comanda743403 cojocar7435 MESTERI CROITORI ÎN TEXTILE ȘIPIELEConfecționerii de articole vestimentare din textile și pielărie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile și piele; executa tipare după masurile clientului, croiesc, cos, efectuează probe; dacă este cazul, supraveghează și indruma meseriasii din subordine; concep și confectioneaza pălării la cererea clienților.Ocupații componente:743501 croitor - confecționer îmbrăcăminte, după comanda743502 multiplicator sabloane croitorie743503 confecționer corsete743504 confecționer reparator cravate743505 planimetror sabloane7436 LUCRĂTORI ÎN BRODERIE ȘI ASIMILAȚIBroderii și asimilații acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operații de decorare pe diferite materiale, confecții sau lenjerie; stopează sau remaiază țesături, confecții și alte articole similare.Ocupații componente:743601 broder manual743602 stopeur743603 remaieur ciorapi743604 broder manual - mecanic743605 broder la gherghef7437 TAPITERI ȘI ASIMILAȚITapiterii și asimilații acestora executa operații de tapitare a mobilei, decorațiuni interioare din textile și piele; confectioneaza huse și lucrări de tapiterie pentru autovehicule, trenuri și alte mijloace de transport.Ocupații componente:743701 tapiter743702 salterar743703 plapumarIV. 7.4.4. GRUPA MINORA 744Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțăminteiLucrătorii în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei executa operații de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obținerea semifabricatelor necesare confecționării încălțămintei din piele, a articolelor de marochinărie etc., cu exceptia hainelor, palariilor și mănușilor.Grupe de baza componente:7441 Tăbăcari și pielari7442 Cizmari și meșteșugari7441 TĂBĂCARI ȘIPIELARITabacarii și pielarii executa operații de transformare a pieilor crude (în piele gelatina prin cenuserire cu diferite soluții chimice, tratare cu soluții tanante, finisare prin vopsire cu coloranți, ungere, întindere, uscare, șlefuire etc.) în piele cu calitățile necesare prelucrării în produse finite.Ocupații componente:744101 mestesugar argasitor744102 mestesugar cenuseritor744103 mestesugar finisor mineral744104 mestesugar finisor vegetal744105 mestesugar sortator în industria pielăriei7442 CIZMARI ȘIMESTESUGARICizmarii și mestesugarii în lucrări de cizmărie confectioneaza și repara încălțăminte din piele și înlocuitori, articole de marochinărie și voiaj, alte confecții din piele și înlocuitori, după comanda.Ocupații componente:744201 cizmar - confecționer încălțăminte, după comanda744202 confecționer articole din piele și înlocuitori744203 confecționer încălțăminte ortopedica744204 curelar, confecționer harnașamente744205 marochiner - confecționer marochinărie, după comanda744206 opincar744207 talpuitor (confecționer - reparații încălțăminte)IV. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produseOperatorii (conducătorii) și asamblorii la instalații și mașini conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.Subgrupe majore componente:81 Operatori la instalațiile fixe și lucrători asimilați82 Operatori pe mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și alte produse83 Conducători de vehicule și operatori la instalații mobileIV. 8.1. SUBGRUPA MAJORA 81Operatori la instalațiile fixe și lucrători asimilațiOperatorii (conducătorii) la instalații și accesorii fixe conduc și supraveghează funcționarea corecta a agregatelor și instalațiilor fixe, prin acționarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformării metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice; supraveghează instalațiile de tratare a apei, producția de energie electrica sau alte instalații; conduc și supraveghează liniile de montare automata sau semiautomata, precum și robotii industriali.Grupe minore componente:811 Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera de extracție și preparare a substanțelor minerale utile812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare abrazive din cărbune și grafit814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industrialiIV. 8.1.1. GRUPA MINORA 811Operatori la instalațiile de exploatare miniera și petroliera, de extracție și prepararea substanțelor minerale utileOperatorii la instalațiile de exploatare miniera, petroliera și de extracție și preparare a minereurilor conduc și supraveghează funcționarea agregatelor și instalațiilor pentru săparea lucrărilor miniere, forarii de puțuri în exploatarea petroliera, extragere a cărbunilor și minereurilor din mina, precum și operațiile de preparare în vederea concentrării substanței utile.Grupe de baza componente:8111 Operatori la instalații și utilaje miniere8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului8111 OPERATORI LA INSTALAȚII ȘIUTILAJE MINIEREOperatorii la instalațiile și utilajele miniere conduc și supraveghează mașini și instalații miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale și verticale, forari de gauri în mina sau cariere pentru impuscari; conduc și supraveghează combine de extracție continua în abataje.Ocupații componente:811101 masinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor811102 semnalist-cuplator8112 OPERATORI LA INSTALAȚII DE PREPARARE A MINEREURILOR ȘIROCILOROperatorii la instalațiile de preparare a minereurilor și rocilor conduc și supraveghează instalații de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea îmbogățirii acestora în substanțe utile prin sfaramare, clasare, prăjire, flotare și aplicarea diferiților reactivi pentru ușurarea proceselor tehnologice următoare.Ocupații componente:811201 brichetator cărbune811202 distilator la prepararea cărbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfaramarea minereurilor811205 prăjitor minereu811206 prelucrator mica811207 spălător la prepararea cărbunilor811208 flotator la prepararea cărbunilor811209 separator la prepararea cărbunilor811210 morar la mașini de mărunțit roci811211 tocator la mașini de mărunțit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg8113 OPERATORI LA INSTALAȚII DE FORAJ ȘISONDE DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUIOperatorii la instalațiile de foraj și sondele de extracție a țițeiului montează și supraveghează instalații de foraj pentru executarea puțurilor; instaleaza și conduc sondele pentru aducerea la suprafata a țițeiului și gazelor naturale.Ocupații componente:811301 operator extracție titei811302 sondor la foraj manual811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extracție gaze811306 operator extracție titei în subteran811307 operator extracție sare în salina811308 operator măsurători speciale sonde811309 operator lucrări speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde811311 sondor la intervenții de sonde811312 sondor la punerea în producție811313 primitor - preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluideIV. 8.1.2. GRUPA MINORA 812Operatori în instalațiile de producere și prelucrare a metaluluiOperatorii la instalațiile de producere și prelucrare a metalului conduc și supraveghează cuptoare pentru topirea, turnarea și laminarea metalelor, instalațiile de tratament termic a metalelor și trefilarea acestora.Grupe de baza componente:8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI ȘIOTELARIOperatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnaliștii și otelarii conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obținerii metalelor feroase și neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare și alte instalații specifice pentru producerea otelului și fontei speciale.Ocupații componente:812101 cocsar812102 furnalist812103 otelar812104 pregătitor materiale de șarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbatator lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curățitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 conditioner finisor812115 turnator fonta812116 granulator zgura812117 epurator gaze812118 masinist suflante812119 pregătitor de șarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 masinist exhaustor812123 operator separare magnetica8122 OPERATORI LA CUPTOARE ȘIINSTALATII PENTRU TURNAREA ȘILAMINAREA METALELOROperatorii la cuptoarele și instalațiile pentru turnarea și laminarea metalelor conduc și supraveghează cuptoare și instalații în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obținerea prin turnare și laminare a diferitelor profiluri.Ocupații componente:812201 laminator semifabricate, profiluri, tabla și platbanda812202 laminator, presator țevi plumb812203 topitor, turnator metale prețioase812204 laminator sarma812205 laminator tabla subțire812206 laminator de bandaje și discuri812207 laminator de țevi812208 laminator pe laminoare continue812209 laminator de benzi la rece812210 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune812211 alimentator-încălzitor de materiale8123 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOROperatorii la instalațiile de tratament termic al metalelor conduc și supraveghează instalațiile care modifica proprietățile fizice ale obiectelor din metal prin topire, răcire și tratament chimic; conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din otel sau asigurarea durității necesare.Ocupații componente:812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812302 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite812303 calitor prin inducție sau cu flacara812304 calitor scule812305 termist tratamentist8124 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TREFILARE A METALELOROperatorii la instalațiile de trefilare a metalelor conduc și supraveghează mașini și instalații de trefilare și întindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor și țevilor, tuburilor și produselor similare.Ocupații componente:812401 finisor laminate și trefilate812402 decapator812403 regulator țevi812404 trefilator, trăgătorIV. 8.1.3. GRUPA MINORA 813Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafitOperatorii la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei și ceramicii conduc și supraveghează cuptoare și alte instalații pentru fabricarea sticlei și a articolelor din sticla și ceramica, pentru fabricarea produselor refractare și abrazive.Grupe de baza componente:8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticla8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit8131 OPERATORI LA CUPTOARELE ȘIINSTALATIILE DE PRODUCERE A STICLEI ȘIPRODUSELOR DIN STICLAOperatorii la cuptoarele și instalațiile de sticla și ceramica conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, călire pentru creșterea durității, laminare în folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea și altele.Ocupații componente:813101 topitor sticla813102 prelucrator de topituri la semiautomate813103 prelucrator de topituri la instalații de tras țevi813104 prelucrator de tuburi și baghete813105 cuptorar recoacere sticla813106 confecționer termose813107 tăietor produse din sticla813108 șlefuitor produse din sticla813109 arzător produse din sticla813110 sablator produse din sticla813111 argintator produse din sticla813112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului813113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticla813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla813115 operator la mașini de inscripționat813116 prelucrator fire și țesături din fire de sticla813117 operator la instalații de tras și laminat geam813118 turnator geam813119 preparator vata de sticla813120 tăietor geam813121 șlefuitor și sablator geam813122 securizator geam813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei8139 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE OBȚINERE A CERAMICII ȘIPRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CĂRBUNE ȘIGRAFITOperatorii la instalațiile de obținere a ceramicii, produselor refractare abrazive din cărbune și grafit conduc și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit; conduc instalațiile de amestec, coacere și recoacere și finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din cărbune (grafit).Ocupații componente:813901 strungar produse ceramice813902 cuptorar ceramica fina și decor813903 arzător produse ceramice813904 operator la fabricarea produselor refractare813905 operator la fabricarea produselor abrazive813906 operator la fabricarea produselor din cărbune813907 operator abrazive pe suporți813908 finisor produse abrazive813909 granulator, sortator, abrazive813910 cuptorar produse abrazive813911 preparator-presator abrazive813912 cuptorar produse refractare813913 formator produse refractare813914 preparator-presator produse din cărbune813915 cuptorar produse din cărbune813916 finisor produse din cărbune813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare813918 discuitor de produse ceramice la mașini813919 prelucrator produse ceramice prin injectareIV. 8.1.4. GRUPA MINORA 814Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtieiOperatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei conduc și supraveghează mașini și instalații pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricării produselor din lemn, a fabricării pastei de hârtie și a hârtiei.Grupe de baza componente:8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei8141 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUIOperatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului conduc și supraveghează mașini și instalații pentru tăierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor și a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.Ocupații componente:814101 confecționer rondele din pluta814102 confecționer bastoane din pluta814103 confecționer colaci și centuri de salvare814104 masinist la masina de tăiat straifuri și dopuri din pluta814105 masinist la masina de zdrobit și măcinat pluta814106 confecționer placi izolatoare814107 aburitor pluta814108 pregătitor lemn aschietor814109 pregătitor așchii814110 incleietor placi aglomerate814111 formator presator placi brute814112 formator finisor placi814113 tocatorist-defibratorist814114 filtrator-deshidratorist814115 presator PFL814116 tratamentist PFL814117 formator PFL814118 impregnator la innobilare PFL814119 fasonator sortator filme814120 presator la innobilare PFL814121 formator la innobilare PFL814122 finisor la innobilare PFL814123 pregătitor PFL și hârtie pentru filme814124 gaterist la tăiat bușteni814125 tăietor la ferăstrău panglica814126 fasonator cherestea814127 desenator insemnator cherestea814128 decupator furnire814129 derulatorist814130 fasonator-uscător furnire814131 frezor imbinator furnire tehnice814132 presator produse stratificate814133 formator șlefuitor produse stratificate814134 preparator PPF814135 miezuitor panele și placi celulare8142 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIEOperatorii la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie conduc și supraveghează mașini și instalații pentru producerea pastei de hârtie, care executa operații de mărunțire a lemnului, paielor, stufului și altor materiale similare, pre cum și de spălare, albire și amestecare, în vederea obținerii pastei de hârtie.Ocupații componente:814201 pregătitor lemn, stuf, paie814202 preparator pasta814203 fierbator-spălător celuloza, hârtie814204 albitor pasta hârtie8143 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A HÂRTIEIOperatorii la instalațiile de fabricare a hârtiei conduc și supraveghează mașinile și instalațiile pentru prelucrarea hârtiei, prin executarea operațiilor de deshidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei și cartonului și de innobilare a hârtiei; sortează hârtia și cartonul pe calități, grosime și culoare.Ocupații componente:814301 confecționer tambur filigranare814302 masinist la deshidratare pasta hârtie814303 finisor hârtie, carton, mucavaIV. 8.1.5. GRUPA MINORA 815Operatori la instalațiile de prelucrare chimicaOperatorii la instalațiile de prelucrare chimica conduc și supraveghează mașini și instalații pentru fragmentare, măcinare și malaxare, tratare termica, fierbere și separare chimica, distilare și rafinare a petrolului și gazelor naturale și alte prelucrări chimice.Grupe de baza componente:8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor)8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimica neclasificați în grupele de baza anterioare8151 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MĂCINARE ȘIMALAXARE CHIMICAOperatorii la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimica conduc și supraveghează mașinile și instalațiile de măcinare, concasare și de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice și conexe.Ocupații componente:815101 operator la mașini de măcinare fina (produse chimice)815102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)815103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIEOperatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc și supraveghează instalațiile destinate arderii și coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformări chimice.Ocupații componente:815201 operator la instalații de ardere815202 uscător în industria chimica815203 preparator în industria chimica815204 sinterizator815205 operator la fabricarea sticlei815206 impaslitor panza sticla815207 filator fibre sticla815208 preparator amestec și topitor sticla8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE ȘISEPARARE CHIMICAOperatorii la aparatele de filtrare și separare chimica conduc și supraveghează aparate de filtrare și separare a produselor chimice și substanțelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.Ocupații componente:815301 extractorist în chimie815302 fermentator în chimie815303 concentrator-purificator în chimie815304 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterina8154 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE DISTILARE ȘITRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPTIA RAFINĂRII PETROLULUI ȘIGAZELOR NATURALE)Operatorii la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului și gazelor naturale) conduc și supraveghează aparate și instalații destinate rafinării de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrării soluțiilor și substanțelor în suspensie, precum și a altor procedee chimice.Ocupații componente:815401 operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngrășămintelor fosfatice815402 distilator în industria chimica815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor815405 operator chimist la fabricarea colorantilor815406 operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex815407 operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase815408 operator lacuri electroizolante815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric8155 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE RAFINARE A PETROLULUI ȘIGAZELOR NATURALEOperatorii la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale conduc și supraveghează instalații destinate rafinării, distilării și tratării petrolului, produselor și subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obținerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)Ocupații componente:815501 operator chimist la chimizarea metanului815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie815503 rafinor815504 distilator la prelucrarea țițeiului815505 operator cracare, deformare și fabricare bitum8159 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREOperatorii la instalațiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificați în grupele de baza anterioare, conduc și supraveghează mașini și instalații pentru tratarea soluțiilor chimice cu agenți de spălare, pentru transformarea cărbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrășăminte sau pentru extragerea și tratarea substanțelor radioactive.Ocupații componente:815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs815903 producător de fire și fibre sintetice815904 operator la fabricarea pielii sinteticeIV. 8.1.6. GRUPA MINORA 816Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apeiOperatorii la instalațiile de producere a energiei conduc și supraveghează mașini și instalații din centrale pentru producerea energiei electrice, instalații pentru tratarea apei, incineratoare și instalații similare; conduc și întrețin cazanele la mașini de navigat și alte tipuri de mașini cu vapori și cazane de locomotive.Grupe de baza componente:8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilați8161 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE PRODUCERE A ENERGIEIOperatorii la instalațiile de producere a energiei conduc și supraveghează instalațiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum și distribuția energiei produse.Ocupații componente:816101 operator la instalațiile din centrale electrice816102 masinist la instalațiile din centrale electrice816103 fochist cazane industriale816104 ajutor fochist816105 fochist la caldari din centrale electrice816106 fochist la caldari pentru abur industrial816107 fochist la caldari pentru încălziri centrale816108 operator la instalațiile cazanelor din centrale electrice816109 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze816110 operator la camera de comanda termica816111 masinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice816112 masinist la instalațiile de turbine hidraulice816113 masinist la centrale Diesel816114 operator punct termic8162 FOCHISTI LA MAȘINI MOBILE CU ABUR ȘICAZANE DE LOCOMOTIVAFochistii la mașini mobile cu abur și cazane de locomotive conduc și supraveghează mașinile care folosesc pentru mișcare forta aburului, mașinile instalate pe vapoare, locomotive și altele similare.Ocupații componente:816201 fochist locomotiva cu abur816202 fochist la mașini cu abur816203 masinist la instalații pentru încălzit tren8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAȚII DE TRATARE A APEI ȘI ASIMILAȚIOperatorii la incineratoare, instalațiile de tratare a apei și asimilații acestora conduc și supraveghează instalații speciale de incinerare (deșeuri, resturi menajere etc.), instalații de filtrare a apei potabile și epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalații de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalații de ventilare și instalații pentru producerea frigului.Ocupații componente:816301 operator la instalații de incinerare816302 pompagiu816303 compresorist816304 operator hidraulic în alimentarile cu apa816305 operator circuite retea apa816306 masinist la condiționarea aerului816307 operator la tratarea apei tehnologice816308 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)IV. 8.1.7. GRUPA MINORA 817Operatori la liniile de montaj automat și roboti industrialiOperatorii la liniile de montaj automat și roboti industriali conduc și supraveghează liniile de montaj automat și robotii industriali.Grupe de baza componente:8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali8170 OPERATORI LA LINIILE DE MONTAJ AUTOMAT ȘIROBOTI INDUSTRIALIOperatorii la liniile de montaj automate și semiautomate și roboti industriali conduc și supraveghează liniile de montaj automat și robotii industriali.Ocupații componente:817001 operator la roboti industrialiIV. 8.2. SUBGRUPA MAJORA 82Operatori la mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și alte produseOperatorii la mașini, utilaje și asamblorii conduc și supraveghează mașinile și instalațiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hârtie, produse textile, articole din blana și piele; prepara bunurile alimentare; conduc mașini de imprimare și legătorie, mașini de ambalat și etichetat, linii de montaj automatizate.Grupe minore componente:821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plastice824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legatorii826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse829 Alți operatori la mașini și asambloriIV. 8.2.1. GRUPA MINORA 821Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor mineraleOperatorii la mașinile pentru prelucrarea metalelor conduc și supraveghează mașini și utilaje destinate prelucrării suprafețelor exterioare a pieselor metalice prin așchiere; operatorii pe mașinile pentru fabricarea produselor minerale conduc și supraveghează mașini și utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos și altele, precum și fabricarea produselor de azbociment.Grupe de baza componente:8211 Operatori prelucratori la mașini-unelte8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale8211 OPERATORI PRELUCRATORI LA MAȘINI-UNELTEOperatorii prelucratori la mașini-unelte conduc și supraveghează mașini și utilaje destinate executării unui ansamblu de operații de prelucrare prin așchiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafețelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.Ocupații componente:821101 operator la mașini unelte semiautomate și automate821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura821103 masinist la lame de mașini pentru automate așchietoare821104 degresator-imersioner821105 uscător electrozi de sudura821106 masinist la mașini speciale fără așchiere821107 preparator amestec de invelit821108 pregătitor sarma821109 finisator electrozi de sudura821110 masinist la mașini speciale de așchiere821111 masinist la confecționarea tuburilor de protecție și a dozelor de ramificație8212 OPERATORI LA MAȘINI ȘIINSTALATII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI ȘIA ALTOR PRODUSE MINERALEOperatorii la mașinile și instalațiile pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale conduc și supraveghează instalații pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment și a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de măcinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalații de granulare, instalații de cicloane.Ocupații componente:821201 cuptorar lianți821202 fasonator produse azbociment821203 finisor produse azbociment821204 morar lianți821205 preparator pasta azbociment821206 tratamentist produse azbociment821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare821208 masinist pentru prefabricate din beton și beton armat821209 operator la fabricarea vatei și produselor din vata minerala821210 confecționer garnituri din azbestIV. 8.2.2. GRUPA MINORA 822Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimiceOperatorii la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc și supraveghează utilaje și instalații chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, muniției chimice și substanțelor explozive, materialelor fotografice și tratarea chimica a metalelor.Grupele de baza componente:8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozivilor8223 Operatori la instalațiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice8221 OPERATORI LA INSTALAȚIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ȘIPRODUSELOR COSMETICEOperatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice conduc și supraveghează instalații de măcinat, încălzire, amestecare, sfaramare, de umplere și sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenți și produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului și cadentele operațiilor.Ocupații componente:822101 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grași822102 operator la fabricarea săpunurilor822103 operator la produse odorante sintetice822104 operator la fabricarea detergenților822105 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure822106 preparator benzi cauciucate și compoziții emplastre822107 preparator prafuri de spălat și curățat822108 preparator la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie822109 preparator ser vaccin8222 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A MUNIȚIEI CHIMICE ȘIEXPLOZIVILOROperatorii la mașinile de fabricare a muniției chimice și explozivilor conduc și supraveghează mașini și instalații de amestecare, deshidratare, măcinare, uscare, cernere, malaxare și alte operații pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante și altor materiale pirotehnice; conduc și supraveghează mașini de încărcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.Ocupații componente:822201 conditioner finisor produse explozive822202 confecționer fitile822203 confecționer produse pirotehnice822204 nitrator822205 pregătitor la produse explozive822206 preparator la produse explozive822207 confecționer cartușe vânătoare8223 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TRATARE CHIMICA A METALELOROperatorii la instalațiile de tratare chimica a metalelor conduc și supraveghează instalații și dispozitive de curățire a obiectelor din metale și tratarea acestora, în vederea protejării împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare în bai de călire la cald, căptușire cu pelicule protectoare și altele.Ocupații componente:822301 galvanizator822302 metalizator prin pulverizare822303 metalizator prin cufundare în metal topit822304 confecționer protecții și obiecte anticorozive822305 emailator822306 operator la confecționarea materialelor electroizolante822307 matisor cabluri822308 metalizator termist822309 arzător email822310 emailator insigne și decorații822311 emailator firme și decoruri822312 emailator prin pudrare822313 emailator prin pulverizare822314 preparator email822315 emailator prin imersiune822316 acoperitor metale822317 poleitor filiere822318 protejator conductori cabluri și condensatori statici de forta822319 confecționer izolații la conductori electrici822320 confecționer mantale de plumb prin presare la cabluri822321 confecționer toroane și cablaje la conductori electrici822322 pregatitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac și accesorii822323 preparator electrolit și amestec depolarizator822324 confecționer și legător depolarizator822325 asamblator elemente și baterii galvanice822326 confecționer de elemente galvanice822327 confecționer celule de electroliza8224 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICEOperatorii la instalațiile de fabricare a produselor fotografice conduc și supraveghează mașini și agregate pentru fabricarea filmelor și hârtiei fotografice, de acoperire și argintare a plăcilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor și plăcilor fotografice pentru obținerea negativelor sau diapozitivelor, developare și reducere a dimensiunilor fotografiilor.Ocupații componente:822401 pregătitor hârtie fotosensibila822402 operator la fabricarea filmelor fotografice8229 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICEOperatorii la mașinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc și supraveghează mașini și instalații pentru producerea sodei și produselor clorosodice, săruri, carbonați, esteri, solvenți și alte produse chimice.Ocupații componente:822901 operator la producerea sodei și produselor clorosodice822902 operator la fabricarea altor produse chimiceIV. 8.2.3. GRUPA MINORA 823Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plasticeOperatorii la instalațiile și utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc și mase plastice conduc și supraveghează mașini și instalații de malaxare și amestecare a cauciucului și materialelor din cauciuc, pentru obținerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum și producerea de articole din mase plastice.Grupe de baza componente:8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice8231 OPERATORI LA INSTALAȚIILE, UTILAJELE ȘIMASINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUCOperatorii la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc și supraveghează mașini și instalații de malaxat și amestecare a cauciucului și ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, pânzei gumate, dimensionarea acestora și vulcanizarea lor pe mașini de vulcanizare; conduc și supraveghează operațiile de retapare a pneurilor uzate și fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.Ocupații componente:823101 preparator la confecționarea produselor industriale din cauciuc823102 pregnator prize tehnice și banda izolatoare823103 confecționer de produse industriale din cauciuc823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc823106 operator la prelucrarea cauciucului823107 confecționer garnituri de etanșare din cauciuc823108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc823109 calandror la finisarea cauciucului823110 pregătitor regenerare cauciuc823111 devulcanizator regenerare cauciuc823112 rafinator regenerare cauciuc823113 dozator prelucrare cauciuc823114 impregnator produse cauciuc823115 profilator produse din cauciuc823116 stantator piese pentru încălțăminte din piele și cauciuc823117 cusator piese la încălțăminte din cauciuc823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese823119 vulcanizator la autoclava823120 preparator cauciuc electroizolant823121 valtar cauciuc electroizolant823122 masinist la confecționarea materialelor electroizolante impregnate823123 masinist la confecționarea materialelor electroizolante stratificate (mica)823124 masinist la confecționarea foliilor de cauciuc electroizolante823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice și banda izolatoare823126 conditioner finisor produse din cauciuc823127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc823128 pregătitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc8232 OPERATORI LA INSTALAȚIILE, UTILAJELE ȘIMASINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICEOperatorii la mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc și supraveghează mașini și utilaje de inducție, extindere și sudare, prese, mașini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare și altele, pentru obținerea materialelor plastice folosite în producerea de placi, bare, țevi și alte articole similare.Ocupații componente:823201 preparator mase plastice823202 valtar calandru mase plastice823203 operator la prelucrarea maselor plastice823204 presator mase plastice823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice823206 creator, modelier mase plastice823207 operator la confecționarea discurilor fonograficeIV. 8.2.4. GRUPA MINORA 824Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemnOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc și supraveghează mașini automate și semiautomate de prelucrare a lemnului și fabricare a produselor din lemn; executa operații de tăiat, fasonat, găurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor școlare și de uz tehnic, binalelor, ambarcațiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale și altele.Grupe de baza componente:8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMNOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc și supraveghează mașini automate și semiautomate de prelucrare a lemnului și fabricare a produselor din lemn; executa operații de tăiat, fasonat, găurit, rabotat și strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor școlare și de uz tehnic, al binalelor, ambarcațiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale și altele.Ocupații componente:824001 confecționer articole speciale din lemn824002 confecționer parchete824003 confecționer cutii chibrituri din furnir824004 impregnator-uscător chibrituri824005 confecționer gamalii chibrituri824006 masinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri824007 pastator cutii chibrituri824008 fasonator calapoade824009 montator accesorii pentru calapoade824010 finisor calapoade824011 circularist la tăiat lemne de foc824012 curbator lemn824013 gradator rechizite și articole tehnice din lemn824014 tamplar mecanic la croit și dimensionat824015 tamplar mecanic la rindeluit824016 tamplar mecanic la frezat și găurit824017 tamplar mecanic la strunjit824018 tamplar mecanic la șlefuit824019 confecționer mine pentru creioane824020 innobilator scândurele pentru creioane824021 fasonator creioane și tocuri824022 finisor creioane și tocuri824023 preparator paste chimice pentru chibrituri824024 confecționer cutii chibrituri din cartonIV. 8.2.5. GRUPA MINORA 825Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legatoriiOperatorii la mașinile și utilajele din tipografii și legatorii conduc și supraveghează diverse tipuri de mașini de imprimat, reproducere, legătorie și gofrat carti; conduc mașini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton și materiale similare.Grupe de baza componente:8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat carti8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton și materiale similare8251 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE DE IMPRIMATOperatorii la mașinile și utilajele de imprimat conduc și supraveghează diferite tipuri de prese cu cilindru și platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura și mașini de imprimare a desenelor pe hârtie.Ocupații componente:825101 tipograf-tipăritor825102 dactilo-rotaprint825103 operator la masina electronica de gravat825104 operator la mașinile de fotoculegere (monofoto)825105 operator tipărituri Braille825106 heliografist825107 operator xerox825108 operator mașini multiplicat8252 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE DE LEGAT CARTIOperatorii la mașinile și utilajele de legat carti conduc și supraveghează mașini de legat carti și prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe coperțile de carton ale publicațiilor.Ocupații componente:825201 masinist în legătorie mecanica825202 strungar șlefuitor tipografie8253 OPERATORI LA MAȘINILE DE PAPETĂRIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HÂRTIE, CARTON ȘIMATERIALE SIMILAREOperatorii la mașinile de papetărie conduc și supraveghează mașini care taie și pliaza carton pentru confecționarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie și pliaza hârtie pentru confecționarea de plicuri, saci, sacose și alte articole similare.Ocupații componente:825301 cartonagistIV. 8.2.6. GRUPA MINORA 826Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și pieleOperatorii la mașinile și utilajele de fabricare a produselor și articolelor din textile, blănuri și piele conduc și supraveghează utilajele pentru pregătirea fibrelor pentru filatura, războaie de tesatorie și tricotaje, mașini pentru confecționarea îmbrăcămintei și a altor articole din textile, piele, blănuri și alte materiale.Grupe de baza componente:8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textila8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor8266 Operatori la mașini, utilaje și instalații din industria încălțămintei8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale similare8261 OPERATORI LA UTILAJELE DE FILATURAOperatorii la utilajele de filatura conduc și supraveghează mașini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scămoșează fibrele, le transforma în scame, executa operații de filare până la obținerea firelor finite din bumbac, în, canepa, lana, mătase și altele.Ocupații componente:826101 decapsulator826102 decuscutor826103 topitor în și canepa826104 melitator în și canepa826105 innobilator în și canepa826106 scuturator în și canepa826107 lucrător în bataje (batator)826108 destramator826109 carbonizator textile826110 scuturator826111 pregătitor amestecuri în filaturi826112 cardator826113 laminator benzi din fibre826114 pieptanator826115 zdrobitor și uleiator textile826116 operator mașini puitoare826117 formator mănuși fibre liberiene826118 montator la lipit ace826119 curățitor șlefuitor garnituri carde826120 cilindror în filaturi826121 disponent în filaturi826122 pregătitor gogoși mătase (fierbator)826123 prelucrator fire de mătase gogoși (filator)826124 innodator fire mătase naturala826125 finisor fire de mătase naturala826126 prelucrator deșeuri gogoși mătase naturala8262 OPERATORI LA MAȘINILE DE ȚESUT ȘITRICOTATOperatorii la mașinile de țesut și tricotat conduc și supraveghează mașini de țesut și tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, îmbrăcăminte, ciorapi și altele.Ocupații componente:826201 operator la mașini de tricotat rectiliniu826202 operator la deservirea războaielor de țesut826203 snuruitor Jaqard826204 operator la mașini de tricotat circular826205 operator sculuitor826206 operator canelator826207 operator la mașini de urzit826208 operator incheietor fire826209 operator navaditor lipitor innodator fire826210 operator bobinator dublator826211 operator batirator fire826212 operator rasucitor fire826213 paslitor826214 confecționer polizoare din pasla8263 OPERATORI LA MAȘINI ȘIUTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECȚIILOROperatorii la mașini de cusut conduc și supraveghează mașini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea îmbrăcămintei și a altor articole din textile, piele sau blana; conduc și supraveghează mașini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.Ocupații componente:826301 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice826302 operator confecții îmbrăcăminte din piele și înlocuitori826303 operator la confecționarea industriala a îmbrăcămintei din blana826304 operator la confecționarea industriala a mănușilor din piele826305 incadrator confecții826306 rihtuitor confecții826307 pregătitor lansator confecții826308 spanuitor confecții826309 tăietor confecții8264 OPERATORI LA UTILAJELE ȘIINSTALATIILE DE FINISARE TEXTILAOperatorii la utilajele și instalațiile de finisare textila conduc și supraveghează mașini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curățare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impurităților sau excedentului de agenți chimici și cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.Ocupații componente:826401 operator gazator textile826402 operator descleietor textile826403 operator degamator textile826404 operator spălător textile826405 operator albitor textile826406 operator fierbator textile826407 operator mercerizator textile826408 operator pregătitor chimicale în industria textila826409 operator vopsitor textile826410 operator imprimeur textile826411 confecționer sabloane și cilindri de imprimat826412 operator apretor textile826413 operator calandor-govrator textile826414 operator impregnator textile826415 operator decator826416 operator presator țesături (storcator) textile826417 operator fixator textile826418 operator piuar826419 operator scamotetor826420 operator tunsator textile826421 operator curățitor chimic826422 operator metrar-volator-dublator textile826423 operator tăietor textile826424 operator uscător textile826425 operator ingreunator mătase naturala826426 naphtolator la imprimerie826427 vaporizator la imprimerie826428 confecționer sabloane la imprimerie826429 presator axe la cilindrul de imprimat8265 OPERATORI LA MAȘINI PENTRU TRATAREA BLĂNURILOR ȘIPIEILOROperatorii la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor conduc și supraveghează mașini pentru îndepărtarea grăsimilor și altor reziduuri de pe piei înainte de apretare: tunderea blănurilor, vopsirea, întinderea și netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor în soluții și aplicarea de apret în vederea transformării acestora în piele tabacita, aplicarea vopselelor și colorantilor corespunzători.Ocupații componente:826501 operator cenuseritor826502 operator tabacitor mineral argasitor826503 operator tabacitor vegetal826504 operator finisor mineral826505 operator finisor vegetal826506 operator argasitor826507 operator sortator în industria pielăriei826508 vopsitor îmbrăcăminte din blana8266 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘIINSTALATII DIN INDUSTRIA ÎNCĂLȚĂMINTEIOperatorii la utilajele și instalațiile din industria încălțămintei conduc și supraveghează mașini ce realizează tipare și decupeaza părți componente pe care le imbina prin coasere sau lipire și finiseaza încălțămintea; conduc și supraveghează mașini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinărie și alte obiecte similare.Ocupații componente:826601 cusator mănuși piele826602 croitor mănuși piele826603 operator la prepararea talpii de încălțăminte din fibre826604 operator la confecționarea industriala a articolelor din cauciuc și textile cauciucate826605 croitor stantator piese încălțăminte826606 pregătitor piese încălțăminte826607 cusator piese din piele și înlocuitori826608 trăgător fete pe calapod826609 talpuitor industrial826610 finisor încălțăminte826611 finisor mănuși piele826612 croitor stantator articole marochinărie826613 cusator articole marochinărie826614 pregătitor articole marochinărie826615 asamblator montator articole marochinărie8269 OPERATORI LA MAȘINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE, BLĂNURI ȘIALTE MATERIALE SIMILAREOperatorii la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale înlocuitoare conduc și supraveghează mașini destinate fabricării palariilor din textile, piele sau blana, confecționării industriale a articolelor tehnice din piele și înlocuitori, articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori și alte articole similare.Ocupații componente:826901 operator la confecționarea industriala a palariilor826902 croitor confecții industriale din blana826903 operator la confecționarea industriala a articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori826904 cusator confecții industriale din blana826905 pregătitor confecții industriale din blana826906 finisor confecții industriale din blanaIV. 8.2.7. GRUPA MINORA 827Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentareOperatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc mașini și utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii și peștelui în vederea vânzării sau prelucrării, fabricării produselor conservate sau semiconservate din carne și peste; prelucrarea laptelui și obținerea produselor lactate; măcinarea și prelucrarea mirodeniilor și produselor similare; fabricarea pâinii, produselor de panificație și cofetărie; prelucrarea conservelor și semiconservelor din legume și fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei și pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului și băuturilor spirtoase, sucurilor și altor băuturi răcoritoare; prelucrarea tutunului și produselor din tutun.Grupe de baza componente:8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrarea carnii și peștelui8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zahărului8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun8271 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE DE PRELUCRARE A CARNII ȘIPESTELUIOperatorii la mașinile și utilajele pentru prelucrarea carnii și peștelui conduc și supraveghează instalații pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii și peștelui, prelucrarea carnii și peștelui în produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne și peste.Ocupații componente:827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste și în amestec legume și peste827102 operator la valorificarea subproduselor de abator827103 tripier827104 preparator peste, raci, broaște în cherhanale și oficii827105 preparator faina din peste827106 topitor grăsimi comestibile și de uz industrial827107 operator la fabricarea mezelurilor827108 colector și sortator par827109 preparator ulei de copite827110 colector și preparator faina, sange, carne, oase827111 curățitor piei827112 valorificator glande827113 preparator pepsina, cheag827114 matar8272 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATEOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc și supraveghează mașini și instalații pentru omogenizarea și pasteurizarea laptelui, producerea smântânii, laptelui praf, untului, brânzeturilor și altor produse lactate.Ocupații componente:827201 operator la prepararea brânzeturilor827202 operator la prepararea produselor lactate827203 operator centru de răcire lapte827204 operator la fabricarea untului827205 preparator conserve lapte și lactoza8273 OPERATORI LA MAȘINILE DE MĂCINAT CEREALE ȘIMIRODENIIOperatorii la mașinile de măcinat cereale și mirodenii conduc și supraveghează mașini de măcinat, pisat, amestecat și prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.Ocupații componente:827301 morar827302 operator la fabricarea nutrețurilor combinate827303 preparator boia de ardei827304 preparator mustar827305 preparator extracte, arome și esențe827306 decorticator crupe8274 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE PENTRU FABRICAREA PÂINII, PASTELOR FĂINOASE, A PRODUSELOR DE PATISERIE, COFETĂRIE ȘIZAHAROASEOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și produselor zaharoase conduc mașini și utilaje pentru producerea pâinii, produselor de patiserie, pastelor făinoase, a ciocolatei și altor produse zaharoase.Ocupații componente:827401 operator la prepararea produselor zaharoase827402 operator la fabricarea produselor făinoase827403 preparator inghetata827404 operator la fabricarea biscuiților827405 preparator napolitane8275 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR ȘIFABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTAREOperatorii la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare conduc și supraveghează mașini pentru: extragerea sucurilor din fructe și legume, prin stoarcere; extragerea și rafinarea uleiului din semințe, nuci, migdale și fructe oleaginoase; fabricarea margarinei și produselor similare; deshidratarea, fierberea și conservarea fructelor și legumelor sau congelarea lor.Ocupații componente:827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe8276 OPERATORI LA UTILAJELE DE PRODUCERE ȘIRAFINARE A ZAHĂRULUIOperatorii la utilajele de producere și rafinare a zahărului conduc și supraveghează instalații pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obținerea zahărului brut și rafinarea acestuia, precum și pentru prelucrarea mierii.Ocupații componente:827601 operator la fabricarea zahărului827602 conditioner miere827603 preparator de produse apicole8277 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIUTILAJELE DE PRELUCRARE A CAFELEI ȘICEAIULUIOperatorii la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și ceaiului conduc mașini și utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate și amestecarea diferitelor șorțuri de ceai; prăjirea boabelor de cafea și amestecarea cu cacao, rădăcini de cicoare; obținerea de surogate prin măcinare și amestecare.Ocupații componente:827701 preparator surogate cafea827702 operator la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale8278 OPERATORI LA MAȘINILE ȘIINSTALATIILE DE FABRICARE A BERII, VINURILOR ȘIALTOR BĂUTURIOperatorii la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi conduc și supraveghează instalații pentru: fermentarea și distilarea orzului și altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea și fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obținerea băuturilor alcoolice și a altor băuturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor din fructe și legume.Ocupații componente:827801 operator la prepararea băuturilor alcoolice și răcoritoare827802 operator la fabricarea berii827803 operator la fabricarea malțului827804 operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație827805 vinificator pivnicier827806 fermentator oțet827807 operator la fabricarea glucozei827808 preparator băuturi răcoritoare827809 preparator rachiuri industriale și lichioruri827810 distilator rachiuri naturale827811 operator la fabricarea amidonului și dextrinei827812 preparator șampanie827813 preparator coniac827814 preparator vermut8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI ȘIPRODUSELOR DIN TUTUNOperatorii la utilajele de producere a tutunului și produselor din tutun conduc și supraveghează instalații pentru prelucrarea tutunului, fabricarea țigaretelor și altor produse din tutun.Ocupații componente:827901 operator la fermentarea tutunului și fabricarea produselor din tutunIV. 8.2.8. GRUPA MINORA 828Asamblori de mașini, echipamente și alte produseAsamblorii executa operații de montaj-asamblare a pieselor și reperelor mașinilor, subansamblelor, ansamblelor și echipamentelor, potrivit documentației tehnice stabilite. Operațiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumită operație de montaj.Grupe de baza componente:8281 Montatori în construcții mecanice8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice8285 Asamblori de produse și articole din lemn8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare8287 Montatori de subansamble8281 MONTATORI ÎN CONSTRUCȚII MECANICEMontatorii în construcții mecanice asamblează într-o anumită ordine piesele prelucrate pentru a obține un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentației tehnice și tehnologice.Ocupații componente:828101 lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole828102 pregătitor și montator utilaje tehnologice8282 MONTATORI DE MAȘINI ȘIECHIPAMENTE ELECTROTEHNICEMontatorii de mașini și echipamente electrotehnice pregătesc și asamblează reperele subansamblelor și ansamblelor componente în conformitate cu documentația tehnica și tehnologica.Ocupații componente:828201 lăcătuș-montator mașini electrice rotative, transformatoare și aparataj electric828202 confecționer protecție dielectrica pentru acumulatori828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori828204 confecționer grătare și accesorii pentru acumulatori828205 confecționer placi pentru acumulatori828206 preparator lesie pentru acumulatori828207 montator acumulatori8283 ASAMBLORI DE ECHIPAMENTE ELECTRONICEAsamblorii de echipamente electronice executa lucrări de montare-asamblare, reglare și depanare pentru aparatele și instalațiile electronice, televizoare, calculatoare și altele.Ocupații componente:828301 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio828302 confecționer tuburi cinescop828303 montator-reglor și depanator de instalații de electronica și curenți purtători828304 montator-reglor și depanator de aparate radio și TV, redresoare și amplificatoare828305 confecționer piese radio și semiconductori828306 confecționer circuite integrate828307 confecționer scala radio828308 confecționer circuite imprimate828309 montator, reglor, testor tehnica de calcul828310 confecționer lămpi fluorescente828311 confecționer lămpi cu vapori de mercur828312 confecționer lămpi cu vapori de sodiu828313 confecționer becuri8284 ASAMBLORI DE PRODUSE ȘIARTICOLE DIN METAL, CAUCIUC ȘIMATERIALE PLASTICEAsamblorii de produse și articole din metal, cauciuc și material plastic executa operații de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc și material plastic la diferite produse: jucării, articole de sport, biciclete și altele.Ocupații componente:828401 asamblor biciclete828402 asamblor jucării828403 asamblor articole de sport828404 operator la fabricarea fermoarelor8285 ASAMBLORI DE PRODUSE ȘIARTICOLE DIN LEMNAsamblorii de produse și articole din lemn asamblează piese și elemente din lemn și materiale similare pentru confecționarea diferitelor produse, după procedee specifice.Ocupații componente:828501 confecționer de bete, lansete, mânere și dopuri pentru unelte de pescuit828502 confecționer-asamblor articole din lemn8286 ASAMBLORI DE PRODUSE ȘIARTICOLE DIN CARTON, TEXTILE ȘIMATERIALE SIMILAREAsamblorii de produse și articole din carton, textile și materiale similare asamblează piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, după procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.Ocupații componente:828601 confecționer-asamblor articole din carton828602 confecționer-asamblor articole din textile828603 montor articole din piele8287 MONTATORI DE SUBANSAMBLEMontatorii de subansamble executa operații de montaj a subansamblelor după o tehnologie stabilita în raport cu complexitatea aparaturii sau instalațiilor.Ocupații componente:828701 montator subansambleIV. 8.2.9. GRUPA MINORA 829Alți operatori la mașini și asambloriOperatorii la mașini și asamblorii clasificați în aceasta grupa minora conduc și supraveghează mașini destinate ambalării, etichetării, aplicării de diferite însemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le închid sau asamblează după procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.Grupe de baza componente:8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de baza anterioare8290 OPERATORI LA MAȘINI ȘIASAMBLORI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREOperatorii la mașini și asamblorii clasificați în aceasta grupa conduc și supraveghează mașini destinate ambalării, etichetării, aplicării de însemne și închiderii ambalajelor.Ocupații componente:829001 masinist la mașini de ambalat829002 operator la masina de etichetatIV. 8.3. SUBGRUPA MAJORA 83Conducători de vehicule și operatori la instalații mobileConducătorii de vehicule conduc locomotive și autovehicule de tipuri și capacități diferite. Operatorii pe instalațiile mobile conduc tractoare și mașini agricole, mașini și utilaje terasiere, macarale, poduri mobile, instalații de transport mărfuri paletizate: conduc navele maritime și fluviale și executa alte sarcini de supraveghere în timpul navigației. Pentru exercitarea meseriei este necesar să cunoască modul de funcționare a mașinilor și regulile de circulație și manevra.Grupe minore componente:831 Mecanici de locomotiva și asimilați832 Conducători auto833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat834 Marinari, navigatori și asimilațiIV. 8.3.1. GRUPA MINORA 831Mecanici de locomotiva și asimilațiMecanicii de locomotiva și asimilații acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operațiile de manevra, de primire și expediere a trenului și acționează semnalizatoarele și dispozitivele care permit sau opresc circulația feroviara.Grupe de baza componente:8311 Mecanici de locomotiva8312 Frânări, acari și agenți de manevra8311 MECANICI DE LOCOMOTIVAMecanicii de locomotiva conduc și supraveghează diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, funcționarea corecta a mecanismelor, instalațiilor, aparatelor atat la plecare cat și în timpul mersului.Ocupații componente:831101 mecanic locomotiva și automotor831102 mecanic ajutor locomotiva și automotor831103 conducător autodrezina831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene8312 FRÂNĂRI, ACARI ȘIAGENTI DE MANEVRAFrânării acționează franele și saboții de mana pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant în gari de triaj, conform graficului de încărcare, descărcare și formare a trenurilor; regleaza mișcarea trenurilor pe căile de rulare din mine și cariere.Ocupații componente:831201 franar831202 manevrant vagoane831203 sef manevra831204 acar831205 sef tren831206 paznic bariera831207 revizor aceIV. 8.3.2. GRUPA MINORA 832Conducători autoConducătorii auto conduc, potrivit regulilor de circulație, autovehicule de capacități diferite, în transportul de mărfuri și persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme și camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane și mașini de tonaj mare.Grupe de baza componente:8321 Conducători de motociclete8322 Șoferi de autoturisme și camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj8321 CONDUCĂTORI DE MOTOCICLETEConducătorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulație, motociclete cu atas și motoscutere cu care transporta diferite mărfuri sau materiale.Ocupații componente:832101 conducător de motocicleta832102 conducător de motoscuter8322 ȘOFERI DE AUTOTURISME ȘICAMIONETEȘoferii de autoturisme și camionete asigura buna funcționare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulație și transporta persoane sau diferite materiale.Ocupații componente:832201 sofer de autoturisme și camionete832202 sofer autosanitara832203 sofer autoambulanta832204 pilot încercare auto8323 CONDUCĂTORI DE AUTOBUZE, TROLEIBUZE ȘITRAMVAIEConducătorii de autobuze, troleibuze și tramvaie asigura buna funcționare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului înainte de plecarea în cursa și în timpul mersului; transporta persoane sau bunuri în interiorul localităților sau intre localități și respecta regulile de circulație, în timpul deplasării.Ocupații componente:832301 sofer autobuz832302 conducător troleibuz832303 conducător tramvai (vatman)8324 ȘOFERI DE AUTOCAMIOANE ȘIMASINI DE MARE TONAJȘoferii de autocamioane și mașini de mare tonaj asigura buna funcționare a autovehiculului înainte de plecare în cursa și în timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice și transporta mărfuri pe distante diferite.Ocupații componente:832401 sofer autocamion/masina de mare tonajIV. 8.3.3. GRUPA MINORA 833Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicatConducătorii de mașini agricole și alte mașini de carat și ridicat conduc, întrețin și supraveghează mașini agricole și forestiere, mașini și utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale și diferite instalații de transportat mărfuri paletizate.Grupe de baza componente:8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate8331 TRACTORIȘTI ȘIALTI CONDUCĂTORI DE MAȘINI AGRICOLE ȘIFORESTIERETractoristii și alți conducători de mașini agricole și forestiere conduc, întrețin și supraveghează tractoare și diferite tipuri de mașini agricole și forestiere, destinate executării de lucrări agricole sau forestiere.Ocupații componente:833101 tractorist833102 combainier agricol833103 motorist la motoagregate și mașini în silvicultura8332 CONDUCĂTORI DE MAȘINI ȘIUTILAJE TERASIEREConducătorii de mașini și utilaje terasiere conduc, întrețin și supraveghează instalații, agregate și utilaje destinate executării de terasamente, preparării și turnarii betonului și mixturilor asfaltice: excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare și altele.Ocupații componente:833201 masinist la mașini pentru terasamente (ifronist)833202 masinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice833203 masinist la mașini cale mecanizare usoara și grea8333 CONDUCĂTORI DE MACARALE, PODURI MOBILE, LIFTURI SUBTERANE ȘI ASIMILAȚIConducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, întrețin și supraveghează mașini pentru transport pe orizontala și verticala, având cunoștințe despre funcționarea și capacitatea de sarcina a acestora.Ocupații componente:833301 macaragiu833302 masinist pod rulant833303 funicularist833304 macaragiu macarale plutitoare833305 sofer automacaragiu833306 supraveghetor stație senal navigabil833307 funicularist, funiculare pasagere833308 docher, mecanizator (muncitor portuar)8334 OPERATORI LA INSTALAȚIILE DE TRANSPORT MĂRFURI PALETIZATEOperatorii la instalațiile de transport mărfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare și altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloți, cutii în interiorul unității, în depozite și gari.Ocupații componente:833401 masinist la mașini mobile pentru transporturi interioare833402 masinist la alte mașini fixe de transport pe orizontala și verticalaIV. 8.3.4. GRUPA MINORA 834Marinari, navigatori și asimilațiMarinarii, navigatorii și asimilații acestora îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucțiunilor de navigație; executa operații de ancorare a navelor în port, supraveghează și manevreaza echipamentele și mecanismele de la bord, executa serviciul de cart și întreținere a navelor.Grupe de baza componente:8340 Marinari, navigatori și asimilați8340 MARINARI, NAVIGATORI ȘI ASIMILAȚIMarinarii, navigatorii și asimilații îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucțiunilor de navigație; executa operații de ancorare a navelor în port, supraveghează și manevreaza echipamentele și mecanismele de la bord, executa serviciul de cart și întreținere a navelor.Ocupații componente:834001 marinar, pilot naval, barjist834002 observator far maritim și stație semnal de ceata834003 marinar legător834004 conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare834005 pontonier feribot834006 servator far maritim și stație semnal de ceata834007 conducător salupa834008 timonier834009 motopompistIV. 9. GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificațiMuncitorii necalificați executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe strada și în alte locuri publice; furnizarea de servicii pe strada; curățarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor; transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor și bunurilor și bunurilor; colectarea gunoaielor; curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală; citirea contoarelor; încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animala. Executarea activităților de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională.Subgrupe majore componente:91 Muncitori necalificați în servicii și vânzări92 Muncitori necalificați în agricultura, silvicultura și pescuit93 Muncitori necalificați în industria miniera, construcții, lucrări publice, industria prelucrătoare și transporturiIV. 9.1. SUBGRUPA MAJORA 91Muncitori necalificați, în servicii și vânzăriMuncitorii necalificați, în servicii și vânzări, realizează vânzarea mărfurilor pe strada și în alte locuri publice sau la domiciliu; furnizează servicii diverse pe strada; asigura curățarea, spălarea, maturarea și colectarea gunoaielor; asigura servicii de paza și supraveghere a imobilelor, spălarea geamurilor și vitrinelor, livrarea mărfurilor, citirea contoarelor, încasarea banilor și transportarea bagajelor.Grupe minore componente:911 Vânzători ambulanți și asimilați912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație913 Personal casnic, spalatorese și asimilați914 Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuri915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici și asimilați916 Muncitori necalificați în servicii publiceIV. 9.1.1. GRUPA MINORA 911Vânzători ambulanți și asimilațiVânzătorii ambulanți și asimilații acestora se ocupa cu vânzarea produselor alimentare, băuturilor și altor produse, pe strada și în alte locuri publice; vânzarea mărfurilor în contul terților, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.Grupe de baza componente:9111 Vânzători ambulanți9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon9111 VÂNZĂTORI AMBULANȚIVânzătorii ambulanți prepara și vand produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, inghetata și diverse băuturi, pe strada sau în alte locuri publice: gari, cinematografe, teatre și incaseaza contravaloarea acestora; vand ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transporta la locul de vânzare.Ocupații componente:911101 vânzător ambulant de produse alimentare911102 vânzător ambulant de produse nealimentare911103 vânzător de ziare9113 VÂNZĂTORI LA DOMICILIUL CLIENTELEI SAU LA COMANDA PRIN TELEFONVânzătorii la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon primesc comenzi telefonice în contul unei case de comenzi, notează adresele clienților și livrează produse la domiciliul acestora.Ocupații componente:911301 vânzător la domiciliul clientului pe baza de comandaIV. 9.1.2. GRUPA MINORA 912Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populațieLustragiii și alți prestatori de mici servicii pentru populație prestează diverse servicii la cererea clienților: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor și geamurilor mașinilor sau efectuarea de comisioane.Grupe de baza componente:9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație9120 LUSTRAGII ȘIALTI PRESTATORI DE MICI SERVICII PENTRU POPULAȚIELustragiii și alți prestatori de mici servicii pentru populație prestează diferite servicii la cererea clienților: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor și geamurilor mașinilor sau efectuarea de comisioane.Ocupații componente:912001 lustragiu912002 spălător geamuri și parbrizeIV. 9.1.3. GRUPA MINORA 913Personal casnic, spalatorese și asimilațiPersonalul casnic, spălătoresele și asimilații acestora executa diferite lucrări la domiciliul clienților, în hoteluri, clădiri administrative, spitale și alte instituții, precum și la bordul avioanelor, în trenuri, autocare, tramvaie și alte vehicule similare, în scopul menținerii interioarelor și mobilierului în stare de curățenie sau realizează spălarea și călcarea rufelor.Grupe de baza componente:9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții9133 Spalatorese și călcătorese9131 MENAJEREMenajerele se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, curățarea, lustruirea și spălarea podelelor, mobilei sau geamurilor și recondiționarea lenjeriei și a altor articole; prepararea, servirea mesei și spălarea veselei; cumpărarea alimentelor și a altor articole de menaj.Ocupații componente:913101 menajera9132 FEMEI DE SERVICIU LA BIROURI, HOTELURI ȘIALTE INSTITUȚIIFemeile de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, spălarea și lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor în clădiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri și avioane; curățarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, săpunurilor și altor articole; curățarea bucătăriilor, spălarea veselei etc.Ocupații componente:913201 femeie de serviciu9133 SPALATORESE ȘICALCATORESESpălătoresele și călcătoresele se ocupa cu spălarea și călcarea lenjeriei, îmbrăcămintei, țesăturilor, articolelor de blana și articolelor similare.Ocupații componente:913301 calcatoreasa lenjerie913302 curaTatoreasa lenjerie913303 spalatoreasa lenjerie913304 spălător covoare ÎnnodateIV. 9.1.4. GRUPA MINORA 914Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuriÎngrijitori de clădiri, spălătorii de vehicule, vitrine și geamuri Întrețin imobile de locuit, hoteluri, clădiri administrative, bisericile și alte clădiri, asigurând curățenia acestora; spala vehicule și geamurile imobilelor.Grupe de baza componente:9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spalatori de vehicule, vitrine și geamuri9141 ÎNGRIJITORI DE CLĂDIRIÎngrijitorii de clădiri mențin ordinea și curățenia imobilelor de locuit, hotelurilor, clădirilor administrative, bisericilor și altor clădiri.Ocupații componente:914101 îngrijitor clădiri9142 SPALATORI DE VEHICULE, VITRINE ȘIGEAMURISpălătorii de vehicule, vitrine și geamuri se ocupa cu spălarea și curățarea vehiculelor, vitrinelor și geamurilor clădirilor.Ocupații componente:914201 spălător vehicule914202 spălător vitrine și geamuriIV. 9.1.5. GRUPA MINORA 915Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici și asimilațiPersonalul de manipulare și supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii și asimilații acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor și altor articole în instituții, intre instituții, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietăților particulare; încasarea banilor și citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.Grupe de baza componente:9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje9152 Portari, paznici și asimilați9153 Cititori de contoare și incasatori9151 PERSONAL DE MANIPULARE ȘISUPRAVEGHERE BAGAJEPersonalul de manipulare și supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea și distribuirea coletelor, mesajelor și altor articole în cadrul instituțiilor, intre instituții, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gari sau aeroporturi.Ocupații componente:915101 curier915102 garderobier915103 hamal915104 comisioner9152 PORTARI, PAZNICI ȘI ASIMILAȚIPortarii, paznicii și asimilații acestora asigura paza imobilelor de locuit sau altor clădiri; supraveghează zonele de parcare a autoturismelor sau proprietățile particulare, în scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului și incendiilor, controlează biletele de intrare la teatru, cinema, circ și alte locuri similare; introduc persoanele în sali de tribunal, sali de sport, stadioane s.a.; se ocupa de garderobe și toalete în locuri publice.Ocupații componente:915201 aprod915202 controlor poarta915203 însoțitor transport valori915204 paznic915205 plasator915206 portar915207 supraveghetor muzeu915208 supraveghetor noapte (învățământ)915209 supraveghetor sali spectacole915210 supraveghetor hotel915211 model (învățământ)9153 CITITORI DE CONTOARE ȘIINCASATORICititorii de contoare și încasatorii se ocupa cu încasarea banilor și citirea contoarelor pentru energie electrica și gaze, apa și aparatelor de taxat din parcarile autovehiculelor, efectuează cântărirea mărfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea și ieșirea din magazie, secție, depozit, unitate.Ocupații componente:915301 cantaragiu915302 casier încasator915303 încasator și cititor contoare de energie electrica, gaze, apaIV. 9.1.6. GRUPA MINORA 916Muncitori necalificați, în servicii publiceMuncitorii necalificați, în servicii publice, se ocupa cu înlăturarea gunoaielor din fața imobilelor, din curti, de pe străzi și din alte locuri publice; maturarea străzilor, parcurilor și altor locuri publice; conservarea și înhumarea rămășițelor pamantesti.Grupe de baza componente:9161 Gunoieri și maturatori9162 Muncitori necalificați, în servicii publice, neclasificați în grupele debaza anterioare9161 GUNOIERI ȘIMATURATORIGunoierii și măturătorii colectează și inlatura gunoaiele din clădiri, din curțile imobilelor, de pe străzi și din alte locuri publice; matura și curata străzile, parcurile, aeroporturile, gările și locurile similare.Ocupații componente:916101 gunoier916102 maturator strada9162 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII PUBLICE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlți muncitori necalificați, în servicii publice, se ocupa cu conservarea, incinerarea și înhumarea rămășițelor pamantesti umane și animale, curățirea și desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puțuri colectoare, lucrări de salubrizare a localității etc.Ocupații componente:916201 ecariseur (hingher)916202 gropar916203 incinerator916204 vidanjor-curățitor canale916205 salubrizor916206 absolvenți învățământ preuniversitar fără atestat profesionalIV. 9.2. SUBGRUPA MAJORA 92Muncitori necalificați, în agricultura, silvicultura și pescuitMuncitorii necalificați, în agricultura, silvicultura și pescuit realizează lucrări simple în agricultura, silvicultura, vânătoare și pescuit, folosind unelte manuale și depunând un efort fizic considerabil.Grupe minore componente:921 Muncitori necalificați, în agricultura, silvicultura și pescuitIV. 9.2.1. GRUPA MINORA 921Muncitori necalificați, în agricultura, silvicultura și pescuitMuncitorii necalificați, în agricultura, silvicultura și pescuit realizează lucrări simple în agricultura, silvicultura și pescuit cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea și stropirea, culegerea fructelor, legumelor și altor plante; hrănirea animalelor, curățarea grajdurilor și curților fermei; curățarea și popularea pădurilor; curățarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; săparea gropilor, montarea capcanelor și executarea altor lucrări simple referitoare la vânătoare.Grupe de baza componente:9211 Muncitori necalificați, în agricultura9212 Muncitori necalificați, în silvicultura9213 Muncitorii necalificați, în pescuit și vânătoare9211 MUNCITORII NECALIFICAȚI, ÎN AGRICULTURAMuncitorii necalificați, în agricultura realizează lucrări simple cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea și descărcarea produselor; strângerea fanului în capite; stropirea și plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor și altor produse; hrănirea, adaparea, țesălarea animalelor, curățarea grajdurilor și curților fermelor.Ocupații componente:921101 îngrijitor animale921102 muncitor manipulare și pregătire furaje921103 muncitor necalificat în agricultura921104 vacar9212 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SILVICULTURAMuncitorii necalificați în silvicultura realizează lucrări simple de exploatare și populare a pădurilor: săparea de gropi, plantarea, curățarea, tăierea și stivuirea lemnului.Ocupații componente:921201 îngrijitor pomi921202 muncitor necalificat în silvicultura921203 tăietor manual lemn de foc9213 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN PESCUIT ȘIVANATOAREMuncitorii necalificați, în pescuit și vânătoare, realizează lucrări simple cum sunt: curățarea apelor și hrănirea peștilor și scoicilor de cultura, recoltarea algelor marine; săparea gropilor, montarea capcanelor și executarea altor lucrări simple legate de vânătoare.Ocupații componente: