LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, liniuța a zecea a literei b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:– investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acțiuni la o societate comercială, persoană juridică română, care să realizeze și să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului de achiziție și integrarea în producție a respectivelor produse sau servicii, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale autorității contractante sau Agenției.2. La articolul I punctul 3, liniuța a șaptea a literei c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:– investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acțiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale Agenției.3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 8, litera b) a alineatului (1^1) va avea următorul cuprins:b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea obligației curente de compensare;4. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de cel mult 90 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordul de compensare.5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Contractantul înștiințează Agenția despre cazul de forță majoră în termen de 15 zile și va putea face dovada producerii evenimentului și a efectelor sale în termen de 30 de zile, ambele termene curgând de la apariția cazului de forță majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca și când culpa ar fi a sa.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 5 octombrie 2006.Nr. 381.----------