ORDIN nr. 1.949 din 9 mai 1995privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ
  • Nr. 1.949/9 mai 1995
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 138/17 aprilie 1995
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995    În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Hotărîrii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,ministrul muncii şi protecţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) în concordanta cu modificările intervenite în structura forţei de muncă şi cu cerinţele economiei naţionale.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din Comisia Naţională pentru Statistica, precum şi unităţile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.-------*)Agenţii economici, instituţiile şi organizaţiile interesate în achiziţionarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuPreşedinteleComisiei Naţionale pentru Statistica,Alexandru Radocea  +  Anexă(publicată în BROŞURA din 1995)  +  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ŞI MOD DE UTILIZAREI.1. Clasificarea ocupaţiilor - parte a sistemului integrat de clasificări şi nomenclatoareÎn practica economica se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE, care funcţioneaza la nivel macroeconomic.Elaborarea noii clasificări a ocupaţiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaţionale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) şi ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informaţiei economico-sociale în domeniul resurselor şi utilizării forţei de muncă.Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupaţiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majora, subgrupa majora, grupa minora şi de baza).Alinierea la standardele internaţionale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei româneşti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore şi de baza pentru categorii de ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaţionale.La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii şi criterii:- Principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.- Principiul omogenităţii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărţire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);- nivelul competentelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi;- felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.- Principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singura grupa sau subgrupa, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat.- Principiul actualităţii, al luării în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării şi economicităţii folosirii codurilor.- Principiul stabilităţii pe o perioada mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanenta la noile condiţii de dezvoltare economico-sociala.- Principiul multilateralităţii folosirii pe diverse structuri organizatorice şi activităţi (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparaţiile internaţionale.În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAŢIILOR este operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor) populaţiei active, în care o ocupaţie este clasificată o singura data.OCUPAŢIA este activitatea utila, aducătoare de venit (în bani sau natura), pe care o desfăşoară o persoana în mod obişnuit, într-o unitate economico-sociala şi care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin: funcţia sau meseria exercitată de aceasta.FUNCŢIA este activitatea desfăşurată de o persoana într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie. În clasificarea de faţă, funcţiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.MESERIA este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practica, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.Pentru definirea corecta a noţiunii de ocupaţie şi evitarea confuziei, este necesar să se definească şi noţiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupaţie, iar în altele nu.Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.Aşa, de exemplu:    ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐    │SPECIFICAŢIE │ PROFESIE │ OCUPAŢIE │    ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤    │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │    │ Profesia │2. Învăţător │2. Învăţător │    │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │    │ ocupaţia │4. Conducător auto │4. Conducător auto │    ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤    │ │1. Jurist │1. Senator │    │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│    │ diferă de │3. Medic │3. Director │    │ ocupaţie │4. Inginer agronom │4. Sef ferma agricola │    │ │5. Economist │5. Secretar de stat │    └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘Clasificarea ocupaţiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:- nivelul I - Grupe majore;- nivelul II - Subgrupe majore;- nivelul III - Grupe minore;- nivelul IV - Grupe de baza.Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare.Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii.Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:- 10 grupe majore, fiecare grupa majora dezagregându-se în 9 subgrupe majore;- fiecare subgrupa majora se dezagregă în 9 grupe minore;- fiecare grupa minora se dezagregă în 9 grupe de baza.CODUL UNEI OCUPAŢII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifra va reprezenta grupa majora;- a doua cifra va reprezenta subgrupa majora;- a treia cifra va reprezenta grupa minora;- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;- ultimele doua cifre identifica ocupaţia în cadrul grupei de baza.Aşa, de exemplu:    ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │ │ Grupa majora - meseriaşi lucrători calificaţi│    │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare şi │    │Cod│7│ întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor │    ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│ Subgrupa majora- meseriaşi şi muncitori │    │ │ │ │ calificaţi în industria extractivă şi │    │ │ │ │ construcţii │    ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│ │ Grupa minora- mineri şi artificieri, tăietori│    │ │ │ │ │ │ şi cioplitori în piatra │    ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│1│ Grupa de baza - mineri şi lucrători în │    │ │ │ │ │ │ cariera │    ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupaţia - miner în subteran │    └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘Pentru necesităţi de cercetare mai analitica, ocupaţiile din grupa de baza pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obţinerii unor noi grupări.I.2 . Necesitatea noii clasificări a ocupaţiilor din RomâniaClasificări ale ocupaţiilor s-au mai făcut în ţara noastră, având la baza criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:- gruparea ocupaţiilor după locul de muncă;- gruparea ocupaţiilor după unitatea economico-sociala;- gruparea muncitorilor şi personalului operativ din comerţ şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale industriei.Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupaţiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsură, date de analiza privind structura omogen-calitativă a activităţii persoanelor ocupate.În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupaţiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii şi comerţ;- funcţii specifice personalului economic şi de evidenta care cuprind funcţii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite;- funcţii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistentei sociale, sportului, care cuprind funcţii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele.Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate tarile şi în primul rând pentru România, este determinata în principal de: a) apariţia de ocupaţii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.); b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în tarile care trec la economia de piaţă, impun noi grupări de ocupaţii (conducători de întreprinderi mari şi mici, specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, manageri etc); c) alinierea întregului sistem de clasificări şi nomenclatoare la sistemele standard internaţionale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesara cel puţin din următoarele considerente:- creşterea posibilităţilor de cunoaştere, evaluare, comparare şi comunicare a indicatorilor de dezvoltare şi abordarea lor în mod unitar;- asigurarea unor informaţii corecte şi comparabile după aceleaşi criterii şi principii.I.3 . Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generala a informatizării în România", Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naţională pentru Statistica, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Industriei şi Comerţului, Clasificarea Ocupaţiilor din România, precum şi de a a sigura întreţinerea la zi a acestui nomenclator.Pentru facilitarea comparaţiilor internaţionale, dar şi a reflectării restructurărilor ce ţin de trecerea la economia de piaţă, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupaţiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), care a cuprins şi reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Statistica. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanta tehnica, din partea unei echipe de experţi britanici, în cadrul unui contract de asistenţă tehnica finanţat de Banca Mondiala.Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan internaţional şi recomandările corpului de experţi britanici ai Uniunii Europene şi O.N.U.Pentru realizarea clasificării şi descrierea ocupaţiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO (88);- Nomenclatorul ocupaţiilor utilizat pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 1977 şi 1992;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Naţional de l'emploi - Bruxelles;- Legislaţia în vigoare privind denumirea funcţiilor, meseriilor şi stabilirea salariilor;- Informaţiile culese de la diferiţi agenţi economici, privind lista ocupaţiilor specifice acestora.Comparativ cu clasificările internaţionale, varianta românească (COR) prezintă următoarele grupări:    ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR     10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;     28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;     116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;     390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.Încadrarea ocupaţiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcţie de criteriile de clasificare, astfel:1. Nivelul de instruire (şcoala absolvită)Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:    ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐    │ │ NIVEL │    │ GRUPA MAJORA │DE INSTRUIRE│    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători │ - │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice)│ 4 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │3. Tehnicieni │ 3 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │4. Funcţionari │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │6. Muncitori din agricultura şi pescuit │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │7. Muncitori şi meseriaşi │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │8. Operatori pe instalaţii, maşini şi asamblori de │ │    │ maşini, echipamente şi alte produse │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │9. Muncitori necalificaţi │ 1 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │0. Forţele armate │ - │    └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘Ierarhizând nivelurile de pregătire de la 1 la 4, grupa majora 9 "Muncitori necalificaţi", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt considerate la acelaşi nivel de instruire 2, iar grupele 2 şi 3 corespund unor niveluri de instruire diferenţiate 4 şi respectiv 3.În definiţiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători" (grupa majora 1) şi la "Forţele armate" (grupa majora 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ţinând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica şi atribuţiile de conducere, respectiv obligaţiile militare.Totuşi, subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupaţii cu niveluri de pregătire similare.2. Nivelul de competenta şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.3. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 2 şi 8.4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 şi 8.Respectând criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore şi grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităţilor ocupaţionale din ţara noastră şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A. - La grupa majora 2. - Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, grupe noi constituite:Grupa minora - cod 215 - Ingineri în industria textila, pielărie şi industria                           alimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri în industria textila şi pielărie;Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri în industria alimentara.Grupa minora - cod 216 - Ingineri în industria lemnului şi materialelor de                           construcţii (materiale oxidice) cu doua grupe de                           baza:Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcţii                           (materiale oxidice).Ocupaţiile specifice acestor activităţi, după ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi".Faptul că numărul ocupaţiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.Tot la grupa majora 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de baza, care cuprind funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.Motivaţia introducerii acestora consta în: a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcţii de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesara introducerea funcţiilor corespunzătoare, de execuţie din acest sector de activitate; b) în CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activităţi specifice, în care lucrează persoane cu funcţii de conducere şi de execuţie; c) nevoia de cunoaştere a structurii ocupaţiilor la un moment dat, precum şi de comparare cu perioadele trecute.B. - La grupa majora 3 - Tehnicieni şi asimilaţi, pentru aceleaşi motive ca la ocupaţiile de ingineri din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului şi materiale oxidice (materialelor de construcţii) s-au constituit grupe separate şi pentru tehnicienii şi maiştrii care lucrează în activităţile menţionate, astfel:Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni în industria textila, pielărie şi                           industria alimentara, cu doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni în industria textila şi pielărie;Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentara.Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului şi materialelor                           oxidice (materialelor de construcţii), cu doua                           grupe de baza:Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.C. - La grupa majora 6 - Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Grădinari, horticultori şi lucrători în                                  pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori şi floricultori;Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori şi pomicultori.Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescători de animale şi alţi lucrători                                  neclasificaţi s-au constituit trei grupe de                                  baza:Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori şi sericicultori;Grupa de baza - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de baza - cod 6125 - Crescători de animale mici.Aceste grupe exprima mai pregnant ocupaţiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins şi care sunt eterogene.Noile grupe de ocupaţii introduse în varianta românească a clasificării, faţă de ISCO 88 (COM), au determinat: a) creşterea numărului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de baza cu 43; b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.Clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu uşurinţă conversia datelor despre ocupaţii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) şi ISCO 88, şi agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea şi întreţinerea "la zi" a ediţiei actuale, pe măsura apariţiei (dispariţiei) unor ocupaţii.I.4 . Modul de utilizare a clasificării ocupaţionale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii, la nivel macro- sau microeconomic, şi este destinata, în principal, clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate cu privire la populaţia ocupată, şomeri, locuri vacante etc.Modul în care este concepută şi sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului şi codului fiecărei ocupaţii în cadrul clasificării.Prima parte a lucrării explica natura clasificării ocupaţiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaţionale pentru asemenea clasificări şi schitează câteva din principalele utilizări ale acesteia.Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conţine clasificarea sistematica a ocupaţiilor, precum şi o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupaţiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării şi codului corespunzător.Indexul alfabetic al ocupaţiilor cuprinde totalitatea ocupaţiilor din clasificarea sistematica, precum şi codul numeric al acestora.Pentru a identifica o anumită ocupaţie în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România şi a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majora şi grupa majora în care se încadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscută denumirea corecta a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic ocupaţia şi codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza şi celelalte diviziuni ale clasificării;- dacă nu este cunoscută denumirea corecta a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic o ocupaţie înrudită a carei denumire corecta este cunoscută şi prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regăseşte ocupaţia căutată.Descrierile ocupaţiilor, în mod obişnuit, constau în titlul ocupaţiei însoţit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.Titlul ocupaţiei poate fi considerat ca având un cuvânt cheie şi alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupaţiei şi mecanica fina cuvintele care descriu ocupaţia.Cuvântul cheie serveşte drept ghid pentru grupa majora în care se va afla ocupaţia. În exemplul de mai sus ocupaţiile inginereşti se găsesc în grupa majora 2. În aceasta grupa majora inginerii sunt înscrişi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni şi ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora 214 "Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)", iar inginerii mecanici în grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupaţiilor din grupa de baza se găseşte şi ocupaţia de inginer mecanica fina, cod 214509.O importanta utilizare a acestei clasificări consta în identificarea necesităţilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informaţiile cu privire la calificările persoanelor aflate în şomaj sunt codificate şi centralizate utilizând clasificarea ocupaţiilor din România (COR).Prin suprapunerea informaţiilor privind ocupaţiile anterioare ale şomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de baza.În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupaţiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupaţii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociata clasificării activităţilor economiei naţionale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupaţiilor pe activităţi în economia naţională;- asociata clasificării instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii acestora, asigura date referitoare la structura ocupaţiilor după nivelul de instruire;- asociata clasificării unităţilor administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupaţiilor în profil teritorial.Clasificarea ocupaţiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piaţa muncii, ca de exemplu structura ocupaţională a şomerilor şi orientarea forţei de muncă, oferind un plus de cunoaştere în domeniile analizate.II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJOREGRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice, adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne şi externe; exercita conducerea generala a administraţiei publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor, în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politica a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.GRUPA MAJORA 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplica în practica cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământ de diverse grade, teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; crează şi interpretează opere de arta; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale, exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.GRUPA MAJORA 4Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregătire medie şi eventual cursuri de specializare, înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; executa lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenta pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondentei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casa; furnizează informaţii clienţilor în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigura serviciul în centrale telefonice.GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţiLucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.GRUPA MAJORA 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de gradină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultiva şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.GRUPA MAJORA 7Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificaţi în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.Majoritatea ocupaţiilor din aceasta grupa necesita cunoştinţe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întreţinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.GRUPA MAJORA 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii (conducătorii) la instalaţii, maşini şi asamblorii conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comanda a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe strada şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor, colectarea gunoaielor, curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animala. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională speciala.GRUPA MAJORA 0Forţele armateForţele armate cuprind persoanele care, în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislaţia în vigoare, prestează activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civilă.În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviaţiei sau ale altor arme sau servicii, precum şi cele recrutate pentru o perioada reglementată, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în instituţii publice cu atribuţiuni de apărare: vameşii şi membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucţie sau exerciţiu militar; cadrele militare în rezerva (rezervişti), care nu mai sunt în serviciul militar activ.Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.  +  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a CORIV. Descrierea grupelor de ocupaţii - în structura arborescentă - sub raportul competentelor profesionaleIII. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIAIII. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice1110 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare (UNICEF, ecologice etc.)12 CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAŢII)121 Directori generali, directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi1210 Directori generali, directori şi asimilaţi122 Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit şi protecţia mediului1222 Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare1223 Conducători în construcţii1224 Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul1225 Conducători în activitatea hotelieră şi restaurante1226 Conducători în transporturi posta şi telecomunicaţii1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultura, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)123 Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere1236 Conducători în informatica1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative13 CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANŢI)131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura şi pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta şi telecomunicaţii1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciIII. 2. GRUPA MAJORA 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ŞI INGINERI211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi2111 Fizicieni şi astronomi2112 Meteorologi2113 Chimişti2114 Geologi, geofizicieni212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi2121 Matematicieni şi asimilaţi2122 Specialişti statisticieni213 Specialişti în informatica2131 Analişti, programatori, informaticieni designeri2139 Specialişti în informatica neclasificaţi în grupele de baza anterioare214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni şi electricieni2144 Ingineri electronişti în transporturi, posta şi telecomunicaţii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimişti şi în chimia industriala2147 Ingineri mineri, petrolişti şi metalurgişti2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de baza anterioare215 Ingineri în industria textila-pielărie şi industria alimentara2151 Ingineri în industria textila şi pielărie2152 Ingineri în industria alimentara216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei22 SPECIALIŞTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ŞI ŞTIINŢELE VIEŢII221 Specialişti în biologie şi agronomie2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi2212 Bacteriologi, farmacologi şi asimilaţi2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici2214 Ingineri clinici222 Medici şi asimilaţi2221 Medici medicina generala2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacişti2229 Medici şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de baza anterioare23 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ŞI ASIMILAŢI231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior232 Profesori în învăţământul secundar2321 Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 Profesori în învăţământul gimnazial233 Profesori în învăţământul primar2331 Profesori în învăţământul primar2332 Profesori în învăţământul preşcolar234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor235 Alţi specialişti în învăţământ2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic2352 Inspectori în învăţământ2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de baza anterioare24 ALŢI SPECIALIŞTI CU OCUPAŢII INTELECTUALE ŞI ŞTIINŢIFICE241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale2411 Specialişti în sistemul financiar-bancar2412 Specialişti cu probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului2419 Alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale242 Jurişti2421 Avocaţi2422 Magistraţi (judecători, procurori)2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de baza anterioare243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de arta şi monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi244 Specialişti în ştiinţe economice sociale şi umaniste2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi2445 Psihologi2446 Specialişti în activitatea sociala245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreţi2454 Coregrafi şi dansatori2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole246 Membri ai clerului2460 Membri ai clerului247 Specialişti în administraţia publică2470 Specialişti în administraţia publică248 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice2481 Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizica şi astronomie2482 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie2483 Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie2484 Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematica şi statistica2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematica2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistica250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatica2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatica251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţetehnice2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectura şi urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii2513 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetica şi electrotehnica2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronica, transporturi şi telecomunicaţii2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanica2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industriala2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara2521 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile-pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentara253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie şi ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultura, zootehnie şi silvicultura255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina2551 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina2552 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie fizica şi sport256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice2570 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste2581 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie2584 Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistica şi filologie2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologieIII. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ŞI TEHNICII311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)3111 Tehnicieni în fizica şi chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici3116 Tehnicieni şi maiştri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industriala3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de baza anterioare312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboti industriali (exploatare întreţinere)3121 Asistenţi, analişti-programatori şi asimilaţi3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene3141 Ofiţeri mecanici de nave3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textila, pielărie şi alimentara3161 Tehnicieni şi maiştri în industria textila şi pielărie3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentara317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei32 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII, OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ASIMILAŢI321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii şi silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)3221 Asistenţi medicali generalişti3222 Igienişti3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie3224 Optometricieni şi opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de baza anterioare323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laboranţi3231 Surori medicale şi laborante3232 Moaşe şi surori puericultoare33 ÎNVĂŢĂTORI ŞI ASIMILAŢI331 Învăţători3310 Învăţători în învăţământul primar332 Educatoare3320 Educatoare333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi334 Alt personal în învăţământ3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de baza anterioare34 ALTE OCUPAŢII ASIMILATE TEHNICIENILOR341 Agenţi în activitatea financiara şi comercială3411 Agenţi de valori şi cambisti (brokeri valori)3412 Agenţi de asigurări3413 Agenţi imobiliari3414 Agenţi de voiaj3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali3416 Agenţi contractări şi achiziţii3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie3419 Agenţi în activitatea financiara şi comercială, neclasificaţi în grupele de baza anterioare342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri3421 Agenţi comerciali3422 Agenţi concesionari3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de baza anterioare343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economica şi administrativa3431 Secretari administrativi şi asimilaţi3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridica, comercială şi administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa şi asimilaţi344 Inspectori şi agenţi financiari3441 Inspectori de vama şi frontiera (vameşi)3442 Inspectori de taxe şi impozite3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de baza anterioare345 Inspectori de politie şi detectivi3450 Inspectori de politie şi detectivi346 Asistenţi sociali3460 Asistenţi sociali347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi3474 Clovni, magicieni, acrobati şi asimilaţi3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi348 Personal laic din culte3480 Personal laic din culteIII. 4. GRUPA MAJORA 4Funcţionari administrativi41 FUNCŢIONARI DE BIROU411 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul4111 Stenografe şi dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date4114 Operatori la maşini de calcul4115 Secretare412 Funcţionari în serviciile de evidenta contabila şi financiare4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenta contabila4122 Funcţionari în activităţi financiare413 Funcţionari în evidenta materialelor, producţiei şi în transporturi4131 Magazineri4132 Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei4133 Funcţionari în transporturi414 Funcţionari în biblioteca, arhiva, corespondenta şi asimilaţi4141 Bibliotecari şi arhivari4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali4143 Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi419 Alţi funcţionari de birou4190 Alţi funcţionari de birou42 FUNCŢIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi4211 Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete4212 Operatori la ghişee4213 Crupieri şi asimilaţi4214 Camatari4215 Colectori de note de plata, poliţe şi bani cash422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei4221 Funcţionari la agenţiile de voiaj4222 Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)III. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ŞI DE PROTECŢIE511 Însoţitori de zbor şi ghizi5111 Însoţitori de zbor şi stewardese5112 Conductori şi controlori în transporturi publice5113 Ghizi512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante cantine, pensiuni etc.5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucătari5123 Ospătari şi barmani513 Personal de îngrijire şi asimilat5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire sociala şi sanitară5133 Îngrijitoare la domiciliu5139 Lucrători în serviciu pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de baza anterioare514 Alţi lucrători în servicii pentru populaţie5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi5142 Valeţi, cameriste şi însoţitori5143 Agenţi de pompe funebre şi imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de baza anterioare516 Personal de paza şi ordine publică5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)5169 Personal de paza şi ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare52 MODELE, MANECHINE ŞI VANZATORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE521 Manechine şi asimilaţi5210 Manechine şi asimilaţi522 Vânzători în magazine şi pieţe5220 Vânzători în magazine şi pieţeIII. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit61 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultura6112 Arboricultori şi floricultori6115 Viticultori şi pomicultori612 Crescători de animale6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne6122 Crescători de păsări şi fazanieri6123 Apicultori şi sericicultori6124 Crescători - îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale614 Lucrători forestieri şi asimilaţi6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal615 Pescari şi vânători6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare şi de coasta6153 Pescari în mari şi oceane6154 VânătoriIII. 7. GRUPA MAJORA 7Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şiîntreţinere a maşinilor şi instalaţiilor71 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI CONTRUCTII711 Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatra7111 Mineri şi lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatra712 Muncitori constructori şi asimilaţi7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de baza anterioare713 Muncitori constructori la lucrări de finisare7131 Constructori de acoperişuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari şi faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice7135 Geamgii7136 Instalatori şi montatori de ţevi7137 Electricieni în construcţii714 Zugrăvi, vopsitori, curaţitori de faţade şi asimilaţi7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori şi vopsitori7143 Curaţitori de faţade şi coşari72 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN METALURGIE, CONSTRUCŢII METALICE ŞI ASIMILAŢI721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori şi debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori şi montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici722 Forjori, matriteri, reglori şi asimilaţi7221 Forjori, stantatori şi presatori7222 Sculeri7223 Reglori şi reglori conductori de maşini unelte7224 Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit723 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice7242 Electronişti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane73 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE ŞI ASIMILAŢI731 Lucrători în mecanica fina şi asimilaţi7311 Confectioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie7312 Confectioneri şi acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale732 Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi7321 Olari şi formatori în ceramica şi materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)7323 Gravori pe sticla7324 Pictori, decoratori pe sticla şi ceramica733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi7341 Zetari şi linotipisti7342 Stereotipari şi galvanotipisti7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori7344 Personal de fotografiere şi asimilat7345 Legatori şi lucrători Înrudiţi7346 Imprimatori pe mătase, lemn şi textile74 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAţI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA ŞIALTE MESERII ARTIZANALE741 Meseriaşi şi lucrători în industria alimentara7411 Macelari şi alţi lucrători în prelucrarea carnii şi peştelui7412 Brutari, patiseri şi cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor7415 Degustatori şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun742 Meseriaşi şi lucrători În tratarea şi prelucrarea lemnului7421 Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului7422 Tamplari şi lucrători asimilaţi7423 Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn7424 Impletitori de coşuri, confectioneri de perii şi asimilaţi743 Lucrători în industria textila şi confecţii7431 Filatori7432 Tesatori şi tricotori7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri şi modiste7434 Blanari şi asimilaţi7435 Mesteri, croitori în textile şi piele7436 Lucrători în broderie şi asimilaţi7437 Tapiteri şi asimilaţi744 Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei7441 Tăbăcari şi pielari7442 Cismari şi meşteşugariIII. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse81 OPERATORI LA INSTALAŢIILE FIXE ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI811 Operatori la instalaţiile de exploatare miniera şi petroliera de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti şi otelari8122 Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor8123 Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit8131 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticla8139 Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei8141 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica8151 Operatori la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare şi separare chimica8154 Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului şi gazelor)8155 Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale8159 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica, neclasificaţi în grupele de baza anterioare816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei8161 Operatori la instalaţiile de producere a energiei8162 Fochisti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei şi asimila(i817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboti industriali8170 Operatori la liniile de montaj automat şi roboti industriali82 OPERATORI LA MAŞINI, UTILAJE ŞIASAMBLORI DE MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞIALTE PRODUSE821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale8211 Operatori prelucratori la maşini unelte8212 Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice8222 Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozibililor8223 Operatori la instalaţiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legatorii8251 Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat8252 Operatori la maşinile şi utilajele de legat carti8253 Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare826 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat8263 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor8264 Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textila8265 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor8266 Operatori la maşini utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei8269 Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale similare827 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare8271 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a carnii şi peştelui8272 Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii8274 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase8275 Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului8277 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului8278 Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun828 Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse8281 Montatori în construcţii mecanice8282 Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice8285 Asamblori de produse şi articole din lemn8286 Asamblori de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare8287 Montatori de subansamble829 Alţi operatori la maşini şi asamblori8290 Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de baza anterioare83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ŞIOPERATORI LA INSTALAŢII MOBILE831 Mecanici de locomotiva şi asimilaţi8311 Mecanici de locomotiva8312 Frânări, acari şi agenţi de manevra832 Conducători auto8321 Conducători de motociclete8322 Şoferi de autoturisme şi camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze şi tramvaie8324 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj833 Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat8331 Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere8332 Conducători de maşini şi utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi8334 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate834 Marinari, navigatori şi asimilaţi8340 Marinari, navigatori şi asimilaţiIII. 9. GRUPA 9Muncitori necalificaţi91 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SERVICII ŞIVANZARI911 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi9111 Vânzători ambulanţi9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie913 Personal casnic, spalatorese şi asimilaţi9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii9133 Spalatorese şi călcătorese914 Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine şi geamuri9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spalatori de vehicule, vitrine şi geamuri915 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţi9151 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje9152 Portari, paznici şi asimilaţi9153 Cititori de contoare şi incasatori916 Muncitori necalificaţi în servicii publice9161 Gunoieri şi maturatori9162 Muncitori necalificaţi în servicii publice, neclasificaţi în grupele de baza anterioare92 MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT921 Muncitori necalificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit9211 Muncitori necalificaţi în agricultura9212 Muncitori necalificaţi în silvicultura9213 Muncitori necalificaţi în pescuit şi vânătoare93 MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCŢII, LUCRĂRI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ŞITRANSPORTURI931 Muncitori necalificaţi în industria miniera, construcţii şi lucrări publice9311 Muncitori necalificaţi în mine şi cariere9312 Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje etc.9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare9320 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanti mărfuri9330 Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanti mărfuriIII. 10. GRUPA MAJORA 0Forţele armate01 FORŢELE ARMATE011 Forţele armate0111 Forţele armateIV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALEIV. 1. GRUPA MAJORA 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne şi externe; exercita conducerea generala a administraţiei publice pe întreg teritoriul tarii; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politica a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.Subgrupe majore componente:11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice12 Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)13 Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi ordinare; formulează, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne şi externe; exercita conducerea generala a administraţiei publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe minore componente:111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteştiIV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează, adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne şi externe; exercita conducerea generala a administraţiei publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Grupe de baza componente:1110 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞIINALTI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICEMembrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează, adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne şi externe; exercita conducerea generala a administraţiei publice pe întreg teritoriul tarii, în baza legii.Ocupaţii componente:111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviaţie111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier şi consultant juridic111010 consilier instituţii publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidenţial şi guvernamental111014 senator111015 director instituţie publică şi asimilaţi111016 director adjunct instituţie publică şi asimilaţi111017 director de cabinet111018 director general instituţie publică şi asimilaţi111019 consilier economic111020 grefier sef (judecătorie, parchet)111021 grefier sef de secţie (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat sef111024 inspector sef în administraţia publică111025 magistrat asistent sef111026 ministru şi asimilaţi111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotenţiar111030 notar sef111031 notar sef adjunct111032 prefect111033 preşedinte Academie111034 preşedinte Curtea Suprema de Justiţie111035 preşedinte Curte de Apel111036 preşedinte Curte de conturi111037 preşedinte de judecătorie111038 preşedinte Camera Deputaţilor111039 preşedinte de secţie (la Curtea Suprema de Justiţie, Curte de Apel, tribunal)111040 preşedinte tribunal111041 preşedintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror sef de secţie111050 procuror sef de secţie adjunct111051 secretar general111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat şi asimilaţi111055 secretar general Academie111056 secretar sef notariat111057 secretar primărie, prefectura, procuratura111058 sef laborator criminalistică111059 sef birou instituţie publică111060 sef cabinet111061 sef birou senatorial111062 sef departament111063 sef protocol de stat111064 sef serviciu instituţie publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepreşedinte (la Curtea Suprema de Justiţie, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)111070 consilier prezidenţial111071 consilier parlamentar111072 preşedinte SenatIV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteştiPreşedinţii şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti reprezintă voinţa politica a cetăţenilor; apara drepturile şi promovează interesele organizaţiilor pe care le conduc, în faţă administraţiei şi în relaţiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democratice; definesc, formulează şi urmăresc aplicarea politicii organizaţiei pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizaţii patronale, asociaţii profesionale, sportive sau umanitare).Grupe de baza componente:1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare (UNICEF, ecologice etc.)1141 CONDUCĂTORI ŞIALTI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE POLITICEConducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice definesc politica, statutul şi regulamentul intern al organizaţiilor, îndeplinesc funcţia de reprezentare a acestora şi de coordonare a activităţii respective.Ocupaţii componente:114101 consilier organizaţie politica114102 preşedinte organizaţie politica114103 vicepreşedinte organizaţie politica114104 secretar organizaţie politica1142 CONDUCĂTORI ŞIALTI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ŞIALTE ORGANIZAŢII SIMILAREConducătorii şi înalţii funcţionari din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul şi regulamentele de ordine interioara ale organizaţiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizaţiilor respective, reprezintă aceste organizaţii şi acţionează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament şi în faţă puterii publice.Ocupaţii componente:114201 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti114202 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale organizaţii obşteşti114203 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti1143 CONDUCĂTORI ŞIALTI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE UMANITARE ŞIALTE ORGANIZAŢII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul, şi regulamentul intern al organizaţiilor respective, îndeplinesc funcţii de coordonare a aplicării politicii proprii, precum şi de reprezentare a organizaţiilor în relaţiile cu alte organe şi organizaţii.Ocupaţii componente:114301 conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi114302 secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţiIV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secţiile componente ale acestora, conduse de cel puţin trei cadre de conducere definesc şi formulează politica economico-sociala a întreprinderii sau a mai multor secţii, pentru care planifica şi coordonează desfăşurarea activităţii şi îndeplinesc funcţii de reprezentare a întreprinderilor respective.Grupe minore componente:121 Directori generali, directori de unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi122 Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari123 Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.)cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mariIV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121Directori generali, directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţiDirectorii generali, directorii din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţii acestora definesc şi formulează politica economica a întreprinderii, planifica şi coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în faţa căruia răspund de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, îndeplinind şi funcţii de reprezentare a unităţilor respective.Grupe de baza componente:1210 Directori generali, directori şi asimilaţi1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ŞI ASIMILAŢIDirectorii generali, directorii şi asimilaţii acestora definesc şi formulează politica economico-sociala a unităţilor respective, planifica şi coordonează activitatea, apreciază rezultatele obţinute, raportează în faţa consiliului de administraţie sau a altui organ director şi reprezintă unitatea în tranzacţiile cu terţii.Ocupaţii componente:121001 comandant şi comandant adjunct aviaţie121002 comandant port, flota121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comercială121005 director adjunct societate comercială121006 inspector general şcolar121007 director stiintific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi121008 inspector sanitar sef121009 medic (farmacist) director şi asimilaţi121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comercială121012 director general adjunct societate comercială121013 director de program121014 director general regie autonoma121015 director general adjunct regie autonomaIV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mariConducătorii de compartimente cu activităţi de producţie şi sociale din unităţile economico-sociale mari răspund, planifica şi conduc activitatea de producţie a bunurilor şi prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea şi formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unităţii pe care o conduc în relaţiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituţiei) proprii sau cu terţii.Grupe de baza componente:1221 Conducători în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit şi protecţia mediului1222 Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare1223 Conducători în construcţii1224 Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul1225 Conducători în activitatea hotelieră şi restaurante1226 Conducători în transporturi, posta şi telecomunicaţii1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultura, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURA, VÂNĂTOARE PISCICULTURA, PESCUIT ŞIPROTECTIA MEDIULUIConducătorii din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit şi protecţia mediului, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alte cadre de conducere de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de producţie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane, stabilesc modalităţile de execuţie a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relaţiile cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi sau cu terţii.Ocupaţii componente:122101 hidrometeorolog sef122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar sef122105 sef centru protecţia plantelor şi mediului122106 sef centru reproducţia şi selecţia animalelor122107 sef district, centru, ocol silvic122108 sef circumscripţie sanitar-veterinar şi control al alimentelor122109 sef complex zootehnic122110 sef fazanerie122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)122112 sef laborator analize pedologice şi asimilaţi122113 sef oficiu cadastru122114 sef parchet122115 sef păstrăvărie122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola122117 sef staţie hidrologică, meteorologica şi incubaţie122118 sef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultura122119 sef staţie vinificaţie122120 sef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului122121 inspector veterinar sef122122 sef secţie mecanizare1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞIPRELUCRATOAREConducătorii din industria extractivă şi prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifica şi coordonează activitatea de extracţie a cărbunelui şi minereurilor, de producţie şi distribuţie a electricităţii, gazului şi apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.Ocupaţii componente:122201 inginer sef exploatare nucleara122202 inginer sef industria extractivă şi prelucrătoare122203 inginer sef radioprotecţie122204 inspector sef conservarea energiei122205 sef atelier industria extractivă şi prelucrătoare122206 sef sector, industria extractivă şi prelucrătoare122207 sef centru prelucrare122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 sef unităţi miniere şi asimilate122210 sef brigada exploatare miniera122211 sef serviciu tehnic şi componente nucleare122212 sef serviciu termo-chimic122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa şi asimilaţi122214 sef laborator în industria prelucrătoare122215 sef modul în industria extractivă şi prelucrătoare122216 sef centrala electrica, gaze şi apa122217 sef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare122218 sef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare122219 sef birou industrie extractivă şi prelucrătoare122220 sef atelier reparaţii capitale1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCŢIIConducătorii din construcţii, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de producţie, exploatare şi întreţinere în construcţii şi lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.Ocupaţii componente:122301 ajutor sef brigada, în construcţii122302 inginer sef în construcţii122303 conducător antrepriza construcţii montaj122304 sef atelier în construcţii122305 sef brigada complexa sau specializata122306 sef laborator în construcţii122307 sef lot122308 sef şantier122309 sef sector (secţie) drumuri-poduri122310 sef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice122311 sef serviciu în construcţii122312 sef birou în construcţii122313 sef sector exploatare, îmbunătăţiri funciare122314 sef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERŢUL CU RIDICATA ŞICU AMĂNUNTULConducătorii din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri şi cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:122401 preşedinte cooperativa de producţie, achiziţie şi desfacere a mărfurilor122402 sef baza recepţie122403 sef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul122404 sef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul122405 vicepreşedinte cooperativa de producţie, achiziţie şi desfacere1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ŞIRESTAURANTEConducătorii din activitatea hotelieră şi restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifica şi coordonează activitatea hotelieră şi de alimentaţie publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi urmăresc eficienta muncii acestora; reprezintă interesele organizaţiei proprii în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terţii.Ocupaţii componente:122501 responsabil complex hotel-restaurant122502 sef complex hotelier1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ŞITELECOMUNICATIIConducătorii din transporturi, posta şi telecomunicaţii în subordinea directorilor responsabili, planifica şi coordonează activitatea specifica din transporturi, posta şi telecomunicaţii; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi respectarea normativelor şi tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională şi eficienta personalului în subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia şi cu terţii.Ocupaţii componente:122601 căpitan sef port122602 comandant nava122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)122605 director zbor122606 inginer sef transporturi122607 picher sef district122608 revizor general siguranţa circulaţiei122609 sef agenţie navala122610 sef atelier aeroport122611 sef atelier telecomunicaţii122612 sef atelier transporturi122613 sef autobaza122614 sef birou aeroport122615 sef birou exploatare postala122616 sef birou radiotelecomunicatii122617 sef birou, serviciu relaţii internaţionale122618 sef birou, serviciu transport maritim şi fluvial122619 sef centrala telefonica122620 sef centru control calitate emisie radiofonica122621 sef centru control calitate emisie televiziune122622 sef centru control local comunicaţii122623 sef centru dirijare zbor122624 sef centru poştal şi asimilaţi122625 sef centru (secţie, sector) radiodifuziune şi asimilaţi122626 sef centru (secţie, sector) telecomunicaţii şi asimilaţi122627 sef centru zonal intervenţii radiorelee122628 sef centru zonal de intervenţii translatare TV122629 sef coloana auto122630 sef depou122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri122632 sef divizie cai ferate122633 sef formaţie comunicaţii122634 sef formaţie operationala telecomunicaţii122635 sef laborator aeroport122636 sef laborator măsurători telecomunicaţii122637 sef laborator radio-televiziune122638 sef laborator telecomunicaţii122639 sef lot telecomunicaţii122640 sef port122641 sef regulator circulaţie cai ferate122642 sef retea telecomunicaţii122643 sef revizie locomotive, automotoare122644 sef revizie vagoane122645 sef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi122646 sef serviciu, centru, staţie, aeroport şi asimilaţi122647 sef serviciu control zonal comunicaţii122648 sef serviciu exploatare postala122649 sef serviciu filiala Administraţia Filiala Dunărea de Jos122650 sef serviciu informare zbor122651 sef serviciu staţie, tura meteo122652 sef serviciu navigaţie122653 sef serviciu radiotelecomunicatii şi asimilaţi122654 sef staţie cai ferate122655 sef staţie comunicaţii prin satelit122656 sef staţie radiorelee122657 sef staţie teleferic122658 sef staţie televiziune122659 sef studio122660 sef agenţie pilotaj122661 sef cart122662 telefonist sef122663 telegrafist sef122664 sef oficiu zonal posta122665 sef oficiu special posta122666 diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii122667 sef turn telecomunicaţii122668 sef garaj122669 comandant instructor122670 sef mecanic instructor122671 sef mecanic nave maritime122672 sef electrician nave maritime122673 sef staţie radiotelegrafie (RTG)1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞIALTE SERVICII COMERCIALEConducătorii firmelor de intermediere a afacerilor şi a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifica şi coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare şi gestiune imobiliara, prelucrări informatice, studii de piaţă, contabilitate, arhitectura, inginerie, curăţare a clădirilor, expertize şi analize tehnice, publicitate şi condiţionare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului în subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia şi cu terţii; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii.Ocupaţii componente:122701 inginer sef firme de afaceri şi alte servicii comerciale122702 sef agenţie comercială122703 sef expoziţii şi târguri122704 sef vama şi asimilaţi1228 CONDUCĂTORI DE îNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populaţie, în subordinea directorilor responsabili, planifica şi coordonează prestările de servicii pentru populaţie: supraveghere persoane la domiciliu, curăţenie şi alte prestaţii similare; planifica şi coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparaţii sau altor prestaţii; supraveghează utilizarea rationala a resurselor materiale şi financiare şi urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:122801 inginer sef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie122802 sef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie122803 sef centru reparaţii122804 sef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞISERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURA, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)Conducătorii din alte activităţi de producţie şi servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifica şi coordonează activitatea din domeniile de sănătate şi asistenţă sociala, învăţământ public şi particular, activitate recreativă, culturala şi sportiva, precum şi a instituţiilor şi organismelor extrateritoriale.Ocupaţii componente:122901 antrenor federaţie sportiva122902 asistent medical sef122903 biochimist sef secţie, laborator122904 biolog sef secţie, laborator122905 chimist sef secţie, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducător tabara scolara122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura122909 coordonator presa122910 director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri122911 farmacist sef secţie, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical sef122914 medic sef (policlinica, staţie de salvare, centru de recoltare sange)122915 medic sef secţie, laborator122916 moasa sefa122917 oficiant medical sef122918 preşedinte federaţie sportiva şi asimilaţi122919 preşedinte complex, club sportiv şi asimilaţi122920 psiholog sef secţie, laborator122921 redactor sef presa122922 secretar general agenţie presa, edituri122923 secretar general redacţie122924 secretar general federaţie sport122925 secretar stiintific învăţământ, cercetare122926 sef agenţie, oficiu turism122927 sef atelier presa122928 sef birou exploatare-coordonare presa122929 sef birou redacţie122930 sef birou relaţii unităţi presa şi asimilaţi122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta122932 sef lectorat122933 sef oficiu juridic122934 sef oficiu, serviciu, secţie, redacţie şi asimilaţi122935 sef serviciu control tehnic presa122936 sef unitate balneoclimaterica122937 sora medicala sefa122938 tehnician sanitar sef122939 sef catedra122940 sef agenţie concursuri hipice122941 sef producţie film122942 sef secţie producţie film122943 sef atelier producţie film122944 sef oficiu interjudeţean difuzare filmIV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mariAlţi conducători de compartimente cu activităţi nelucrative din unităţile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifica şi coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea şi formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienta acestuia; reprezintă organizaţia în relaţiile cu alţi conducători de organizaţii, în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terţii.Grupe de baza componente:1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere1236 Conducători în informatica1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAŢIE ŞIFINANCIAREConducătorii din serviciile de administraţie şi financiare, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători, planifica şi coordonează activitatea administrativa, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul şi supraveghează operaţiunile financiare ale întreprinderilor sau instituţiilor; supraveghează utilizarea rationala a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului din subordine; reprezintă organizaţia în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:123101 comisar sef divizie garda financiara123102 contabil sef123103 controlor financiar123104 controlor revizor financiar123105 procuror sef birou/sef serviciu/secţie123106 sef agenţie CEC123107 sef birou, serviciu administrativ123108 sef birou, serviciu, secţie, circumscripţie financiara123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ŞIALTE RELAŢII DE MUNCĂConducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului şi alte relaţii de muncă, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifica şi coordonează activitatea de recrutare, formare şi promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecţie a muncii şi reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123201 sef birou calificare şi recalificare123202 sef birou pensii123203 sef birou şomaj123204 sef oficiu şomaj123205 sef serviciu resurse umane123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ŞIMARKETINGConducătorii din activitatea de vânzare şi marketing, sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de comerţ interior sau exterior şi marketing a întreprinderii sau instituţiei; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piaţă; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor şi rabatului comercial, condiţiile de livrare şi metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rationala a resurselor umane, materiale şi financiare, recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123301 sef serviciu marketing123302 sef birou marketing123303 sef licitaţie123304 director operaţii-tranzacţii123305 sef casa compensaţie123306 sef agenţie bursiera1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ŞIRELATII PUBLICEConducătorii din serviciile de publicitate şi relaţii publice, sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituţii, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masa (mass-media) şi agenţiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităţilor şi publicului şi organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizaţiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rationala a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţii.Ocupaţii componente:123401 sef agenţie reclama publicitara123402 sef birou reclama publicitara123403 sef serviciu reclama publicitara1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ŞIDESFACEREConducătorii din activitatea de aprovizionare şi desfacere, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de achiziţionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime şi materialelor; negociază cu furnizorii asupra preturilor de achiziţie şi calităţii materiilor prime şi materialelor care fac obiectul contractului; planifica şi stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rationala a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională şi randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123501 sef birou aprovizionare-desfacere123502 sef depozit123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere123504 sef siloz123505 sef staţie uscare-condiţionare cereale1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICAConducătorii din informatica coordonează activitatea compartimentelor de informatica din unităţi (întreprindere, instituţie, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul, precum şi achiziţionarea, din exteriorul unităţii, de programe de calculator; stabilesc modalităţile de prelucrare a datelor la nivelul unităţii; supraveghează utilizarea eficienta şi rationala a resurselor materiale şi financiare; se preocupa de recrutarea şi pregătirea profesională şi urmăresc eficienta personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţi.În contextul diversităţii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcţie, direcţie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupaţiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al fiecărei organizaţii.Ocupaţii componente:123601 director centru de calcul123602 sef oficiu de calcul123603 sef atelier informatica123604 sef laborator informatica123605 director divizie informatica123606 director departament informatica1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTAREConducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifica şi coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituţii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producţie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare şi supraveghează utilizarea rationala a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului şi randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei, sau cu terţii.Ocupaţii componente:123701 arhitect sef123702 geolog sef123703 secretar stiintific şi asimilaţi123704 sef formaţie lucrări geologice123705 sef formaţie cercetare-dezvoltare123706 meteorolog sef123707 director filiala cercetare-proiectare123708 sef atelier ediţii, multiplicare, expediţie123709 sef proiect cercetare-proiectare123710 sef secţie cercetare-proiectare123711 sef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI ŞISERVICII NELUCRATIVEÎn aceasta grupa sunt incluşi conducătorii care nu pot fi clasificaţi în celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alţi conducători.Ocupaţii componente:123901 sef birou organizaţie politica, obsteasca, umanitara123902 sef serviciu organizaţie politica, obsteasca, umanitara123903 sef stat major apărare civilăIV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)Conducătorii de unităţi economico-sociale mici (giranţi) coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri şi profilul activităţii, negociază preturile cu furnizorii şi clienţii, planifica şi centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane.Grupe minore componente:131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale miciIV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131Conducători (şefi de unităţi) unităţi economico-sociale miciConducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor; asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifica, definesc şi înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază preturile cu furnizorii şi clienţii, supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfăşurarea sarcinilor specifice.Nota: Grupele de baza cuprinse în aceasta subgrupa clasează funcţiile respective în cele 9 ramuri de activitate.Grupe de baza componente:1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura şi pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, posta şi telecomunicaţii1317 Conducători firme mici de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciSarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de baza sunt, în general, comune şi se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ŞEFI DE UNITĂŢI) DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞIINTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activităţii.1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VÂNĂTOARE, PISCICULTURA ŞI PESCUITOcupaţii componente:131101 conducător întreprindere mica - patron (girant) agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura şi pescuit1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞIPRELUCRATOAREOcupaţii componente:131201 conducător întreprindere mica - patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCŢIIOcupaţii componente:131301 conducător întreprindere mica-patron (girant) în construcţii1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERŢUL CU RIDICATA ŞIAMANUNTULOcupaţii componente:131401 conducător întreprindere mica patron (girant) în comerţ1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ŞIRESTAURANTEOcupaţii componente:131501 conducător întreprindere mica-patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante131502 patron unitate agrement131503 patron unitate alimentaţie publică1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA ŞITELECOMUNICATIIOcupaţii componente:131601 conducător întreprindere mica-patron (girant) în transporturi şi comunicaţii1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞIALTE SERVICII COMERCIALEOcupaţii componente:131701 conducător firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)Ocupaţii componente:131801 conducător întreprindere mica-patron (girant) în prestări servicii1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICIOcupaţii componente:131901 conducător de întreprindere mica patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, turism, informatica etc.IV. 2. GRUPA MAJORA 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplica în practica cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de arta; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.Subgrupe majore componente:21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii23 Profesori în învăţământul superior secundar şi asimilaţi24 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeIV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21Fizicieni, matematicieni şi ingineriFizicienii, matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplica în practica cunoştinţele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei; avizează proiecte de construcţii, sistematizare, reţele de circulaţie rutiera, echipamente, maşini, metode de exploatare miniera; efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc harti; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse şi procedee; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe minore componente:211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi213 Specialişti în informatica214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)215 Ingineri în industria textila, pielărie şi alimentara216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţiiIV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211Fizicieni, chimişti şi asimilaţiFizicienii, chimistii şi specialiştii asimilaţi aplica cunoştinţele ştiinţifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei şi geofizicii; aplica cunoştinţele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigaţiei, explorării spaţiale, exploatării resurselor de petrol şi gaze, altor resurse minerale şi apei; în telecomunicaţii şi alte servicii sau construcţii civile; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe de baza componente:2111 Fizicieni şi astronomi2112 Meteorologi2113 Chimişti2114 Geologi, geofizicieni2111 FIZICIENI ŞIASTRONOMIFizicienii şi astronomii efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în stare solida şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatura şi presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa şi analizează fenomenele cereşti; aplica cunoştinţele legate de fizica şi astronomie în industrie, medicina şi în domeniul militar.Ocupaţii componente:211101 fizician2112 METEOROLOGIMeteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătăţesc sau dezvolta concepte, teorii şi metode operaţionale care se refera la compoziţia, structura şi dinamica atmosferei; investigheaza direcţia şi viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidităţii şi alte fenomene ca formarea cetei şi precipitaţiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviaţie, în marina, agricultura şi alte domenii pentru informarea publicului.Ocupaţii componente:211201 meteorolog211202 prognozator meteo211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic2113 CHIMIŞTIChimistii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziţiei chimice a diferitelor substanţe, materii şi produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor, produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale.Ocupaţii componente:211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENIGeologii, geofizicienii şi geografii studiază compoziţia şi structura scoartei terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formaţiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forţei gravitaţionale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosfera; identifica zăcăminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora.Ocupaţii componente:211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedologIV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţiMatematicienii, statisticienii şi asimilaţii acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice, actuariale şi statistice; pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează şi le interpretează, întocmind rapoarte şi comunicări ştiinţifice.Grupe de baza componente:2121 Matematicieni şi asimilaţi2122 Specialişti statisticieni2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAŢIMatematicienii şi asimilaţii acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale, avizează utilizarea acestora în ştiinţele tehnice, agronomie, medicina şi alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme.Ocupaţii componente:212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENIStatisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice, concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupa de publicarea lor.Ocupaţii componente:212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector specialitate statistician212204 referent de specialitate statisticianIV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213Specialişti în informaticaSpecialiştii în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvolta sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare.Grupe de baza componente:2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatica2139 Specialişti în informatica neclasificaţi în grupele de baza anterioare2131 ANALIŞTI, PROGRAMATORI, PROIECTANŢI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANŢI ÎN INFORMATICAAnaliştii, programatorii, proiectanţii de sisteme informatice, consultanţii în informatica concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvolta sisteme informatice, programe şi documentaţia tehnica aferenta; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.Ocupaţii componente:213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatica2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICA, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialiştii în informatica neclasificaţi în grupa de baza anterioara concep, realizează şi aplica metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor; instaleaza, întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul; gestionează reţele de calculatoare.Ocupaţii componente:213901 inginer de sistem în informatica213902 administrator de retea de calculatoareIV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)nda.coArhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora proiectează şi avizează proiecte de construcţii, de sistematizare urbana, reţele de circulaţie rutiera şi de amenajare peisagistica; avizează şi supraveghează lucrările de construcţii civile şi industriale, sistemele electrice şi electronice, maşinile, echipamentul şi instalaţiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substanţe; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale şi altor substanţe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifica materialelor şi produselor.Grupe de baza componente:2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni şi electricieni2144 Ingineri electronişti în transporturi, posta şi telecomunicaţii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimişti şi în chimia industriala2147 Ingineri minieri, petrolişti şi metalurgişti2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de baza anterioare2141 ARHITECŢI ÎN URBANISTICĂ ŞIAMENAJAREA TERITORIULUIArhitecţii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale şi cai rutiere; elaborează schiţe şi planuri de detaliu pentru construcţii şi restaurări; identifica şi găsesc cele mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistica, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementari în vigoare.Ocupaţii componente:214101 arhitect clădiri214102 conductor arhitect214103 arhitect urbanism, peisagistica şi amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurări214105 consilier arhitect214106 expert arhitect214107 inspector specialitate arhitect214108 referent de specialitate arhitect214109 proiectant arhitect2142 INGINERI CONSTRUCTORIInginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcţie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice; organizează şi conduc şantierele de construcţii, întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii.Ocupaţii componente:214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole214203 inginer instalaţii pentru construcţii214204 inginer cai ferate, drumuri şi poduri214205 inginer construcţii hidrotehnice214206 inginer constructor instalaţii214207 proiectant inginer instalaţii214208 proiectant inginer construcţii214209 consilier inginer construcţii214210 expert inginer construcţii214211 inspector specialitate inginer construcţii214212 referent de specialitate inginer construcţii2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞIELECTRICIENIInginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie şi distribuţie a energiei; stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcţionarii eficiente a motoarelor şi echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuţie a energiei.Ocupaţii componente:214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale214303 dispecer retea distribuţie214304 dispecer reţele de inalta tensiune214305 inginer electroenergetica214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetica214308 inginer energetica industriala214309 inginer termoenergetica214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer reţele electrice214313 subinginer reţele electrice214314 inginer hidroenergetica214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice2144 INGINERI ELECTRONIŞTI ÎN TRANSPORTURI, POSTA ŞITELECOMUNICATIIInginerii electronişti, în transporturi, posta şi telecomunicaţii construiesc sisteme electronice, avizează funcţionarea lor, le asigura întreţinerea şi repararea, nominalizează şi conduc producţia, instalaţiile şi sistemele de telecomunicaţii, stabilesc controlul standardelor şi modalităţilor de funcţionare eficienta şi în siguranţă a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.Ocupaţii componente:214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigaţie214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer producţie214410 inginer sunet214411 instructor instalaţii214412 instructor linii214413 revizor siguranţa circulaţiei feroviare214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de recepţie şi control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic214421 inginer electromecanic214422 subinginer electromecanic214423 ofiţer punte214424 ofiţer mecanic214425 ofiţer electrician214426 căpitan secund214427 ofiţer aspirant214428 căpitan de port2145 INGINERI MECANICIInginerii mecanici construiesc maşini, mecanisme şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora, asigura întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.Ocupaţii componente:214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic214503 inginer electromecanic miner214504 inginer material rulant cale ferata214505 inginer mecanica agricola214506 inginer aviaţie214507 inginer nave214508 inginer maşini unelte214509 inginer mecanica fina214510 inginer maşini termice214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic maşini instalaţii miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini214521 subinginer mecanic utilajul şi tehnica sudurii214522 subinginer mecanic mecanica fina214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata214524 subinginer mecanic mecanica agricola214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie214528 subinginer mecanic construcţii corp de nava214529 subinginer mecanic instalaţii navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector specialitate inginer mecanic214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer îmbunătăţiri funciare2146 INGINERI PETROCHIMIŞTI ŞIIN CHIMIA INDUSTRIALAInginerii petrochimişti şi în chimia industriala avizează procedee aplicabile la scara industriala, pentru producţia diferitelor substanţe şi articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producţie, colaborează cu inginerii mecanici şi automatiştii în asigurarea funcţionarii instalaţiilor specifice.Ocupaţii componente:214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist2147 INGINERI MINIERI, PETROLIŞTI ŞIMETALURGISTIInginerii minieri, petrolişti şi metalurgişti avizează tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.Ocupaţii componente:214701 inginer metalurgie extractivă214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrări metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasa214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ŞITOPOGRAFIInginerii geodezi, cartografi şi topografi aplica metode şi tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situaţiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafeţelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice, grafice şi fotografice.Ocupaţii componente:214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez2149 ARHITECŢI, INGINERI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREArhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora care nu sunt cuprinşi în celelalte grupe de baza urmăresc organizarea muncii, creşterea randamentului producţiei, acorda consultaţii şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări şi verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricaţie.Ocupaţii componente:214901 alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţiIV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215Ingineri în industria textila-pielărie şi industria alimentaraInginerii din industria textila-pielărie şi industria alimentara elaborează tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie şi alimentare; colaborează cu inginerii mecanici şi alţi specialişti de profil la montarea şi funcţionarea instalaţiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse.Grupe de baza componente:2151 Ingineri în industria textila şi pielărie2152 Ingineri în industria alimentara2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILA ŞIPIELARIEInginerii din industria textila şi pielărie elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii, supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor, fabricaţia de fire, ţesături, tricotaje, confecţii (din textile, blănuri, piei) şi încălţăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.Ocupaţii componente:215101 inginer confecţii piele şi înlocuitori215102 inginer textile, pielărie215103 inginer tricotaje, confecţii215104 subinginer textile, pielărie215105 proiectant inginer textile, pielărie215106 consilier inginer textile, pielărie215107 expert inginer textile, pielărie215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARAInginerii din industria alimentara elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.Ocupaţii componente:215201 inginer în industria alimentara215202 subinginer în industria alimentara215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentara215205 expert inginer industria alimentara215206 inspector specialitate inginer industria alimentara215207 referent de specialitate inginer industria alimentaraIV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţiiInginerii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii de fabricaţie a mobilei, stratificatelor şi furnirelor; elaborează retetele de fabricaţie a amestecurilor de sticla şi controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticla şi geamuri; elaborează retetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porţelan, faianta şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricaţie a celulozei şi hârtiei, precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.Grupe de baza componente:2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUIInginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătăţesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor şi furnirelor, proiectează şi supraveghează executarea de produse finite.Ocupaţii componente:216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ŞIMATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează reţete de fabricaţie a amestecurilor de sticla şi ceramica, controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătăţesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).Ocupaţii componente:216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216203 inginer materiale de construcţii216204 subinginer materiale de construcţii216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216209 proiectant inginer ceramica sticla216210 chimist în materiale oxidice (sticla, ceramica)2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞIHARTIEIInginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza şi hârtie.Ocupaţii componente:216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei216302 proiectant inginer celuloza şi hârtie216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtieiIV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţiiSpecialiştii în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătăţesc şi le ameliorează, aplicând cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei şi medicinei; aplica cunoştinţele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanţe; studiază bolile care afectează plantele, fiintele umane sau animale; isi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate.Grupe minore componente:221 Specialişti în biologie şi agronomie222 Medici şi asimilaţiIV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221Specialişti în biologie şi agronomieSpecialiştii din biologie şi agronomie aplica cunoştinţele dobândite la studiul vieţii umane, animale şi vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, ţesuturi celule, microorganisme şi la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanţe; isi dau avizul în activităţile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate.Grupe de baza componente:2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilaţi2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici2214 Ingineri clinici2211 BIOLOGI, BOTANIŞTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ŞI ASIMILAŢIBiologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilaţii acestora aplica cunoştinţele de specialitate în industrie şi medicina şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate.Ocupaţii componente:221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ŞI ASIMILAŢIBacteriologii, farmacologii şi asimilaţii acestora aplica cunoştinţele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi.Ocupaţii componente:221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist221207 inspector specialitate biochimist221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞISILVICIInginerii agronomi, zootehnişti şi silvici supraveghează şi indruma activitatea din zootehnie şi culturile horticole; asigura creşterea suprafeţelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate.Ocupaţii componente:221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector specialitate inginer agronom221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultura221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultura221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector specialitate inginer silvic221322 referent specialitate inginer silvic221323 inginer îmbunătăţiri funciare221324 subinginer silvicIV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222Medici şi asimilaţiMedicii şi asimilaţii acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează fiintele umane şi animalele; avizează masurile preventive şi curative, întocmesc rapoarte şi susţin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiinţifice de specialitate.Grupe de baza componente:2221 Medici medicina generala2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacişti2229 Medici şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de baza anterioare2221 MEDICI MEDICINA GENERALAMedicii de medicina generala şi pediatrie acorda consultaţii şi tratează tulburările şi maladiile care afectează fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienţii, prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor.Ocupaţii componente:222101 medic medicina generala222102 medic rezident222103 medic de specialitate222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic2222 MEDICI STOMATOLOGIMedicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acorda consultaţii şi aplica tratamente profilactice şi curative în afecţiunile dentare şi ale cavităţii bucale; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice la reuniunile ştiinţifice de specialitate.Ocupaţii componente:222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate2223 MEDICI VETERINARIMedicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccineaza animalele; avizează consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica şi radiologica a sănătăţii animalelor şi a hranei acestora; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice.Ocupaţii componente:222301 epizotolog222302 medic veterinar2224 FARMACIŞTIFarmaciştii aplica cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele după prescripţia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandări pacienţilor referitoare la posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente în spitale, vand medicamente în farmacii; ţin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente şi a stupefiantelor; controlează natura, puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau masuri de control a acestora.Ocupaţii componente:222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate2229 MEDICI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMedicii specializaţi în alte domenii decat cele nominalizate şi asimilaţii acestora examinează pacienţii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuala şi auditiva a acestora, fac analize şi teste de laborator; avizează desfăşurarea unor activităţi în condiţii igienice; examinează cadavre şi stabilesc cauza şi împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează şi indruma exerciţiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacităţii de muncă a pacienţilor; fac parte din echipele de asistenţă, diagnostica, curativa, preventiva şi de cercetare medicala, asigura siguranţa în exploatarea, întreţinerea şi manipularea echipamentului medical.Ocupaţii componente:222901 medic igienist222902 medic expertiza a capacităţii de muncă222903 medic legist222904 profesor de cultura fizica medicalaIV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23Profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţiProfesorii din învăţământul superior, secundar şi asimilaţii acestora predau, la diferite niveluri, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătăţesc sau completeaza; isi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc şi educă handicapaţi; elaborează şi modifica programe de studii; verifica şi avizează metode şi mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea învăţământului şi activităţilor şcolare şi universitare.Grupe minore componente:231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior232 Profesori în învăţământul secundar233 Profesori în învăţământul primar234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor235 Alţi specialişti în învăţământIV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superiorProfesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.Grupe de baza componente:2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENŢIARI, LECTORI, ASISTENŢI ŞI ASIMILAŢI OCUPAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIORProfesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifica programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.Ocupaţii componente:231001 asistent universitar231002 conferenţiar universitar231003 expert (centre de perfecţionare)231004 lector universitar231005 preparator învăţământul universitar231006 profesor universitarIV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232Profesori în învăţământul secundarProfesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţământul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului secundar şi desfăşoară alte activităţi conexe.Grupe de baza componente:2321 Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 Profesori în învăţământul gimnazial2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRIProfesorii din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; pregătesc cursuri şi planuri de predare, testează cunoştinţele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind muncă elevilor, consultandu-se în acest sens cu părinţii elevilor şi cu alte cadre didactice; participa la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităţilor în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)Ocupaţii componente:232101 profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIALProfesorii din învăţământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învăţământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează şi examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se în acest sens cu părinţii acestora, precum şi cu celelalte cadre didactice; organizează activităţi extraşcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).Ocupaţii componente:232201 profesor în învăţământul gimnazialIV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233Profesori în învăţământul primarProfesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.Grupe de baza componente:2331 Profesori în învăţământul primar2332 Profesori în învăţământul preşcolar2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARProfesorii din învăţământul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţământ primar, în cadrul programului de studii impus.Ocupaţii componente:233101 profesor în învăţământul primar2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLARProfesorii din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale, activităţi educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizica, mentala şi sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.Ocupaţii componente:233201 profesor în învăţământul preşcolarIV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilorProfesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor supraveghează copii, adolescenţi sau adulţi handicapaţi fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunoştinţele elementare; adapteaza programele şcolare diferitelor categorii de handicapaţi care le sunt încredinţaţi; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).Grupe de baza componente:2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor2340 PROFESORI SPECIALIZAŢI PENTRU RECUPERAREA ŞIEDUCAREA HANDICAPAŢILORProfesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului; îi testează, îi notează şi le urmăresc progresele; colaborează cu părinţii, conducerea scolii, personalul de îngrijire şi asistenţii sociali în vederea recuperării elevilor handicapaţi.Ocupaţii componente:234001 defectolog234002 logopedIV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235Alţi specialişti în învăţământSpecialiştii din învăţământ, altii decat cei încadraţi în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire scolara, le actualizează şi le avizează, controlează activitatea personalului din învăţământ şi rezultatele obţinute în aplicarea programelor şcolare şi, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.Grupe de baza componente:2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic2352 Inspectori în învăţământ2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de baza anterioare2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ŞIPEDAGOGICCercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare, le îmbunătăţesc şi avizează eventuale restructurări; avizează conţinutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştinţelor.Ocupaţii componente:235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTInspectorii din învăţământ controlează şi examinează munca personalului didactic, rezultatele obţinute prin aplicarea programelor de studiu şi, dacă este cazul, propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educaţia.Ocupaţii componente:235201 consilier învăţământ235202 expert învăţământ235203 inspector învăţământ235204 referent de specialitate în învăţământ2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREÎn aceasta grupa de baza sunt cuprinşi specialiştii din învăţământ care nu se regăsesc în grupele de baza enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.Ocupaţii componente:235901 secretar institut, facultateIV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decat cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practica dreptul, concep, creează sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.Grupe minore componente:241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale242 Jurişti243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi244 Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi246 Membri ai clerului247 Specialişti în administraţia publică248 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematica şi statistica250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatica251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentara253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridice258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanisticeIV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241Specialişti cu funcţii administrative şi comercialeSpecialiştii cu funcţii administrative şi comerciale studiază, organizează şi executa operaţii contabile sau operaţii legate de politica de personal şi orientare profesională; se consacra activităţii organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi.Grupe de baza componente:2411 Specialişti în sistemul financiar-bancar2412 Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului2419 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de baza anterioare2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCARSpecialiştii în domeniul financiar-bancar avizează operaţiuni financiar-bancare, efectuează operaţiuni financiare şi contabile; întocmesc şi vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaraţiilor; acorda consultaţii în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; verifica lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiar-contabile.Ocupaţii componente:241101 cenzor241102 comisar garda financiara241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞIPREGATIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUISpecialiştii în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveşte recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională şi acorda consultaţii celor interesaţi în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.Ocupaţii componente:241201 consilier forta de muncă şi şomaj241202 expert forta de muncă şi şomaj241203 inspector de specialitate forta de muncă şi şomaj241204 inspector protecţia muncii241205 instructor pregătire profesională241206 referent de specialitate forta de muncă şi şomaj241207 expert instructor pregătire profesională241208 consilier orientare privind cariera2419 SPECIALIŞTI CU FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞICOMERCIALE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARESpecialiştii cu funcţii administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacra activităţilor de analiza şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluţiei în perspectiva a cererii; organizează şi coordonează campaniile publicitare. Studiază şi avizează problemele pe care le ridica crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic, organizatoric şi comercial; acorda consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor.Ocupaţii componente:241901 administrator editura241902 administrator publicaţii241903 agent consular241904 organizator activitate turism241905 ataşat diplomatic241906 consul241907 controlor vamal (studii superioare)241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relaţii241911 organizator târguri şi expoziţii241912 prezentator expoziţii241913 referent relaţii externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economicIV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242JuriştiJuristii specialişti în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acorda consultaţii juridice, pledează sau susţin procese în faţa instanţelor judecătoreşti, judeca şi pronunta hotărâri judecătoreşti; reprezintă Ministerul Public şi cer aplicarea legii.Grupe de baza componente:2421 Avocaţi2422 Magistraţi (judecători, procurori)2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de baza anterioare2421 AVOCAŢIAvocaţii acorda asistenţă juridica persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept şi a justiţiei.Ocupaţii componente:242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic2422 MAGISTRAŢI (JUDECĂTORI, PROCURORI)Magistraţii pot fi judecători în cadrul instanţelor judecătoreşti, inamovibili investiti, prin lege, cu atribuţii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ şi alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, însărcinaţi să sesizeze instanţele judecătoreşti pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societăţii; efectuează sau supraveghează urmărirea penala, sesizează instanţele de judecata şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de lege.Ocupaţii componente:242201 procuror242202 judecător şi asimilaţi242203 magistrat asistent2429 JURIŞTI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREJuristii, altii decat cei clasificaţi în grupele de baza anterioare, exercita funcţii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.Ocupaţii componente:242901 expert criminalist242902 executor judecătoresc242903 inspector justiţie242904 expert jurist242905 consilier de justiţie242906 referent de specialitate în justiţie242907 notarIV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţiArhivistii, bibliotecarii, documentaristii şi specialiştii asimilaţi dezvolta şi conserva colecţiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii şi instituţii similare; cercetează colecţiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza şi le ordonează; organizează colecţiile şi expoziţiile din muzee, galerii şi instituţii similare.Grupe de baza componente:2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de arta şi monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi2431 ARHIVIŞTI ŞICONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA ŞIMONUMENTELOR ISTORICEArhivistii şi conservatorii operelor de arta şi monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecţiilor de arta şi a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta şi alte piese sau obiecte şi organizează expoziţii în muzee şi galerii; evaluează obiectele de arhiva, le completeaza, le ţin evidenta, le clasifica şi le conserva.Ocupaţii componente:243101 arhivist243102 conservator opere de arta şi monumente istorice243103 muzeograf243104 restaurator opere de arta şi monumente istorice243105 conservator arhiva243106 restaurator arhiva2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIŞTI ŞI ASIMILAŢIBibliotecarii, documentaristii şi specialiştii asimilaţi colectioneaza, completeaza şi conserva în mod sistematic carti, periodice şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selectioneaza lucrări şi alte documente în vederea achiziţionării; oferă informaţii din fondul documentar propriu sau obţinute prin reţeaua de schimb intre bibliotecari, cercetători specializaţi sau alţi utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie şi analizează sau modifica serviciile, în funcţie de necesităţile formulate de utilizatori.Ocupaţii componente:243201 bibliograf243202 bibliotecar cu studii superioare243203 documentarist243204 referent difuzare carte243205 lector carteIV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanisteSpecialiştii în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează cercetări teoretice şi aplicative; aplica cunoştinţele acumulate în filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie şi alte ştiinţe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o colectivitate; identifica, oferă şi aplica soluţii în domeniile enunţate; studiază originea şi evoluţia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale şi colective, asigura traduceri şi interpretări din alte limbi.Grupe de baza componente:2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi2445 Psihologi2446 Specialişti în activitatea sociala2441 ECONOMIŞTI (EXCLUSIV SPECIALSTI STATISTICIENI ŞICEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)Economistii activează pe pieţele naţionale de bunuri, servicii şi forta de muncă şi rezolva probleme economice vizând producţia, costurile acesteia, activitatea umana şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie consultaţii în acest sens.Ocupaţii componente:244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica244107 consultant în management244108 tehnician economist2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ŞI ASIMILAŢISociologii, antropologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii şi evoluţiei umanităţii şi relaţiei dintre activitatea umana şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoştinţelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale, aplicabile anumitor categorii de populaţie şi regiuni.Ocupaţii componente:244201 sociolog244202 geograf2443 FILOZOFI, ISTORICI ŞISPECIALISTI ÎN ŞTIINŢE POLITICEFilozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice studiază, interpretează şi dezvolta concepte şi teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile şi semnificaţia iniţiativelor, experienţei şi existentei umane; consulta şi compara surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum şi surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice şi prezintă constatările şi concluziile sub forma de publicaţii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizaţii sau persoane interesate.Ocupaţii componente:244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog2444 LINGVIŞTI, TRADUCĂTORI ŞIINTERPRETILingvistii, traducătorii şi interpreţii studiază relaţiile existente intre limbile materne, originea şi evoluţia cuvintelor, gramatica şi sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor şi lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor şi terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor şi altor instrumente, în vederea creşterii productivităţii şi ameliorării calităţii traducerilor; interpretează texte sau asigura translaţia directa cu ocazia conferinţelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.Ocupaţii componente:244401 filolog244402 interpret244403 interpret relaţii diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducător244407 translator2445 PSIHOLOGIPsihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale şi colective şi aplica cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează şi determina caracteristicile mentale şi aptitudinile şi acorda consultaţii; analizează influenta ereditatii şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalitatii şi comportamentului indivizilor.Ocupaţii componente:244501 psiholog244502 psihopedagog2446 SPECIALIŞTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALASpecialiştii în activitatea sociala oferă consultaţii în probleme sociale şi conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăţilor personale sau sociale; culeg informaţii necesare acordării de consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor; analizează situaţia persoanelor asistate şi a handicapaţilor şi propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.Ocupaţii componente:244601 asistent social nivel superiorIV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţiScriitorii, artiştii creatori şi interpreţii concep şi creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpretează roluri în diferite reprezentaţii, sau le regizeaza.Grupe de baza componente:2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreţi2454 Coregrafi şi dansatori2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole2451 SCRIITORI, ZIARIŞTI ŞI ASIMILAŢIScriitorii, ziariştii şi asimilaţii acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora şi a altor creaţii artistice; redactează şi corectează informaţii, articole, comentarii; intervieveaza personalităţi politice în timpul conferinţelor de presa şi cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio şi televiziune; concep şi redactează manuale, broşuri şi publicaţii analoge.Ocupaţii componente:245101 caricaturist245102 comentator publicist245103 corector245104 corespondent special (ţară şi străinătate)245105 corespondent radio245106 corespondent presa245107 critic de arta245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presa/editura245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redacţie245119 secretar responsabil de agenţie245120 sef agenţie publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator politic245127 desenator artistic2452 SCULPTORI, PICTORI ŞI ASIMILAŢISculptorii, pictorii şi asimilaţii acestora creează şi executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemănătoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau ameninţate cu degradarea.Ocupaţii componente:245201 artist plastic245202 desenator film animaţie245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor245208 sculptor păpuşi245209 restaurator tablouri2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ŞICANTARETICompozitorii, muzicienii şi cântăreţii compun şi aranjează opere muzicale, dirijează execuţia sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formaţii; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activităţi conexe în domeniul propriu de activitate.Ocupaţii componente:245301 acompaniator245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist245306 dirijor245307 ilustrator muzical245308 maestru studii canto245309 instrumentist245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 sef orchestra245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur opera245317 copiator note muzicale2454 COREGRAFI ŞIDANSATORICoregrafii şi dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspiraţie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.Ocupaţii componente:245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet2455 ACTORI ŞIREGIZORI DE FILM, TEATRU ŞIALTE SPECTACOLEActorii şi regizorii de film, teatru şi alte spectacole interpretează roluri în producţiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producţii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore şi luminoase.Ocupaţii componente:245501 actor245502 actor mânuitor de păpuşi245503 artist circ245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor retea cinematografica245508 lector scenarii245509 macheur245510 peruchier245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar sef producţie film245519 sufleur teatruIV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246Membri ai cleruluiMembrii clerului sunt angajaţi în practici de perpetuare a tradiţiilor şi convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere; în acest sens, oficiază servicii religioase şi isi asuma diverse funcţii administrative şi sociale în cadrul unor comunităţi religioase şi acorda consultaţii spirituale şi morale, potrivit religiei profesate.Grupe de baza componente:2460 Membri ai clerului2460 MEMBRI AI CLERULUIMembrii clerului propaga tradiţiile, practicile şi credintele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creaţie, rugăciune, ofrande.Ocupaţii componente:246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasames246008 cantaret bisericesc246009 consilier culte246010 conducător arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 păstor246026 patriarh246027 preot246028 preşedinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 staret - stareta246034 treibar246035 vestitor246036 vicarIV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247Specialişti în administraţia publicăSpecialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplica reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează şi analizează informaţii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri şi acorda audiente solicitanţilor.Grupe de baza componente:2470 Specialişti în administraţia publică2470 SPECIALIŞTI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂSpecialiştii în administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplica legislaţia în vigoare, centralizează şi prelucrează date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acorda audiente.Ocupaţii componente:247001 consilier administraţia publică247002 expert administraţia publică247003 inspector de specialitate administraţia publică247004 referent de specialitate administraţia publică247005 consultant administraţie publicăIV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimiceCercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor fizice şi chimice efectuează cercetări fundamentale şi aplicative asupra conceptelor, teoriilor şi procedeelor cunoscute, le perfecţionează sau dezvolta, elaborează noi teorii, metode şi tehnici.Grupe de baza componente:2481 Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizica şi astronomie2482 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie2483 Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie2484 Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică2481 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FIZICA ŞIASTRONOMIECercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul fizicii şi astronomiei efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative asupra nucleului şi particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăţilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice şi proprietăţilor fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii şi spectroscopiei, a stării condensate a materiei.Ocupaţii componente:248101 cercetător în fizica248102 asistent de cercetare în fizica248103 cercetător în fizica-chimie248104 asistent de cercetare în fizica-chimie248105 cercetător în fizica tehnologica248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica248107 cercetător în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie2482 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii şi cercetări asupra factorilor care influenteza şi determina starea vremii; fac determinări şi studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii şi umidităţii, formarea şi deplasarea norilor şi curenţilor de aer, radiaţiilor solare, pe baza cărora întocmesc harti, prognoze pe termen scurt şi lung.Ocupaţii componente:248201 cercetător în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie2483 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CHIMIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative privind mecanismele de reacţie, caracterizarea şi determinarea compoziţiilor substanţelor naturale şi sintetice utilizabile în industrie, agricultura, protecţia mediului, medicina, energetica. Elaborează procedee şi metode pentru identificarea compoziţiilor chimice şi a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici şi principii noi.Ocupaţii componente:248301 cercetător în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetător în biochimie tehnologica248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica248305 cercetător în chimie fizica248306 asistent de cercetare în chimie fizica2484 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ŞIGEOFIZICACercetătorii şi asistenţii de cercetare din geologie şi geofizică efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru descifrarea alcătuirii şi evoluţiei geologice a teritoriului, punerea în evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale şi ape minerale; elaborează metode, procedee şi tehnici pentru identificarea zonelor cu substanţe utile, întocmesc harti.Ocupaţii componente:248401 cercetător în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetător în geologie tehnica248404 asistent de cercetare în geologie tehnica248405 cercetător în geofizică248406 asistent de cercetare în geofizică248407 cercetător în mineralogia tehnica şi experimentala248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica şi experimentala248409 cercetător în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetător în geologie petroliera248412 asistent de cercetare în geologie petrolieraIV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematica şi statisticaCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul matematicii şi statisticii efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la teorii şi aplicaţii ale matematicii şi statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice şi ştiinţifice.Grupe de baza componente:2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematica2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistica2491 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MATEMATICACercetătorii şi asistenţii de cercetare în matematica desfăşoară activităţi de cercetare fundamentala şi aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuaţii diferenţiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Ocupaţii componente:249101 cercetător în matematica249102 asistent de cercetare în matematica249103 cercetător în matematica mecanica249104 asistent de cercetare în matematica-mecanica249105 cercetător în matematica aplicata249106 asistent de cercetare în matematica aplicata249107 cercetător în matematica-fizica249108 asistent de cercetare în matematica-fizica249109 cercetător în matematica informatica249110 asistent de cercetare în matematica informatica2492 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE STATISTICACercetătorii şi asistenţii de cercetare în statistica desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice în medicina, biologie, ştiinţe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilităţii, controlul statistic al calităţii.Ocupaţii componente:249201 cercetător în statistica249202 asistent de cercetare în statistica249203 cercetător în demografie249204 asistent de cercetare în demografieIV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250Cercetători şi asistenţi de cercetare în informaticaCercetătorii şi asistenţii de cercetare din informatica efectuează cercetări avansate şi aplicative privind sistemele informatice, elaborează şi dezvolta programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice şi metodologii.Grupe de baza componente:2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatica2501 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INFORMATICACercetătorii şi asistenţii de cercetare în informatica efectuează cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile şi mijloacele de prelucrare a informaţiei; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme şi standarde specifice; identifica soluţii conceptuale tehnice şi organizaţionale de informatizare; întocmesc comunicări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.Ocupaţii componente:250101 cercetător în informatica250102 asistent de cercetare în informaticaIV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehniceCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentala, aplicativa şi de dezvoltare prin care se obţin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare şi de prelucrare a substanţelor şi a materialelor, de manipulare şi servire a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor.Grupe de baza componente:2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectura şi urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii2513 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetica şi electrotehnica2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronica, transporturi şi telecomunicaţii2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanica2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industriala2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie2511 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURA ŞIURBANISMCercetătorii ştiinţifici şi asistenţii de cercetare în arhitectura şi urbanism efectuează cercetări şi elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituţii de cultura, învăţământ, cult, instituţii publice şi de sănătate, amenajări de localităţi, creează design-ul produselor industriale şi a bunurilor de consum.Ocupaţii componente:251101 cercetător în arhitectura251102 asistent de cercetare în arhitectura251103 cercetător în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)251107 cercetător în arte plastice-sticla, ceramica, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticla, ceramica, metal2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCŢIICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în construcţii efectuează studii şi lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcţiilor civile, industriale, drumuri şi poduri; studii şi cercetări legate de fizica construcţiilor; sistemele de construcţii, metode şi tehnici de testare a elementelor de construcţii şi ale construcţiilor.Ocupaţii componente:251201 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole251202 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole251203 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole251204 cercetător în construcţii de cai ferate, drumuri şi poduri251205 inginer de cercetare în construcţii de cai ferate, drumuri şi poduri251206 asistent de cercetare în construcţii de cai ferate, drumuri şi poduri251207 cercetător în construcţii hidrotehnice251208 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice251209 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului251211 cercetător în construcţii miniere251212 inginer de cercetare în construcţii miniere251213 asistent de cercetare în construcţii miniere251214 cercetător în instalaţii251215 inginer de cercetare în instalaţii251216 asistent de cercetare în instalaţii2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ENERGETICA ŞIELECTROTEHNICACercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul energeticii şi electrotehnicii desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa şi inalta tensiune, instrumente de control, precum şi tehnologii de obţinere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul şi distribuirea energiei electrice, precum şi sisteme pentru asigurarea funcţionarii şi securităţii sistemului energetic.Ocupaţii componente:251301 cercetător în electrotehnica251302 inginer de cercetare în electrotehnica251303 asistent de cercetare în electrotehnica251304 cercetător în electrofizica251305 inginer de cercetare în electrofizica251306 asistent de cercetare în electrofizica251307 cercetător în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetător în electromecanica251311 inginer de cercetare în electromecanica251312 asistent de cercetare în electromecanica251313 cercetător roboti industriali251314 inginer de cercetare roboti industriali251315 asistent de cercetare roboti industriali251316 cercetător în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetător în electroenergetica251323 inginer de cercetare în electroenergetica251324 asistent de cercetare în electroenergetica251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetător în energetica industriala251329 inginer de cercetare în energetica industriala251330 asistent de cercetare în energetica industriala2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI ŞITELECOMUNICATIICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul electronicii, transportului şi telecomunicaţiilor desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice şi microelectronice, dispozitive, aparatura electronica şi de radiocomunicaţii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.Ocupaţii componente:251401 cercetător în electronica aplicata251402 inginer de cercetare în electronica aplicata251403 asistent de cercetare în electronica aplicata251404 cercetător în comunicaţii251405 inginer de cercetare în comunicaţii251406 asistent de cercetare în comunicaţii251407 cercetător în microelectronica251408 inginer de cercetare în microelectronica251409 asistent de cercetare în microelectronica251410 cercetător în telecomenzi şi electronica în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronica în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronica în transporturi251413 cercetător în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetător în automatica251417 inginer de cercetare în automatica251418 asistent de cercetare în automatica2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MECANICACercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece şi la cald, pentru obţinerea de piese subansamble şi utilaje. Elaborează tehnologii şi proiectează nave, aeronave, maşini şi sisteme de maşini, echipamente, instalaţii, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protecţiei mediului, transportului şi ambalării produselor.Ocupaţii componente:251501 cercetător de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetător în construcţii aerospaţiale251505 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale251506 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale251507 cercetător în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetător în echipamente şi instalaţii bord251511 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord251513 cercetător în maşini şi echipamente termice251514 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice251516 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice251517 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251519 cercetător în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetător în mecanica fina251523 inginer de cercetare în mecanica fina251524 asistent de cercetare în mecanica fina251525 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini251528 cercetător în construcţii de maşini agricole251529 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole251530 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole251531 cercetător în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare251535 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare251537 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării251538 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251540 cercetător în creaţia tehnica în construcţia de maşini251541 inginer de cercetare în creaţia tehnica în construcţia de maşini251542 asistent de cercetare în creaţia tehnica în construcţia de maşini251543 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice251544 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice251545 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice251546 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251547 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251549 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale251550 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ŞICHIMIE INDUSTRIALACercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul petrochimiei şi chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza şi tehnologia de obţinere şi prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici şi performante noi, utilizabile în industrie, privind extracţia metalelor, minereurilor, apei, petrolului şi gazelor, medicina, agricultura, protecţia mediului, energetica, alimentaţiei.Ocupaţii componente:251601 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice251604 cercetător în tehnologia substanţelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice251607 cercetător în petrochimie şi carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie251610 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ŞIMETALURGIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului şi metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme şi procedee de extracţie şi preparare a cărbunilor, substanţelor utile - metale şi nemetalifere, conţinute în minereuri, obţinerea de fonte, oteluri şi alte metale, aliaje, cocs şi produse cărbunoase şi refractare.Ocupaţii componente:251701 cercetător în exploatări miniere251702 inginer de cercetare în exploatări miniere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere251704 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile251707 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)251710 cercetător în topografie miniera251711 inginer de cercetare în topografie miniera251712 asistent de cercetare în topografie miniera251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetător în metalurgia neferoasa251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa251719 cercetător în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251725 cercetător în stiinta materialelor251726 inginer de cercetare în stiinta materialelor251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor251728 cercetător în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEODEZIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de măsurare a configuraţiei pământului, precum şi de redare grafica a acestora; întocmesc harti topografice.Ocupaţii componente:251801 cercetător în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetător în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastruIV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentaraCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniile textile, pielărie şi industrie alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor şi fibrelor textile, a pieilor şi blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obţinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial şi alimentar.Grupe de baza componente:2521 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile, pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentara2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obţinere de ţesături şi tricoturi, de obţinere a pielii şi înlocuitorilor, de confecţionare a produselor de uz personal, casnic şi industrial din ţesături, tricoturi, piele şi înlocuitori din piele.Ocupaţii componente:252101 cercetător în filatura-tesatorie252102 inginer de cercetare în filatura-tesatorie252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie252104 cercetător în tricotaje-confecţii textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile252107 cercetător în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252110 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori252111 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori252112 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARACercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în industria alimentara efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare şi băuturi, creşterea intensiva a peştilor în captivitate; elaborează metode şi tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.Ocupaţii componente:252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252204 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare252207 cercetător în pescuit şi acvacultura252208 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultura252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvaculturaIV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor şi a oxizilor metalici.Grupe de baza componente:2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice)2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee şi metode de menţinere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii şi procedee de exploatare şi prelucrare a lemnului, pentru obţinerea de mobilier.Ocupaţii componente:253101 cercetător în exploatări forestiere253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn253105 cercetător în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor şi oxizilor metalici pentru obţinerea de lianţi anorganici, produse din sticla şi ceramica.Ocupaţii componente:253201 cercetător în stiinta şi ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidiceIV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţiiCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţele vieţii efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- şi microscopice, structura şi funcţionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular şi de organism. Studiază geneza şi evoluţia solurilor, fiziologia genetica şi patologia plantelor şi animalelor.Grupe de baza componente:2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie şi ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultura, zootehnie şi silvicultura2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ŞIECOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la studierea şi cunoaşterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- şi microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoaşterea activităţii enzimatice în procesele metabolice, a ţesuturilor conjunctive şi a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcţionarea şi protecţia ecosistemelor, fauna şi flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice şi stratificate.Ocupaţii componente:254101 cercetător în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetător în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetător în botanică254108 asistent de cercetare în botanică254109 cercetător în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetător în ecologie şi protecţia mediului254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ŞIFIZIOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale şi aplicative în domeniul morfologiei, structurii şi altor caracteristici ale organismelor vii, precum şi sistemelor proprii organismului uman, animal şi vegetal, în condiţii normale şi anormale; studiază cauzele şi evoluţia tulburărilor şi maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor şi altor substanţe asupra ţesuturilor, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante şi stabilesc tehnologii de izolare şi extracţie a acestora şi de preparare a medicamentelor.Ocupaţii componente:254201 cercetător stiintific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE ŞISILVICULTURACercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în agricultura, zootehnie şi silvicultura efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se refera la structura şi compoziţia solului, geneza şi evoluţia solului, elaborarea de tehnologii şi metode de fertilizare, combaterea poluării şi degradării solului. Creează genotipuri de cereale şi plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode şi tehnici de combatere a bolilor şi dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultura şi tehnologii de control al animalelor.Ocupaţii componente:254301 cercetător în agricultura254302 inginer de cercetare în agricultura254303 asistent de cercetare în agricultura254304 cercetător în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetător în horticultura254308 inginer de cercetare în horticultura254309 asistent de cercetare în horticultura254310 cercetător în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetător în ingineria genetica254314 asistent de cercetare în ingineria genetica254315 cercetător în silvicultura254316 inginer de cercetare în silvicultura254317 asistent de cercetare în silvicultura254318 cercetător în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultura254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agriculturaIV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicinaCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina efectuează cercetări fundamentale, de laborator şi clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee şi metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare şi eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici şi procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.Grupe de baza componente:2551 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina2552 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie-fizica şi sport2551 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINACercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina generala efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile şi elaborează metodele, procedeele şi tehnicile de tratament şi combatere a bolilor (bronhopulmonare şi TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala şi patologica, psihiatrie, neurologie.Ocupaţii componente:255101 cercetător în medicina generala255102 asistent de cercetare în medicina generala255103 cercetător în medicina traditionala255104 asistent de cercetare în medicina traditionala255105 cercetător în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie2552 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice şi elaborează tehnici şi metode de prevenire, tratament şi combatere.Ocupaţii componente:255201 cercetător în medicina stomatologică255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică2553 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei şi igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode şi tehnici de diagnostic şi tratamente ale bolilor la animale, precum şi producerea şi administrarea de biopreparate.Ocupaţii componente:255301 cercetător în medicina veterinară255302 asistent de cercetare în medicina veterinară2559 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN EDUCAŢIE FIZICA ŞISPORTCercetătorii şi asistenţii de cercetare în educaţie fizica şi sport efectuează cercetări privind tehnicile şi metodele de formare-perfecţionare şi evaluare a sporturilor de performanta.Ocupaţii componente:255901 cercetător în educaţie fizica şi sport255902 asistent de cercetare în educaţie fizica şi sportIV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancarCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar şi control financiar.Grupe de baza componente:2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar2560 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCARCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar şi gestionar şi al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- şi microeconomic.Ocupaţii componente:256001 cercetător în finanţe-banci256002 asistent de cercetare în finanţe-banci256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiarIV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridiceCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituţional, a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acţionare a fiecăreia dintre ele.Grupe de baza componente:2570 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice2570 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituţional a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acţionare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal şi comercial-administrativ.Ocupaţii componente:257001 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridiceIV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanisteCercetătorii şi asistenţii de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigura creşterea economica; elaborează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi evoluţia societăţii, dezvoltarea urbanistică a localităţilor, evoluţia alimentaţiei, realităţile societăţii contemporane.Grupe de baza componente:2581 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie2584 Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistica şi filologie2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie2581 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMICCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări şi studii asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, mecanismului economic de piaţă, modalităţii de formare şi utilizare a capitalului, factorilor care asigura creşterea economica, conjuncturii pieţii, studiilor economice, rolului şi importantei turismului şi serviciilor în economie, cailor de colaborare şi cooperare eficienta internaţională.Ocupaţii componente:258101 cercetător economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetător economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetător economist în economia generala258106 asistent de cercetare economist în economia generala258107 cercetător economist în economie agro-alimentara258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara258109 cercetător economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetător economist în relaţii economice internaţionale258112 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale258113 cercetător economist în gestiunea economica258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica2582 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ŞIGEOGRAFIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei şi geografiei efectuează studii referitoare la evoluţia şi dezvoltarea societăţii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii şi cercetări privind antropologia, antropologia social-demografica şi culturala, mutaţiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluţia locuirii umane, civilizaţia geto-traco-daco-romana; organizarea spaţiului geografic, dinamica şi structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societăţii.Ocupaţii componente:258201 cercetător în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetător în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetător în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetător în asistenţa sociala258208 asistent de cercetare în asistenţa sociala258209 cercetător în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetător în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie2583 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ŞIPOLITOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare din filozofie, istorie şi politologie efectuează studii şi cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii şi logicii, rolul minorităţilor naţionale, mentalitatile în relaţia limbaj-societate, cunoaşterea trecutului şi prezentului ariei europene în care trăieşte poporul roman, istoria românilor în context european.Ocupaţii componente:258301 cercetător în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetător în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetător în ştiinţele politice258306 asistent de cercetare în ştiinţele politice2584 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICA ŞIFILOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în lingvistica şi filologie efectuează studii şi cercetări referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor şi dialectelor româneşti, structura sonora a limbii române, fonetica experimentala şi acustica, folclor şi obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.Ocupaţii componente:258401 cercetător în lingvistica258402 asistent de cercetare în lingvistica258403 cercetător în filologie258404 asistent de cercetare în filologie2585 CERCETĂTORI ŞIASISTENTI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în psihologie efectuează studii şi cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalităţii şi creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalităţile de investigare psihologica în activitatea nervoasa la om, calitatea vieţii sub aspectul economic, social, cultural.Ocupaţii componente:258501 cercetător în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetător în psihopedagogie speciala258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specialaIV. 3. GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.Subgrupe majore componente:31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi33 Învăţători şi asimilaţi34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilorIV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehniciiTehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei; acţionează şi verifica aparate şi sisteme optice, electronice sau înrudite; piloteaza avioane şi conduc nave, efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor, instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie.Grupe minore componente:311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii)312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboti industriali (exploatare-întreţinere)313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare-întreţinere)314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textila, pielărie şi alimentara317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii,industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielărie, alimentara, lemnului şi materialelor de construcţii)Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii executa lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic şi evaluează eficienta economica a proceselor de producţie.Grupe de baza componente:3111 Tehnicieni în fizica şi chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni3114 Tehnicieni în electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici3116 Tehnicieni şi maiştri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industriala3117 Tehnicieni minieri şi metalurgişti3118 Desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3111 TEHNICIENI ÎN FIZICA ŞICHIMIETehnicienii din fizica şi chimie culeg eşantioane şi pregătesc instalaţiile şi aparatura necesara în vederea experimentelor, încercărilor şi analizelor şi le asigura execuţia; fac estimări de cantităţi şi costuri de materiale şi forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare.Ocupaţii componente:311102 tehnician chimist311101 laborant chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice şi geotehnice311106 laborant tehnica nucleara311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospectii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORITehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi; reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.Ocupaţii componente:311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroamelioraţii311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcţii311208 maistru instalator în construcţii311209 tehnician instalaţii în construcţii3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞIELECTRICIENITehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice; asigura funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testează prototipurile; concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare; asigura controlul tehnic al instalaţiilor; întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionarii conform specificaţiilor şi reglementarilor.Ocupaţii componente:311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcţii3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ŞITELECOMUNICATIITehnicienii din electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronica şi telecomunicaţii legate de concepţie, fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare de materiale electronice şi sisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii; asigura funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearcă prototipuri; concep şi realizează circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare fabricaţiei şi instalării de materiale electronice şi telecomunicaţii; asigura controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreţinerii şi reparării aparatelor electronice şi sistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare.Ocupaţii componente:311401 maistru aviaţie311402 maistru electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii311403 sef formaţie sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviaţie311405 tehnician construcţii telefonice311406 tehnician electronica, transporturi, posta şi telecomunicaţii311407 tehnician radiolocatii311408 tehnician turn paraşutism311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicaţii311410 inspector exploatare postala3115 TEHNICIENI ŞIMAISTRI MECANICITehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigura funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei; asigura controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.Ocupaţii componente:311501 maistru cazangerie311502 maistru instalaţii navale311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototipuri311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice311505 maistru lăcătuş mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanica agricola311511 maistru mecanica fina311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer matriţer311515 maistru sudura311516 tehnician construcţii navale311517 tehnician instalaţii bord (avion)311518 tehnician maşini şi utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudura311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii3116 TEHNICIENI, MAIŞTRI PETROLIŞTI, PETROCHIMIŞTI ŞIDIN CHIMIA INDUSTRIALATehnicienii şi maiştrii petrolişti, petrochimişti şi din chimia industriala îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepţie, montaj, utilizare, întreţinere, reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricării sau montării instalaţiilor.Ocupaţii componente:311601 decontaminator311602 laborant apa şi apa grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimica311605 maistru petrolist/industrie chimica311606 laborant apa potabila311607 tehnician petrolist chimie industriala3117 TEHNICIENI MINIERI ŞIMETALURGISTITehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăţilor metalelor şi noilor aliaje şi participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice, precum şi a celor de tratament, rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor; estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forta de muncă necesare realizării proiectelor.Ocupaţii componente:311701 laborant structura macroscopica şi microscopica311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg3118 DESENATORI TEHNICIDesenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schitelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi, în vederea fabricării, instalării şi montării maşinilor şi echipamentelor sau în vederea construcţiei, transformării, întreţinerii şi reparării locuinţelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulaţie şi a altor lucrări; utilizează aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hartilor topografice şi hidrografice; realizează şi revizuiesc ilustraţii, broşuri şi manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare a maşinilor şi a altor instalaţii şi produse; copiaza desene şi tablouri pe placi sensibile din piatra şi metal.Ocupaţii componente:311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi asimilaţii acestora, altii decat cei cuprinşi în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea şi producţia, utilizarea eficace, sigura şi economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor şi stabilirii cantităţilor necesare realizării proiectelor arhitectonice şi de construcţii.Ocupaţii componente:311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician pret de cost311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producţieiIV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboti industriali (exploatare întreţinere)Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboti industriali asigura funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente; executa lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcţiune roboti industriali, îi programeaza pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comanda funcţionarea.Grupe de baza componente:3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali3121 PROGRAMATORI AJUTORIProgramatorii ajutori codifica, testează şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.Ocupaţii componente:312101 programator ajutor312102 analist ajutor3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCULTehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul asigura funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; manipuleaza suporţi magnetici şi asigura imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate.Ocupaţii componente:312201 operator calculator electronic şi reţele312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALITehnicienii operatori la robotii industriali pun în funcţiune, programeaza, reprogrameaza, supraveghează buna funcţionare a robotilor industriali, le asigura întreţinerea şi reglajele simple.Ocupaţii componente:312301 maistru-operator la roboti industriali312302 tehnician-operator la roboti industrialiIV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)Tehnicienii de echipamente optice şi electronice executa fotografii, manipuleaza şi regleaza camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet; asigura funcţionarea, întreţinerea şi repararea aparatelor emiţătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit şi receptioneaza semnale radio.Grupe de baza componente:3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şitelecomunicaţii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ŞISUNETTehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet executa fotografii, utilizează şi regleaza camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării şi mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale sau comerciale.Ocupaţii componente:313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor şi reconditioner filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video şi sunet313109 masinist mecanic traweling313110 mecanic camera filmare313111 montor imagine313112 montor negative şi de pregătire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator camera diafilm, diapozitive313115 operator emisie-recepţie313116 operator producţie RTV313117 preparator filmare313118 proiectionist313119 retuşor foto313120 senzitometrist313121 stantator de filme313122 operator prelucrare pelicula313123 operator truka3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ŞITELECOMUNICATIITehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii asigura funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor; asigura reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţătoare şi a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigura reglarea şi funcţionarea sistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate de proiecţie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.Ocupaţii componente:313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii313203 montator montaj emisie313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALETehnicienii de aparate electro-medicale asigura funcţionarea şi reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor, pentru radiografii, radioscopii.Ocupaţii componente:313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞIELECTRONICETehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica în grupa 3139.IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aerieneTehnicienii de nave maritime, fluviale şi aeriene asigura comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime, supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice.Grupe de baza componente:3141 Ofiţeri mecanici de nave3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVEOfiţerii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a maşinilor de bord; participa la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercita funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi; asigura şi supraveghează aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare salii de maşini; ţin registrul de operaţii.Ocupaţii componente:314101 ofiţer mecanic314102 ofiţer RTG314103 ofiţer electrician314104 ajutor ofiţer mecanic fluvial3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞIPILOTAJ NAVEOfiţerii de punte şi pilotaj de nave asigura comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioara; manevreaza navele la intrare sau ieşire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de navigaţie; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării şi descărcării cargourilor, precum şi respectarea reglementarilor şi normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a întreţinerii şi reparării navelor; asigura aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii.Ocupaţii componente:314201 căpitan nava maritima şi fluviala314202 căpitan port314203 ofiţer intendent314204 ofiţer port314205 ofiţer punte314206 pilot fluvial314207 sef echipaj314208 pilot maritim314209 dragor314210 aspirant3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢIPiloţii de avioane şi asimilaţii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifica şi asigura funcţionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice şi electronice de bord; studiază şi stabilesc planul de zbor; identifica şi rezolva problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.Ocupaţii componente:314301 comandant detaşament zbor314302 comandant însoţitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviaţie314306 pilot aeronave314307 pilot comandant314308 pilot încercare314309 pilot recepţie şi control aeronave314310 paraşutist recepţie şi control314311 paraşutist incercator314312 pilot paraşutism incercator3144 CONTROLORI ŞINAVIGATORI DE TRAFIC AERIANControlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol, cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii, radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.Ocupaţii componente:314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviaţia civilă314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviaţia civilă314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIANTehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice, utilizate în sistemele de navigaţie aeriana şi încercarea de prototipuri; contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legatură pentru navigaţia aeriana şi sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcţionare a navelor situate la sol, la întreţinerea şi repararea acestora, verificarea aplicării normelor şi recomandărilor tehnice specifice.Ocupaţii componente:314501 agent salvare aeroportuara şi instalaţii de stins incendii314502 masinist agregate aerodrom314503 operator instalaţii control antiterorist, antideturnare314504 operator radio-navigant aviaţie314505 operator radio-navigant instructor aviaţie314506 tehnician securitate aerianaIV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitateInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controlează aplicarea reglementarilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri, securitatea muncii, protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor şi acorda consultaţii în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricaţie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.Grupe de baza componente:3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILORInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele şi reglementările referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza şi stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.Ocupaţii componente:315101 tehnician PSI3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞIIGIENA MUNCII ŞICONTROLORI DE CALITATEInspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului; informeaza publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementarilor referitoare la igiena şi salubritate, puritatea produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repara mijloace de transport, despre masurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduuri periculoase.Ocupaţii componente:315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecţie sociala315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protecţia munciiIV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316Tehnicieni şi maiştri în industriile textila, pielărie şi alimentaraTehnicienii din industriile textila, pielărie şi alimentara isi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie şi a produselor alimentare, precum şi la aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.Grupe de baza componente:3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textila şi pielărie3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentara3161 TEHNICIENI ŞIMAISTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILA ŞIPIELARIETehnicienii din industriile textila şi pielărie, în subordinea directa a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, ţesăturilor, tricotajelor şi încălţămintei; urmăresc respectarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.Ocupaţii componente:316101 maistru în industriile textila, pielărie316102 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori316103 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor316104 tehnician în industria încălţămintei316105 tehnician în industria pielăriei316106 tehnician în industria textila316107 tehnician proiectant textile, pielărie316108 laborant în industriile textila, pielărie3162 TEHNICIENI ŞIMAISTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARATehnicienii din industria alimentara şi frigului, în subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.Ocupaţii componente:316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentara316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentara extractivă316206 tehnician în industria alimentara fermentativa316207 tehnician în industria carnii, laptelui şi conservelor316208 tehnician în morărit şi panificaţie316209 tehnician proiectant în industria alimentara316210 maistru industria alimentaraIV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)Tehnicienii şi maiştrii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei şi produselor derivate din celuloza şi hârtie, a materialelor de construcţii.Grupe de baza componente:3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei3171 TEHNICIENI ŞIMAISTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUITehnicienii şi maiştrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; executa analize de laborator, de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.Ocupaţii componente:317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului3172 TEHNICIENI ŞIMAISTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞICERAMICII ŞIMATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Tehnicienii şi maiştrii din industriile sticlei, ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricaţie a materialelor cu aceasta destinaţie; întreţin şi repara instalaţiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistentei şi proprietăţile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului şi prefabricatelor din beton.Ocupaţii componente:317201 tehnician industria sticlei şi ceramicii317202 maistru industria sticlei şi ceramicii317203 tehnician industria materialelor de construcţii317204 maistru industria materialelor de construcţii317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcţii3173 TEHNICIENI ŞIMAISTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞIHARTIEITehnicienii şi maiştrii din industria celulozei şi hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloza şi hârtie.Ocupaţii componente:317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei317302 maistru în industria celulozei şi hârtieiIV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţiTehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării şi aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinară, farmacie şi alte discipline înrudite; acorda îngrijiri medicale.Grupe minore componente:321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laboranţiIV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţiTehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora executa lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a ştiinţelor vieţii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor şi metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor.Grupe de baza componente:3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie3211 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞIECOLOGIEITehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregătesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe, încercări şi analize; recoltează şi prepara probele supuse experimentării: celule, ţesuturi, părţi de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.Ocupaţii componente:321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞISILVICULTURIITehnicienii agronomi şi silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi silvicultura; pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercărilor şi analizelor; recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule, ţesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a eşantioanelor de seminţe; centralizează date sau estimează cantităţi şi costuri de materiale şi forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.Ocupaţii componente:321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞISILVICI ÎN UNITĂŢI DE PRODUCŢIETehnicienii din activitatea de producţie agricola şi silvica acorda asistenţă tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizează date şi estimează costurile materiale şi de forta de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstraţii, ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătăţite; utilizeaza cunoştinţele teoretice şi practice acumulate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii.Ocupaţii componente:321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 padurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatareIV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)Tehnicienii şi alţi lucrători din medicina, în subordinea medicilor şi în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţă în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat în scop preventiv, cat şi curativ; acorda consultaţii privind masurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubrităţii; stabilesc şi aplica metode nutritive şi regimuri alimentare; examinează pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmitatile constatate.Grupe de baza componente:3221 Asistenţi medicali generalişti3222 Igienişti3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie3224 Optometricieni şi opticieni3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTIAsistenţii medicali generalişti îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa intervenţii chirurgicale simple; acorda consultaţii de specialitate - în colectivităţi şi individual - cu privire la igiena, regim alimentar şi întreprind alte masuri medicale preventive.Ocupaţii componente:322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar3222 IGIENIŞTIIgieniştii inspectează şi acorda consultaţii cu privire la problemele şi masurile preventive şi curative legate de igiena mediului; acţionează în vederea ameliorării şi prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează masuri preventive şi corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curăţare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi; organizează conferinţe şi demonstraţii, difuzează materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi masurilor igienice; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forta de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.Ocupaţii componente:322201 igienist322202 inspector sanitar3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIEAsistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimentează reţete dietetice şi de regim alimentar; organizează şi supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi, muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentara; contribuie, prin consultaţii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivităţi; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe; organizează conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie.Ocupaţii componente:322301 asistent de nutriţie322302 dietetician3224 OPTOMETRICIENI ŞIOPTICIENIOptometricienii şi opticienii examinează pacienţii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu şi montează ochelari şi lentile de contact, acorda consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii.Ocupaţii componente:322401 optician medical322402 optometrician3225 TEHNICIENI DENTARITehnicienii dentari acorda consultaţii individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentitie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operaţii de detartrare, obturatii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament.Ocupaţii componente:322501 tehnician dentar3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢIFizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii, musculare, circulatorii şi neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine, redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice.Ocupaţii componente:322601 instructor educaţie - fizica322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie3227 ASISTENŢI ŞITEHNICIENI VETERINARIAsistenţii şi tehnicienii veterinari acorda consultaţii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecţiunile şi leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situaţii, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau ranite, în cazul afecţiunilor simple, obişnuite; pregătesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament şi, dacă este cazul, le supraveghează şi asista în timpul fătărilor.Ocupaţii componente:322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar3228 ASISTENŢI FARMACIŞTI ŞILABORANTIAsistenţii farmacişti şi laborantii din farmacii, sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor, prepara şi elibereaza în farmacii, spitale şi dispensare, medicamente, lotiuni şi mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curăţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.Ocupaţii componente:322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARETehnicienii de medicina modernă (altii decat cei clasificaţi în grupele de baza descrise anterior ca făcând parte din grupa minora 322) practica homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunţie, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.Ocupaţii componente:322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educaţie sanitară322905 bioenergeticianIV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laboranţiSurorile medicale, moaşele şi laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive şi curative şi fac faţă urgentelor în absenta acestora; oferă îngrijiri şi sfaturi bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor fizici şi mental, precum şi altor persoane a căror stare necesita îngrijiri de aceasta natura; ajuta la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavilor.Grupe de baza componente:3231 Surori medicale şi laborante3232 Moaşe şi surori puericultoare3231 SURORI MEDICALE ŞILABORANTESurorile medicale şi laborantele acorda îngrijiri, tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor şi altor persoane care necesita îngrijiri; administrează medicamente, aplica pansamente şi alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenta; ajuta la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregătirea necesara integrării sociale a handicapaţilor mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului.Ocupaţii componente:323101 laborant în ocrotirea sănătăţii323102 sora medicala3232 MOAŞE ŞISURORI PUERICULTOAREMoaşele şi surorile puericultoare ajuta la naşterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale şi postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-născuţilor.Ocupaţii componente:323201 moasa323202 asistentă puericultoareIV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33Învăţători şi asimilaţiÎnvăţătorii şi asimilaţii acestora pregătesc programele de instruire şi organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi şcolar; pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăţilor fizice şi sociale ale copiilor; adapteaza programele şcolare pentru grupurile de handicapaţi fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc şi organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.Grupe minore componente:331 Învăţători332 Educatoare333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi334 Alt personal în învăţământIV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331ÎnvăţătoriÎnvăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar.Grupe de baza componente:3310 Învăţători în învăţământul primar3310 ÎNVĂŢĂTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARÎnvăţătorii din învăţământul primar pregătesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad şcolar - cititul, scrisul şi aritmetica; corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii; organizează activităţi extraşcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta scolii.Ocupaţii componente:331001 învăţător331002 institutorIV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332EducatoareEducatoarele din învăţământul preşcolar pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăţilor fizice, mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub varsta scolara.Grupe de baza componente:3320 Educatoare3320 EDUCATOAREEducatoarele din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale şi activităţi educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala şi sociala a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece şi conversaţie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele şi le supraveghează evoluţia.Ocupaţii componente:332001 educatoare332002 educator-puericultorIV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333Instructori-educatori în unităţi de handicapaţiInstructorii-educatori din unităţile de handicapaţi predau şi adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.Grupe de baza componente:3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂŢI DE HANDICAPAŢIInstructorii-educatori din unităţile de handicapaţi concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi, pregătesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.Ocupaţii componente:333001 educator în unităţi de handicapaţi333002 instructor - educator în unităţi de handicapaţiIV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334Alt personal în învăţământAlt personal din învăţământ se ocupa cu învăţarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat.Grupe de baza componente:3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de baza anterioare3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlt personal din învăţământ preda cunoştinţe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor maşini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor maşini.Ocupaţii componente:334001 instructor şcolar-auto334002 laborant în învăţământ334003 maistru instructor334004 pedagog şcolar334005 secretar şcoală334006 sef atelier şcoală334007 pilot instructor aeronava334008 instructor paraşutism334009 mecanic navigant instructorIV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34Alte ocupaţii asimilate tehnicienilorPersonalul cuprins în aceasta subgrupa majora realizează activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publică, vama, turism, fiscal, plasarea forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţă sociala, spectacole, sport şi religie.Grupe minore componente:341 Agenţi în activitatea financiara şi comercială342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economica şi administrativa344 Inspectori şi agenţi financiari345 Inspectori de politie şi detectivi346 Asistenţi sociali347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport348 Personal laic din culteIV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341Agenţi în activitatea financiara şi comercialăAgenţii din activitatea financiara şi comercială cumpara şi vand titluri de valoare, plasează poliţe de asigurare, vand mărfuri, materiale şi instalaţii tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati şi coordonează vânzarea la licitaţie a acestora; furnizează servicii de voiaj.Grupe de baza componente:3411 Agenţi de valori şi cambisti (brokeri valori)3412 Agenţi de asigurări3413 Agenţi imobiliari3414 Agenţi de voiaj3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali3416 Agenţi contractări şi achiziţii3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie3419 Agenţi în activitatea financiara şi comercială, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3411 AGENŢI DE VALORI ŞICAMBISTI (BROKERI VALORI)Agenţii de valori şi cambistii cumpara şi vand titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi devize străine în contul propriei societăţi, sau în contul clienţilor, pe baza de comision.Ocupaţii componente:341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb3412 AGENŢI DE ASIGURĂRIAgenţii de asigurări acorda consultaţii în domeniul asigurărilor şi plasează clienţilor poliţe de asigurare pe viaţă pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima şi alte forme de asigurare.Ocupaţii componente:341201 agent de asigurare3413 AGENŢI IMOBILIARIAgenţii imobiliari se ocupa de vânzări, cumpărări, locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor, pe baza de comision.Ocupaţii componente:341301 agent imobiliar (broker imobiliar)3414 AGENŢI DE VOIAJAgenţii de voiaj pregătesc itinerariile turistice, rezerva camere la hotel pentru clienţi şi organizează excursii pentru turişti sau oameni de afaceri.Ocupaţii componente:341401 agent de voiaj3415 REPREZENTANŢI TEHNICI ŞICOMERCIALIReprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupa cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionarii instalaţiilor şi fac demonstraţii privind modul de utilizare a acestora.Ocupaţii componente:341501 reprezentant tehnic şi comercial3416 AGENŢI CONTRACTĂRI ŞIACHIZITIIAgenţii de contractări şi achiziţii se ocupa cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime şi produse, în contul unităţilor industriale, comerciale, administraţiei publice şi al altor instituţii.Ocupaţii componente:341601 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)341602 recepţioner contractări-achiziţii3417 EXPERŢI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ŞI VANZATORI LA LICITAŢIEExperţii în evaluarea bunurilor şi vânzătorii la licitaţie evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare; coordonează vânzarea la licitaţie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor şi altor obiecte.Ocupaţii componente:341701 estimator licitaţii341702 evaluator asigurări3419 AGENŢI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARA ŞICOMERCIALA, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa de baza cuprinde agenţi în activitatea financiara şi comercială care nu au fost clasificaţi în grupa minora 341.Ocupaţii componente:341901 intermediar în activitatea financiara şi comercială (broker)IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceriAgenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpara şi vand mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalităţile de declarare vamala; se asigura că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informeaza solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospecteaza piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.Grupe de baza componente:3421 Agenţi comerciali3422 Agenţi concesionari3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3421 AGENŢI COMERCIALIAgenţii comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpara şi vand mărfuri, în general, în vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie.Ocupaţii componente:342101 agent comercial3422 AGENŢI CONCESIONARIAgenţii concesionari îndeplinesc formalităţile de declarare vamala şi vămuirea exporturilor şi importurilor; se asigura că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semneaza şi elibereaza note de avizare.Ocupaţii componente:342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim3423 AGENŢI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞIREINTEGRARE A ŞOMERILORAgenţii de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor informeaza solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospecteaza piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor şi altor instituţii.Ocupaţii componente:342301 agent repartizare a forţei de muncă342302 agent informare privind cariera342303 agent evidenta şi plata a ajutorului de şomaj342304 inspector (referent) resurse umane3429 AGENŢI COMERCIALI ŞI DE AFACERI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAceasta grupa cuprinde agenţii comerciali care nu au fost clasificaţi în grupa minora 342. Se clasifica aici agenţii care se ocupa cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spatii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informaţii privind acordarea de credite şi alte informaţii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărţilor, înregistrarea discurilor muzicale şi vânzarea lor.Ocupaţii componente:342901 agent reclama publicitara342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportivIV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economica şi administrativaFuncţionarii din gestiunea economica şi administrativa şi asimilaţii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; examinează şi fac rezumatul proceselor verbale şi documentelor juridice; ţin evidenta completa a operaţiilor financiare; centralizează, prelucrează şi prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.Grupe de baza componente:3431 Secretari administrativi şi asimilaţi3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridica, comercială şi administrativa3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa şi asimilaţi3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ŞI ASIMILAŢISecretarii administrativi şi asimilaţii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; redactează scrisori cu caracter comercial şi răspund la scrisorile primite.Ocupaţii componente:343101 secretar administrativ3432 OCUPAŢII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALĂ ŞIADMINISTRATIVAMembrii ocupaţiilor auxiliare din activitatea juridica, comercială şi administrativa isi desfăşoară activitatea în subordinea directorilor de societăţi, girantilor, juriştilor şi altor specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite şi alte operaţii financiare.Ocupaţii componente:343201 agent procedural343202 conducător carte funciara343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preturi343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)343208 arhivar notariat343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)3433 CONTABILIContabilii ţin evidenta contabila a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii; verifica calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi varsaminte şi a altor operaţii financiare; întocmesc state financiare şi evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.Ocupaţii componente:343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog343304 planificator343305 revizor gestiune3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA ŞI ASIMILAŢIStatisticienii din gestiunea economica şi administrativa şi asimilaţii acestora centralizează şi prezintă datele statistice sau actuariale.Ocupaţii componente:343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuaristIV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344Inspectori şi agenţi financiariInspectorii şi agenţii financiari aplica reglementările în vigoare în limitele frontierelor naţionale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acorda permise, licenţe sau autorizaţii de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înfiinţare a unei societăţi, de construire a imobilelor şi de exercitare a altor activităţi sau examinează cererile pentru acordare de permise, licenţe sau autorizaţii.Grupe de baza componente:3441 Inspectori de vama şi frontiera (vameşi)3442 Inspectori de taxe şi impozite3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3441 INSPECTORI DE VAMA ŞIFRONTIERA (VAMEŞI)Inspectorii de vama şi frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor şi apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/ieşirea ilegala în/din ţară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controlează documentele de transport şi incarcatura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările naţionale privind tranzitul, importul şi exportul de mărfuri.Ocupaţii componente:344101 controlor vamal344102 revizor vamal3442 INSPECTORI DE TAXE ŞIIMPOZITEInspectorii de taxe şi impozite examinează declaraţiile de venituri şi alte documente pentru determinarea tipului şi nivelului de impozit, a drepturilor şi obligaţiilor pe care persoanele fizice sau societăţile le au de plătit.Ocupaţii componente:344201 inspector taxe şi impozite344202 operator rol344203 perceptor3443 INSPECTORI DE PENSII ŞIASIGURARI SOCIALEInspectorii de pensii şi asigurări sociale informeaza persoanele, organizaţiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor şi reglementarilor naţionale referitoare la acordarea de pensii şi asigurări sociale, calculul cotizaţiilor, drepturilor şi obligaţiilor solicitanţilor; examinează cererile şi alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale şi asistenţă sociala la care au dreptul persoanele solicitante.Ocupaţii componente:344301 inspector de pensii, asigurări sociale şi asistenţă sociala344302 referent de pensii, asigurări sociale şi asistenţă sociala3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENŢE SAU AUTORIZAŢIIInspectorii pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii, examinează cererile de permise sau licenţe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înfiinţarea unei societăţi, obţinerea de paşapoarte; supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din administraţia publică, pentru elucidare.Ocupaţii componente:344401 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 INSPECTORI ŞIAGENTI FINANCIARI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlţi inspectori şi agenţi financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor şi amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutăţile şi masurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementarilor referitoare la preturi şi salarii.Ocupaţii componente:344901 inspector metrolog344902 inspector preturi344903 inspector salarii344904 comisarIV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345Inspectori de politie şi detectiviInspectorii de politie şi detectivii ancheteaza crimele şi delictele comise şi circumstanţele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaţilor; centralizează informaţiile referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine şi alte locuri publice, acţionează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.Grupe de baza componente:3450 Inspectori de politie şi detectivi3450 INSPECTORI DE POLITIE ŞIDETECTIVIInspectorii de politie şi detectivii ancheteaza crimele şi delictele comise, circumstanţele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaţilor; ancheteaza furturile de mărfuri, bani sau informaţii, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele şi circumstanţele presupuse a fi delictuale în vederea obţinerii probelor şi identificării vinovaţilor; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi şi locuri publice; acţionează în judecata, sau dacă este cazul, procedează la arestari.Ocupaţii componente:345001 inspector de politie345002 detectiv345003 anchetator politie345004 detectiv particularIV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346Asistenţi socialiAsistenţii sociali acorda ajutor indivizilor şi familiilor cu probleme personale şi sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaţilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacităţii de integrare sociala a acestora.Grupe de baza componente:3460 Asistenţi sociali3460 ASISTENŢI SOCIALIAsistenţii sociali acorda consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare sociala a acestora.Ocupaţii componente:346001 asistent social nivel mediuIV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sportTehnicienii în domeniul creaţiei artistice, spectacolelor şi sportului desfăşoară activitate de concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizează decoraţiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune şi spectacole; canta sau danseaza în localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobaţie; participa la competiţii sportive.Grupe de baza componente:3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi3474 Clovni, magicieni, acrobati şi asimilaţi3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi3471 DESIGNERI, DECORATORI ŞIALTI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEIDesignerii, decoratorii şi desenatorii artistici creează modele vestimentare şi accesorii pentru acestea; realizează decoraţiuni interioare; concep şi executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor.Ocupaţii componente:347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrător în ateliere de modele347107 costumier347108 mânuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confecţii347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist341118 traducător347119 caricaturist347120 corector347121 tehnoredactor347122 secretar redacţie3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ŞISPECTACOLEPrezentatorii (crainicii) la televiziune, radio şi în spectacole prezintă buletinele de ştiri, realizează interviuri şi fac diverse anunţuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.Ocupaţii componente:347201 prezentator (crainic) radio347202 prezentator (crainic) televiziune3473 MUZICIENI, CÂNTĂREŢI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ŞI ASIMILAŢIMuzicienii, cântăreţii, dansatorii în localurile publice şi asimilaţii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpretează melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; executa dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.Ocupaţii componente:347301 cantaret347302 dansator347303 muzician347304 diskjokey3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI ŞI ASIMILAŢIClovnii, magicienii, acrobatii şi asimilaţii acestora executa numere comice, de iluzionism şi prestidigitaţie, şedinţe de hipnotism; executa numere de acrobaţie, gimnastica şi jonglerie; dreseaza animale şi executa cu ele diverse numere de circ.Ocupaţii componente:347401 acrobat347402 clovn347403 magician347404 hipnotizator347405 trapezist347406 cascador347407 figurant347408 dresor3475 SPORTIVI, ANTRENORI ŞI ASIMILAŢISportivii, antrenorii şi asimilaţii acestora participa la competiţii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează şi stabilesc reguli privitoare la desfăşurarea competiţiilor sportive.Ocupaţii componente:347501 antrenor347502 instructor sportiv347503 secretar federaţie347504 fotbalist profesionist347505 sportiv profesionist alte discipline sportive347506 antrenor de fotbal profesionist347507 instructor arte marţialeIV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348Personal laic din cultePersonalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viaţa rugăciunii sau meditatiei; predica şi propaga invataturile specifice religiei practicate.Grupe de baza componente:3480 Personal laic din culte3480 PERSONAL LAIC DIN CULTEPersonalul laic din culte îndeplineşte funcţii cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viaţa rugăciunii sau meditatiei; predica şi propaga invataturile specifice religiei practicate.Ocupaţii componente:348001 călugăr348002 calugarita348003 predicatorIV. 4. GRUPA MAJORA 4Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregătire medie şi, eventual, cursuri de specializare, înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; executa lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenta pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondentei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casa; furnizează informaţii clienţilor în legatură cu organizarea de călătorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.Subgrupe majore componente:41 Funcţionari de birou42 Funcţionari în servicii cu publiculIV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41Funcţionari de birouFuncţionarii de birou înregistrează, ordonează, stochează şi realizează prelucrarea informaţiilor; executa lucrări de birou şi secretariat; înregistrează şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondentei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi.Grupe minore componente:411 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul412 Funcţionari în serviciile de evidenta contabila şi financiare413 Funcţionari în evidenta materialelor, producţiei şi în transporturi414 Funcţionari în biblioteca, arhiva, corespondenta şi asimilaţi419 Alţi funcţionari de birouIV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calculSecretarii şi operatorii la maşini de scris şi de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hârtie, pe maşini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în maşini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu maşini contabile sau de calculat; pregătesc şi transcriu corespondenta şi documentele, respectând dispoziţiile interne.Grupe de baza componente:4111 Stenografe şi dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date4114 Operatori la maşini de calcul4115 Secretare4111 STENOGRAFE ŞIDACTILOGRAFEStenografele şi dactilografele notează, prin stenografie şi dactilografie, texte scrise sau orale şi, cu ajutorul unei maşini de scris, le transcriu pe hârtie; executa lucrări de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.Ocupaţii componente:411101 dactilografa411102 stenodactilografa4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ŞI ASIMILAŢIOperatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe maşini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagina şi prezentarea de texte; modifica şi ordonează textele dactilografiate; expediaza şi receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau maşini similare.Ocupaţii componente:411201 referent transmitere411202 telefaxist411203 teletipist411204 telexist4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ŞIPRELUCRARE DATEOperatorii introducere date realizează introducerea şi prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporţii magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.Ocupaţii componente:411301 operator introducere, validare şi prelucrare date4114 OPERATORI LA MAŞINI DE CALCULOperatorii la maşini de calcul realizează operaţii financiare sau contabile cu ajutorul maşinilor de calcul electrice sau manuale.Ocupaţii componente:411401 operator masina contabilizat411402 operator masina de calculat4115 SECRETARESecretarele realizează colationarea şi transcrierea corespondentei, proceselor verbale şi rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza şi expediaza corespondente şi alte documente.Ocupaţii componente:411501 secretara411502 secretara dactilografa411503 secretara prelucrare texteIV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412Funcţionari în serviciile de evidenta contabila şi financiaraFuncţionarii din serviciile de evidenta contabila şi financiara realizează operaţii financiare şi contabile; calculează salariile; realizează operaţiuni de casa şi plati în numerar; culeg, colaţionează date contabile; financiare şi alte date numerice; realizează operaţiuni financiare la banci sau instituţii financiare.Grupe de baza componente:4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenta contabila4122 Funcţionari în activităţi financiare4121 REGISTRATORI AI OPERAŢIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILARegistratorii operaţiunilor de evidenta contabila efectuează operaţii de înscriere în registrele financiare şi contabile; calculează salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează tinerea unei case şi consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.Ocupaţii componente:412101 pontator4122 FUNCŢIONARI ÎN ACTIVITĂŢI FINANCIAREFuncţionarii în activităţi financiare pregătesc documentele financiare şi calculează dobânzile, comisioanele etc; ţin un registru de obligaţii, acţiuni şi alte valori cumpărate sau vândute în contul clienţilor sau patronului.Ocupaţii componente:412201 calculator pret cost412202 funcţionar economic412203 operator devize412204 sef secţie inventarIV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413Funcţionari în evidenta materialelor, producţiei şi în transporturiFuncţionarii în evidenta materialelor, producţiei şi în transporturi înregistrează mărfurile produse şi introduse în stoc, precum şi mărfurile comandate şi expediate; înregistrează recepţia, introducerea în stoc şi distribuirea materiilor şi materialelor destinate producţiei; calculează cantităţile de materii şi materiale necesare la anumite date şi colaborează la stabilirea şi controlul necesităţilor de producţie; ţin registrul de evidenta a transportului de pasageri şi de mărfuri şi coordonează orarele de circulaţie ale acestora.Grupe de baza componente:4131 Magazineri4132 Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei4133 Funcţionari în transporturi4131 MAGAZINERIMagazinerii organizează şi controlează recepţia şi expediţia de mărfuri şi ţin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea mărfurilor şi evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza şi elibereaza utilajele, piesele de schimb şi alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier şi alte articole depuse în stoc.Ocupaţii componente:413101 gestionar depozit413102 magaziner413103 operator siloz (silozar)413104 primitor-distribuitor materiale şi scule413105 recuziter413106 sortator produse413107 trezorier413108 gestionar custode sala413109 pivnicer4132 FUNCŢIONARI DE PROGRAMARE ŞIURMARIRE A PRODUCŢIEIFuncţionarii de programare şi urmărire a producţiei stabilesc cantitatea şi calitatea materiilor şi materialelor necesare pentru realizarea unui program de producţie; stabilesc necesităţile de producţie în funcţie de comenzile făcute de clienţi şi de capacitatea de producţie; controlează stocurile şi organizează livrările.Ocupaţii componente:413201 dispecer413202 facturist413203 lansator produse413204 programator producţie4133 FUNCŢIONARI ÎN TRANSPORTURIFuncţionarii din transporturi ţin registre de evidenta şi coordonează orarele transportului de pasageri şi mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al reţelei feroviare şi ţin evidente corespunzătoare; dirijează şi controlează manipularea mărfurilor într-o gara de triaj; coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele şi repartizarea şoferilor şi vehiculelor, încărcarea şi descărcarea vehiculelor şi stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport aerian şi întocmesc listele de pasageri şi evidenta mărfurilor şi a corespondentei.Ocupaţii componente:413301 agent transporturi413302 funcţionar informaţii413303 controlor trafic413304 impiegat auto413305 impiegat informaţii aviaţie413306 impiegat registru mişcare413307 însoţitor vagoane413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)413309 inspector exploatare trafic413310 instructor depou413311 instructor revizie vagoane413312 instructor staţie413313 operator circulaţie mişcare413314 operator comercial413315 operator dana413316 operator programare413317 picher413318 reditionar413319 revizor tehnic413320 scriitor vagoane413321 sef agenţie colectare şi expediţie mărfuri413322 sef autogara413323 avizier cai ferate413324 sef halta413325 sef staţie taxare413326 sef tura la comanda personalului de tren413327 sef tura pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit413328 sef tura revizie vagoane413329 veghetor încărcare-descărcare413330 verificator documente expediţieIV. 4.1.4. GRUPA NIINORA 414Funcţionari în biblioteca, arhiva, corespondenta şi asimilaţiFuncţionarii din biblioteca, arhiva, corespondenta şi asimilaţii acestora ţin registre de preturi de achiziţie şi restituire a cărţilor; clasează şi arhiveaza documente; înregistrează, triaza şi distribuie corespondenta la birourile de posta şi în cadrul întreprinderilor; colaţionează şi corectează erorile de tipar.Grupe de baza componente:4141 Bibliotecari şi arhivari4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali4143 Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi4141 BIBLIOTECARI ŞIARHIVARIBibliotecarii şi arhivării ţin registrele şi fişierele unei biblioteci referitoare la achiziţionarea, preţul şi restituirea de carti şi alte publicaţii; triaza şi clasează acte şi documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate.Ocupaţii componente:414101 arhivar414102 secretar platou414103 bibliotecar studii medii414104 discotecar414105 filmotecar414106 fonotecar414107 fototecar414108 funcţionar documentare414109 mânuitor carte414110 restaurator arhiva414111 conservator arhiva414112 restaurator opere de arta şi monumente istorice414113 conservator opere de arta şi monumente istorice414114 regizor culise414115 regizor scena4142 FUNCŢIONARI EXPEDIŢIE ŞIALTI AGENŢI POŞTALICurierii şi alţi agenţi poştali îndeplinesc activităţi specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistrează şi distribuie corespondenta la adrese particulare sau întreprinderi.Ocupaţii componente:414201 agent poştal414202 cartator poştal414203 cartator presa414204 cartator telegrame414205 diriginte posta414206 factor poştal414207 inspector telegrame414208 oficiant posta telegrame414209 oficiant presa414210 prelucrator presa scrisa414211 responsabil tura expediţie414212 sef vagon poştal4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ŞI ASIMILAŢICodificatorii, corectorii de tipar şi asimilaţii acestora realizează codificarea informaţiilor şi clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile şi scriu pe textul destinat tiparului semnele convenţionale codurilor tipografice; triaza formulare şi aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.Ocupaţii componente:414301 codificator414302 corector editura presa414303 corector-revizor poligrafieIV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419Alţi funcţionari de birouAlţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.Grupe de baza componente:4190 Alţi funcţionari de birou4190 ALŢI FUNCŢIONARI DE BIROUAlţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenta ale întreprinderii etc.Ocupaţii componente:419001 funcţionar administrativ419002 inspector apărare civilă419003 inspector documente secreteIV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42Funcţionari în servicii cu publiculFuncţionarii în serviciile cu publicul efectuează operaţii de casa, într-o banca sau birou de posta, agenţie de pariuri sau într-o casa de jocuri; tratează direct cu clienţii în legatură cu organizarea de călătorii; furnizează informaţii clienţilor; asigura serviciul unei centrale telefonice.Grupe minore componente:421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clienteleiIV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţiCasierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora incaseaza sumele plătite de clienţi pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienţii băncilor sau birourilor de posta în cadrul operaţiilor de casa sau serviciilor poştale; incaseaza pariurile în timpul manifestatiilor sportive şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela şi asigura împrumuturi băneşti pentru obiectele amanetate; incaseaza creanţe sau alte varsaminte.Grupe de baza componente:4211 Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete4212 Operatori la ghişee4213 Crupieri şi asimilaţi4214 Camatari4215 Colectori de note de plata, poliţe şi bani cash4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ŞI VANZATORI DE BILETECasierii, numaratorii de bani şi vânzătorii de bilete incaseaza şi verifica plăţile în numerar, prin cecuri sau carti de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; întocmesc monetarul şi elibereaza chitanţe; vand bilete şi incaseaza sumele corespunzătoare; efectuează plati în numerar, în banci, pe baza de carti de credit; ţin contabilitatea şi verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar în contul unei întreprinderi şi verifica concordanta cu listele de vânzări şi alte documente şi pregătesc fondurile pentru depunerea în banca; plătesc salariile personalului întreprinderii.Ocupaţii componente:421101 casier421102 casier tezaur421103 casier valuta421104 mânuitor valori (presa, posta)421105 numărător bani421106 taxator421107 verificator bani421108 verificator valori421109 vânzător bilete421110 casier trezorier4212 OPERATORI LA GHIŞEEOperatorii la ghişee incaseaza bani sau cecuri de la clienţi şi efectuează plati către clienţi; achita facturi şi efectuează viramente în contul clienţilor; realizează operaţii de schimb monetar, la cererea clienţilor; înregistrează toate operaţiile efectuate şi verifica concordanta cu soldurile de casa; efectuează plata facturilor, primirea corespondentei, vânzarea de timbre poştale şi alte servicii de ghişeu într-un birou de posta.Ocupaţii componente:421201 operator ghişeu banca421202 operator ghişeu birouri de schimb4213 CRUPIERI ŞI ASIMILAŢICrupierii şi asimilaţii acestora evaluează riscurile şi probabilităţile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiţii, incaseaza mizele pariurilor şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.Ocupaţii componente:421301 crupier421302 schimbător fise - changeur (cazino)421303 supraveghetor jocuri (cazino)421304 sef de masa (cazino)421305 cap de masa (cazino)4214 CAMATARICămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobanda şi plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vânzarea acestor obiecte.Ocupaţii componente:421401 amanetar421402 camatar4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLIŢE ŞIBANI CASHColectorii de note de plata, poliţe şi bani cash realizează încasări de la adresele clienţilor, procedează la urmărire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita şi incaseaza contribuţii pentru opere de binefacere etc.Ocupaţii componente:421501 agent fiscalIV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422Funcţionari la recepţie şi de informare a clienteleiFuncţionarii la recepţie şi de informare a clientelei stabilesc itinerarii şi asigura rezervarea de locuri pentru transport şi cazare pentru clienţi; furnizează informaţii solicitate de clienţi; realizează programări în contul clienţilor cu diverse instituţii cum sunt: spitale, cabinete medicale şi dentare; asigura servicii telefonice.Grupe de baza componente:4221 Funcţionari la agenţiile de voiaj4222 Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)4221 FUNCŢIONARI LA AGENŢIILE DE VOIAJFuncţionarii la agenţiile de voiaj furnizează informaţii clienţilor în legatură cu itinerarul şi modul de transport şi realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri şi alte documente şi, dacă este nevoie, obţin vize; realizează facturi şi incaseaza sumele datorate.Ocupaţii componente:422101 agent transporturi externe422102 agent transporturi interne422103 agent turism422104 funcţionar agenţie voiaj4222 FUNCŢIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ŞIRECEPTIONERIFuncţionarii la serviciile de informare şi receptionerii furnizează informaţii şi realizează programări pentru spitale, cabinete medicale şi dentare; realizează rezervări şi înscrieri în contul clienţilor pentru hotel, ţin registrele de evidenta şi prezintă note clienţilor în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broşuri şi formulare de informare a clienţilor.Ocupaţii componente:422201 impiegat informaţii422202 recepţioner422203 sef recepţie hotel422204 responsabil cazare4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatură telefonica intre apelant şi apelat; realizează comunicaţii cu exteriorul şi transmiterea apelurilor la distanta; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare şi înregistrează mesaje.Ocupaţii componente:422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)IV. 5. GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţiLucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.Subgrupe majore componente:51 Lucrători în servicii personale şi de protecţie52 Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieleIV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51Lucrători în servicii personale şi de protecţieLucrătorii din serviciile personale şi de protecţie organizează şi oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează şi vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activităţi menajere, supraveghează copii şi oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituţii specializate; oferă servicii de igiena personală (coafură, cosmetica, manichiură şi pedichiură), de imbalsamare, organizează funeralii, protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice.Grupe minore componente:511 Însoţitori de zbor şi ghizi512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.513 Personal de îngrijire şi asimilat514 Alţi lucrători în servicii pentru populaţie516 Personal de paza şi ordine publicăIV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511Însoţitori de zbor şi ghiziÎnsoţitorii de zbor şi stewardesele asigura confortul şi securitatea pasagerilor cărora le furnizează informaţii legate de călătorie şi le servesc mici gustări şi băuturi răcoritoare; însoţesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice şi oferă explicaţii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.Grupe de baza componente:5111 Însoţitori de zbor şi stewardese5112 Conductori şi controlori în transporturi publice5113 Ghizi5111 ÎNSOŢITORI DE ZBOR ŞISTEWARDESEÎnsoţitorii de zbor şi stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranţă şi respectarea interdicţiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate şi oferă informaţii utile; servesc gustări gata preparate şi băuturi, asigura asistenţa medicala minora şi întreprind masurile impuse în caz de urgenta şi accident; însoţesc pasagerii în aeroport, de la şi până la avion.Ocupaţii componente:511101 însoţitor de bord511102 stewardesa5112 CONDUCTORI ŞICONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICEConductorii şi controlorii din transporturile publice controlează sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, oferă informaţii utile călătorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, întreprind masurile impuse în caz de urgenta şi accident.Ocupaţii componente:511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete5113 GHIZIOcupaţii componente:511301 conducător grup turistic511302 ghid galerii arta511303 ghid montan511304 ghid turism intern511305 ghid-interpret511306 organizator activitate turism (studii medii)511307 animator socio-educativ511307 ghid supraveghetorIV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.Administratorii şi lucrătorii operativi din restaurante organizează şi conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în instituţii, verifica cumpărarea, depozitarea şi distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare, pregătesc alimente, servesc gustări şi băuturi, supraveghează muncitorii din subordine.Grupe de baza componente:5121 Administratori (Intendenti)5122 Bucătari5123 Ospătari şi barmani5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)Administratorii (intendenţii) recruteaza, instruiesc, concediază, organizează şi distribuie materiale şi accesoriile necesare, supraveghează curăţenia şi ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi şi instituţii.Ocupaţii componente:512101 administrator512102 administrator pieţe şi târguri512103 cabanier512104 gospodar512105 intendent512106 sef cantina512107 îngrijitor vila512108 administrator hotel512109 sef restaurant512110 sef sala restaurant512111 dispecer pentru servire în camera (hotel)5122 BUCĂTARIBucătării stabilesc meniuri, pregătesc alimente, organizează şi coordonează muncă în bucătărie.Ocupaţii componente:512201 bucătar512202 maistru în arta culinara512203 bucătar sef5123 OSPĂTARI ŞIBARMANIOspătarii şi barmanii servesc gustări şi băuturi, sfătuiesc clienţii în alegerea vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice şi nealcoolice.Ocupaţii componente:512301 barman512302 ospătar (chelner)512303 ajutor ospătarIV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513Personal de îngrijire şi asimilatPersonalul de îngrijire şi asimilaţii acestuia oferă îngrijiri copiilor, supraveghează copiii scolari, prestează servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte instituţii de profil, îngrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialiştii veterinari, farmaciştii şi alţi specialişti în exercitarea profesiei.Grupe de baza componente:5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire sociala şi sanitară5133 Îngrijitoare la domiciliu5139 Lucrători în serviciu pentru populaţie neclasificaţi în grupele de baza anterioare5131 ÎNGRIJITOARE DE COPIIIngrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hrănirea şi joaca acestora, îi însoţeşte la şcoală sau în activităţile recreative.Ocupaţii componente:513101 îngrijitoare de copii513102 guvernanta5132 INFIRMIERE ŞIINGRIJITOARE ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE SOCIALA ŞISANITARAInfirmierele şi ingrijitoarele din instituţiile de ocrotire sociala şi sanitară isi desfăşoară activitatea în preajma medicilor, asistenţilor medicali, moaşelor şi dentiştilor şi se ocupa, în principal, de pregătirea pacienţilor în vederea examinării sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentiştilor, hrănirea pacienţilor imobilizaţi la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea şi aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igiena a spatiilor balneare şi de tratament.Ocupaţii componente:513201 băieş513202 brancardier513203 gipsar513204 infirmiera513205 îngrijitoare la unităţi de ocrotire sociala şi sanitară513206 lacar513207 namolar5133 ÎNGRIJITOARE LA DOMICILIUIngrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenţi, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni).Ocupaţii componente:513301 îngrijitoare bătrâni la domiciliu513302 baby sitter513303 îngrijitoare bolnavi la domiciliu5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICIU PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de îngrijire şi asimilat acestuia care nu se regăseşte în subgrupa 513, prestează activităţi de calificare simpla pe langa specialişti de nivel intermediar.Ocupaţii componente:513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinareIV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514Alţi lucrători în servicii pentru populaţieLucrătorii din serviciile directe către populaţie îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea şi îngrijirea garderobei, servicii de igiena personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetica, masaj); imbalsamare şi funeralii.Grupe de baza componente:5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi5142 Valeţi, cameriste şi însoţitori5143 Agenţi de pompe funebre şi imbalsamatori5149 Lucrători în servicii pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bazaanterioare5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ŞI ASIMILAŢICoaforii, frizerii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora executa tunsori, ondulaţii, tratamente cosmetice, machiaj, curăţat unghii la mâini şi la picioare şi alte servicii destinate clienţilor.Ocupaţii componente:514101 coafor514102 cosmetician514103 frizer514104 manichiurist514105 pedichiurist5142 VALEŢI, CAMERISTE ŞIINSOTITORIValetii, cameristele şi însoţitorii acompaniaza şi fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc garderoba şi obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activităţi sportive.Ocupaţii componente:514201 camerista hotel514202 însoţitor514203 liftier514204 valet5143 AGENŢI DE POMPE FUNEBRE ŞIIMBALSAMATORIAgenţii de pompe funebre şi imbalsamatorii organizează, conduc şi rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, înhumare sau incinerare.Ocupaţii componente:514301 antreprenor servicii funerare514302 decorator servicii funerare514303 imbalsamator5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARELucrătorii din serviciile pentru populaţie care nu se regăsesc în grupele de baza anterioare, primesc clienţii în restaurante, baruri şi cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului; se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acţionează cu substanţe dezinfectante, dezinsectante şi deratizante pentru eradicarea acestor focare.Ocupaţii componente:514901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie514902 astrolog514903 gazda club514904 organizator prestări servicii514905 salvator la ştrandIV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516Personal de paza şi ordine publicăPersonalul de paza şi ordine publică asigura protecţia persoanelor şi bunurilor contra riscurilor de incendii şi alte riscuri, urmăresc respectarea legii şi menţinerea ordinii, aplica legea şi reglementările legale.Grupele de baza componente:5161 Pompieri5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)5169 Personal de paza şi ordine publică, neclasificat în grupele de baza anterioare5161 POMPIERIPompierii previn şi combat producerea şi extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri şi mărfuri în timpul şi după stingerea incendiilor şi accidentelor grave, produse în locuinţe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate.Ocupaţii componente:516101 pompier516102 şef formaţie pompieri516103 sef tura pompieri516104 servant pompier5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE)Lucrătorii din penitenciare supraveghează deţinuţii în închisoare sau case de reeducare şi menţin disciplina; percheziţionează deţinuţii la sosire şi le depozitează obiectele de valoare, îi însoţesc la celula; executa ronduri periodice în clădire şi supraveghează deţinuţii în timpul activităţii, meselor, plimbărilor şi inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.Ocupaţii componente:516301 gardian de închisoare516302 educator în penitenciare5169 PERSONAL DE PAZA ŞIORDINE PUBLICĂ, NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREPersonalul de paza şi ordine publică care nu se regăseşte în grupele de baza anterioare din grupa minora 516, îndeplineşte sarcini care vizează, în principal, patrularea în clădiri şi incinte pentru a preveni intrarea ilegala în aceste locuri, furturile, actele de violenta şi, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte şi pentru a intimida pe eventualii agresori.Ocupaţii componente:516901 agent paza şi ordine516902 agent garda corp516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine etc.)516904 gardian publicIV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieţeModelele, vânzătorii şi prezentatorii îndeplinesc de regula următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creaţii artistice sau publicitare şi pentru prezentarea de produse; vand mărfuri în comerţul cu ridicata şi amănuntul şi efectuează probe demonstrative cu privire la funcţionarea sau calitatea produselor.Grupe minore componente:521 Manechine şi asimilaţi522 Vânzători în magazine şi pieţeIV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521Manechine şi asimilaţiManechinele şi alte modele imbraca şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii pentru a le prezenta clienţilor în saloane de creaţie, magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate - parada modei -, pozează ca modele pentru creaţii artistice, fotografii, sculpturi şi filme publicitare.Grupe de baza componente:5210 Manechine şi asimilaţi5210 MANECHINE ŞI ASIMILAŢIManechinele şi alte modele imbraca şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creaţii artistice.Ocupaţii componente:521001 manechin521002 model-atelier artistic şi publicitate521003 prezentator modaIV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522Vânzători în magazine şi pieţeVânzătorii din magazine şi pieţe vand mărfuri - cu ridicata şi amănuntul iar în cazul aparaturii, prezintă şi probează calitatea şi modul de funcţionare.Grupe de baza componente:5220 Vânzători în magazine şi pieţe5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢEVânzătorii din magazine şi pieţe vand clienţilor mărfuri - în comerţul cu ridicata şi amănuntul - şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre vânzare.Ocupaţii componente:522001 anticar522002 bufetier522003 librar522004 vânzătorIV. 6. GRUPA MAJORA 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de gradină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultiva şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.Subgrupe majore componente:61 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuitIV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului; insamanteaza, plantează, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substanţe insecticide şi pesticide; fertilizeaza şi recoltează culturile de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează legume şi flori; culeg fructe de pădure şi plante medicinale; cresc, îngrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse agricole şi le valorifica către organisme de comercializare sau la cumpărători.Grupe minore componente:611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale612 Crescători de animale613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale614 Lucrători forestieri şi asimilaţi615 Pescari şi vânătoriIV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetaleAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale planifica şi executa lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale şi vitei-de-vie.Grupe de baza componente:6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultura6112 Arboricultori şi floricultori6115 Viticultori şi pomicultori6111 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI DE CÂMP ŞILEGUMICULTURAAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultura realizează lucrări agricole de pregătire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea şi recoltarea culturilor de câmp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor şi asigura aprovizionarea cu seminţe, îngrăşăminte s.a.Ocupaţii componente:611101 agricultor611102 gradinar611103 legumicultor611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultura6112 ARBORICULTORI ŞIFLORICULTORIArboricultorii şi floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului, însămânţare, plantare şi întreţinere de arbori şi arbuşti, cultivare a plantelor pentru flori şi recoltare a produselor din pepiniere, bulbi şi samanta; cultiva flori, arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice şi plante medicinale.Ocupaţii componente:611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist floricultor611206 lucrător calificat în floricultura şi arboricultura6115 VITICULTORI ŞIPOMICULTORIViticultorii şi pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului; asigura seminţele şi îngrăşămintele necesare; stabilesc varietatile pomicole şi viticole de cultivat, le plantează, întreţin şi recoltează; se ocupa cu depozitarea şi prelucrarea produselor pomicole şi viticole.Ocupaţii componente:611501 pomicultor611502 viticultorIV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612Crescători de animaleCrescătorii de animale se ocupa cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor şi altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de mătase etc., obţinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora şi comercializarea lor.Grupe de baza componente:6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne6122 Crescători de păsări şi fazanieri6123 Apicultori şi sericicultori6124 Crescători-îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici6121 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ŞICARNECrescătorii-îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne se ocupa cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor şi altor animale pentru producţia de carne, lapte, blana, piele s.a.Ocupaţii componente:612101 cioban (oier)612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne612103 tocator de furaje (paie)612104 lucrător calificat în creşterea animalelor6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ŞIFAZANIERICrescătorii de păsări şi fazanierii se ocupa cu creşterea şi îngrijirea pasarilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum şi cu creşterea şi îngrijirea fazanilor.Ocupaţii componente:612201 crescător de păsări612202 fazanier6123 APICULTORI ŞISERICICULTORIApicultorii şi sericicultorii se ocupa cu creşterea şi îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere şi polenizării culturilor precum şi cu creşterea şi îngrijirea viermilor de mătase în scopul obţinerii gogosilor de mătase.Ocupaţii componente:612301 apicultor612302 sericicultor6124 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE CABALINECrescătorii-îngrijitori de cabaline se ocupa cu creşterea, îngrijirea şi dresarea cailor.Ocupaţii componente:612401 antrenor cabaline612402 crescător-îngrijitor de cabaline612403 herghelegiu6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICICrescătorii de animale mici se ocupa cu creşterea, selecţionarea şi înmulţirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare şi valorificarea lor.Ocupaţii componente:612501 crescător de animale miciIV. 6.1.3. GRUPA MINORA 613Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animaleAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifica şi executa lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi altor culturi, precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor; executa lucrările necesare unei exploatări agricole mixte - policultura şi creşterea animalelor - şi obţinerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piaţă. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafeţelor destinate diferitelor culturi, speciilor şi numărului de animale de crescut; achiziţionarea seminţelor, îngrăşămintelor şi furajelor; pregătirea solului, insamantarea şi recoltarea produselor agricole; creşterea şi întreţinerea animalelor şi obţinerea diverselor produse animaliere; întreţinerea construcţiilor, maşinilor şi instalaţiilor agricole; depozitarea şi prelucrarea produselor; livrarea en-gros şi vânzarea pe piaţă a acestora.Grupe de baza componente:6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale6130 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI VEGETALE ŞICRESCATORI DE ANIMALEAgricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifica şi executa lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp, arborilor şi altor culturi, precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor.Ocupaţii componente:613001 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animaleIV. 6.1.4. GRUPA MINORA 614Lucrători forestieri şi asimilaţiLucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora se ocupa cu întreţinerea exploatărilor forestiere, stabilirea şi marcarea arborilor de tăiat, estimarea volumului de lemn şi tăierea arborilor; transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalaţii simple; supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiunile de stingere a incendiilor.Grupe de baza componente:6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal6141 LUCRĂTORI FORESTIERILucrătorii forestieri se ocupa cu întreţinerea şi conservarea fondului forestier, reperarea şi marcarea arborilor de tăiat şi estimarea volumului de lemn; tăierea, fasonarea şi depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiuni de stingere a incendiilor.Ocupaţii componente:614101 cioplitor în lemn614102 carbonitor614103 fasonator mecanic (cherestea)614104 muncitor plantaţii şi amenajare zona verde614105 drujbist614106 pepinierist614107 presator stuf614108 protectionist silvic614109 recoltator stuf614110 rezinator614111 sef coloana exploatare stuf614112 stivuitor şi recepţioner silvic614113 tăietor silvic6142 PREPARATORI MANGALPreparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracţia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiţionale.Ocupaţii componente:614201 preparator mangal614202 mangalizatorIV. 6.1.5. GRUPA MINORA 615Pescari şi vânătoriPescarii şi vânătorii cultiva şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluşte); vaneaza şi captureaza mamifere, păsări s.a.Grupe de baza componente:6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare şi de coasta6153 Pescari în mari şi oceane6154 Vânători6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICELucrătorii în culturi acvatice cultiva şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica şi pregătesc în vederea expedierii; curata, congeleaza sau sărează cantităţile de peste.Ocupaţii componente:615101 lucrător în culturi acvatice615102 piscicultor6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ŞI DE COASTAPescarii în ape interioare şi de coasta se ocupa cu capturarea peştilor şi altor specii acvatice în apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port şi locurile de pescuit; instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit; curăţarea, congelarea sau sararea cantităţilor de peste.Ocupaţii componente:615201 pescar în ape interioare şi de coasta6153 PESCARI ÎN MARI ŞIOCEANEPescarii în mari şi oceane se ocupa cu capturarea peştilor din mari şi oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port şi locurile de pescuit; instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit; curăţarea, congelarea sau sararea cantităţilor de peste.Ocupaţii componente:615301 pescar mari şi oceane6154 VÂNĂTORIVânătorii se ocupa cu capturarea şi vânarea animalelor sălbatice şi pasarilor, în principal, pentru carne, piele, pene şi alte produse; supravegherea şi paza zonelor de vânătoare.Ocupaţii componente:615401 vânătorIV. 7. GRUPA MAJORA 7Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificaţi în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.Majoritatea ocupaţiilor din aceasta grupa necesita cunoştinţe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întreţinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor şi vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.Subgrupe majore componente:71 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii72 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi73 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţi74 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria alimentara şi alte meserii artizanaleIV. 7.1. SUBGRUPA MAJORA 71Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţiiMeseriasii şi muncitorii calificaţi din industria extractivă şi construcţii executa lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafata (cărbune), extrag şi prelucrează pietrele destinate construcţiilor şi executa lucrări specifice activităţilor de construcţii.Grupe minore componente:711 Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatra712 Muncitori constructori şi asimilaţi713 Muncitori constructori la lucrări de finisare714 Zugrăvi, vopsitori, curaţitori de faţade, şi asimilaţiIV. 7.1.1. GRUPA MINORA 711Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatraMinerii, artificierii, taietorii şi cioplitorii în piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafata, incarca şi amorseaza explozibilul, taie şi fasoneaza pietre pentru construcţii.Grupe de baza componente:7111 Mineri şi lucrători în cariera7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatra7111 MINERI ŞI LUCRĂTORI ÎN CARIERAMinerii şi lucrătorii în cariera executa operaţii de extragere a cărbunelui, minereului, mineralelor solide şi rocilor din mine subterane şi de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.).Ocupaţii componente:711101 miner în subteran711102 miner la suprafata711103 masurator de gaze, temperatura şi radiaţii711104 controlor de producţie la minele de aur nativ7112 ARTIFICIERIArtificierii executa lucrări de amplasare şi detonare a explozivului pentru fragmentarea şi dislocarea cărbunelui, minereurilor şi rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum şi normele de protecţie a muncii.Ocupaţii componente:711201 artificier de mina711202 artificier la lucrări de suprafata711203 pirotehnician cinematografie şi teatru7113 SPĂRGĂTORI, TĂIETORI ŞICIOPLITORI ÎN PIATRASpărgătorii, taietorii şi cioplitorii în piatra executa lucrări de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare şi polizare a formelor necesare pentru construcţii, taiere şi gravare de inscripţii sau motive decorative pe plăcile finisate.Ocupaţii componente:711301 cioplitor în piatra şi marmura711302 cioplitor montator piatra, marmura711303 gaterist la tăiat blocuri de piatra, marmura711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatra, marmuraIV. 7.1.2. GRUPA MINORA 712Muncitori constructori şi asimilaţiMuncitorii constructori şi asimilaţii acestora executa lucrări de zidărie şi tâmplărie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operaţiilor specifice necesita cunoştinţe legate de duritatea şi rezistenta materialelor folosite şi de tehnologia construcţiilor; cunoştinţele se dobândesc fie prin şcoală profesională, fie prin cursuri de calificare.Grupe de baza componente:7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de baza anterioare7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ŞIMATERIALE TRADIŢIONALEMuncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrări de construcţii şi reparaţii de locuinţe şi alte anexe gospodăreşti din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundaţia şi cladesc construcţia din materialele respective.Ocupaţii componente:712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra712102 confecţioner placi din diverse materiale712103 confecţioner plase şi pânze rabit din stuf7122 ZIDARIZidării executa lucrări de zidărie, adică construiesc şi repara fundaţii, pereţi, coşuri înalte, cuptoare, clădiri etc., prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.Ocupaţii componente:712201 sobar712202 zidar coşuri fabrica712203 zidar pietrar712204 zidar samotor712205 zidar rosar-tencuitor7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ŞI ASIMILAŢIConstructorii în beton armat executa, în principal, operaţii privind construirea structurilor şi lucrărilor din beton armat; executa turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fântâni şi deschiderile din pereţi; repara suprafeţe din beton şi similare.Ocupaţii componente:712301 betonist712302 fierar betonist712303 montator elemente prefabricate din beton armat7124 DULGHERIDulgherii construiesc, montează şi instaleaza diferite structuri din lemn pe şantierele de construcţii, ajustează, asamblează, imbina, finiseaza, încadrează usi, ferestre, pereţi despărţitori din lemn în interiorul construcţiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa construcţii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).Ocupaţii componente:712401 dulgher (exclusiv restaurator)7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREMuncitorii încadraţi în aceasta grupa practica meserii de construcţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor, cailor ferate şi liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.Ocupaţii componente:712901 muncitor hidrometru712902 pavator712903 sapator fântâni712904 asfaltator712905 cantonier712906 chesonier712907 constructor cai ferate712908 constructor linii tramvai712909 drenor canalist712910 fascinar712911 finisor terasamente712912 muncitor hidrogeolog712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare712914 sef echipa întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri712915 agent hidrotehnic712916 revizor cale sau puncte periculoase712917 meserias întreţinere cale712918 sef echipa întreţinere cale712919 meserias întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluriIV. 7.1.3. GRUPA MINORA 713Muncitori constructori la lucrări de finisareMuncitorii constructori la lucrări de finisare executa acoperişuri, montări de parchete, turnari şi finisari de mozaicuri; instaleaza şi montează ţevi şi izolaţii termice şi acustice; executa reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru clădiri şi alte lucrări de finisare.Grupe de baza componente:7131 Constructori de acoperişuri7132 Parchetari, linolisti, mozaicari şi faiantari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice7135 Geamgii7136 Instalatori şi montatori de ţevi7137 Electricieni în construcţii7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERIŞURIConstructorii de acoperişuri executa lucrări de acoperire a construcţiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie şi alte materiale.Ocupaţii componente:713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI ŞIFAIANTARIParchetarii executa lucrări de pregătire, montează şi finiseaza parchete în interiorul clădirilor; linolistii croiesc, fixează şi lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna şi finiseaza mozaicuri; faianţării pregătesc pereţii, aplica şi imbina plăcile de faianta.Ocupaţii componente:713201 faiantar (exclusiv restaurator)713202 montator placaje interioare şi exterioare713204 parchetar-linolist713204 mozaicar restaurator7133 IPSOSARIIpsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafeţele pereţilor cu un strat subţire de pasta de ipsos, profiluri interioare şi exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornişe etc.), cu ajutorul sabloanelor; montează profile, prefabricate, lucrări de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.Ocupaţii componente:713302 turnator ornamentalist7134 MONTATORI DE IZOLAŢII TERMICE ŞIACUSTICEMontatorii de izolaţii termice şi acustice executa lucrări pentru asigurarea izolării termice şi acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planşeelor, teraselor, conductelor.Ocupaţii componente:713401 izolator fonic713402 izolator frigorific713403 izolator hidrofug713404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)713405 izolator termic7135 GEAMGIIGeamgiii aleg panourile de sticla, taie, măsoară şi montează sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereţi despărţitori, tablouri; realizează vitralii şi panouri decorative.Ocupaţii componente:713501 geamgiu7136 INSTALATORI ŞIMONTATORI DE ŢEVIInstalatorii şi montatorii de ţevi executa lucrări de montaj de instalaţii sanitare, gaze, încălzire centrala, ventilare şi condiţionare, alimentare cu apa, reţele exterioare şi instalaţii frigorifice.Ocupaţii componente:713601 detector pierderi apa şi gaze713602 instalator apa, canal713603 instalator frigotehnist713604 instalator încălzire centrala şi gaze713605 instalator reţele exterioare apa713606 instalator ventilare şi condiţionare apa713607 verificator canale subterane7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCŢIIElectricienii în construcţii trasează instalaţiile electrice; executa lucrări în vederea susţinerii diverselor piese ale acestora; montează elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lămpi, tablouri etc.); executa legăturile, conexiunile şi racordurile electrice; repara şi întreţin aceste instalaţii.Ocupaţii componente:713701 electrician în construcţiiIV. 7.1.4. GRUPA MINORA 714Zugrăvi, vopsitori, curaţitori de faţade şi asimilaţiMuncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrări de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale clădirilor, curata faţadele clădirilor şi cosurile industriale.Grupe de baza componente:7141 Zugrăvi, tapetari, lacuitori şi vopsitori7143 Curaţitori de faţade şi coşari7141 ZUGRĂVI, TAPETARI, LACUITORI ŞIVOPSITORIMeseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrări de varuire, zugrăveli, vopsitorie pe pereţii clădirilor, lemn, metal; aplica tapete de hârtie sau material plastic pe pereţii tencuiti sau din beton.Ocupaţii componente:714101 tapetar714102 zugrav, vopsitor714103 lacuitor lemn714104 vopsitor industrial714105 finisor-lacuitor lemn714106 stucaturist7143 CURAŢITORI DE FAŢADE ŞICOSARICurăţitorii de faţade curata faţadele din pietre tăiate, cărămizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa în interiorul coşurilor industriale.Ocupaţii componente:714301 cosar714302 curăţitor de faţadeIV. 7.2. SUBGRUPA MAJORA 72Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţiMuncitorii din aceasta subgrupa majora toarna metalele, le sudeaza, le prelucrează la cald sau prin alte procedee; montează, întreţin şi repara structuri metalice; regleaza maşini unelte; asamblează, întreţin şi repara motoare, vehicule, instalaţii şi echipamente electrice.Grupe minore componente:721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii, alţi lucrători în construcţii metalice722 Forjori, matriteri, reglori şi asimilaţi723 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şielectrotehniceIV. 7.2.1. GRUPA MINORA 721Turnători, sudori, tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalicePersoanele având aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza şi taie piese metalice; confectioneaza şi repara articole din tabla; montează, întreţin şi repara structuri metalice grele şi de ridicat, funiculare şi alte instalaţii.Grupe de baza componente:7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori şi debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori şi montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici7211 TURNĂTORI, FORMATORI, MIEZUITORIMeseriasii specializaţi ca turnători, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare şi miezurile, după care executa operaţiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.Ocupaţii componente:721101 curăţitor sablator721102 modelier lemn721103 modelier metal721104 modelator miezuitor721105 modelier naval721106 operator la maşini de brichetat span721107 pregătitor metale vechi pentru retopire721108 recuperator metale vechi721109 topitor aliaje tipografie721110 topitor fonta şi neferoase721111 topitor, turnator metale şi aliaje neferoase721112 turnator fonta pe banda721113 turnator formator721114 turnator pregătitor oţelărie721115 turnator modelier721116 turnator metale şi neferoase7212 SUDORI ŞIDEBITATORI AUTOGENISudorii şi debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenică sau alte procedee) prin taiere, topire; asamblează piese metalice prin fuziune.Ocupaţii componente:721201 lipitor de placute la scule aşchietoare721202 sudor autogen721203 sudor electric721204 sudor automatist721206 tăietor cu flacara (autogen)721207 sudor cu gaze721208 sudor în mediu protector7213 TINICHIGII-CAZANGIITinichigiii trasează repere pe tabla în vederea decuparii şi fasonarii; realizează şi repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Montează şi repara piese din tabla pentru vehicule şi avioane.Cazangiii fabrica şi repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente şi similare).Ocupaţii componente:721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de şantier721306 tinichigiu structurist de aviaţie721307 cazangiu tevar721308 cazangiu formator7214 CONSTRUCTORI ŞIMONTATORI DE STRUCTURI METALICEConstructorii şi montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza şi nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în clădiri, nave.Ocupaţii componente:721401 finisor cocleti721402 finisor ace şi accesorii721403 confecţioner capace de carde721404 confecţioner cocleti721405 confecţioner plase din sarma721406 formator ţevi prin sudare721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale721408 lăcătuş de mina721409 lăcătuş revizie vagoane721410 lăcătuş mecanic721411 lăcătuş montator721412 presator metale la rece721413 reconditioner scule şi utilaje petroliere721414 sanfrenator721415 pregătitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete721416 reparator garnituri carde721417 tubulator naval721418 masinist la litografiat şi vernisat tabla721419 masinist la confecţionarea ambalajelor metalice721420 masinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu721421 constructor şi montator de structuri metalice721422 masinist la fabricarea acelor şi accesoriilor721423 nituitor721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale721425 masinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor721426 montator ajustor spete721427 lipitor şi protejator spete721428 tăietor pentru garnituri de carde721429 masinist mecanic la confecţionare garnituri carde721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul7215 LUCRĂTORI LA MONTAREA ŞIINTRETINEREA DE INSTALAŢII DE RIDICAT ŞITRANSPORTATLucrătorii la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat montează instalaţii de ridicat; instaleaza şi întreţin cabluri metalice şi fire pe şantiere (de construcţii, foraj puţuri petrol şi gaze), la bordul navelor şi avioanelor. Concret, leaga, repara şi ajustează legatură firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcţiune a diferitelor tipuri de funiculare şi platforme mobile pentru transport persoane şi materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.Ocupaţii componente:721501 mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultura şi exploatări forestiere7216 SCAFANDRI ŞIALTI LUCRĂTORI SUB APAScafandrii şi lucrătorii similari executa lucrări sub apa necesare instalării şi reparării podurilor, pilonilor şi fundaţiei pentru construcţii portuare; verifica starea navelor aflate la apa şi a instalaţiilor subacvatice, semnalează prin imersiune, situaţia navelor naufragiate.Ocupaţii componente:721601 scafandru721602 scafandru autonom721603 scafandru sef grup721604 scafandru sef utilaj721605 scafandru greuIV. 7.2.2. GRUPA MINORA 722Forjori, matriteri, reglori şi asimilaţiForjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora realizează lucrări de prelucrare a fierului, otelului şi altor metale prin procedee de ciocănire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricării şi reparării de utilaje şi echipamente; regleaza maşini-unelte, profileaza şi rectifica suprafeţe metalice.Grupe de baza componente:7221 Forjori, stantatori şi presatori7222 Sculeri7223 Reglori şi reglori conductori de maşini unelte7224 Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit7221 FORJORI, STANTATORI ŞIPRESATORIForjorii, ştanţatorii, presatorii şi matriţerii executa operaţii de schimbare a formei şi dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul maşinilor universale de forjat sau specializate, prin încălzire prealabila. În procesul de execuţie, meseriasii cu aceste calificări folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de îndoire, refulare etc., obţinând piese de diverse tipodimensiuni, complexităţi şi greutăţi.Ocupaţii componente:722101 forjor matriţer722102 prelucrator mecanic metale preţioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 stantator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor arcurar722108 forjor mecanic722109 confecţioner ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar termist pentru ferite722112 fierar-potcovar722113 formator-presator ferite722114 finisor ferite7222 SCULERISculerii SDV prelucrează dispozitive verificatoare şi matrite pentru care executa operaţii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; în funcţie de specificul materialului folosesc diferite maşini unelte ca: freze, strunguri, raboteze şi altele, pentru a asigura funcţionarea cu precizie a acestora.Ocupaţii componente:722201 lăcătuş SDV722202 sculer matriţer722203 lăcătuş AMC722204 lăcătuş mecanica fina7223 REGLORI ŞIREGLORI CONDUCTORI DE MAŞINI - UNELTEReglorii executa toate reglările mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalaţii, mecanisme, automate sau maşini şi agregate care funcţioneaza ca linie complexa. Principalele operaţii ce se executa în cadrul reglajului sunt montarea şi demontarea sculelor şi dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustări în vederea reglării, reglarea mecanismelor de pornire-oprire şi siguranţa în funcţionare, asigurarea funcţionarii în regimul optim de funcţionare.Ocupaţii componente:722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 masinist la linii automate aşchietoare722305 reglor maşini de bobinat şi platinat722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice722307 reglor maşini - unelte722308 reglor montator722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte7224 LUCRĂTORI LA MAŞINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ŞIASCUTITLucrătorii la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit conduc maşini fixe sau portabile de polizat şi rectificat, de ascutire a uneltelor de tăiat; repara, ajustează şi ascut lamele de tăiat şi dinţii metalici ai cilindrilor de la maşinile de cardat textile. Principalele operaţii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea şi ascuţirea de scule şi instrumente.Ocupaţii componente:722401 ascutitor laminate la cald722402 ascutitor laminate la rece722403 ascutitor calitor garnituri de carde722404 ascutitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice722406 polizator722407 şlefuitor metale722408 frezor universal722409 gauritor filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 brosator722415 frezor la maşini roti dintate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roti dintate722418 rectificator dantura caneluri722419 strungar la strung paralel şi de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la maşini orizontale722423 strungar la maşini de alezat722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate722425 strungar la maşini de strunjit roti cai ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuriIV. 7.2.3. GRUPA MINORA 723Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilajeMecanicii, montatorii şi reparatorii de maşini şi utilaje ajustează, instaleaza, întreţin şi repara motoare, vehicule, maşini agricole şi industriale.Grupe de baza componente:7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale7231 MECANICI, MONTATORI ŞIREPARATORI DE AUTOVEHICULEMecanicii, montatorii şi reparatorii de autovehicule executa operaţii de ajustare, instalare, întreţinere şi reparare a motoarelor de autovehicule. Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate şi regleaza mecanisme de direcţie, frânare, oprire-pornire şi altele.Ocupaţii componente:723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 lăcătuş montator agregate energetice şi de transport7232 MECANICI, MONTATORI ŞIREPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANEMecanicii, montatorii şi reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examinează, încearcă, întreţin şi repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranţă, înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcţionari a motoarelor de avion.Ocupaţii componente:723201 mecanic aviaţie7233 MECANICI, MONTATORI ŞIREPARATORI DE MAŞINI AGRICOLE ŞIINDUSTRIALEMuncitorii calificaţi din aceasta grupa executa operaţii de instalare, montare, întreţinere şi reparare a motoarelor agricole şi industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule şi avioane.Ocupaţii componente:723301 frigoriferist (frigotehnist)723302 mecanic agricol723303 motorist723304 ungător-gresorIV. 7.2.4. GRUPA MINORA 724Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehniceMontatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electrotehnice şi electronice executa operaţii de montaj, instalare, reglare şi reparare a aparatelor electrice şi electronice.Grupe de baza componente:7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice7242 Electronişti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞIREPARATORI DE APARATE ŞIECHIPAMENTE ELECTRICE ŞIENERGETICEElectromecanicii din aceasta grupa de baza montează, regleaza şi repara aparate şi echipamente electrice şi energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda şi distribuţie, instrumente sau componente electrice la maşini agricole şi industriale, autovehicule, aeronave, precum şi partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).Ocupaţii componente:724101 electrician echipamente electrice şi energetice724102 bobinator aparataj electric724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic724104 bobinator maşini electrice rotative724105 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice724106 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare724107 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice724108 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice724109 bobinator transformatoare724110 montator reglor şi depanator de aparataj electric724111 montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee724112 montator reglor şi depanator de ascensoare724113 electrician nave7242 ELECTRONIŞTI, MONTATORI ŞIREPARATORI DE APARATE ŞIECHIPAMENTE ELECTRONICEElectroniştii, montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electronice regleaza, întreţin şi repara echipamente de calcul, echipamente de înregistrare şi transmisie sunet şi imagine şi alte componente electronice.Ocupaţii componente:724201 electrician depanator utilaje calcul724202 electronist depanator utilaje calcul724203 plantator elemente electronice7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞIREPARATORI DE INSTALAŢII TELEGRAFICE ŞITELEFONICEElectromecanicii montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice montează, întreţin şi repara instalaţii telefonice şi telegrafice din centralele telefonice şi alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.Ocupaţii componente:724401 automatist724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)724403 electromecanic radio-radioficare724404 electromecanic reţele cabluri724405 electromecanic reţele linii724406 electromecanic telegrafie, telefonie724407 electronist telecomunicaţii724408 jonctor724409 linior724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare724411 electromecanic electroalimentare724412 muncitor radioelectronist7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ŞIREPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ŞISUBTERANEElectricienii, montatorii şi reparatorii de linii electrice instaleaza şi repara linii electrice aeriene şi subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice şi pentru tracţiune electrica.Ocupaţii componente:724501 electrician exploatare centrale şi staţii electrice724502 electrician exploatare reţele electrice724503 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane724504 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene724505 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice724506 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice724507 electrician de întreţinere şi reparaţii724508 electrician montator de instalaţii automatizate724509 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport724510 electrician pentru protecţia catodica724511 electrician rural724512 electrician de mina724513 electrician pentru utilizarea energiei electriceIV. 7.3. SUBGRUPA MAJORA 73Meseriaşi şi muncitori calificaţi în mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţiMeseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţii acestora realizează şi repara instrumente şi aparate de mecanica fina şi precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanate din lemn, textile, piele şi alte materiale, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările se executa manual sau cu scule şi maşini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătăţirea calităţii produselor.Grupe minore componente:731 Lucrători în mecanica fina şi asimilaţi732 Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale734 Lucrători poligrafi şi asimilaţiIV. 7.3.1. GRUPA MINORA 731Lucrători în mecanica fina şi asimilaţiLucrătorii din mecanica fina şi asimilaţii acestora confectioneaza, repara instrumente şi aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii şi efectuează operaţii de precizie în metal şi alte materiale.Grupe de baza componente:7311 Confectioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie7312 Confectioneri şi acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale7311 CONFECTIONERI ŞIREPARATORI DE INSTRUMENTE ŞIAPARATE DE PRECIZIEConfecţionerii şi reparatorii de instrumente şi aparate de precizie executa, regleaza şi repara aparate şi instrumente optice utilizate în aviaţie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice şi dentare.Ocupaţii componente:731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curatator piese şi aparate optice731108 lipitor lentile şi prisme731109 montator aparatura optica731110 optician731111 optician armament731112 confecţioner seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 debitator - ebosator731119 dusisator - polizator731120 tratamentist piese optice731121 metrolog şi depanator mecanica fina, tehnica digitala şi analogica (MFTDA)7312 CONFECTIONERI ŞIACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALEConfecţionerii şi acordorii de instrumente muzicale sunt meseriaşi specializaţi în confecţionarea, acordarea şi repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percuţie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice şi materii prime care să corespunda din punct de vedere calitativ.Ocupaţii componente:731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orga, tambal731203 caserator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatura731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator reglor piane731211 montator ajustor de acordeoane731212 lutier7313 GIUVAERGII ŞIALTI LUCRĂTORI DE PRECIZIE ÎN METAL ŞIALTE MATERIALEGiuvaergiii şi ceilalţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale confectioneaza obiecte de arta şi podoaba prin prelucrarea metalului preţios; fixează şi incrusteaza în metale preţioase sau comune pietre preţioase, sintetice sau din sticla; prelucrează şi confectioneaza obiecte de uz casnic, tacâmuri şi obiecte de galanterie, după modele.Ocupaţii componente:731301 argintar731302 bijutier metale preţioase731303 cizelator731304 cizelator clişee galvanice731305 confecţioner stampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 tintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiuIV. 7.3.2. GRUPA MINORA 732Olari, sticlari şi lucrători asimilaţiOlarii, sticlarii şi lucrătorii asimilaţi prelucrează şi produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pământ ars, porţelan, cărămizi, sticla; graveaza motive ornamentale şi decoreaza articole de sticla şi ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte şi firme (tablite).Grupe de baza componente:7321 Olari şi formatori în ceramica şi materiale abrazive7322 Sticlari (suflatori, tăietori de sticla, polizori de sticla etc.)7323 Gravori pe sticla7324 Pictori, decoratori pe sticla şi ceramica7321 OLARI ŞIFORMATORI ÎN CERAMICA ŞIMATERIALE ABRAZIVEOlarii şi formatorii în ceramica şi materiale abrazive confectioneaza articole din pământ ars, faianta şi porţelan, forme în argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olărit; executa turnarea manuală în forme a cărămizilor şi ţiglelor; realizează articole din materiale ceramice prin presare manuală; produc obiecte abrazive prin turnarea şi presarea amestecului abraziv.Ocupaţii componente:732101 aplicator de detalii la produse din ceramica732102 debavurator - retuşor la produse din ceramica fina732103 turnator produse ceramice732104 fasonator produse ceramice732105 glazurator produse din ceramica fina732106 modelator ceramica732107 olar ceramica (artizanat)732108 preparator mase ceramice732109 presator produse ceramice732110 rasnitor smalt732111 şlefuitor produse din ceramica fina7322 STICLARI (SUFLATORI, TĂIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)Sticlarii executa operaţii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuală a sticlei încălzite, îndoire, turnare şi presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei şi a lentilelor, tăierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.Ocupaţii componente:732201 brigadier la fabricarea sticlei732202 confecţioner geam dublu termoizolator732203 trăgător, şlefuitor, gradator nivele732204 prelucrator topitura sticla la presa732205 prelucrator topitura sticla la teava7323 GRAVORI PE STICLAGravorii pe sticla executa manual sau mecanic operaţii de gravare de inscripţii sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanţe erodante.Ocupaţii componente:732301 gradator vase şi aparate de laborator732302 gravor produse de sticla732303 inscriptioner pe produse de sticla şi ceramica7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA ŞICERAMICAPictorii, decoratorii pe sticla şi ceramica pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acoperă sticla de oglinda cu soluţii de argint.Ocupaţii componente:732401 pictor pe sticla şi ceramica732402 oglindarIV. 7.3.3. GRUPA MINORA 733Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materialeLucrătorii meseriaşi executanţi de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale produc, prin metode tradiţionale, articole de uz personal, casnic şi obiecte decorative; pregătesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile şi alte materiale; asamblează şi decoreaza obiecte; împletesc, tricoteaza, brodeaza; realizează dantele; confectioneaza încălţăminte traditionala, posete, curele şi alte accesorii.Grupe de baza componente:7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare7331 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ŞIALTE MATERIALELucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din lemn şi alte materiale prelucrează şi modelează materiile prime şi produc vase, cani, coşuri, pălării de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare şi ortopedice etc.Ocupaţii componente:733101 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere733102 confecţioner jucării733103 confecţioner obiecte artizanale din lemn733104 confecţioner plute733105 confecţioner garnituri pentru etanşare733106 pirogravor733107 ramar poleitor733108 sculptor în lemn733109 confecţioner creta scolara733110 traforator manual lemn733111 dogar manual733112 rotar caretas733113 lumanarar733114 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele733115 confecţioner nasturi, piepteni733116 confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale733117 confecţioner obiecte din ipsos733118 confecţioner obiecte din os, scoica, mica etc.733119 confecţioner manual în metaloplastie733120 confecţioner corzi din intestine733121 incadrator tablouri733122 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii733123 confecţioner proteze dentare733124 confecţioner proteze ortopedice7332 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN TEXTILE, PIELE ŞIMATERIALE SIMILARELucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare produc ţesături, îmbrăcăminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregătesc şi vopsesc pieile.Ocupaţii componente:733201 confecţioner plase pescăreşti733202 confecţioner articole hârtie733203 confecţioner bibelouri din Jenille733204 decorator în piele733205 velator-matisor733206 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii733207 ghemuitor733208 polierator frânghii733209 cablator frânghii733210 saluzitor frânghii733211 confecţioner unelte pescuit din plaseIV. 7.3.4. GRUPA MINORA 734Lucrători poligrafi şi asimilaţiLucrătorii poligrafi aleg şi aranjează caracterele de tipărit manual, manual mecanic sau cu maşini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi şi cilindri de tipărire; imprima pe hârtie sau alţi suporţi; leaga şi finiseaza carti.Grupe de baza componente:7341 Zetari şi linotipisti7342 Stereotipari şi galvanotipisti7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori7344 Personal de fotografiere şi asimilat7345 Legatori şi lucrători înrudiţi7346 Imprimatori pe mătase, lemn şi textile7341 ZETARI ŞILINOTIPISTIZetarii şi linotipiştii culeg textul manual sau manual-mecanic, formează spaltul, corectează textul în spalt, formează paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac şi împart elementele componente ale formei de zat după imprimare sau matritare şi retopesc elementele formei de text. Linotipiştii culeg textul prin claviere, iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.Ocupaţii componente:734101 culegator la masina de cules şi turnat rânduri (linotipisti)734102 culegator la masina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)734103 culegator la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)734104 culegator manual (zetar)734105 tipograf turnator la maşinile de turnat text7342 STEREOTIPARI ŞIGALVANOTIPISTIStereotiparii şi galvanotipistii confectioneaza clişee de imprimerie tipografica, utilizând procedee de stereotipie şi galvanoplastie.Ocupaţii componente:734201 frezor-montator clişee734202 stereotipar734203 galvanotipist734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)734205 zincograf7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ŞIFOTOGRAVORIGravorii şi fotogravorii trasează desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafeţe de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice şi placi metalice; executa, parţial sau total, lucrările necesare confecţionării cilindrilor prin procedee de fotogravare.Ocupaţii componente:734301 copist formare tipar plan734302 desenator cromo-litograf734303 şlefuitor granulator734304 gravor placi metalice734305 gravor placi litografice734306 fotogravor734307 turnator valuri7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ŞIASIMILATFotografii şi personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcţie speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retuşează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; montează manual negative şi diapozitive în conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri şi altele.Ocupaţii componente:734401 fotoceramist734402 fotocopist734403 fotopoligraf734404 fotoreproducator734405 montator filme734406 retuşor clişee7345 LEGATORI ŞI LUCRĂTORI ÎNRUDIŢILegatorii şi lucrătorii inruditii executa lucrări complexe de brosare şi legătorie, confecţionare de ambalaje din hârtie şi carton (cutii, pungi, saci etc.).Ocupaţii componente:734501 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)734502 confecţioner flori artificiale734503 confecţioner, prelucrator ţevi pentru industria textila7346 IMPRIMATORI PE MĂTASE, LEMN ŞITEXTILEImprimatorii pe mătase, lemn şi textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hârtie, metal, textile şi alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.Ocupaţii componente:734601 imprimeur textil734602 imprimator serigraf734603 tăietor matrite serigrafieIV. 7.4. SUBGRUPA MAJORA 74Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria alimentara şi alte meserii artizanaleMeseriasii şi muncitorii calificaţi din industria alimentara şi alte meserii artizanale acţionează, manual sau mecanic, pentru prelucrarea şi prepararea materiilor prime din agricultura şi pescuit şi le transforma în bunuri alimentare şi în alte produse; executa şi repara articole din lemn, textile, blănuri, piele şi alte materiale.Grupe minore componente:741 Meseriaşi şi lucrători în industria alimentara742 Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului743 Lucrători în industria textila şi confecţii744 Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţăminteiIV. 7.4.1. GRUPA MINORA 741Meseriaşi şi lucrători în industria alimentaraMeseriasii şi lucrătorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana şi subproduse; prelucrează carnea şi pestele; prepara paine şi produse de patiserie, produse lactate; prelucrează tutunul şi produsele din tutun; conserva fructe şi legume.Grupe de baza componente:7411 Macelari şi alţi lucrători în prelucrarea carnii şi peştelui7412 Brutari, patiseri şi cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor7415 Degustatori şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun7411 MACELARI ŞIALTI LUCRĂTORI ÎN PRELUCRAREA CARNII ŞIPESTELUIMacelarii, ciontolitorii şi transatorii de carne taie animalele pe linie, în banda; transeaza, dezoseaza şi sortează carnea pe calităţi; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregătesc şi ambalează carnea şi produsele derivate pentru vânzare.Lucrătorii în prelucrarea peştelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregătesc pentru vânzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.Ocupaţii componente:741101 carmangier741102 ciontolitor transator carne741103 măcelar741104 sterilizator741105 tăietor păsări741106 lucrător la prelucrarea peştelui741107 afumator carne7412 BRUTARI, PATISERI ŞICOFETARIBrutării fabrica paine şi produse de panificaţie prin transformarea fainii şi adausurilor respective. Patiserii şi cofetării prepara aluaturile, cremele şi compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza şi glasează produsele.Ocupaţii componente:741201 brutar741202 cofetar741203 patiser741204 preparator de semifabricate şi preparate culinare7413 LUCRĂTORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATELucrătorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, încheagă laptele şi il toarna în forme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit.Ocupaţii componente:741301 pasteurizator produse lactate741302 preparator produse lactate741303 smantanitor7414 LUCRĂTORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ŞILEGUMELORLucrătorii la conservarea fructelor şi legumelor conserva fructe şi legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extracţie de sucuri şi uleiuri.Ocupaţii componente:741401 preparator conserve, legume şi fructe741402 uscător-deshidrator legume, fructe741403 preparator castane, dovleac, porumb7415 DEGUSTATORI ŞICONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCĂRURI ŞIBAUTURIDegustatorii şi controlorii de calitate a mancarurilor şi băuturilor testează şi gusta alimente şi băuturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.Ocupaţii componente:741501 degustator7416 LUCRĂTORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ŞIPRODUSELOR DIN TUTUNLucrătorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea şi prelucrarea acestora pentru obţinerea ţigaretelor şi a tutunului de pipa.Ocupaţii componente:741601 conditioner tutun pentru fabricarea ţigaretelorIV. 7.4.2. GRUPA MINORA 742Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnuluiMeseriasii şi lucrătorii la tratarea şi prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea şi repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete şi diverse articole: pipe, schiuri, saboţi şi alte articole de sport; regleaza şi coordonează maşini de sculptat în lemn şi executa obiecte de uz gospodăresc: perii, bidinele, coşuri şi altele similare prin impletirea nuielelor.Grupe de baza componente:7421 Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului7422 Tamplari şi lucrători asimilaţi7423 Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn7424 Impletitori de coşuri, confectioneri de perii şi asimilaţi7421 LUCRĂTORI ÎN PREGĂTIREA ŞITRATAREA LEMNULUILucrătorii din activitatea de pregătire şi tratare a lemnului executa operaţii de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurării umidităţii şi plasticitatii, în scopul prelucrării.Ocupaţii componente:742101 vopsitor lemn742102 pregătitor paste chimice742103 pregătitor placi fibrolemnoase şi hârtie pentru filme742104 uscător, aburitor material lemnos7422 TAMPLARI ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢITamplarii şi asimilaţii acestora produc, decoreaza şi repara mobila şi alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, încleiază, ajustează şi finiseaza; produc şi repara vehicule şi alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) şi alte articole de sport.Ocupaţii componente:742201 tamplar universal742202 tamplar carosier742203 tamplar manual742204 marangoz calafatuitor742205 asamblator lazi742206 confecţioner montator produse lemn742207 curbator - montator butoaie lemn742208 tamplar manual la presare şi încleiere742209 corhanitor742210 tamplar manual ajustor montator742211 tamplar manual la îmbinarea furnirelor742212 marangoz cala - tachelagiu742213 şlefuitor, lustruitor742214 pregătitor suprafeţe pentru lacuit742215 gardinator742216 confecţioner-montator cercuri la butoaie742217 decupator lamele din lemn pentru lazi742218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului7423 REGLORI-MONTATORI MAŞINI DE PRELUCRAT LEMNReglorii-montatori de maşini pentru prelucrat lemn montează şi regleaza aceste maşini în vederea executării operaţiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire şi sculptura.Ocupaţii componente:742301 strungar în lemn742302 reglor maşini de prelucrat lemn742303 tăietor de precizie în lemn7424 IMPLETITORI DE COŞURI, CONFECTIONERI DE PERII ŞI ASIMILAŢIÎmpletitorii de coşuri, confecţionerii de perii şi asimilaţii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodăresc şi utilitate personală, din rachita, rafie, trestie, stuf şi alte materiale pe care le pregătesc în prealabil.Ocupaţii componente:742401 confecţioner bidinele, pensule, perii742402 confecţioner maturi742403 impletitor de nuiele742404 impletitor obiecte din foi de porumb742405 impletitor fibre plastice742406 impletitor papura742407 legător de par742408 prelucrator de fulgi şi pene742409 sortator, spălător par742410 prelucrator de par la masina742411 prelucrator manual de par742412 impletitor din panglica impletita742413 pieptanator de par la masina742414 fierbator - uscător de parIV. 7.4.3. GRUPA MINORA 743Lucrători în industria textila şi confecţiiLucrătorii în textile executa, manual sau mecanic, operaţii de filatura, tesatorie şi tricotat.Lucrătorii din confecţii textile şi blănuri confectioneaza şi repara articole vestimentare şi pălării din textile şi blănuri, manual sau cu ajutorul unor maşini; produc, croiesc şi cos ţesături pentru mobila şi saltele.Grupe de baza componente:7431 Filatori7432 Tesatori şi tricotori7433 Confectioneri industriali de îmbrăcăminte, palarieri şi modiste7434 Blanari şi asimilaţi7435 Mesteri, croitori în textile şi piele7436 Lucrători în broderie şi asimilaţi7437 Tapiteri şi asimilaţi7431 FILATORIFilatorii clasifica fibrele textile după criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc şi piaptănă în vederea obţinerii firelor de ţesut sau tricotat.Ocupaţii componente:743101 filator743102 ajutor maistru filator7432 TESATORI ŞITRICOTORITesatorii şi tricotorii filează (torc) şi bobinează firele, tes stofe, covoare, dantele şi alte articole, manual sau pe maşini cu comanda manuală.Ocupaţii componente:743201 tesator743202 tricotor manual743203 ajutor maistru tesator, tricoteur743204 crosetor743205 impletitor textile743206 confecţioner presuri743207 tesator restaurator manual covoare743208 pregătitor şi confecţioner cataloage, mostre743209 confecţioner tricotaje după comanda743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)743211 repasator743212 aburitor textile743213 reparator covoare7433 CONFECTIONERI DE ÎMBRĂCĂMINTE, PALARIERI ŞIMODISTECroitorii, pălărierii şi modistele confectioneaza, după comanda, şi retuşează articole de îmbrăcăminte, rochii şi alte articole vestimentare din ţesături şi alte materiale (cu exceptia blănurilor); confectioneaza pălării sau participa la unele operaţii de confecţionare a acestor articole de îmbrăcăminte.Ocupaţii componente:743301 croitor743302 lenjer confecţioner lenjerie după comanda743303 confecţioner pălării743304 ajutor maistru croitor743305 plior confecţii743306 modista743307 ceaprazar - sepcar743308 curăţitor - reparator pălării743309 retusier confecţii7434 BLANARI ŞI ASIMILAŢIBlănarii confectioneaza, repara şi recondiţionează haine din blana, după modele şi schiţe, în serie sau pe baza de comanda. Operaţiile pe care le executa constau în alegerea, întinderea, tăierea şi îmbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.Ocupaţii componente:743401 blanar - confecţioner îmbrăcăminte din blana, după comanda743402 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comanda743403 cojocar7435 MESTERI CROITORI ÎN TEXTILE ŞIPIELEConfecţionerii de articole vestimentare din textile şi pielărie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile şi piele; executa tipare după masurile clientului, croiesc, cos, efectuează probe; dacă este cazul, supraveghează şi indruma meseriasii din subordine; concep şi confectioneaza pălării la cererea clienţilor.Ocupaţii componente:743501 croitor - confecţioner îmbrăcăminte, după comanda743502 multiplicator sabloane croitorie743503 confecţioner corsete743504 confecţioner reparator cravate743505 planimetror sabloane7436 LUCRĂTORI ÎN BRODERIE ŞI ASIMILAŢIBroderii şi asimilaţii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operaţii de decorare pe diferite materiale, confecţii sau lenjerie; stopează sau remaiază ţesături, confecţii şi alte articole similare.Ocupaţii componente:743601 broder manual743602 stopeur743603 remaieur ciorapi743604 broder manual - mecanic743605 broder la gherghef7437 TAPITERI ŞI ASIMILAŢITapiterii şi asimilaţii acestora executa operaţii de tapitare a mobilei, decoraţiuni interioare din textile şi piele; confectioneaza huse şi lucrări de tapiterie pentru autovehicule, trenuri şi alte mijloace de transport.Ocupaţii componente:743701 tapiter743702 salterar743703 plapumarIV. 7.4.4. GRUPA MINORA 744Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţăminteiLucrătorii în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei executa operaţii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obţinerea semifabricatelor necesare confecţionării încălţămintei din piele, a articolelor de marochinărie etc., cu exceptia hainelor, palariilor şi mănuşilor.Grupe de baza componente:7441 Tăbăcari şi pielari7442 Cizmari şi meşteşugari7441 TĂBĂCARI ŞIPIELARITabacarii şi pielarii executa operaţii de transformare a pieilor crude (în piele gelatina prin cenuserire cu diferite soluţii chimice, tratare cu soluţii tanante, finisare prin vopsire cu coloranţi, ungere, întindere, uscare, şlefuire etc.) în piele cu calităţile necesare prelucrării în produse finite.Ocupaţii componente:744101 mestesugar argasitor744102 mestesugar cenuseritor744103 mestesugar finisor mineral744104 mestesugar finisor vegetal744105 mestesugar sortator în industria pielăriei7442 CIZMARI ŞIMESTESUGARICizmarii şi mestesugarii în lucrări de cizmărie confectioneaza şi repara încălţăminte din piele şi înlocuitori, articole de marochinărie şi voiaj, alte confecţii din piele şi înlocuitori, după comanda.Ocupaţii componente:744201 cizmar - confecţioner încălţăminte, după comanda744202 confecţioner articole din piele şi înlocuitori744203 confecţioner încălţăminte ortopedica744204 curelar, confecţioner harnaşamente744205 marochiner - confecţioner marochinărie, după comanda744206 opincar744207 talpuitor (confecţioner - reparaţii încălţăminte)IV. 8. GRUPA MAJORA 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii (conducătorii) şi asamblorii la instalaţii şi maşini conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comanda a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.Subgrupe majore componente:81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi82 Operatori pe maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobileIV. 8.1. SUBGRUPA MAJORA 81Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţiOperatorii (conducătorii) la instalaţii şi accesorii fixe conduc şi supraveghează funcţionarea corecta a agregatelor şi instalaţiilor fixe, prin acţionarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformării metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice; supraveghează instalaţiile de tratare a apei, producţia de energie electrica sau alte instalaţii; conduc şi supraveghează liniile de montare automata sau semiautomata, precum şi robotii industriali.Grupe minore componente:811 Operatori la instalaţiile de exploatare miniera şi petroliera de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboti industrialiIV. 8.1.1. GRUPA MINORA 811Operatori la instalaţiile de exploatare miniera şi petroliera, de extracţie şi prepararea substanţelor minerale utileOperatorii la instalaţiile de exploatare miniera, petroliera şi de extracţie şi preparare a minereurilor conduc şi supraveghează funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor pentru săparea lucrărilor miniere, forarii de puţuri în exploatarea petroliera, extragere a cărbunilor şi minereurilor din mina, precum şi operaţiile de preparare în vederea concentrării substanţei utile.Grupe de baza componente:8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului8111 OPERATORI LA INSTALAŢII ŞIUTILAJE MINIEREOperatorii la instalaţiile şi utilajele miniere conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale şi verticale, forari de gauri în mina sau cariere pentru impuscari; conduc şi supraveghează combine de extracţie continua în abataje.Ocupaţii componente:811101 masinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor811102 semnalist-cuplator8112 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PREPARARE A MINEREURILOR ŞIROCILOROperatorii la instalaţiile de preparare a minereurilor şi rocilor conduc şi supraveghează instalaţii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea îmbogăţirii acestora în substanţe utile prin sfaramare, clasare, prăjire, flotare şi aplicarea diferiţilor reactivi pentru uşurarea proceselor tehnologice următoare.Ocupaţii componente:811201 brichetator cărbune811202 distilator la prepararea cărbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfaramarea minereurilor811205 prăjitor minereu811206 prelucrator mica811207 spălător la prepararea cărbunilor811208 flotator la prepararea cărbunilor811209 separator la prepararea cărbunilor811210 morar la maşini de mărunţit roci811211 tocator la maşini de mărunţit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg8113 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FORAJ ŞISONDE DE EXTRACŢIE A ŢIŢEIULUIOperatorii la instalaţiile de foraj şi sondele de extracţie a ţiţeiului montează şi supraveghează instalaţii de foraj pentru executarea puţurilor; instaleaza şi conduc sondele pentru aducerea la suprafata a ţiţeiului şi gazelor naturale.Ocupaţii componente:811301 operator extracţie titei811302 sondor la foraj manual811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extracţie gaze811306 operator extracţie titei în subteran811307 operator extracţie sare în salina811308 operator măsurători speciale sonde811309 operator lucrări speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde811311 sondor la intervenţii de sonde811312 sondor la punerea în producţie811313 primitor - preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluideIV. 8.1.2. GRUPA MINORA 812Operatori în instalaţiile de producere şi prelucrare a metaluluiOperatorii la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului conduc şi supraveghează cuptoare pentru topirea, turnarea şi laminarea metalelor, instalaţiile de tratament termic a metalelor şi trefilarea acestora.Grupe de baza componente:8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti şi otelari8122 Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor8123 Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI ŞIOTELARIOperatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnaliştii şi otelarii conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obţinerii metalelor feroase şi neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare şi alte instalaţii specifice pentru producerea otelului şi fontei speciale.Ocupaţii componente:812101 cocsar812102 furnalist812103 otelar812104 pregătitor materiale de şarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbatator lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curăţitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 conditioner finisor812115 turnator fonta812116 granulator zgura812117 epurator gaze812118 masinist suflante812119 pregătitor de şarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 masinist exhaustor812123 operator separare magnetica8122 OPERATORI LA CUPTOARE ŞIINSTALATII PENTRU TURNAREA ŞILAMINAREA METALELOROperatorii la cuptoarele şi instalaţiile pentru turnarea şi laminarea metalelor conduc şi supraveghează cuptoare şi instalaţii în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obţinerea prin turnare şi laminare a diferitelor profiluri.Ocupaţii componente:812201 laminator semifabricate, profiluri, tabla şi platbanda812202 laminator, presator ţevi plumb812203 topitor, turnator metale preţioase812204 laminator sarma812205 laminator tabla subţire812206 laminator de bandaje şi discuri812207 laminator de ţevi812208 laminator pe laminoare continue812209 laminator de benzi la rece812210 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune812211 alimentator-încălzitor de materiale8123 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOROperatorii la instalaţiile de tratament termic al metalelor conduc şi supraveghează instalaţiile care modifica proprietăţile fizice ale obiectelor din metal prin topire, răcire şi tratament chimic; conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din otel sau asigurarea durităţii necesare.Ocupaţii componente:812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812302 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite812303 calitor prin inducţie sau cu flacara812304 calitor scule812305 termist tratamentist8124 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TREFILARE A METALELOROperatorii la instalaţiile de trefilare a metalelor conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de trefilare şi întindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor şi ţevilor, tuburilor şi produselor similare.Ocupaţii componente:812401 finisor laminate şi trefilate812402 decapator812403 regulator ţevi812404 trefilator, trăgătorIV. 8.1.3. GRUPA MINORA 813Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafitOperatorii la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei şi ceramicii conduc şi supraveghează cuptoare şi alte instalaţii pentru fabricarea sticlei şi a articolelor din sticla şi ceramica, pentru fabricarea produselor refractare şi abrazive.Grupe de baza componente:8131 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticla8139 Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit8131 OPERATORI LA CUPTOARELE ŞIINSTALATIILE DE PRODUCERE A STICLEI ŞIPRODUSELOR DIN STICLAOperatorii la cuptoarele şi instalaţiile de sticla şi ceramica conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, călire pentru creşterea durităţii, laminare în folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea şi altele.Ocupaţii componente:813101 topitor sticla813102 prelucrator de topituri la semiautomate813103 prelucrator de topituri la instalaţii de tras ţevi813104 prelucrator de tuburi şi baghete813105 cuptorar recoacere sticla813106 confecţioner termose813107 tăietor produse din sticla813108 şlefuitor produse din sticla813109 arzător produse din sticla813110 sablator produse din sticla813111 argintator produse din sticla813112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului813113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla813115 operator la maşini de inscripţionat813116 prelucrator fire şi ţesături din fire de sticla813117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam813118 turnator geam813119 preparator vata de sticla813120 tăietor geam813121 şlefuitor şi sablator geam813122 securizator geam813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei8139 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE OBŢINERE A CERAMICII ŞIPRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CĂRBUNE ŞIGRAFITOperatorii la instalaţiile de obţinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit; conduc instalaţiile de amestec, coacere şi recoacere şi finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din cărbune (grafit).Ocupaţii componente:813901 strungar produse ceramice813902 cuptorar ceramica fina şi decor813903 arzător produse ceramice813904 operator la fabricarea produselor refractare813905 operator la fabricarea produselor abrazive813906 operator la fabricarea produselor din cărbune813907 operator abrazive pe suporţi813908 finisor produse abrazive813909 granulator, sortator, abrazive813910 cuptorar produse abrazive813911 preparator-presator abrazive813912 cuptorar produse refractare813913 formator produse refractare813914 preparator-presator produse din cărbune813915 cuptorar produse din cărbune813916 finisor produse din cărbune813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare813918 discuitor de produse ceramice la maşini813919 prelucrator produse ceramice prin injectareIV. 8.1.4. GRUPA MINORA 814Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtieiOperatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricării produselor din lemn, a fabricării pastei de hârtie şi a hârtiei.Grupe de baza componente:8141 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei8141 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUIOperatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru tăierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor şi a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.Ocupaţii componente:814101 confecţioner rondele din pluta814102 confecţioner bastoane din pluta814103 confecţioner colaci şi centuri de salvare814104 masinist la masina de tăiat straifuri şi dopuri din pluta814105 masinist la masina de zdrobit şi măcinat pluta814106 confecţioner placi izolatoare814107 aburitor pluta814108 pregătitor lemn aschietor814109 pregătitor aşchii814110 incleietor placi aglomerate814111 formator presator placi brute814112 formator finisor placi814113 tocatorist-defibratorist814114 filtrator-deshidratorist814115 presator PFL814116 tratamentist PFL814117 formator PFL814118 impregnator la innobilare PFL814119 fasonator sortator filme814120 presator la innobilare PFL814121 formator la innobilare PFL814122 finisor la innobilare PFL814123 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme814124 gaterist la tăiat buşteni814125 tăietor la ferăstrău panglica814126 fasonator cherestea814127 desenator insemnator cherestea814128 decupator furnire814129 derulatorist814130 fasonator-uscător furnire814131 frezor imbinator furnire tehnice814132 presator produse stratificate814133 formator şlefuitor produse stratificate814134 preparator PPF814135 miezuitor panele şi placi celulare8142 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIEOperatorii la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea pastei de hârtie, care executa operaţii de mărunţire a lemnului, paielor, stufului şi altor materiale similare, pre cum şi de spălare, albire şi amestecare, în vederea obţinerii pastei de hârtie.Ocupaţii componente:814201 pregătitor lemn, stuf, paie814202 preparator pasta814203 fierbator-spălător celuloza, hârtie814204 albitor pasta hârtie8143 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A HÂRTIEIOperatorii la instalaţiile de fabricare a hârtiei conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile pentru prelucrarea hârtiei, prin executarea operaţiilor de deshidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei şi cartonului şi de innobilare a hârtiei; sortează hârtia şi cartonul pe calităţi, grosime şi culoare.Ocupaţii componente:814301 confecţioner tambur filigranare814302 masinist la deshidratare pasta hârtie814303 finisor hârtie, carton, mucavaIV. 8.1.5. GRUPA MINORA 815Operatori la instalaţiile de prelucrare chimicaOperatorii la instalaţiile de prelucrare chimica conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru fragmentare, măcinare şi malaxare, tratare termica, fierbere şi separare chimica, distilare şi rafinare a petrolului şi gazelor naturale şi alte prelucrări chimice.Grupe de baza componente:8151 Operatori la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimica8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare şi separare chimica8154 Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului şi gazelor)8155 Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale8159 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica neclasificaţi în grupele de baza anterioare8151 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MĂCINARE ŞIMALAXARE CHIMICAOperatorii la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimica conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile de măcinare, concasare şi de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice şi conexe.Ocupaţii componente:815101 operator la maşini de măcinare fina (produse chimice)815102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)815103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIEOperatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc şi supraveghează instalaţiile destinate arderii şi coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformări chimice.Ocupaţii componente:815201 operator la instalaţii de ardere815202 uscător în industria chimica815203 preparator în industria chimica815204 sinterizator815205 operator la fabricarea sticlei815206 impaslitor panza sticla815207 filator fibre sticla815208 preparator amestec şi topitor sticla8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE ŞISEPARARE CHIMICAOperatorii la aparatele de filtrare şi separare chimica conduc şi supraveghează aparate de filtrare şi separare a produselor chimice şi substanţelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.Ocupaţii componente:815301 extractorist în chimie815302 fermentator în chimie815303 concentrator-purificator în chimie815304 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterina8154 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE DISTILARE ŞITRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPTIA RAFINĂRII PETROLULUI ŞIGAZELOR NATURALE)Operatorii la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu exceptia rafinării petrolului şi gazelor naturale) conduc şi supraveghează aparate şi instalaţii destinate rafinării de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrării soluţiilor şi substanţelor în suspensie, precum şi a altor procedee chimice.Ocupaţii componente:815401 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice815402 distilator în industria chimica815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor815405 operator chimist la fabricarea colorantilor815406 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex815407 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase815408 operator lacuri electroizolante815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric8155 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE RAFINARE A PETROLULUI ŞIGAZELOR NATURALEOperatorii la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale conduc şi supraveghează instalaţii destinate rafinării, distilării şi tratării petrolului, produselor şi subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obţinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)Ocupaţii componente:815501 operator chimist la chimizarea metanului815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie815503 rafinor815504 distilator la prelucrarea ţiţeiului815505 operator cracare, deformare şi fabricare bitum8159 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREOperatorii la instalaţiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificaţi în grupele de baza anterioare, conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru tratarea soluţiilor chimice cu agenţi de spălare, pentru transformarea cărbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrăşăminte sau pentru extragerea şi tratarea substanţelor radioactive.Ocupaţii componente:815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs815903 producător de fire şi fibre sintetice815904 operator la fabricarea pielii sinteticeIV. 8.1.6. GRUPA MINORA 816Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apeiOperatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalaţii pentru tratarea apei, incineratoare şi instalaţii similare; conduc şi întreţin cazanele la maşini de navigat şi alte tipuri de maşini cu vapori şi cazane de locomotive.Grupe de baza componente:8161 Operatori la instalaţiile de producere a energiei8162 Fochisti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotiva8163 Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi8161 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE PRODUCERE A ENERGIEIOperatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supraveghează instalaţiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum şi distribuţia energiei produse.Ocupaţii componente:816101 operator la instalaţiile din centrale electrice816102 masinist la instalaţiile din centrale electrice816103 fochist cazane industriale816104 ajutor fochist816105 fochist la caldari din centrale electrice816106 fochist la caldari pentru abur industrial816107 fochist la caldari pentru încălziri centrale816108 operator la instalaţiile cazanelor din centrale electrice816109 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze816110 operator la camera de comanda termica816111 masinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice816112 masinist la instalaţiile de turbine hidraulice816113 masinist la centrale Diesel816114 operator punct termic8162 FOCHISTI LA MAŞINI MOBILE CU ABUR ŞICAZANE DE LOCOMOTIVAFochistii la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotive conduc şi supraveghează maşinile care folosesc pentru mişcare forta aburului, maşinile instalate pe vapoare, locomotive şi altele similare.Ocupaţii componente:816201 fochist locomotiva cu abur816202 fochist la maşini cu abur816203 masinist la instalaţii pentru încălzit tren8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAŢII DE TRATARE A APEI ŞI ASIMILAŢIOperatorii la incineratoare, instalaţiile de tratare a apei şi asimilaţii acestora conduc şi supraveghează instalaţii speciale de incinerare (deşeuri, resturi menajere etc.), instalaţii de filtrare a apei potabile şi epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalaţii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalaţii de ventilare şi instalaţii pentru producerea frigului.Ocupaţii componente:816301 operator la instalaţii de incinerare816302 pompagiu816303 compresorist816304 operator hidraulic în alimentarile cu apa816305 operator circuite retea apa816306 masinist la condiţionarea aerului816307 operator la tratarea apei tehnologice816308 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)IV. 8.1.7. GRUPA MINORA 817Operatori la liniile de montaj automat şi roboti industrialiOperatorii la liniile de montaj automat şi roboti industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi robotii industriali.Grupe de baza componente:8170 Operatori la liniile de montaj automat şi roboti industriali8170 OPERATORI LA LINIILE DE MONTAJ AUTOMAT ŞIROBOTI INDUSTRIALIOperatorii la liniile de montaj automate şi semiautomate şi roboti industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi robotii industriali.Ocupaţii componente:817001 operator la roboti industrialiIV. 8.2. SUBGRUPA MAJORA 82Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii la maşini, utilaje şi asamblorii conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hârtie, produse textile, articole din blana şi piele; prepara bunurile alimentare; conduc maşini de imprimare şi legătorie, maşini de ambalat şi etichetat, linii de montaj automatizate.Grupe minore componente:821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legatorii826 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele827 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare828 Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse829 Alţi operatori la maşini şi asambloriIV. 8.2.1. GRUPA MINORA 821Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor mineraleOperatorii la maşinile pentru prelucrarea metalelor conduc şi supraveghează maşini şi utilaje destinate prelucrării suprafeţelor exterioare a pieselor metalice prin aşchiere; operatorii pe maşinile pentru fabricarea produselor minerale conduc şi supraveghează maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos şi altele, precum şi fabricarea produselor de azbociment.Grupe de baza componente:8211 Operatori prelucratori la maşini-unelte8212 Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale8211 OPERATORI PRELUCRATORI LA MAŞINI-UNELTEOperatorii prelucratori la maşini-unelte conduc şi supraveghează maşini şi utilaje destinate executării unui ansamblu de operaţii de prelucrare prin aşchiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafeţelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.Ocupaţii componente:821101 operator la maşini unelte semiautomate şi automate821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura821103 masinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare821104 degresator-imersioner821105 uscător electrozi de sudura821106 masinist la maşini speciale fără aşchiere821107 preparator amestec de invelit821108 pregătitor sarma821109 finisator electrozi de sudura821110 masinist la maşini speciale de aşchiere821111 masinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie8212 OPERATORI LA MAŞINI ŞIINSTALATII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI ŞIA ALTOR PRODUSE MINERALEOperatorii la maşinile şi instalaţiile pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale conduc şi supraveghează instalaţii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment şi a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de măcinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalaţii de granulare, instalaţii de cicloane.Ocupaţii componente:821201 cuptorar lianţi821202 fasonator produse azbociment821203 finisor produse azbociment821204 morar lianţi821205 preparator pasta azbociment821206 tratamentist produse azbociment821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare821208 masinist pentru prefabricate din beton şi beton armat821209 operator la fabricarea vatei şi produselor din vata minerala821210 confecţioner garnituri din azbestIV. 8.2.2. GRUPA MINORA 822Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimiceOperatorii la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc şi supraveghează utilaje şi instalaţii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, muniţiei chimice şi substanţelor explozive, materialelor fotografice şi tratarea chimica a metalelor.Grupele de baza componente:8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice8222 Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor8223 Operatori la instalaţiile de tratare chimica a metalelor8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice8221 OPERATORI LA INSTALAŢIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ŞIPRODUSELOR COSMETICEOperatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice conduc şi supraveghează instalaţii de măcinat, încălzire, amestecare, sfaramare, de umplere şi sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenţi şi produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului şi cadentele operaţiilor.Ocupaţii componente:822101 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi822102 operator la fabricarea săpunurilor822103 operator la produse odorante sintetice822104 operator la fabricarea detergenţilor822105 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure822106 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre822107 preparator prafuri de spălat şi curăţat822108 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie822109 preparator ser vaccin8222 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A MUNIŢIEI CHIMICE ŞIEXPLOZIVILOROperatorii la maşinile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de amestecare, deshidratare, măcinare, uscare, cernere, malaxare şi alte operaţii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante şi altor materiale pirotehnice; conduc şi supraveghează maşini de încărcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.Ocupaţii componente:822201 conditioner finisor produse explozive822202 confecţioner fitile822203 confecţioner produse pirotehnice822204 nitrator822205 pregătitor la produse explozive822206 preparator la produse explozive822207 confecţioner cartuşe vânătoare8223 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATARE CHIMICA A METALELOROperatorii la instalaţiile de tratare chimica a metalelor conduc şi supraveghează instalaţii şi dispozitive de curăţire a obiectelor din metale şi tratarea acestora, în vederea protejării împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare în bai de călire la cald, căptuşire cu pelicule protectoare şi altele.Ocupaţii componente:822301 galvanizator822302 metalizator prin pulverizare822303 metalizator prin cufundare în metal topit822304 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive822305 emailator822306 operator la confecţionarea materialelor electroizolante822307 matisor cabluri822308 metalizator termist822309 arzător email822310 emailator insigne şi decoraţii822311 emailator firme şi decoruri822312 emailator prin pudrare822313 emailator prin pulverizare822314 preparator email822315 emailator prin imersiune822316 acoperitor metale822317 poleitor filiere822318 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forta822319 confecţioner izolaţii la conductori electrici822320 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri822321 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici822322 pregatitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii822323 preparator electrolit şi amestec depolarizator822324 confecţioner şi legător depolarizator822325 asamblator elemente şi baterii galvanice822326 confecţioner de elemente galvanice822327 confecţioner celule de electroliza8224 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICEOperatorii la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice conduc şi supraveghează maşini şi agregate pentru fabricarea filmelor şi hârtiei fotografice, de acoperire şi argintare a plăcilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor şi plăcilor fotografice pentru obţinerea negativelor sau diapozitivelor, developare şi reducere a dimensiunilor fotografiilor.Ocupaţii componente:822401 pregătitor hârtie fotosensibila822402 operator la fabricarea filmelor fotografice8229 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICEOperatorii la maşinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea sodei şi produselor clorosodice, săruri, carbonaţi, esteri, solvenţi şi alte produse chimice.Ocupaţii componente:822901 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice822902 operator la fabricarea altor produse chimiceIV. 8.2.3. GRUPA MINORA 823Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plasticeOperatorii la instalaţiile şi utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc şi mase plastice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de malaxare şi amestecare a cauciucului şi materialelor din cauciuc, pentru obţinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum şi producerea de articole din mase plastice.Grupe de baza componente:8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice8231 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞIMASINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUCOperatorii la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de malaxat şi amestecare a cauciucului şi ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, pânzei gumate, dimensionarea acestora şi vulcanizarea lor pe maşini de vulcanizare; conduc şi supraveghează operaţiile de retapare a pneurilor uzate şi fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.Ocupaţii componente:823101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc823102 pregnator prize tehnice şi banda izolatoare823103 confecţioner de produse industriale din cauciuc823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc823106 operator la prelucrarea cauciucului823107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc823108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc823109 calandror la finisarea cauciucului823110 pregătitor regenerare cauciuc823111 devulcanizator regenerare cauciuc823112 rafinator regenerare cauciuc823113 dozator prelucrare cauciuc823114 impregnator produse cauciuc823115 profilator produse din cauciuc823116 stantator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc823117 cusator piese la încălţăminte din cauciuc823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese823119 vulcanizator la autoclava823120 preparator cauciuc electroizolant823121 valtar cauciuc electroizolant823122 masinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate823123 masinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)823124 masinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi banda izolatoare823126 conditioner finisor produse din cauciuc823127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc823128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc8232 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞIMASINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICEOperatorii la maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc şi supraveghează maşini şi utilaje de inducţie, extindere şi sudare, prese, maşini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare şi altele, pentru obţinerea materialelor plastice folosite în producerea de placi, bare, ţevi şi alte articole similare.Ocupaţii componente:823201 preparator mase plastice823202 valtar calandru mase plastice823203 operator la prelucrarea maselor plastice823204 presator mase plastice823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice823206 creator, modelier mase plastice823207 operator la confecţionarea discurilor fonograficeIV. 8.2.4. GRUPA MINORA 824Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemnOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; executa operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.Grupe de baza componente:8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMNOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; executa operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat şi strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, al binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.Ocupaţii componente:824001 confecţioner articole speciale din lemn824002 confecţioner parchete824003 confecţioner cutii chibrituri din furnir824004 impregnator-uscător chibrituri824005 confecţioner gamalii chibrituri824006 masinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri824007 pastator cutii chibrituri824008 fasonator calapoade824009 montator accesorii pentru calapoade824010 finisor calapoade824011 circularist la tăiat lemne de foc824012 curbator lemn824013 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn824014 tamplar mecanic la croit şi dimensionat824015 tamplar mecanic la rindeluit824016 tamplar mecanic la frezat şi găurit824017 tamplar mecanic la strunjit824018 tamplar mecanic la şlefuit824019 confecţioner mine pentru creioane824020 innobilator scândurele pentru creioane824021 fasonator creioane şi tocuri824022 finisor creioane şi tocuri824023 preparator paste chimice pentru chibrituri824024 confecţioner cutii chibrituri din cartonIV. 8.2.5. GRUPA MINORA 825Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legatoriiOperatorii la maşinile şi utilajele din tipografii şi legatorii conduc şi supraveghează diverse tipuri de maşini de imprimat, reproducere, legătorie şi gofrat carti; conduc maşini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare.Grupe de baza componente:8251 Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat8252 Operatori la maşinile şi utilajele de legat carti8253 Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare8251 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE DE IMPRIMATOperatorii la maşinile şi utilajele de imprimat conduc şi supraveghează diferite tipuri de prese cu cilindru şi platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura şi maşini de imprimare a desenelor pe hârtie.Ocupaţii componente:825101 tipograf-tipăritor825102 dactilo-rotaprint825103 operator la masina electronica de gravat825104 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)825105 operator tipărituri Braille825106 heliografist825107 operator xerox825108 operator maşini multiplicat8252 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE DE LEGAT CARTIOperatorii la maşinile şi utilajele de legat carti conduc şi supraveghează maşini de legat carti şi prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe coperţile de carton ale publicaţiilor.Ocupaţii componente:825201 masinist în legătorie mecanica825202 strungar şlefuitor tipografie8253 OPERATORI LA MAŞINILE DE PAPETĂRIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HÂRTIE, CARTON ŞIMATERIALE SIMILAREOperatorii la maşinile de papetărie conduc şi supraveghează maşini care taie şi pliaza carton pentru confecţionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie şi pliaza hârtie pentru confecţionarea de plicuri, saci, sacose şi alte articole similare.Ocupaţii componente:825301 cartonagistIV. 8.2.6. GRUPA MINORA 826Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi pieleOperatorii la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele conduc şi supraveghează utilajele pentru pregătirea fibrelor pentru filatura, războaie de tesatorie şi tricotaje, maşini pentru confecţionarea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile, piele, blănuri şi alte materiale.Grupe de baza componente:8261 Operatori la utilajele de filatura8262 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat8263 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor8264 Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textila8265 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor8266 Operatori la maşini, utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei8269 Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale similare8261 OPERATORI LA UTILAJELE DE FILATURAOperatorii la utilajele de filatura conduc şi supraveghează maşini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scămoşează fibrele, le transforma în scame, executa operaţii de filare până la obţinerea firelor finite din bumbac, în, canepa, lana, mătase şi altele.Ocupaţii componente:826101 decapsulator826102 decuscutor826103 topitor în şi canepa826104 melitator în şi canepa826105 innobilator în şi canepa826106 scuturator în şi canepa826107 lucrător în bataje (batator)826108 destramator826109 carbonizator textile826110 scuturator826111 pregătitor amestecuri în filaturi826112 cardator826113 laminator benzi din fibre826114 pieptanator826115 zdrobitor şi uleiator textile826116 operator maşini puitoare826117 formator mănuşi fibre liberiene826118 montator la lipit ace826119 curăţitor şlefuitor garnituri carde826120 cilindror în filaturi826121 disponent în filaturi826122 pregătitor gogoşi mătase (fierbator)826123 prelucrator fire de mătase gogoşi (filator)826124 innodator fire mătase naturala826125 finisor fire de mătase naturala826126 prelucrator deşeuri gogoşi mătase naturala8262 OPERATORI LA MAŞINILE DE ŢESUT ŞITRICOTATOperatorii la maşinile de ţesut şi tricotat conduc şi supraveghează maşini de ţesut şi tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, îmbrăcăminte, ciorapi şi altele.Ocupaţii componente:826201 operator la maşini de tricotat rectiliniu826202 operator la deservirea războaielor de ţesut826203 snuruitor Jaqard826204 operator la maşini de tricotat circular826205 operator sculuitor826206 operator canelator826207 operator la maşini de urzit826208 operator incheietor fire826209 operator navaditor lipitor innodator fire826210 operator bobinator dublator826211 operator batirator fire826212 operator rasucitor fire826213 paslitor826214 confecţioner polizoare din pasla8263 OPERATORI LA MAŞINI ŞIUTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECŢIILOROperatorii la maşini de cusut conduc şi supraveghează maşini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile, piele sau blana; conduc şi supraveghează maşini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.Ocupaţii componente:826301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice826302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori826303 operator la confecţionarea industriala a îmbrăcămintei din blana826304 operator la confecţionarea industriala a mănuşilor din piele826305 incadrator confecţii826306 rihtuitor confecţii826307 pregătitor lansator confecţii826308 spanuitor confecţii826309 tăietor confecţii8264 OPERATORI LA UTILAJELE ŞIINSTALATIILE DE FINISARE TEXTILAOperatorii la utilajele şi instalaţiile de finisare textila conduc şi supraveghează maşini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curăţare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impurităţilor sau excedentului de agenţi chimici şi cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.Ocupaţii componente:826401 operator gazator textile826402 operator descleietor textile826403 operator degamator textile826404 operator spălător textile826405 operator albitor textile826406 operator fierbator textile826407 operator mercerizator textile826408 operator pregătitor chimicale în industria textila826409 operator vopsitor textile826410 operator imprimeur textile826411 confecţioner sabloane şi cilindri de imprimat826412 operator apretor textile826413 operator calandor-govrator textile826414 operator impregnator textile826415 operator decator826416 operator presator ţesături (storcator) textile826417 operator fixator textile826418 operator piuar826419 operator scamotetor826420 operator tunsator textile826421 operator curăţitor chimic826422 operator metrar-volator-dublator textile826423 operator tăietor textile826424 operator uscător textile826425 operator ingreunator mătase naturala826426 naphtolator la imprimerie826427 vaporizator la imprimerie826428 confecţioner sabloane la imprimerie826429 presator axe la cilindrul de imprimat8265 OPERATORI LA MAŞINI PENTRU TRATAREA BLĂNURILOR ŞIPIEILOROperatorii la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor conduc şi supraveghează maşini pentru îndepărtarea grăsimilor şi altor reziduuri de pe piei înainte de apretare: tunderea blănurilor, vopsirea, întinderea şi netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor în soluţii şi aplicarea de apret în vederea transformării acestora în piele tabacita, aplicarea vopselelor şi colorantilor corespunzători.Ocupaţii componente:826501 operator cenuseritor826502 operator tabacitor mineral argasitor826503 operator tabacitor vegetal826504 operator finisor mineral826505 operator finisor vegetal826506 operator argasitor826507 operator sortator în industria pielăriei826508 vopsitor îmbrăcăminte din blana8266 OPERATORI LA MAŞINI, UTILAJE ŞIINSTALATII DIN INDUSTRIA ÎNCĂLŢĂMINTEIOperatorii la utilajele şi instalaţiile din industria încălţămintei conduc şi supraveghează maşini ce realizează tipare şi decupeaza părţi componente pe care le imbina prin coasere sau lipire şi finiseaza încălţămintea; conduc şi supraveghează maşini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinărie şi alte obiecte similare.Ocupaţii componente:826601 cusator mănuşi piele826602 croitor mănuşi piele826603 operator la prepararea talpii de încălţăminte din fibre826604 operator la confecţionarea industriala a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate826605 croitor stantator piese încălţăminte826606 pregătitor piese încălţăminte826607 cusator piese din piele şi înlocuitori826608 trăgător fete pe calapod826609 talpuitor industrial826610 finisor încălţăminte826611 finisor mănuşi piele826612 croitor stantator articole marochinărie826613 cusator articole marochinărie826614 pregătitor articole marochinărie826615 asamblator montator articole marochinărie8269 OPERATORI LA MAŞINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE, BLĂNURI ŞIALTE MATERIALE SIMILAREOperatorii la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale înlocuitoare conduc şi supraveghează maşini destinate fabricării palariilor din textile, piele sau blana, confecţionării industriale a articolelor tehnice din piele şi înlocuitori, articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori şi alte articole similare.Ocupaţii componente:826901 operator la confecţionarea industriala a palariilor826902 croitor confecţii industriale din blana826903 operator la confecţionarea industriala a articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori826904 cusator confecţii industriale din blana826905 pregătitor confecţii industriale din blana826906 finisor confecţii industriale din blanaIV. 8.2.7. GRUPA MINORA 827Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentareOperatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc maşini şi utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii şi peştelui în vederea vânzării sau prelucrării, fabricării produselor conservate sau semiconservate din carne şi peste; prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor lactate; măcinarea şi prelucrarea mirodeniilor şi produselor similare; fabricarea pâinii, produselor de panificaţie şi cofetărie; prelucrarea conservelor şi semiconservelor din legume şi fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei şi pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului şi băuturilor spirtoase, sucurilor şi altor băuturi răcoritoare; prelucrarea tutunului şi produselor din tutun.Grupe de baza componente:8271 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrarea carnii şi peştelui8272 Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii8274 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase8275 Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului8277 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului8278 Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun8271 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE DE PRELUCRARE A CARNII ŞIPESTELUIOperatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea carnii şi peştelui conduc şi supraveghează instalaţii pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii şi peştelui, prelucrarea carnii şi peştelui în produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne şi peste.Ocupaţii componente:827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste şi în amestec legume şi peste827102 operator la valorificarea subproduselor de abator827103 tripier827104 preparator peste, raci, broaşte în cherhanale şi oficii827105 preparator faina din peste827106 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial827107 operator la fabricarea mezelurilor827108 colector şi sortator par827109 preparator ulei de copite827110 colector şi preparator faina, sange, carne, oase827111 curăţitor piei827112 valorificator glande827113 preparator pepsina, cheag827114 matar8272 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATEOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru omogenizarea şi pasteurizarea laptelui, producerea smântânii, laptelui praf, untului, brânzeturilor şi altor produse lactate.Ocupaţii componente:827201 operator la prepararea brânzeturilor827202 operator la prepararea produselor lactate827203 operator centru de răcire lapte827204 operator la fabricarea untului827205 preparator conserve lapte şi lactoza8273 OPERATORI LA MAŞINILE DE MĂCINAT CEREALE ŞIMIRODENIIOperatorii la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii conduc şi supraveghează maşini de măcinat, pisat, amestecat şi prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.Ocupaţii componente:827301 morar827302 operator la fabricarea nutreţurilor combinate827303 preparator boia de ardei827304 preparator mustar827305 preparator extracte, arome şi esenţe827306 decorticator crupe8274 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE PENTRU FABRICAREA PÂINII, PASTELOR FĂINOASE, A PRODUSELOR DE PATISERIE, COFETĂRIE ŞIZAHAROASEOperatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi produselor zaharoase conduc maşini şi utilaje pentru producerea pâinii, produselor de patiserie, pastelor făinoase, a ciocolatei şi altor produse zaharoase.Ocupaţii componente:827401 operator la prepararea produselor zaharoase827402 operator la fabricarea produselor făinoase827403 preparator inghetata827404 operator la fabricarea biscuiţilor827405 preparator napolitane8275 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR ŞIFABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTAREOperatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare conduc şi supraveghează maşini pentru: extragerea sucurilor din fructe şi legume, prin stoarcere; extragerea şi rafinarea uleiului din seminţe, nuci, migdale şi fructe oleaginoase; fabricarea margarinei şi produselor similare; deshidratarea, fierberea şi conservarea fructelor şi legumelor sau congelarea lor.Ocupaţii componente:827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe8276 OPERATORI LA UTILAJELE DE PRODUCERE ŞIRAFINARE A ZAHĂRULUIOperatorii la utilajele de producere şi rafinare a zahărului conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obţinerea zahărului brut şi rafinarea acestuia, precum şi pentru prelucrarea mierii.Ocupaţii componente:827601 operator la fabricarea zahărului827602 conditioner miere827603 preparator de produse apicole8277 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIUTILAJELE DE PRELUCRARE A CAFELEI ŞICEAIULUIOperatorii la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi ceaiului conduc maşini şi utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate şi amestecarea diferitelor şorţuri de ceai; prăjirea boabelor de cafea şi amestecarea cu cacao, rădăcini de cicoare; obţinerea de surogate prin măcinare şi amestecare.Ocupaţii componente:827701 preparator surogate cafea827702 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale8278 OPERATORI LA MAŞINILE ŞIINSTALATIILE DE FABRICARE A BERII, VINURILOR ŞIALTOR BĂUTURIOperatorii la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi conduc şi supraveghează instalaţii pentru: fermentarea şi distilarea orzului şi altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea şi fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obţinerea băuturilor alcoolice şi a altor băuturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor din fructe şi legume.Ocupaţii componente:827801 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare827802 operator la fabricarea berii827803 operator la fabricarea malţului827804 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie827805 vinificator pivnicier827806 fermentator oţet827807 operator la fabricarea glucozei827808 preparator băuturi răcoritoare827809 preparator rachiuri industriale şi lichioruri827810 distilator rachiuri naturale827811 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei827812 preparator şampanie827813 preparator coniac827814 preparator vermut8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI ŞIPRODUSELOR DIN TUTUNOperatorii la utilajele de producere a tutunului şi produselor din tutun conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea ţigaretelor şi altor produse din tutun.Ocupaţii componente:827901 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutunIV. 8.2.8. GRUPA MINORA 828Asamblori de maşini, echipamente şi alte produseAsamblorii executa operaţii de montaj-asamblare a pieselor şi reperelor maşinilor, subansamblelor, ansamblelor şi echipamentelor, potrivit documentaţiei tehnice stabilite. Operaţiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumită operaţie de montaj.Grupe de baza componente:8281 Montatori în construcţii mecanice8282 Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice8285 Asamblori de produse şi articole din lemn8286 Asamblori de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare8287 Montatori de subansamble8281 MONTATORI ÎN CONSTRUCŢII MECANICEMontatorii în construcţii mecanice asamblează într-o anumită ordine piesele prelucrate pentru a obţine un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentaţiei tehnice şi tehnologice.Ocupaţii componente:828101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole828102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice8282 MONTATORI DE MAŞINI ŞIECHIPAMENTE ELECTROTEHNICEMontatorii de maşini şi echipamente electrotehnice pregătesc şi asamblează reperele subansamblelor şi ansamblelor componente în conformitate cu documentaţia tehnica şi tehnologica.Ocupaţii componente:828201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric828202 confecţioner protecţie dielectrica pentru acumulatori828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori828204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori828205 confecţioner placi pentru acumulatori828206 preparator lesie pentru acumulatori828207 montator acumulatori8283 ASAMBLORI DE ECHIPAMENTE ELECTRONICEAsamblorii de echipamente electronice executa lucrări de montare-asamblare, reglare şi depanare pentru aparatele şi instalaţiile electronice, televizoare, calculatoare şi altele.Ocupaţii componente:828301 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio828302 confecţioner tuburi cinescop828303 montator-reglor şi depanator de instalaţii de electronica şi curenţi purtători828304 montator-reglor şi depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare828305 confecţioner piese radio şi semiconductori828306 confecţioner circuite integrate828307 confecţioner scala radio828308 confecţioner circuite imprimate828309 montator, reglor, testor tehnica de calcul828310 confecţioner lămpi fluorescente828311 confecţioner lămpi cu vapori de mercur828312 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu828313 confecţioner becuri8284 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞIARTICOLE DIN METAL, CAUCIUC ŞIMATERIALE PLASTICEAsamblorii de produse şi articole din metal, cauciuc şi material plastic executa operaţii de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc şi material plastic la diferite produse: jucării, articole de sport, biciclete şi altele.Ocupaţii componente:828401 asamblor biciclete828402 asamblor jucării828403 asamblor articole de sport828404 operator la fabricarea fermoarelor8285 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞIARTICOLE DIN LEMNAsamblorii de produse şi articole din lemn asamblează piese şi elemente din lemn şi materiale similare pentru confecţionarea diferitelor produse, după procedee specifice.Ocupaţii componente:828501 confecţioner de bete, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit828502 confecţioner-asamblor articole din lemn8286 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞIARTICOLE DIN CARTON, TEXTILE ŞIMATERIALE SIMILAREAsamblorii de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare asamblează piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, după procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.Ocupaţii componente:828601 confecţioner-asamblor articole din carton828602 confecţioner-asamblor articole din textile828603 montor articole din piele8287 MONTATORI DE SUBANSAMBLEMontatorii de subansamble executa operaţii de montaj a subansamblelor după o tehnologie stabilita în raport cu complexitatea aparaturii sau instalaţiilor.Ocupaţii componente:828701 montator subansambleIV. 8.2.9. GRUPA MINORA 829Alţi operatori la maşini şi asambloriOperatorii la maşini şi asamblorii clasificaţi în aceasta grupa minora conduc şi supraveghează maşini destinate ambalării, etichetării, aplicării de diferite însemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le închid sau asamblează după procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.Grupe de baza componente:8290 Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de baza anterioare8290 OPERATORI LA MAŞINI ŞIASAMBLORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREOperatorii la maşini şi asamblorii clasificaţi în aceasta grupa conduc şi supraveghează maşini destinate ambalării, etichetării, aplicării de însemne şi închiderii ambalajelor.Ocupaţii componente:829001 masinist la maşini de ambalat829002 operator la masina de etichetatIV. 8.3. SUBGRUPA MAJORA 83Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii mobileConducătorii de vehicule conduc locomotive şi autovehicule de tipuri şi capacităţi diferite. Operatorii pe instalaţiile mobile conduc tractoare şi maşini agricole, maşini şi utilaje terasiere, macarale, poduri mobile, instalaţii de transport mărfuri paletizate: conduc navele maritime şi fluviale şi executa alte sarcini de supraveghere în timpul navigaţiei. Pentru exercitarea meseriei este necesar să cunoască modul de funcţionare a maşinilor şi regulile de circulaţie şi manevra.Grupe minore componente:831 Mecanici de locomotiva şi asimilaţi832 Conducători auto833 Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat834 Marinari, navigatori şi asimilaţiIV. 8.3.1. GRUPA MINORA 831Mecanici de locomotiva şi asimilaţiMecanicii de locomotiva şi asimilaţii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operaţiile de manevra, de primire şi expediere a trenului şi acţionează semnalizatoarele şi dispozitivele care permit sau opresc circulaţia feroviara.Grupe de baza componente:8311 Mecanici de locomotiva8312 Frânări, acari şi agenţi de manevra8311 MECANICI DE LOCOMOTIVAMecanicii de locomotiva conduc şi supraveghează diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, funcţionarea corecta a mecanismelor, instalaţiilor, aparatelor atat la plecare cat şi în timpul mersului.Ocupaţii componente:831101 mecanic locomotiva şi automotor831102 mecanic ajutor locomotiva şi automotor831103 conducător autodrezina831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene8312 FRÂNĂRI, ACARI ŞIAGENTI DE MANEVRAFrânării acţionează franele şi saboţii de mana pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant în gari de triaj, conform graficului de încărcare, descărcare şi formare a trenurilor; regleaza mişcarea trenurilor pe căile de rulare din mine şi cariere.Ocupaţii componente:831201 franar831202 manevrant vagoane831203 sef manevra831204 acar831205 sef tren831206 paznic bariera831207 revizor aceIV. 8.3.2. GRUPA MINORA 832Conducători autoConducătorii auto conduc, potrivit regulilor de circulaţie, autovehicule de capacităţi diferite, în transportul de mărfuri şi persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme şi camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane şi maşini de tonaj mare.Grupe de baza componente:8321 Conducători de motociclete8322 Şoferi de autoturisme şi camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze şi tramvaie8324 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj8321 CONDUCĂTORI DE MOTOCICLETEConducătorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulaţie, motociclete cu atas şi motoscutere cu care transporta diferite mărfuri sau materiale.Ocupaţii componente:832101 conducător de motocicleta832102 conducător de motoscuter8322 ŞOFERI DE AUTOTURISME ŞICAMIONETEŞoferii de autoturisme şi camionete asigura buna funcţionare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie şi transporta persoane sau diferite materiale.Ocupaţii componente:832201 sofer de autoturisme şi camionete832202 sofer autosanitara832203 sofer autoambulanta832204 pilot încercare auto8323 CONDUCĂTORI DE AUTOBUZE, TROLEIBUZE ŞITRAMVAIEConducătorii de autobuze, troleibuze şi tramvaie asigura buna funcţionare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului înainte de plecarea în cursa şi în timpul mersului; transporta persoane sau bunuri în interiorul localităţilor sau intre localităţi şi respecta regulile de circulaţie, în timpul deplasării.Ocupaţii componente:832301 sofer autobuz832302 conducător troleibuz832303 conducător tramvai (vatman)8324 ŞOFERI DE AUTOCAMIOANE ŞIMASINI DE MARE TONAJŞoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj asigura buna funcţionare a autovehiculului înainte de plecare în cursa şi în timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice şi transporta mărfuri pe distante diferite.Ocupaţii componente:832401 sofer autocamion/masina de mare tonajIV. 8.3.3. GRUPA MINORA 833Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicatConducătorii de maşini agricole şi alte maşini de carat şi ridicat conduc, întreţin şi supraveghează maşini agricole şi forestiere, maşini şi utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale şi diferite instalaţii de transportat mărfuri paletizate.Grupe de baza componente:8331 Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere8332 Conducători de maşini şi utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi8334 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate8331 TRACTORIŞTI ŞIALTI CONDUCĂTORI DE MAŞINI AGRICOLE ŞIFORESTIERETractoristii şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere conduc, întreţin şi supraveghează tractoare şi diferite tipuri de maşini agricole şi forestiere, destinate executării de lucrări agricole sau forestiere.Ocupaţii componente:833101 tractorist833102 combainier agricol833103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultura8332 CONDUCĂTORI DE MAŞINI ŞIUTILAJE TERASIEREConducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc, întreţin şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării de terasamente, preparării şi turnarii betonului şi mixturilor asfaltice: excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare şi altele.Ocupaţii componente:833201 masinist la maşini pentru terasamente (ifronist)833202 masinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice833203 masinist la maşini cale mecanizare usoara şi grea8333 CONDUCĂTORI DE MACARALE, PODURI MOBILE, LIFTURI SUBTERANE ŞI ASIMILAŢIConducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, întreţin şi supraveghează maşini pentru transport pe orizontala şi verticala, având cunoştinţe despre funcţionarea şi capacitatea de sarcina a acestora.Ocupaţii componente:833301 macaragiu833302 masinist pod rulant833303 funicularist833304 macaragiu macarale plutitoare833305 sofer automacaragiu833306 supraveghetor staţie senal navigabil833307 funicularist, funiculare pasagere833308 docher, mecanizator (muncitor portuar)8334 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRANSPORT MĂRFURI PALETIZATEOperatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare şi altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloţi, cutii în interiorul unităţii, în depozite şi gari.Ocupaţii componente:833401 masinist la maşini mobile pentru transporturi interioare833402 masinist la alte maşini fixe de transport pe orizontala şi verticalaIV. 8.3.4. GRUPA MINORA 834Marinari, navigatori şi asimilaţiMarinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie; executa operaţii de ancorare a navelor în port, supraveghează şi manevreaza echipamentele şi mecanismele de la bord, executa serviciul de cart şi întreţinere a navelor.Grupe de baza componente:8340 Marinari, navigatori şi asimilaţi8340 MARINARI, NAVIGATORI ŞI ASIMILAŢIMarinarii, navigatorii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie; executa operaţii de ancorare a navelor în port, supraveghează şi manevreaza echipamentele şi mecanismele de la bord, executa serviciul de cart şi întreţinere a navelor.Ocupaţii componente:834001 marinar, pilot naval, barjist834002 observator far maritim şi staţie semnal de ceata834003 marinar legător834004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare834005 pontonier feribot834006 servator far maritim şi staţie semnal de ceata834007 conducător salupa834008 timonier834009 motopompistIV. 9. GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe strada şi în alte locuri publice; furnizarea de servicii pe strada; curăţarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor; transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor şi bunurilor; colectarea gunoaielor; curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalarea manuală; citirea contoarelor; încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animala. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională.Subgrupe majore componente:91 Muncitori necalificaţi în servicii şi vânzări92 Muncitori necalificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuit93 Muncitori necalificaţi în industria miniera, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturiIV. 9.1. SUBGRUPA MAJORA 91Muncitori necalificaţi, în servicii şi vânzăriMuncitorii necalificaţi, în servicii şi vânzări, realizează vânzarea mărfurilor pe strada şi în alte locuri publice sau la domiciliu; furnizează servicii diverse pe strada; asigura curăţarea, spălarea, maturarea şi colectarea gunoaielor; asigura servicii de paza şi supraveghere a imobilelor, spălarea geamurilor şi vitrinelor, livrarea mărfurilor, citirea contoarelor, încasarea banilor şi transportarea bagajelor.Grupe minore componente:911 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie913 Personal casnic, spalatorese şi asimilaţi914 Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine şi geamuri915 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţi916 Muncitori necalificaţi în servicii publiceIV. 9.1.1. GRUPA MINORA 911Vânzători ambulanţi şi asimilaţiVânzătorii ambulanţi şi asimilaţii acestora se ocupa cu vânzarea produselor alimentare, băuturilor şi altor produse, pe strada şi în alte locuri publice; vânzarea mărfurilor în contul terţilor, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.Grupe de baza componente:9111 Vânzători ambulanţi9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon9111 VÂNZĂTORI AMBULANŢIVânzătorii ambulanţi prepara şi vand produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, inghetata şi diverse băuturi, pe strada sau în alte locuri publice: gari, cinematografe, teatre şi incaseaza contravaloarea acestora; vand ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transporta la locul de vânzare.Ocupaţii componente:911101 vânzător ambulant de produse alimentare911102 vânzător ambulant de produse nealimentare911103 vânzător de ziare9113 VÂNZĂTORI LA DOMICILIUL CLIENTELEI SAU LA COMANDA PRIN TELEFONVânzătorii la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon primesc comenzi telefonice în contul unei case de comenzi, notează adresele clienţilor şi livrează produse la domiciliul acestora.Ocupaţii componente:911301 vânzător la domiciliul clientului pe baza de comandaIV. 9.1.2. GRUPA MINORA 912Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţieLustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diverse servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane.Grupe de baza componente:9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie9120 LUSTRAGII ŞIALTI PRESTATORI DE MICI SERVICII PENTRU POPULAŢIELustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diferite servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane.Ocupaţii componente:912001 lustragiu912002 spălător geamuri şi parbrizeIV. 9.1.3. GRUPA MINORA 913Personal casnic, spalatorese şi asimilaţiPersonalul casnic, spălătoresele şi asimilaţii acestora executa diferite lucrări la domiciliul clienţilor, în hoteluri, clădiri administrative, spitale şi alte instituţii, precum şi la bordul avioanelor, în trenuri, autocare, tramvaie şi alte vehicule similare, în scopul menţinerii interioarelor şi mobilierului în stare de curăţenie sau realizează spălarea şi călcarea rufelor.Grupe de baza componente:9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii9133 Spalatorese şi călcătorese9131 MENAJEREMenajerele se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, curăţarea, lustruirea şi spălarea podelelor, mobilei sau geamurilor şi recondiţionarea lenjeriei şi a altor articole; prepararea, servirea mesei şi spălarea veselei; cumpărarea alimentelor şi a altor articole de menaj.Ocupaţii componente:913101 menajera9132 FEMEI DE SERVICIU LA BIROURI, HOTELURI ŞIALTE INSTITUŢIIFemeile de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, spălarea şi lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor în clădiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri şi avioane; curăţarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, săpunurilor şi altor articole; curăţarea bucătăriilor, spălarea veselei etc.Ocupaţii componente:913201 femeie de serviciu9133 SPALATORESE ŞICALCATORESESpălătoresele şi călcătoresele se ocupa cu spălarea şi călcarea lenjeriei, îmbrăcămintei, ţesăturilor, articolelor de blana şi articolelor similare.Ocupaţii componente:913301 calcatoreasa lenjerie913302 curaTatoreasa lenjerie913303 spalatoreasa lenjerie913304 spălător covoare ÎnnodateIV. 9.1.4. GRUPA MINORA 914Îngrijitori de clădiri, spalatori de vehicule, vitrine şi geamuriÎngrijitori de clădiri, spălătorii de vehicule, vitrine şi geamuri Întreţin imobile de locuit, hoteluri, clădiri administrative, bisericile şi alte clădiri, asigurând curăţenia acestora; spala vehicule şi geamurile imobilelor.Grupe de baza componente:9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spalatori de vehicule, vitrine şi geamuri9141 ÎNGRIJITORI DE CLĂDIRIÎngrijitorii de clădiri menţin ordinea şi curăţenia imobilelor de locuit, hotelurilor, clădirilor administrative, bisericilor şi altor clădiri.Ocupaţii componente:914101 îngrijitor clădiri9142 SPALATORI DE VEHICULE, VITRINE ŞIGEAMURISpălătorii de vehicule, vitrine şi geamuri se ocupa cu spălarea şi curăţarea vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor clădirilor.Ocupaţii componente:914201 spălător vehicule914202 spălător vitrine şi geamuriIV. 9.1.5. GRUPA MINORA 915Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţiPersonalul de manipulare şi supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii şi asimilaţii acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor şi altor articole în instituţii, intre instituţii, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietăţilor particulare; încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.Grupe de baza componente:9151 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje9152 Portari, paznici şi asimilaţi9153 Cititori de contoare şi incasatori9151 PERSONAL DE MANIPULARE ŞISUPRAVEGHERE BAGAJEPersonalul de manipulare şi supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea şi distribuirea coletelor, mesajelor şi altor articole în cadrul instituţiilor, intre instituţii, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gari sau aeroporturi.Ocupaţii componente:915101 curier915102 garderobier915103 hamal915104 comisioner9152 PORTARI, PAZNICI ŞI ASIMILAŢIPortarii, paznicii şi asimilaţii acestora asigura paza imobilelor de locuit sau altor clădiri; supraveghează zonele de parcare a autoturismelor sau proprietăţile particulare, în scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului şi incendiilor, controlează biletele de intrare la teatru, cinema, circ şi alte locuri similare; introduc persoanele în sali de tribunal, sali de sport, stadioane s.a.; se ocupa de garderobe şi toalete în locuri publice.Ocupaţii componente:915201 aprod915202 controlor poarta915203 însoţitor transport valori915204 paznic915205 plasator915206 portar915207 supraveghetor muzeu915208 supraveghetor noapte (învăţământ)915209 supraveghetor sali spectacole915210 supraveghetor hotel915211 model (învăţământ)9153 CITITORI DE CONTOARE ŞIINCASATORICititorii de contoare şi încasatorii se ocupa cu încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrica şi gaze, apa şi aparatelor de taxat din parcarile autovehiculelor, efectuează cântărirea mărfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.Ocupaţii componente:915301 cantaragiu915302 casier încasator915303 încasator şi cititor contoare de energie electrica, gaze, apaIV. 9.1.6. GRUPA MINORA 916Muncitori necalificaţi, în servicii publiceMuncitorii necalificaţi, în servicii publice, se ocupa cu înlăturarea gunoaielor din faţa imobilelor, din curti, de pe străzi şi din alte locuri publice; maturarea străzilor, parcurilor şi altor locuri publice; conservarea şi înhumarea rămăşiţelor pamantesti.Grupe de baza componente:9161 Gunoieri şi maturatori9162 Muncitori necalificaţi, în servicii publice, neclasificaţi în grupele debaza anterioare9161 GUNOIERI ŞIMATURATORIGunoierii şi măturătorii colectează şi inlatura gunoaiele din clădiri, din curţile imobilelor, de pe străzi şi din alte locuri publice; matura şi curata străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi locurile similare.Ocupaţii componente:916101 gunoier916102 maturator strada9162 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SERVICII PUBLICE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOAREAlţi muncitori necalificaţi, în servicii publice, se ocupa cu conservarea, incinerarea şi înhumarea rămăşiţelor pamantesti umane şi animale, curăţirea şi desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puţuri colectoare, lucrări de salubrizare a localităţii etc.Ocupaţii componente:916201 ecariseur (hingher)916202 gropar916203 incinerator916204 vidanjor-curăţitor canale916205 salubrizor916206 absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesionalIV. 9.2. SUBGRUPA MAJORA 92Muncitori necalificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuitMuncitorii necalificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuit realizează lucrări simple în agricultura, silvicultura, vânătoare şi pescuit, folosind unelte manuale şi depunând un efort fizic considerabil.Grupe minore componente:921 Muncitori necalificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuitIV. 9.2.1. GRUPA MINORA 921Muncitori necalificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuitMuncitorii necalificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuit realizează lucrări simple în agricultura, silvicultura şi pescuit cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea şi stropirea, culegerea fructelor, legumelor şi altor plante; hrănirea animalelor, curăţarea grajdurilor şi curţilor fermei; curăţarea şi popularea pădurilor; curăţarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; săparea gropilor, montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple referitoare la vânătoare.Grupe de baza componente:9211 Muncitori necalificaţi, în agricultura9212 Muncitori necalificaţi, în silvicultura9213 Muncitorii necalificaţi, în pescuit şi vânătoare9211 MUNCITORII NECALIFICAŢI, ÎN AGRICULTURAMuncitorii necalificaţi, în agricultura realizează lucrări simple cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea şi descărcarea produselor; strângerea fanului în capite; stropirea şi plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor şi altor produse; hrănirea, adaparea, ţesălarea animalelor, curăţarea grajdurilor şi curţilor fermelor.Ocupaţii componente:921101 îngrijitor animale921102 muncitor manipulare şi pregătire furaje921103 muncitor necalificat în agricultura921104 vacar9212 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SILVICULTURAMuncitorii necalificaţi în silvicultura realizează lucrări simple de exploatare şi populare a pădurilor: săparea de gropi, plantarea, curăţarea, tăierea şi stivuirea lemnului.Ocupaţii componente:921201 îngrijitor pomi921202 muncitor necalificat în silvicultura921203 tăietor manual lemn de foc9213 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN PESCUIT ŞIVANATOAREMuncitorii necalificaţi, în pescuit şi vânătoare, realizează lucrări simple cum sunt: curăţarea apelor şi hrănirea peştilor şi scoicilor de cultura, recoltarea algelor marine; săparea gropilor, montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple legate de vânătoare.Ocupaţii componente:921301 gonaci921302 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoareIV. 9.3. SUBGRUPA MAJORA 93Muncitori necalificaţi, în industria miniera, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturiMuncitorii necalificaţi, în industria miniera, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturi realizează lucrări simple cum sunt: săparea, ridicarea, încărcarea, descărcarea şi transportarea materialelor; curăţarea minelor şi carierelor vechi; cararea cărămizilor şi pietrişului pe şantierele de lucrări publice, construcţii, baraje şi clădiri; executarea de lucrări de demolare; executarea de lucrări în industria prelucrătoare cum sunt: sortarea produselor şi asamblarea manuală a pieselor; ambalarea manuală a mărfurilor şi manevrarea coletelor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animala pentru transportul pasagerilor sau mărfurilor.Grupe minore componente:931 Muncitori necalificaţi, în industria miniera, construcţii şi lucrări publice932 Muncitori necalificaţi, în industria prelucrătoare933 Muncitori necalificaţi, în transporturi şi manipulanti mărfuriIV. 9.3.1. GRUPA MINORA 931Muncitori necalificaţi, în industria miniera, construcţii şi lucrări publiceMuncitorii necalificaţi, în industria miniera, construcţii şi lucrări publice realizează lucrări simple cum sunt: săparea, ridicarea, încărcarea, descărcarea şi transportarea materialelor; curăţarea minelor, carierelor şi şantierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrişului pe şantierele de lucrări publice, construcţii baraje şi clădiri.Grupe de baza componente:9311 Muncitori necalificaţi în mine şi cariere9312 Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje etc.9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe9311 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN MINE ŞICARIEREMuncitorii necalificaţi, în mine şi cariere, executa lucrări simple cum sunt: înlăturarea structurilor din lemn şi metal din minele şi carierele abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrişului şi nisipului din cariere la suprafata, înlăturarea diferitelor obstacole etc.Ocupaţii componente:931101 muncitor necalificat în mine şi cariere931102 impingator vagoneti9312 MUNCITORI NECALIFICAŢI LA ÎNTREŢINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE ETC.Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, poduri şi baraje executa lucrări simple cum sunt: săparea şanţurilor, împrăştierea pietrişului, nisipului şi altor materiale similare şi executarea altor lucrări de întreţinere a cailor ferate şi drumurilor; transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţie a barajelor, podurilor etc.Ocupaţii componente:931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)931202 îngrijitor spatii verzi931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje931204 sapator manual9313 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢEMuncitorii necalificaţi, în construcţia de locuinţe, executa lucrări simple cum sunt: curăţarea cărămizilor recuperate din construcţii şi executarea altor lucrări simple pe şantierele de demolare; transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţii de locuinţe.Ocupaţii componente:931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, captuseli zidărie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţiiIV. 9.3.2. GRUPA MINORA 932Muncitori necalificaţi, în industria prelucrătoareMuncitorii necalificaţi, în industria prelucrătoare, realizează lucrări simple cum sunt: asamblarea manuală a pieselor, ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea sau spălarea materiilor prime sau produselor în întreprinderi; ambalarea manuală a produselor.Grupe de baza componente:9320 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare9320 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOAREMuncitorii necalificaţi din industria prelucrătoare realizează operaţii simple cum sunt: sortarea manuală a produselor şi pieselor; asamblarea simpla a pieselor; ambalarea manuală a materiilor prime sau produselor în cutii, saci, lazi şi alte ambalaje sau recipiente, în vederea transportării sau stocării lor; ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea şi spălarea materiilor prime sau produselor, în întreprinderi.Ocupaţii componente:932001 ambalator manual932002 îmbuteliator fluide sub presiune932003 marcator piese932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf şi granule932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolideIV. 9.3.3. GRUPA MINORA 933Muncitori necalificaţi, în transporturi şi manipulanti mărfuriMuncitorii necalificaţi şi manipulantii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tracţiune animala, biciclete s.a., pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor; încărcarea sau descărcarea mărfurilor.Grupe de baza componente:9330 Muncitori necalificaţi, în transporturi şi manipulanti mărfuri9330 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN TRANSPORTURI ŞIMANIPULANTI MĂRFURIMuncitorii necalificaţi în transporturi şi manipulantii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: încărcarea sau descărcarea mărfurilor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animala; inhamarea animalelor; încasarea preţului de transport; efectuarea de mici reparaţii în scopul menţinerii vehiculelor în stare de funcţionare; ambalarea mobilelor, aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc în altul; transportarea mărfurilor pentru încărcarea sau descărcarea în/din camioane, vapoare sau avioane; încărcarea şi descărcarea de cereale, cărbune, nisip, utilizând benzi transportoare; încărcarea şi descărcarea de petrol, gaze lichefiate şi alte lichide, utilizând conducte şi ţevi racordate la cisterne şi rezervoare; transportarea şi aranjarea mărfurilor în depozite, magazine etc.Ocupaţii componente:933001 camionagiu933002 caraus933003 încărcător-descărcător933004 legător de sarcina933005 manipulant de mărfuri933006 distribuitor presa  +  Partea A TREIA Index alfabetic al ocupaţiilorA916206 absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional814107 aburitor pluta743212 aburitor textile831204 acar245301 acompaniator822316 acoperitor metale713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orga, tambal347401 acrobat245501 actor245502 actor mânuitor de păpuşi343405 actuarist313102 acustician cinematografic111001 adjunct al procurorului general512101 administrator512108 administrator hotel241901 administrator editura512102 administrator pieţe şi târguri241902 administrator publicaţii213902 administrator de retea de calculatoare741107 afumator carne321301 agent agricol341201 agent de asigurare342101 agent comercial241903 agent consular341601 agent contractări şi achiziţii (brokeri mărfuri)514901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie342303 agent evidenta şi plata a ajutorului de şomaj421501 agent fiscal712915 agent hidrotehnic342302 agent informare privind cariera516902 agent garda corp341301 agent imobiliar (broker imobiliar)342902 agent literar342203 agent maritim516901 agent paza şi ordine516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine, etc)414201 agent poştal343201 agent procedural342901 agent reclama publicitara342301 agent repartizare a forţei de muncă314501 agent salvare aero-portuara şi instalaţii de stins incendii341102 agent de schimb413301 agent transporturi422102 agent transporturi interne422101 agent transporturi externe342202 agent tranzit422103 agent turism322701 agent veterinar341401 agent de voiaj812121 aglomeratorist611101 agricultor613001 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale816104 ajutor fochist743304 ajutor maistru croitor743102 ajutor maistru filator743203 ajutor maistru tesator, tricoteur314104 ajutor ofiţer mecanic fluvial512303 ajutor ospătar122301 ajutor sef brigada în construcţii814204 albitor pasta hârtie812211 alimentator-încălzitor de materiale421401 amanetar932001 ambalator manual111002 ambasador722105 ambutisor, presator la cald731101 AMC-ist213101 analist312102 analist ajutor345003 anchetator politie511307 animator socio-educativ522001 anticar347501 antrenor612401 antrenor cabaline122901 antrenor federaţie sportiva347506 antrenor de fotbal profesionist514301 antreprenor servicii funerare612301 apicultor732101 aplicator de detalii la produse din ceramica915201 aprod611201 arboricultor731301 argintar813111 argintator produse din sticla246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar214101 arhitect clădiri214104 arhitect restaurări214103 arhitect urbanism, peisagistica şi amenajarea teritoriului123701 arhitect sef414101 arhivar343208 arhivar notariat343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)243101 arhivist246003 arhondar731102 armurier711201 artificier de mina711202 artificier la lucrări de suprafata245503 artist circ245302 artist liric245201 artist plastic822309 arzător email813903 arzător produse ceramice813109 arzător produse din sticla822325 asamblator elemente şi baterii galvanice742205 asamblator lazi826615 asamblator montator articole marochinărie828403 asamblor articole de sport828401 asamblor biciclete828402 asamblor jucării722403 ascutitor-calitor garnituri de carde722401 ascutitor laminate la cald722402 ascutitor laminate la rece722404 ascutitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic712904 asfaltator314210 aspirant251503 asistent de cercetare de aeronave254303 asistent de cercetare în agricultura254312 asistent de cercetare în agromontanologie258204 asistent de cercetare în antropologie258210 asistent de cercetare în arheologie251102 asistent de cercetare în arhitectura251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticla, ceramica, metal251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)258208 asistent de cercetare în asistenţa sociala248108 asistent de cercetare în astronomie251418 asistent de cercetare în automatica251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica254102 asistent de cercetare în biologie254106 asistent de cercetare în biologie-chimie254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura254108 asistent de cercetare în botanică251806 asistent de cercetare în cadastru251415 asistent de cercetare în calculatoare251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice248302 asistent de cercetare în chimie248306 asistent de cercetare în chimie fizica251406 asistent de cercetare în comunicaţii252112 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori251506 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale251206 asistent de cercetare în construcţii de cai ferate, drumuri şi poduri251203 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole251209 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice251530 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole251213 asistent de cercetare în construcţii miniere252206 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare251542 asistent de cercetare în creaţia tehnica în construcţia de maşini249204 asistent de cercetare în demografie257002 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258106 asistent de cercetare economist în economia generala258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica258102 asistent de cercetare economist în management258110 asistent de cercetare economist în marketing258112 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale255402 asistent de cercetare în educaţie fizica şi sport251324 asistent de cercetare în electroenergetica251306 asistent de cercetare în electrofizica251312 asistent de cercetare în electromecanica251403 asistent de cercetare în electronica aplicata251303 asistent de cercetare în electrotehnica251330 asistent de cercetare în energetica industriala258212 asistent de cercetare în etnologie253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie258404 asistent de cercetare în filologie258302 asistent de cercetare în filozofie256002 asistent de cercetare în finanţe-banci248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica248102 asistent de cercetare în fizica248104 asistent de cercetare în fizica-chimie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie248410 asistent de cercetare în geochimie251803 asistent de cercetare în geodezie248406 asistent de cercetare în geofizică258206 asistent de cercetare în geografie248401 asistent de cercetare în geologie tehnica248402 asistent de cercetare în geologie248412 asistent de cercetare în geologie petroliera256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar254309 asistent de cercetare în horticultura250102 asistent de cercetare în informatica254314 asistent de cercetare în ingineria genetica253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251216 asistent de cercetare în instalaţii251548 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru depozitarea produselor petroliere258304 asistent de cercetare în istorie258402 asistent de cercetare în lingvistica251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice251545 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice249102 asistent de cercetare în matematica249106 asistent de cercetare în matematica aplicata249108 asistent de cercetare în matematica-fizica249110 asistent de cercetare în matematica informatica249104 asistent de cercetare în matematica mecanica251524 asistent de cercetare în mecanica fina255102 asistent de cercetare în medicina generala255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică255302 asistent de cercetare în medicina veterinară255104 asistent de cercetare în medicina traditionala251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa248202 asistent de cercetare în meteorologie251309 asistent de cercetare în metrologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie251409 asistent de cercetare în micro-electronica248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica şi experimentala235102 asistent de cercetare în pedagogie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultura251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbo-chimie251709 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospectie)253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251706 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile258502 asistent de cercetare în psihologie258504 asistent de cercetare în psihopedagogie speciala254317 asistent de cercetare în silvicultura251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie258202 asistent de cercetare în sociologie249202 asistent de cercetare în statistica251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor258306 asistent de cercetare în ştiinţele politice251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251527 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole251603 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronica în transporturi251712 asistent de cercetare în topografie miniera252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare