HOTĂRÂRE nr. 621 din 21 septembrie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 43 - 47 şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 194/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 23 martie 2006, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Iulian GilcăBucureşti, 21 septembrie 2006.Nr. 621.  +  Anexa REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, efectivă sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curţi de apel, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente, respectiv a numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc.  +  Articolul 2Concursul de promovare în funcţii de execuţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.  +  Articolul 3Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 4Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, efectivă sau pe loc, se face în gradul imediat superior celui pe care îl deţine judecătorul ori procurorul, până la nivelul curţii de apel, pentru judecători, respectiv până la nivelul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru procurori.  +  Capitolul II Condiţii pentru înscrierea la concurs  +  Articolul 5Pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc judecătorii şi procurorii care indeplinesc condiţiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul "foarte bine" şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.  +  Articolul 6 (1) Data şi locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi tematica şi bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. în acelaşi termen, aceste date se comunică tuturor curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de indată instanţelor şi parchetelor din circumscripţia lor pentru a fi afişate la sediile acestora şi aduse la cunoştinţă tuturor judecătorilor şi procurorilor. (2) Data şi locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, precum şi modul de desfăşurare a concursului se publică şi în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1). (3) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de inscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanţa ori parchetul la care se solicită promovarea, specializarea şi, pentru promovarea la curţile de apel, secţia pentru care optează. (4) Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la felul promovării, instanţa ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secţia pentru care optează în cazul promovării la curţile de apel, precum şi specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului  +  Secţiunea 1 Comisiile de concurs  +  Articolul 7 (1) Comisia de organizare a concursului şi comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, după caz. (2) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de indată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea inlocuirii sale.  +  Articolul 8Comisia de organizare a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare;- vicepreşedinţi: directorii Institutului Naţional al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare;- membri: directori, şefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 9Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de inscriere la concurs, intocmeşte listele de inscriere, verifică indeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, intocmeşte şi afişează lista candidaţilor care indeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;2. controlează şi indrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, inchirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare şi masă pentru membrii comisiilor;3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul său şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare;4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. instruieşte, cu 24 - 48 de ore inaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, respectiv responsabilii de sală şi supraveghetorii, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei;6. repartizează candidaţii pe săli pentru probele scrise tip grilă, în ordine alfabetică, şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grilă şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea testelor-grilă;10. afişează baremele de evaluare şi notare la centrele de concurs, cu 15 minute înainte de incheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;12. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de corectare sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;13. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;14. asigură transmiterea către curţile de apel, tribunale, judecătorii şi către parchete, în vederea afişării, precum şi publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a listelor cu rezultatele concursului;15. calculează mediile generale şi intocmeşte listele finale;16. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;17. informează de indată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;18. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;19. indeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la indeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 9. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, precum şi sarcinile ce revin curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, respectiv parchetelor, în vederea bunei desfăşurări a concursului. (3) Preşedinţii instanţelor, precum şi procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la indeplinire a dispoziţiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 11 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori. (2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii. (4) Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor, de corectare şi, respectiv, de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru judecători şi procurori, din care fac parte judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii. (5) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi. (6) Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcţie de numărul candidaţilor şi de materiile pentru care aceştia au optat.  +  Articolul 12 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor au un preşedinte comun, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Preşedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1 şi coordonează activitatea comisiilor. Preşedintele nu poate corecta lucrări şi nici nu poate soluţiona contestaţii. (2) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie. (3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (4) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost inscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. (5) Numirea membrilor comisiilor are loc cu cel puţin 5 zile inaintea datei de desfăşurare a concursului. (6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin, se incheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 13Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor pentru testele-grilă, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; c) să fie diferenţiate, în funcţie de gradul instanţei şi, respectiv, al parchetului; d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; e) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; g) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare, în plicuri sigilate.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de corectare constituite pentru disciplinele de concurs examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiilor, contestaţiile la bareme şi adoptă baremele definitive, care se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare definitive. (3) Instruirea corectorilor se efectuează de către preşedintele comisiilor.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 15 (1) Centralizarea cererilor de inscriere la concurs ale judecătorilor şi procurorilor şi verificarea indeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului. (2) Cu cel puţin 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, comisia de organizare a concursului intocmeşte lista candidaţilor care indeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o transmite în vederea afişării la sediile curţilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor şi ale parchetelor. Lista candidaţilor se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listelor prevăzute la alin. (2). (4) Contestaţiile se depun la sediile curţilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă curţile de apel, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se inaintează de indată, prin fax, comisiei de organizare a concursului. (5) Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru judecători, respectiv Secţia pentru procurori, a Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. (7) Comisia de organizare a concursului intocmeşte, de indată după pronunţarea hotărârii Plenului, lista finală a candidaţilor care indeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se afişează la sediile curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor şi la sediile parchetelor şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 16 (1) Concursul constă în susţinerea unor probe scrise cu caracter teoretic şi practic. (2) Probele scrise cu caracter teoretic şi practic se susţin la: a) una dintre următoarele materii, în funcţie de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat; b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei şi drept internaţional privat sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal; c) jurisprudenţa Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, indiferent de specializare.  +  Articolul 17 (1) Probele scrise se desfăşoară în două etape şi constau în:1. susţinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice;2. susţinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice. (2) Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de intrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel: a) 50 de intrebări din următoarele materii, în funcţie de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept internaţional privat; b) 30 de intrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal; c) 5 intrebări din jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 5 intrebări din jurisprudenţa Curţii Constituţionale; d) 5 intrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 intrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. (3) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte 0,1 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10. (4) Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice cuprinde 10 subiecte din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2). (5) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct în sistemul de notare de la 0 la 10. (6) Nota lucrărilor care au primit notări între 0 şi 1 va fi 1. (7) Evaluarea răspunsurilor la intrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică. (8) Testele-grilă se susţin în aceeaşi zi, cu o pauză de o oră între acestea.  +  Articolul 18 (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi afişarea acestora pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul. (2) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. în mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte. (3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.  +  Articolul 19 (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. (2) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată. (4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi incălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.  +  Articolul 20 (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la incheierea probelor scrise. (2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. (3) Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor. (4) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de incheierea probei scrise. în termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la bareme, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 24 de ore potrivit art. 14 alin. (1). Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de indată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 21 (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine probele scrise. (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este insoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la inapoierea în sala de concurs. (3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socoteşte din momentul în care s-a incheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat. (4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare. (5) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de cei 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs. (6) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.  +  Articolul 22 (1) Pe măsură ce îşi incheie lucrările candidaţii le predau supraveghetorilor. (2) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (3) Toţi candidaţii semnează în momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (4) Pentru fiecare sală se intocmeşte un proces-verbal. (5) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs. (6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui şi unui membru al comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 23Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se transmit în vederea afişării la sediile curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor şi ale parchetelor.  +  Articolul 24 (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la probele scrise tip grilă. (2) Contestaţiile se depun la sediile curţilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă acestea, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, şi se trimit de indată, prin fax, comisiei de organizare a concursului. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se renumerotează şi se sigilează, fiind inscrise într-un borderou separat. (4) Lucrările se predau comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, insoţite de un borderou de predare-primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.  +  Articolul 25 (1) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată. (2) Nota obţinută la concurs este media aritmetică a notelor de la cele două probe scrise tip grilă. (3) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaţilor.  +  Articolul 26 (1) În urma calculării mediilor generale ale candidaţilor, comisia de organizare a concursului intocmeşte listele finale. (2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se transmit în vederea afişării la sediile curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor şi ale parchetelor.  +  Articolul 27Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi nu mai puţin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs menţionate la art. 17.  +  Articolul 28 (1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor şi a procurorilor declaraţi admişi. (3) Promovarea în funcţii de execuţie vacante sau pe loc a candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate. (4) Promovarea efectivă se face în raport de opţiunea candidatului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).  +  Articolul 29La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au calitatea de doctorand, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidaţii care au activitate publicistică în specialitate.  +  Articolul 30 (1) Judecătorii şi procurorii care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27, dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele şi parchetele pentru care au optat la inscriere, în termen de 6 luni de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului. (2) Dispoziţiile art. 28 alin. (3) şi ale art. 29 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 31Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 şi următoarele din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 32 (1) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afişarea la sediile curţilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor şi ale parchetelor, anunţul respectiv se afişează de indată pe sau lângă uşa de intrare a instanţei ori parchetului. (2) Preşedinţii instanţelor, precum şi procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor transmit documentele primului-grefier sau, după caz, grefierului-şef ori grefierului insărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. în momentul afişării, precum şi al retragerii documentului, grefierul notează ora şi data afişării sau a retragerii pe document, sub semnătura sa, transmiţând de indată documentul retras preşedintelui sau procurorului general ori, după caz, prim-procurorului.  +  Articolul 33 (1) Toate documentele intocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. (2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor. (3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se inaintează prin fax către Direcţia resurse umane şi organizare se transmit în cel mai scurt timp de către curţile de apel, tribunale şi judecătorii şi de către parchete, prin grija preşedinţilor instanţelor şi a procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, şi se arhivează la mapele de concurs.  +  Articolul 34Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor şi procurorilor militari.-----------