HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3), art. 50 şi 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a persoanei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. 1/1997 pentru stabilirea conţinutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure ţinerea în actualitate a evidenţei şi a Registrului permanent de evidenţă a populaţiei, emise de Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis din 30 iulie 1997.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 octombrie 2006.Nr. 1.375.  +  AnexăNORMA 04/10/2006