ORDIN nr. 591 din 24 august 2006privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006  Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 232.129 din 23 august 2006 al Direcţiei generale de inspecţii,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În condiţiile prezentului ordin, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale desemnează ca autoritate responsabilă de coordonarea activităţii privind controlul de conformitate pentru legumele şi fructele proaspete şi de asigurare a contractelor cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F. (3) Se aprobă structura organizatorică şi funcţionarea I.S.C.T.P.V.L.F., astfel: a) la nivel central funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare, cu un număr de 3 posturi, la Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; b) la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu un număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţării, conform anexei nr. 1. (4) În funcţie de volumul activităţilor desfăşurate în acest domeniu, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pot suplimenta numărul de posturi aferent la nivelul compartimentului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul direcţiei. (5) Inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. au statut de funcţionari publici, se legitimează cu legitimaţie de control, deţin ştampilă şi ecuson, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2. (6) Legitimaţiile şi ştampilele prevăzute la alin. (5) se comandă şi se achiziţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, potrivit dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice de bunuri, şi se distribuie fiecărui inspector.  +  Articolul 2 (1) Atribuţiile specifice I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare sunt următoarele: a) elaborează proiecte de acte normative privind activitatea I.S.C.T.P.V.L.F. şi asigură implementarea şi controlul modului de aplicare a acestora; b) stabileşte programul de activitate al inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene; c) organizează programe de instruire şi/sau de informare a inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene; d) creează, gestionează, actualizează şi asigură consolidarea bazei de date centrale a operatorilor din sectorul de legume şi fructe proaspete; e) întocmeşte şi pune în aplicare un plan de monitorizare şi control al operatorilor din sectorul fructe şi legume, pe baza analizei de risc; f) asigură contactele cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene, cu Comisia Europeană; g) asigură participarea permanentă la activităţile Regimului pentru Aplicarea Normelor Internaţionale la Fructe şi Legume, sub directa coordonare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). (2) Atribuţiile principale ale organismelor de control judeţene sunt: a) verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs; b) eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului; c) verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare; d) verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesare; e) întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi asigură reactualizarea acesteia; f) asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare; g) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3În momentul în care România va dobândi statutul de stat membru al Uniunii Europene, I.S.C.T.P.V.L.F. va fi responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a următoarelor date: a) numele, adresa poştală şi electronică a autorităţii de coordonare; b) numele, adresa poştală şi electronică a tuturor organismelor de control judeţene; c) definirea precisă a competenţelor autorităţii de coordonare şi a organismelor de control judeţene; d) neconformităţile constatate, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.  +  Articolul 4 (1) Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare pe întreaga filieră de produs, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp, ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră şi ale art. 28 din Legea pomiculturii nr. 348/2003. (2) Controlul de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete se face conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind modul de efectuare a controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6I.S.C.T.P.V.L.F., ca autoritate responsabilă cu efectuarea controlului de conformitate în comercializarea legumelor şi fructelor proaspete, trebuie să respecte prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 143/2004 privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 5 martie 2004.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 24 august 2006.Nr. 591.  +  Anexa 1REPARTIZAREA TERITORIALĂa organismelor de control din cadrul Inspecţiei de statpentru controlul tehnic în producerea şivalorificarea legumelor şi fructelor
  Nr. crt. Judeţul Nr. posturi
  Total posturi 82
  1 ALBA 1
  2 ARAD 3
  3 ARGEŞ 2
  4 BACĂU 2
  5 BIHOR 3
  6 BISTRIŢA 2
  7 BOTOŞANI 1
  8 BRAŞOV 3
  9 BRĂILA 2
  10 BUZĂU 3
  11 CARAŞ-SEVERIN 2
  12 CĂLĂRAŞI 2
  13 CLUJ 2
  14 CONSTANŢA 3
  15 COVASNA 1
  16 DÂMBOVIŢA 2
  17 DOLJ 2
  18 GALAŢI 3
  19 GIURGIU 3
  20 GORJ 1
  21 HARGHITA 1
  22 HUNEDOARA 1
  23 IALOMIŢA 2
  24 IAŞI 2
  25 ILFOV 2
  26 MARAMUREŞ 2
  27 MEHEDINŢI 2
  28 MUREŞ 2
  29 NEAMŢ 1
  30 OLT 1
  31 PRAHOVA 1
  32 SATU-MARE 2
  33 SĂLAJ 2
  34 SIBIU 2
  35 SUCEAVA 2
  36 TELEORMAN 2
  37 TIMIŞ 2
  38 TULCEA 1
  39 VASLUI 2
  40 VÂLCEA 2
  41 VRANCEA 1
  42 Municipiul BUCUREŞTI 3
   +  Anexa 2MODEL DE LEGITIMAŢIE DE CONTROL┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL AGRICULTURII, │ ││ PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │Posesorul prezentei legitimaţii este împuternicit││ │să controleze aplicarea şi respectarea ││ INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL │legislaţiei din domeniul fructelor şi legumelor ││ TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA │şi să aplice sancţiuni conform prevederilor ││ LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR │legislaţiei în vigoare. ││ │ ││ ┌────────────┐ │ ││ │ │ │ ┌──────────────────────┬──────────────────────┐ ││ │ Fotografie │ LS. │ │ │ │ ││ │ │ │ │VIZAT ANUL ...........│VIZAT ANUL ...........│ ││ └────────────┘ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ Legitimaţie de control nr. ......... │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼──────────────────────┤ ││Dl. (d-na) │ │ │ │ ││.......................................... │ │VIZAT ANUL ...........│VIZAT ANUL ...........│ ││Legitimat cu B.I. (C.I.) │ │ │ │ ││seria ......... nr. ...................... │ │ │ │ ││Având funcţia de ......................... │ │ │ │ ││ Ministru, │ └──────────────────────┴──────────────────────┘ ││ │ ││Data emiterii ............................ │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘---------