DECIZIE nr. 315 din 11 septembrie 2006privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 23 octombrie 2006  Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.962 din 4 septembrie 2006, şi Referatul nr. SG/4.715 din 11 septembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice,conform prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 329/2006,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se constituie, începând cu data de 12 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, după cum urmează:- câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, şi- câte un reprezentant al Federaţiei Patronale din Turismul Românesc (FPTR) şi al Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.  +  Articolul 2Din comisia prevăzută la art. 1 vor face parte şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri şi cotei de piaţă din domeniu, cu condiţia ca aceştia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri şi cota de piaţă.  +  Articolul 3Comisia constituită potrivit art. 1 şi, după caz, art. 2 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi ale art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.  +  Articolul 4Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 5Propunerea de metodologie privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 şi, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 6Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Directorul general adjunctal Oficiului Român pentruDrepturile de Autor,Eugen VasiliuBucureşti, 11 septembrie 2006.Nr. 315.  +  Anexa PROPUNERE DE METODOLOGIEprivind comunicarea publică afonogramelor publicate în scop comercialori a reproducerilor acestora1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice (închise sau deschise), indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuinţarea unor mijloace mecanice, electroacustice ori digitale (instalaţii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic etc.).2. Prin utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.3. Prin utilizator de fonograme, în sensul prezentei metodologii, se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care comunică public fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora în spaţii deţinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc.).4. Prin utilizator al prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care foloseşte cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spaţii în care sunt utilizate opere audiovizuale în scop ambiental.5. Utilizatorul are obligaţia să obţină autorizaţii sub formă de licenţe neexclusive, eliberate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul unei remuneraţii, potrivit tabelelor din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.6. Licenţele neexclusive se eliberează pentru o perioadă de maximum 12 luni calendaristice de la data solicitării, în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit).7. Obligaţia de plată pentru licenţa neexclusivă revine deţinătorului cu orice titlu al spaţiului unde se comunică public fonogramele publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual.8. În situaţia subînchirierii parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică, deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor închiriate au obligaţia obţinerii licenţei neexclusive şi a achitării remuneraţiei distincte, în cazul utilizării de aparatură proprie de sunet sau sunet şi imagine.9. În baza remuneraţiilor stabilite în tabelele din prezenta metodologie, utilizatorii, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere privind informaţiile solicitate de organismele de gestiune colectivă, pot obţine licenţa neexclusivă pe o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice, perioadă după care valabilitatea acesteia încetează de drept.10. Organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot numi unul ori 2 delegaţi pentru monitorizarea utilizării fonogramelor în scop ambiental sau lucrativ, având acces liber în spaţiile închise ori deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile.11. Remuneraţiile stabilite se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat metodologia, de către organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.12. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.13. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.TABELEcuprinzând valoarea remuneraţiilorcuvenite din utilizareamuzicii în regim ambiental(aparatură sau instalaţiide sonorizare de putere mică)SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE SAU STAŢIUNI TURISTICEA1 RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII,BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME,COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNŢI ŞI ASIMILATE *)
  Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţia pt Producătorii de fonograme lunar Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi lunar Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual lunar
  1. Suprafaţă utilă pâna la 49 mp 20 RON 20 RON 10 RON
  2. Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 25 RON 25 RON 15 RON
  3. Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 29 RON 29 RON 16 RON
  4. Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 35 RON 35 RON 17 RON
  5. Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 40 RON 40 RON 20 RON
  6. Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 43 RON 43 RON 21 RON
  7. Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 45 RON 45 RON 22 RON
  8. Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 47 RON 47 RON 23 RON
  9. Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 49 RON 49 RON 24 RON
  10. Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 52 RON 52 RON 25 RON
  11. Suprafaţă peste 500 mp 56 RON 56 RON 27 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN COMUNE ŞI SATEA2 RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII,BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME,COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNŢI ŞI ASIMILATE *)
  Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţia pt Producătorii de fonograme Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. Suprafaţă utilă pâna la 49 mp 10 RON 10 RON 5 RON
  2. Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 15 RON 15 RON 7 RON
  3. Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 20 RON 20 RON 10 RON
  4. Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 25 RON 25 RON 12 RON
  5. Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 33 RON 33 RON 15 RON
  6. Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 36 RON 36 RON 18 RON
  7. Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 39 RON 39 RON 19 RON
  8. Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 42 RON 42 RON 20 RON
  9. Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 45 RON 45 RON 21 RON
  10. Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 47 RON 47 RON 22 RON
  11. Suprafaţă peste 500 mp 50 RON 50 RON 25 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEA3 BAR CU PROGRAM, NIGHT CLUB(fără ring de dans)
  Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţia pt Producătorii de fonograme Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. Suprafaţă utilă pâna la 49 mp 50 RON 50 RON
  2. Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 75 RON 75 RON
  3. Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 80 RON 80 RON
  4. Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 85 RON 85 RON
  5. Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 90 RON 90 RON
  6. Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 95 RON 95 RON
  7. Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 100 RON 100 RON
  8. Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 105 RON 105 RON
  9. Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 110 RON 110 RON
  10. Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 115 RON 115 RON
  11. Suprafaţă peste 500 mp 150 RON 150 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEB UNITĂŢI COMERCIALE SAU PRESTATOARE DE SERVICII,SHOW ROOM, SUPERMARKET, HIPERMARKET, CABINETE MEDICALE, STOMATOLOGICE,SALOANE DE ÎNFRUMUSEŢARE ŞI ALTELE SIMILARE, etc. *) **)
  Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţia pt Producătorii de fonograme Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. Suprafaţă utilă pâna la 49 mp 9 RON 9 RON 2 RON
  2. Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 12 RON 12 RON 6 RON
  3. Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 29 RON 29 RON 8 RON
  4. Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 35 RON 35 RON 10 RON
  5. Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 40 RON 40 RON 12 RON
  6. Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 45 RON 45 RON 14 RON
  7. Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 50 RON 50 RON 15 RON
  8. Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 65 RON 65 RON 17 RON
  9. Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 80 RON 80 RON 20 RON
  10. Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 90 RON 90 RON 22 RON
  11. Suprafaţă peste 500 mp 150 RON 150 RON 27 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEC1 TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII *) **)
  Nr. crt. ACTIVITATE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme ZILNIC Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi ZILNIC
  1. TÂRGURI RURALE, IARMAROACE, TALCIOCURI EXPOZIŢII DE ARTĂ, ŞTIINŢĂ, CARTE ŞI ALTE ASEMENEA 15 RON 15 RON
  2. SUPRAFAŢĂ PÂNĂ LA 200 mp 2 RON 2 RON
  3. SUPRAFAŢĂ PESTE LA 200 mp 5 RON 5 RON
  4. TÂRGURI SAU EXPOZIŢII(produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement, etc.) 120 RON 120 RON
  5. BANCHET, MASĂ FESTIVĂ,PETRECERE (organizată cu ocazia unui cologviu, simpozion, congres, vernisaj,lansare carte sau CD, etc.) 35 RON 35 RON
  ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN SPAŢII DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEC2 PUBLICITATE CU VEHICULE, STANDURI, BENERE, ECRANE, MACHETE FIXE/GONFLABILE,REMORCI MOBILE ETC.(DOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE)
  Nr. crt. TIP Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme ZILNIC Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi ZILNIC
  1. VEHICULE AUTO/REMORCĂ PUBLICITARĂ 20 RON 20 RON
  2. STAND, BENER, ECRAN, MACHETĂ FIXĂ MACHETĂ GONFLABILĂ 5 RON 5 RON
  C3 FILARMONICI, OPERE, TEATRE, CINEMATOGRAFE, CIRC ŞI ALTELE ASIMILATEpentru muzica difuzată înainte şi după spectacol
  Nr. crt. ACTIVITATE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Per Spectacol Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Per Spectacol
  1. FILARMONICI, OPERE, TEATRE, CINEMATOGRAFE, CIRC ŞI ALTELE ASIMILATE 5 RON 5 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATED1 UNITĂŢI HOTELIERE *) **) ***)
  Nr. crt. TIP LOCŢIE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Lunar Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Lunar Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual Lunar
  1. UNITATE AGROTURISTICĂ, POPAS TURISTIC 12 RON 12 RON 10 RON
  2. PENSIUNE PÂNĂ LA 3 STELE 12 RON 12 RON 20 RON
  3. SAT VACANŢĂ, CAMPING 12 RON 12 RON 10 RON
  4. MOTEL PÂNĂ LA 3 STELE 12 RON 12 RON 20 RON
  5. PENSIUNE 4-5 STELE 40 RON 40 RON 30 RON
  6. SAT VACANŢĂ TEMATIC (acţiuni mondene sau asimilat culturale) 50 RON 50 RON 40 RON
  7. MOTEL 4-5 STELE 50 RON 50 RON 50 RON
  8. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE MAXIM 30 CAMERE 30 RON 30 RON 10 RON
  9. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE 31-80 CAMERE 40 RON 40 RON 20 RON
  10. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 80 CAMERE 50 RON 50 RON 30 RON
  11. HOTEL 4-5 STELE 80 RON 80 RON 80 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞED2 UNITĂŢI HOTELIERE *) **) ***)
  Nr. crt. TIP LOCŢIE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. PENSIUNE PANA LA 3 STELE 20 RON 20 RON 20 RON
  2. CAMPING 20 RON 20 RON 20 RON
  3. MOTEL PÂNĂ LA 3 STELE 25 RON 25 RON 25 RON
  4. PENSIUNE 4-5 STELE 50 RON 50 RON 50 RON
  5. MOTEL 4-5 STELE 60 RON 60 RON 60 RON
  6. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE MAXIM 30 CAMERE 40 RON 40 RON 40 RON
  7. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE 31-80 CAMERE 50 RON 50 RON 50 RON
  8. HOTEL PÂNĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 80 CAMERE 60 RON 60 RON 60 RON
  9. HOTEL 4-5 STELE 100 RON 100 RON 100 RON
  E TRANSPORTURIE1 TRANSPORTURI RUTIERE DE PASAGERI ****)
  Nr. crt. MIJLOC DE TRANSPORT ECHIPAT CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. VEHICUL DE AGREMENT (tractor, trenuleţ, remorcă,platformă) 3 RON 3 RON
  2. AUTOBUZ, TROLEIBUZ, TRAMVAI 5 RON 5 RON
  3. AUTOTURISM PÂNĂ LA 6 LOCURI (TAXI) 9 RON 9 RON
  4. MICROBUZ PÂNĂ LA 12 LOCURI 12 RON 12 RON
  5. AUTOCAR CLASĂ PÂNĂ LA 3 STELE INTERN 20 RON 20 RON
  6. AUTOCAR CLASĂ 3 STELE INTERN 30 RON 30 RON
  7. AUTOCAR CLASĂ 4 STELE INTERN 40 RON 40 RON
  8. AUTOCAR TRANSPORT INTERNAŢIONAL 50 RON 50 RON
  E2 AUTOGĂRI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)
  Nr. crt. SPAŢIU DOTAT CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. AUTOGARĂ SALĂ DE AŞTEPTARE 12 RON 12 RON 6 RON
  2. AUTOGARĂ PEROANE 9 RON 9 RON 5 RON
  E3 TRANSPORTURI FEROVIARE DE PASAGERI ****)
  Nr. crt. GARNITURĂ FEROVIARĂ ECHIPATĂ CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. TREN DE PASAGERI ÎN TRAFIC INTERN 29 RON 29 RON
  2. TREN DE PASAGERI ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL 40 RON 40 RON
  3. VAGON RESTAURANT ÎN TRAFIC INTERN 29 RON 29 RON
  4. VAGON RESTAURANT ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL 40 RON 40 RON
  E4 GĂRI, STAŢII DE METROU ŞI SPAŢII DE AŞTEPTARE *) **)
  Nr. crt. SPAŢIU DOTAT CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. GARĂ ÎN MUNICIPIU SAU REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ 20 RON 20 RON 20 RON
  2. GARĂ ÎN ALTE ORAŞE 14 RON 14 RON 14 RON
  3. STAŢIE DE METROU 20 RON 20 RON 20 RON
  4. SALĂ DE AŞTEPTARE CLASA I 9 RON 9 RON 9 RON
  E5 TRANSPORTURI AERIENE DE PASAGERI ****)
  Nr. crt. AERONAVĂ ECHIPATĂ CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme per cursă Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi per cursă Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual per cursă
  1. AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ INTERNĂ 29 RON 29 RON 10 RON
  2. AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ CONTINENTALĂ 56 RON 56 RON 20 RON
  3. STAŢIE DE METROU 20 RON 20 RON 20 RON
  4. AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ TRANSCONTINENTALĂ 111 RON 111 RON 50 RON
  E6 AEROPORTURI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)
  Nr. crt. SPAŢIU DOTAT CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pt audiovizual
  1. AEROPORT INTERN 30 RON 30 RON 15 RON
  2. SALĂ AŞTEPTARE AEROPORT INTERN 35 RON 35 RON 18 RON
  3. AEROPORT INTERNAŢIONAL 40 RON 40 RON 20 RON
  4. SALĂ AŞTEPTARE AEROPORT INTERNAŢIONAL 45 RON 45 RON 25 RON
  E7 AMBARCAŢIUNI NAVALE PENTRU TRANSPORTUL DE AGREMENTDOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE ****)
  Nr. crt. GARNITURĂ FEROVIARĂ ECHIPATĂ CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT
  2. Până la 50 de locuri 9 RON 9 RON
  3. Până la 100 de locuri 15 RON 15 RON
  4. Peste 100 de locuri 30 RON 30 RON
  E8 TRANSPORT PE CABLUDOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE
  Nr. crt. TIP DE INSTALAŢIE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. TELECABINE 9 RON 9 RON
  2. SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU TELECABINE 6 RON 6 RON
  3. LIFTURI ŞI ASCENSOARE 10 RON 10 RON
  E9 PARCĂRI AUTODOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE *)
  Nr. crt. PARCĂRI ŞI CINEMATOGRAFE ÎN AER LIBER Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi
  1. PARCARE PÂNĂ LA 500 mp 15 RON 15 RON
  2. PARCARE PESTE 500 mp 25 RON 25 RON
  3. CINEMATOGRAF ÎN AER LIBER 50 RON 50 RON
  F SPORT ŞI AGREMENTSPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEF1 STADIOANE, COMPLEXE SPORTIVEDOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE
  Nr. crt. NUMĂR DE LOCURI OCUPATE Producători de fonograme Remuneraţie/manifestaţie Artiştii interpreţi sau executanţi Remuneraţie/manifestaţie
  1. SUB 10.000 LOCURI 47 RON 47 RON
  PESTE 10.000 LOCURI 0.02 RON/SCAUN, DAR NU MAI PUŢIN DE 100 RON 0.02 RON/SCAUN, DAR NU MAI PUŢIN DE 100 RON
  F2 PISCINE, ŞTRANDURI, LITORAL, PLAJE, PÂRTII DE SCHI ŞI PATINOAREDESCHISE PUBLICULUIDOTATE CU INSTALAŢII DE SONORIZARE *)
  Nr. crt. PISCINĂ/CATEGORIE Producătorii de fonograme REMUNERAŢIE CONVENITĂ LUNAR Artiştii interpreţi sau executanţi REMUNERAŢIE CONVENITĂ LUNAR
  1. PISCINĂ 50 RON 50 RON
  2. PISCINĂ HOTEL PÂNĂ LA CATEGORIA 3 STELE 80 RON 80 RON
  3. PISCINĂ HOTEL CATEGORIA 4-5 STELE 250 RON 250 RON
  PLAJĂ, ŞTRAND ÎN AER LIBER CU PLAJĂ REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR
  4. PLAJĂ SUPRAFAŢA PÂNĂ LA 99 mp 9 RON 9 RON
  5. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-199 mp 30 RON 30 RON
  6. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 200-299 mp 40 RON 40 RON
  7. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-399 mp 50 RON 50 RON
  8. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-499 mp 80 RON 80 RON
  9. PLAJĂ SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 200 RON 200 RON
  10. PARC DE DISTRACŢII ŞI/SAU AGREMENT 500 RON 500 RON
  LITORAL REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR
  11. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-199 mp 50 RON 50 RON
  12. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 200-299 mp 70 RON 70 RON
  13. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-399 mp 90 RON 90 RON
  14. PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-499 mp 110 RON 110 RON
  15. PLAJĂ SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 300 RON 300 RON
  PÂRTII DE SCHII ŞI ALTE SPORTURI DE IARNĂ REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR
  16. PÂRTIE cu instalaţie de sonorizare 200 RON 200 RON
  PATINOARE REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR
  17. PATINOAR ACOPERIT 20 RON 20 RON
  18. PATINOAR ÎN AER LIBER 50 RON 50 RON
  ŞCOLI ŞI SĂLI DE PROFIL REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR REMUNERAŢIE CUVENITĂ LUNAR
  19. ŞCOALĂ DE DANS, BALET 20 RON 20 RON
  20. SALĂ GIMNASTICĂ AEROBICĂ 30 RON 30 RON
  21. SALĂ FITNESS 20 RON 20 RON
  22. SALĂ FITNESS (În hotel până la categ. 3 stele inclusiv) 30 RON 30 RON
  23. SALĂ FITNESS (În hotel până la categ. 4-5 stele) 100 RON 100 RON
  24. SALĂ MASAJ 40 RON 40 RON
  25. SALĂ MASAJ (În hotel până la categ. 3 stele inclusiv) 50 RON 50 RON
  26. SALĂ MASAJ (În hotel până la categ. 4-5 stele) 70 RON 70 RON
  SAUNĂ
  G BIROURI ŞI SPAŢII DE PRODUCŢIE
  Nr. crt. TIP DE AMBARCAŢIUNE Remuneraţia lunară pt Producătorii de fonograme pe lună Remuneraţia lunară pt Artiştii interpreţi sau executanţi pe lună
  1. Până la 30 de persoane 50 RON 50 RON
  2. Până la 100 de persoane 70 RON 70 RON
  3. Peste 100 de persoane 100 RON 100 RON
  H TELECOMUNICAŢII
  Nr. crt. TIP Producătorii de fonograme VALOAREA DE VÂNZARE Artiştii interpreţi sau executanţi VALOAREA DE VÂNZARE
  1. CENTRALĂ TELEFONICĂ CU APEL ÎN AŞTEPTARE 1% 1%
  NOTE Notă *) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităti, remuneraţiile cuvenite organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pentru comunicare publică se vor încadra respectiv plăţi pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora. Notă **) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare). Notă ***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere. Notă ****) La încadrarea în tabel pentru mijloace de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în Registrele Române după caz auto, feroviar, naval sau aerian.14. Baza de calcul a remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (Tabelul I1) o reprezintă, după caz: a) încasările brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, programe, valoare materiale promoţionale etc.; în lipsa acestora: b) bugetul de cheltuieli al manifestării; c) bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale.15. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cît şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăşească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele I2, I3).16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme în proporţie mai mare de 40% vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelelor din prezenta metodologie (Tabelul I1).17. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme licenţa neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea evenimentului sau manifestării organizate.18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneraţiilor cuvenite la eliberarea licenţei neexclusive, în cazul sumelor fixe, şi în maximum 5 zile după consumarea evenimentului sau manifestării, în cazul sumelor procentuale.19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, aceştia pot achita remuneraţiile cuvenite la sfârşitul turneului sau ultimului eveniment.20. Utilizatorii au obligaţia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârşitul turneului sau ultimului eveniment, informaţii şi documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneraţiei cuvenite.21. În vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligaţia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul şi durata utilizării.SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEI1 EVENIMENT, SPECTACOL, TURNEU, CAMPANIE, ETC.(coloană sonoră)
  Nr. crt. TIPUL MANIFESTAŢIEI Producătorii de fonograme Lunar Artiştii interpreţi sau executanţi Lunar
  PROCENT CONF. PUNCT 1 1 REMUNERAŢIA MINIMĂ PROCENT CONF. PUNCT 1 1 REMUNERAŢIA MINIMĂ 2
  1. SPECTACOL/EVENIMENT (festiv, paradă, circ, delfinariu, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian, etc.) 1,5% 105 RON 1,5% 105 RON
  2. PARADĂ MODĂ, CONCURS FRUMUSEŢE 1,5% 1256 RON 1,5% 1256 RON
  3. SALON AUTO, MOTO, VELO, NAUTIC asimilate 1,5% 1852 RON 1,5% 1852 RON
  4. SPECTACOL CARACTER PUBLICITAR 1,5% 1943 RON 1,5% 1943 RON
  5. TURNEU PUBLICITAR (4 reprezentaţii) 1,5% 2975 RON 1,5% 2975 RON
  6. TURNEU PUBLICITAR (5-8 reprezentaţii) 1,5% 4201 RON 1,5% 4201 RON
  7. CAMPANIE PUBLICITARĂ (peste 9 reprezentaţii) 1,5% 5042 RON 1,5% 5042 RON
  8. CAMPANIE ELECTORALĂ 1,5% 5882 RON 1,5% 5882 RON
  9. *)MANIFESTAŢII SAU EVENIMENTE ( NEGOCIERE NEGOCIERE NEGOCIERE NEGOCIERE
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICEI2*) CLUB, BAR, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi)CABARET, SPAŢIU ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT,KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, ASIMILATE
  *FONT 8*
   
  Nr. crt. SUPRAFAŢA UTILĂ Producătorii de fonograme ÎNCASARE BRUTĂ 1 Producătorii de fonograme REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2 Artiştii interpreţi sau executanţi ÎNCASARE BRUTĂ 1 Artiştii interpreţi sau executanţi REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2 Artiştii interpreţi sau executanţi ÎNCASARE BRUTĂ 1 Artiştii interpreţi sau executanţi Pt audiovizual REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2
  1. SUPRAFAŢA UTILĂ PÂNĂ LA 49 mp 1,5% 50 RON 1,5% 50 RON 1,5% 50 RON
  2. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 50-99 mp 1,5% 65 RON 1,5% 65 RON 1,5% 65 RON
  3. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-149 mp 1,5% 77 RON 1,5% 77 RON 1,5% 77 RON
  4. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 150-199 mp 1,5% 95 RON 1,5% 95 RON 1,5% 95 RON
  5. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 200-249 mp 1,5% 110 RON 1,5% 110 RON 1,5% 110 RON
  6. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 250-299 mp 1,5% 119 RON 1,5% 119 RON 1,5% 119 RON
  7. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-349 mp 1,5% 125 RON 1,5% 125 RON 1,5% 125 RON
  8. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 350-399 mp 1,5% 131 RON 1,5% 131 RON 1,5% 131 RON
  9. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-449 mp 1,5% 137 RON 1,5% 137 RON 1,5% 137 RON
  10. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 450-499 mp 1,5% 146 RON 1,5% 146 RON 1,5% 146 RON
  11. SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 1,5% 158 RON 1,5% 158 RON 1,5% 158 RON
  SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN COMUNE ŞI SATEI3*) CLUB, BAR, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi)CABARET, SPAŢIU ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT,KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, ASIMILATE
  *FONT 8*
   
  Nr. crt. SUPRAFAŢA UTILĂ Producătorii de fonograme ÎNCASARE BRUTĂ 1 Producătorii de fonograme REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2 Artiştii interpreţi sau executanţi ÎNCASARE BRUTĂ 1 Artiştii interpreţi sau executanţi REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2 Artiştii interpreţi sau executanţi ÎNCASARE BRUTĂ 1 Artiştii interpreţi sau executanţi Pt audiovizual REMUNERAŢIA MINIMĂ LUNARĂ 2
  1. SUPRAFAŢA UTILĂ PÂNĂ LA 49 mp 1,5% 25 RON 1,5% 25 RON 1,5% 25 RON
  2. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 50-99 mp 1,5% 30 RON 1,5% 30 RON 1,5% 30 RON
  3. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-149 mp 1,5% 36 RON 1,5% 36 RON 1,5% 36 RON
  4. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 150-199 mp 1,5% 49 RON 1,5% 49 RON 1,5% 49 RON
  5. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 200-249 mp 1,5% 55 RON 1,5% 55 RON 1,5% 55 RON
  6. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 250-299 mp 1,5% 60 RON 1,5% 60 RON 1,5% 60 RON
  7. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-349 mp 1,5% 65 RON 1,5% 65 RON 1,5% 65 RON
  8. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 350-399 mp 1,5% 70 RON 1,5% 70 RON 1,5% 70 RON
  9. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-449 mp 1,5% 75 RON 1,5% 75 RON 1,5% 75 RON
  10. SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 450-499 mp 1,5% 80 RON 1,5% 80 RON 1,5% 80 RON
  11. SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 1,5% 95 RON 1,5% 95 RON 1,5% 95 RON
  NOTE Notă *) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii sau manifestaţiei pe care o desfăşoară sau o organizează, prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere.-----------