HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale se dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;".2. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) În raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera contractantului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, după cum urmează: a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data recepţiei produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză; b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract; c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate; d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. (2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având, în plus faţă de obligaţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii: a) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice;şi b) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1). (3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice autoritate contractantă poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă. (4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,Corneliu BuradaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian Frâncup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 27 septembrie 2006.Nr. 1.337._________