LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;".2. La articolul 12, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2006.Nr. 371.-----------