HOTĂRÂRE nr. 1.339 din 27 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Toate instalaţiile noi se conformează prevederilor art. 5, 8 şi 9."2. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Toate instalaţiile noi care nu intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, sunt supuse procedurii de autorizare înainte de a fi puse în funcţiune."3. După alineatul (14) al articolului 5 se introduc doua noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:"(15) În cazul utilizării potenţialilor inlocuitori pentru substantele organice cu conţinut de compuşi organici volatili, titularul activităţii respecta recomandările ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate ce intra sub incidenţa prezentei hotărâri. (16) În cazul acordării unor derogări, potrivit prevederilor alin. (2)-(4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu prevederile art. 10^1."4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului controlează respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) La elaborarea normelor de reglementare în cazul utilizării substanţelor organice şi a posibililor inlocuitori ai acestora, precum şi la stabilirea măsurilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului asigura respectarea recomandărilor ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate aflată sub incidenţa prezentei hotărâri."5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene raportul privind stadiul implementarii dispoziţiilor prezentei hotărâri la intervale de 3 ani. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva 91/692/CEE de standardizare şi rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu din 23 decembrie 1991 şi se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1). (3) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană. (4) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstreaza respectarea prevederilor art. 5. (5) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa Comisiei Europene actele normative adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre."6. După alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 5 alin. (15) şi (16), art. 10 alin. (2), precum şi ale art. 10^1 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană."7. După articolul 17 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 085/1999."8. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"2. a) instalatie existenta - orice instalatie aflată în funcţiune, autorizata sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului înainte de data de 1 aprilie 2001 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată; b) instalatie noua - orice instalatie pusă în funcţiune şi autorizata sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului după data de 1 aprilie 2001."9. În tot cuprinsul hotărârii referirile la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se vor considera ca fiind făcute la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Lucia Ana Varga,secretar de statp. Ministrul economiei şi comerţului,Cosmin Mihai Popescu,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 27 septembrie 2006.Nr. 1.339.---------