ORDIN nr. 2.198/C din 5 octombrie 2006privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006    Având în vedere Adresa nr. 2.423 din 25 septembrie 2006 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, în sensul modificării şi completării unor dispoziţii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pe locurile de notari publici care mai rămân vacante, după acordarea priorităţilor prevăzute la art. 3, se pot numi după o prealabilă verificare a cunoştinţelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificării cunoştinţelor profesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile mai înainte de această dată. Concursul se organizează după finalizarea examenului de notar public."2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) În ordinul de numire se vor specifică circumscripţia judecătoriei şi localitatea în care îşi va avea sediul biroul notarului public, precum şi obligaţia acestuia ca în termen de 60 de zile, în condiţiile art. 18 alin. 1 din lege, să îşi înregistreze biroul individual sau, după caz, în asociere cu alt notar public. Aceeaşi obligaţie îi revine şi notarului public care iese dintr-o asociaţie."3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Data examenului se va stabili de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justiţiei, şi va fi comunicată Camerelor Notarilor Publici cu 30 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor."4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Notarul public îşi poate schimba sediul biroului notarial într-o localitate din aceeaşi circumscripţie sau din altă circumscripţie teritorială, în limita numărului notarilor publici şi al birourilor notariale din acea circumscripţie. (2) Schimbarea sediilor birourilor notarilor publici în cadrul aceleiaşi circumscripţii sau dintr-o circumscripţie în alta se face pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare."5. Alineatele (2^1), (2^2) şi (2^4) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:"(2^1) Posturile vacante pentru schimbarea de sedii se vor publică pe pagina de internet a Camerelor Notarilor Publici, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi a Ministerului Justiţiei şi se aduc la cunoştinţă notarilor publici de către colegiile directoare ale Camerelor. Cererile de schimbare a sediilor birourilor notarilor publici se depun la Camere în termen de 15 zile de la publicarea posturilor vacante pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.(2^2) Când numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul de actualizare, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obţinute de candidaţi. Concursul va fi organizat de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici în a cărei circumscripţie se solicită schimbarea sediului...........................................................................(2^4) Cererea de schimbare a sediului biroului notarial într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau în altă circumscripţie teritorială, atât în cadrul Camerei Notarilor Publici, cât şi în altă Cameră a Notarilor Publici, va fi însoţită de acordul Colegiului director al Camerei Notarilor Publici în a cărei circumscripţie se solicită schimbarea sediului biroului şi de avizul Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Schimbarea sediului biroului notarial se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."6. Alineatul (2) al articolului 90 va avea următorul cuprins:"(2) Încheierea de certificare se va întocmi în numărul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhivă. Fotografia se va aplica pe fiecare exemplar al încheierii, iar notarul public va face următoarea menţiune, în continuare, peste fotografie şi pe spaţiul alăturat acesteia: "persoana din fotografie este .... NOTAR PUBLIC, L.S."  +  Articolul IIUniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 5 octombrie 2006.Nr. 2.198/C.---------