HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 13 septembrie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 6 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se abrogă.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2005, este de 405.328 lei, din care: active imobilizate 164.623 lei şi active circulante nete 240.705 lei."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."4. Articolul 9 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se abrogă.6. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 litera E, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    "4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti"
  2. La anexa nr. 2 litera F, punctul 25 se abrogă.
   +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 5, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.275.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare minister coordonator. (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia. (2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, potrivit hotărârii de înfiinţare, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul principal de activitate este cercetarea-dezvoltarea în ştiinţe sociale şi umaniste, conform Clasificării activităţilor din economia naţională. (2) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: cod CAEN 7320: a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, având ponderea majoră din totalul activităţii:- cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului şi urbanismului;- cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi;- elaborarea de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie ecologică, zone în declin socioeconomic, zone rurale defavorizate;- elaborarea de studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul strategic şi operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului construit, reconversii funcţionale;- elaborarea de strategii, diagnoze şi prognoze în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; b) pentru realizarea programelor sectoriale şi a programelor-nucleu, pentru participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi realizarea altor activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:- cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării concepţiei globale de amenajarea teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională;- elaborare de cercetări aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare regională, mediu şi dezvoltare durabilă, populaţie şi calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbană, echipamente publice, noi tehnologii;- elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes european, zone de cooperare transfrontalieră;- construire şi utilizare a unor bănci de date specifice;- elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului şi urbanismului;- elaborare de studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii; c) în afara programelor sus-amintite:- cercetare aplicativă pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în: a) participare la elaborarea strategiei domeniului; b) formare şi specializare profesională; c) consultanţă şi asistenţă de specialitate cuprinzând: asistenţă tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter de unicat şi importanţă deosebită; d) prestări de servicii.C. Activităţi de elaborare şi revizuire a reglementărilor tehnice din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii şi cerinţelor funcţionale ale construcţiilor. (3) Activităţile menţionate pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte internaţionale. (4) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4 (1) Conform situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2005, institutul naţional are un patrimoniu în valoare de 405.328 lei, din care: active imobilizate 164.623 lei şi active circulante nete 240.705 lei. (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia. (3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003. (4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. (5) Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 5 (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media. (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 6Conducerea institutului naţional este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general.  +  Articolul 7Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 8 (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie. (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 9 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Celălalt membru al consiliului de administraţie este specialist în domeniu, numit de ministerul coordonator. (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 10 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membru al consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate, la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 31 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedintele ales de membrii acestuia.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 5 membri din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 15La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii privind problemele complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 18În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 19Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 20 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 21 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii.  +  Articolul 22Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau, după caz, a înlocuitorului acestuia. Directorul general  +  Articolul 23 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.  +  Articolul 24 (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu alte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 25 (1) Consiliul ştiinţific este format din 9 membri, dintre care 7 membri reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi 2 membri din afară, cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional sau din afară, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 26Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 27 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi reglementărilor legale în vigoare. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de ministerul coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 29Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 30 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 31 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 32 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii. (2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 33 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate, cu sediul în România. (4) Încasările şi plăţile din fondurile de la bugetul de stat se efectuează prin trezorerie, conform legii.  +  Articolul 34Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 35Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 36 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizul autorităţii centrale pentru cercetare-dezvoltare, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 37Statutul de institut naţional se reînnoieşte prin reacreditare, conform prevederilor legale, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.----------