CONVENŢIE din 24 aprilie 1963cu privire la relatiile consulare
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 28 ianuarie 1972    Statele părţi la prezenta Convenţie,Amintind ca, dintr-o epoca indepartata, între popoare s-au stabilit relatii consulare,Constiente de scopurile şi principiile Cartei Natiunilor Unite privind egalitatea suverana a statelor, menţinerea pacii şi a securitatii internationale şi dezvoltarea relatiilor amicale între natiuni,Tinind seama de faptul ca Conferinta Natiunilor Unite asupra relatiilor şi imunitatilor diplomatice a adoptat Convenţia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice care a fost deschisa pentru semnare la 18 aprilie 1961,Convinse ca o convenţie internationala asupra relatiilor, privilegiilor şi imunitatilor consulare va contribui, de asemenea, la favorizarea relatiilor de prietenie între tari, indiferent de diversitatea regimurilor lor constitutionale şi sociale,Convinse ca scopul acestor privilegii şi imunitati nu este de a avantaja pe indivizi, ci de a asigura indeplinirea eficace a functiilor lor de către posturile consulare în numele statelor lor respective,Afirmind ca regulile dreptului international cutumiar vor continua sa reglementeze problemele care n-au fost prevăzute în mod expres în dispozitiile prezentei Conventii,Au convenit asupra celor ce urmeaza:  +  Articolul 1Definitii1. În prezenta Convenţie, expresiile urmatoare se înţeleg asa cum se precizeaza mai jos: a) prin expresia "post consular" se înţelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agentie consulara; b) prin expresia "circumscriptie consulara" se înţelege teritoriul atribuit unui post consular pentru exercitarea functiilor consulare; c) prin expresia "sef de post consular" se înţelege persoana însărcinată sa actioneze în aceasta calitate; d) prin expresia "functionar consular" se înţelege orice persoană, inclusiv seful de post consular, însărcinată în aceasta calitate cu exercitarea functiilor consulare; e) prin expresia "angajat consular" se înţelege orice persoană angajata în serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular; f) prin expresia "membru al personalului de serviciu" se înţelege orice persoană afectată serviciului casnic al unui post consular; g) prin expresia "membrii postului consular" se înţelege funcţionarii consulari, angajatii consulari şi membrii personalului de serviciu; h) prin expresia "membrii personalului consular" se înţelege funcţionarii consulari, cu excepţia sefului postului consular, angajatii consulari şi membrii personalului de serviciu; i) prin expresia "membru al personalului particular" se înţelege o persoană folosita în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al postului consular; j) prin expresia "localuri consulare" se înţelege cladirile sau părţile de cladiri şi terenul aferent care, indiferent în a cui proprietate se afla, sînt folosite exclusiv pentru postul consular; k) expresia "arhive consulare" cuprinde toate hirtiile, documentele, corespondenta, cartile, filmele, benzile de magnetofon şi registrele postului consular, precum şi materialul de cifru, fisierele şi mobilierul destinate să le protejeze şi să le pastreze.2. Exista două categorii de functionari consulari: functionari consulari de cariera şi functionari consulari onorifici. Dispozitiile capitolului II al prezentei Conventii se aplică posturilor consulare conduse de functionari consulari de cariera; dispozitiile capitolului III se aplică posturilor consulare conduse de functionari consulari onorifici.3. Situaţia speciala a membrilor consulatului care sînt cetăţeni sau rezidenti permanenti ai statului de reşedinţa este reglementata de art. 71 al prezentei Conventii.  +  Capitolul I Relatiile consulare în general  +  Secţiunea I STABILIREA ŞI CONDUCEREA RELATIILOR CONSULARE  +  Articolul 2Stabilirea relatiilor consulare1. Stabilirea relatiilor consulare între state se face prin consimtamint reciproc.2. Consimtamintul dat pentru stabilirea de relatii diplomatice între doua state implica, dacă nu exista o indicatie contrara, consimtamintul pentru stabilirea de relatii consulare.3. Ruperea relatiilor diplomatice nu atrage după sine ipso facto ruperea relatiilor consulare.  +  Articolul 3Exercitarea functiilor consulareFunctiile consulare sînt exercitate de către posturile consulare. Ele sînt exercitate, de asemenea, de misiunile diplomatice, în conformitate cu prevederile prezentei Conventii.  +  Articolul 4Stabilirea unui post consular1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de reşedinţa decit cu consimtamintul acestui stat.2. Sediul postului consular, rangul şi circumscripţia sa sînt fixate de către statul trimitator şi supuse aprobării statului de reşedinţa.3. Statul trimitator nu poate aduce modificari ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscriptiei sale consulare decit cu consimtamintul statului de reşedinţa.4. Consimtamintul statului de reşedinţa se cere de asemenea dacă un consulat general sau un consulat vrea sa deschidă un viceconsulat sau o agentie consulara intr-o alta localitate decit aceea în care este stabilit el insusi.5. Consimtamintul expres şi prealabil al statului de reşedinţa se cere de asemenea pentru deschiderea unui birou, făcînd parte dintr-un consulat existent, în afara sediului acestuia.  +  Articolul 5Functii consulareFunctiile consulare constau în: a) a proteja în statul de reşedinţa interesele statului trimitator şi ale cetatenilor săi, persoane fizice sau juridice, în limitele admise de dreptul international; b) a favoriza dezvoltarea relatiilor comerciale, economice, culturale şi stiintifice între statul trimitator şi statul de reşedinţa şi a promova în orice alt mod relatii amicale între ele în cadrul dispoziţiilor prezentei Conventii; c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evolutia vietii comerciale, economice, culturale şi stiintifice a statului de reşedinţa, a face rapoarte în aceasta privinta către guvernul statului trimitator şi a da informaţii persoanelor interesate; d) a elibera pasapoarte şi documente de calatorie cetatenilor statului trimitator, precum şi vize şi alte documente corespunzătoare persoanelor care doresc sa mearga în statul trimitator; e) a acorda ajutor şi asistenţa cetatenilor, persoane fizice şi juridice, ai statului trimitator; f) a actiona în calitate de notar şi de ofiter de stare civila şi a exercita functii similare, ca şi unele functii de ordin administrativ, în măsura în care legile şi regulamentele statului de reşedinţa nu se opun la aceasta; g) a apara interesele cetatenilor statului trimitator, persoane fizice sau juridice, în succesiunile de pe teritoriul statului de reşedinţa, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţa; h) a apara, în limitele fixate de legile şi regulamentele statului de reşedinţa, interesele minorilor şi incapabililor, cetăţeni ai statului trimitator, mai ales atunci cînd este ceruta instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei; i) sub rezerva practicilor şi procedurilor în vigoare în statul de reşedinţa, a reprezenta pe cetatenii statului trimitator sau a lua măsuri în scopul asigurarii reprezentarii lor adecvate în faţa tribunalelor sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţa pentru a cere, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţa, adoptarea de măsuri provizorii în vederea apararii drepturilor şi intereselor acestor cetăţeni atunci cînd, datorita absentei lor sau din orice alta cauza, ei nu-şi pot apara în timp util drepturile şi interesele; j) a transmite acte judiciare şi extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii în conformitate cu acordurile internationale în vigoare sau, în lipsa unor asemenea acorduri, în orice mod compatibil cu legile şi regulamentele statului de reşedinţa; k) a exercita drepturile de control şi de inspecţie prevăzute de legile şi regulamentele statului trimitator asupra navelor maritime şi a navelor fluviale avînd naţionalitatea statului trimitator şi asupra aeronavelor înmatriculate în acest stat, ca şi asupra echipajelor lor; l) a acorda asistenţa navelor şi aeronavelor menţionate în alineatul k) din prezentul articol, precum şi echipajelor lor, a primi declaratiile asupra curselor acestor nave, a examina şi a viza documentele de bord şi, fără a prejudicia prerogativele autorităţilor statului de reşedinţa, a face anchete privind incidentele survenite în cursul calatoriei şi a reglementa, în măsura în care legile şi regulamentele statului trimitator autoriza aceasta, divergentele de orice natura între capitan, ofiteri şi marinari; m) a exercita orice alte functii încredinţate unui post consular de către statul trimitator, care nu sînt interzise de legile şi regulamentele statului de reşedinţa sau la care statul de reşedinţa nu se opune, sau care sînt menţionate în acordurile internationale în vigoare între statul trimitator şi statul de reşedinţa.  +  Articolul 6Exercitarea functiilor consulare în afara circumscriptiei consulareÎn împrejurări speciale, un functionar consular poate, cu consimtamintul statului de reşedinţa, să-şi exercite functiile în afara circumscriptiei sale consulare.ART.7Exercitarea functiilor consulare într-un stat tertStatul trimitator poate, după notificarea către statele interesate şi afară de cazul cînd unul dintre ele se opune în mod expres la aceasta, sa insarcineze un post consular stabilit într-un stat să-şi asume exercitarea de functii consulare într-un alt stat.  +  Articolul 8Exercitarea de functii consulare în numele unui stat tertDupă notificarea corespunzătoare către statul de reşedinţa şi afară de cazul cînd acesta se opune, un post consular al statului trimitator poate exercita functii consulare în statul de reşedinţa în numele unui stat tert.  +  Articolul 9Clasele sefilor de post consular1. Sefii de post consular se impart în patru clase, şi anume: a) consuli generali; b) consuli; c) viceconsuli; d) agenti consulari.2. Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaza cu nimic dreptul oricareia din Părţile Contractante de a fixa denumirea functionarilor consulari care nu sînt şefi de post consular.  +  Articolul 10Numirea şi admiterea sefilor de post consular1. Sefii de post consular sînt numiti de statul trimitator şi sînt admisi pentru exercitarea functiilor lor de către statul de reşedinţa.2. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei Conventii, modalitatile de numire şi de admitere a sefului de post consular sînt fixate respectiv prin legile, regulamentele şi uzantele statului trimitator şi ale statului de reşedinţa.  +  Articolul 11Patenta consulara sau notificarea numirii1. Seful de post consular primeste de la statul trimitator un document, sub forma de patenta sau un act similar, întocmit pentru fiecare numire, atestind calitatea sa şi indicind, ca regula generală, numele şi prenumele sau, categoria şi clasa sa, circumscripţia consulara şi sediul postului consular.2. Statul trimitator transmite patenta sau actul similar, pe cale diplomatica sau pe orice alta cale potrivita, guvernului statului pe teritoriul caruia seful de post consular trebuie să-şi exercite functiile.3. Dacă statul de reşedinţa este de acord, statul trimitator poate inlocui patenta sau actul similar printr-o notificare cuprinzind indicatiile prevăzute în paragraful 1 din prezentul articol.  +  Articolul 12Exequaturul1. Seful de post consular este admis să-şi exercite functiile printr-o autorizatie a statului de reşedinţa denumita "exequatur", oricare ar fi forma acestei autorizaţii.2. Statul care refuza sa elibereze un exequatur nu este obligat sa comunice statului trimitator motivele refuzului sau.3. Sub rezerva prevederilor articolelor 13 şi 15, seful de post consular nu poate intră în functie înainte de a fi primit exequaturul.  +  Articolul 13Admiterea provizorie a sefilor de post consularÎn timpul cit asteapta eliberarea exequaturului, seful de post consular poate fi admis în mod provizoriu sa exercite functiile sale. În acest caz, dispozitiile prezentei Conventii sînt aplicabile.  +  Articolul 14Notificarea către autorităţile circumscriptiei consulareDe îndată ce seful de post consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, să-şi exercite functiile, statul de reşedinţa este obligat sa informeze imediat autorităţile competente ale circumscriptiei consulare. El este de asemenea obligat sa vegheze ca să fie luate masurile necesare pentru ca seful de post consular să poată să se achite de oblibaţiile misiunii sale şi sa beneficieze de tratamentul prevăzut de dispozitiile prezentei Conventii.  +  Articolul 15Exercitarea cu titlu temporar a functiilor sefului de post consular1. Dacă seful de post consular este impiedicat să-şi exercite functiile sau dacă postul sau este vacant, un gerant interimar poate actiona cu titlu provizoriu ca sef de post consular.2. Numele şi prenumele gerantului interimar sînt notificate fie de către misiunea diplomatica a statului trimitator, fie, în lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat în statul de reşedinţa, de către seful de post consular, fie, în cazul cînd acesta este impiedicat sa o faca, de către autoritatea competentă a statului trimitator, Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţa sau autorităţii desemnate de acest minister. De regula, aceasta notificare trebuie să fie facuta în prealabil. Statul de reşedinţa poate condiţiona de consimtamintul sau admiterea ca gerant interimar a unei persoane care nu este nici agent diplomatic, nici functionar consular al statului trimitator în statul de reşedinţa.3. Autorităţile competente ale statului de reşedinţa trebuie să acorde asistenţa şi protecţie gerantului interimar. În timpul activităţii sale, dispozitiile prezentei Conventii îi sînt aplicabile în aceeasi măsura, ca şi sefului de post consular în cauza. Totusi, statul de reşedinţa nu este obligat sa acorde unui gerant interimar inlesnirile, privilegiile şi imunitatile de care seful de post consular se bucura numai în baza unor condiţii pe care gerantul interimar nu le indeplineste.4. Atunci cînd un membru al personalului diplomatic al reprezentantei diplomatice a statului trimitator în statul de reşedinţa este numit gerant interimar de către statul trimitator în condiţiile prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol, el continua să se bucure de privilegiile şi imunitatile diplomatice, dacă statul de reşedinţa nu se opune la aceasta.  +  Articolul 16Precaderea între sefii de post consular1. Ordinea de precadere a sefilor de post consular din fiecare clasa este determinata de data acordarii exequaturului.2. Totusi, în cazul în care seful de post consular, înainte de a obtine exequaturul, este admis cu titlu provizoriu sa exercite functiile sale, data acestei admiteri determina ordinea de precadere; aceasta ordine este mentinuta şi după acordarea exequaturului.3. Ordinea de precadere între doi sau mai mulţi şefi de post consular care au obţinut exequaturul sau admiterea provizorie la aceeasi data este determinata de data la care patenta lor sau actul similar a fost prezentat, sau la care notificarea prevăzută la paragraful 3 al art. 11 a fost facuta statului de reşedinţa.4. Gerantii interimari se situeaza ca ordine de precadere după toţi sefii de post consular. Între ei, ordinea de precadere este determinata de datele la care şi-au luat functiile de geranti interimari şi care au fost indicate în notificarile facute în conformitate cu paragraful 2 al art. 15.5. Funcţionarii consulari onorifici, şefi de post consular, se situeaza ca ordine de precadere în fiecare clasa după sefii de post consular de cariera, în ordinea şi după regulile stabilite în paragrafele precedente.6. Sefii de post consular au precadere asupra functionarilor consulari care nu au aceasta calitate.  +  Articolul 17Indeplinirea de acte diplomatice de către funcţionarii consulari1. Intr-un stat în care statul trimitator nu are misiune diplomatica şi nu este reprezentat prin misiunea diplomatica a unui stat tert, un functionar consular poate, cu consimtamintul statului de reşedinţa şi fără ca statutul sau consular să fie afectat prin aceasta, să fie insarcinat sa indeplineasca acte diplomatice. Indeplinirea acestor acte de către un functionar consular nu-i conferă nici un drept la privilegiile şi imunitatile diplomatice.2. Un functionar consular poate, după notificarea către statul de reşedinţa, să fie insarcinat sa reprezinte statul trimitator pe linga orice organizaţie interguvernamentala. Actionind în aceasta calitate, el are dreptul la toate privilegiile şi imunitatile acordate prin dreptul international cutumiar sau prin acorduri internationale unui reprezentant pe linga o organizaţie interguvernamentala; totusi, în ceea ce priveste orice functie consulara exercitata de el, nu are dreptul la o imunitate de jurisdictie mai larga decit aceea de care beneficiaza un functionar consular în baza prezentei Conventii.  +  Articolul 18Numirea aceleiasi persoane ca functionar consular de către doua sau mai multe stateDoua sau mai multe state pot, cu consimtamintul statului de reşedinţa, sa numeasca aceeasi persoana în calitate de functionar consular în acest stat.  +  Articolul 19Numirea membrilor personalului consular1. Sub rezerva dispoziţiilor articolelor 20, 22 şi 23, statul trimitator poate numi conform vointei sale pe membrii personalului consular.2. Statul trimitator notifica statului de reşedinţa numele şi prenumele, categoria şi clasa tuturor functionarilor consulari, altii decit seful de post consular, cu destul timp înainte pentru ca statul de reşedinţa să poată exercita, dacă doreste, drepturile pe care i le conferă paragraful 3 al art. 23.3. Statul trimitator poate, dacă legile şi regulamentele sale o cer, să solicite statului de reşedinţa sa acorde exequatur unui functionar consular care nu este sef de post consular.4. Statul de reşedinţa poate, dacă legile şi regulamentele sale o cer, sa acorde exequatur unui functionar consular care nu este sef de post consular.  +  Articolul 20Efectivul personalului consularÎn lipsa unui acord explicit asupra efectivului personalului postului consular, statul de reşedinţa poate cere ca acest efectiv să fie mentinut în limitele considerate de el ca fiind rationale şi normale, avînd în vedere circumstantele şi condiţiile din circumscripţia consulara şi nevoile postului consular în cauza.  +  Articolul 21Precaderea între funcţionarii consulari ai unui post consularOrdinea de precadere între funcţionarii consulari ai unui post consular şi orice schimbari care îi sînt aduse sînt notificate de misiunea diplomatica a statului trimitator sau, în lipsa unei asemenea misiuni în statul de reşedinţa, de către seful postului consular Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţa sau autorităţii desemnate de acest minister.  +  Articolul 22Naţionalitatea functionarilor consulari1. Funcţionarii consulari trebuie să aibă în principiu naţionalitatea statului trimitator.2. Funcţionarii consulari nu pot fi aleşi dintre cetatenii statului de reşedinţa decit cu consimtamintul expres al acestui stat care poate oricînd sa-l retraga.3. Statul de reşedinţa îşi poate rezerva acelasi drept în ceea ce priveste cetatenii unui stat tert care nu sînt totodata şi cetăţeni ai statului trimitator.  +  Articolul 23Persoana declarata non grata1. Statul de reşedinţa poate în orice moment sa informeze statul trimitator ca un functionar consular este persona non grata sau ca orice alt membru al personalului consular nu este acceptabil. În acest caz, statul trimitator va rechema persoana în cauza sau va pune capat functiilor sale în cadrul acestui post consular, după caz.2. Dacă statul trimitator refuza sa indeplineasca sau nu indeplineste într-un termen rezonabil oblibaţiile care îi revin conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul de reşedinţa poate, după caz, sa retraga exequaturul persoanei în cauza sau sa inceteze de a o considera ca membru al personalului consular.3. O persoana numita membru al unui post consular poate fi declarata inacceptabila înainte de a ajunge pe teritoriul statului de reşedinţa sau, dacă se găseşte deja acolo, înainte de a intră în functie la postul consular. Statul trimitator trebuie, în acest caz, sa retraga numirea.4. În cazurile menţionate la paragrafele 1 şi 3 din prezentul articol, statul de reşedinţa nu este obligat sa comunice statului trimitator motivele hotărîrii sale.  +  Articolul 24Notificarea către statul de reşedinţa a numirilor, sosirilor şi plecarilor1. Sînt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţa sau autorităţii desemnate de acest minister: a) numirea membrilor postului consular, sosirea lor după numire la postul consular, plecarea lor definitivă sau încetarea functiilor lor, precum şi orice alte schimbari referitoare la statutul lor care pot să se produca în cursul serviciului lor la postul consular; b) sosirea şi plecarea definitivă a unei persoane din familia unui membru al postului consular care locuieste împreună cu el şi, dacă este cazul, faptul ca o persoană devine sau inceteaza de a mai fi membru al familiei; c) sosirea şi plecarea definitivă a membrilor personalului particular şi, dacă este cazul, încetarea serviciului lor în aceasta calitate; d) angajarea şi concedierea persoanelor care îşi au reşedinţa în statul de reşedinţa ca membri ai postului consular sau ca membri ai personalului particular care au dreptul la privilegii şi imunitati.2. Cînd este posibil, sosirea şi plecarea definitivă trebuie de asemenea sa faca obiectul unei notificari prealabile.  +  Secţiunea A II-A INCETAREA FUNCTIILOR CONSULARE  +  Articolul 25Încetarea functiilor unui membru al unui post consularFunctiile unui membru al unui post consular inceteaza indeosebi prin: a) notificarea de către statul trimitator către statul de reşedinţa despre faptul ca functiile lui au incetat; b) retragerea exequaturului; c) notificarea statului de reşedinţa către statul trimitator despre faptul ca el a incetat sa mai considere persoana în cauza ca membru al personalului consular.  +  Articolul 26Plecarea de pe teritoriul statului de reşedinţaStatul de reşedinţa trebuie, chiar în caz de conflict armat sa acorde membrilor postului consular şi membrilor personalului particular, care nu sînt cetăţeni ai statului de reşedinţa, precum şi membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, indiferent de naţionalitatea lor, timpul şi inlesnirile necesare pentru a-şi pregati plecarea şi pentru a părăsi teritoriul acestui stat într-un termen cit mai scurt posibil după încetarea functiilor lor. El trebuie mai ales dacă este necesar, sa puna la dispoziţia lor mijloacele de transport necesare pentru ei insisi şi pentru bunurile lor, cu excepţia bunurilor dobindite în statul de reşedinţa, al caror export este interzis în momentul plecarii.  +  Articolul 27Protectia localurilor şi arhivelor consulare şi a intereselor statului trimitator în circumstanţe excepţionale1. În cazul ruperii relatiilor consulare între doua state: a) statul de reşedinţa este obligat, chiar în caz de conflict armat, să respecte şi sa protejeze localurile consulare, ca şi bunurile postului consular şi arhivele consulare; b) statul trimitator poate incredinta paza localurilor consulare, ca şi a bunurilor care se gasesc în ele şi a arhivelor consulare, unui stat tert acceptabil pentru statul de reşedinţa; c) statul trimitator poate incredinta protectia intereselor sale şi a celor ale cetatenilor săi unui stat tert acceptabil pentru statul de reşedinţa.2. În caz de inchidere temporara sau definitivă a unui post consular, sînt aplicabile prevederile aliniatului a) din paragraful 1 al prezentului articol. În afară de aceasta: a) dacă statul trimitator nu este reprezentat în statul de reşedinţa printr-o misiune diplomatica, dar are un alt post consular pe teritoriul statului de reşedinţa, acest post consular poate fi insarcinat cu paza localurilor postului consular care a fost inchis, a bunurilor care se gasesc acolo şi a arhivelor consulare, precum şi, cu consimtamintul statului de reşedinţa, cu exercitarea functiilor consulare în circumscripţia acestui post consular; sau b) dacă statul trimitator nu are în statul de reşedinţa misiune diplomatica şi nici un alt post consular, sînt aplicabile prevederile aliniatelor b) şi c) din paragraful 1 al prezentului articol.  +  Capitolul II Inlesniri, privilegii şi imunitati privind posturile consulare, funcţionarii consulari de cariera şi alti membri ai unui post consular  +  Secţiunea I INLESNIRI, PRIVILEGII ŞI IMUNITATI PRIVIND POSTUL CONSULAR  +  Articolul 28Inlesniri acordate postului consular pentru activitatea saStatul de reşedinţa acorda orice inlesniri pentru indeplinirea functiilor postului consular.  +  Articolul 29Folosirea drapelului şi a stemei naţionale1. Statul trimitator are dreptul de a folosi drapelul sau naţional şi scutul cu stema sa de stat în statul de reşedinţa, conform prevederilor prezentului articol.2. Drapelul naţional al statului trimitator poate fi arborat, iar scutul cu stema de stat poate fi asezat pe cladirea ocupata de către postul consular şi pe poarta sa de intrare, precum şi pe reşedinţa sefului postului consular şi pe mijloacele sale de transport, atunci cînd acestea sînt folosite în interes de serviciu.3. În exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va ţine seama de legile, regulamentele şi uzantele statului de reşedinţa.  +  Articolul 30Localurile1. Statul de reşedinţa trebuie fie sa faciliteze dobindirea pe teritoriul sau, în cadrul legilor şi regulamentelor sale, de către statul trimitator, a localurilor necesare postului consular, fie sa ajute statul trimitator să-şi procure localuri în alt mod.2. El trebuie, de asemenea, dacă acest lucru este necesar, sa ajute postul consular să obţină locuinte convenabile pentru membrii săi.  +  Articolul 31Inviolabilitatea localurilor consulare1. Localurile consulare sînt inviolabile în măsura prevăzută în prezentul articol.2. Autorităţile statului de reşedinţa nu pot patrunde în partea localurilor consulare pe care postul consular o foloseşte exclusiv pentru nevoile muncii sale, decit cu consimtamintul sefului postului consular, al persoanei desemnate de acesta sau al sefului misiunii diplomatice a statului trimitator. Totusi, consimtamintul sefului postului consular poate fi considerat ca obţinut în caz de incendiu sau de alt sinistru care cere măsuri de protecţie imediata.3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, statul de reşedinţa are obligaţia speciala de a lua orice măsuri necesare pentru a împiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare şi pentru a împiedica tulburarea linistii. postului consular sau atingerea demnitatii sale.4. Localurile consulare, mobilierul lor şi bunurile postului consular, ca şi mijloacele sale de transport, nu pot face obiectul vreunei forme de rechizitie în scopuri de aparare naţionala sau de utilitate publică. în cazul cînd o expropriere ar fi necesară în aceste scopuri, vor fi luate toate masurile corespunzătoare pentru a evita impiedicarea exercitarii functiilor consulare, şi statului trimitator îi va fi varsata o indemnizatie prompta, adecvata şi efectiva.  +  Articolul 32Scutirea fiscala a localurilor consulare1. Localurile consulare şi reşedinţa sefului postului consular de cariera, asupra cărora statul trimitator sau orice persoană actionind în numele acestui stat este proprietar sau locatar, sînt scutite de orice impozite şi taxe de orice fel, naţionale, regionale sau comunale, cu excepţia taxelor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate.2. Scutirea fiscala prevăzută în paragraful 1 al prezentului articol nu se aplică acestor impozite şi taxe cînd, după legile şi regulamentele statului de reşedinţa, ele cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitator sau cu persoane care acţionează în numele acestui stat.  +  Articolul 33Inviolabilitatea arhivelor şi documentelor consulareArhivele şi documentele consulare sînt inviolabile în orice moment şi în orice loc s-ar gasi.  +  Articolul 34Libertatea de deplasareSub rezerva legilor şi a regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate naţionala, statul de reşedinţa asigura tuturor membrilor postului consular libertatea de deplasare şi de circulatie pe teritoriul sau.  +  Articolul 35Libertatea de comunicare1. Statul de reşedinţa permite şi protejeaza libera comunicare a postului consular pentru orice scopuri oficiale. Comunicînd cu guvernul, cu misiunile diplomatice şi cu celelalte posturi consulare ale statului trimitator, oriunde s-ar gasi ele, postul consular poate folosi toate mijloacele de comunicatie potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomatica sau consulara şi mesajele în cod sau cifrate. Totusi, postul consular nu poate instala şi utiliza un post de radioemisie decit cu asentimentul statului de reşedinţa.2. Corespondenta oficiala a postului consular este inviolabila. Prin expresia "corespondenta oficiala" se înţelege întreaga corespondenta referitoare la postul consular şi la functiile sale.3. Valiza consulara nu trebuie să fie nici deschisa şi nici retinuta. Totusi, dacă autorităţile competente ale statului de reşedinţa au motive serioase sa creada ca valiza contine alte obiecte decit corespondenta, documentele şi obiectele vizate în paragraful 4 din prezentul articol, ele pot cere ca valiza să fie deschisa în prezenta lor de către un reprezentant autorizat al statului trimitator. Dacă autorităţile statului trimitator refuza sa satisfaca cererea, valiza este inapoiata la locul de origine.4. Coletele care constituie valiza consulara trebuie să poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor şi nu pot contine decit corespondenta oficiala şi documente sau obiecte destinate exclusiv pentru folosinţă oficiala.5. Curierul consular trebuie să poarte un document oficial în care să se atesteze calitatea sa şi să se precizeze numărul de colete care constituie valiza consulara. Afara de cazul cînd statul de reşedinţa consimte la aceasta, el nu trebuie să fie nici cetatean al statului de reşedinţa, nici, cu excepţia cînd el este cetatean al statului trimitator, o persoană cu reşedinţa permanenta în statul de reşedinţa. În exercitarea functiilor sale, acest curier este protejat de către statul de reşedinţa. El se bucura de inviolabilitatea persoanei sale şi nu poate fi supus nici unei forme de arest sau de detentiune.6. Statul trimitator, misiunile sale diplomatice şi posturile sale consulare pot desemna curieri consulari ad-hoc. În acest caz, prevederile paragrafului 5 din prezentul articol sînt de asemenea aplicabile, sub rezerva ca imunitatile care sînt menţionate în el vor inceta să se aplice din momentul în care curierul va fi remis destinatarului valiza consulara pe care o are în grija.7. Valiza consulara poate fi incredintata comandantului unei nave sau al unui avion comercial care trebuie să soseasca într-un punct de intrare autorizat. Acest comandant trebuie să poarte un document oficial indicind numărul de colete care constituie valiza, dar el nu este considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autorităţile locale competente postul consular poate trimite pe unul din membrii săi sa ia valiza, în mod direct şi liber, de la comandantul navei sau al avionului.  +  Articolul 36Comunicarea cu cetatenii statului trimitator1. Pentru ca exercitarea functiilor consulare cu privire la cetatenii statului trimitator să fie usurata: a) funcţionarii consulari trebuie să aibă libertatea de a comunică cu cetatenii statului trimitator şi de a avea acces la acestia. Cetatenii statului trimitator trebuie să aibă aceeasi libertate de a comunică cu funcţionarii consulari şi de a avea acces la ei; b) autorităţile competente ale statului de reşedinţa trebuie să avertizeze fără întîrziere postul consular al statului trimitator atunci cînd, în circumscripţia sa consulara, un cetatean al acestui stat este arestat, incarcerat sau pus în stare de detentiune preventiva sau retinut în orice alta forma de detentiune, dacă cetateanul în cauza cere aceasta. Orice comunicare adresata postului consular de către persoana arestata, incarcerata sau pusa în stare de detentiune preventiva sau retinuta în orice alta forma de detentiune, trebuie, de asemenea, transmisa fără întîrziere de către aceste autorităţi. Acestea trebuie să informeze fără întîrziere persoana în cauza despre drepturile care îi revin în baza prezentului alineat; c) funcţionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cetatean al statului trimitator care este incarcerat, în stare de detentiune preventiva sau retinut în orice alta forma de detentiune, de a se intretine şi de a purta corespondenta cu el, precum şi de a lua măsuri pentru asigurarea reprezentarii lui în justiţie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe un cetatean al statului trimitator care se afla incarcerat sau detinut în circumscripţia lor în executarea unei hotărîri judecătorești. Cu toate acestea, funcţionarii consulari trebuie să se abtina de a interveni în favoarea unui cetatean incarcerat sau aflat în stare de detentiune preventiva sau retinut în orice alta forma de detentiune, dacă cetateanul în cauza se opune în mod expres la aceasta.2. Drepturile la care se referă paragraful 1 al prezentului articol trebuie să fie exercitate în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţa, cu rezerva totusi ca aceste legi şi regulamente trebuie să permită deplina realizare a scopurilor pentru care sînt destinate drepturile acordate în baza prezentului articol.  +  Articolul 37Informaţii în caz de deces, tutela sau curatela, de naufragiu şi accident aerianDacă autorităţile competente ale statului de reşedinţa deţin informaţiile corespunzătoare, ele sînt obligate: a) sa informeze fără întîrziere, în caz de deces al unui cetatean al statului trimitator, postul consular în circumscripţia caruia a avut loc decesul; b) sa notifice fără întîrziere postului consular competent toate cazurile în care numirea unui tutore sau curator apare a fi în interesul unui cetatean minor sau incapabil al statului trimitator. Totusi, acordarea acestei informaţii nu trebuie să prejudicieze aplicarea legilor şi regulamentelor statului de reşedinţa în ce priveste numirea acestui tutore sau curator; c) dacă o nava avînd naţionalitatea statului trimitator naufragiaza sau esueaza în marea teritoriala sau în apele interioare ale statului de reşedinţa sau dacă un avion înmatriculat în statul trimitator sufera un accident pe teritoriul statului de reşedinţa, sa informeze fără întîrziere postul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul.  +  Articolul 38Comunicarea cu autorităţile statului de reşedinţa1. În exercitarea functiilor lor, funcţionarii consulari pot să se adreseze: a) autorităţilor locale competente ale circumscriptiei lor consulare; b) autorităţilor centrale competente ale statului de reşedinţa dacă şi în măsura în care acest lucru este admis de legile, regulamentele şi uzantele statului de reşedinţa sau de acordurile internationale respective.  +  Articolul 39Drepturi şi taxe consulare1. Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de reşedinţa drepturile şi taxele pe care legile şi regulamentele statului trimitator le prevad pentru actele consulare.2. Sumele percepute cu titlu de drepturi şi taxe prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol şi chitantele aferente lor sînt exonerate de orice impozite şi taxe în statul de reşedinţa.  +  Secţiunea A II-A FACILITATI, PRIVILEGII ŞI IMUNITATI PRIVIND FUNCTIONARII CONSULARI DE CARIERA ŞI CEILALTI MEMBRI AI POSTULUI CONSULAR  +  Articolul 40Protectia functionarilor consulariStatul de reşedinţa va trata pe funcţionarii consulari cu respectul cuvenit şi va lua toate masurile necesare pentru a împiedica orice atingere adusa persoanei, libertatii şi demnitatii lor.  +  Articolul 41Inviolabilitatea personala a functionarilor consulari1. Funcţionarii consulari nu pot fi pusi în stare de arest sau de detentiune preventiva decit în caz de crima grava şi în urma unei hotărîri a autorităţilor judiciare competente.2. Cu excepţia cazului prevăzut în paragraful 1 al prezentului articol, funcţionarii consulari nu pot fi incarcerati sau supuşi vreunei alte forme de limitare a libertatii lor personale, decit în executarea unei hotărîri judecătorești definitive.3. Cînd o procedură penala este angajata împotriva unui functionar consular, acesta este obligat să se prezinte în faţa autorităţilor competente. Totusi, procedura trebuie să fie condusa cu menajamentele care se cuvin functionarului consular în virtutea pozitiei sale oficiale şi, cu excepţia cazului prevăzut în paragraful 1 al prezentului articol, în asemenea mod incit ea sa stinjeneasca cit mai puţin posibil exercitarea functiilor consulare. Atunci cînd, în imprejurarile menţionate în paragraful 1 din prezentul articol, a devenit necesar ca functionarul consular să fie pus în stare de detentiune preventiva, procedura indreptata împotriva lui trebuie să fie deschisa în termenul cel mai scurt.  +  Articolul 42Notificarea cazurilor de arestare, detentiune sau de urmărireÎn caz de arestare, detentiune preventiva a unui membru al personalului consular sau de urmărire penala angajata împotriva lui, statul de reşedinţa este obligat sa previna neintirziat pe seful de post consular. Dacă acesta din urma este el insusi vizat de una din aceste măsuri, statul de reşedinţa trebuie să informeze despre acest lucru statul trimitator, pe cale diplomatica.  +  Articolul 43Imunitatea de jurisdictie1. Funcţionarii consulari şi angajatii consulari nu pot fi chemati în faţa autorităţilor judiciare şi administrative ale statului de reşedinţa pentru actele savirsite în exercitarea functiilor consulare.2. Totusi, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplică în caz de actiune civila: a) care rezultă din incheierea unui contract de către un functionar consular sau un angajat consular, pe care acesta nu l-a incheiat în mod expres sau implicit în calitatea sa de mandatar al statului trimitator; sau b) intentata de un tert pentru o paguba rezultind dintr-un accident cauzat în statul de reşedinţa de un vehicul, o nava sau de o aeronava.  +  Articolul 44Obligaţia de a depune ca martor1. Membrii postului consular pot fi chemati să depună ca martori în cursul procedurilor judiciare şi administrative. Angajatii consulari şi membrii personalului de serviciu nu trebuie să refuze să depună ca martori, cu excepţia cazurilor menţionate în paragraful 3 al prezentului articol. Dacă un functionar refuza să depună ca martor, nici o măsura coercitiva sau alta sanctiune nu i se poate aplica.2. Autoritatea care solicită marturia trebuie să evite a împiedica un functionar consular în indeplinirea functiilor sale. El poate să obţină marturia lui la reşedinţa lui sau la postul consular, sau sa accepte o declaratie scrisa din partea sa ori de cite ori acest lucru este posibil.3. Membrii postului consular nu sînt obligati să depună marturie asupra faptelor care au legătură cu exercitarea functiilor lor şi să prezinte corespondenta şi documentele oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza să depună marturie în calitate de experti asupra legislaţiei statului trimitator.  +  Articolul 45Renuntarea la privilegii şi imunitati1. Statul trimitator poate renunta la privilegiile şi imunitatile unui membru al postului consular, prevăzute în articolele 41, 43 şi 44.2. Renuntarea trebuie să fie intotdeauna expresa, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 din prezentul articol şi trebuie să fie comunicata în scris statului de reşedinţa.3. Dacă un functionar consular sau un angajat consular angajează o procedură intr-o materie în care ar beneficia de imunitatea de jurisdictie în virtutea art. 43, el nu poate invoca imunitatea de jurisdictie faţă de nici o cerere reconventionala legata direct de cererea principala.4. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie pentru o actiune civila sau administrativa nu poate fi socotita ca implica renuntarea la imunitate în ceea ce priveste masurile de executare a hotărîrii, pentru care este necesară o renuntare distincta.  +  Articolul 46Scutirea de inmatriculare a strainilor şi de permise de sedere1. Funcţionarii consulari şi angajatii consulari, precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei sînt scutiti de toate oblibaţiile prevăzute de legile şi regulamentele statului de reşedinţa în materie de inmatriculare a strainilor şi de permise de sedere.2. Totusi, dispozitiile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplică nici functionarului consular care nu este angajat permanent al statului trimitator sau care exercită o activitate particulara cu caracter lucrativ în statul de reşedinţa, nici unui membru al familiei sale.  +  Articolul 47Scutirea de permise de muncă1. Membrii postului consular sînt scutiti, în ce priveste serviciile aduse statului trimitator, de oblibaţiile pe care legile şi regulamentele statului de reşedinţa referitoare la folosirea miinii de lucru straine le impun în materie de permise de muncă.2. Membrii personalului particular al functionarilor consulari şi angajatilor consulari sînt scutiti de oblibaţiile menţionate la paragraful 1 din prezentul articol, dacă ei nu exercita nici o alta ocupatie particulara cu caracter lucrativ în statul de reşedinţa.  +  Articolul 48Scutirea de regimul de securitate sociala1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 din prezentul articol, membrii postului consular şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei sînt scutiti, în ceea ce priveste serviciile aduse statului trimitator, de dispozitiile de securitate sociala care pot fi în vigoare în statul de reşedinţa.2. Scutirea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol se aplică şi membrilor personalului particular care sînt în serviciul exclusiv al membrilor postului consular, cu condiţia: a) ca ei sa nu fie cetăţeni ai statului de reşedinţa sau sa nu-şi aiba reşedinţa permanenta în acest stat; şi b) ca ei să fie supuşi dispoziţiilor de securitate sociala care sînt în vigoare în statul trimitator sau într-un stat tert.3. Membrii postului consular care au în serviciul lor persoane cărora scutirea prevăzută la paragraful 2 din prezentul articol nu li se aplică, trebuie să respecte oblibaţiile pe care dispozitiile de securitate sociala ale statului de reşedinţa le impun celui care angajează.4. Scutirea prevăzută la paragrafele 1 şi 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntara la regimul de securitate sociala al statului de reşedinţa, în măsura în care ea este admisa de acest stat.  +  Articolul 49Scutirea fiscala1. Funcţionarii consulari şi angajatii consulari, precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei, sînt scutiti de orice impozite şi taxe, personale sau reale, naţionale, regionale şi comunale, cu excepţia: a) impozitelor indirecte incorporate în mod normal în preţul marfurilor sau serviciilor; b) impozitelor şi taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de reşedinţa, sub rezerva dispoziţiilor articolului 32; c) drepturilor de succesiune şi de mutatie percepute de către statul de reşedinţa, sub rezerva prevederilor paragrafului b) al articolului 51; d) impozitelor şi taxelor pe veniturile particulare inclusiv cîştigurile în capital, care-şi au sursa în statul de reşedinţa, şi a impozitelor pe capital prelevate asupra investitiilor efectuate în întreprinderi comerciale sau financiare situate în statul de reşedinţa; e) impozitelor şi taxelor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate; f) taxelor de înregistrare, de grefa, de ipoteca şi de timbru, sub rezerva dispoziţiilor articolului 32.2. Membrii personalului de serviciu sînt scutiti de impozite şi taxe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor.3. Membrii postului consular care angajează persoane ale caror retributii sau salarii nu sînt scutite de impozitul pe venit în statul de reşedinţa trebuie să respecte oblibaţiile pe care legile şi regulamentele acestui stat le impun în materie de percepere a impozitului pe venit celor care angajează.  +  Articolul 50Scutirea de taxe vamale şi de control vamal1. În conformitate cu dispozitiile legislative şi regulamentare pe care le poate adopta, statul de reşedinţa autoriza intrarea şi acorda scutirea de orice taxe vamale, impozite şi alte redevente conexe, cu excepţia cheltuielilor de depozitare, de transport şi a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru: a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular; b) obiectele de uz personal al functionarului consular şi al membrilor familiei sale care locuiesc împreună cu el, inclusiv efectele destinate instalarii sale. Articolele de con nu trebuie să depăşească cantitatile necesare pentru folosirea lor directa de către cei interesati.2. Angajatii consulari beneficiaza de privilegiile şi scutirile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol în ceea ce priveste obiectele importate cu ocazia primei lor instalari.3. Bagajele personale insotite de funcţionarii consulari şi de membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei sînt scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului decit dacă exista motive serioase să se presupuna ca ele conţin alte obiecte decit cele menţionate la alineatul b) al paragrafului 1 din prezentul articol sau obiecte al caror import sau export este interzis de către legile şi regulamentele statului de reşedinţa sau supus legilor şi regulamentelor sale de carantina. Acest control nu poate avea loc decit în prezenta functionarului consular sau a membrului familiei sale, interesat.  +  Articolul 51Succesiunea unui membru al postului consular sau a unui membru al familiei saleÎn caz de deces al unui membru al postului consular sau al unui membru al familiei sale care locuia împreună cu el, statul de reşedinţa este obligat: a) să permită exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia celor care au fost dobindite în statul de reşedinţa şi care fac obiectul unei prohibitii de export în momentul decesului; b) sa nu perceapa taxe naţionale, regionale sau comunale de succesiune sau de mutatie asupra bunurilor mobile a caror prezenta în statul de reşedinţa se datora exclusiv prezentei în acest stat a defunctului în calitate de membru al postului consular sau de membru al familiei unui membru al postului consular.  +  Articolul 52Scutirea de prestatii personaleStatul de reşedinţa trebuie să scuteasca pe membrii postului consular şi pe membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei de orice prestatie personala şi de orice serviciu de interes public, indiferent de caracterul lui, ca şi de sarcinile militare, cum ar fi rechizitiile, contribuţiile şi incartiruirile militare.  +  Articolul 53Inceputul şi încetarea privilegiilor şi imunitatilor consulare1. Orice membru al postului consular beneficiaza de privilegiile şi imunitatile prevăzute în prezenta Convenţie de la intrarea sa pe teritoriul statului de reşedinţa pentru a ajunge la post sau, dacă se găseşte deja pe acest teritoriu, din momentul mutarii sale în functie la postul consular.2. Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc împreună cu el, precum şi membrii personalului sau particular, beneficiaza de privilegiile şi imunitatile prevăzute în prezenta Convenţie, incepind cu una din datele urmatoare: aceea de cînd membrul respectiv al postului consular se bucura de privilegii şi imunitati conform paragrafului 1 al prezentului articol; aceea a intrarii lor pe teritoriul statului de reşedinţa sau aceea la care ei au devenit membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv.3. Cînd functiile unui membru al postului consular inceteaza, privilegiile şi imunitatile sale, precum şi acelea ale membrilor familiei sale care locuiesc împreună cu el sau ale membrilor personalului sau particular inceteaza în mod normal la prima din datele urmatoare: în momentul în care persoana în cauza paraseste teritoriul statului de reşedinţa sau la expirarea unui termen rezonabil care îi va fi fost acordat în acest scop dar el subzista pînă în acest moment, chiar în caz de conflict armat. În ce priveste persoanele menţionate la paragraful 2 din prezentul articol, privilegiile şi imunitatile lor inceteaza din momentul cînd ele inceteaza sa mai locuiasca împreună sau sa mai fie în serviciul unui membru al postului consular, cu rezerva totusi ca, dacă aceste persoane intenţionează sa părăsească teritoriul statului de reşedinţa într-un termen rezonabil privilegiile şi imunitatile lor subzista pînă în momentul plecarii lor.4. Totusi, în ceea ce priveste actele savirsite de un functionar consular sau de un angajat consular în exercitarea functiilor sale, imunitatea de jurisdictie subzista fără limita de durata.5. În caz de deces al unui membru al postului consular, membrii familiei sale care locuiau împreună cu el continua să se bucure de privilegiile şi imunitatile de care beneficiaza, pînă la prima din datele urmatoare: aceea la care ei parasesc teritoriul statului de reşedinţa sau la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat în acest scop.  +  Articolul 54Oblibaţiile statelor terte1. Dacă functionarul consular traverseaza teritoriul sau se găseşte pe teritoriul unui stat tert care i-a acordat o viza, în cazul în care aceasta este necesară, pentru a se duce să-şi preia functiile sau sa ajunga la post, sau pentru a se intoarce în statul trimitator, statul tert îi va acorda imunitatile prevăzute în celelalte articole din prezenta Convenţie care pot fi necesare pentru a-i permite trecerea sau inapoierea. Statul tert va proceda la fel pentru membrii familiei care locuiesc împreună cu el şi care beneficiaza de privilegii şi imunitati, cînd acestia însoţesc pe functionarul consular sau calatoresc separat pentru a i se alatura sau pentru a se inapoia în statul trimitator.2. În condiţiile similare celor prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, statele terte nu trebuie să impiedice trecerea pe teritoriul lor a celorlalţi membri ai postului consular şi a membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei.3. Statele terte vor acorda corespondentei oficiale şi celorlalte comunicari oficiale aflate în tranzit, inclusiv mesajelor în cod sau cifrate, aceeasi libertate şi aceeasi protecţie pe care statul de reşedinţa este obligat să le acorde în virtutea prezentei Conventii. Ele vor acorda curierilor consulari cărora le-a fost eliberata viza dacă aceasta este necesară, precum şi valizelor consulare aflate în tranzit, aceeasi inviolabilitate şi aceeasi protecţie pe care statul de reşedinţa este obligat să le acorde în baza prezentei Conventii.4. Oblibaţiile statelor terte prevăzute în paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol se aplică şi persoanelor menţionate în aceste paragrafe, ca şi comunicarilor oficiale şi valizelor consulare, cînd prezenta lor pe teritoriul statului tert este datorata unui caz de forta majoră.  +  Articolul 55Respectarea legilor şi regulamentelor statului de reşedinţa1. Fără prejudicierea privilegiilor şi imunitatilor lor, toate persoanele care beneficiaza de aceste privilegii şi imunitati au datoria de a respecta legile şi regulamentele statului de reşedinţa. Ele au de asemenea datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.2. Localurile consulare nu vor fi folosite într-un mod incompatibil cu exercitarea functiilor consulare.3. Dispozitiile paragrafului 2 din prezentul articol nu exclud posibilitatea instalarii intr-o parte a cladirii în care se gasesc localurile postului consular, a birourilor altor organisme sau agentii, cu condiţia ca localurile afectate acestor birouri să fie separate de acelea care sînt folosite de către postul consular. În acest caz, aceste birouri nu sînt considerate conform prezentei Conventii, ca făcînd parte din localurile consulare.  +  Articolul 56Asigurarea contra pagubelor cauzate tertilorMembrii postului consular trebuie să se conformeze tuturor obligaţiilor impuse de legile şi regulamentele statului de reşedinţa în materie de asigurare de raspundere civila pentru utilizarea oricărui vehicul, nava sau aeronava.  +  Articolul 57Dispozitii speciale referitoare la ocupatia particulara cu caracter lucrativ1. Funcţionarii consulari de cariera nu vor exercita în statul de reşedinţa nici o activitate profesionala sau comerciala în profitul lor personal.2. Privilegiile şi imunitatile prevăzute în prezentul capitol nu sînt acordate: a) angajatilor consulari şi membrilor personalului de serviciu care exercită în statul de reşedinţa o activitate particulara cu caracter lucrativ; b) membrilor familiei unei persoane menţionate la alineatul a) din prezentul paragraf şi membrilor personalului sau particular; c) membrilor familiei unui membru al postului consular care exercită ei insisi în statul de reşedinţa o activitate particulara cu caracter lucrativ.  +  Capitolul III Regimul aplicabil functionarilor consulari onorifici şi posturilor consulare conduse de ei  +  Articolul 58Dispozitii generale privind facilitatile, privilegiile şi imunitatile1. Articolele 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 şi 39, paragraful 3 din articolul 54 şi paragrafele 2 şi 3 din articolul 55 se aplică şi posturilor consulare conduse de un functionar consular onorific. În afară de aceasta, facilitatile, privilegiile şi imunitatile acestor posturi consulare sînt reglementate de articolele 59, 60, 61 şi 62.2. Articolele 42 şi 43, paragraful 3 din articolul 44, articolele 45 şi 53 şi paragraful 1 din articolul 55 se aplică şi functionarilor consulari onorifici. În afară de aceasta, facilitatile, privilegiile şi imunitatile acestor functionari consulari sînt reglementate de articolele 63, 64, 65, 66 şi 67.3. Privilegiile şi imunitatile prevăzute în prezenta Convenţie nu sînt acordate membrilor familiei unui functionar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat într-un post consular condus de un functionar consular onorific.4. Schimbul de valize consulare între doua posturi consulare situate în tari diferite şi conduse de functionari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consimtamintului celor două state de reşedinţa.  +  Articolul 59Protectia localurilor consulareStatul de reşedinţa ia masurile necesare pentru a proteja localurile consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific şi pentru a împiedica violarea sau deteriorarea lor şi tulburarea linistii sau atingerea demnitatii postului consular.  +  Articolul 60Scutirea fiscala a localurilor consulare1. Localurile consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific, al caror proprietar sau locatar este statul trimitator, sînt scutite de orice impozite şi taxe de orice natura, naţionale, regionale sau comunale, cu excepţia taxelor percepute ca remuneratie pentru servicii particulare prestate.2. Scutirea fiscala prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol nu se aplică acestor impozite şi taxe atunci cînd, conform legilor şi regulamentelor statului de reşedinţa, ele cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitator.  +  Articolul 61Inviolabilitatea arhivelor şi documentelor consulareArhivele şi documentele consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific sînt inviolabile în orice moment şi în orice loc s-ar gasi, cu condiţia ca ele să fie separate de celelalte hîrtii şi documente şi, în special, de corespondenta particulara a sefului de post consular şi a oricarei persoane care lucreaza cu el, ca şi de bunurile, cartile sau documentele care se referă la profesiunea sau la comertul lor.  +  Articolul 62Scutirea vamalaÎn conformitate cu dispozitiile legislative şi regulamentare pe care le poate adopta, statul de reşedinţa acorda intrarea şi scutirea de orice taxe vamale, impozite şi de alte redevente conexe, cu excepţia cheltuielilor de depozitare, de transport şi a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru urmatoarele obiecte, cu condiţia ca ele să fie destinate exclusiv folosirii oficiale a unui post consular condus de un functionar consular onorific: steme, drapele, firme, stampile şi sigilii, cărţi, imprimate oficiale, mobilierul de birou, materialul şi rechizitele de birou şi obiectele similare furniza, pe postului consular de către statul trimitator sau la cererea sa.  +  Articolul 63Procedura penalaDacă împotriva unui functionar consular onorific este angajata o procedură penala, acesta este obligat să se prezinte în faţa autorităţilor competente. Totusi, procedura trebuie să fie condusa cu menajamentele care se cuvin functionarului consular onorific în baza pozitiei sale oficiale şi, în afară de cazul cînd el se afla în stare de arest sau de detentiune, în asa fel incit exercitarea functiilor sale consulare să fie stingherita cit mai puţin posibil. Atunci cînd apare necesitatea ca un functionar consular onorific să fie pus în stare de detentiune preventiva, procedura indreptata împotriva lui trebuie să fie deschisa în termenul cel mai scurt.  +  Articolul 64Protectia functionarului consular onorificStatul de reşedinţa este obligat sa acorde functionarului consular onorific protectia care poate fi necesară în baza pozitiei sale oficiale.  +  Articolul 65Scutirea de inmatriculare a strainilor şi de permise de sedereFuncţionarii consulari onorifici, cu excepţia acelora care exercită în statul de reşedinţa o activitate profesionala sau comerciala în profitul lor personal, sînt scutiti de toate oblibaţiile prevăzute de legile şi regulamentele statului de reşedinţa în materie de inmatriculare a strainilor şi de permise de sedere.  +  Articolul 66Scutire fiscalaFunctionarul consular onorific este scutit de orice impozite şi taxe asupra indemnizatiilor şi onorariilor pe care le primeste de la statul trimitator pentru exercitarea functiilor consulare.  +  Articolul 67Scutirea de prestatii personaleStatul de reşedinţa trebuie să scuteasca pe funcţionarii consulari onorifici de orice prestatie personala şi de orice serviciu de interes public, indiferent de natura lui, precum şi de sarcinile militare ca rechizitii, contribuţii şi incartiruiri militare.  +  Articolul 68Caracterul facultativ al institutiei functionarilor consulari onorificiFiecare stat este liber sa hotarasca dacă va numi sau va primi functionari consulari onorifici.  +  Capitolul IV Dispozitii generale  +  Articolul 69Agentii consulari care nu sînt şefi de post consular1. Fiecare stat este liber sa hotarasca dacă va stabili sau va admite agentii consulare girate de către agenti consulari care nu au fost desemnaţi ca şefi de post consular de către statul trimitator.2. Condiţiile în care agentiile consulare menţionate în paragraful 1 din prezentul articol pot să-şi exercite activitatea, precum şi privilegiile şi imunitatile de care pot să se bucure agentii consulari care le gireaza sînt fixate prin acord între statul trimitator şi statul de reşedinţa.  +  Articolul 70Exercitarea functiilor consulare de către o misiune diplomatica1. Dispozitiile prezentei Conventii se aplică, de asemenea, în măsura în care contextul o permite, şi la exercitarea functiilor consulare de către o misiune diplomatica.2. Numele membrilor misiunii diplomatice atasati secţiei consulare sau insarcinati în alt mod cu exercitarea functiilor consulare ale misiunii sînt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţa sau autorităţilor desemnate de acest minister.3. În exercitarea functiilor consulare, misiunea diplomatica poate să se adreseze: a) autorităţilor locale din circumscripţia consulara; b) autorităţilor centrale ale statului de reşedinţa, dacă legile, regulamentele şi uzantele statului de reşedinţa sau acordurile internationale respective permit aceasta.4. Privilegiile şi imunitatile membrilor misiunii diplomatice, menţionaţi în paragraful 2 din prezentul articol continua să fie determinate de regulile dreptului international privind relatiile diplomatice.  +  Articolul 71Cetăţeni ai statului de reşedinţa şi persoane care au reşedinţa permanenta în acest stat1. Dacă statul de reşedinţa nu acorda functionarilor consulari, care sînt cetăţeni ai statului de reşedinţa sau care au reşedinţa permanenta în acest stat, facilităţi, privilegii şi imunitati suplimentare, acestia nu beneficiaza decit de imunitatea de jurisdictie şi de inviolabilitatea personala pentru actele oficiale indeplinite în exercitarea functiilor lor şi de privilegiul prevăzut în paragraful 3 al articolului 44. În ceea ce priveste acesti functionari consulari, statul de reşedinţa trebuie de asemenea să respecte obligaţia prevăzută în articolul 42. Dacă împotriva unui asemenea functionar consular se angajează o actiune penala, procedura trebuie să fie condusa, în afară de cazul cînd persoana în cauza se afla în stare de arest sau de detentiune, în asa fel incit exercitarea functiilor consulare să fie stingherita cit mai puţin posibil.2. Ceilalti membri ai postului consular care sînt cetăţeni ai statului de reşedinţa sau care au reşedinţa permanenta în acest stat, membrii familiei lor, precum şi membrii familiilor functionarilor consulari menţionaţi în paragraful 1 al prezentului articol nu beneficiaza de facilităţi, privilegii şi imunitati decit în măsura în care acestea le sînt acordate de către statul de reşedinţa. Membrii familiei unui membru al postului consular şi membrii personalului particular care sînt ei insisi cetăţeni ai statului de reşedinţa sau au reşedinţa permanenta în acest stat nu beneficiaza, de asemenea, de facilităţi, privilegii şi imunitati decit în măsura în care acestea le sînt acordate de către statul de reşedinţa. Totusi, statul de reşedinţa trebuie să-şi exercite jurisdictia asupra acestor persoane astfel incit sa nu impiedice în mod excesiv exercitarea functiilor postului consular.  +  Articolul 72Nediscriminarea1. În aplicarea dispoziţiilor prezentei Conventii, statul de reşedinţa nu va face discriminari între state.2. Totusi, nu vor fi considerate ca discriminatorii: a) faptul ca statul de reşedinţa aplica restrictiv una din dispozitiile prezentei Conventii, intrucit ea este astfel aplicata posturilor sale consulare în statul trimitator; b) faptul ca statele îşi acorda reciproc, prin cutuma sau prin acord, un tratament mai favorabil decit cel cerut de dispozitiile prezentei Conventii.  +  Articolul 73Raportul dintre prezenta Convenţie şi celelalte acorduri internationale1. Dispozitiile prezentei Conventii nu aduc atingere celorlalte acorduri internationale în vigoare în relatiile dintre statele părţi la aceste acorduri.2. Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate împiedica statele sa incheie acorduri internationale care să confirme, sa completeze sau sa dezvolte dispozitiile acesteia, sau care să extinda sfera lor de aplicare.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 74SemnareaPrezenta Convenţie va fi deschisa spre semnare tuturor statelor membre ale Organizaţiei Natiunilor Unite sau ale unei institutii specializate, precum şi oricărui stat parte la statutul Curtii Internationale de Justiţie şi oricărui alt stat invitat de către Adunarea generală a Organizaţiei Natiunilor Unite sa devina parte la Convenţie, după cum urmeaza: pînă la 31 octombrie 1963, la Ministerul federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria şi, apoi, pînă la 31 martie 1964, la sediul Organizaţiei Natiunilor Unite la New York.  +  Articolul 75RatificareaPrezenta Convenţie va fi supusă ratificarii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite.  +  Articolul 76AderareaPrezenta Convenţie va ramine deschisa pentru aderare oricărui stat apartinind uneia din cele patru categorii menţionate în articolul 74. Instrumentele de aderare vor fi remise Secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite.  +  Articolul 77Intrarea în vigoare1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare după treizeci de zile de la data depunerii pe linga Secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare din statele care vor ratifica Convenţia sau vor adera la ea după depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare, Convenţia va intra în vigoare după treizeci de zile de la depunerea de către acest stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 78Notificarile Secretarului generalSecretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite va notifica tuturor statelor apartinind uneia din cele patru categorii menţionate în articolul 74: a) semnarea prezentei Conventii şi depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, conform articolelor 74, 75 şi 76; b) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare, conform articolului 77.  +  Articolul 79Valabilitatea textelorOriginalul prezentei Conventii, ale cărui texte englez, chinez, spaniol, francez şi rus au aceeasi valabilitate, va fi depus la Secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite care va trimite cite o copie certificata conforma tuturor statelor apartinind uneia din cele patru categorii menţionate la articolul 74.Drept pentru care subsemnatii plenipotentiari, împuterniciţi în mod cuvenit de către guvernele lor respective, au semnat prezenta convenţie.Facuta la Viena, la 24 aprilie 1963--------