LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*)privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 6 octombrie 2006    ----- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 5 decembrie 2005, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 383/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006.  +  Capitolul I Obiectul protecţiei  +  Articolul 1Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute prin prezenta lege.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala Secţiunea Topografii; b) produs semiconductor - forma finala sau intermediara a oricărui produs:- compus dintr-un substrat ce comporta un strat de material semiconductor; şi- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuratii tridimensionale prestabilite; şi- destinat sa îndeplinească, în mod exclusiv sau nu, o funcţie electronică; c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensionala a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricaţiei sale; d) exploatare comercială - vânzarea, închirierea, leasingul sau orice alta metoda de distribuire comercială ori oferta facuta în aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comercială nu include exploatarea în condiţii de confidenţialitate; se aplică sub condiţia ca nicio distribuire către terţi sa nu aibă loc în afară de situaţia în care exploatarea topografiei se efectuează în condiţiile de confidenţialitate cerute de măsurile necesare în vederea protecţiei intereselor esenţiale pentru siguranţa naţionala.  +  Articolul 3 (1) Sunt protejate, în condiţiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor şi care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii şi pentru fabricantii de produse semiconductoare. (2) O topografie constituită dintr-o combinaţie de elemente şi de interconexiuni uzuale poate fi protejata numai dacă combinatia, luată în ansambul ei, este originala, în sensul alin. (1).  +  Articolul 4Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt condiţionate de faptul ca acesta este sau nu incorporat într-un produs.  +  Articolul 5Protecţia acordată, potrivit art. 3, se aplică numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricărui concept, procedeu, sistem, oricărei tehnici sau informaţii codate încorporate în aceasta topografie.  +  Capitolul II Dreptul la protecţie  +  Articolul 6 (1) Pot beneficia de protecţia oferită prin prezenta lege: a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului ori care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui astfel de stat; b) societăţile sau alte persoane juridice care desfăşoară o activitate industriala ori comercială, reală şi efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. (2) În cazul negocierii unor acorduri internaţionale cu state terţe sau al adoptării de dispoziţii interne, prin care se intenţionează extinderea protecţiei acordate prin prezenta lege altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), Comisia Europeană va fi informată cu 30 de zile în avans. (3) Încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de doua luni de la data informării Comisiei Europene, în cazul în care aceasta comunică statului român, în termenul prevăzut la alineatul precedent, intenţia de a prezenta Consiliului European o propunere în sensul extinderii protecţiei de către toate statele membre în ceea ce priveşte persoanele sau statele terţe respective. (4) Dacă în această perioadă de doua luni Comisia Europeană prezintă Consiliului European o astfel de propunere, încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentării propunerii. (5) În lipsa unei comunicări din partea Comisiei Europene în termenul prevăzut la alin. (3) sau a prezentării unei propuneri ori a adoptării unei decizii a Consiliului European în termenele prevăzute la alin. (4), statul român poate încheia acordurile sau poate adopta dispoziţiile prevăzute la alin. (2). (6) Decizia Consiliului European, adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, nu împiedica încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care Consiliul decide în sens contrar, cu majoritate calificată.  +  Articolul 7 (1) Persoana indreptatita să obţină protecţia legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relaţiile cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin mandatar. (2) În cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.  +  Articolul 8 (1) Dreptul la protecţia topografiei unui produs semiconductor aparţine creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulţi creatori, coautori, drepturile aparţin acestora în comun. (2) Dreptul la protecţie este acordat şi persoanelor prevăzute la art. 6, care: a) procedează la o primă exploatare comercială a unei topografii, în România sau în Uniunea Europeană, ce nu a mai făcut obiectul niciunei exploatări în lume; şi b) au primit din partea unei persoane în drept sa dispună de topografie autorizaţia exclusiva de a exploata comercial aceasta topografie pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.  +  Articolul 9 (1) Dacă topografia a fost creata de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecţia topografiei aparţine unităţii al carei salariat este creatorul topografiei. (2) Dacă topografia a fost creata la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecţia topografiei aparţine persoanei care a comandat-o. (3) În cazul în care exista dispoziţii contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziţii contractuale.  +  Articolul 10Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în ţara sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.  +  Articolul 11În situaţia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara, la împlinirea acestui termen dreptul la protecţie încetează, după cum urmează: a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare; b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.  +  Capitolul III Înregistrarea topografiilor  +  Articolul 12 (1) Înregistrarea unei topografii de produs semiconductor este condiţionată de constituirea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare. (2) O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singura topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată.  +  Articolul 13 (1) Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit dacă se depun următoarele: a) o cerere scrisă prin care se solicita înregistrarea topografiei şi care trebuie să evidenţieze cel puţin:- numele, prenumele şi domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;- numele şi prenumele sau denumirea şi adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;- indicaţii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia;- denumirea şi destinaţia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;- data fixării sau a primei codari a topografiei;- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;- numele şi prenumele sau denumirea şi adresa mandatarului, când este cazul;- semnatura solicitantului sau, după caz, a mandatarului; b) o documentaţie tehnica, constituită din materiale grafice şi texte, care să conţină informaţii suficiente pentru a permite identificarea topografiei şi pentru a evidenţia funcţiunea electronică a produsului semiconductor care incorporeaza topografia; c) doua exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat şi exploatat comercial; d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz; e) dovada de plată a taxelor prevăzute de lege. (2) Toate documentele menţionate mai sus se depun dactilografiate în limba română.  +  Articolul 14 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor legale pentru constituirea depozitului reglementar şi, dacă constata îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul naţional al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condiţiile prevăzute la art. 17 şi eliberează persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data publicării. (2) Data depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecţie.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care, la examinarea cererii, se constata lipsuri sau deficiente ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de doua luni pentru a efectua completările şi rectificările necesare. (2) Dacă în termenul acordat s-au efectuat toate aceste completări şi rectificari, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14. (3) Data depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările şi rectificările necesare. (4) Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările şi rectificările cerute, cererea este respinsă şi se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.  +  Articolul 16 (1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare. (2) Contestaţia va fi examinata, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti, în termen de 3 luni de la comunicare. (4) Hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. (5) Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive şi irevocabile se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.  +  Articolul 17 (1) Înregistrarea topografiilor se publică în B.O.P.I., în termen de doua luni de la data înregistrării. (2) Titularul este obligat sa comunice, în cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci orice modificări survenite în ceea ce priveşte numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci operează modificările în Registrul naţional al topografiilor şi le publică în B.O.P.I., în termen de 3 luni de la primirea comunicării.  +  Articolul 18 (1) După publicarea înregistrării, documentaţia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultata la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către persoanele interesate. (2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conţin informaţii declarate de solicitantul protecţiei ca fiind secrete comerciale.  +  Articolul 19 (1) Orice persoană interesată are dreptul sa formuleze în scris şi motivat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci o cerere de revocare împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, în termen de 3 luni de la publicarea acestora, dacă hotărârile au fost luate cu nerespectarea art. 13. (2) Cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului. (3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi va fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 16 alin. (3) şi (4). (4) Hotărârile privind revocarea, definitive şi irevocabile, se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.  +  Capitolul IV Drepturi  +  Articolul 20Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre următoarele date: a) sfârşitul anului în care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima data în lume; b) sfârşitul anului în care s-a constituit depozitul reglementar.  +  Articolul 21 (1) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata de protecţie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum şi dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acte: a) reproducerea acelei topografii, în măsura în care este protejata conform art. 3 alin. (1); b) exploatarea comercială sau importul în acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii. (2) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (1): a) reproducerea unei topografii cu titlu privat în scopuri necomerciale; b) reproducerea în scop de analiza, evaluare sau învăţământ privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici încorporate în topografie sau privind topografia însăşi; c) actele privind o topografie protejata şi care a fost creata plecand de la o analiza şi o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b). (3) Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevăzute la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil actelor săvârşite după ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piaţa în România sau în Uniunea Europeană, de către titular sau cu consimţământul acestuia.  +  Articolul 22Drepturile exclusive prevăzute la art. 21 se nasc: a) la data depozitului reglementar; b) la data la care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima data, oriunde în lume, dacă aceasta este anterioară datei prevăzute la lit. a).  +  Articolul 23Titularul are dreptul sa marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T.  +  Articolul 24Creatorii de topografii au dreptul sa li se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei şi în publicaţiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu privire la topografiile înregistrate.  +  Articolul 25Creatorii de topografii, care, în virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remuneraţie care se stabileşte prin contract încheiat între aceştia şi titularul topografiei protejate.  +  Articolul 26 (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de către persoana care a achiziţionat cu buna-credinţa produsul semiconductor, fără să aibă posibilitatea de a şti ca produsul semiconductor respectiv incorporeaza o topografie protejata, reprodusa ilegal. Începând de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa ca topografia este protejata, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fără autorizaţia titularului, produse semiconductoare similare, dar poate continua exploatarea comercială a produselor semiconductoare, achiziţionate sau contractate anterior acestei date, cu condiţia plăţii către titular a unei despăgubiri echitabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi succesorilor în drepturi ai titularului topografiei protejate.  +  Articolul 27Pentru perioada anterioară naşterii drepturilor exclusive, în conformitate cu prevederile art. 22, persoana care are dreptul la protecţie în temeiul prezentei legi şi care poate dovedi ca un terţ a reprodus în mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat în aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun.  +  Capitolul V Transmiterea drepturilor  +  Articolul 28Dreptul la protecţie şi drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune şi prin succesiune legală sau testamentară.  +  Articolul 29Drepturile conferite prin înregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licenţe exclusive sau neexclusive.  +  Articolul 30Transmiterea drepturilor prevăzute la art. 28 şi 29 produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în B.O.P.I. a menţiunii transmiterii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 31 (1) Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reuşit să obţină autorizaţia titularului de a exploata o topografie protejata, dacă: a) acordarea licenţei este necesară în situaţii de urgenta care privesc apărarea şi siguranţa naţionala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, încălcarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, ori nerespectarea standardelor naţionale privind poluarea atmosferei; b) au trecut cel puţin 4 ani de la începerea perioadei de protecţie şi topografia nu a fost exploatată comercial pe teritoriul României. (2) Licentele obligatorii sunt neexclusive şi nu pot fi transmise decât împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor. (3) Licentele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care le înscrie în Registrul naţional al topografiilor. (4) Beneficiarul licenţei obligatorii datorează titularului o remuneraţie echitabila. (5) Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost acordate. (6) Beneficiari ai licenţei obligatorii pot fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta.  +  Articolul 32 (1) La solicitarea motivată prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucureşti poate retrage licenta obligatorie atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat sa mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o maniera corespunzătoare. (2) Licenta nu va fi retrasă dacă exista iminenta repetarii circumstanţelor care au determinat acordarea acesteia. (3) Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind acordarea unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. (4) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care le înregistrează în Registrul naţional al topografiilor şi publică menţiunea acestor hotărâri în B.O.P.I., în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 33Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci publică în B.O.P.I. toate cesiunile şi licentele înregistrate cu privire la topografiile protejate, precum şi modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înregistrarea lor.  +  Capitolul VI Încetarea drepturilor  +  Articolul 34 (1) Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei se sting la data expirării perioadei de protecţie, data la care topografia intră în domeniul public, putând fi exploatată de orice persoană fără nicio restrictie. (2) Drepturile titularului se sting înainte de expirarea duratei de protecţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11 lit. b).  +  Articolul 35Titularul poate renunţa la protecţia unei topografii înregistrate oricând în cursul duratei de protecţie; renunţarea are ca efect stingerea drepturilor titularului cu toate consecinţele prevăzute la art. 34 alin. (1), începând de la data publicării cererii de renunţare în B.O.P.I.  +  Articolul 36 (1) Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea în tot sau în parte a înregistrării unei topografii, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea protecţiei. Cererea de anulare poate fi formulată pe întreaga perioadă de protecţie a topografiei. (2) Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. (3) Hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 37Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie în Registrul naţional al topografiilor şi publică în B.O.P.I. toate modificările privind protecţia topografiilor survenite ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 34-36.  +  Capitolul VII Apărarea drepturilor  +  Articolul 38 (1) Constituie infracţiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, exploatarea comercială sau producerea fără drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor în care este incorporată o topografie protejata sau a unui element de circuit care incorporeaza un astfel de produs semiconductor, în măsura în care acest element continua sa conţină o topografie. (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sunt calificate contrafacere dacă au fost săvârşite după data publicării înregistrării topografiei în Registrul naţional al topografiilor şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (3) Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. (4) Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente sa dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziţii se aplică şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de contrafacere.  +  Articolul 39Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum şi cele cu privire la drepturile născute din înregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 40În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, se constată că o altă persoană decât titularul certificatului de înregistrare este indreptatita la obţinerea protecţiei topografiei, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite, înscrie în Registrul naţional al topografiilor modificarea de titular şi o publică în B.O.P.I.  +  Articolul 41În situaţia în care drepturile asupra unei topografii înregistrate au încetat pentru o perioadă de timp ca urmare a renunţării la protecţie, a decăderii din drepturi sau a anulării înregistrării, despăgubirile şi celelalte drepturi patrimoniale dobândite de titular, corespunzător perioadei menţionate, se restituie de către acesta persoanelor de la care au fost dobândite.  +  Articolul 42La cererea instanţei judecătoreşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este obligat sa înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită, acestea restituindu-se la încetarea procesului. Citarea în instanţa se va face numai în acest scop.  +  Articolul 43 (1) Procedurile privind cererile şi certificatele de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (2) Taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) Neplata taxelor la termenele legale prevăzute atrage neefectuarea procedurii respective.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 337/2005 care nu este incorporat în textul republicat al Legii nr. 16/1995 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 337/2005:"Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va adopta norme de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.La data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. 2 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 535/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 1 august 1996."---------