HOTĂRÂRE nr. 1.392 din 4 octombrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal: a) inspecţia şi controlul, în trafic şi la sediul operatorilor de transport şi al întreprinderilor, privind îndeplinirea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora; b) inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de acces la activitatea de transport rutier, de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului; c) acordarea de licenţe de transport şi certificate de transport în cont propriu operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor, precum şi eliberarea de licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier; d) autorizarea şcolilor de conducători auto; e) activitatea de registru pentru operatorii de transport şi întreprinderi; f) acordarea certificatelor de pregătire profesională a personalului cu funcţii care concură la siguranţa rutieră; g) punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."2. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.3. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul auto normat al A.R.R. se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare."4. După alineatul (5) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Din cele 88 de autoturisme aflate în dotarea A.R.R., 7 autoturisme pot fi utilizate în vederea efectuării activităţilor cu caracter administrativ. (7) Autovehiculele din dotarea A.R.R. vor fi inscripţionate cu sigla A.R.R. şi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control, inspectorii de trafic sau, după caz, inspectorii împuterniciţi în acest scop de A.R.R. au dreptul de a controla vehiculele rutiere care efectuează activităţi de transport rutier, în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum şi la sediile operatorilor de transport rutier sau ale întreprinderilor, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice vehicul care execută activităţi de transport rutier şi circulă pe drumurile publice."6. La anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.", articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a) exercită inspecţia şi controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere; b) exercită controlul respectării normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora; c) controlează utilizarea de către operatorii de transport şi întreprinderi a autorizaţiilor de transport la autovehiculele care efectuează transport rutier în trafic internaţional de mărfuri şi de persoane, în punctele de control de trecere a frontierei, în trafic şi la sediul acestora, conform legislaţiei în vigoare; d) controlează respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi; e) controlează starea fizică a infrastructurii rutiere şi propune măsuri de înlăturare a pericolelor privind securitatea rutieră; f) controlează modul de utilizare a licenţelor de transport şi a certificatelor de transport în cont propriu, precum şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier de către operatorii de transport rutier şi întreprinderi, conform legislaţiei în vigoare; g) controlează modul în care se efectuează pregătirea profesională din cadrul şcolilor de conducători auto; h) opreşte şi imobilizează, dacă este cazul, vehiculele rutiere care efectuează activităţi de transport rutier, în conformitate cu prevederile legii; i) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier pentru orice vehicul, indiferent de capacitate, care efectuează activităţi de transport rutier, în cazurile prevăzute de lege; j) acordă licenţe de transport şi certificate de transport în cont propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor legale în vigoare; k) acordă licenţe pentru traseu, conform prevederilor legale; l) elaborează programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate; m) înregistrează operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier şi întreprinderile în Registrul întreprinderilor; n) asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe şi de certificate de transport în cont propriu, care execută transport rutier şi/sau activităţi conexe acestuia, centralizează şi valorifică informaţiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport sau întreprinderile; o) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; p) autorizează funcţionarea şcolilor de conducători auto şi avizează programele de pregătire din cadrul lor, conform reglementărilor în vigoare; q) acordă certificate/atestate pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto; r) acordă atestate/certificate de competenţă profesională pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport cu vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t sau cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; s) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor publice şi modul de acordare a licenţelor şi certificatelor de transport şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu şi pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiilor de transport internaţional şi a documentelor de transport specifice;ş) analizează şi sancţionează, în limita competenţelor, abaterile de la reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi ia măsuri de retragere a licenţelor şi certificatelor de transport în cont propriu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier şi de suspendare a copiilor conforme ale licenţei de transport public sau ale certificatelor de transport în cont propriu, în cazuri justificate; t) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier;ţ) acordă consultanţă în probleme privind aplicarea normelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere şi servicii de informare a operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor; u) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora; v) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; w) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; x) exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."7. La anexa nr. 1, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, alcătuit din articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de traficArt. 4^1. - Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de legislaţia în domeniu se efectuează în trafic de către inspectorii de trafic, în condiţiile legii.Art. 4^2. - (1) Potrivit legii, inspectorul de trafic are următoarele atribuţii: a) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport şi/sau întreprinderi; b) să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control; c) să verifice existenţa, autenticitatea, precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate; d) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză; e) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar, aparţinând atât operatorilor de transport şi întreprinderilor româneşti, cât şi operatorilor de transport străini, atunci când, la efectuarea controlului, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere, cu excepţia vehiculelor care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată; f) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condiţiile de operare, până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru continuarea transportului; g) să reţină copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, dacă aceasta ori acesta a fost înstrăinat(ă), modificat(ă) sau deteriorat(ă) ori nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia sau acestuia; h) să verifice ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de expediţie şi ambalare sau în vederea prelevării de mostre, în cazul mărfurilor periculoase; i) să verifice activitatea vehiculelor utilizate de şcolile de conducători auto în trafic; j) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. (2) Inspectorii de trafic au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României, republicată, de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările legale în domeniu; b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora; c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu, al acţiunilor de control, al informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi să nu le facă publice, în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul; d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei; e) de a purta uniforma de serviciu; f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare; g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare, pe timpul efectuării acţiunilor de control; h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic; i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. (3) În exercitarea atribuţiilor, personalul A.R.R. desemnat cu supravegherea, inspecţia şi controlul modului de respectare a normelor şi reglementărilor prevăzute de legislaţia în domeniu are sarcina să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimaţia de control, este obligat să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată faţă de cetăţeni, fermă şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorul de trafic are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate; b) să oprească orice vehicul care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control, semnalizând regulamentar din poziţie statică, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers; c) să pătrundă, când situaţia o impune, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile şi operatorii de transport, în vehiculele deţinute de acestea, precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi în spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pentru efectuarea controlului şi a verificărilor care se impun; d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor şi operatorilor de transport, de către aceştia; e) să verifice legitimaţiile de călătorie, în cazul transportului public de persoane prin servicii regulate, şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii; f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate; g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activităţi de transport rutier; i) să apeleze şi să fie ajutat de forţele de ordine, atunci când este cazul, pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii; j) să i se permită accesul la documentele necesare pentru efectuarea verificării legalităţii activităţii de transport şi a activităţilor conexe; cu acordul prealabil al operatorilor de transport sau al întreprinderilor, să facă copii după acestea, iar dacă copierea nu poate fi făcută pe loc, să poată ridica documentele pentru o perioadă scurtă, determinată de timp, în baza unui proces-verbal; k) să controleze autovehiculele în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă împreună cu ofiţerii şi subofiţerii din cadrul poliţiei de frontieră; l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum şi să verifice unele sesizări ale instituţiilor abilitate, cu excepţiile stabilite prin lege; m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. (5) Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage aplicarea de sancţiuni disciplinare, contravenţionale sau penale, după caz."8. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, direcţii şi Inspectoratul rutier organizat la nivel de direcţie. (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatorică agenţii teritoriale, fără personalitate juridică."9. La anexa nr. 1, articolul 8 se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 octombrie 2006.Nr. 1.392.----