HOTĂRÎRE Nr. 1095 din 30 decembrie 1995privind aprobarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 10 ianuarie 1996    În temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pe perioada 1996-2000, denumit în continuare Program naţional de cercetare-dezvoltare "ORIZONT 2000", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică asigura periodic evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor programelor, subprogramelor, temelor şi acţiunilor de cercetare-dezvoltare. (2) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei întocmeşte şi prezintă anual Consiliului Interministerial pentru Ştiinţa şi Tehnologie şi Guvernului Raportul cu privire la stadiul de realizare a Programului naţional de cercetare-dezvoltare "ORIZONT 2000".PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU PERIOADA 1996-2000 "ORIZONT 2000"A. DIRECŢII TEMATICE/PROGRAME/SUBPROGRAME/OBIECTIVEA 1. COMUNICAŢII@ COMUNICAŢII 20001.1. Compatibilizarea funcţională şi calitativă a Sistemului naţional de comunicaţii cu cele internaţionale:- adaptarea şi armonizarea cu normativele internaţionale în comunicaţii şi cu procedurile internaţionale de gestiune şi utilizare a spectrului de radiofrecventa;- elaborarea şi actualizarea "Planurilor tehnice fundamentale - CCITT", a specificatiilor tehnice, a procedurilor şi a metodologiilor de verificare, în concordanta cu:* evoluţia rapida a tehnologiilor şi echipamentelor de comunicaţii;* Directivele Uniunii Europene;- elaborarea specificatiilor tehnice şi functionale pentru noile servicii de comunicaţii şi adaptarea acestora la condiţiile de evoluţie a Sistemului naţional de comunicaţii;- integrarea Sistemului naţional de comunicaţii în proiecte regionale de comunicaţii;- interconectarea Sistemului naţional de comunicaţii cu reţele similare transeuropene.1.2. Creşterea interoperabilitatii serviciilor:1.2.1. Telecomunicaţii- digitalizarea reţelei de telecomunicaţii: reţele digitale integrate, reţele de acces, integrare servicii;- elaborarea de tehnici şi tehnologii noi de telecomunicaţii;- dezvoltarea comunicaţiilor spatiale, extinderea serviciilor de comunicaţii prin satelit şi introducerea comunicaţiilor mobile terestre paneuropene;- perfecţionarea gestiunii spectrului de radiofrecventa, protecţia radiocomunicatiilor şi corelarea în cadru internaţional;- introducerea şi extinderea managementului global al reţelelor/reţelei de telecomunicaţii;- dezvoltarea reţelei/reţelelor private de telecomunicaţii;- dezvoltarea telecomunicatiilor în zone cu densitate demografică redusă şi greu accesibile;- susţinerea producţiei interne de echipamente şi accesorii destinate dezvoltării şi modernizării reţelei naţionale şi a celor private de telecomunicaţii;- creşterea nivelului de calitate a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii;- tehnici şi tehnologii de prelucrare şi protecţie a informatiei.1.2.2. Comunicaţii poştale- modernizarea reţelei de comunicaţii poştale, creşterea flexibilitatii, fiabilitatii şi securităţii echipamentelor şi serviciilor;- introducerea metodelor moderne de recunoaştere, prelucrare şi îndrumare a trimiterilor poştale;- creşterea nivelului de calitate a echipamentelor şi instalaţiilor de comunicaţii poştale;- tehnici şi tehnologii de prelucrare şi de protecţie a informatiei, informatizarea serviciilor poştale.A 2. TEHNOLOGIA INFORMATIEI@ INFORMAŢIE 20002.1. Instrumente şi tehnologii informatice avansate:- prelucrarea, adaptarea şi implementarea de standarde, norme şi metodologii specifice:* compatibilitate legislativă şi calitativă;* interconectivitate, interoperabilitate şi dotare coerenta;- inginerie intensiva, tehnologii generice şi instrumente avansate pentru produse soft şi sisteme informatice:* prelucrari şi baze de date, cunoştinţe distribuite şi mecanisme de cooperare în prelucrare;* metode de reprezentare, animatie şi simulare;* ingineria cunoştinţelor, ingineria inversa;* tehnici de lingvistica computationala;* sisteme-cadru active de asistare a deciziilor;* tehnici multimediale interactive;* ergonomie cognitiva şi interfete generice centrate pe om.2.2. Reţele informationale naţionale:- tehnologii pentru calculatoare şi sisteme de calcul de înaltă performanta:* managementul inteligent al reţelelor;* securizarea şi autentificarea accesului;* integritatea datelor;* servicii de baza cu interfata grafica şi/sau multimedia;- dezvoltarea nucleului de coerenta informationala;- servicii teleinformatice de interes public central şi local pentru:* pregătirea şi gestionarea forţei de muncă;* ghiseul unic;* transporturi;* teleasistenţa şi telediagnoza;- servicii teleinformatice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a nivelului cultural:* teleinstruire, supraveghere sănătate;* biblioteci, muzee;- teleinformatica pentru activităţi intelectuale intensive:* cercetare ştiinţifică;* învăţământ superior;- tehnologii informatice pentru creşterea eficientei proceselor lucrative:* noi paradigme ale întreprinderii;* reproiectarea proceselor tehnologice;* modelarea şi simularea proceselor tehnologice;* adaptarea metodelor de lucru la cooperarea asistată de calculator;* componente de asistare informatizata a activităţii lucrative din medii diverse (bancar, comerţ, IMM, ferme agricole);- protecţia juridică a informatiei.A 3. COMPONENTE ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONAL-CULTURAL INTENSIVE@ SOCIETATE 20003.1. Sisteme suport pentru realizarea de componente ale Societăţii Informaţional-Cultural Intensive:- conectarea la sisteme de teledetectie internaţionale;- asistarea informatizata pentru cunoaşterea culturii naţionale şi europene;- tehnologia limbajului, domenii pilot de aplicabilitate;- asistarea informatizata a însuşirii limbajelor naturale şi artistice;- crearea şi gestiunea integrată a documentelor;- servicii informationale multilingve;- instrumente pentru traducere automată şi invatare de limbi străine;- instrumente de instruire în informatica orientata, a populaţiei active;- teleworking.A 4. TRANSPORTURI@ TRANSPORTURI 20004.1. Integrarea Sistemului naţional de transport în sistemele regionale, european şi internaţional:- armonizarea reglementărilor tehnice, tehnologice şi operationale cu reglementările internaţionale în domeniu;- interoperabilitatea subsistemelor de transport naţionale cu cele internaţionale, impactul aderării României la acorduri internaţionale;- introducerea transportului de mare viteza;- zone libere.4.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii din transporturi:- tehnici şi tehnologii specifice infrastructurii, construcţiilor şi instalaţiilor conexe;- conectarea la coridoarele de transport europene:* coridorul de transport Marea Neagra - Marea Nordului.4.3. Managementul activităţilor din transporturi:- evaluarea economică şi socială a subsistemelor şi a unităţilor de transport;- armonizarea capacităţilor sistemului, strategii şi prognoze;- optimizarea utilizării infrastructurii, a mijloacelor de transport, a resurselor materiale şi umane;- automatizarea şi informatizarea tehnicilor de conducere şi control al proceselor din transporturi;- sisteme şi metode de reducere a consumurilor materiale şi energetice în transporturi;- reducerea poluarii generate de activităţile din transporturi;- metode şi sisteme de testare şi de asigurare a calităţii produselor şi a serviciilor din transporturi;- creşterea gradului de confort.4.4. Dezvoltarea sistemelor logistice în transporturi:- crearea platformelor multimodale ca noduri ale reţelei de transport combinate;- integrarea transportului multimodal intern în structurile internaţionale;- sistemele de manipulare şi de depozitare în terminalele de transport multimodal;- promovarea şi dezvoltarea zonelor libere;- reţele de telecomunicaţii, transmisii de date şi sisteme informatice racordate la sistemele similare internaţionale;- telematica în transporturi.4.5. Securitatea în transporturi, siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei:- sisteme, metode şi tehnologii pentru creşterea securităţii transporturilor, a siguranţei circulaţiei şi a navigaţiei;- sisteme de diagnoza în transporturi;- sisteme pentru control trafic;- ergonomie în transporturi.A 5. AGRICULTURA, SILVICULTURA, ALIMENTAŢIE@ AGRICULTURA 20005.1. Protecţia, conservarea, managementul resurselor naturale (clima, apa şi sol), corespunzătoare cerinţelor agriculturii durabile:- potenţialul agroecologic al resurselor de clima, sol şi apa;- tehnici, metode şi procedee de ameliorare, protecţie şi utilizare raţională a resurselor agroecologice (clima, sol şi apa) în contextul economiei de energie; protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.- prevenirea şi combaterea fenomenului de seceta.5.2. Ameliorarea plantelor de cultura, tehnici şi tehnologii performanţe şi competitive de cultivare a acestora:- ameliorarea continua a materialului biologic vegetal, adaptat condiţiilor naturale ale tarii noastre şi competitive pe plan internaţional;- tehnologii performanţe de cultivare a plantelor;- protecţia sănătăţii plantelor şi a produselor vegetale;- biodiversitatea şi conservarea resurselor genetice vegetale.5.3. Ameliorarea genetica, tehnici şi tehnologii performanţe, competitive şi specifice producţiei animale:- ameliorarea genetica şi managementul resurselor genetice animale;- biodiversitatea şi conservarea resurselor genetice animale;- tehnologii performanţe de creştere şi de exploatare a animalelor;- acvacultura, pescuit şi valorificarea biosurselor acvatice;- protecţia sănătăţii animalelor şi sănătatea publică veterinara.5.4. Procese, procedee şi tehnologii performanţe specifice pentru conservarea, industrializarea şi valorificarea resurselor alimentare; protecţia alimentului şi a alimentaţiei umane:- biotehnologii şi biotehnici specifice;- operaţiuni, procese, procedee şi tehnologii performanţe pentru creşterea gradului de valorificare a resurselor alimentare şi a calităţii produselor;- protecţia alimentara; alimentaţie şi nutriţie umană;- ambalaj, ambalare şi protecţia produselor alimentare.5.5. Conservarea, regenerarea şi dezvoltarea durabila a resurselor silvice, tehnologii şi management forestier:- conservarea şi ameliorarea biodiversitatii pădurilor, a potenţialului silvoproductiv şi de protecţie a mediului;- modernizarea tehnologiilor de regenerare, producţie şi valorificare a resurselor silvice;- restabilirea echilibrelor ecologice în structurile de padure afectate de stres climatic, chimic şi antropic;- dezvoltarea durabila a silviculturii şi a managementului forestier;5.6. Economia, managementul şi eficienta alternativelor de dezvoltare din agricultura, silvicultura, industrie alimentara şi mediul rural:- performanta economică şi managementul sistemelor integrate;- optimizarea economico-socială a obiectivelor multiple pentru utilizarea terenurilor, a securităţii alimentare şi protecţia mediului rural;- mecanismele economiei de piaţa în agricultura şi dezvoltarea economiei rurale;- evaluarea economică a resurselor agricole şi optiuni alternative în potentarea folosirii lor;- noi structuri agrare;- alternative ale dezvoltării durabile în mediul rural.5.7. Sisteme informatice, module, staţii, utilaje şi echipamente destinate funcţionarii ecologice şi economice a agrosistemelor:- sistem distribuit de baze de date pentru monitorizarea indicatorilor ecologici şi bioeconomici ai agriculturii şi cercetării ştiinţifice din agricultura la nivel zonal cu funcţiuni de agregare la sistem naţional;- realizarea de module, staţii-pilot, utilaje şi echipamente destinate funcţionarii ecologice şi economice a agrosistemelor.A 6. MEDIU ŞI TEHNOLOGII DE MEDIU@ MEDIU 20006.1. Mediul înconjurător, calitatea mediului şi schimbări globale:- schimbările de climat şi impactul asupra resurselor naturale;- procese de baza în sistemul climatic;- tehnologii specifice de observare şi investigare a factorilor de mediu;- dezvoltarea de modele climatice prin considerarea şi încorporarea în ele a cunoştinţelor din sistemul climatic;- înregistrarea factorilor naturali şi a celor antropici în raport cu starea de sănătate a populaţiei;- protecţia juridică a mediului înconjurător.6.2. Tehnologii de mediu şi ingineria mediului:- instalaţii, tehnici şi metode de investigare a mediului, în raport şi cu patologia profesională evocata;- resurse de apa şi depoluarea apei;- noi resurse de apa şi păstrarea calităţii surselor de apa în condiţiile variabilitatii climatice;- monitorizarea mediului prin tehnici diferite, inclusiv spatiale;- protejarea şi reabilitarea mediului:* tehnici de protecţie şi reabilitarea mediului înconjurător;* tehnici de protecţie a mediului de muncă;- meteorologie.6.3. Cercetări polare:- modificările de clima şi impactul asupra omului;- mediul polar şi modificări de mediu;- studiul tipurilor de alimentaţie specifică şi influente asupra organismului.6.4. Protecţia stratului de ozon:- tehnologii şi echipamente pentru prevenirea, investigarea şi controlul modificărilor stratului de ozon.A 7. MULTIPOL TEHNOLOGIC REGIONAL@ "DUNARE - DELTA DUNĂRII - MAREA NEAGRA"7.1. Ecosistemul Marii Negre:- parteneriat în elaborarea de tehnologii pentru valorificarea zonala, protecţie în raport cu patologia profesională evocata.7.2. Mediul marin şi delta, tehnologii specifice:- cunoaşterea, monitorizarea şi managementul proceselor biogeochimice şi a ecosistemelor caracteristice pentru Dunăre, Marea Neagra şi Delta Dunării;- biodiversitatea în ecosistemele caracteristice pentru Dunăre, Delta Dunării şi Marea Neagra, conservarea acestora;- restaurarea habitatelor, fluvial, deltaic şi marin.7.3. Sistem de comunicaţii între ţările limitrofe:- dezvoltarea transporturilor regionale în zona Marii Negre;- dezvoltarea şi adaptarea sistemelor naţionale la cerinţele parteneriale;- echipamente, accesorii specifice, adaptarea standardelor naţionale la specificul parteneriatului.7.4. Sistem informatic pentru cooperare regionala:- asigurarea compatibilitatii suport hard şi soft specific.7.5. Managementul cooperării zonale pentru:- prevenire, protecţie şi reabilitare în situaţii cu risc ridicat.7.6. Conservarea şi protejarea specificului zonal:- tehnici de conservare şi de protejare a culturii materiale specifice;- cunoaşterea şi valorificarea specificului local.A 8. PREVENIRE, PROTECŢIE, REABILITARE ÎN SITUAŢII DE PERICOL CU RISC RIDICAT@ HAZARD8.1. Cunoaşterea, evaluarea şi prevenirea situaţiilor de risc natural sau creat:- identificarea, investigarea şi evaluarea condiţiilor de risc:* expunere şi vulnerabilitate a elementelor la risc;* sisteme expert pentru analiza structurată;* tehnici de identificare şi de evaluare probabilistica a riscului;* baze de date de cunoaştere şi caracterizare;- evaluarea şi reducerea riscului creat, scenarii şi analize de risc;- acţiuni potenţial generatoare de dezastru, determinarea caracteristicilor de risc:* monitorizarea surselor generatoare de risc, naturale sau create;* modelarea, simularea şi predictia situaţiilor;- identificarea situaţiilor şi a elementelor expuse:* caracteristici şi parametri specifici ai comportării în caz de dezastru;* baze de date specifice.8.2. Metode şi tehnici de punere în siguranţa:- activităţi de prevenire, limitare şi reducere a riscului;- echipamente specifice;- metode de evaluare a capacităţilor de reactie în situaţii de risc;- asistenţa în caz de dezastre:* identificare şi comunicare;* dezafectare, evacuare şi protecţie;* control şi transport;* asistenţa medicală;- tehnici de protejare şi de reabilitare a zonelor afectate şi a oamenilor.8.3. Măsuri educaţionale şi de protecţie:- instruirea populaţiei:* acţiuni incluse în sistemul educaţional;* acţiuni prin mass-media;* documente şi materiale specifice;- organizarea evacuarii populaţiei, protecţie, asigurare alimentaţie şi îngrijire medicală;- protejarea şi reabilitarea zonelor afectate.A 9. ENERGIE@ ENERGIE 20009.1. Folosirea raţională a surselor energetice:- reabilitarea şi retehnologizarea centralelor pentru reducerea costurilor, ameliorarea randamentelor şi creşterea calităţii serviciilor:- tehnologii "curate" pentru producerea energiei:* sisteme "curate" de ardere;* sisteme de depozitare a resurselor şi a reziduurilor de ardere;* tehnologii de prevenire şi de reducere a poluarii termice şi electromagnetice;- tehnologii moderne de mentenanţă pentru echipamente şi instalaţii din sectorul energetic;- reducerea consumurilor de energie şi creşterea eficientei în lantul: extracţie combustibil, producere, distribuţie şi exploatare;- conservarea energiei în procesul de producţie, transport, distribuţie şi utilizare;- recuperarea resurselor de energie reziduala;- modele de analiza şi decizie pentru modificările structurale, tehnologice şi de gestiune a economiei de energie;- alinierea Sistemului energetic naţional la standardele tehnice şi tehnologice internaţionale;- legislaţie în domeniul energiei;- sisteme de automatizare şi de protecţie avansate;- sisteme informatice avansate, specifice domeniului energetic.9.2. Surse de energie regenerabile:- energie regenerabila (uzine de prelucrare a biogazului şi a biomasei); energie geotermala; energie solara; acoperisuri solare, baterii de celule solare fotovoltaice; energie eoliana; energia valurilor;- utilizarea hidrogenului ca sursa energetica;- conversia şi stocarea electrochimica a energiei;- integrarea noilor surse energetice în Sistemul energetic naţional, modele de analiza a resurselor de energie şi a optiunilor.9.3. Energia nucleara:- tehnici de producere a combustibilului nuclear;- tehnici de producere şi de retragere a apei grele - tritiu;- metode şi tehnici pentru perfecţionarea exploatării şi a mentenantei centralelor nucleare în condiţii de securitate nucleara;- metode şi tehnici de evaluare a riscurilor de accidente nucleare;- tehnici şi metode de securitate nucleara;- managementul deşeurilor radioactive;- radioprotectie, decontaminare şi gestiunea deşeurilor radioactive;- metode şi tehnici de conservare a minelor de uraniu;- tehnologii de protecţie în depozitele de deşeuri înalt active;- cercetări experimentale şi teoretice de neutronica;- îmbunătăţiri tehnologice de reactori CANDU;- măsuri de educaţie instituţională şi publică.A 10. RESURSE NATURALE@ RESURSE 200010.1. Metode moderne de exploatare a resurselor naturale:- reabilitarea şi retehnologizarea minelor, carierelor, sondelor şi uzinelor de preparare pentru reducerea costurilor, ameliorarea randamentelor şi creşterea calităţii produselor;- tehnici de analiza, modelare şi simulare a fenomenelor geologice şi geofizice;- studii privind geneza, acumularea şi protecţia substanţelor minerale utile şi a acviferelor subterane;- tehnologii "curate" pentru extractia, prepararea şi transportul carbunilor, hidrocarburilor şi minereurilor (metalifere, rare şi nemetalifere);- creşterea valorii energetice a produselor miniere;- tehnologii pentru investigarea şi exploatarea zăcămintelor;- noi explorari pentru hidrocarburi şi combustibili solizi;- explorarea şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi din platforma continentala a Marii Negre;- tehnologii de cunoaştere şi de prevenire a impactului ecologic al proceselor de extracţie, de preparare şi de exploatare a resurselor minerale şi a hidrocarburilor;- definirea evolutiva a condiţiilor de zacamint, a caracteristicilor fizico-mecanice ale rocilor, a sistemelor de exploatare, a metodelor de preparare şi a tehnologiilor de lucru;- noi produse miniere pentru utilizări diverse;- tehnici de valorificare a haldelor, a rambleelor şi a iazurilor de decantare din sistemul minier;- tehnici de protecţie şi reabilitare a mediului în zonele de exploatări miniere şi de hidrocarburi;- tehnici şi tehnologii de investigare şi de exploatare a resurselor de apa;- alinierea la standardele calitative, tehnice şi tehnologice europene.10.2. Suport tehnologic pentru restructurarea şi dezvoltarea sistemului de exploatare a resurselor naturale:- modernizarea sistemelor, utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor şi a componentelor pentru prospectarea, exploatarea, extractia şi prepararea substanţei minerale utile;- sisteme informatice avansate specifice activităţii miniere;- instrumente legislative şi manageriale pentru modificările structurale, tehnologice şi gestiune a resurselor minerale;- elaborarea strategiilor pe produse minerale în raport cu cerinţele de asociere a tarii la Uniunea Europeană;- dezvoltarea activităţilor alternative.10.3. Securitatea muncii:- tehnici şi tehnologii pentru creşterea securităţii muncii şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în minerit şi în uzinele de preparare.A 11. PRODUSE ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE@ PRODUSE ŞI TEHNOLOGII 200011.1. Tehnologii generice competitive:11.1.1. Strategii tehnologice, studii de restructurare şi modernizare a proceselor tehnologice11.1.2. Tehnici, tehnologii convenţionale şi neconventionale, echipamente şi materiale specifice în procese industriale:- elaborare, formare, turnare, prelucrare, sudare, tratamente, control specific, alte faze specifice;- pregătire, prelucrare, protecţie, transport interoperational, asamblare, alte faze specifice;- surse concentrate de energie, criogenie, presiuni înalte;- procedee neconventionale în procese de fabricaţie diverse;- tehnologii fuzzy;- tehnologii "la cerere" (taylor made technology).11.1.3. Tehnici şi tehnologii moderne de analiza, diagnostic industrial şi control11.1.4. Tehnologii noi, specifice, integrate în sistemele de producţie existente:- metalurgie, chimie, petrochimie, construcţii de maşini, electrotehnica, electronică, industria uşoară, lemn, celuloza, sticlă, hirtie, alte procedee specifice de fabricaţie, inclusiv cele din mica industrie;- tehnologii de economisire a energiei, tehnologii cu consum redus;- tehnologii de exploatare şi transport a masei lemnoase;- tehnologii specifice de prelucrare a materiilor prime în sectoarele industriei uşoare, celuloza şi hirtie;- integrarea tehnicii de calcul în fluxul: conceptie-pregătire de fabricaţie-producţie-desfacere;- service (CAD, CAM, CIMM, CIME).11.1.5. Sisteme de producţie flexibile:- perfecţionarea subansamblurilor, mecanismelor, accesoriilor, echipamentelor şi utilajelor;- aplicarea automatizarii avansate, mecatronicii şi microsistemelor;- dezvoltarea modelarii şi simulării în procese;- includerea aplicatiilor de inteligenta artificiala în procese.11.1.6. Tehnologii specifice de reconversie industriala11.1.7. Ecotehnologii:- reproiectarea proceselor de fabricaţie poluante şi elaborarea de soluţii pentru ecologizarea acestora;- echipamente şi tehnologii pentru identificarea şi prevenirea poluarii industriale;- sisteme multidetectie în timp real şi metodologii de investigare, analiza şi control adecvate.11.2. Produse industriale noi competitive:11.2.1. Strategii de produs, studii de cercetare prospectiva şi prognoza11.2.2. Produse cu aport intensiv de cunoştinţe şi informaţii:11.2.2.1. Maşini, utilaje şi echipamente pentru susţinerea dezvoltării industriei, agriculturii şi a valorificării produselor agricole şi ale zootehniei:- maşini, utilaje şi echipamente pentru procese industriale;- maşini şi utilaje pentru lucrarea şi întreţinerea solului, semanat, întreţinere culturi şi recoltat;- utilaje şi echipamente specifice fluxului tehnologic, industriei alimentare, de valorificare a produselor agricole şi din zootehnie.11.2.2.2. Echipamente, generatoare de abur, turboagregate, hidroagregate destinate industriei energetice:- ameliorarea randamentelor de producere a energiei;- modernizarea centralelor electrice.11.2.2.3. Utilaje şi echipamente destinate exploatării resurselor naturale:- sectorul minier;- foraj şi exploatare sonde de ţiţei şi gaze.11.2.2.4. Mijloace de transport rutier, feroviar şi naval:- mijloace de transport urban:* Metrou 2000;* autobuz interurban;* automobilul anului 2000;* autovehicule specializate;- mijloace pentru transportul urban cu actionare electrica;- autovehicule rutiere de transport mărfuri şi pasageri;- utilaje şi echipamente multifunctionale pentru construcţia, întreţinerea şi repararea drumurilor;- vehicule pentru transportul feroviar de mare performanta:* locomotive, vagoane şi trenuri automotoare (rame Diesel şi electrice de medie şi mare viteza);* vagoane de marfa specializate pe tipuri de mărfuri;- mijloace de transport naval, maritim şi fluvial, inclusiv nave tehnice şi specializate, echipamente specifice;- sisteme, instalaţii şi echipamente (fixe şi flotabile) pentru explorarea şi exploatarea resurselor marine şi oceanice.11.2.2.5. Produse noi ale industriei metalurgice, chimice, a construcţiilor de maşini, electrotehnicii, industriei uşoare, a lemnului, sticlei, celulozei, hirtiei, suport de asigurare a calităţii proceselor şi produselor industriale11.2.2.6. Bunuri de larg consum, articole casnice, produse, scule şi dispozitive pentru uz gospodăresc11.2.3. Utilaje, instalaţii, echipamente, accesorii destinate dotării moderne a proceselor industriale11.2.4. Componente de uz general industrial:- soluţii constructive noi;- optimizarea consumurilor materiale şi energetice pentru:* motoare, transformatoare, compresoare, aparataj electric, pompe, armături, rulmenti, alte componente.11.2.5. Produse informatice specifice tehnologiilor industriale11.2.6. Optoelectronica11.3. Microtehnologii:- proiectarea, simularea, fabricatia şi testarea microstructurilor şi a microsistemelor, inclusiv a circuitelor integrate specifice;- componente complexe, multifunctionale pentru prelucrarea informatiei şi conversia energiei, inclusiv componente electronice de putere;- noi materiale şi procese pentru tehnici de microfabricatie (microelectronica, micromecanica, microoptica etc.);- structurarea la scara atomica şi moleculara; nanostructuri şi nanotehnologii; caracterizare microfizica;- tehnici avansate de montaj, interconectare şi integrare a componentelor şi subsistemelor;- noi arhitecturi de microsistem bazate pe tehnici inteligente/soft-computing (reţele neurale, fuzzy, fuzzy-neural, algoritmi genetici);- matrice de senzori, microsenzori şi senzori inteligenti cu aplicaţii în:* industrie, transporturi, agricultura, mediu, biologie şi medicina.11.4. Tehnologii pentru recuperarea-reciclarea materiilor prime şi a produselor la sfârşitul ciclului lor de viaţa:- monitorizarea tehnologiilor de reciclare şi recuperare a materialelor;- tehnologii de separare a materialelor pentru refolosirea şi reciclarea lor;- tehnologii şi proceduri de reciclare pentru extragerea materialelor utile din produse sau din reziduurile procedeelor existente:* convertirea reziduurilor existente în produse intermediare utile;- tehnologii de transformare a materialelor regenerate în produse intermediare sau finale;- metode de asigurare a calităţii pentru aplicarea la "tehnologiile sfirsitului de viaţa";- tehnologii de recuperare şi de refolosire a componentelor din produse complexe;- procedee de manipulare şi/sau depozitare şi/sau distrugere a deşeurilor;- soluţii pentru eliminarea şi distrugerea deşeurilor industriale periculoase;- soluţii pentru eficientizarea costurilor în folosirea materialelor naturale limitate ca sursa şi a biomaterialelor derivate din produse agricole:* sporirea capabilităţii de reciclare a produsului prin cunoaşterea efectelor reciclarii asupra caracteristicilor materialelor;* îndepărtarea substanţelor dăunătoare;- modelarea, simularea comportamentului fluxurilor de deşeuri industriale şi a interactiunilor diferitelor componente ale deşeurilor pentru eficienta procesului de reciclare-recuperare.11.5. Alinierea produselor şi tehnologiilor la nivelul standardelor şi directivelor europene:- alinierea produselor, tehnologiilor la cerinţele normelor şi standardelor internaţionale;- includerea principiului calităţii totale, realizarea sistemelor de asigurare a calităţii la nivelul standardelor internaţionale (ISO 9000), în procese de fabricaţie din industrie;- extinderea aplicării şi elaborării de proceduri de certificare a produselor prin laboratoare acreditate.A 12. STANDARDE, MĂSURA ŞI TESTARE@ PERFORMANTA 200012.1. Metode şi tehnici de măsurare pentru calitatea produselor şi a vieţii:- metode de modelare şi simulare;- caracterizare şi monitorizare produse şi materiale (static, dinamic, în condiţii specifice);- metode de verificare a produselor destinate:* consumului populaţiei;* utilizării în condiţii casnice;* protecţiei în mediul de muncă;- metode, aparatura, echipamente şi materiale de referinţa pentru controlul mediului;- metode şi tehnici de protecţie a operelor de cultura şi arta;- standarde specifice de măsura şi control;- cerinţe, metode şi tehnici de măsura, sisteme, echipamente şi aparate utilizate în medii cu risc ridicat;- aspecte juridice în elaborarea şi aplicarea standardelor de măsura şi a rezultatelor măsurătorilor.12.2. Dezvoltarea Sistemului de Standarde, Măsura şi Testare:- mentenanta şi dezvoltarea sistemelor metrologice;- metode şi instalaţii pentru determinarea caracteristicilor metrologice;- traductori şi senzori de măsura;- echipamente şi sisteme convenţionale şi neconventionale de măsura;- etaloane pentru diverse tipuri de marimi şi metode de caracterizare şi comportare în timp a acestora;- standarde şi norme de metrologie legală;- acreditare laboratoare şi organisme de certificare;- certificare produse şi servicii;- managementul calităţii totale;- legislaţie.A 13. MATERIALE NOI@ MATERIALE 200013.1. Materiale noi:- crearea de materiale noi pentru aplicaţii în industrie şi economie:* materiale supraconductoare;* materiale ceramice şi ceramica tehnica structurală şi funcţională;* materiale metalo-ceramice;* materiale metalice superplastice;* nanomateriale şi nanotehnologii;* pulberi metalice;* magneti şi materiale magnetice;* compozite;* produse carbografice cu structura dirijata;* materiale cu memoria formei;* amorfe;* materiale feroase şi neferoase cu caracteristici noi;* materiale ultrapure; reactivi;* catalizatori;* materiale membranare şi membrane;* materiale plastice, elastomeri, monomeri şi auxiliari;* materiale colorante, intermediari specifici;* biomateriale;* lacuri şi vopsele;* sticlă;- noi materiale pentru fibre şi fire artificiale, cu destinaţii diferite în industrie şi economie;- procese neconventionale de sinteza a materialelor noi;- procese tehnologice pentru elaborarea de noi materiale şi companduri intermediate chimic, destinate aplicatiilor diverse;- procedee de integrare a materialelor în structura unor noi produse pentru obţinerea de performanţe ridicate;- noi materiale biocompatibile şi aplicaţii medicale.A 14. BIOTEHNOLOGII@ BIOTEHNOLOGIE 200014.1. Procese biochimice, biofizice, biologice, substanţe şi preparate enzimatice în biotehnologii:- obţinerea unor preparate enzimatice de înaltă puritate cu utilizări în medicina şi farmacie;- identificarea, extractia şi purificarea unor substanţe biologice active din diverse materii prime;- tehnici membranare de separare, purificare şi concentrare;- bioreactoare membranare.14.2. Microbiologie în biotehnologii:- bănci (colecţii) de microorganisme de interes bioindustrial şi caracterizarea lor biologica şi genetica;- selectarea de culturi microbiene cu utilizări în tehnologii de extractia petrolului, carbunelui şi în recuperarea metalelor rare şi radioactive.14.3. Tehnici de genetica în biotehnologii:- selecţia de plante transgenice - analiza genomului şi aplicaţii;- obţinerea şi utilizarea de hibrizi intergenetici;- embriogeneza somatica şi producerea de seminţe artificiale;- obţinerea de genotipuri cu valoare biologica ridicată, prin inginerie genetica;- genetica moleculara în ameliorarea structurii genetice a populatiilor de animale şi plante;- fundamentarea biotehnologiilor de reproducţie artificiala privind fecundatia şi embriogeneza la animale de ferma şi peşti.14.4. Tehnici de imunologie în biotehnologii:- prepararea de anticorpi monoclonali şi aplicarea lor în oncologie;- prepararea de interleukina umană.14.5. Biologia vegetala, animala şi umană în biotehnologii:- utilizarea fecundatiei în vitro, în sfera reproductiei la animale (bovine, bubaline, ovine, caprine, porcine);- obţinerea în laborator a embrionilor de mamifere domestice;- realizarea unor preparate farmaceutice, medicamente, pe principii biologice active în terapeutică, prin biotehnologii;- banca de tesut ocular transplantabil;- tehnici de înmulţire, regenerare şi selecţie în vitro, la plante.14.6. Echipamente, senzori şi informatica în biotehnologii:- sisteme de sterilizare, biosinteza, prelucrare medii de cultura, purificare preparate;- senzori în biotehnologie;- sisteme de conducere cu calculatorul a proceselor biotehnologice;- bănci de date în domeniul biotehnologiei.14.7. Biotehnologii pentru producerea de alimente şi alimentaţie:- obţinerea de produse alimentare prin procedee biotehnologice;- selecţia de microorganisme pentru industria alimentara, obţinerea de noi microorganisme prin microgeneza, fuziune de protoplasti prin tehnica ADN recombinat;- biocatalizatori, coloranti, acizi organici, substanţe de gust şi aromatice.14.8. Biotehnologii în acvacultura şi în mediul înconjurător:- biotehnologii în acvacultura;- creşterea dirijata de organisme acvatice;- izolarea de substanţe active din flora şi fauna;- biotehnologii aplicative pentru mediul înconjurător.14.9. Biotehnologii în patologia animala:- aplicaţii biotehnologice în oncologia comparata;- biosenzori în patologia animala;- aplicaţii biotehnologice în studiul retrovirusurilor şi lentiretrovirusurilor la animale;- aplicarea metodelor biotehnologice în diagnosticul şi profilaxia bolilor parazitare la animale.14.10. Etica, securitate, impact social:- aliniere la standardele internaţionale;- protecţia cercetării şi a aplicării rezultatului în şi din biotehnologii.A 15. BIOMEDICINA ŞI SĂNĂTATE@ SĂNĂTATE 200015.1. Prevenirea şi controlul bolilor cu frecventa şi grad ridicat de periculozitate:- probleme de alimentaţie, nutriţie şi patologie;- calitatea mediului şi sănătatea; patologia profesională evocata;- aspecte de patologie clinica de mare prevalenta/incidenţa în rindul populaţiei:* hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, bronhopatia cronica obstructiva, patologia glandelor endocrine etc.;* afecţiuni cerebro-vasculare etc.;- stresul;- boli cronice degenerative:* insuficienta renala;* hepatopatologie;* reumatism;* afecţiuni nervoase şi psihice etc.;- maladiile infectioase, etiologii specifice, mecanisme patogenice de rezistenta la infectii şi de transmitere în mediu, precum şi vectori ai infectiei; diagnostic de laborator;- boli transmisibile cu potenţial de larga propagare, tuberculoza, infectii acute respiratorii, virale şi bacteriene, hepatite virale, boala diareica (holera).15.2. Imunologie- aspecte fundamentale celulare şi umorale privind:* modificări majore în imunitatea naturala;* mecanismele imunomodulatoare; procedee de obţinere a compusilor activi şi terapie adecvată;* imunologia şi biologia moleculara în:- histocompatibilitate şi transplantare;- boli autoimune şi imunodeficiente;- diagnostic, mecanisme patogene şi terapia bolilor alergice;- metode, tehnici, tehnologii şi echipamente specifice.15.3. SIDA- mecanisme moleculare de creştere şi extindere a maladiei;- tehnici şi instrumente de diagnosticare;- teste şi terapii selective.15.4. Cercetarea oncologica:- studii de epidemiologie şi prevenire;- mecanisme moleculare de creştere şi extindere a maladiei;- tehnici şi instrumente de diagnosticare;- teste şi terapii selective.15.5. "Deceniul Creierului"- patologia dezvoltării nevraxului;- leziuni cerebro-medulare; tumori;- aspecte de insuficienta cerebrala;- modificări de sensibilitate şi patologia durerii, efectul drogurilor.15.6. Tehnologii medicale "clasice"- noi metodologii neinvazive de investigare, precum şi asimilarea sau imaginarea unor procedee operatorii moderne;- medicina sportiva:* tehnici de pregătire şi valorificare a potenţialului biomotric al populaţiei ţinere;- echipamente de investigare, diagnostic şi tratament;- instrumentar, accesorii şi materiale medicale şi igienico-sanitare;- echipamente de investigare, diagnostic, tratament şi recuperare.15.7. Tehnici şi tehnologii neconventionale:- tehnologii şi biologia transplantului;- tehnici şi tehnologii de implantare;- metode, tehnici, accesorii, aparatura pentru reintegrarea persoanelor cu handicap;- echipamente şi tehnologii medicale specifice.15.8. Sănătate, factori de influentare şi impact social:- studii epidemiologice;- probleme de pediatrie şi puericultura;- aspecte de gerontologie, îmbătrânirea şi modalităţi endocrinometabolice;- model naţional de servicii preventive integrate, bazate pe factori de risc comuni bolilor cronice degenerative;- psihologia cognitiva, psihodiagnostic şi psihoterapie;- îmbătrânirea sistemelor senzoriale şi a proceselor cognitive;- aspecte clinice şi terapeutice de medicina fizica, balneoclimatologie;- recuperare medicală;- tehnici de pregătire competitionala în sportul de înaltă performanta;- echipamente de recuperare medicală, fizica şi balneoclimatologica;- impactul informaţional cu aspecte de medicina socială şi elemente de educaţie individuală;- psihologia muncii şi a creativitatii;- modele de finanţare pentru fundamentarea reformei sistemului de sănătate şi adecvarea sa la nevoile sanitare actuale şi de perspectiva.15.9. Farmacologie- cercetări farmacologice.A 16. URBANISM, CONSTRUCŢII, NOI MATERIALE DE CONSTRUCŢII@ CONSTRUCŢII 200016.1. Amenajarea teritoriului la nivel naţional:- modele de dezvoltare urbana alternative;- dezvoltarea reţelei de localităţi cu identificarea unor centre competitive pe plan european;- arhitecturi moderne, creşterea calităţii aşezărilor umane;- protecţia zonelor construite şi naturale - suport al dezvoltării şi integrării în patrimoniul cultural european;- reabilitarea zonala, zone rurale defavorizate, reconstructia ecologica, conversia zonelor industriale.16.2. Dezvoltarea durabila a aşezărilor umane:- restructurarea şi modernizarea oraşelor, integrarea în politicile de locuire europene;- management strategic şi operational în domeniul urbanismului;- conservarea şi gestiunea teritoriului;- oraşul secolului XXI;- satul românesc al secolului XXI.16.3. Arhitectura fondului construit:- habitat 2000, arhitecturi moderne şi tradiţie în oraşele şi satele româneşti;- gestiunea moderna a aşezărilor locuite, infrastructuri, cadastru imobiliar şi edilitar;- protecţia şi dezvoltarea specificului zonal: turistic, balnear, istoric, cultural, natural;- tehnici şi tehnologii de valorificare şi păstrare a specificului local şi a patrimoniului cultural, istoric şi natural.16.4. Siguranţa, functionalitatea şi confortul construcţiilor:- soluţii noi de proiectare şi tehnologii moderne pentru execuţia construcţiilor:* în domeniul geotehnicii şi al fundaţiilor;* de structuri şi de materiale pentru construcţii;* instalaţii şi echipamente specifice;- diagnoza şi evaluarea soluţiilor de construcţii şi instalaţii:* punerea în siguranţa a fondului construit existent;- rezistenta, durabilitatea şi protecţia elementelor de construcţii şi ale construcţiilor;- protecţia antiseismica şi intervenţia asupra structurilor de construcţii:* verificări de soluţii pe platforme seismice;- gestiunea energetica globală, creşterea randamentelor energetice şi a gradului de confort pentru construcţii şi instalaţiile aferente;- asigurarea calităţii şi alinierea la standardele internaţionale în construcţii;- economia construcţiilor:* managementul în construcţii;* legislaţie.16.5. Tehnici şi tehnologii specifice execuţiei construcţiilor:- modernizarea procedeelor de execuţie;- tehnologii "curate";- instalaţii, echipamente, aparatura pentru execuţia şi verificarea calităţii construcţiilor;- sisteme integrate de maşini pentru mecanizarea complexa a execuţiei.16.6. Noi tehnologii şi materiale pentru construcţii:- valorificarea complexa a bazei de materii prime şi auxiliare;- tehnologii nepoluante pentru procesele tehnologice de obţinere a materialelor de construcţii;- noi materiale şi tehnologii performanţe pentru industria de construcţii;- modernizarea, reprofilarea şi rentabilizarea unor procese tehnologice;- modelarea, simularea şi proiectarea integrată a tehnologiilor, instalaţiilor şi utilajelor cu efect în reducerea şi optimizarea consumurilor materiale, energetice şi de manopera;- procese neconventionale şi utilaje specifice utilizate în industria materialelor de construcţii.A 17. ŞTIINŢE DE BAZA@ VIITOR 200017.1. Fizica:- fizica teoretică;- fizica nucleului şi particulelor elementare;- fizica stării condensate şi noi materiale;- fizica şi aplicatiile plasmei;- fizica laserelor, optoelectronica;- fizica atomica şi moleculara;- energia nucleara;- fizica în spaţiul cosmic;- instrumentatie şi metode nucleare;- fizica fasciculelor accelerate;- radiobiologie şi radioecologie;- separari şi marcari cu izotopi stabili;- magnetism şi materiale magnetice;- analiza numerică şi informatica în fizica;- instalaţii de interes naţional pentru cercetarea în fizica.17.2. Matematica:- metode moderne în logica matematica, analiza statistica, analiza funcţională, analiza numerică, teoria proceselor stohastice;- metode moderne în cercetarea operationala, teoria jocurilor, programarea matematica, optimizare, aproximare, control optimal, biomatematica.17.3 Biologie - genetica:- analiza genomului uman, animal, vegetal, fungic, bacterian şi viral, prin tehnici moleculare şi citogenetice;- modificarea genomului prin mutageneza experimentala şi manipulari de gene, cromozomi şi alte organe celulare;- studiul mecanismelor moleculare şi celulare ale dezvoltării organismelor vii;- studiul biodiversitatii şi genodiversitatii organismelor vegetale şi animale din ecosistemele României, prin tehnicile geneticii ecologiei, biochimiei, taxonomiei;- structura şi funcţionarea ecosistemelor naturale şi antropizate;- studii de etologie comparata şi de psihogenetica în sprijinul integrării sociale.17.4. Chimie:- chimie cuantica;- materiale şi substanţe noi, organice, anorganice şi macromoleculare:* sinteza, mecanisme, cinetica, caracterizare fizico-chimica şi biologica;- izolarea, caracterizarea structurală, fizico-chimica şi biologica a produselor naturale;- metode fizico-chimice de separare şi concentrare a produselor chimice;- distrugerea sau recuperarea chimica, ecologica, a materialelor toxice;- chimie bio-anorganica şi bio-organică;- modelarea şi simularea proceselor chimice, a proprietăţilor moleculare şi de material.17.5. Geologie şi geofizica:- tehnici şi tehnologii de analiza, modelare şi simulare a fenomenelor geomagnetice şi tectonice;- tectonofizica;- studiul geonomic al Sistemului Pământ;- investigarea structurii şi evoluţiei litosferei şi studiul câmpului geomagnetic pe teritoriul României;- tehnici şi tehnologii de evidenţiere a resurselor de apa;- metode geofizice pentru evidentierea condiţiilor de acumulare şi de valorificare a substanţelor minerale utile;- geofizica aplicată ca suport de investigare în diverse domenii;- tehnologii competitive de prospectare, evaluare şi recuperare a resurselor geologice de suprafaţa şi subterane;- elaborarea hartilor geo-tematice, al atlaselor şi monografiilor;- dezvoltarea şi conservarea patrimoniului geologic;- studii regionale şi geoecologice.A 18. AERONAUTICA ŞI SPAŢIU@ SPAŢIU 200018.1. Aeronautica:- metodologii şi concepte avansate în aerodinamica;- tehnici şi tehnologii de modernizare a aeronavelor;- metodologii şi concepte avansate în aerodinamica şi gazotermodinamica;- aparate de zbor telecomandate;- tehnologii competitive pentru aparate de zbor:* sisteme integrate de proiectare şi fabricaţie;* metode avansate de simulare, comanda şi control.18.2. Tehnologii de exploatare a spaţiului cosmic:- metode avansate de prelucrare şi interpretare a documentelor cosmofotogrammetrice de uz utilitar civil;- metodologii, instrumente şi aparate adaptabile echiparii rachetelor purtătoare şi obiectelor cosmice;- specificitati în etapele evoluţiei, în diferite medii şi în vid, a rachetelor şi aparatelor spatiale;- tehnici de telecomunicaţii şi teleinformatica spatiala;- teledetectie spatiala;- studii pluridisciplinare avansate în ştiinţele Universului;- integrarea tematica în programe internaţionale din domeniile geofizicii şi astrofizicii spatiale.18.3. Medicina şi biologie aerospatiale:- noi metode, medicamente şi tehnologii biomedicale şi farmaceutice;- tehnici şi procedee avansate de pregătire a specialiştilor posibili participanţi la programe extraatmosferice.A. 19. ŞTIINŢE UMANISTE, CERCETARE SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ ORIENTATA@ IMPACT 200019.1. Ştiinţe umaniste:- istorie;- lingvistica şi literatura:* dictionarul limbii române;* dictionarul etimologic al limbii române;* tezaur toponimic al României;* atlasul lingvistic român pe zone geografice;* atlas folcloric;- alte ştiinţe umaniste:* arta, istoria artei;* istoria ştiinţei şi tehnologiei;* muzicologia;- logica şi filozofia ştiinţei.19.2. Economia, managementul, politica şi istoria ştiinţei:- instrumente avansate de management strategic şi operational în domeniul C-D: metode şi proceduri de fundamentare şi de evaluare a politicilor, programelor şi proiectelor C-D:* stabilirea prioritatilor în domeniul C-D: metode şi proceduri de evaluare a tendinţelor şi prognozelor în domeniile ştiinţifice, tehnologice, economice;* definirea politicilor, programelor şi proiectelor C-D: metode şi proceduri de definire a strategiilor în domeniul C-D, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă urmărite prin programele C-D, metode şi mecanisme de analiza şi validare a impactului socioeconomic previzibil, asociat programelor şi proiectelor C-D;* evaluarea rezultatelor aplicării politicilor şi programelor C-D;- filozofia valorii şi culturii;- rolul ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea economică şi socială: abordari istorice, analize retrospective, influente, implicaţii, tendinte.19.3. Integrarea României în Europa:- geopolitica şi integrarea economică şi socială la nivel european şi mondial, globalizarea fenomenelor economice;- forme şi procedee de integrare economico-socială;- forme de participare la patrimoniul ştiinţific comunitar şi internaţional;- participarea la piaţa europeană:* analiza fenomenelor macro şi microeconomice de pe piaţa internationala;* analiza evoluţiei şi structurii pieţei de valori materiale şi spirituale: identificarea şi captarea segmentelor de piaţa;* diagnoza pieţei interne;* analiza evolutiilor schimburilor comerciale;- analiza posibilităţilor de integrare a României în fluxurile tehnologice internaţionale;- armonizarea legislaţiei române în raport cu prevederile legislaţiei comunitare.19.4. Structuri şi efecte sociale ale procesului de restructurare- comunităţi umane şi procese sociale;- cultura şi civilizatie; modele culturale şi culturi alternative;- forme şi metode de instruire şi de perfecţionare permanenta a personalului;- programe de formare şi reorientare profesională;- piaţa muncii: mijloace de orientare pe piaţa a forţei de muncă;- protecţia socială;- problematica socioumană în procesul de schimbare şi de modernizare în perioada de tranzitie;- legislaţie.19.5. Tineretul în procesul schimbării:- condiţia de viaţa a tineretului; familia tinara;- participare economică, civilă şi politica;- perceptia tineretului, stil de viaţa şi valori specifice;- potenţialul creativ;- profilarea personalităţii adolescentului, programe de pregătire specifice;- mobilitatea tineretului;- prioritati legislative privind tineretul.19.6. Cercetarea socială şi economică de interes general:- economie generală;- studii sociale;- vârsta a 3-a şi a 4-a;- strategii naţionale şi modele de dezvoltare socioeconomica;- probleme ale reformei;- întreprinderea secolului XXI;- drept constituţional, penal, internaţional, comunitar, spatial, al proprietăţii, comercial, administrativ;- studii de protecţie juridică.A. 20. DEZVOLTARE ZONALA@ ECHILIBRU20.1. Reabilitarea zonala:- tehnologii generice, module de independenta energetica pentru localităţi izolate;- transfer de tehnologie adaptat specificului economic zonal;- valorificarea potenţialului inovativ zonal şi stimularea mediului creativ;- patrimoniu cultural, etnografic şi folcloric;- valorificarea prin protecţie, conservare şi creaţie a specificitatii zonale.20.2. Monitorizarea dezvoltării satului românesc:- administraţia zonala informatizata;- economic;- cultural şi social.20.3. Dezvoltarea zonelor balneoclimaterice20.4. Dezvoltarea zonei montaneA. 21. APĂRAREA NAŢIONALA@ APĂRARE 2000Programele/subprogramele/obiectivele cuprinse în Direcţia tematica "Apărarea Naţionala" sunt comunicate, potrivit art. 107 din Constituţia României, numai instituţiilor/persoanelor abilitate.B. ACŢIUNI (SUPORT)B.1. DOTARE@ LABORATOR 2000B. 1.1. Instrumente, mijloace şi echipamente specifice cercetării ştiinţificeB. 1.2. Crearea reţelelor de laboratoare colaborative:- legislaţie;- organizare;- dotare;- atestare (acreditare);- valorificare prin extinderea activităţilor din laboratoare.B. 1.3. Integrarea cu "marile laboratoare europene sau regionale":- legislaţie;- organizare;- dotare.B. 1.4. Integrarea laboratoarelor în programul de instruire-învăţământB. 2. INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC@ INOVARE 2000B. 2.1. Inovare în economie (lucrări susţinute în regim de cofinantare):- proiecte C-D şi de transfer tehnologic ale întreprinderilor;- activităţi suport pentru transfer tehnologic:* consultanţa şi asistenţa pentru dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor;* identificarea şi evaluarea tehnologiilor adecvate (proiecte de retehnologizare);* exploatarea datelor şi informaţiilor tehnologice (proiecte de racordare la sistemele de informaţii tehnologice).B. 2.2. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor pentru transfer tehnologic:- reglementări legislative pentru proceduri de transfer al rezultatelor C-D:* drepturi de proprietate intelectuală asupra rezultatelor C-D;* drepturi de difuzare şi comercializare;- sisteme şi activităţi promotionale pentru transfer tehnologic:* sisteme operationale de prelucrare şi difuzare a informaţiilor ştiinţifice şi tehnologice, la nivel regional şi al agenţilor economici;* catalogul informatizat al rezultatelor C-D şi al tehnologiilor româneşti (registrul de rezultate/tehnologii transferabile, brevete);* registre de cereri/oferte C-D pe domenii/sectoare de activitate;- dezvoltarea activităţii C-D de firma; susţinerea compartimentelor C-D;- dezvoltarea infrastructurii instituţionale: centre de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inventica şi de implementare a inventiilor, centre de inovare şi de afaceri.B. 2.3. Informare şi documentare ştiinţifică şi tehnica B. 3. COOPERAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ INTERNATIONALA@ INTEGRARE 2000B. 3.1. Integrarea cercetării româneşti în programele de cercetare europene:- participarea cercetării ştiinţifice româneşti la programele de cercetare precompetitiva ale Uniunii Europene;- participarea cercetării ştiinţifice româneşti la proiecte de cercetare aplicativa şi dezvoltare tehnologică;- participarea cercetării româneşti la Programul NATO - a 3-a dimensiune;- participarea cercetării româneşti la Programul Moldova.B. 3.2. Integrarea cercetării româneşti la circuitul ştiinţific mondial:- obţinerea şi valorificarea calităţii de membru cu drepturi depline în organizaţii şi organisme mondiale şi europene de profil;- participarea la viaţa ştiinţifică interna şi internationala:* congrese, conferinţe, simpozioane;- afilierea şi participarea la tîrguri, expoziţii ştiinţifice şi licitaţii.B. 4. PREGĂTIREA ŞI MOBILITATEA PERSONALULUI@ CREATIV 2000B. 4.1. Standarde europene în pregătirea, perfecţionarea şi evaluarea personalului C-D:- programe de pregătire a managerilor pentru activităţi C-D, în ţara şi în străinătate;- programe de pregătire a evaluatorilor de personal şi instituţii C-D;- programe speciale de orientare, selecţionare şi formare a personalului C-D (cu periodicitate stabilă);- formarea tinerilor absolvenţi în cadrul programelor C-D;- susţinerea finalizarii programelor doctorale (în ţara şi în străinătate);- programe postdoctorale.B. 4.2. Formarea nucleelor şi reţelelor de competenţa în activitatea de cercetare:- susţinerea acţiunilor de cooperare şi a mobilitatii interne între institute de cercetare-dezvoltare, centre universitare, agenţi economici, care operează în acelaşi domeniu de interes:* schimburi şi cooptari temporare de cercetători/specialişti;* extinderea formelor avansate de pregătire (licenţe, doctorate) în mediul economic;- încurajarea şi susţinerea publicaţiilor de specialitate:* publicaţii româneşti (inclusiv cu participare străină);* traduceri de lucrări de referinţa;* publicare de lucrări româneşti în străinătate.B. 4.3. Mobilitatea personalului:- politici şi acţiuni privind mobilitatea pe plan intern şi extern a personalului C-D:* susţinerea programelor de formare, perfecţionare şi schimburi de cercetători şi specialişti;* participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.-------------------------