ORDIN nr. 1.224 din 9 octombrie 2006pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 24 octombrie 2006    Având în vedere prevederile lit. k) din Normele tehnice cuprinse în anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii externe şi afaceri europene nr. E.N. nr. 5.051/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale, Inspecţia sanitară de stat şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 9 octombrie 2006.Nr. 1.224.  +  Anexa NORME privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale  +  Articolul 1Organizarea activităţii de transfuzie sanguină în spitale este condiţionată de: a) crearea unităţii de transfuzie sanguină din spital, autorizată de Autoritatea de sănătate publică, conform legislaţiei în vigoare; b) numirea comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă a unităţii sanitare.  +  Articolul 2Componenţa comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital este următoarea: a) medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital, care îndeplineşte funcţia de preşedinte; b) reprezentanţi ai principalelor secţii utilizatoare de terapie transfuzională din spital (minimum chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, anestezie-terapie intensivă); c) un reprezentant al farmaciei spitalului; d) un reprezentant al serviciului administrativ-financiar; e) un reprezentant al centrului de transfuzie sanguină teritorial.  +  Articolul 3Responsabilităţile comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital sunt: a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului; b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital; d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe; f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.  +  Articolul 4 (1) Într-un spital se organizează o singură unitate de transfuzie sanguină. (2) În cazuri excepţionale, se pot organiza mai multe unităţi de transfuzie sanguină în spitale cu structură pavilionară, cu secţii dispersate în mai multe locaţii din oraş sau care au subordonare diferită, fiind amplasate în aceeaşi incintă. (3) Unitatea de transfuzie sanguină din spital este subordonată managerului spitalului. (4) Unitatea de transfuzie sanguină poate fi organizată ca structură independentă a spitalului sau în cadrul secţiei de anestezie-terapie intensivă. (5) Programul de lucru al unităţii de transfuzie sanguină din spital este permanent.  +  Articolul 5 (1) Unitatea de transfuzie sanguină din spital trebuie să dispună de un spaţiu special alocat acestei destinaţii, accesibil personalului şi cu acces facil în secţii. (2) Sectorul aferent unităţii de transfuzie sanguină nu poate fi utilizat şi în alte scopuri. (3) Compartimentarea spaţiului alocat este: a) spaţiu pentru stocarea sângelui şi a componentelor sanguine, a probelor biologice ale pacienţilor, a reactivilor, a altor materiale sanitare sau consumabile; b) spaţiu de lucru; c) spaţiu pentru echipamente de laborator; d) spaţiu de odihnă pentru personal. (4) Suprafaţa totală a spaţiului unităţii de transfuzie sanguină trebuie să fie adaptată şi compartimentată conform volumului activităţii de transfuzie sanguină din spital.  +  Articolul 6În unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară următoarele activităţi: a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului; b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului; c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; d) efectuarea testelor pretransfuzionale; e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie; h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial; j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) cu această destinaţie.  +  Articolul 7În unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări: a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni se va efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO; b) în situaţii speciale (nou-născuţi, sugari, copii, politransfuzaţi, femei de vârstă fertilă, transplant, imunodeprimaţi, imunizaţi) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin şi în alte sisteme antigenice eritrocitare; c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi; d) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate; e) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conţine eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C şi test Coombs indirect; f) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât cu serul pacientului, cât şi cu serul mamei.  +  Articolul 8Se interzic unităţii de transfuzie sanguină din spital livrarea de sânge total sau de componente sanguine către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de componente sanguine cu altă destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta spitalului.  +  Articolul 9 (1) Unitatea de transfuzie sanguină din spitale, indiferent de volumul activităţii de transfuzie sanguină, trebuie să prezinte următoarea dotare minimă obligatorie: a) echipamente de stocare a produselor sanguine labile, validate de centrul de transfuzie sanguină judeţean pentru transfuzie, echipamente de stocare a reactivilor, echipamente de stocare a probelor, toate situate în spaţii separate, identificate clar, cu sistem de monitorizare a temperaturii, sistem de ventilaţie şi alarmă sonoră; b) dispozitiv omologat pentru dezgheţarea plasmei proaspete congelate, plasmei decrioprecipitate şi a crioprecipitatului de factor VIII; c) dispozitiv omologat pentru încălzit sângele şi produsele sanguine labile; d) centrifugă; e) genţi de transport al sângelui şi al produselor de sânge; f) masă de lucru cu suprafaţă lavabilă; g) reactivi: seruri test ABO, seruri test Rh (D), papaină, eritrocite test, reactivi pentru micrometodă (linia); h) stative, pipete (Pasteur), lame (plăci godeuri), eprubete, plăci Petrie, ser fiziologic, hârtie filtru, seringi şi ace de unică folosinţă; i) containere pentru deşeuri biologice şi contaminate; j) termometre avizate metrologic; k) mobilier pentru personal; l) documente (registre, formulare, etichete autocolante); m) logistică (computer, imprimantă). (2) Dotările se găsesc în spaţii cu pereţi şi pavimente lavabile ce permit păstrarea cu uşurinţă a igienei.  +  Articolul 10 (1) Autorizarea unităţii de transfuzie sanguină din spital este posibilă doar în cazul asigurării următoarelor categorii de personal: a) medic coordonator având una dintre următoarele specialităţi: anestezie-terapie intensivă, medicină de laborator, hematologie, medicină internă; pentru spitalele a căror activitate de transfuzie sanguină este redusă, unitatea de transfuzie sanguină din spital este deservită de personalul medical (medic coordonator şi asistenţi) care îşi desfăşoară activitatea curentă în secţiile spitalelor; b) asistenţi medicali; c) personal auxiliar pentru servicii de curăţenie. (2) Conducerea spitalului are obligaţia întocmirii planului anual de educaţie continuă şi evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei.  +  Articolul 11Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină are următoarele atribuţii: a) asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital; b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital; c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie sanguină teritorial; d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din subordine; e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale; i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate; j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie sanguină; k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii.  +  Articolul 12Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din spital sunt subordonaţi medicului coordonator şi au următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; b) efectuează testările pretransfuzionale; c) răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale; d) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor standard; e) întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate.  +  Articolul 13Atribuţiile medicului prescriptor sunt următoarele: a) stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a pacientului; b) comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie; c) semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge"; d) supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei; e) urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore; f) administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai pacientului; g) în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului coordonator al unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial; h) promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi aparţinătorilor; i) în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de spital respectivă; j) înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea terapiei transfuzionale.  +  Articolul 14Atribuţiile asistenţilor din secţiile de spital, care administrează sângele total sau componentele sanguine, sunt următoarele: a) iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; b) recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale; c) efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; d) efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata administrării şi în următoarele ore; e) înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informaţiile relevante privind procedura efectuată; f) în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită medicul prescriptor sau de gardă; g) returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate.  +  Articolul 15Atribuţiile conducerii spitalului, legate de activitatea de transfuzie sanguină, sunt următoarele: a) decide organizarea unităţii de transfuzie sanguină în spital; b) numeşte prin decizie medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital; c) dispune respectarea de către personalul unităţii de transfuzie sanguină, precum şi de către toate celelalte cadre medico-sanitare din spital, care indică şi aplică terapia transfuzională în spital, a tuturor normelor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii Publice; d) verifică şi dispune aprovizionarea unităţii de transfuzie sanguină cu aparatură, echipamente, reactivi, materiale sanitare şi consumabile; e) urmăreşte activitatea transfuzională în fiecare secţie a spitalului; f) sprijină activitatea de inspecţie a inspectorilor delegaţi ai autorităţii competente; g) asigură participarea personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguină din spital la programele de formare profesională în domeniul transfuziei; h) solicită şi sprijină activitatea de consiliere a delegatului centrului de transfuzie sanguină teritorial privind organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital, a activităţii de transfuzie sanguină din secţii; i) nominalizează, prin decizie, componenţa comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital.  +  Articolul 16Ultimul control pretransfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde următoarele: a) verificarea identităţii pacientului; b) verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient:- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient;- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de transfuzat;- verificarea documentaţiei;- înregistrarea în foaia de observaţie.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care conducerea centrului de transfuzie sanguină teritorial constată abateri de la normele legale privind activitatea de transfuzie sanguină din unitatea de transfuzie sau secţii, are obligaţia de a informa în scris conducerea spitalului. (2) Dacă deficienţele sesizate nu se remediază, centrul de transfuzie sanguină teritorial informează în scris Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină în vederea luării măsurilor necesare.  +  Articolul 18Documentaţia minimă obligatorie aferentă desfăşurării activităţii unităţii de transfuzie sanguină din spital cuprinde următoarele: a) evidenţa stocului de sânge şi a produselor derivate (intrări, provenienţă, ieşiri pentru transfuzie, rebut şi cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguină, predare incinerare etc.); b) evidenţa bonurilor-cerere de sânge şi produse derivate; c) evidenţa testărilor grupului sanguin ABO/Rh şi a rezultatelor; d) evidenţa probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a procedurilor transfuzionale şi a reacţiilor secundare; e) repertoar cu pacienţii testaţi ABO/Rh şi depistaj-specificitate anticorpi; f) evidenţele monitorizării temperaturilor echipamentelor frigorifice; g) evidenţele stocului de reactivi; h) documente privind reactivii (certificat de calitate de la producător, prospecte); i) evidenţele verificărilor echipamentelor; j) proceduri operatorii standard de lucru; k) fişa postului pentru fiecare angajat; l) formulare tipizate pentru rezultate, comandă sânge şi produse de sânge de la centrul de transfuzie sanguină; m) evidenţa gestionării şi neutralizării deşeurilor generate din activitatea unităţii de transfuzie sanguină.-------