ORDIN nr. 1.719 din 19 octombrie 2006pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 26 octombrie 2006    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă,în temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă, potrivit legii. Comisia va fi formată din 5 membri, în componenţa prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă, prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă se va concretiza într-un document cu regim special, tipărit de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. prin grija Ministerului Finanţelor Publice. (2) La realizarea documentului prevăzut la alin. (1) se vor folosi hârtie şi cerneluri speciale, precum şi alte elemente de siguranţă. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 octombrie 2006.Nr. 1.719.  +  Anexa 1 COMPONENŢAComisiei de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, coordonator al direcţiilor de legislaţie impozite directe şi indirecte - preşedinteDin partea Ministerului Finanţelor Publice:2. Directorul Direcţiei de autorizări sau înlocuitorul acestuia - vicepreşedinte3. Directorul general al Direcţiei generale juridice sau înlocuitorul acestuia - membruDin partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:4. Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe probleme de control sau înlocuitorul - acestuia membru5. Directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare sau înlocuitorul acestuia - membru.  +  Anexa 2 CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşăÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, unităţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii, data depunerii capitalului social în situaţia majorării de capital, înregistrată la registrul comerţului.3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie pentru emiterea de tichete de masă, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru emiterea de tichete de masă în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999, cu modificările şi completările ulterioare.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete cadou şi tichete de creşă, şi anume: a) asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi cu mijloace fixe necesare executării tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, prevăzute cu elementele obligatorii menţionate la pct. 5 lit. a)-h) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006; b) înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele cadou şi pe tichetele de creşă a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României; c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă (grafică de securitate care să conţină elemente ce nu pot fi reproduse prin fotocopiere şi cel puţin un element de securitate realizat cu o cerneală specială, cum ar fi: cerneală fluorescentă, cerneală invizibilă, cerneală termică, cerneală iridiscentă, cerneală metalică sau bandă cu reflexe variabile), codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria bonului valoric, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia; d) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă; e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile formularelor tipizate cu regim special; f) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet (bon) cadou şi tichet de creşă pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; g) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului; h) asigurarea transportului tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă neutilizate, în condiţii de securitate.5. Unităţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează plăţi restante faţă de bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetele locale. Nu se consideră obligaţii fiscale restante: a) obligaţiile bugetare restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei de autorizare; b) debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora stabilite în urma controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată şi pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condiţiile legii; c) cuantumul obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite.6. Neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi/sau de plată faţă de bugetele pentru care Ministerul Finanţelor Publice este creditor bugetar, conform prevederilor legale în vigoare, atrage suspendarea autorizaţiei de funcţionare până la data plăţii acestora inclusiv. Suspendarea îşi produce efecte de la data neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi/sau de plată.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele cadou şi la tichetele de creşă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.8. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. Unităţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.9. În cazul în care în activitatea desfăşurată se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele cadou şi la tichetele de creşă şi, respectiv, de la criteriile menţionate mai sus, comisia de autorizare dispune: suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de la o lună la 3 luni, retragerea autorizaţiei de funcţionare sau nereautorizarea societăţii în cauză, după caz.10. Constatarea abaterilor se efectuează de către organele de control sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. j), care vor dispune măsuri de oprire a activităţii, informând totodată Comisia de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare, retragerii acesteia sau nereautorizării societăţii, după caz.11. Suspendarea dispusă în condiţiile prevăzute la pct. 9 şi 10 îşi produce efecte de la data constatării abaterii.12. Comisia de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. j).13. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, Comisia de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare.14. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor depune la Direcţia de autorizări din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un dosar cu următorul conţinut: a) cererea de autorizare; b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului (copie şi original) ori cererea de menţiuni, acolo unde este cazul (copie şi original); c) codul de identificare fiscală (copie şi original); d) hotărârea judecătorească de înfiinţare (copie şi original); e) statutul societăţii comerciale, din care să rezulte obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 2222 şi cod CAEN 6712) (copie şi original); f) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 5; g) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou şi tichetelor de creşă; h) angajamentul unităţii emitente, din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou şi tichetelor de creşă doar prin virament bancar; i) cazierul judiciar al conducătorului unităţii şi al conducătorului compartimentului financiar-contabil; j) nota de constatare întocmită de o echipă de specialişti, care să ateste existenţa cerinţelor prevăzute la pct. 1-4 şi 6, compusă din:- un reprezentant al Direcţiei de autorizări din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;- un reprezentant al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.  +  Anexa 3 ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECOMISIA DE AUTORIZARE A FUNCŢIONĂRII UNITĂŢILOR EMITENTE DE TICHETE CADOU ŞI DE TICHETE DE CREŞĂAUTORIZAŢIENr. ..... din ......În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, se autorizează unitatea emitentă ......, cu sediul în ......., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........, codul unic de înregistrare fiscală ......., pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.Preşedinte,.../(semnătura şi ştampila)....Data emiterii ............................Valabilă de la data de ...................până la data de ..........................------------