ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale(actualizată până la data de 2 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004; ORDONANŢA nr. 2 din 13 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005; LEGEA nr. 25 din 7 martie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005; LEGEA nr. 129 din 17 mai 2005; LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005; ORDONANŢA nr. 25 din 12 iulie 2005; ORDONANŢA nr. 49 din 18 august 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 29 noiembrie 2005; ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006; LEGEA nr. 64 din 22 martie 2006; LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 septembrie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Naţională de Control" şi "Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului,în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează: a) Cancelaria Primului-Ministru; b) Secretariatul General al Guvernului; c) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică; d) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică; e) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, structură fără personalitate juridică; f) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul are calitatea de ordonator terţiar de credite; g) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului─ministru, a caror functionare se stabileste prin hotărâre a Guvernului.------------Litera h) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. (2) Organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi g) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea miniştrilor de stat.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Cancelaria Primului-Ministru preia: a) patrimoniul şi personalul aferente Corpului de Control al Guvernului, care se desfiinţează;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004. b) Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică; c) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;--------------Litera d) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de lit. c) a art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. e) Oficiul pentru gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul Secretariatului General al Guvernului; f) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatică (PAL) - UMP-PAL, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice; g) Biroul relaţii cu publicul din cadrul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale; h) corpul de consilieri ai primului-ministru, compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes naţional cuprinse în Programul de guvernare, aparatul tehnic al corpului de consilieri, cabinetul primului-ministru, cancelaria primului-ministru, compartimentul documente secrete şi compartimentul care asigură protocolul primului-ministru din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru. (2) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar face parte din structura Cancelariei Primului-Ministru. (3) Atribuţiile principale ale aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar constau în:----------------Litera a) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005.----------------Litera b) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005.----------------Litera c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005.----------------Litera d) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005.----------------Litera e) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005. f) asigurarea adoptarii pozitiilor României în negocierile obiectivelor de importanţa strategica ce privesc problematica europeana şi implica o decizie a primului─ministru sau a Guvernului;------------Litera f) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. g) verificarea şi susţinerea aplicarii masurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidata a pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana;------------Litera g) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. h) controlul modului de implementare a programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, inclusiv de la Uniunea Europeană, în condiţiile legii;------------Litera h) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.------------Litera i) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. j) formularea de propuneri în vederea eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor atrase de România, atât rambursabile, cât şi nerambursabile, inclusiv a celor de preaderare;------------Litera j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.------------Litera k) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.------------Litera l) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. m) monitorizarea indeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local.------------Litera m) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.----------------Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 16 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005. (5) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru asigură gestionarea şi întreţinerea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor instituţii şi structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, reactualizând permanent evidenţa echipamentelor, a software-ului şi a serviciilor din sistemul informatic. (6) În structura Cancelariei Primului-Ministru se organizează Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene care oferă asistenţă tehnică Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană. (7) Cancelaria Primului-Ministru asigură secretariatul tehnic al Comisiei anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS.--------------Alin. (8) al art. 2 a fost abrogat de lit. c) a art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. (9) În exercitarea atribuţiilor care îi revin şeful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (10) Personalul preluat de Cancelaria Primului-Ministru potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul profesional deţinut la data preluării.  +  Articolul 3 (1) Primul-ministru coordonează în mod direct: a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; c) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului, finanţat integral din venituri proprii; d) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; e) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; g) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului. h) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.---------------Litera h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. (2) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru: a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; b) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; c) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; d) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; f) Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru; g) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite; h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; i) Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; j) Agenţia Naţională pentru Sport, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; k) Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; l) Agenţia Nucleară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; m) Autoritatea Naţională pentru Tineret, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea activităţii din domeniul tineretului de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. n) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, care trece din subordinea Autorităţii de control a Guvernului în subordinea Guvernului; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveşte actele de gestiune.-------------Litera n) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea Naţională de Control" cu denumirea "Autoritatea de control a Guvernului". (3) Activităţile instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) şi (2), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea miniştrilor de stat, a miniştrilor sau miniştrilor delegaţi. (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a)-c), se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (5) Finanţarea organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (2) lit. h)-m), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (6) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (7) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea, prin absorbţie, cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în cadrul căreia se vor prelua drepturile, obligaţiile şi atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilite prin acte normative şi acorduri internaţionale.  +  Articolul 4 (1) Miniştrii de stat sunt ajutaţi în activitatea lor de câte un consilier de stat. (2) Consilierii de stat prevăzuţi la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în şi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea miniştrilor de stat.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului preia în structură compartimentul cu probleme speciale din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (3) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului coordonează: a) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; b) Comisia Naţională de Prognoză, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; c) Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. d) Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.-------------Litera d) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 21 octombrie 2004.(3^1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Fiecare vicepreşedinte răspunde de unul dintre următoarele domenii: a) activitatea de integrare europeană; b) coordonarea activităţii de statistică economică şi socială; c) coordonarea infrastructurii statistice.----------------Alin. (3^1) al art. 5 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 64 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006. (4) Finanţarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (3), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (5) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Naţionale de Mediu, instituţie publică aflată în subordinea Autorităţii de control a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea Naţională de Control" cu denumirea "Autoritatea de control a Guvernului". (3) Posturile şi funcţiile publice necesare înfiinţării Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se stabilesc pe bază de protocol între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, după completarea cadrului organizatoric al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform Hotărârii Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 7Se înfiinţează Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 7^1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se asigură de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării.------------Alin. (2) al art. 7^1 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 2 octombrie 2006.------------Alin. (3) al art. 7^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 12 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005. (4) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 25 octombrie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA nr. 2 din 13 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 18 ianuarie 2005, termenul prevăzut de art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2005.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îşi realizează atribuţiile în domeniul turismului prin Autoritatea Naţională pentru Turism, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Turism este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Postul de vicepreşedinte se asigură prin suplimentarea schemei de personal a Autorităţii Naţionale pentru Turism.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. XII din Secţiunea a 10-a din Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (3) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii şi cultelor şi este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 25 din 7 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 8 martie 2005.  +  Articolul 10Ca urmare a desemnării Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune, personalul şi posturile preluate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrării Europene îşi păstrează funcţiile publice specifice şi salarizarea aferentă acestora, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.  +  Articolul 11Evaluarea coşului minim de consum se realizează sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 12 (1) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice implicate. (2) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua, pe bază de protocol, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.  +  Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire. (2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 12. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului, şi, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004, şi, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Personalul instituţiilor care se reorganizează sau îşi schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituţiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare. (6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 97 de posturi, peste cele preluate ca urmare a măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Finanţarea celor 97 de posturi prevăzute la alin. (1) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, prin suplimentarea în mod corespunzător a bugetelor Cancelariei Primului-Ministru şi Secretariatului General al Guvernului. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, miniştrii de stat coordonatori vor propune Guvernului măsuri de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz. Măsurile de reorganizare vor viza reducerea numărului de posturi şi a fondurilor aferente, astfel încât să se asigure cel puţin acoperirea suplimentărilor prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 15 (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de tineret, şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cazul celorlalte prevederi; b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. (2) În cuprinsul art. 3, art. 5 alin. (3) şi (4) şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, sintagma prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se înlocuieşte cu sintagma prin decizie a primului-ministru.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 16Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 17Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum şi subprefectul."---------------Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.2. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari" va avea următorul cuprins:«Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari»:┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Funcţii în cabinetul demnitarului ││crt.│ Demnitar ├──────┬──────┬───────┬──────┬──────┤│ │ │Direc-│Asis- │Consi- │Secre-│Curier││ │ │tor de│tent │lier │tar │per- ││ │ │cabi- │de ca-│per- │per- │sonal ││ │ │net │binet │sonal │sonal │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 1.│Prim-ministru │ 1 │ 3 │ 14 │ 3 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.│Ministru de stat │ 1 │ 3 │ 11 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 3.│Ministru, ministru delegat, │ │ │ │ │ ││ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ 1 │ 3 │ 8 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 4.│Secretar de stat şi asimilatul │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 ││ │acestuia din cadrul ministerelor, │ │ │ │ │ ││ │Cancelariei Primului-Ministru, │ │ │ │ │ ││ │Secretariatului General al Guvernului│ │ │ │ │ ││ │şi Departamentului pentru Relaţia │ │ │ │ │ ││ │cu Parlamentul │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 5.│Conducător de organ de specialitate │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 ││ │al administraţiei publice centrale, │ │ │ │ │ ││ │cu rang de secretar de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 6.│Prefect │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 7.│Subprefect │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    NOTĂ:    1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea înnumărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.    2. Dispoziţiile pct. 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005inclusiv.-------------Anexa 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 18Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi instituţiilor din domeniul apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, se stabilesc prin normative proprii."2. În tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele: "ministru" şi "miniştri" se înlocuiesc cu sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" şi, respectiv, "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri delegaţi".  +  Articolul 19 (1) Anexa nr. VII/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 1^1, cu următorul cuprins:────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia crt. Funcţia (lei)──────────────────────────────────────────────"1^1. Ministru de stat 41.999.000"*)────────────────────────────────────────────── (2) Indemnizaţiei stabilite pentru ministrul de stat conform alin. (1) i se aplică reglementările incidente cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005 s-a stabilit că, pentru funcţia de ministru de stat, începând cu data de 1 octombrie 2005, indemnizaţia va fi de 55.649.000 lei.Prin ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006 s-a stabilit că, pentru funcţia de ministru de stat, începând cu luna ianuarie 2006, indemnizaţia va fi de 5.565 lei, de la 1 februarie 2006 cuantumul acestei indemnizaţii va fi de 5.844 lei, iar începând cu data de 1 septembrie 2006 indemnizaţia va fi de 6.195 lei.  +  Articolul 20Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe banda magnetica şi se consemneaza în scris în stenograma sedintei, certificata de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului."--------------Alin. (4) al art. 25 din Legea nr. 90/2001 a fost modificat de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.  +  Articolul 21Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, astfel: a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judeţelor Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judeţelor Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea; c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile judeţelor Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judeţelor Gorj, Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare; g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov."2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Conducătorii birourilor regionale de implementare a Programului SAPARD se subordonează directorului general al Agenţiei SAPARD şi sunt asimilaţi cu funcţia de director, iar şefii de compartimente cu funcţia de şef serviciu."3. La articolul 2, alineatele (4) şi (5) se abrogă.4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Agenţia SAPARD va prelua de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 50 de posturi împreună cu personalul aferent. Personalul se va prelua fără examen sau concurs şi va beneficia de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul angajat în cadrul Agenţiei SAPARD."5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte trei autoturisme pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 litri/autovehicul."--------------Alin. (2) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia SAPARD va elabora manualele de proceduri şi instrucţiuni de lucru care se vor aplica după conferirea managementului asistenţei de către Comisia Europeană. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cât şi după aprobarea plăţii acestora, Agenţia SAPARD are dreptul să solicite informaţii de la ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale şi de la alte instituţii publice."-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind drepturile dobândite de personalul Agenţiei SAPARD potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003;  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 554/2001; b) art. 1, art. 2 şi art. 16 alin. (8) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare; c) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003. d) litera b) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare.--------------Litera d) a art. 23 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004. e) alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;--------------Litera e) a art. 23 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 49 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 26 august 2005.  +  Articolul 24Orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător sau se abrogă, după caz.  +  NOTA*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004 prevăd:"Art. II (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 40 de posturi. (2) Numărul maxim de posturi, finanţate potrivit legii, pentru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, se suplimentează cu 13 posturi. (3) Finanţarea cheltuielilor de personal aferente celor 13 posturi se face în limita fondurilor bugetului Secretariatului General al Guvernului, aprobat pentru anul 2005.--------------Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 25 din 7 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 8 martie 2005.Art. IIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anii 2004 şi 2005, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."Art. II din LEGEA nr. 25 din 7 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 8 martie 2005 dispune:"Art. II (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va încheia un protocol de predare-primire între Autoritatea Naţională de Control şi Ministerul Culturii şi Cultelor, care va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. (2) Bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se suplimentează cu sumele aprobate pentru anul 2005 pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin diminuarea bugetului Autorităţii Naţionale de Control. (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei legi."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 11._____________________