ORDIN nr. 1.284 din 23 octombrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006    Având în vedere prevederile titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant,văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 5.759 din 23 octombrie 2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:"ORDINprivind aprobarea Regulamentului de organizareşi funcţionare, a organigramei, a componenţeiConsiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionalede Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunctstrategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzut în anexa nr. 1, organigrama Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 2, componenţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 3, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzute în anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin."3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 23 octombrie 2006.Nr. 1.284.  +  Anexa (Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005)ATRIBUŢIILEdirectorului adjunct strategie-managemental Agenţiei Naţionale de Transplant1. Aplică în teritoriu strategia Agenţiei Naţionale de Transplant privind dezvoltarea activităţii de transplant.2. Ţine o evidenţă strictă a tuturor transplanturilor efectuate pe teritoriul României.3. Colectează toate datele privind listele de aşteptare şi ţine evidenţa receptorilor de la secţiile sau unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de transplant, în timp real, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi securitate în cadrul Registrului naţional de transplant.4. Desfăşoară, la ordinul directorului executiv, activitate de coordonare de transplant în toate unităţile acreditate, în funcţie de necesităţi.5. Asigură respectarea alocării organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor, în conformitate cu protocoalele stabilite de Agenţia Naţională de Transplant.6. Asigură manipularea şi transportul organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor în condiţii optime pe teritoriul României sau, atunci când este cazul, în sau din străinătate.7. ţine o evidenţă strictă a tuturor donatorilor vii, precum şi a celor în moarte cerebrală declaraţi pe teritoriul României.8. Prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activităţii de transplant desfăşurate în ţară.9. Desemnează un înlocuitor pe perioada concediului de odihnă sau a absenţelor motivate.10. Este disponibil şi poate fi contactat în permanenţă pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.11. Preia, când este cazul, atribuţiile coordonatorilor de transplant din unităţile sanitare acreditate.12. Detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală, în strânsă legătură cu personalul secţiilor de ATI, neurologie, neurochirurgie, unităţi primiri urgenţe.13. Comunică cu familiile potenţialilor donatori în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule în scopul transplantării.14. Verifică dacă au fost completate corect formularul de declarare a morţii cerebrale a donatorului, fişa de declarare a acestuia, precum şi celelalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare.15. Contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul.16. Elaborează şi propune spre aprobare directorului executiv lucrări solicitate de Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţi de sănătate publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele judeţene de asigurări de sănătate sau alte instituţii.17. Se deplasează în afara localităţii pentru rezolvarea problemelor de serviciu numai cu acordul directorului executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant.18. Caută noi secţii de ATI ce ar putea oferi donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi unităţi de primiri urgenţe în vederea dezvoltării programului de donatori fără activitate cardiacă şi le sprijină profesional şi logistic pentru a desfăşura aceste activităţi.19. Desfăşoară activitate de instruire în domeniul donării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, atunci când este solicitat sau prin programe stabilite, în colaborare cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar, organizaţii profesionale de profil, instituţii de învăţământ superior sau cu alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice.20. Organizează cursuri, conferinţe sau prelegeri în care explică pe larg participanţilor toate aspectele cuprinse în procesul donării.21. Concepe materiale promoţionale pentru a explica populaţiei conceptele de donare şi transplant, pe care le prezintă spre aprobare directorului executiv.-------