ORDIN Nr. 1394 din 1 august 1995pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 28 decembrie 1995  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor şi a art. 12 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, potrivit căruia clasificatia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor statului şi instituţiilor de stat se stabileşte de către Ministerul Finanţelor,ţinând seama de necesitatea continuării restructurării procesului bugetar, respectiv a elaborării, aprobării şi urmăririi în execuţie a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigurărilor de stat şi a celorlalte fonduri constituite în afară bugetului şi având în vedere Nota nr. 31.092/1995 privind restructurarea clasificaţiei bugetului de stat, aprobată de Biroul executiv al Colegiului Ministerului Finanţelor,emite următorul ordin:1. Se aprobă clasificatia indicatorilor privind finanţele publice, potrivit anexei nr. I, precum şi: a) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, potrivit anexei nr. 1; b) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, potrivit anexei nr. 2; c) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate, potrivit anexei nr. 3; d) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor de stat, potrivit anexei nr. 4; e) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului pentru pensia suplimentară, potrivit anexei nr. 5; f) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, potrivit anexei nr. 6; g) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru sănătate, potrivit anexei nr. 7; h) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, potrivit anexei nr. 8; i) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, potrivit anexei nr. 9; j) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, potrivit anexei nr. 10; k) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, potrivit anexei nr. 11; l) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice, potrivit anexei nr. 12; m) clasificatia veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor, potrivit anexei nr. 13; n) clasificatia intrărilor de credite externe, potrivit anexei nr. 14.2. Se aprobă clasificatia în profil departamental, potrivit anexei nr. II3. Clasificatiile menţionate se aplică începând cu lucrările de elaborare şi execuţie bugetară pe anul 1996.4. Clasificatiile respective nu constituie temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli, acestea servind necesităţilor de sistematizare şi corelare unitară a indicatorilor bugetari şi a fondurilor constituite în afară bugetului.5. În funcţie de modificările ce vor interveni în legislaţie, clasificatia finanţelor publice va fi adaptată şi modificată corespunzător.6. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite, vor transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor, până la 31 decembrie 1995, propuneri de încadrare a cheltuielilor instituţiilor publice, pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice, potrivit prevederilor pct. 170 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.7. Direcţia generală a bugetului de stat, celelalte direcţii şi Centrul de tehnologie a informaţiilor financiare al Ministerului Finanţelor vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Începând cu data de 1 ianuarie 1996 îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finanţelor nr. 691/1990, cu modificările aduse ulterior.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa ICLASIFICATIAindicatorilor privind finanţele publice
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    01.00   IMPOZITUL PE PROFIT
    02.00   IMPOZITUL PE SALARII
      01Impozitul pe salarii - total
      02Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)
    03.00   IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE
      01Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
      02Impozitul pe clădiri şi pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii, de la persoane fizice
      03Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
      04Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
      30Alte impozite şi taxe de la populaţie
    04.00   TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
    05.00   IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI PE TERENURI OCUPATE DE CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII, DE LA PERSOANE JURIDICE
    06.00   TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DEŢINUTE DE PERSOANE JURIDICE
    07.00   IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
    08.00   ALTE IMPOZITE DIRECTE
      01Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
      02Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor
      03Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale
      30Alte încasări din impozite directe
    09.00   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
      01Contribuţii pentru asigurări sociale
      04Contribuţii pentru pensia suplimentară
      05Contribuţia persoanelor asigurate1)
    10.00   CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ
      01Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată
      02Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi
        A.2. Impozite indirecte
    13.00   TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    14.00   ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE
      01Accize
      02Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
    15.00   IMPOZITUL PE SPECTACOLE
    16.00   TAXE VAMALE
      01Taxe vamale de la persoane juridice
      02Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale
    17.00   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      01Taxe de timbru de la persoane juridice
      02Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      03Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc
      05Taxe de compensaţie
      06Încasări din comisionul pentru servicii vamale
      07Cota asupra încasărilor realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern
      18Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor
      19Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
      30Alte încasări din impozite indirecte
        B. Venituri nefiscale
    20.00   VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
    21.00   VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE
      01Taxe de metrologie
      02Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică
      03Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri
      04Taxe consulare
      05Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii
      06Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
      07Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal
      08Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor
      09Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare
      10Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
      11Venituri din operaţiuni de menţinere a păcii
      12Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
      13Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
      30Alte venituri de la instituţiile publice
    22.00   DIVERSE VENITURI
      01Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
      02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      03Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      04Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/1973
      05Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      07Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
      09Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      10Dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului
      11Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate
      12Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii
      13Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă
      14Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute
      30Încasări din alte surse
    23.00   VENITURILE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR AUTOFINANŢATE
        Ordine publică şi siguranţă naţională
      01Venituri din paza militară organizată şi alte prestări de servicii
      02Veniturile Corpurilor gardienilor publici
      03Veniturile penitenciarelor
      05Alte venituri în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Învăţământ
      06Centre de specializare şi perfecţionare
      07Casa Corpului Didactic
      08Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi
      09Excursii, tabere şi colonii
      10Venituri ale atelierelor-şcoală de pe lângă unităţile de învăţământ preuniversitar
      11Taxe în învăţământul postliceal, universitar şi postuniversitar
      12Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive
      13Venituri de la agenţi economici, instituţii publice sau particulare pentru cursuri de calificare şi de conversie profesională, învăţământ postliceal şi cursuri postuniversitare
      14Venituri din realizarea programelor de cercetare ştiinţifică şi activităţilor de proiectare, consultanţă şi expertiză
      15Venituri din închirieri de spaţii
      16Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice
      23Alte venituri în domeniul învăţământului
        Sănătate
      24Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
      25Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
      26Veniturile policlinicilor cu plată
      27Veniturile creşelor
      30Alte venituri în domeniul sănătăţii
        Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret
      31Case de cultură
      32Centre de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare
      33Muzee
      34Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      35Cămine culturale
      36Şcoli populare de artă
      37Universităţi populare
      38Presă
      39Edituri
      40Venituri din activitatea sportivă
      45Alte venituri în domeniul culturii, religiei şi acţiunilor privind activitatea sportivă şi de tineret
        Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      46Activităţi de ergoterapie în unităţi de asistenţă socială
      48Venituri din activităţi ale atelierelor instituţiilor de asistenţă pentru bătrâni, pensionari sau copii infirmi şi ale căminelor-atelier
        Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
      50Taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
      51Pieţe, târguri şi oboare
      52Venituri din activităţi ale unităţilor privind domeniul public
      53Grădini botanice
      54Camere de cazare în comune
      56Inspecţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
      60Alte venituri în domeniul dezvoltării publice şi al locuinţelor
        Agricultură şi silvicultură
      66Păşuni comunale
      67Oficii judeţene pentru studii pedologice şi agrochimice
      68Colective cadastrale
      69Casa agronomului
      73Alte venituri în domeniul agriculturii şi silviculturii
        Transporturi şi comunicaţii
      75Şcoli de conducători auto
      76Centrul de perfecţionare a personalului din aviaţia civilă
      80Alte venituri în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
        Alte acţiuni economice
      81Unităţi cu volum mic de producţie şi prestări de servicii
      85Alte venituri în domeniul altor acţiuni economice
        Cercetare ştiinţifică
      86Unităţi de cercetare
      90Alte venituri în domeniul cercetării ştiinţifice
        II. Venituri din capital
    30.00   VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
      01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      02Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare
      03Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        III. Sume defalcate din veniturile bugetului de stat
    34.00   SUME DEFALCATE DE LA IMPOZITUL PE SALARII
        IV. Subvenţii
    37.00   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT2)
      01Subvenţii primite de bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători
      02Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii
      03Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      04Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
      06Subvenţii primite în completarea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      08Subvenţii primite în completarea Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate
      09Subvenţii primite în completarea Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
    38.00   Subvenţii primite de instituţiile publice
        V. Donaţii
    40.00   DONAŢII
        VI. Împrumuturi
    45.00   ÎMPRUMUTURI TEMPORARE
      01Împrumuturi temporare din fondul de tezaur
      02Împrumuturi temporare din trezoreria statului
    46.00   ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea I - Servicii publice generale
    51.00   AUTORITĂŢI PUBLICE
      01Preşedinţia României
      02Autorităţi legislative
      03Autorităţi judecătoreşti
      04Alte organe ale autorităţilor publice
      05Autorităţi executive
        Partea a II-a - Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    54.00   APĂRARE NAŢIONALĂ
      01Administraţie centrală
      02Apărare naţională
      25Servicii publice descentralizate
    55.00   ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      01Administraţie centrală
      02Poliţie
      03Protecţie şi pază contra incendiilor
      04Paza şi supravegherea frontierei
      05Jandarmerie
      06Siguranţa naţională
      07Penitenciare
      10Corpurile gardienilor publici
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.00   ÎNVĂŢĂMÂNT
      01Administraţie centrală
      02Învăţământ preşcolar
      03Învăţământ primar şi gimnazial
      04Învăţământ liceal
      05Învăţământ profesional
      06Învăţământ postliceal
      07Case de copii
      08Învăţământ special
      09Învăţământ superior
      11Învăţământ postuniversitar
      12Centre de specializare şi perfecţionare
      13Casa Corpului Didactic
      14Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi
      15Excursii, tabere, colonii
      20Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ
    58.00   SĂNĂTATE
      01Administraţie centrală
      02Dispensare medicale
      03Spitale
      04Sanatorii şi preventorii
      05Creşe
      06Leagăne de copii
      07Centre de transfuzii sanguine
      08Servicii de ambulanţă
      09Centre de sănătate, diagnostic şi tratament
      25Servicii publice descentralizate
      29Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
      30Sanatorii balneoclimaterice
      31Policlinici cu plată
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    59.00   CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET
      01Administraţie centrală
      02Biblioteci publice naţionale şi universitare
      03Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene
      04Muzee
      05Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      06Şcoli populare de artă
      07Case de cultură
      08Cămine culturale
      09Universităţi populare
      10Centre de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare
      11Presă
      12Edituri
      15Culte religioase
      20Activitatea sportivă
      21Activitatea de tineret
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret
    60.00   ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
      01Administraţie centrală
      02Cămine de bătrâni şi pensionari
      05Cămine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici
      06Cămine pentru copii infirmi şi cămine-atelier
      07Cantine de ajutor social
      08Centre de primire a minorilor
      09Ajutor social
      10Plasament familial
      11Activităţi de ergoterapie în unităţi de asistenţă socială
      15Alocaţia de stat pentru copii
      16Indemnizaţii de naştere
      17Ajutoare pentru soţii de militari în termen
      20Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari
      21Pensii pentru militari
      22Pensii de asigurări sociale
      23Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident
      24Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor
      25Servicii publice descentralizate
      26Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze
      27Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze
      28Tratament balnear şi odihnă
      30Pensia suplimentară
      33Ajutor de şomaj
      34Alocaţii de sprijin
      35Ajutor de integrare profesională
      36Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar
      37Ajutoare speciale
      38Ajutor de urmaş
      39Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
    61.00   ALTE CHELTUIELI SOCIALE
      01Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente
      02Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare
      03Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare
      04Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
      05Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri
      06Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun
      07Acoperirea gratuităţii transportului interurban
      08Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat
      09Asigurarea asistenţei medicale
      10Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1)
      50Alte acţiuni privind cheltuielile sociale
        Partea a IV-a - Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape
    63.00   SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE
      01Administraţie centrală
      02Întreţinerea şi repararea străzilor
      03Iluminat
      04Salubritate
      05Întreţinere grădini publice, parcuri şi zone verzi
      06Întreţinere şi funcţionare domeniul public3)
      07Energie termică pentru populaţie
      08Locuinţe
      09Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare
      10Reţele, centrale şi puncte termice
      11Canalizare
      12Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
      13Introducere de gaze naturale în localităţi
      20Pieţe, târguri şi oboare
      21Grădini botanice
      22Camere de cazare în comune
      23Cheltuieli din taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
      24Activităţi ale unităţilor privind domeniul public
      30Inspecţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
      50Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe
    64.00   MEDIU ŞI APE
      01Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice
      02Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării
      03Prospecţiuni geologice privind sursele de apă
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte cheltuieli în domeniul mediului şi apelor
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    66.00   INDUSTRIE
      01Administraţie centrală
      02Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale
      03Combustibili minerali solizi
      04Petrol şi gaze
      05Electricitate şi alte forme de energie
      06Resurse minerale, altele decât combustibili
      07Industrie prelucrătoare
      50Alte cheltuieli în domeniul industriei
    67.00   AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
      01Administraţie centrală
      02Amendare soluri acide şi alcaline
      03Acoperire sume fixe la seminţe
      04Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal
      05Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal
      06Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole
      07Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli
      08Alocaţii pentru îngrăşăminte chimice
      09Procurare şi menţinere în exploatare de efective matcă şi reproducători
      10Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
      14Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului
      15Silvicultură
      16Rezervaţii naturale
      25Servicii publice descentralizate
      26Păşuni comunale
      27Oficii judeţene pentru studii pedologice şi agrochimice
      28Colective cadastrale
      29Casa agronomului
      50Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii
    68.00   TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII
      01Administraţie centrală
      02Aviaţie civilă
      03Navigaţie civilă
      04Zone libere
      05Drumuri şi poduri
      06Transport feroviar
      07Transport în comun
      10Comunicaţii
      20Şcoli de conducători auto
      21Centrul de perfecţionare a personalului din aviaţia civilă
      50Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    69.00   ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
      01Administraţie centrală
      02Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare
      03Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      04Meteorologie şi hidrologie
      05Stimulare producţie de export şi a exportului
      06Acţiuni de cooperare economică internaţională
      07Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
      15Unităţi cu volum mic de producţie şi prestări de servicii
      16Despăgubiri datorate în caz de faliment al societăţilor de asigurări
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    71.00   CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
      01Administraţie centrală
      02Cercetare fundamentală
      03Cercetare aplicativă şi experimentală
      10Unităţi de cercetare
      50Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
    72.00   ALTE ACŢIUNI
      01Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale
      02Comandamente militare
      03Distrugere tehnică militară
      04Parteneriat pentru pace şi operaţiuni de menţinere a păcii
      05Acordarea de medalii comemorative
      06Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale
      10Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
      12Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
      50Alte cheltuieli
    73.00   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR SPECIALE
      02Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
      50Alte cheltuieli
    75.00   CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI
      01Cheltuieli din Fondul de intervenţie
      02Cheltuieli din Fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova
      03Cheltuieli din Fondul de redresare financiară
    76.00   FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR ŞI COMISIOANELOR AFERENTE
        Partea a VII-a - Transferuri2)
    85.00   TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
      01Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători
      02Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
      03Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      04Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      06Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      08Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate
      09Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
        Partea a VIII-a - Împrumuturi acordate
    86.00   ÎMPRUMUTURI
        Partea a IX-a - Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice
    88.00   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI
      01Dobânzi aferente datoriei publice interne
      02Dobânzi aferente datoriei publice externe
      03Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii
    89.00   PLĂŢI DE DOBÂNZI
      01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
        Partea a X-a - Rambursări de împrumuturi
    90.00   Rambursări împrumuturi acordate
      01Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
      02Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
        Partea a XI-a - Fonduri de rezervă
    95.00   FONDURI DE REZERVĂ
      01Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
      02Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
      03Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova
      04Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
      05Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.00   EXCEDENT
      01Excedent
      02Fond de tezaur al statului, constituit din excedentul bugetului de stat
      03Vărsăminte la fondul de tezaur, constituit la nivelul judeţului (municipiului Bucureşti) din excedentul bugetelor locale
      04Fond de rulment propriu al unităţii administrativ-teritoriale
      05Rambursarea din excedentele bugetelor locale a împrumuturilor contractate în anii precedenţi
      06Excedentul fondurilor speciale
    99.00   DEFICIT
      01Deficit
      02Deficitul fondurilor speciale
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
      13.02Deplasări în străinătate
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.01Manuale şi rechizite şcolare
      21.02Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor
      21.03Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor
      21.04Drepturi pentru donatorii de sânge
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
      21.06Tratament balnear şi odihnă
      21.08Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente
    22   Hrană
      22.01Hrană pentru oameni
      22.02Hrană pentru animale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
      30.02Protocol
      30.03Protecţia muncii
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    34   TITLUL III - SUBVENŢII
    35   Subvenţii
      35.01Subvenţii pentru instituţii publice
      35.02Subvenţii pe produse şi activităţi
      35.03Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
    36   TITLUL IV - PRIME
    37   Prime acordate producătorilor agricoli
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    39   Transferuri consolidabile2)
      39.01Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători
      39.02Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
      39.03Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      39.04Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      39.06Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      39.08Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia persoanelor handicapate
      39.09Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
      39.16Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1)
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.01Locuinţe
      40.02Burse
      40.03Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
      40.04Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane
      40.05Pensii de asigurări sociale
      40.06Pensia suplimentară
      40.07Ajutorul de şomaj
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.10Indemnizaţii din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
      40.11Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
      40.12Transferuri în străinătate
      40.13Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale
      40.20Alte transferuri
    49   TITLUL VI - DOBÂNZI
    50   Dobânzi aferente datoriei publice
      50.01Dobânzi aferente datoriei publice interne
      50.02Dobânzi aferente datoriei publice externe
      50.03Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii
    51   Plăţi de dobânzi
      51.01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    73   Investiţii ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat
    74   Investiţii ale instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
    78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    79   TITLUL VIII - ÎMPRUMUTURI ACORDATE
    80   Împrumuturi
      80.01Împrumut acordat din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
      80.02Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
      80.03Împrumuturi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
    84   TITLUL IX - RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE
    85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii credite
      85.01Rambursări de credite externe
      85.02Plăţi de dobânzi şi comisioane
    87   Rambursări de împrumuturi
      87.01Rambursarea de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
      87.02Rambursarea de împrumuturi acordate din trezoreria statului
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    91   Rezerve
    92   Excedent
    93   Deficit
  1) Se elimina la consolidare contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii.2) Se elimina la consolidare.3) Se aplica numai la municipiul BucureştiNOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.  +  Anexa 1CLASIFICATIAveniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A1. Impozite directe
    01.01   IMPOZITUL PE PROFIT
    02.01   IMPOZITUL PE SALARII
      01Impozitul pe salarii - total
      02Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)
    08.01   ALTE IMPOZITE DIRECTE
      02Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor
      03Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale
      30Alte încasări din impozite directe
        A.2. Impozite indirecte
    13.01   TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    14.01   ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE
      01Accize
      02Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
    16.01   TAXE VAMALE
      01Taxe vamale de la persoane juridice
      02Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale
    17.01   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      02Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      03Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc
      05Taxe de compensaţie
      30Alte încasări din impozite indirecte
        B. Venituri nefiscale
    20.01   VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
    21.01   VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE
      01Taxe de metrologie
      02Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică
      03Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri
      04Taxe consulare
      05Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii
      07Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal
      08Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor
      09Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare
      10Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
      11Venituri din operaţiuni de menţinere a păcii
      12Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
      13Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
      30Alte venituri de la instituţiile publice
    22.01   DIVERSE VENITURI
      01Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
      03Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
      04Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/1973
      05Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      07Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
      09Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      10Dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului
      12Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii
      30Încasări din alte surse
        II. Venituri din capital
    30.01   VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
      01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      02Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea I - Servicii publice generale
    51.01   AUTORITĂŢI PUBLICE
      01Preşedinţia României
      02Autorităţi legislative
      03Autorităţi judecătoreşti
      04Alte organe ale autorităţilor publice
      05Autorităţi executive
        Partea a II-a - Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    54.01   APĂRARE NAŢIONALĂ
      01Administraţie centrală
      02Apărare naţională
      25Servicii publice descentralizate
    55.01   ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      01Administraţie centrală
      02Poliţie
      03Protecţie şi pază contra incendiilor
      04Paza şi supravegherea frontierei
      05Jandarmerie
      06Siguranţa naţională
      07Penitenciare
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.01   Învăţământ
      01Administraţie centrală
      02Învăţământ preşcolar
      03Învăţământ primar şi gimnazial
      04Învăţământ liceal
      05Învăţământ profesional
      06Învăţământ postliceal
      07Case de copii
      08Învăţământ special
      09Învăţământ superior
      14Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ
    58.01   Sănătate
      01Administraţie centrală
      02Dispensare medicale
      03Spitale
      04Sanatorii şi preventorii
      05Creşe
      06Leagăne de copii
      07Centre de transfuzii sanguine
      08Servicii de ambulanţă
      09Centre de sănătate, diagnostic şi tratament
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    59.01   Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret
      01Administraţie centrală
      02Biblioteci publice naţionale şi universitare
      04Muzee
      05Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      15Culte religioase
      20Activitatea sportivă
      21Activitatea de tineret
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret
    60.01   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      01Administraţie centrală
      02Cămine de bătrâni şi pensionari
      08Centre de primire a minorilor
      09Ajutor social
      15Alocaţia de stat pentru copii
      17Ajutoare pentru soţiile de militari în termen
      20Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari
      21Pensii pentru militari
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
        Partea a IV-a - Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape
    63.01   Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
      01Administraţie centrală
      08Locuinţe
    64.01   Mediu şi ape
      01Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice
      02Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării
      03Prospecţiuni geologice privind sursele de apă
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte cheltuieli în domeniul mediului şi apelor
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    66.01   Industrie
      01Administraţie centrală
      02Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale
      03Combustibili minerali solizi
      04Petrol şi gaze
      05Electricitate şi alte forme de energie
      06Resurse minerale, altele decât combustibili
      07Industrie prelucrătoare
      50Alte cheltuieli în domeniul industriei
    67.01   Agricultură şi silvicultură
      01Administraţie centrală
      02Amendare soluri acide şi alcaline
      03Acoperire sume fixe la seminţe
      04Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal
      05Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal
      06Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole
      07Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli
      08Alocaţii pentru îngrăşăminte chimice
      09Procurare şi menţinere în exploatare de efective matcă şi reproducători
      10Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
      14Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului
      15Silvicultură
      16Rezervaţii naturale
      25Servicii publice descentralizate
      50Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii
    68.01   Transporturi şi comunicaţii
      01Administraţie centrală
      02Aviaţie civilă
      03Navigaţie civilă
      04Zone libere
      05Drumuri şi poduri
      06Transport feroviar
      07Transport în comun
      10Comunicaţii
      50Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    69.01   Alte acţiuni economice
      01Administraţie centrală
      02Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare
      03Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      04Meteorologie şi hidrologie
      05Stimulare producţie de export şi a exportului
      06Acţiuni de cooperare economică internaţională
      07Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
      25Servicii publice descentralizate
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    71.01   Cercetare ştiinţifică
      01Administraţie centrală
      02Cercetare fundamentală
      03Cercetare aplicativă şi experimentală
      50Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
    72.01   Alte acţiuni
      01Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale
      03Distrugere tehnică militară
      04Parteneriat pentru pace şi operaţiuni de menţinere a păcii
      05Acordarea de medalii comemorative
      06Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale
      10Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale
      50Alte cheltuieli
    75.01   Cheltuieli din fonduri la dispoziţia Guvernului
      01Cheltuieli din Fondul de intervenţie
      02Cheltuieli din Fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova
      03Cheltuieli din Fondul de redresare financiară Partea a VII-a - Transferuri1)
    85.01   Transferuri din bugetul de stat
      01Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători
      02Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
      03Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      04Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      06Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      08Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate
      09Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
        Partea a VIII-a - Împrumuturi acordate
    86.01   Împrumuturi
        Partea a IX-a - Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice
    88.01   Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli
      01Dobânzi aferente datoriei publice interne
      02Dobânzi aferente datoriei publice externe
      03Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii
        Partea a XI-a - Fonduri de rezervă
    95.01   Fonduri de rezervă
      01Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
      02Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
      03Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova
      04Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.01   Excedent
      01Excedent
      02Fond de tezaur al statului, constituit din excedentul bugetului de stat
    99.01   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
      13.02Deplasări în străinătate
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.01Manuale şi rechizite şcolare
      21.02Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor
      21.03Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor
      21.04Drepturi pentru donatorii de sânge
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    22   Hrană
      22.01Hrană pentru oameni
      22.02Hrană pentru animale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
      30.02Protocol
      30.03Protecţia muncii
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    34   TITLUL III - SUBVENŢII
    35   Subvenţii
      35.01Subvenţii pentru instituţii publice
      35.02Subvenţii pe produse şi activităţi
      35.03Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
    36   TITLUL IV - PRIME
    37   Prime acordate producătorilor agricoli
    38   TITLUL V - TRANSFERURI*)
    39   Transferuri consolidabile
      39.01Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători
      39.02Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
      39.03Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      39.04Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
      39.06Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      39.08Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia persoanelor handicapate
      39.09Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.01Locuinţe
      40.02Burse
      40.03Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
      40.04Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.10Indemnizaţii din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
      40.11Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
      40.12Transferuri în străinătate
      40.13Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale
      40.20Alte transferuri
    49   TITLUL VI - DOBÂNZI
    50   Dobânzi aferente datoriei publice
      50.01Dobânzi aferente datoriei publice interne
      50.02Dobânzi aferente datoriei publice externe
      50.03Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    73   Investiţii ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat
    78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    79   TITLUL VIII - ÎMPRUMUTURI ACORDATE
    80   Împrumuturi
      80.01Împrumut acordat din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului
      80.02Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
    84   TITLUL IX - RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE
    85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite
      85.01Rambursări de credite externe
      85.02Plăţi de dobânzi şi comisioane
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    91   Rezerve
    92   Excedent
    93   Deficit
  Notă *) Se elimina la consolidare.NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 2CLASIFICATIAveniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    01.02   IMPOZITUL PE PROFIT
    03.02   IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE
      01Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
      02Impozitul pe clădiri şi pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii, de la persoane fizice
      03Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
      04Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
      30Alte impozite şi taxe de la populaţie
    04.02   TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
    05.02   IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI PE TERENURI OCUPATE DE CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII, DE LA PERSOANE JURIDICE
    06.02   TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DEŢINUTE DE PERSOANE JURIDICE
    07.02   IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
    08.02   ALTE IMPOZITE DIRECTE
      01Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
      30Alte încasări din impozite directe
        A.2. Impozite indirecte
    15.02   IMPOZITUL PE SPECTACOLE
    17.02   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      01Taxe de timbru de la persoane juridice
      02Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
      30Alte încasări din impozite indirecte
        B. Venituri nefiscale
    20.02   VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
    21.02   VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE
      06Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
      12Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
      30Alte venituri de la instituţiile publice
    22.02   DIVERSE VENITURI
      02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      03Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
      05Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      07Venituri din concesionarea unor bunuri ale statului
      30Încasări din alte surse
        II. Venituri din capital
    30.02   VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
      01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      03Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        III. Sume defalcate din veniturile bugetului de stat
    34.02   SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII
        IV. Subvenţii
    37.02   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
      01Subvenţii primite de bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători
      02Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii
      03Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
        V. Donaţii
    40.02   DONAŢII
        VI. Împrumuturi
    45.02   ÎMPRUMUTURI TEMPORARE
      01Împrumuturi temporare din fondul de tezaur
      02Împrumuturi temporare din trezoreria statului
    46.02   ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea I - Servicii publice generale
    51.02   Autorităţi publice
      05Autorităţi executive
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.02   Învăţământ
      02Învăţământ preşcolar
      03Învăţământ primar şi gimnazial
      04Învăţământ liceal
      05Învăţământ profesional
      06Învăţământ postliceal
      07Case de copii
      08Învăţământ special
      14Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi
    58.02   Sănătate
      02Dispensare medicale
      03Spitale
      04Sanatorii şi preventorii
      05Creşe
      06Leagăne de copii
      07Centre de transfuzii sanguine
      08Servicii de ambulanţă
      09Centre de sănătate, diagnostic şi tratament
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    59.02   Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret
      03Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene
      04Muzee
      05Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      06Şcoli populare de artă
      07Case de cultură
      08Cămine culturale
      50Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret
    60.02   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      02Cămine de bătrâni şi pensionari
      05Cămine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici
      06Cămine pentru copii infirmi şi cămine-atelier
      07Cantine de ajutor social
      08Centre de primire a minorilor
      09Ajutor social
      10Plasament familial
      16Indemnizaţii de naştere
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii Partea a IV-a - Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape
    63.02   Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
      02Întreţinerea şi repararea străzilor
      03Iluminat
      04Salubritate
      05Întreţinere grădini publice, parcuri şi zone verzi
      06Întreţinere şi funcţionare domeniul public*)
    *) Se aplică numai la municipiul Bucureşti.
      07Energie termică pentru populaţie
      08Locuinţe
      09Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare
      10Reţele, centrale şi puncte termice
      11Canalizare
      12Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
      13Introducere de gaze naturale în localităţi
      50Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe Partea a V-a - Acţiuni economice
    68.02   Transporturi şi comunicaţii
      05Drumuri şi poduri
      07Transport în comun
      50Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    69.02   Alte acţiuni economice
      03Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      50Alte cheltuieli pentru acţiuni economice Partea a VI-a - Alte acţiuni
    72.02   Alte acţiuni
      02Comandamente militare
      50Alte cheltuieli
    76.02   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente Partea a IX-a - Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice
    89.02   Plăţi de dobânzi
      01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Partea a X-a - Rambursări de împrumuturi
    90.02   Rambursări de împrumuturi acordate
      01Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
      02Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
        Partea a XI-a - Fonduri de rezervă
    95.02   Fonduri de rezervă
      05Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.02   Excedent
      01Excedent
      03Vărsăminte la fondul de tezaur, constituit la nivelul judeţului (municipiului Bucureşti) din excedentul bugetelor locale
      04Fond de rulment propriu al unităţii administrativ-teritoriale
      05Rambursarea din excedentele bugetelor locale a împrumuturilor contractate în anii precedenţi
    99.02   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
      13.02Deplasări în străinătate
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.01Manuale şi rechizite şcolare
      21.02Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor
      21.03Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor
      21.04Drepturi pentru donatorii de sânge
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    22   Hrană
      22.01Hrană pentru oameni
      22.02Hrană pentru animale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
      30.02Protocol
      30.03Protecţia muncii
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    34   TITLUL III - SUBVENŢII
    35   Subvenţii
      35.01Subvenţii pentru instituţii publice
      35.02Subvenţii pe produse şi activităţi
      35.03Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.20Alte transferuri
    49   TITLUL VI - DOBÂNZI
    51   Plăţi de dobânzi
      51.01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
        B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    73   Investiţii ale regiilor autonome
    78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    84   TITLUL IX - RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
        COMISIOANE LA CREDITE
    87   Rambursări de împrumuturi
      87.01Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
      87.02Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    91   Rezerve
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 3CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
    23.03   VENITURI
        I. Venituri curente
        A. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      01Venituri din paza militară organizată şi alte prestări
        de servicii
      02Veniturile Corpurilor gardienilor publici
      03Veniturile penitenciarelor
      05Alte venituri în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
        B. ÎNVĂŢĂMÂNT
      06Centre de specializare şi perfecţionare
      07Casa Corpului Didactic
      08Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi
      09Excursii, tabere şi colonii
      10Venituri ale atelierelor-şcoală de pe lângă unităţile de învăţământ preuniversitar
      11Taxe în învăţământul postliceal, universitar şi postuniversitar
      12Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări
        culturale, artistice şi sportive
      13Venituri de la agenţi economici, instituţii publice sau particulare pentru cursuri de calificare şi de conversie profesională, învăţământ postliceal şi cursuri postuniversitare
      14Venituri din realizarea programelor de cercetare ştiinţifică şi activităţilor de proiectare, consultanţă şi expertiză
      15Venituri din închirieri de spaţii
      16Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice
      23Alte venituri în domeniul învăţământului
        C. SĂNĂTATE
      24Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
      25Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
      26Veniturile policlinicilor cu plată
      27Veniturile creşelor
      30Alte venituri în domeniul sănătăţii
        D. CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET
      31Case de cultură
      32Centre de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare
      33Muzee
      34Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      35Cămine culturale
      36Şcoli populare de artă
      37Universităţi populare
      38Presă
      39Edituri
      40Venituri din activitatea sportivă
      45Alte venituri în domeniul culturii, religiei şi acţiunilor privind activitatea sportivă şi de tineret
        E. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
      46Activităţi de ergoterapie în unităţi de asistenţă socială
      48Venituri din activităţi ale atelierelor instituţiilor de asistenţă pentru bătrâni, pensionari sau copii infirmi şi ale căminelor-atelier
        F. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE
      50Taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
      51Pieţe, târguri şi oboare
      52Venituri din activităţi ale unităţilor privind domeniul public
      53Grădini botanice
      54Camere de cazare în comune
      56Inspecţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
      60Alte venituri în domeniul dezvoltării publice şi locuinţelor
        G. AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
      66Păşuni comunale
      67Oficii judeţene pentru studii pedologice şi agrochimice
      68Colective cadastrale
      69Casa agronomului
      73Alte venituri în domeniul agriculturii şi silviculturii
        H. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII
      75Şcoli de conducători auto
      76Centrul de perfecţionare a personalului din aviaţia civilă
      80Alte venituri în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
        I. ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
      81Unităţi cu volum mic de producţie şi prestări de servicii
      85Alte venituri în domeniul altor acţiuni economice
        J. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
      86Unităţi de cercetare
      90Alte venituri în domeniul cercetării ştiinţifice
        II. Venituri din capital
    30.03   Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
      01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        IV. Subvenţii
    38.03   Subvenţii primite de instituţiile publice
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a II-a - Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    55.03   Ordine publică şi siguranţă naţională
      02Poliţie
      04Paza şi supravegherea frontierei
      05Jandarmerie
      07Penitenciare
      10Corpurile gardienilor publici
      50Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.03   Învăţământ
      02Învăţământ preşcolar
      03Învăţământ primar şi gimnazial
      04Învăţământ liceal
      05Învăţământ profesional
      06Învăţământ postliceal
      07Case de copii
      08Învăţământ special
      09Învăţământ superior
      11Învăţământ postuniversitar
      12Centre de specializare şi perfecţionare
      13Casa Corpului Didactic
      14Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi
        studenţi
      15Excursii, tabere, colonii
      50Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ
    58.03   Sănătate
      05Creşe
      29Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
      30Sanatorii balneoclimaterice
      31Policlinici cu plată
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    59.03   Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret
      04Muzee
      05Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi
        concerte
      06Şcoli populare de artă
      07Case de cultură
      08Cămine culturale
      09Universităţi populare
      10Centre de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare
      11Presă
      12Edituri
      20Activitatea sportivă
      50Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret
    60.03   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      11Activităţi de ergoterapie în unităţi de asistenţă socială
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
        Partea a IV-a - Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape
    63.03   Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
      20Pieţe, târguri şi oboare
      21Grădini botanice
      22Camere de cazare în comune
      23Cheltuieli din taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
      24Activităţi ale unităţilor privind domeniul public
      30Inspecţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
      50Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    67.03   Agricultură şi silvicultură
      26Păşuni comunale
      27Oficii judeţene pentru studii pedologice şi agrochimice
      28Colective cadastrale
      29Casa agronomului
      50Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii
    68.03   Transporturi şi comunicaţii
      20Şcoli de conducători auto
      21Centrul de perfecţionare a personalului din aviaţia civilă
      50Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    69.03   Alte acţiuni economice
      15Unităţi cu volum mic de producţie şi prestări de servicii
      50Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    71.03   Cercetare ştiinţifică
      10Unităţi de cercetare
      50Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.03   Excedent
      01Excedent
    99.03   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
      13.02Deplasări în străinătate
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.01Manuale şi rechizite şcolare
      21.02Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor
      21.03Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    22   Hrană
      22.01Hrană pentru oameni
      22.02Hrană pentru animale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
      30.02Protocol
      30.03Protecţia muncii
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.20Alte transferuri
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare
    74   Investiţii ale instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 4CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    09.04   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
      01Contribuţii pentru asigurări sociale
        B. Venituri nefiscale
    22.04   DIVERSE VENITURI
      13Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă
      30Încasări din alte surse
        IV. Subvenţii
    37.04   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
      04Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    60.04   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      09Ajutor social
      22Pensii de asigurări sociale
      23Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident
      24Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor
      26Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze
      27Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze
      28Tratament balnear şi odihnă
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    73.04   Cheltuieli de administrare a fondului
      02Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.04   Excedent
      01Excedent
    99.04   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
      21.06Tratament balnear şi odihnă
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    27   Reparaţii curente
    30   Alte cheltuieli
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.05Pensii de asigurări sociale
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.20Alte transferuri
    89   D. Rezerve, excedent/deficit
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 5CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului pentru pensia suplimentară
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    09.05   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
      04Contribuţii pentru pensia suplimentară
        B. Venituri nefiscale
    22.05   DIVERSE VENITURI
      30Încasări din alte surse
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    60.05   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      30Pensia suplimentară
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    73.05   Cheltuieli de administrare a fondului
      02Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.05   Excedent
      01Excedent
    99.05   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    30   Alte cheltuieli
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.06Pensia suplimentară
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 6CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    10.06   CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ
      01Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată
      02Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi
        B. Venituri nefiscale
    22.06   DIVERSE VENITURI
      30Încasări din alte surse
        IV. Subvenţii
    37.06   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
      06Subvenţii primite în completarea Fondului pentru
        plata ajutorului de şomaj
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.06   Învăţământ
      20Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor
    60.06   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      33Ajutor de şomaj
      34Alocaţii de sprijin
      35Ajutor de integrare profesională
      36Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a
        căror activitate este întreruptă temporar
      39Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    73.06   Cheltuieli de administrare a fondului
      02Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
      50Alte cheltuieli
        Partea a VIII-a - Împrumuturi acordate
    86.06   Împrumuturi
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.06   Excedent
      01Excedent
    99.06   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
        ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
      30.02Protocol
      30.03Protecţia muncii
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.07Ajutorul de şomaj
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.20Alte transferuri
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE
    79   TITLUL VIII - ÎMPRUMUTURI ACORDATE
    80   Împrumuturi
      80.03Împrumuturi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 7CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru sănătate
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    09.07   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
      01Contribuţii pentru asigurări sociale
      05Contribuţia persoanelor asigurate*)
    17.07   Alte impozite indirecte
      18Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor
        B. Venituri nefiscale
    21.07   Vărsăminte de la instituţiile publice
      30Alte venituri de la instituţiile publice
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    58.07   Sănătate
      02Dispensare medicale
      03Spitale
      04Sanatorii şi preventorii
      05Creşe
      06Leagăne de copii
      07Centre de transfuzii sanguine
      08Servicii de ambulanţă
      09Centre de sănătate, diagnostic şi tratament
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    61.07   Alte cheltuieli sociale
      01Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente
      02Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.07   Excedent
      01Excedent
    99.07   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
      21.08Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente
    22   Hrană
      22.01Hrană pentru oameni
      22.02Hrană pentru animale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      24.01Încălzit
      24.02Iluminat şi forţă motrice
      24.03Apă, canal, salubritate
      24.04Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax
      24.05Furnituri de birou
      24.06Materiale pentru curăţenie
      24.07Alte materiale şi prestări de servicii
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    29   Cărţi şi publicaţii
    30   Alte cheltuieli
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.20Alte transferuri
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  Notă *) Se elimina la consolidareNOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 8CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        B. Venituri nefiscale
    22.08   DIVERSE VENITURI
      11Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate
      30Încasări din alte surse
        IV. Subvenţii
    37.08   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
      08Subvenţii primite în completarea Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate
        V. Donaţii
    40.08   Donaţii
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    60.08   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      15Alocaţia de stat pentru copii
      22Pensii de asigurări sociale
      37Ajutoare speciale
      38Ajutor de urmaş
      50Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
    61.08   Alte cheltuieli sociale
      03Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare
      04Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
      05Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri
      06Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun
      07Acoperirea gratuităţii transportului interurban
      08Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat
      09Asigurarea asistenţei medicale
      50Alte acţiuni privind cheltuielile sociale
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    73.08   Cheltuieli de administrare a fondului
      02Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.08   Excedent
      01Excedent
    99.08   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.02Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    30   Alte cheltuieli
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.03Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.20Alte transferuri
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 9CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.1. Impozite directe
    09.09   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
      05Contribuţia persoanelor asigurate
        B. Venituri nefiscale
    22.09   DIVERSE VENITURI
      13Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă
      30Încasări din alte surse
        IV. Subvenţii
    37.09   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
      09Subvenţii primite în completarea Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    60.09   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
      22indemnizaţii Pensii de asigurări sociale
      23Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident
      24Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor
      27Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze
      28Tratament balnear şi odihnă
    61.09   Alte cheltuieli sociale
      10Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii*)
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    72.09   Alte acţiuni
      50Alte cheltuieli
    73.09   Cheltuieli de administrare a fondului
      03Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.09   Excedent
      01Excedent
    99.09   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    30   Alte cheltuieli
      30.04Transmiterea pensiilor
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    39   Transferuri consolidabile*)
      39.16Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii*)
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.05Pensii de asigurări sociale
      40.08Ajutoare sociale
      40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii
      40.20Alte transferuri
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  Notă *) Se elimina la consolidare.NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 10CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.2. Impozite indirecte
    17.10   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      06Încasări din comisionul pentru servicii vamale
        B. Venituri nefiscale
    22.10   Diverse venituri
      30Încasări din alte surse
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    72.10   Alte acţiuni
      12Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.10   Excedent
      01Excedent
    99.10   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 11CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.2. Impozite indirecte
    17.11   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      19Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    66.11   Industrie
      05Electricitate şi alte forme de energie
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.11   Excedent
      01Excedent
    99.11   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    73   Investiţii ale regiilor autonome
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 12CLASIFICATIAveniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        A. Venituri fiscale
        A.2. Impozite indirecte
    17.12   ALTE IMPOZITE INDIRECTE
      07Cota asupra încasărilor realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    68.12   Transporturi şi comunicaţii
      05Drumuri şi poduri
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.12   Excedent
      01Excedent
    99.12   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    73   Investiţii ale regiilor autonome
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 13CLASIFICATIA veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        VENITURI
        I. Venituri curente
        B. Venituri nefiscale
    22.13   DIVERSE VENITURI
      14Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    69.13   Alte acţiuni economice
      16Despăgubiri datorate în caz de faliment al societăţilor de asigurări
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.13   Excedent
      01Excedent
    99.13   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.20Alte transferuri
    89   E. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa 14CLASIFICATIAintrărilor de credite externe
         
    CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor
        CHELTUIELI
        a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
        Partea I - Servicii publice generale
    51.14   Autorităţi publice
      05Autorităţi executive
        Partea a II-a - Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    55.14   Ordine publică şi siguranţă naţională
      02Poliţie
        Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale
    57.14   Învăţământ
      03Învăţământ primar şi gimnazial
      04Învăţământ liceal
      05Învăţământ profesional
    58.14   Sănătate
      50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    60.14   Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
      01Administraţie centrală
        Partea a V-a - Acţiuni economice
    66.14   Industrie
      05Electricitate şi alte forme de energie
      07Industrie prelucrătoare
    67.14   Agricultură şi silvicultură
      14Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
    68.14   Transporturi şi comunicaţii
      05Drumuri şi poduri
        Partea a VI-a - Alte acţiuni
    71.14   Cercetare ştiinţifică
      50Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
        Partea a XII-a - Excedent/Deficit
    98.14   Excedent
      01Excedent
    99.14   Deficit
      01Deficit
        b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
    ArticolAlineatDenumirea cheltuielilor
    01   A. CHELTUIELI CURENTE
    02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
    10   Cheltuieli cu salariile
      10.01Salarii de bază
      10.02Salarii de merit
      10.03Indemnizaţii de conducere
      10.04Spor de vechime
      10.05Sporuri pentru condiţii de muncă
      10.06Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
      10.07Fond de premii
      10.08Alte drepturi salariale
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    13   Deplasări, detaşări, transferări
      13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară
      13.02Deplasări în străinătate
    20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
    21   Drepturi cu caracter social
      21.01Manuale şi rechizite şcolare
      21.03Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor
      21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale
    23   Medicamente şi materiale sanitare
      23.01Medicamente
      23.02Materiale sanitare
    25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
      26.01Lenjerie şi accesorii de pat
      26.02Echipament
      26.03Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
    27   Reparaţii curente
    28   Reparaţii capitale
    30   Alte cheltuieli
      30.07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
    38   TITLUL V - TRANSFERURI
    40   Transferuri neconsolidabile
      40.20Alte transferuri
    69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL
    70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
    72   Investiţii ale instituţiilor publice
    73   Investiţii ale regiilor autonome
    89   D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    90   TITLUL X - REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
    92   Excedent
    93   Deficit
  NOTĂ:Prezenta clasificatie:- nu reprezintă temei legal pentru încasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;- se adapteaza şi se completează de către Ministerul Finanţelor în funcţie de apariţia şi modificarea legislaţiei.
   +  Anexa IICLASIFICATIAîn profil departamental
       
    CodulDenumirea ordonatorului principal de credite
      Ministere şi alte organe centrale
    01Preşedinţia României
    02Senatul României
    03Camera Deputaţilor
    04Curtea Supremă de Justiţie
    05Curtea Constituţională
    06Consiliul Legislativ
    07Curtea de Conturi
    08Secretariatul General al Guvernului
    10Ministerul Finanţelor
    11Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
    12Ministerul Afacerilor Externe
    13Ministerul Justiţiei
    14Ministerul Public
    15Ministerul Învăţământului
    16Ministerul Sănătăţii
    17Ministerul Culturii
    18Ministerul Tineretului şi Sportului
    19Ministerul Industriilor
    20Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    21Ministerul Comerţului
    22Ministerul Turismului
    23Ministerul Transporturilor
    24Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    25Ministerul Comunicaţiilor
    26Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    27Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    28Ministerul Apărării Naţionale
    29Ministerul de Interne
    30Serviciul Român de Informaţii
    31Serviciul de Protecţie şi Pază
    32Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
    33Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale
    34Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale
    35Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi
    36Comisia Naţională de Prognoză
    37Academia Română
    38Secretariatul de Stat pentru Culte
    39Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor
    40Comisia Naţională de Informatică
    41Comisia Naţională pentru Statistică
    42Agenţia Română pentru Dezvoltare
    43Biroul Român de Metrologie Legală
    44Institutul Român de Standardizare
    45Centrul Naţional al Cinematografiei
    46Agenţia Naţională de Presă "Rompres"
    47Agenţia Naţională pentru Privatizare
    48Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
    49Consiliul Naţional al Audiovizualului
    50Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
      Decembrie 1989
    51Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    52Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
    53Societatea Română de Radiodifuziune
    54Societatea Română de Televiziune
    55Fondul Proprietăţii de Stat
    60Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale
    CodulDenumirea judeţului
      Judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov
    01Judeţul Alba
    02Judeţul Arad
    03Judeţul Argeş
    04Judeţul Bacău
    05Judeţul Bihor
    06Judeţul Bistriţa-Năsăud
    07Judeţul Botoşani
    08Judeţul Braşov
    09Judeţul Brăila
    10Judeţul Buzău
    11Judeţul Caraş-Severin
    12Judeţul Călăraşi
    13Judeţul Cluj
    14Judeţul Constanţa
    15Judeţul Covasna
    16Judeţul Dâmboviţa
    17Judeţul Dolj
    18Judeţul Galaţi
    19Judeţul Giurgiu
    20Judeţul Gorj
    21Judeţul Harghita
    22Judeţul Hunedoara
    23Judeţul Ialomiţa
    24Judeţul Iaşi
    25Judeţul Maramureş
    26Judeţul Mehedinţi
    27Judeţul Mureş
    28Judeţul Neamţ
    29Judeţul Olt
    30Judeţul Prahova
    31Judeţul Satu Mare
    32Judeţul Sălaj
    33Judeţul Sibiu
    34Judeţul Suceava
    35Judeţul Teleorman
    36Judeţul Timiş
    37Judeţul Tulcea
    38Judeţul Vaslui
    39Judeţul Vâlcea
    40Judeţul Vrancea
    41Municipiul Bucureşti
    42Sectorul agricol Ilfov
  -------