HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implica agenţi chimici.  +  Articolul 2Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3În cazul prezentei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.  +  Articolul 4 (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculosi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie împotriva radiatiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. (2) La transportul agenţilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în munca din legislaţia naţionala armonizata cu: a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2006; şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire şi de informarea traficului navelor şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat; c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare; d) codul IMDG - codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internationala a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumita în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC - lista internationala a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transporta gaze lichefiate în vrac; e) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar; f) instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, emise de Organizaţia Internationala a Aviaţiei Civile.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 5În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie ca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piaţa ori nu;2. agent chimic periculos: a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţa periculoasa în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie ca acea substanţa este clasificata în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase pentru mediu; b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie ca acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu; c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limita de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;3. activitate care implica agenţi chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;4. valoare limita de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care respira un lucrator, pentru o perioadă de referinţa specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;5. valoare limita biologica - limita concentratiei, în mediul sau biologic de referinţa, a unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului;6. supraveghere a sănătăţii - evaluarea medicală a unui lucrator pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în munca;7. pericol - proprietatea intrinseca, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;8. risc - probabilitatea ca potenţialul de a dăuna sa producă efecte în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.  +  Articolul 6Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile limita de referinţa privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 3-a Valori limita de expunere profesională şi valori limita biologice  +  Articolul 7 (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinţa privind expunerea profesională, se stabileşte o valoare limita obligatorie naţionala de expunere profesională, ţinând cont de valoarea limita existenta la nivel comunitar. (2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limita obligatorie de expunere profesională, se stabileşte o valoare limita obligatorie naţionala de expunere profesională corespondenta, ţinând cont, în acest sens, de valoarea limita comunitara, fără a o depăşi. (3) Valorile limita obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 8 (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare limita biologica obligatorie la nivel comunitar, se stabileşte o valoare limita biologica obligatorie naţionala, bazată pe valoarea limita a Uniunii Europene, fără sa o depăşească. (2) Valorile limita biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 9În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limita naţionale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 şi 8, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre despre acest lucru şi despre datele ştiinţifice şi tehnice relevante.  +  Articolul 10Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentratiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limita de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculosi  +  Articolul 11 (1) În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implica agenţi chimici periculosi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre. (2) Angajatorul trebuie să se asigure ca riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limita de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr. 1, şi valorile limita biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentratiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil. (3) Valorile limita prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise.  +  Articolul 12 (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite în art. 7 alin. (4) şi în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existenta oricărui agent chimic periculos la locul de muncă. (2) În cazul în care se constata prezenta agenţilor economici periculosi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezenta acestor agenţi chimici, luând în considerare: a) proprietăţile lor periculoase; b) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) nivelul, tipul şi durata expunerii; d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenta unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora; e) valorile limita de expunere profesională sau valorile limita biologice naţionale; f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate; g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile. (3) Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizata cu legislaţia comunitara cu privire la agenţii chimici.  +  Articolul 13Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi sa identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.  +  Articolul 14 (1) Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţionala, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul ca natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesita o alta evaluare detaliată a riscului. (2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru. (3) În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibila apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice. (4) În cazul activităţilor care implica expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculosi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.  +  Articolul 15În cazul unei activităţi noi care implica agenţi chimici periculosi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.  +  Articolul 16Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculosi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc  +  Articolul 17Angajatorul este obligat sa ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculosi, în special prin: a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă; b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă; c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi; d) reducerea la minimum a duratei şi intensitatii de expunere; e) măsuri corespunzătoare de igiena; f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva; g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale agenţilor chimici periculosi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.  +  Articolul 18 (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indica prezenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 şi la art. 38-42 din prezenta hotărâre. (2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arata ca datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă exista doar un risc redus pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 38-42 nu se aplică.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri specifice de protecţie şi prevenire  +  Articolul 19Angajatorul va asigura ca riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenta la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.  +  Articolul 20 (1) În aplicarea art. 9 se recurge de preferinta la substituire, prin care angajatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz. (2) Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigura reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire. (3) În ordinea priorităţii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ: a) proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă; b) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilatia adecvată şi măsurile potrivite de organizare; c) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenita prin alte mijloace. (4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.  +  Articolul 21Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.  +  Articolul 22Dacă nu demonstreaza clar prin alte mijloace de evaluare ca, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează masurarile necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limita de expunere profesională.  +  Articolul 23 (1) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinţa, din acestea, angajatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22. (2) În situaţia în care o valoare limita de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.  +  Articolul 24 (1) Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 şi la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru: a) a preveni prezenta la locul de muncă a concentratiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru; b) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substanţe sa genereze efecte fizice dăunătoare; şi c) a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenta substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe. (3) Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii. (4) Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare şi să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare. (5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgente  +  Articolul 25În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgentelor legate de prezenta unor agenţi chimici periculosi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exercitii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi. (2) Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie: a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cat mai rapid posibil; b) să permită sa lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.  +  Articolul 27 (1) Lucrătorilor cărora li se permite sa lucreze în zona afectată li se asigura îmbrăcăminte de protecţie potrivita, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cat situaţia se menţine. (2) Situaţia prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanenta. (3) Persoanelor neprotejate nu li se permite sa rămână în zona afectată.  +  Articolul 28Cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reactie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţa, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.  +  Articolul 29 (1) Angajatorul asigura disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenta, care implica agenţi chimici periculosi. (2) Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenta au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ: a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională; b) măsurile de identificare a pericolelor; c) măsurile de precautie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenta să îşi poată pregati propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precautie; şi d) toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenta; e) informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.  +  Secţiunea a 5-a Informarea şi instruirea lucrătorilor  +  Articolul 30 (1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează: a) datele obţinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determina o modificare a acestor date; b) informaţii despre agenţii chimici periculosi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limita de expunere profesională, şi prevederi legale; c) instruire şi informare privind precautiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă; d) acces la orice fişa tehnica de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003. (2) Angajatorul se asigura ca informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este: a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orala până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1); b) actualizată astfel încât sa ţină cont de modificarea condiţiilor.  +  Articolul 31În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculosi folosiţi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia naţionala privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogarilor prevăzute în legislaţia menţionată, ia măsuri astfel încât conţinutul containerelor şi conductelor, precum şi natura acestui conţinut să poată fi identificate clar.  +  Articolul 32Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care deţine legal, toate informaţiile despre agenţii chimici periculosi, necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevăd obligaţia de a asigura informaţii.  +  Articolul 33Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul III Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate  +  Secţiunea I Interdicţii  +  Articolul 34Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în aceasta anexa pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiti agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implica agenţi chimici.  +  Articolul 35 (1) Se pot permite exceptari de la cerinţele art. 34 în următoarele situaţii: a) pentru scopul exclusiv al cercetării ştiinţifice şi testarii, inclusiv al analizarii; b) pentru activităţile menite sa elimine agenţii chimici care sunt prezenţi sub forma de produse secundare sau deşeuri; c) pentru producerea agenţilor chimici prevăzuţi la art. 34 pentru a fi folosiţi ca produse intermediare şi pentru utilizarea lor în acest mod. (2) Expunerea lucrătorilor la agenţii chimici prevăzuţi în art. 34 trebuie să fie prevenita, în special prin măsuri care prevăd ca producerea şi cea mai rapida utilizare a acestor agenţi chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenţii chimici respectivi pot fi scoşi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreţinerea sistemului.  +  Articolul 36Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cere angajatorului să prezinte următoarele date: a) motivul pentru care se solicita derogarea; b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual; c) activităţile şi/sau reactiile sau procesele implicate; d) numărul lucrătorilor care pot fi implicaţi; e) măsurile de persecutie prevăzute pentru a se proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor implicaţi; f) măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice pot fi initiatori ai hotărârii care urmează sa modifice lista interdictiilor prevăzute la art. 34, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii stabilite de Consiliul Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea stării de sănătate  +  Articolul 38 (1) Cu respectarea prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indica un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele de sănătate şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale. (2) Supravegherea stării de sănătate, de ale carei rezultate se va tine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii: a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de asa natura încât se poate stabili o legătură între o boala identificabila sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii; b) exista posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului; c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători. (3) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos. (4) În situaţia în care este stabilită o valoare limita biologica tolerabila obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerinţa obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectiva. (5) Lucrătorii trebuie să fie informati în legătură cu cerinţa prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implica riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.  +  Articolul 39 (1) Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb - ceruza, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenti este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenti vor fi utilizate sub forma de pasta sau de vopsea gata preparata. (2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb. (3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenti.  +  Articolul 40Ministerul Sănătăţii Publice stabileşte măsurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizată a fiecărui lucrator a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 38.  +  Articolul 41 (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos. (2) Monitorizarea biologica şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate. (3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie ţinute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii. (4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal. (6) În cazul în care o întreprindere îşi încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate şi expunere sunt puse la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 42 (1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizandu-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că: a) un lucrator suferă de o boala identificabila sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl considera rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă;sau b) a fost depăşită o valoare limita biologica obligatorie. (2) În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele: a) revizuieste evaluarea riscului efectuată în baza art. 12; b) revizuieste măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) şi art. 17-24; c) tine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu exista riscul expunerii în continuare; d) continua supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrator care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicata poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.  +  Articolul 43Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 şi la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 44 (1) Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii chimici, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care exista, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita şi ghidurile necesare în utilizare se stabilesc şi, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de către acestea, după caz. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice. (3) Comisia prevăzută la alin. (1), când considera necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.  +  Articolul 45Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice asigura elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 46 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani în legătură cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor şi ale lucrătorilor.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune următoarele directive: a) Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în munca (a paisprezecea directiva specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998; b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991; c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000; d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 1.218.  +  Anexa 1 VALORI LIMITA OBLIGATORII NAŢIONALEde expunere profesională ale agenţilor chimici
                               
    Nr. crt.CASEINECSDenumireValoare limită maximă
    8 oreTermen scurt (15 minute)
    mg/m3ppmmg/m3ppm
    1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă9050180100
    2.628-63-7211-047-3Acetat de amil3005650094
    626-38-0210-946-8Acetat de izoamil
    3.140-11-4205-399-7Acetat de benzil5088013
    4.112-07-2203-933-3Acetat de 2-butoxietilP1332033350
    5.123-86-4204-658-1Acetat de butil715150950200
    110-19-0203-745-1Acetat de izobutil
    6.111-15-9203-839-2Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat)P305,6509,3
    7.141-78-6205-500-4Acetat de etil400111500139
    8.108-84-9203-621-7Acetat de hexil secundar1502525042
    9.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100
    10.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
    11.110-49-6203-772-9Acetat de metil celosolv (2-metoxietil acetat)P2555010
    12.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1 metiletilP27550550100
    13.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100
    14.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100
    15.620-11-1-Acetat de 3-pentil27050540100
    16.109-60-4203-686-1Acetat de propil şi izopropil40096600144
    17.625-16-1-Acetat de terţ-amil27050540100
    18.108-05-4203-545-4Acetat de vinil2065014
    19.--Acetil acetat de etil1001920038
    20.67-64-1200-662-2Acetonă1210500--
    21.75-86-5200-909-4AcetoncianhidrinăP20,6102,9
    2275-05-8200-835-2AcetonitrilP7040--
    23.64-19-7200-580-7Acid acetic2510--
    24.79-10-7201-177-9Acid acrilic51,7103,4
    25.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric--6,72
    26.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
    27.74-90-8200-821-6Acid cianhidricP0,300,311
    28.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric851510
    29.598-78-7209-952-3Acid 2-clorpropionic10,220,4
    30.75-99-0200-923-0Acid 2,2-diclorpropionic20,3101,7
    31.--Acid diclorpropionic, sare de amoniu150-200-
    32.--Acid diclorpropionic, sare de izopropilamină20-50-
    33.--Acid dimetilditiofosforic10-15  
    34.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric1,51,82,53
    35.64-18-6200-579-1Acid formic95--
    36.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic1-2-
    37.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
    38.79-11-8201-178-4Acid monocloracetic--1-
    39.7697-37-2231-714-2Acid nitric--2,61
    40.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic1-2-
    41.144-62-7205-634-3Acid oxalic1---
    42.88-89-1201-865-9Acid picric0,1---
    43.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220
    44.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric şi anhidridă sulfuroasă0,50-1  
    45.79-06-1201-173-7AcrilamidăpCP0,03---
    46.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310
    47.140-88-5205-438-8Acrilat de etilP3078020
    48.96-33-3202-500-6Acrilat de metilP206309
    49.107-13-1203-466-5AcrilonitrilpCP52,3104,6
    50.107-02-8203-453-4Acroleină0,300,10,500,2
    51.--Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu)2-6-
    52.--Alaclor (metaclor) [2-cloro-2,6 dietil-N- metoximetil)-acetanilidă]20-30-
    53.1596-84-5216-485-9Alar (hidrazida acidului succinic, tepacen)1-3-
    54.--Alchil şi aril clorsilani2-3-
    55.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15
    56.123-51-3204-633-5Alcool amilic şi izoamilic100-200-
    57.71-36-3200-751-6Alcool butilic1003320066
    78-03-1-Alcool izobutilic
    58.112-30-1203-956-9Alcool decilic1001520030
    59.--Alcooli dioxianici100-150-
    60.64-17-5200-578-6Alcool etilic1900100095005000
    61.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic5012,510025
    62.111-70-6203-897-9Alcool heptilic (1-heptanol)15031,525053
    63111-27-3208-852-3Alcool hexilic1503625060
    64.108-11-2203-551-7Alcool metil-amilic (metil-izobutil-carbinol; 4 metil-2 pentanol)P60-100-
    65.67-56-1200-659-6Alcool metilicP260200-5
    66.143-08-8205-583-7Alcool nonilic1502525042
    67.111-87-5203-917-6Alcool octilic   1502825047
    123-96-6204-667-0Alcool izooctilicP
    68.71-23-8200-746-9Alcool propilic20081500203
    67-63-0200-661-7Alcool izopropilic
    69.123-73-9204-647-1Aldehidă n-butirică şi izobutirică--259
    70.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică--35000
    71.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10-hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8- diendodimetilen-nafalină)P0,20-0,25-
    72.7429-90-5231-072-3Aluminiu şi oxizi (pulberi)3-10-
    73.7429-90-5231-072-3Aluminiu şi oxizi (fumuri)1-3-
    74.7664-41-7231-635-3Amoniac14203650
    75.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică153,6256
    76.1303-86-2215-125-8Anhidridă borică10-15-
    77.--Anhidridă butirică1-5-
    78.1314-56-3215-236-1Anhidridă fosforică0,50-1,50-
    79.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică (vapori şi aerosoli de condensare)20,350,8
    80.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică10,2530,75
    81.62-53-3200-539-3AnilinăP30,8051,30
    82.--Anisidină (aminoanisoli o,m,p)P0,300,060,500,1
    83.--Antimolia (3,4,6,2',3',5' hexaclor-dibenzen- sulfonamidă)150-250-
    84.7440-36-0231-146-5Antimoniu (stibiu)0,20-0,50-
    85.86-88-4201-706-3ANTU (alfa-naftil-tiouree)0,20-0,60-
    86.7440-22-4231-131-3Argint-metal0,1---
    87.7440-22-4231-131-3Argint (compuşi solubili exprimaţi ca Ag)0,01---
    88.7440-38-2231-148-6Arsen şi compuşi anorganiciC   0,01-0,100-
    89.1912-24-9217-617-8Atrazină1-2-
    90.8052-42-4232-490-9Asfalt (fumuri)5---
    9126628-22-8247-852-1Azidă de sodiuP0,1-0,3-
    92.--Azonaftol AS-SW500-1000-
    93.7440-39-3231-149-1Bariu (compuşi solubili exprimaţi ca Ba)0,5---
    94.50-32-8200-028-53-4 benzpiren (benz(a)piren)FppC   ----
    95.71-43-2200-753-7BenzenCP3,251--
    96.92-87-5202-199-1BenzidinăFpCP----
    97.--Benzine (carburanţi)300-500-
    98.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
    99.--Benzoxalonă20-50-
    100.7440-41-7231-150-7Beriliu şi compuşi (exprimaţi în Be)pC   0,002---
    101.--Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5-trietanol-S-triazina)--3-
    102.--Biocid PR (hexahidro-1,3,5-tripropil-S-triazina)--1-
    103.--Biocid TH (hexahidro-1,3,5-trietil-S-triazina)--0,40-
    104.124-38-9204-696-9Bioxid de carbon90005000--
    105.7446-09-5231-195-2Bioxid de sulf (anhidridă sulfuroasă)52104
    106.10049-04-4233-162-8Bioxid de clor0,100,040,300,11
    107.542-88-1208-832-8Bis-cloro-metil-eterCFp   ----
    108.2179-59-1218-550-7Bisulfură de alil-propil101,7203,4
    109.--Borazon (bentazon; basagran; 3-izopropil-(1H)- benzo-2,1,3, triadiazin-4-on-2,2 bioxid)5-10-
    110.--Borazon sare de sodiu1-2-
    111.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1--
    112.74-96-4200-825-8Bromură de etil40090500112
    113.74-83-9200-813-2Bromură de metilP205307,5
    114.74-95-3200-824-2Bromură de metilen101,4507
    115.593-60-2209-800-2Bromură de vinilpC   225--
    116.106-99-0203-450-8Butadienă (1,3 divinil)pC   2210--
    117.78-93-3201-159-0Butanonă600200900300
    118.109-73-9203-699-2ButilaminăP--155
    119.111-76-2203-905-0Butil celosolv (butil-glicol; butoxi-2-etanol)P1503025050
    120.--Butilfosfaţi (di şi tri)2-5-
    121.2426-08-6219-376-4N-butil-glicidil-eter (BGE)1001920038
    122.--Butil-eter-3 propilen-glicol (flotarom DF)--22-
    123.111-76-2203-905-02-ButoxietanolP982024650
    124.98-51-1202-675-9Butil-toluen-terţiar457,56010
    125.7440-43-9231-152-8Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd)pC   0,05---
    126.76-22-2200-945-0Camfor16318
    127.--Caragrad (terbumeton)0,50-1-
    128.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
    129.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu1-3-
    130.--Carbonetoxi-izocianat--50-
    131.105-60-2203-313-2epsilon-caprolactamă (pulbere, vapori)10-40-
    132.110-80-5203-804-1Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol)P2054010
    133.463-51-4207-336-9Cetenă0,50-1,50-
    134.106-51-4203-405-2Chinonă0,30-0,40-
    135.--Chinoxalin-2,6-diclor50-100-
    136.420-04-2206-992-3CianamidăP10,58--
    137.--Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în CN)P0,50-1-
    138.110-82-7203-806-2Ciclohexan700200--
    139.108-93-0203-630-6CiclohexanolP1002520050
    140.108-94-1203-631-1CiclohexanonăP40,81081,620
    141.--Ciclohexanon-izo-oximă (caprolactamă)5-10-
    142.110-83-8203-807-8Ciclohexenă7002081200357
    143.106-87-6203-437-7Ciclohexen-dioxid-vinilpCP5710--
    144.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină2054010
    145.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă10035,520075
    146.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil-mangan0,10-0,30-
    147.75-19-4200-847-8Ciclopropan500290700407
    148.7782-50-5231-959-5Clor--1,50,5
    149.532-27-4208-531-1Clor acetofenonă--0,300,05
    150.--Cloral2-3-
    151.106-47-8203-401-0Clor-anilină (p)P2-5-
    152.108-90-7203-628-5Clor-benzen (mono)2357015
    153.74-97-5200-826-3Clor-brom metan7001321000189
    154.506-77-4208-052-8Clor cian--10,4
    155.57-74-9200-349-0Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor- 3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)0,30-0,60-
    156.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan16001000--
    157.53469-21-9-Clordifenil (42% clor)P--1-
    158.11097-69-1-Clordifenil (54% clor)P--0,50-
    159.--alfa clor-izobutiraldehidă--20-
    160.--Clor-metil-6-clorbenzoxazolonă15-20-
    161.--Clor-naftalină (până la 3 Cl)P--2-
    162.--Clor-naftalină (peste 3 Cl)P--1-
    163.100-00-5202-809-6Clor-nitrobenzen (p)P--10,16
    164.600-25-9209-990-0Clor-(1)-nitropropan 150107515
    165.75-00-3200-830-5Cloroetan268100--
    166.67-66-3200-663-8Cloroform (triclormetan)pCP102--
    167.--Cloroformiat de metil şi etil--4-
    168.76-06-2200-930-9Cloropicrină0,500,070,700,1
    169.126-99-8204-818-0Cloropren (2-clor-butadienă 1,3)P3085014
    170.2039-87-4218-026-8Clorstiren (mono)50910018
    171.95-49-8202-424-3Clor toluen (o,p)1503025050
    172.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
    173.107-05-1203-457-6Clorură de alil3162
    174.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu5-10-
    175.95-49-8202-424-3Clorură de benzil5181,5
    176.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
    177.108-77-0203-614-9Clorură de cianuril--10,1
    178.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
    179.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
    180.75-00-3200-830-5Clorură de etil10003802000760
    181.75-29-6200-858-8Clorură de izopropil400125500156
    182.563-52-0209-252-8Clorură de metalil802215041
    183.74-87-3200-817-4Clorură de metil753615072
    184.75-09-2200-838-9Clorură de metilenpC   17450--
    185.--Clorură de metil alchil-ciano-etil-benzil-amoniu3---
    186.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
    187.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
    188.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
    189.--Clorură de tiofosforil2-5-
    190.75-01-4200-831-0Clorură de vinilC   7,773--
    191.7440-48-4231-158-0Cobalt (oxid de cobalt)0,05-0,10-
    192.--Colofoniu (produşi de descompunere la lipirea cu fludor, exprimaţi în formaldehidă)0,10---
    193.1319-77-3215-293-2Cresoli (toţi izomerii)P225--
    194.--Crom hexavalent şi metalurgia cromuluiC   0,05---
    195.7440-47-3231-157-5Crom metalic, compuşi anorganici ai cromului (II) şi compuşi anorganici ai cromului (insolubili) (III)2---
    196.--Cromat de zincC   0,01---
    197.--Crom trivalent0,50---
    198.7440-50-8231-159-6Cupru (fumuri)--0,20-
    199.7440-50-8231-159-6Cupru (pulberi)0,50-1,50-
    200.94-75-7202-361-12,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic)5-10-
    201.--Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin- 2 tion)--3-
    202.50-29-3200-024-3DDT (p,p'-diclorodifenil-tricloroetan)P0,50-1-
    203.--DDVP (o,o'-dimetil-2,2 diclordivinil-fosfat)P0,50-1,50-
    204.17702-41-9241-711-8DecaboranP0,100,0160,300,05
    205.493-02-7207-771-4Decalină (decahidro-naftalină)1001820036
    206.8022-00-2-Demeton-metil (metasistox)P0,20-0,50-
    207.123-42-2204-626-7Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil 2 pentanonă)1503225053
    208.124-02-7204-671-2Dialilamină0,500,120,5
    209.999-21-3213-658-0Dialil maleat1-5-
    210.--N,N Dialil-diclor-acetamidă7-10-
    211.334-88-3206-382-7Diazometan0,300,20,500,3
    212.--Dibenzil-diizocianat--0,20-
    213.19287-45-7242-940-6Diboran0,100,111
    214.106-93-4203-444-5Dibrometan (1,2)pCP0,800,120,3
    215.111-92-2203-921-8Dibutilamină--61,1
    216.84-74-2201-557-4Dibutilftalat2-5-
    217.--Diclorohexil-amină100-150-
    218.95-50-1202-425-91,2 DiclorbenzenP1222030650
    219.106-46-7203-400-51,4 Diclorbenzen1222030650
    220.75-71-8200-893-9Diclor-difluor-metan (freon 12)20004943000741
    221.75-34-3200-863-51,1 DicloretanP412100--
    222.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan3077017
    223.75-35-4200-864-0Dicloretilenă (1,1) (clorură de viniliden)2058020
    224.540-59-0208-750-2Dicloretilenă (1,2)2005030076
    225.96-23-1202-491-9DiclorhidrinăP50,95101,9
    226.--2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil amino-S-triazină)20-30-
    227.75-43-4200-869-8Dicloromonofluor metan (Freon 21)4210--
    228.594-72-9209-854-0Diclor 1,1-nitroetan 1101,7407
    229.--Diclorpinacolonă (3,3,3-trimetil-1-diclor-2-butanonă)--10-
    230.78-87-5201-152-2Diclorpropan (1,2)1002220044
    231.6607-45-0-Diclorstiren30-50-
    232.76-14-2200-937-7Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114)30004305000715
    233.60-57-1200-484-5Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7 epoxi- 1,4,4a,5,6,7,8,8a, octahidro-1,4,5,8, dimetano-naftalină)P0,20-0,25-
    234.109-89-7203-716-3Dietilamină1553010
    235.100-37-8202-845-2DietilaminoetanolP306459
    236.91-66-7202-088-8N,N dietilanilină101,6203,2
    237.--N-Dietilciclohexilamină15-30-
    238.111-46-6203-872-2Dietilenglicol500115800184
    239.137-30-4205-288-3Dietilditiocarbamat de zinc3-5-
    240.111-40-0203-865-4DietilentriaminăP20,541
    241.122-39-4204-539-4Difenilamină4-6-
    242.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan50,570,7
    243.25167-94-6246-696-4Difenilpropan10   15  
    244.--Difil (dinil; dowtherm; amestec de difenil şi oxid de difenil)2-4-
    245.75-61-6200-885-5Difluor-dibrom-metan6007080093
    246.2238-07-5218-802-6Diglicidil-eter (DGE)0,500,120,4
    247.--2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-clorobenzofuran150-250-
    248.--2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-hidrobenzofuran80-150-
    249.108-83-8203-620-1Diizobutil cetonă1502625043
    250.--Diizobutilenă2000-2500-
    251.--Diizobutilfosfat15-25-
    252.--Diizobutilfosfonat de metil-alchil-amoniu50-100-
    253.--Diizopropil ditiofosfat de sodiu (RC-331)--20-
    254.--Dimerol (ulei dieteric)5-10-
    255.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP361072  
    256.124-40-3204-697-4Dimetilamină3,829,4  
    257.121-69-7204-493-5N,N-dimetilanilinăP2554910
    258.103-83-3203-149-1Dimetil-benzil-amină50,9101,8
    259.     Dimetil-diclor-fosfat-   4  
    260.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan30,661,2
    261.--Dimetilfosfit (distilat)12---
    262.1331-15-3-Dimetil-dioxan50-100-
    263.68-12-2200-679-5Dimetil-formamidăP103,33010
    264.57-14-7200-316-01,1 dimetilhidrazinăpCP0,700,31,500,6
    265.77-78-1201-058-1DimetilsulfatpCP0,500,1--
    266.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat2-5-
    267.--Dimetoat (regor; acid fosforoditioic)7-10-
    268.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilen glicolP0,300,0510,2
    269.528-29-0208-431-8DinitrobenzenP10,151,500,2
    270.--Dinitrocaprilfenol15-25-
    271.97-00-7202-551-4Dinitroclorbenzen--1-
    272.51-28-5200-087-7DinitrofenolP0,70-1-
    273.--Dinitro-fluor-crezol5-10-
    274.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-crezolP0,05-0,20-
    275.25321-14-6246-836-1DinitrotoluenP1-1,50-
    276.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat0,70-1-
    277.88-85-7201-861-7Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 sec-butilfenol)0,10-0,50-
    278.117-84-0204-214-7Dioctilftalat sec. (dietil-hexil 2-ftalat)20,150,3
    279.123-91-1204-661-8Dioxan (bioxid de dietilenă)P3085014
    280.142-84-7205-565-9Dipropilamină1,700,420,5
    281.298-04-4206-054-3Disulfoton (o, o-dietil-S-2-(etil-tio) etil-fosforoditionat)0,10-0,20-
    282.112-34-5203-961-6Dowanol DB (eter monobutilic al dietilenglicolului)150-250-
    283.72-20-8200-775-7Endrin (endo-endo-hexaclor 1,2,3,4,10,10- epoxi-6,7, octahidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a- dimetano-,4,5,8, naftalină)P0,03-0,10-
    284.106-89-8203-439-8EpiclorhidrinăpCP10,240,8
    285.--EPN (ester tionobenzen-fosforic de etil şi p-nitrofenil)P0,50-1-
    286.141-43-5205-483-3EtanolaminăP2,517,63
    287.142-96-1205-575-3Eter butilicP306509
    288.111-44-4203-870-1Eter diclor-dietilic 2,2'[oxid de bis (2-cloretil)]P406,86010,3
    289.--Eter diclor-etilP--50-
    290.--Eter dimetilic al acidului tereftalic5-30-
    291.60-29-7200-467-2Eter etilic30099800264
    292.563-12-2209-242-3Eter metilic al dipropilen glicoluluiP300185003
    293.--Eter propilic (izopropileter)1000-1500-
    294.75-04-7200-834-7Etilamină9,45--
    295.100-41-4202-849-4EtilbenzenP442100884200
    296.106-35-4203-388-1Etil-butil-cetonă (3-heptanonă)15032,172505,3
    297.5459-93-8226-733-8N-etil-ciclohexil-amină152,9305,8
    298.--Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu20-25-
    299.107-07-3203-459-7EtilenclorhidrinăP31103
    300.107-15-3203-468-6Etilendiamină2083012
    301.107-21-1203-473-3EtilenglicolP522010440
    302.--Etilen-glicol-bis-semiformiat0,50-1-
    303.151-56-4205-793-9EtileniminăP0,500,310,5
    304.--Etilentiocloroformiat--0,50-
    305.--Etil-izobutil-ditiofosfat de sodiu--20-
    306.--5-etilpiridin-2 carbinol acetat--2-
    307.622-96-8210-761-2Etil toluen3006140081
    308.--Etoxi-etil-metacrilat (beta)100-200-
    309.101-84-8202-981-2Fenileter (vapori)50,7101,4
    310.--Fenil-glicidil-eter (PGE)61102
    311.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăpCP153256
    312.98-86-2202-708-7Fenil-metil-cetonă (acetofenonă)1002020041
    313.135-88-6205-223-9N-Fenil-beta-naftilaminăFp   ----
    314.98-83-9202-705-02-Fenilpropenă24650492100
    315.106-50-3203-404-7Fenilendiamină (p)P0,070,010,100,02
    316.95-54-5202-430-6Fenilendiamină (o)--10-
    317.--Fenixol (ulei dielectric)30-50-
    318.108-95-2203-632-7FenolP7,82--
    319.--Ferovanadiu (praf)0,50-1,50-
    320.7782-41-4231-954-8Fluor1,5813,162
    321.62-74-8200-548-2Fluor-acetat de sodiuP0,020,0040,050,01
    322.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu1-2-
    323.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril15-20-
    324.--Fluoruri anorganice2,5---
    325.50-00-0200-001-8FormaldehidăpC   1,20132
    326.75-12-7200-842-0Formamidă20113016
    327.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
    328.107-31-3203-481-7Formiat de metil15061250102
    329.298-01-1206-051-7Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-vinil-dimetil-fosfat)0,05-0,15-
    330.--N-Fosfo-metil-glicină15-20-
    331.7803-51-2232-260-8Fosfină0,140,10,280,2
    332.7723-14-0231-768-7Fosfor (galben)0,05-0,15-
    333.75-44-5200-870-3Fosgen (clorură de carbonil)0,080,020,40,1
    334.98-01-1202-627-7Furfurol102,5154
    335.--Gaze lichefiate (conţinând în principal C3-C4)1200-1500-
    336.7440-56-4231-161-6Germaniu2-5-
    20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu
    337.556-52-5209-128-3Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol)5016,510033
    338.7440-58-6231-166-4Hafniu0,20-0,50-
    339.151-67-7205-796-5Halotan40050--
    340.110-43-0203-767-12-HeptanonăP23850475100
    341.106-35-4203-388-1Heptan-3-onă9520--
    342.76-44-8200-962-3Heptaclor (heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra-hidro 3a,4,7,7a metano-4,7,inden)0,30-0,60-
    343.142-82-5205-563-8Heptan (n)2085500--
    344.110-54-3203-777-6Hexan (n)7220--
    345.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen0,50-1-
    346.87-68-3201-765-5HexaclorbutadienăpCP-   0,200,02
    347.58-89-9200-401-2Hexaclorciclohexan (HCH, lindan) P0,30-0,50-
    348.67-72-1200-666-4Hexacloretan50,580,8
    349.124-09-4204-679-6Hexametilen-diamină1-5-
    350.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
    351.302-01-2206-114-9HidrazinăpCP0,100,0810,8
    352.--Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)700-1000-
    353.--Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţiunea extractibilă în benzen)C0,20---
    354.123-31-9204-617-8Hidrochinonă1-2-
    355.7784-42-1232-066-3Hidrogen arseniat0,100,030,300,09
    356--Hidrogen fosforat0,20-0,50-
    357.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05
    358.--Hidrogen stibiat0,20-0,50-
    359.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat107,21510,8
    360.1310-73-2215-185-5Hidroxizi alcalini exprimaţi în hidroxid de sodiu1-3-
    361.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu5---
    362.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
    363.7580-67-8231-484-3Hidrura de litiu0,025---
    364.--Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de sodiu)--20-
    365.7553-56-2231-442-4Iod0,500,0910,2
    366.74-88-4200-819-5Iodură de metilpCP151,5251
    367.624-83-9210-866-3Izocianat de metilP0,020,0080,050,02
    368.78-59-1201-126-0Izoforonă (izoacetofenonă)254,42508
    369.--Izooctină500-700-
    370.78-78-4201-142-8Izopentan30001000--
    371.75-31-0200-860-9Izopropilamina73104
    372.98-82-8202-704-5Izopropil-benzen (cumen)1002015030
    373.4016-14-2223-672-9Izopropil-glicidil-eter (IGE)5010,510021
    374.--Mancozeb (etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan)100-200-
    375.7439-96-5231-105-1Mangan0,50-3-
    376.121-75-5204-497-7Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat- dietil-mercapto-succinat)P7-10-
    377.74-93-1200-822-1Mercaptan (metil şi etil)--1-
    75-08-1200-837-3
    378.7439-97-6231-106-7MercurP0,05-0,15-
    379.--Mercur (compuşi organici)P--0,01-
    380.108-67-8203-604-4Mesitilen10020--
    381.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil150-250-
    97-63-2202-597-5Metacrilat de etil
    382.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
    38374-82-8200-812-7Metan1200183415002292
    384.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă (propină)13007931500915
    385.109-87-5203-714-2Metilal (dimetoximetan)15005312500885
    38674-89-5200-820-0Metilamină1081512
    387.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP716102
    388.591-78-6209-731-1Metil-n-butil-cetonă (hexanonă)2004930080
    389.63-25-2200-555-0Metil-n-carbamat naftil (carbaril)2-5-
    390.109-86-4203-713-7Metil-celosolv (metoxi-2-etanol)P165,75307
    391.108-87-2203-624-3Metil-ciclohexan12002111500375
    392.25639-42-3247-152-6Metil-ciclohexanol2004230064
    393583-60-8209-513-6Metil-ciclohexanonăP25054,535076
    394.--N-metil-cloro-acetamidă10-14-
    395--Metil-clor-acrilat2-5-
    39671-55-6200-756-3Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan)10001831500275
    397.101-14-4202-918-94,4' metilen-bis-(2-clor-anilină)pCP0,22---
    398.--Metilen-bis fenilizocianat (difenil metan 4,4 diizocianat)--0,15-
    399.--4,4 Metilen dianilinăpCP0,80---
    400.78-93-3201-159-0Metil-etil-cetonă (2 butanonă)20063300101
    401.--Metil-etil-parathionP0,05-0,10-
    402.541-85-5208-793-75 Metilheptan-3-onă531010720
    403.110-12-3203-737-85 Metilhexan-2-onă9520--
    404.106-68-3203-423-0Metil-hexil-cetonă (octanonă)1001920038
    405.60-34-4200-471-4Metil-hidrazinăpCP0,37---
    406.108-10-1203-550-1Metil-izobutil-cetonă2004730071
    407.--Metil-izobutir-aldehidă200-300-
    408.--Metil-izobutir-aldoximă--5-
    409.141-79-7205-502-5Metil-izobutinil-cetonă (oxid de mesitin)501210024
    410.--Metil H diclorsilan3-5-
    411.110-91-8203-815-1N-metilmorfolină--70-
    412.950-35-6-Metil-parathion (tiofosfat de di-o-metil şi o,p-nitro-fenil)P0,10-0,30-
    413.108-10-1203-550-14-Metilpentan-2-onă832020850
    414.107-87-9203-528-1Metil-propil-cetonă (pentanonă)2507130085
    415.100-80-1202-889-2Metil-stiren2505135072
    416.--Metil tiofonat (produs tehnic)--15-
    417.--Metil tiofonat (condiţionat cu 70% substanţă activă)--10-
    418.--Metil-triclorsilan1-3-
    419.--Metil-vinil-diclorsilan3-5-
    420.--Metil-vinil-siloxanP30-50-
    421.--Metoben [1,2-bis-(3 metoxicarbonil-2-tiouracil) benzen]--12-
    422.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil) etan]P10-15-
    423.107-98-2203-539-11-Metoxipropan 2-olP375100568150
    424.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110--
    425.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanolP30850--
    426.21087-64-9244-209-7Metribuzin1-2-
    427.7439-98-7231-107-2Molibden (compuşii insolubili)5-10-
    428.7439-98-7231-107-2Molibden (compuşii solubili)2-65-
    429.--Molinat 8(bis etil-N,N-hexametilen-tio-carbamat)--0,50-
    430.107-11-9203-463-9Monoalilamină0,10-0,40-
    431.--Monoclor acetat de metil5-10-
    432.96-24-2202-492-4Monoclorhidrină5-10-
    433.--Monoeter-rezorcină50-100-
    434.107-10-8203-462-3Monopropilamină0,500,20,800,3
    435.110-91-8203-815-1Morfolină (oxid de dietilen imidă; tetra-hidro 1,4-oxazină)36107220
    436.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot3024--
    437.91-20-3202-049-5Naftalina509,5--
    438.91-59-8202-080-4beta-naftilaminăCFpP----
    439.90-15-3201-969-4alfa-naftolP10-15-
    440.7440-02-0231-111-4Nichel şi compuşiC   0,10-0,50-
    441.13463-39-3236-669-2Nichel carbonil0,05-0,10-
    442.54-11-5200-193-3NicotinăP0,5---
    443.79-46-9201-209-1Nitrat de izopropil205257
    444.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
    445.100-01-6202-810-1P-nitroanilinăP30,550,9
    446.100-17-4202-825-3P-nitroanisol5-10-
    447.98-95-3202-716-0NitrobenzenP10,2--
    448.627-05-4210-980-3Nitrobutan50-75-
    449.92-93-3202-204-74-nitrodifenilpCFpP----
    450.79-24-3201-188-9Nitroetan1003215049
    451.100-12-9202-821-1NitroetilbenzenP152203
    452.55-63-0200-240-8Nitroglicerină (trinitroglicerină)P0,050,00620,25
    453.75-52-5200-876-6Nitrometan1004015060
    454.86-57-7201-684-5alfa-nitronaftalină203304
    455.79-46-9201-209-1Nitropropan (2)pC--304
    456.--Nitrotoluen (o,m,p)P102304
    457.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăpCFpP----
    458.152-16-9205-801-0Octametil-pirofosfor-amidă (pestox 3, schradan)P0,30-0,60-
    459.--Octaclor-dipropileter10-15-
    460.111-65-9203-892-1Octan15003222000283
    461.12122-67-7235-180-1Onedin (zineb, etilen-bis-ditiocarbamat de zinc)0,50-1-
    462.--Orafon (pirimifos-metil)0,50-2-
    463.50-35-1200-031-1Ordatox (imidan, fosmet)1,50-3-
    464.95-57-8202-433-2Ortoclorfenol--10-
    465.--Ortometalil-clorfenileter200-300-
    466.--Ortometalil-oxifenileter150-250-
    467.10028-15-6233-69-2Ozon0,100,050,200,1
    468.--Oxichinolat de cupru (fungicid S)5-9-
    469.10025-87-3233-046-7Oxiclorură de fosfor10,1550,8
    470.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu (aerosoli)20,551,2
    471.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu2-5-
    472.630-08-0211-128-3Oxid de carbon2017,53026
    473.60-29-7200-467-2Oxid de dietil308100616200
    474.55720-99-5-Oxid de difenilcloratP0,50-1,50-
    475.115-10-6204-065-8Oxid de dimetil19201000--
    476.75-21-8200-849-9Oxid de etilenăpC   1,801--
    477.1309-37-1215-168-3Oxid feric (fumuri, pulberi)5-10-
    478.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu (fumuri)5-15-
    479.75-56-9200-879-2Oxid de propilenăpC   5021--
    480.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc (fumuri)5-10-
    481.--N-Oxid metil piridină2-3-
    482.10102-44-0233-272-6Oxizi de azot (exprimaţi în NO2)5384
    483.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu (fumuri)0,05-0,10-
    484.8002-74-2232-315-6Parafină (fumuri)2-6-
    485.56-38-2200-271-7Parathion (o,o-dietil-o-p-nitrofenil-tiofosfat)P0,05-0,15-
    486.19624-22-7243-194-4Pentaboran0,050,010,150,05
    487.76-01-7200-925-1Pentaclor-etan40-60-
    488.87-86-5201-778-6Pentaclor-fenolP0,500,0410,09
    489.--Pentaclor-tiofenat de zinc5-10-
    490.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor1---
    491.1314-56-3215-236-1Pentoxid de difosfor1---
    492.1314-80-3215-242-4Pentasulfură de fosfor1---
    493109-66-0203-692-4Pentan30001000--
    494.--Pentafluorură de sulf0,10-0,30-
    495.127-18-4204-825-9Percloretilenă (tetracloretilenă)50710014
    496.75-70-7-Perclor-metil-mercapan0,5-1,5-
    497.75-97-8200-920-4Pinacolonă (3,3-dimetil-2-butanonă)601515037
    498.8003-34-7232-319-8Piretru1---
    499.110-86-1203-809-9Piridină155--
    500.110-85-0203-808-3Piperazină (pulbere, vapori)0,1-0,3-
    501.120-80-9204-427-5Pirocatechină (pirocatecol)10-20-
    502.7440-06-4231-116-1Platină (săruri solubile exprimate în Pt)1---
    503.7439-92-1231-100-4Plumb şi compuşi (în afară de PbS)0,05-0,10-
    504.--Polidimetil-siloxan60-80-
    505.--Propafen [2,4-(6-clor-2-chinoxalinoxi)-fenoxi- propionat]30-50-
    506.74-98-6200-827-9Propan140077818001000
    507.--PropileniminăpCP3-5-
    508.--Propil-glicidil-eter100-200-
    509.57-57-8200-340-1Propiolactonă betapC   1,50---
    510.107-12-0203-464-4Propionitril (cianură de etil)0,100,040,300,13
    511.108-46-3203-585-2ResorcinolP4510--
    512.--Rodamină de metil70---
    513.7782-49-2231-957-4Seleniu şi compuşi exprimaţi în Se0,10-0,20-
    514.78-10-4201-083-8Silicat de etil100-200-
    515.27137-41-3248-253-8Silvan (metil furan)10-20-
    516.--Sistox (demeton; o,o-dietil-o,2 etil-mercapto-etil-tionofosfat)0,05-0,15-
      P
    517.--Solvent nafta (gudron de huilă)P100-200-
    518.7440-31-5231-141-8Staniu (compuşi anorganici exprimaţi ca Sn)2---
    519.7440-31-5231-141-8Staniu (compuşi organici)0,05-0,15-
    520.100-42-5202-851-5Stiren (monomer feniletilen)501215035
    521.7704-34-9231-722-6Sulf (pulbere)--15-
    522.7773-06-0231-871-7Sulfamat de amoniu10-15-
    523.75-15-0200-843-6Sulfură de carbonP103206
    524.1314-87-0215-246-6Sulfură de plumb0,50-1,50-
    525.93-76-5202-273-32,4,5T[acid(triclor-2,4,5 fenoxi-acetic)]5-10-
    526.7440-25-7231-135-5Tantal şi oxid de tantal5-10-
    527.3689-24-5222-995-2TEDP sau sulfotep (tetraetil-ditio-pirofosfat)P0,10-0,30-
    528.13494-80-9236-813-4Telur0,05-0,15-
    529.107-49-3203-495-3TEPP (tetraetil-pirofosfat)P0,05-0,10-
    530.8006-64-2232-350-7Terebentină (esenţă de)P400-500-
    531.79-27-6201-191-5Tetrabromură de acetilenă10-15-
    532.76-11-9200-934-0Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)-difluor (1,2)(2,2)etan30003034000404
    533.79-34-5201-197-8Tetraclor etan (1,1,2,2)(1,1,1,2)P203304
    534.56-23-5200-262-8Tetraclorură de carbonpCP305508
    535.7550-45-0231-441-9Tetraclorură de titan1-3-
    536.--Tetraetil şi trietil plumbP0,01-0,03-
    537.109-99-9203-726-8TetrahidrofuranP15050300100
    538119-64-2204-340-2Tetralină (tetrahidronaftalină)100-200-
    539.509-14-8208-094-7Tetranitrometan30,460,8
    540.479-45-8207-531-9Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil-nitramină)P1-1,50-
    541.20816-12-0244-058-7Tetraoxid de osmiu0,001-0,003-
    542.7440-28-0231-138-1Thaliu (compuşi solubili)P--0,050-
    543.137-26-8205-286-2Thiram (disulfură de tetrametil tiuram)2-5-
    544.7440-29-1231-139-7Thoriu0,020-0,050-
    545.--Tiopentanol5-15-
    546.7440-32-6231-142-3Titan10-15-
    13463-67-7236-675-5Oxid de titan
    547.--Tiotriclorură de fosfor--5-
    548.108-88-3203-625-9ToluenP19250384100
    549.119-93-7204-358-0o-TolidinăpCFpP----
    550.95-53-4202-429-0o-ToluidinăpCP3   5  
    551.106-49-0203-403-1p-ToluidinăpCP3   5  
    552.95-80-7202-453-1Toluilendiamină51102
    553584-84-9209-544-5Toluilen-di-izocianat (2,4)0,070,0090,150.02
    554.8001-35-2232-283-3Toxafen (camfenclor 60% Cl)P0,30-0,50-
    555.12654-97-6235-754-1Triadimefon (triazin)3-5-
    556.102-70-5203-048-2Trialil-aminăP1-4-
    557.102-82-9203-058-7Tributil-amină--203
    558.120-82-1204-428-01,2,4-triclorbenzenP15,1237,85
    559.71-55-6200-756-31,1,1-Tricloretan5551001110200
    560.52-68-6200-149-3Triclorfon1-2-
    561.79-01-6201-167-4Tricloretilenă10018,515028
    562.--Triclorfenolat de cupru0,50-1,50-
    563.75-69-4200-892-3Triclor-fluor-metan (freon 11)40006255000781
    564.25735-29-9247-216-3Triclor-propanP10016,515025
    565.76-13-1200-936-1Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) etan (freon 113)5000-7000-
    566.12002-48-1234-413-4Triclorură de benzil (fenilcloroform)20,350,7
    567.7719-12-2231-749-3Triclorură de fosfor2-5-
    568.--Tricrezilfosfat (o)P0,10-2-
    569.121-44-8204-469-4TrietilaminăP8,4212,63
    570.112-27-6203-953-2Trietilen-glicol7001141000163
    571.112-24-3203-950-6Trietilen-tetramină101203
    572.115-86-6204-112-2Trifenilfosfat2-4-
    573.75-63-8200-887-6Trifluoro-mono-brom-metan5000   7000  
    574.--Trifluorură de azot20-30-
    575.7637-07-2231-569-5Trifluorură de bor--3  
    576.7790-91-2232-230-4Trifluorură de clor--0,40-
    577.75-50-3200-875-0Trimetil-amină1   21
    578.526-73-8208-394-81,2,3-trimetilbenzen10020--
    579.95-63-6202-436-91,2,4-trimetilbenzen10020--
    580.--Trimetil-clor-silan3-10-
    581.121-82-4204-500-1Trimetilen-trinitramină (hexogen)P2-6-
    582.118-96-7204-289-6Trinitrotoluen (TNT)0,50-1-
    583.102-69-2203-047-7Tripropilamină30,540,7
    584.7440-33-7231-143-9Tungsten; carbură de tungsten2-6-
    585.--Ulei polidimetil-siloxanicP200-300-
    586.-   Uleiuri minerale5-10-
    587.7440-62-2231-171-1Vanadiu (fumuri de V2O5)0,05-0,10-
    588.7440-62-2231-171-1Vanadiu (praf de V2O5)0,10---
    589.25013-15-4246-562-2Vinil toluen300-400-
    590.81-81-2201-377-6Warfarină sau Cumafen (3-(alfa-fenil)-beta- acetil-etil-4 hidroxicumarină)P0,10-0,30-
    591.1330-20-7215-535-7Xilen (izomeri)P22150442100
    592.1300-71-6215-089-32,6 Xilenol15-20-
    593.1300-73-8215-091-4XilidinăP1-2-
    594.7440-67-7231-176-9Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr)5-10-
  NOTĂ:Substantele cu indicativul pC sunt potenţial cancerigene şi/sau mutagene, iar substantele cu indicativul C au acţiune cancerigena şi/sau mutagena. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificata clasificarea ca substanţa cancerigena şi/sau mutagena, conform definitiei agentului cancerigen şi, respectiv, agentului mutagen din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.Substantele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanţe trebuie practic exclusa.Substantele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substantele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.
   +  Anexa 2 VALORI LIMITA BIOLOGICE1. Plumbul şi compusii săi ionici1.1. Monitorizarea biologica trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexe, la poziţia 43:Valoarea biologica de 70f2æg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictiva.1.2. Supravegherea medicală necesita măsuri speciale dacă:- expunerea implica o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/mc, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămâna, sau- un nivel al plumbului în sânge de peste 40 f2æg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.1.3. Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologica şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 43 şi 44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologica.2. VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)┌────┬─────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │ Substanţa │ Indicator │Material │ Momentul │ VLBO ││crt.│ │ biologic │biologic │ recoltarii │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 1. │Acetona │Acetona │urina │ sfârşit │50 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 2. │Alcool │Acetona │urina │ sfârşit │50 mg/l ││ │izopropilic │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 3. │Alcool metilic │Metanol │urina │ sfârşit │6 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 4. │Aluminiu │Aluminiu │urina │ sfârşit │200 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 5. │Aldrin │Aldrin │sânge │ sfârşit │10 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 6. │Anilina │p-amino- │urina │ sfârşit │10 æg/l ││ │ │fenol │ │ schimb │ ││ │ │methemo- │sânge │ sfârşit │1,5% Hb ││ │ │globina │ │ schimb │totală │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 7. │Antimoniu │Antimoniu │urina │ sfârşit │1 mg/l ││ │(Stibiu) │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 8. │Arsen şi AsH(3) │Arsen │urina │ sfârşit │50 æg/gC ││ │ │ │ │ săptămâna │ ││ │ │ │par │ sfârşit │0,5 mg/ ││ │ │ │ │ săptămâna │ 100g │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 9. │Benzen │Acid S-fenil- │urina │ sfârşit │25 æg/gC ││ │ │mercapturic │ │ schimb │ ││ │ │Fenoli totali │urina │ sfârşit │ 50mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│10. │Benzidina │Benzidina │urina │ │ 0 │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│11. │Beriliu │Beriliu │urina │ sfârşit │2 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│12. │Bromura de │Brom │sânge │ sfârşit │2 mg/100 ││ │metil │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│13. │Cadmiu şi │Cadmiu │urina │ sfârşit │5 æg/gC ││ │compuşi │ │ │ schimb │ ││ │anorganici │ │sânge │ sfârşit │5 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │Proteine │urina │ sfârşit │2 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│14. │Clorbenzen │4- │urina │ schimb │150 ││ │ │clorocatechol │ │ │mg/gC ││ │ │total │urina │ sfârşit │ ││ │ │p-clorfenol │ │ schimb │25 mg/gC ││ │ │total │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│15. │Clorura de │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │metilen │ │ │ schimb │totală ││ │ │Clorura de │sânge │ sfârşit │1 mg/l ││ │ │metilen │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│16. │Compusii cian │Tiocianati │urina │ sfârşit │30 mg/l ││ │(acid cianhidric,│ │ │ schimb │ ││ │cianuri şi │ │ │ │ ││ │cianogen) │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│17. │Crom │Crom │urina │ în timpul │10 æg/gC ││ │ │ │ │ lucrului │ ││ │ │ │urina │ sfârşit │30 æg/gC ││ │ │ │ │ săptămâna │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│18. │Cobalt │Cobalt │urina │ sfârşit │15 æg/l ││ │ │ │ │ săptămâna │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │1 æg/l ││ │ │ │ │ săptămâna │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│19. │DDT │DDT │sânge │ sfârşit │20 æg/100 ││ │ │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│20. │Dieldrin │Dieldrin │sânge │ sfârşit │10 æg/100 ││ │ │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│21. │1,4-diclor │2,5 │urina │ sfârşit │150 ││ │benzen │diclorfenol │ │ schimb │æg/gC ││ │ │total │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│22. │N,N-dimetil │N-metil │urina │ sfârşit │30 æg/gC ││ │acetamida │acetamida │ │ săptămâna │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│23. │N,N-dimetil- │Metil - │urina │ sfârşit │15 mg/l ││ │formamida │formamida │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│24. │Etilbenzen │Acid │urina │ sfârşit │1,5 g/gC ││ │ │mandelic │ │ săptămâna │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│25. │Fenol │Fenol total │urina │ sfârşit │50 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│26. │Fluor- compuşi │Fluor │urina │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│27. │Halotan │Acid │sânge │ sfârşit │2,5 mg/l ││ │(2-brom-2-clor- │trifluoro- │ │ schimb │ ││ │1,1,1 │acetic │ │ │ ││ │trifluoretan) │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│28. │Hexaclorbenzen │Hexaclorbenzen │ser │ sfârşit │150 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│29. │N-hexan │2,5 │urina │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │hexandiona │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│30. │Hidrazina │Hidrazina │urina │ sfârşit │200 æg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│31. │Lindan │ă hexaclor │sânge │ sfârşit │20 æg/l ││ │ │ciclohexan │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│32. │Mangan │Mangan │urina │ sfârşit │10 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│33. │Mercur şi │Mercur │sânge │ sfârşit │10 æg/l ││ │compuşi │ │ │ schimb │ ││ │ │ │urina │ începutul │35 æg/gC ││ │ │ │ │ schimbului │ ││ │ │ │ │ următor │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│34. │Metiletilcetona │Metiletilcetona│urina │ sfârşit │2 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│35. │Metilcloroform │Tricloretanol │urina │ sfârşit │30 mg/l ││ │ │total │ │ săptămâna │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │ 1 mg/l ││ │ │ │ │ săptămâna │ ││ │ │Metilcloroform │sânge │ sfârşit │ 550 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │Acid │urina │ sfârşit │ 10 mg/l ││ │ │tricloracetic │ │ săptămâna │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│36. │Nichel │Nichel │urina │ sfârşit │15 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│37. │Nichel carbonil │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │ │ │ │ schimb │totală ││ │ │Nichel │urina │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │15 æg/l │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│38. │Nitrobenzen │p-Nitrofenol │urina │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │total │ │ schimb │ ││ │ │Methemoglo- │sânge │ sfârşit │1,5 % Hb ││ │ │bina │ │ schimb │totală │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│39. │Oxid de carbon │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│40. │Parathion │p-Nitrofenol │urina │ sfârşit │500 æg/l ││ │ │total │ │ schimb │ ││ │ │Activitate │sânge │ înaintea │scădere > ││ │ │colinesterazica│ │ schimbului │30 % │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│41. │Pentaclorfenol │Pentaclorfenol │urina │ sfârşit │2 mg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│42. │Pesticide │Activitate │sânge │ - │scădere > ││ │organofosforice │colinesterazica│ │ │ 30 % │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│43. │Plumb │Plumb │urina │ sfârşit │150 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │ 40 æg/100││ │ │ │ │ schimb │ ml ││ │ │ │par │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │3 æg/cm ││ │ │ALA-u │urina │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │10 mg/l ││ │ │CP-u │urina │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │300 æg/l ││ │ │PEL │sânge │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │100 æg/100││ │ │ │ │ │ ml ││ │ │ │ │ │eritrocite│├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│44. │Stiren │Acid │urina │ sfârşit │800 ││ │ │mandelic │ │ schimb │mg/gC ││ │ │ │urina │ începutul │ ││ │ │ │ │ schimbului │300 ││ │ │ │ │ următor │mg/gC ││ │ │Acid │urina │ sfârşit │ ││ │ │fenilglioxalic │ │ schimb │ ││ │ │ │urina │ începutul │100 ││ │ │ │ │ schimbului │mg/gC ││ │ │ │ │ următor │ ││ │ │Stiren │sânge │ sfârşit │100 ││ │ │ │ │ schimb │mg/gC ││ │ │ │sânge │ începutul │ ││ │ │ │ │ schimbului │ ││ │ │ │ │ următor │0,55 mg/l ││ │ │ │ │ │0,02 mg/l │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│45. │Sulfura de │Acid 2-tio- │urina │ sfârşit │4 mg/l ││ │carbon │tiazolidin 4 │ │ schimb │ ││ │ │carboxilic │ │ │ ││ │ │Testul │urina │ sfârşit │E = 6,5 ││ │ │iodazida │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│46. │Telur │Telur │urina │ sfârşit │ 20 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│47. │Tetracloretilena │Tricloretanol +│urina │ sfârşit │300 ││ │Tricloretilena │acid │ │ săptămâna │mg/gC ││ │ │tricloracetic │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│48. │Tetraetil de │Plumb dietil │urina │ sfârşit │25 æg/l ││ │plumb │ │ │ schimb │ ││ │ │Plumb total │urina │ sfârşit │50 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│49. │Toluen │Acid hipuric │urina │ sfârşit │2 g/l ││ │ │o-cresol │ │ schimb │ ││ │ │ │urina │ sfârşit │3 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│50. │Uraniu │Uraniu │urina │ sfârşit │10 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│51. │Vanadiu │Vanadiu │urina │ sfârşit │20 æg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│52. │Xilen │Acid │urina │ sfârşit │3 g/l ││ │ │metilhipuric │ │ schimb │ │└────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘    C - creatinina    ALA-u - acid delta-amino levulinic urinar    CP-u - coproporfirine urinare    PEL - protoporfirine eritrocitare  +  Anexa 3 INDICAŢIISe interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implica. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deseu, dacă valoarea concentratiei sale este mai mica decât valoarea limita de 0,1% masurata în procente de greutate.Agenţi chimici:
    DenumireNumăr CAS
    - benzen71-43-2
    - 2 naftilamină şi derivaţii săi91-59-8
    - 4 aminodifenil şi derivaţii săi92-67-1
    - benzidină şi derivaţii săi92-87-5
    - 4 nitrodifenil92-93-3
    - 3,4 benzpiren50-32-8
    - bis-cloro-metil-eter542-88-1
    - N-fenil-Beta naftilamină135-88-6
    - N-nitrozodimetilamină62-75-9
    - o-tolidină119-93-7
  --------------