HOTĂRÂRE nr. 1.361 din 27 septembrie 2006privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Expunerea de motive, nota de fundamentare şi referatul de aprobare sunt instrumente de prezentare şi motivare, elaborate în vederea evaluării impactului proiectelor de acte normative asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat, precum şi în vederea asigurării coerenţei legislative.  +  Articolul 2 (1) Instrumentul de prezentare şi motivare, elaborat în conformitate cu structura prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, este obligatoriu atât pentru proiectele de lege propuse de Guvern, pentru proiectele de ordonanţă şi de ordonanţă de urgenţă, cât şi pentru proiectele de hotărâre a Guvernului ce au un impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare. (2) Pentru proiectele de hotărâre a Guvernului care nu au impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, instrumentele de prezentare şi motivare vor fi elaborate conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, fără să fie necesară respectarea obligatorie a structurii prevăzute în anexă.  +  Articolul 3În cazul proiectelor de hotărâre a Guvernului, prezentate la reuniunile pregătitoare şedinţei Guvernului, însoţite de instrumentul de prezentare şi motivare elaborat conform art. 2 alin. (2), orice reprezentant, la nivel de secretar de stat, secretar general sau asimilaţi acestora, al ministerelor şi al celorlalte autorităţi publice poate solicita refacerea instrumentului de prezentare şi motivare a proiectului, în conformitate cu structura prevăzută în anexă, în situaţia în care, în cadrul reuniunii, se constată că acesta are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare. Proiectul de act normativ se retransmite apoi către reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare reformulat conform anexei.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 27 septembrie 2006.Nr. 1.361.  +  Anexa
                               CONŢINUTUL
                  instrumentului de prezentare şi motivare
   
  Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
  Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
  1. Descrierea situaţiei actuale
  2. Schimbări preconizate
  3. Alte informaţii (**)
  Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
  1. Impactul macroeconomic
  2. Impactul asupra mediului de afaceri
  3. Impactul social
  4. Impactul asupra mediului (***)
  5. Alte informaţii
  Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
  - mii lei -
  Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
  1 2 3 4 5 6 7
  1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (îi) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări
  2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (îi) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (îi) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (îi) bunuri şi servicii
  3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale
  4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
  5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
  6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
  7. Alte informaţii
  Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
  1. Proiecte de acte normative suplimentare
  2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
  3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
  4. Evaluarea conformităţii:
  Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării Gradul de conformitate (se conformează/ nu se conformează) Comentarii
  5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
  6. Alte informaţii
  Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
  1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
  2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
  3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
  4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
  5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi
  6. Alte informaţii
  Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
  1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
  2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
  3. Alte informaţii
  Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
  1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
  2. Alte informaţii
      *) Dacă proiectul de act normativ nu se referă la un subiect indicat într-o
  anumită secţiune şi în prevederile prezentei hotărâri, atunci la secţiunea
  respectivă se va nota "Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect".
      **) Orice alte informaţii legate de conţinutul proiectului de act normativ,
  care nu sunt solicitate de prezenta hotărâre, dar care se doresc prezentate în
  instrumentul de prezentare şi motivare, pot fi incluse în rubrica
  "Alte informaţii" din cadrul fiecărei secţiuni.
      ***) În cazul proiectelor de acte normative care au ca scop adoptarea unor
  planuri şi programe, inclusiv a celor cofinanţate de Uniunea Europeană, sau a
  unor modificări ale acestora, este obligatoriu a se face referire la
  parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu prevăzute de Hotărârea
  Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
  evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
  Secţiunea 1 "Titlul proiectului de act normativ"Secţiunea a 2-a "Motivul emiterii actului normativ" va cuprinde:1. Descrierea situaţiei actuale: a) prezentarea domeniului cu indicarea problemelor de rezolvat prin intermediul proiectului de act normativ; pentru problemele legate de principalii indicatori macroeconomici şi socioeconomici se va face o descriere a mediului de afaceri; b) prezentarea actelor normative în vigoare şi a domeniilor insuficient reglementate sau nereglementate; c) concluzii ale studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice; d) pentru ordonanţele de urgenţă se vor prezenta distinct elementele obiective ale situaţiei extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, precum şi consecinţele neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgenţă; e) dacă instrumentul de prezentare şi motivare este anexat la actul normativ elaborat în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, secţiunea curentă trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23 din această lege; f) referiri la documentul de strategie relevant care stă la baza elaborării proiectului de act normativ.2. Schimbări preconizate: a) scurtă prezentare a scopului şi conţinutului proiectului de act normativ; b) rezolvarea completă sau parţială a problemelor identificate la secţiunea a 2-a pct. 1.3. Alte informaţiiSecţiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ" va cuprinde:1. Impactul macroeconomic: a) impact asupra volumului producţiei de bunuri şi servicii; b) impact asupra nivelului preţurilor; c) impact asupra volumului importurilor şi exporturilor; d) impact asupra ratei de ocupare a forţei de muncă şi asupra ratei şomajului; e) impact asupra mediului concurenţial.2. Impactul asupra mediului de afaceri: a) beneficii directe şi indirecte preconizate; b) simplificarea procedurilor administrative; c) cheltuieli directe şi indirecte ale operatorilor economici.3. Impactul social: a) grupuri-ţintă demografice şi sociale afectate; b) efecte directe sau indirecte, pe termen lung ori scurt; c) impact asupra nivelului veniturilor, modificări în mediul social şi de muncă; d) îmbunătăţiri, dezvoltare, eficienţă şi calitate a reţelei de servicii; e) impact preconizat pe perioadă scurtă şi lungă după adoptare.4. Impactul asupra mediului: a) impact asupra utilizării resurselor naturale; b) impact asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor; c) impact asupra calităţii mediului, detaliat pe fiecare dintre factorii de mediu.5. Alte informaţiiSecţiunea a 4-a "Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)" va cuprinde:1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta:(i) impozit pe profit;(îi) impozit pe venit; b) bugetele locale:(i) impozit pe profit; c) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) contribuţii de asigurări.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta:(i) cheltuieli de personal;(îi) bunuri şi servicii; b) bugetele locale:(i) cheltuieli de personal;(îi) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) cheltuieli de personal;(îi) bunuri şi servicii.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare7. Alte informaţiiPct. 1, 2 şi 3 ale secţiunii a 4-a se vor completa pentru toate bugetele componente ale bugetului general consolidat, astfel cum este acesta definit în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, acolo unde există influenţe.Secţiunea a 5-a "Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare" va cuprinde:1. Proiecte de acte normative suplimentare: a) acte normative care se modifică ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative care se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; c) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie: a) tipul, titlul, numărul şi data actului comunitar ale cărui cerinţe sunt implementate sau transpuse de proiectul de act normativ; b) obiectivele actului comunitar; c) gradul de conformitate al proiectului de act normativ cu actele comunitare din domeniul respectiv, precizându-se dacă prevederile acestor acte sunt transpuse în totalitate sau parţial; în situaţia transpunerii parţiale, se vor preciza motivul, termenul şi modalitatea de transpunere totală a actului comunitar; d) termenele limită pentru transpunerea sau implementarea actelor comunitare vizate - termenul limită pentru adoptarea proiectului de act normativ şi justificarea acestui termen.3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente (trimiteri la doctrina juridică) pot fi menţionate, cu indicarea interpretărilor Curţii, relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective.4. Evaluarea conformităţii cu legislaţia comunitară: a) acte normative şi alte documente comunitare; este nevoie să se indice numărul, data adoptării şi a publicării; b) gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează); c) eventuale comentarii.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: a) gradul de conformitate al proiectului de act normativ cu angajamentele ce decurg din actul normativ şi/sau documentul internaţional; b) dacă proiectul de act normativ respectă angajamentele, se va indica modul în care implementarea proiectului de act normativ va duce la îndeplinirea acestor angajamente; c) dacă proiectul de act normativ respectă parţial angajamentele, se va explica motivul şi se va preciza când şi în ce fel se va ajunge la o respectare deplină a angajamentelor.6. Alte informaţiiSecţiunea va fi completată pentru conformitate şi de ministerul integrator de capitol.Secţiunea a 6-a "Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ" va cuprinde:1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate: a) consultări ce au avut loc; b) numele experţilor consultaţi; c) amendamente propuse de organizaţiile consultate; d) amendamente incluse în proiectul de act normativ.Se vor preciza, pe scurt, recomandările primite de la organizaţiile consultate, indicându-se dacă aceste recomandări au fost luate în considerare şi dacă s-au adus amendamentele corespunzătoare proiectului de act normativ.2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente5. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie notate informaţii privind necesitatea avizării proiectului de act normativ de către următoarele instituţii: a) Consiliul Legislativ; b) Consiliul Suprem de Apărare a ţării ; c) Consiliul Economic şi Social; d) Consiliul Concurenţei; e) Curtea de Conturi.Este nevoie de informaţii detaliate numai în cazul în care au existat obiecţii semnificative ale instituţiilor menţionate, care nu au fost luate în considerare.6. Alte informaţiiSecţiunea a 7-a "Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ" va cuprinde:1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice3. Alte informaţiiSecţiunea a 8-a "Măsuri de implementare" va cuprinde:1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente: a) instituţii ce urmează a fi înfiinţate, reorganizate sau desfiinţate; b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind instituţiile existente (dacă acest lucru nu este posibil, se vor specifică motivele); c) sursa de finanţare a instituţiilor ce urmează a fi înfiinţate, precum şi dacă acestea pot fi finanţate pe baza unor servicii cu taxă; d) funcţii ale instituţiilor existente ce vor fi modificate sau extinse; e) funcţii ale autorităţilor administraţiei publice locale ce vor fi modificate sau extinse; f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi modificate sau extinse urmează a fi îndeplinite de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale ori de către structuri ale acestora; g) precizarea dacă punerea în aplicare a proiectului de act normativ poate avea loc după adoptare sau dacă mai este nevoie de o perioadă suplimentară şi de o perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare2. Alte informaţii.-------