LEGE nr. 380 din 5 octombrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice."2. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:ş.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2006.Nr. 380.--------