METODOLOGIE din 18 septembrie 2006privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 octombrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Activitatea de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în norme, normative, regulamente şi alte reglementări tehnice, denumite în continuare reglementări, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, reprezintă totalitatea operaţiunilor procedurale care trebuie îndeplinite în vederea emiterii avizului către solicitanţi.  +  Articolul 2Activitatea de avizare a reglementărilor se desfăşoară de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin Inspecţia de Prevenire şi constă în: a) evaluarea, la cererea elaboratorilor, a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în conţinutul noilor reglementări, pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a acestora, anterioare redactărilor finale; b) evaluarea, la cererea elaboratorilor, a modificărilor şi completărilor propuse pentru reglementările existente; c) analizarea, în cadrul Comisiei de avizare constituite la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a conţinutului redactărilor finale ale reglementărilor şi a modificărilor şi completărilor propuse pentru reglementările existente, înaintate de elaboratori în vederea emiterii avizului.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţii de avizare  +  Secţiunea 1 Primirea reglementărilor în diverse faze de redactare  +  Articolul 3Studierea şi analizarea conţinutului reglementărilor se fac pe baza următoarelor documente depuse de solicitant la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspecţia de Prevenire: a) adresă a elaboratorului, înaintată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în care sunt precizate denumirea reglementării şi faza de redactare pentru care se solicită avizul; b) un exemplar al reglementării - pentru fazele anterioare redactării finale (anteproiect, redactarea I etc.) şi, respectiv, două exemplare - pentru redactarea finală; c) notă, după caz, cuprinzând modul de soluţionare a propunerilor şi observaţiilor formulate de specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau de alte instituţii, organe şi autorităţi consultate, pentru diversele faze de redactare (sinteza observaţiilor), cu precizarea concretă a rezultatului analizei fiecărei propuneri şi observaţii, respectiv însuşirea acestora sau motivaţiile pentru care nu au fost acceptate; d) procesele-verbale de avizare ale comitetelor tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau ale organismelor similare constituite la nivelul altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, pentru redactările finale ale reglementărilor (un exemplar - copie); e) după caz, avizele favorabile ale autorităţilor publice cu activităţi conexe în domeniu, altele decât Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, interesate de elaborarea reglementării respective, obţinute anterior prin grija elaboratorului (un exemplar - copie).  +  Articolul 4Înregistrarea adreselor referitoare la solicitările de avizare, precum şi a avizelor eliberate se face într-un registru unic, care se păstrează la Inspecţia de Prevenire.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea reglementărilor în faze anterioare fazei de redactare finală  +  Articolul 5Procedura de evaluare a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzută la art. 2 lit. a) se stabileşte prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare inspector general.  +  Articolul 6Punctele de vedere asupra conţinutului proiectelor de reglementări, pentru faze anterioare redactării finale, se semnează de către inspectorul general şi se transmit elaboratorilor în cel mult 30 de zile de la primirea şi înregistrarea lucrărilor respective la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea reglementărilor în faza de redactare finală  +  Articolul 7 (1) Evaluarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în reglementări în faza de redactare finală, şi a modificărilor şi completărilor propuse pentru reglementările existente, în vederea emiterii avizului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se face de Comisia de avizare. (2) Comisia de avizare propune inspectorului general, după caz, emiterea necondiţionată a avizului, emiterea avizului cu condiţia operării unor modificări în textul reglementării sau neemiterea avizului, cu prezentarea observaţiilor constatate, care se transmit solicitantului.  +  Articolul 8 (1) Componenţa Comisiei de avizare se aprobă prin ordin al inspectorului general. (2) Modul de lucru al Comisiei de avizare, atribuţiile şi obligaţiile membrilor componenţi se stabilesc prin ordin al inspectorului general.  +  Articolul 9 (1) Avizul asupra normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi asupra regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în norme, normative, regulamente şi alte reglementări tehnice, al cărui model este prevăzut în anexă, ori, după caz, adresa de răspuns, în cazul neeliberării avizului, se emit în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii de avizare. (2) Adresa de răspuns, în cazul neeliberării avizului, va fi motivată şi va cuprinde propuneri concrete pentru îmbunătăţirea conţinutului reglementării.  +  Articolul 10Avizul se semnează de către inspectorul general şi se contrasemnează de către adjunctul acestuia.  +  Articolul 11Avizul se individualizează printr-un număr de identificare în ordinea înscrierii în registrul prevăzut la art. 4.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Documentele care au stat la baza eliberării avizelor, precum şi un exemplar al avizului şi al redactării finale a reglementării, cu eventualele modificări operate pe textul acesteia, se păstrează la Inspecţia de Prevenire. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează atât timp cât sunt în vigoare reglementările avizate, după care se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Avizele eliberate sunt valabile atât timp cât nu au intervenit modificări sau completări cu privire la conţinutul reglementărilor avizate ori până când reglementările îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa la metodologieMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂAVIZnr. 0 din 00.00.0000- model -La cererea ................. înregistrată cu nr. .......... din ............., potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 11 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2005, şi ale art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avizează "..................................".Elaborator ......................................................................Avizul se emite în baza:- redactării finale/modificărilor şi completărilor a/la ............., elaborate de ..........;- proiectului/contractului nr. ......................................;- avizului CTS/CTE al ...................... cu nr. din ......................... ;- procesului-verbal nr. ................ din ..................... al şedinţei Comisiei de avizare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Inspector general,....................................................Adjunct al inspectorului general,....................................................Se anexează lucrarea conţinând ...... pagini ştampilate spre neschimbare.-------