NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2006de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 septembrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul de reglementareDrepturile şi obligaţiile generale şi specifice solicitanţilor de azil şi persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România, primirea cererilor, înregistrarea şi evidenta solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie, procedura de azil, procedura de anulare şi încetare a unei forme de protecţie, precum şi asistenţa acordată solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie, cu excepţia asistenţei acordate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare, sunt reglementate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, denumita în continuare lege, şi ale prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul II Condiţiile exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege  +  Articolul 2Dreptul de a fi informat (1) Informarea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege se face în scris de către funcţionarul responsabil cu primirea cererii de azil, conform modelului stabilit prin dispoziţia directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) Funcţionarii competenţi sunt obligaţi sa informeze solicitanţii de azil cu privire la modalităţile în care pot contacta organizaţiile neguvernamentale, Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati şi cu privire la modul în care pot obţine asistenţa şi reprezentare juridică. (3) Prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati se desemnează funcţionarul responsabil pentru asigurarea condiţiilor de realizare a activităţilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 3Dreptul solicitantului de azil de a i se elibera un document temporar de identitatePentru străinii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h) pct. (i) şi (îi) din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati va elibera gratuit, la cerere, o adeverinta care să ateste calitatea de solicitant de azil a acestora.  +  Articolul 4Dreptul de a participa la activităţi de adaptare culturală (1) Activităţile de adaptare culturală adresate solicitanţilor de azil constau în sesiuni de familiarizare a solicitanţilor de azil cu tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturii române şi oferirea de informaţii practice privind societatea românească şi se asigura de către personalul specializat din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati, în centrele de primire şi cazare a solicitanţilor de azil. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate colabora cu organizaţii neguvernamentale în vederea realizării activităţilor de adaptare culturală adresate solicitanţilor de azil.  +  Articolul 5Drepturi specifice solicitanţilor de azil cu nevoi speciale (1) Solicitanţii de azil se evalueaza de către personalul specializat al Oficiului Naţional pentru Refugiati în vederea includerii lor în categoria persoanelor cu nevoi speciale. (2) Solicitanţii de azil cu nevoi speciale beneficiază de asistenţa psihologică din partea personalului specializat al Oficiului Naţional pentru Refugiati. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate sesiza instituţiile abilitate să le ofere asistenţa necesară solicitanţilor de azil cu nevoi speciale, în funcţie de specificul stării de nevoie a fiecărei persoane. (4) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate colabora cu organizaţii neguvernamentale în vederea asistarii solicitanţilor de azil cu nevoi speciale.  +  Articolul 6Accesul la educaţie al solicitanţilor de azil minori (1) Accesul la educaţie al solicitanţilor de azil minori este liber, necondiţionat şi se exercită în aceleaşi condiţii ca şi pentru minorii cetăţeni români. (2) Metodologia, profesorii, manualele şi materialele didactice necesare desfăşurării cursului pregatitor în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ a solicitanţilor de azil minori se asigura de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate pune la dispoziţie spaţiile necesare desfăşurării cursului pregatitor, în centrele de primire şi cazare a solicitanţilor de azil, precum şi rechizite. (4) Cererile de înscriere a minorilor la cursul pregatitor se depun de către părinţi sau reprezentanţii legali la sediul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Obligaţia de a nu părăsi localitatea de reşedinţa (1) Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 19 lit. g) din lege, solicitantul de azil trebuie să se adreseze Oficiului Naţional pentru Refugiati sau, după caz, structurilor sale teritoriale, cu o cerere motivată care trebuie soluţionată de îndată. (2) Dacă prezenta solicitantului de azil este necesară în faţa autorităţilor şi instanţelor de judecată în alta localitate decât cea de reşedinţa a acestuia, nu mai este necesară autorizarea Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 8Obligaţia de prezentare la examenele medicaleÎn situaţia prevazua la art. 19 lit. h) din lege solicitantul de azil are obligaţia de a se prezenta numai la examenele medicale care sunt stabilite pentru motive de sănătate publică.  +  Capitolul III Forme de protecţie şi procedura de azil  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 9Actele de persecutie (1) La stabilirea îndeplinirii condiţiei referitoare la persecutie, potrivit art. 23 alin. (1) din lege, autorităţile competente trebuie să aibă în vedere actele şi faptele care: a) sunt suficient de grave prin natura lor sau datorită includerii acestora într-o practica sistematica, precum şi datorită recurentei lor, încât sa constituie o încălcare grava a drepturilor fundamentale ale omului, în special a drepturilor de la care nu se pot face derogări potrivit art. 15 alin. 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată prin Legea nr. 30/1994; sau b) alcătuiesc un ansamblu de măsuri diverse, inclusiv încălcări ale drepturilor omului, care sunt suficient de grave pentru a afecta o persoană în aceeaşi măsura prevăzută la lit. a). (2) Actele şi faptele prevăzute la alin. (1) pot fi considerate ca reprezintă persecutie dacă au fost determinate de motive cum sunt rasa, naţionalitatea, religia, apartenenţa la un anumit grup social sau opinia politica, indiferent dacă acestea sunt reale sau au fost atribuite persoanei în cauza de agentul care exercită persecutia. (3) Actele de persecutie, care pot fi calificate astfel potrivit alin. (1), pot sa ia forma: a) actelor de violenta fizica şi psihică, inclusiv a actelor de violenta sexuală; b) măsurilor legale, administrative, poliţieneşti şi/sau judiciare, care sunt discriminatorii sau sunt aplicate într-o maniera discriminatorie; c) acuzarii sau pedepsei disproportionate ori discriminatorii; d) imposibilităţii rejudecarii ca urmare a unei pedepse discriminatorii sau disproportionate; e) acuzarii sau pedepsirii ca urmare a refuzului de îndeplinire a serviciului militar în caz de conflict, atunci când îndeplinirea serviciului militar ar presupune săvârşirea de crime sau acte care intra sub incidenţa cauzelor de excludere prevăzute la art. 25 alin. (1) din lege; f) abuzuri sau acte de discriminare specifice genului, precum şi abuzuri sau acte de discriminare specifice privind copiii.  +  Articolul 10Motivele de persecutieÎn vederea stabilirii motivelor de persecutie trebuie luate în considerare următoarele: a) în cazul conceptului de rasa, în special, considerente de culoare, descendenta sau apartenenţa la un anumit grup etnic; b) în cazul conceptului de religie, în special, orientarea către credinţe teiste, nonteiste şi ateiste, participarea sau neparticiparea la ritualuri formale în public ori private, fie singur, fie împreună cu alte persoane, alte acte religioase sau exprimari ale credinţelor ori forme de conduita personală sau comuna bazate ori impuse de o anumită religie; c) în cazul conceptului de naţionalitate, apartenenţa la un grup determinat prin identitatea sa culturală, etnică sau lingvistica, prin originile geografice ori politice comune sau prin relaţia pe care o are cu populaţia altui stat, fără a fi restrâns la noţiunea de cetăţenie ori la apatridie; d) în cazul unui grup social, apartenenţa la acesta; un grup este considerat a fi un anumit grup social, îndeosebi atunci când:(i) membrii acelui grup au caracteristici innascute sau un trecut comun, care nu pot fi schimbate, sau trasaturi ori credinţe care sunt fundamentale pentru identitatea sau constiinta acelei persoane, motiv pentru care nu poate fi forţată sa renunţe la aceasta;(îi) grupul are o identitate distinctă în ţara respectiva, deoarece este perceput ca fiind diferit de restul societăţii;(iii) în funcţie de circumstanţele din ţara de origine, un anumit grup social poate include un grup bazat pe trasatura comuna a orientarii sexuale. Orientarea sexuală nu poate determina un grup social în sensul prezentului articol atunci când acţiunile specifice orientarii sexuale sunt fapte penale potrivit legii române. Aspectele referitoare la gen pot fi incluse în noţiunea de orientare sexuală, cu condiţia sa nu fie unicul motiv al aplicării acestui articol; e) în cazul conceptului de opinie politica, în special, a avea o opinie cu privire la o anumită problema, legată de eventuali agenţi de persecutie, prevăzuţi la art. 11, şi de politicile şi metodele acestora, indiferent dacă aceasta opinie a fost sau nu manifestată de solicitant.  +  Articolul 11Agenţii de persecutieLa aprecierea actelor şi faptelor de persecutie, autoritatea competentă va lua în considerare dacă acestea provin, în special, de la următorii agenţi de persecutie: a) statul; b) partidele sau organizaţiile care controlează statul ori o parte importanţa din teritoriul statului; c) agenţi neguvernamentali, dacă agenţii prevăzuţi la lit. a) şi b), inclusiv organizaţiile internaţionale, nu sunt capabili sau nu doresc să asigure protecţie împotriva persecutiei sau când aceştia îşi asuma ori tolereaza actele agenţilor neguvernamentali.  +  Articolul 12Temerea bine intemeiata de a fi persecutat sau expus unui risc seriosLa aprecierea temerii bine întemeiate de persecutie, potrivit art. 23 alin. (1) din lege, şi a riscului serios, potrivit art. 26 alin. (1) din lege, autoritatea competentă va lua în considerare atât dacă acestea au fost cauzate de evenimente care s-au petrecut anterior părăsirii tarii de origine, cat şi dacă acestea au fost cauzate de evenimente care s-au petrecut ulterior părăsirii tarii de origine. De asemenea, autoritatea competentă va lua în considerare ca temerea bine intemeiata de persecutie, în sensul art. 23 alin. (1) din lege, şi riscul serios, în sensul art. 26 alin. (1) din lege, pot fi cauzate şi de acţiunile desfăşurate de solicitant după părăsirea tarii de origine, îndeosebi atunci când s-a stabilit ca acţiunile respective constituie expresia şi continuarea convingerilor sau a orientarilor pe care le avea în ţara de origine.  +  Articolul 13Rolul activ (1) Autorităţile competente să soluţioneze cererile de azil au obligaţia sa cerceteze toate aspectele relevante ale cererii de azil în colaborare cu solicitantul, dacă este cazul, sau la solicitarea acestuia. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), autorităţile competente să soluţioneze cererile de azil pot, în condiţiile legislaţiei în vigoare, solicita expertize, consulta experţi, efectua verificări referitoare la identitatea solicitanţilor sau a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie.  +  Articolul 14Intrarea pe teritoriul RomânieiÎn aplicarea prevederilor art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (2) şi ale art. 71 alin. (3) din lege se ia în considerare ultima intrare pe teritoriul României înainte de obţinerea statutului de refugiat sau, după caz, a protecţiei subsidiare.  +  Secţiunea a 2-a Procedura ordinară  +  Articolul 15Cererea de azil (1) Funcţionarii autorităţilor competente sa primească cererile de azil înmânează solicitantului formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi îi explica modul în care trebuie completat. (2) În cazul în care solicitantul nu ştie sa scrie, funcţionarul care primeşte cererea va completa formularul potrivit declaraţiei orale a solicitantului. Cererea se semnează de solicitant sau pe aceasta se aplică impresiunea digitala a acestuia. Cererea se semnează şi de funcţionarul care a completat-o şi de interpret, atunci când acesta participa. (3) Dacă solicitantul deţine documente de identitate, funcţionarul verifica datele înscrise în cerere şi semnaleaza solicitantului neconcordantele apărute în conţinutul cererii pentru a fi remediate.  +  Articolul 16Examinarea cererii de azil (1) Examinarea cererii de azil trebuie realizată în mod individual şi avându-se în vedere următoarele: a) toate aspectele relevante referitoare la ţara de origine, la momentul luării deciziei, incluzând legislaţia tarii de origine şi modalitatea în care aceasta este aplicată; b) declaraţiile şi documentele relevante prezentate de către solicitant, inclusiv informaţiile cu privire la faptul de a fi fost supus persecutiei sau la posibilitatea de a fi persecutat, în sensul art. 23 alin. (1) din lege, ori cu privire la faptul de a fi fost expus unui risc serios sau la posibilitatea existenţei unui risc serios, în sensul art. 26 alin. (1) din lege; c) situaţia individuală sau circumstanţele personale ale solicitantului, inclusiv factori cum ar fi: trecutul, genul şi vârsta acestuia, în vederea evaluării, în funcţie de circumstanţele personale ale solicitantului, a posibilităţii ca actele la care a fost supus sau la care este expus sa reprezinte persecutie ori un risc serios, în sensul art. 23 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din lege, după caz; d) dacă acţiunile solicitantului, ulterioare părăsirii tarii de origine, au fost provocate în unicul scop sau cu scopul principal de a crea condiţiile necesare pentru depunerea unei cereri de azil, în vederea evaluării acestor activităţi pentru a se stabili ca solicitantul este expus persecutiei sau unui risc serios, în sensul art. 23 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din lege, după caz, în situaţia reintoarcerii în ţara de origine; e) dacă exista posibilitatea ca solicitantul sa beneficieze de protecţia unei alte tari a carei cetăţenie a dobândit-o. (2) Dacă solicitantul a fost subiectul unei persecutii sau supunerii unui risc serios ori unei ameninţări directe cu persecutia sau cu supunerea la un risc serios, se prezuma existenta unei temeri bine întemeiate de persecutie sau a expunerii la un risc serios, în sensul art. 23 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din lege, după caz, cu excepţia situaţiei în care exista motive întemeiate să se considere ca o asemenea persecutie sau un astfel de risc serios nu se va repeta. (3) În aplicarea art. 13 alin. (1) lit. b) din lege, funcţionarii cu atribuţii de consultare a informaţiilor din ţările de origine ale solicitanţilor de azil trebuie să consulte orice informaţii existente în surse publice pe internet, biblioteci, opinii ale unor experţi în materie, rapoarte şi materiale ale instituţiilor, centrelor şi organizaţiilor specializate în acest sens şi materiale emise de Ministerul Afacerilor Externe al României, precum şi orice alte surse care pot contribui la cunoaşterea situaţiei din ţara de origine.  +  Articolul 17Funcţionarii competenţi să soluţioneze cererile de azilFuncţionarii prevăzuţi la art. 48 din lege trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare juridice, cu diploma de licenţă, şi să deţină cunoştinţe de specialitate în domeniul azilului.  +  Articolul 18Activităţi desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Refugiati şi structurile teritoriale ale acestuia după înregistrarea cererii de azil (1) După înregistrarea cererii de azil Oficiul Naţional pentru Refugiati şi structurile teritoriale ale acestuia, prin personalul desemnat: a) informează solicitantul cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are în calitate de solicitant de azil; b) efectuează verificări în evidentele Oficiului Naţional pentru Refugiati pentru a se constata dacă sub identitatea declarata sau alta identitate solicitantul a mai depus anterior o cerere de azil, precum şi orice alte verificări necesare pentru soluţionarea cazului, în condiţiile legislaţiei în vigoare; c) reţin documentul de călătorie al solicitantului, care poate fi returnat temporar titularului, la cerere şi pentru motive bine întemeiate; d) procedează la fotografierea şi amprentarea solicitantului; e) întocmesc dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde cererea de azil, chestionarul de interviu, precum şi toate documentele necesare în vederea soluţionării cazului sau/şi care au legătură cu aceasta; f) comunică în scris solicitantului data şi ora la care trebuie să se prezinte pentru susţinerea interviului; g) eliberează solicitantului, în termen de 3 zile, documentul temporar de identitate; h) înregistrează cererea pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii de azil, necesar pentru întreţinere, al carei model este stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) Cererea de azil, depusa la una dintre autorităţile prevăzute la art. 35 lit. b)-e) din lege, trebuie transmisă de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiati, însoţită de o informare cu privire la solicitant şi documentele pe care acesta le are asupra sa. Informarea va cuprinde ora la care acesta s-a prezentat, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care îl însoţesc, alte elemente de natura să contribuie la soluţionarea operativă a cererii.  +  Articolul 19Conexarea cererilor şi caracterul individual al cererii (1) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2) din lege, hotărârea trebuie să conţină o analiza individuală a situaţiei fiecărui solicitant de azil. (2) În cazul prevăzut la art. 37 alin. (3) din lege, autoritatea competentă trebuie să informeze străinii care au făcut o cerere colectivă de acordare a unei forme de protecţie ca au obligaţia să depună o cerere individuală.  +  Articolul 20Înaintarea cererii de azil (1) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din lege, autorităţile prevăzute la art. 35 lit. b)-d) din lege trebuie să elibereze solicitantului o adeverinta cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati, care face dovada statutului de solicitant de azil al strainului. (2) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (4) şi la art. 39 alin. (4) din lege, transportul solicitantului de azil se realizează cu însoţitor. Cheltuielile ocazionate de insotirea solicitantului se suporta de autorităţile de care aparţin insotitorii.  +  Articolul 21Înaintarea cererii de azil de către un minor (1) În cazul strainului minor neînsoţit care şi-a manifestat voinţa de a obţine azil, în faţa autorităţilor competente, se întocmeşte un proces-verbal prin care se constata aceasta manifestare. (2) Minorii neinsotiti solicitanţi de azil se înregistrează în evidentele Oficiului Naţional pentru Refugiati într-un registru special în care se consemnează datele de identitate declarate de aceştia. (3) Funcţionarul care înregistrează strainul minor neînsoţit ca solicitant de azil trebuie să sesizeze de îndată autoritatea competentă pentru protecţia copilului în a carei raza teritorială este situat centrul de cazare unde urmează să fie depusa cererea de azil, în scopul declanşării procedurii de numire a unui reprezentant legal. (4) În cazul manifestării de voinţa de către un solicitant de azil minor neînsoţit în condiţiile art. 39 alin. (4) din lege, autorităţile sesizate trebuie să întocmească o adresa de informare, care va fi transmisă de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiati. Adresa de informare trebuie să cuprindă datele de identitate ale solicitantului, documentele pe care le are asupra sa, date privind persoanele care îl însoţesc, precum şi alte date relevante. (5) În situaţia prevăzută la art. 39 alin. (4) din lege, atunci când solicitantul de azil minor neînsoţit se afla într-un loc de detenţie, Oficiul Naţional pentru Refugiati va prelua solicitantul după executarea pedepsei aplicate şi numai dacă procedura de azil nu s-a finalizat.  +  Articolul 22Informarea minorului neînsoţit solicitant de azil cu privire la efectuarea unei expertize medicale pentru determinarea vârsteiInformarea prevăzută la art. 16 alin. (4) din lege se face în scris, potrivit modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 23Interviul pentru determinarea unei forme de protecţie (1) Interviul pentru determinarea unei forme de protecţie, prevăzut la art. 45 din lege, se consemnează în scris într-o nota de interviu. (2) După citirea celor consemnate în nota de interviu, aceasta se semnează pe fiecare pagina de solicitantul de azil sau, după caz, de reprezentantul legal ori de curatorul acestuia, precum şi de interpretul, apărătorul şi funcţionarul, care au fost prezenţi la efectuarea interviului.  +  Articolul 24Acordarea protecţiei subsidiareProtecţia subsidiară se acordă în condiţiile prevăzute la art. 26 din lege, în măsura în care nu exista una dintre cauzele de excludere de la acordarea protecţiei subsidiare prevăzute la art. 28 din lege.  +  Articolul 25Renunţarea la cererea de azil în etapa administrativă (1) În situaţia prevăzută la art. 51 alin. (1) din lege, funcţionarul care a primit cererea solicitantului de azil trebuie să îl informeze pe acesta cu privire la consecinţele actului de renunţare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se completează un formular, redactat în limba română şi într-o limbă pe care se presupune în mod rezonabil ca solicitantul de azil o cunoaşte. Formularul este întocmit conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati şi trebuie să cuprindă actul de renunţare şi informarea cu privire la consecinţele acestuia. (3) Prin decizia prevăzută la art. 51 alin. (2) din lege se constata actul de renunţare la cererea de azil şi se dispune închiderea dosarului. (4) În cazul în care cererea de renunţare este depusa la una dintre autorităţile enumerate în art. 35 lit. b)-e) din lege, aceasta trebuie transmisă de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 26Prelungirea termenului de soluţionare a cererii de azilPentru aplicarea art. 52 alin. (2) din lege funcţionarul trebuie să întocmească o nota în care motiveaza necesitatea prelungirii procedurii şi pe care o supune spre aprobare directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 27Obligaţia de a părăsi teritoriul RomânieiOficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să informeze Autoritatea pentru Străini cu privire la situaţia străinilor ale căror cereri de azil au fost respinse în urma finalizarii procedurii de azil şi care au obligaţia de a părăsi teritoriul României în termenul prevăzut de art. 53 alin. (3) din lege.  +  Articolul 28Depunerea plângerii (1) Funcţionarul care înregistrează plângerea prevăzută la art. 55 alin. (1) din lege trebuie să verifice şi, dacă este cazul, sa îl îndrume pe solicitant cu privire la aspectele de forma ce lipsesc din conţinutul plângerii. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să transmită de îndată instanţei competente, în original, plângerea împreună cu toate documentele necesare în vederea soluţionării acesteia.  +  Articolul 29Dovada declarării recursuluiDovada declarării recursului prevăzut la art. 66 alin. (1) din lege se face de către solicitantul de azil prin recipisa de confirmare a expedierii prin posta sau prin exemplarul personal al cererii de recurs depuse la registratura instanţei. În lipsa acestora, dovada declarării recursului se face potrivit dispoziţiilor codului de procedura civilă.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de soluţionare a unei cereri de azil depuse pentru membrii de familie ai persoanei care a dobândit statutul de refugiat sau protecţie subsidiară în România  +  Articolul 30Actele de stare civilă a membrilor de familie ai persoanei beneficiare a unei forme de protecţie (1) În situaţia prevăzută la art. 71 alin. (1) din lege, odată cu depunerea cererii, persoana care a dobândit statut de refugiat sau protecţie subsidiară va prezenta şi documente (certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte de identitate) în original, din care să rezulte în mod clar legăturile de familie dintre membrul de familie în numele căruia este depusa cererea şi persoana sa ori, în lipsa acestora, orice alte dovezi care să probeze calitatea de membru de familie. (2) În vederea obţinerii datelor şi informaţiilor suplimentare cu privire la legăturile de familie, precum şi pentru clarificarea altor aspecte relevante cu privire la cererea de azil depusa pentru membrii familiei, Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să efectueze un interviu cu persoana căreia i s-a recunoscut o formă de protecţie în condiţiile art. 23 şi 26 din lege. (3) În situaţia în care beneficiarul formei de protecţie nu prezintă Oficiului Naţional pentru Refugiati documente suficiente din care să rezulte legătură sa de rudenie cu membrul de familie în numele căruia depune cererea, pe motiv ca originalele documentelor se afla în posesia membrului de familie aflat într-o ţara terta, Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să comunice Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe lista documentelor necesare. (4) Direcţia generală afaceri consulare solicita misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din ţara în care se afla membrul de familie al beneficiarului formei de protecţie în România să constate existenta documentelor solicitate de Oficiul Naţional pentru Refugiati. Aceste documente trebuie prezentate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, în original, de către membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea. (5) Documentele prevăzute la alin. (4) se transmit în copie, cu menţiunea "în conformitate cu originalul", prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare, Oficiului Naţional pentru Refugiati de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se afla membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.  +  Articolul 31Îndeplinirea condiţiilor pentru reunificarea familiei (1) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 30, Oficiul Naţional pentru Refugiati comunică Direcţiei generale afaceri consulare o nota prin care confirma îndeplinirea condiţiilor pentru reunificarea familiei de către membrul de familie al beneficiarului unei forme de protecţie în România. (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 30, funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) din lege va emite o hotărâre de respingere a cererii de azil efectuată în temeiul art. 71 alin. (1) din lege. Respingerea cererii nu poate avea la baza exclusiv lipsa documentelor care să ateste încheierea căsătoriei sau legătură de rudenie. (3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) se comunică persoanei care a depus cererea de azil pentru membrii de familie aflaţi în afară teritoriului României. (4) Procedura de reunificare a familiei, prevăzută la art. 71 din lege, trebuie finalizată cat mai curând posibil, fără a se depăşi 9 luni de la data depunerii cererii. În cazul în care este necesar să fie efectuate verificări suplimentare, termenul de 9 luni poate fi prelungit cu cel mult 6 luni.  +  Articolul 32Membrul de familie aflat într-un stat terţ (1) Atunci când membrul de familie al beneficiarului unei forme de protecţie în România se afla într-un stat terţ, fără document de călătorie valabil, Oficiul Naţional pentru Refugiati solicita Direcţiei generale afaceri consulare acordarea vizei şi eliberarea titlului de călătorie pe numele acestuia. (2) Misiunea diplomatică sau oficiul consular din ţara în care se afla membrul de familie trebuie să elibereze documentul prevăzut la alin. (1), după verificarea identităţii acestuia.  +  Articolul 33Membrul de familie aflat în ţara de origine (1) Atunci când membrul de familie al persoanei care beneficiază de o formă de protecţie în România se afla în ţara de origine, Oficiul Naţional pentru Refugiati comunică Direcţiei generale afaceri consulare o nota prin care confirma îndeplinirea condiţiilor pentru reunificarea familiei, în conformitate cu art. 71 din lege, de către membrul de familie al beneficiarului unei forme de protecţie în României. (2) Direcţia generală afaceri consulare transmite notificarea, în cel mai scurt timp, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se afla membrul de familie al beneficiarului formei de protecţie în România, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular trebuie să elibereze, în condiţiile prevăzute de lege, persoanei interesate, la cerere, viza de intrare în România, cu drept de şedere de 30 de zile, după ce îi stabileşte identitatea şi numai dacă prezintă un document de călătorie valabil.  +  Articolul 34Lipsa dovezii identităţii membrului de familieDacă membrul de familie nu prezintă documente suficiente care să îi ateste identitatea, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu va elibera viza de intrare pe teritoriul României ori, după caz, nu va remite titlul de călătorie solicitat de Oficiul Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 35Declanşarea din oficiu a procedurii de reunificare a familieiAcordul prevăzut la art. 72 alin. (2) din lege se consemnează în scris, potrivit modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Secţiunea a 4-a Procedura accelerata  +  Articolul 36Cererea de azil nefondata (1) Cererea de azil este considerată evident nefondata, în conformitate cu art. 76 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din lege, atunci când solicitantul de azil a încălcat în mod repetat şi serios dispoziţiile art. 19 din lege. (2) Lista cuprinzând ţările sigure de origine, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit art. 77 alin. (1) din lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Secţiunea a 5-a Procedura de frontieră  +  Articolul 37Formularea cererii de azil la frontiera (1) În cazul în care solicitantul nu cunoaşte limba română şi nu i se poate asigura un interpret, lucrătorul poliţiei de frontieră trebuie să transmită de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiati cererea redactată de solicitant în limba pe care o cunoaşte, datată şi semnată de acesta, făcând menţiune despre acest aspect. (2) Cererile de azil, depuse într-un punct de control aeroportuar pentru trecerea frontierei de stat şi transmise Oficiului Naţional pentru Refugiati, trebuie însoţite de o informare cu privire la solicitant, care să cuprindă ora la care acesta s-a prezentat, cursa cu care a sosit în România şi compania transportatoare, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care îl însoţesc şi alte elemente de natura să contribuie la soluţionarea operativă a cazului.  +  Articolul 38Administrarea spaţiilor destinate cazarii solicitanţilor de azilSpaţiile din zona de tranzit, destinate cazarii solicitanţilor de azil, precum şi centrele prevăzute la art. 87 alin. (2) din lege sunt administrate potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 39Transferul cu însoţitor al solicitantului de azil (1) Solicitantul de azil poate fi transferat cu însoţitor din zona de tranzit a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat sau a centrului prevăzut la art. 87 alin. (2) din lege în zona de tranzit a altui punct de control pentru trecerea frontierei de stat, în vederea punerii în executare a dispoziţiei de a părăsi teritoriul României, cuprinsă în hotărârea de respingere a cererii de azil. (2) Transferul solicitantului şi asigurarea prezentei sale la proces, la cererea instanţei, se fac fără ca solicitantul să fie considerat admis din punct de vedere legal pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 6-a Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil  +  Articolul 40Acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României (1) La data înregistrării cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil, Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să informeze Autoritatea pentru Străini cu privire la acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României, prevăzută la art. 89 alin. (1) din lege. (2) Pe perioada pentru care a fost acordată permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, prevăzută la art. 89 alin. (1) din lege, executarea dispoziţiei prin care strainul în cauza este obligat sa părăsească teritoriul României se suspenda de drept. (3) În cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, strainului i se eliberează un document temporar de şedere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 41Condiţii de acces la o noua procedura de azil (1) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) din lege, analizarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil se face exclusiv potrivit dispoziţiilor art. 88 alin. (2) din lege. (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) din lege, se emite o hotărâre de respingere a cererii la care se va anexa informarea prevăzută la art. 91 alin. (3) din lege.  +  Articolul 42Neacordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul RomânieiHotărârea prevăzută la art. 89 alin. (3) din lege trebuie să cuprindă exclusiv motivele care au stat la baza neacordarii permisiunii de a rămâne pe teritoriul României.  +  Articolul 43Efecte ale hotărârii de acordare a accesului la o noua procedura de azil (1) După pronunţarea unei hotărâri prin care i s-a acordat accesul la o noua procedura de azil, strainul este informat cu privire la drepturile, obligaţiile, procedura de soluţionare a cererii sale şi data la care urmează sa susţină interviul. (2) În urma acordării accesului la o noua procedura de azil, strainului i se întocmeşte un nou dosar la care se anexează şi dosarul/dosarele anterior/ anterioare. (3) În temeiul hotărârii prin care s-a acordat accesul la o noua procedura de azil şi al art. 92 din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie să informeze autorităţile competente cu privire la anularea dispoziţiei prin care strainul în cauza era obligat sa părăsească teritoriul României.  +  Secţiunea a 7-a Procedura tarii terţe sigure  +  Articolul 44Publicarea listei ţărilor terţe sigureLista cuprinzând ţările terţe sigure, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit art. 97 din lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 45Accesul la procedura de azilPentru aplicarea prevederilor art. 95 alin. (2) din lege, funcţionarul anume desemnat să efectueze interviul şi să soluţioneze aceasta cerere emite o hotărâre prin care solicitantului i se conferă accesul la procedura de azil.  +  Articolul 46Solicitări externe de preluare a solicitanţilor de azil (1) În condiţiile art. 96 din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate primi solicitări de preluare sau reprimire a unor străini pe teritoriul României, în baza principiului tarii terţe sigure. (2) Funcţionarii anume desemnaţi, prevăzuţi la art. 48 alin. (2) din lege, examinează argumentele în fapt şi în drept prezentate în solicitare din perspectiva procedurii tarii terţe sigure, solicitând oricăror instituţii publice, agenţii sau organizaţii care funcţionează pe teritoriul României orice informaţii ori documente necesare pentru analizarea situaţiei străinilor şi luarea unei decizii privind reprimirea sau preluarea acestor persoane. Confidenţialitatea datelor prelucrate se asigura în condiţiile art. 10 din lege. (3) În cazul în care verificările făcute indica faptul ca România este responsabilă pentru analizarea cererii de azil a strainului aflat în statul solicitant, funcţionarii anume desemnaţi vor emite o hotărâre prin care accepta responsabilitatea şi care va include detaliile practice pentru transferul ulterior. (4) Transferul persoanelor pentru care s-a acceptat responsabilitatea în temeiul principiului tarii terţe sigure va fi efectuat în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute la art. 125 din lege. Cheltuielile ocazionate de transferul acestor persoane, de la momentul preluării lor, vor fi suportate de autorităţile române.  +  Capitolul IV Încetarea şi anularea statutului de refugiat sau a protecţiei subsidiare  +  Articolul 47Încetarea împrejurărilor pe baza cărora s-a recunoscut statutul de refugiat ori s-a acordat protecţie subsidiară (1) În cazurile prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. e) şi f) din lege, dacă schimbarea împrejurărilor nu este substantiala şi are caracter temporar, atunci temerea de persecutie a beneficiarului statutului de refugiat este considerată bine intemeiata. (2) În cazurile prevăzute la art. 99 din lege, dacă schimbarea împrejurărilor nu este substantiala şi are caracter temporar, atunci se va considera ca beneficiarul protecţiei subsidiare este expus la un risc serios, în sensul art. 26 alin. (1) din lege.  +  Articolul 48Analiza modificărilor din ţara de origine (1) În cazul în care survin modificări majore în situaţia din ţara de origine sau în tratamentul aplicat unei categorii de persoane din acea ţara, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate demara o procedură de reanalizare a situaţiei persoanelor care au dobândit statutul de refugiat sau protecţia subsidiară şi care provin din ţara respectiva. (2) În situaţia prevăzută la art. 103 alin. (1) din lege, solicitarea adresată beneficiarului formei de protecţie de a se prezenta la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati sau, după caz, la structurile sale teritoriale în vederea efectuării interviului pentru clarificarea situaţiei acestuia trebuie să fie însoţită de o informare conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 49Finalizarea procedurilor de încetare sau anulare a formei de protecţiePotrivit art. 106 alin. (1) din lege, procedura de încetare sau, după caz, de anulare a formei de protecţie se finalizează, cu excepţia cazurilor soluţionate în procedura accelerata, când procedura de reanalizare se finalizează de îndată, în termen de 7 zile de la data comunicării hotărârii Oficiului Naţional pentru Refugiati prin care s-a hotărât menţinerea formei de protecţie acordate, respectiv de la data expirării termenului legal de depunere a plângerii sau, după caz, a recursului ori de la data pronunţării hotărârii instanţei de recurs.  +  Capitolul V Eliberarea documentelor de identitate şi a documentelor de călătorie, precum şi prelungirea valabilităţii acestora  +  Articolul 50Prelungirea valabilităţii documentelor temporare de identitate pentru solicitanţii de azilPrelungirea valabilităţii documentelor temporare de identitate pentru solicitanţii de azil se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de azil şi până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor de azil care au fost respinse, respectiv până la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluţionării în cadrul procedurii accelerate.  +  Articolul 51Condiţii de eliberare a documentelor de identitate (1) După acordarea uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art. 22 din lege, strainului i se va elibera, gratuit, un document de identitate corespunzător formei de protecţie dobândite. (2) Documentele de identitate prevăzute la art. 20 alin. (6) din lege atesta identitatea, dreptul de şedere pe teritoriul României şi reşedinţa beneficiarilor unei forme de protecţie. (3) Documentele prevăzute la art. 20 alin. (6) din lege se prelungesc succesiv pe perioade egale cu durata iniţială de valabilitate a acestora, până la încetarea sau anularea formei de protecţie. (4) Documentele de identitate prevăzute la art. 20 alin. (6) din lege se eliberează în baza actelor doveditoare privind reşedinţa legală. (5) În vederea atestării reşedinţei, beneficiarul formei de protecţie are obligaţia de a depune unul dintre următoarele acte: act de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administraţia financiară, contract de comodat încheiat conform art. 8 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt act autentificat care face dovada existenţei unor drepturi locative dobândite de beneficiar.  +  Articolul 52Obligaţia beneficiarilor unei forme de protecţie de a declara anumite schimbări (1) Beneficiarii unei forme de protecţie au obligaţia de a declara la Oficiul Naţional pentru Refugiati următoarele: a) schimbarea reşedinţei; b) în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, orice modificare intervenita cu privire la cetăţenia acestora. (2) Beneficiarii unei forme de protecţie care îşi schimba reşedinţa sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresa, să se prezinte la structurile Oficiului Naţional pentru Refugiati în a căror rază teritorială îşi au reşedinţa sau, după caz, la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru Străini, pentru luarea în evidenta şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în documentul de identitate.  +  Articolul 53Întocmirea, eliberarea şi anularea documentelor de călătorie (1) Documentele de călătorie pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare şi prelungirea acestora se eliberează, respectiv se efectuează contra cost, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Documentele de călătorie ale celor care au dobândit statutul de refugiat sau protecţie subsidiară se anulează în cazul în care forma de protecţie acordată a încetat ori a fost anulată în urma finalizarii procedurii de încetare sau, după caz, de anulare. (3) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale documentelor de identitate şi ale celor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 2-5 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 54Anularile, modificările şi rectificările în evidenteAnularile, modificările şi rectificările în evidentele cu privire la datele de identificare ale solicitanţilor se efectuează cu aprobarea directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati sau a persoanei delegate de acesta, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul VI Asistenţa materială pentru solicitanţii de azil şi pentru persoanele care au dobândit o formă de protecţie  +  Articolul 55Alocaţia de hrana (1) Solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrana în limita sumei de 3 lei/persoana/zi, de cazare în limita sumei de 1,8 lei/persoana/zi şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 0,6 lei/persoana/zi, în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j) din lege. (2) În cursul execuţiei bugetului de stat, la o creştere a ratei inflaţiei de cel puţin 5% faţă de ultima luna când s-a efectuat o actualizare a cuantumurilor prevăzute mai sus, acestea se majorează cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. (3) În condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (3) din lege, solicitantul de azil cazat în centrele prevăzute la art. 87 alin. (2) din lege beneficiază gratuit de o alocaţie de hrana zilnica, în limita unor plafoane calorice, care constituie norme de hrana, după cum urmează: a) norma de hrana = 3.645 calorii - se acordă solicitantului de azil, major sau minor în vârsta de peste un an; b) norma de hrana = 3.175 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată, precum şi solicitanţilor de azil bolnavi pe perioada internării în infirmerii (stationare); c) norma de hrana = 860 calorii - supliment acordat gratuit pentru solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a 9-a sau care a născut şi nu alapteaza copilul în vârsta de până la un an; d) norma de hrana = 1.225 calorii - supliment acordat pentru solicitanta de azil care a născut şi alapteaza copilul în vârsta de până la un an; e) norma de hrana = 1.190 calorii - supliment acordat fiecărui copil în vârsta de la 0 la 5 luni inclusiv, care se afla împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil; f) norma de hrana = 1.650 calorii - se acordă pentru fiecare copil în vârsta de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă se afla împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil. (4) Stabilirea normelor de hrana se realizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 56Asistenţa materială pentru întreţinere (1) Asistenţa materială pentru întreţinere, potrivit art. 17 alin. (5) din lege, cuprinde drepturile prevăzute la art. 55 din prezentele norme metodologice. (2) Prin cazare în centrele de primire şi cazare a solicitanţilor de azil pe întreaga durata a procedurii de azil se înţelege asigurarea condiţiilor de cazare, de consiliere, de spaţii de recreere, întreţinerea spaţiilor, igiena personală şi spalarea lenjeriei şi imbracamintei, precum şi a condiţiilor pentru pregătirea şi servirea hranei. (3) Materialele necesare pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi durata lor de folosinţă se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Drepturile de masa şi alte cheltuieli prevăzute la art. 55 se acordă solicitantului de azil, la cerere, prin plata bilunara, în avans şi în numerar, a sumelor stabilite. (5) În cazul în care procedura de azil s-a finalizat, sumele prevăzute la alin. (4), acordate în avans solicitanţilor de azil, nu se mai recuperează. (6) Prin durata procedurii se înţelege perioada cuprinsă între momentul manifestării de voinţa în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege şi momentul finalizarii procedurii de azil în condiţiile art. 17 alin. (7) din lege.  +  Articolul 57Administrarea centrelor de primire şi cazare (1) La stabilirea locurilor de cazare în centrele de primire şi cazare administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati trebuie avută în vedere de către aceasta autoritate menţinerea, pe cat posibil, a unităţii familiale. Aceste măsuri sunt dispuse cu acordul solicitanţilor de azil. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati ia măsurile necesare pentru a asigura protejarea vieţii de familie a solicitanţilor de azil cazati în centrele de primire şi cazare. Măsurile care sunt luate în acest sens se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al centrelor de primire şi cazare. (3) Transferurile solicitanţilor de azil dintr-un loc de cazare în altul se fac numai atunci când este necesar şi cu acordul conducerii Oficiului Naţional pentru Refugiati. Solicitanţilor de azil li se asigura posibilitatea sa informeze persoanele care le asigura consilierea şi asistenţa juridică despre transferul făcut şi noua lor adresa. (4) Personalul din centrele de primire şi cazare trebuie să fie pregătit corespunzător şi este obligat să respecte principiul confidenţialităţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în legătură cu orice informaţie obţinută în desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 58Asistenţa materială a solicitanţilor de azil minori (1) Cazarea solicitanţilor de azil minori se face împreună cu rudele care îi însoţesc, indiferent de gradul de rudenie. (2) Cazarea solicitanţilor de azil minori neinsotiti, care au împlinit vârsta de 16 ani şi care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere, se face în centrele de primire şi cazare aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, până la expirarea termenului de 15 zile de la data finalizarii procedurii de azil potrivit art. 17 alin. (7) din lege, în cazul în care acestora nu le-a fost acordată o formă de protecţie. (3) Cazarea solicitanţilor de azil minori neinsotiti, care nu au împlinit vârsta de 16 ani, se face potrivit dispoziţiilor art. 74 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare. (4) Opinia solicitantului de azil minor neînsoţit cu privire la locul în care va fi cazat este luată în considerare şi i se acordă importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate ale acestuia. (5) Minorii neinsotiti care au primit o formă de protecţie pe teritoriul României conform legii, în urma finalizarii procedurii de azil prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege, se preiau în sistemul de servicii destinate protecţiei copilului, organizate la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru copilul aflat în dificultate. Minorii neinsotiti cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani pot opta pentru rămânerea în centrele de primire şi cazare administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati. (6) În situaţia în care cererea de azil depusa de minorul neînsoţit a fost respinsă în urma finalizarii procedurii de azil prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege, direcţia pentru protecţia copilului competenţa potrivit legislaţiei în vigoare întreprinde demersurile prevăzute de lege pentru stabilirea unei măsuri de protecţie pentru acesta şi informează Autoritatea pentru Străini cu privire la situaţia acestuia, care procedează potrivit legii. (7) Măsura de protecţie prevăzută la alin. (6) durează până la returnarea copilului în ţara de reşedinţa a părinţilor ori în ţara în care au fost identificati alţi membri ai familiei dispusi sa ia copilul.  +  Articolul 59Regulamentul de ordine interioară al centrului de primire şi cazare (1) Activitatea centrelor de primire şi cazare a solicitanţilor de azil se desfăşoară în baza regulamentului de ordine interioară care stabileşte drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în centrul de primire şi cazare respectiv. (2) Persoanei cazate în centrul de primire şi cazare i se aduc la cunoştinţa de către personalul din centru prevederile regulamentului de ordine interioară, sub semnatura, într-o limbă pe care o cunoaşte. (3) Pentru abateri grave sau repetate de la prevederile regulamentului de ordine interioară, şeful centrului de primire şi cazare poate aproba evacuarea din centru a persoanei în cauza, urmând ca aceasta sa beneficieze de suma pentru cazare prevăzută la art. 55. (4) Oficiul Naţional pentru Refugiati, prin personalul specializat din centrele de primire şi cazare, asigura ordinea şi liniştea publică, protecţia solicitanţilor de azil cazati şi întreprinde măsuri pentru prevenirea actelor de violenta în spaţiile de cazare.  +  Capitolul VII Acordarea drepturilor şi recuperarea ajutoarelor acordate persoanelor care au dobândit o formă de protecţie  +  Articolul 60Acordarea ajutorului rambursabil (1) Cererea pentru acordarea ajutorului rambursabil prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. m) din lege se întocmeşte de către fiecare persoana care a dobândit o formă de protecţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau, după caz, de către reprezentantul legal ori curator, conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) Cererile pentru acordarea ajutorului rambursabil se depun, în maximum doua luni de la acordarea formei de protecţie, la Oficiul Naţional pentru Refugiati, care le trimite spre soluţionare, până la data de 5 a fiecărei luni, la direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Cererile vor fi însoţite de copii ale documentului de identitate. (3) Acordarea ajutorului rambursabil se aproba prin decizie a directorului executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, începând cu luna următoare depunerii cererii, pe baza anchetei sociale şi a documentelor transmise de Oficiul Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 61Plata ajutorului rambursabil (1) Ajutorul rambursabil se acordă lunar, pentru fiecare persoana, la nivelul unui salariu minim brut pe ţara. Pentru minorii care au primit o formă de protecţie şi care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ajutorul se acordă reprezentantului lor legal. (2) Plata ajutorului rambursabil se efectuează de către direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de mandat poştal, cont personal sau stat de plată.  +  Articolul 62Prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului rambursabil (1) Prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului rambursabil se poate face cu cel mult 3 luni, în condiţiile stabilite de lege, dacă persoanele apte de muncă care au primit o formă de protecţie fac dovada ca s-au prezentat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru solicitarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă oferit de acestea. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului rambursabil persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii: a) au în îngrijire cel puţin un copil în vârsta de până la 7 ani; b) sunt inapte de muncă, dovedind aceasta cu certificat medical; c) urmează una dintre formele de învăţământ de zi, prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau, respectiv, 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani; d) îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii române.  +  Articolul 63Obligaţia de rambursare a ajutorului (1) La prima plata a ajutorului rambursabil, persoanele care au primit o formă de protecţie completează şi semnează un angajament prin care se obliga sa ramburseze instituţiei plătitoare, într-o perioadă de un an, sumele pe care urmează să le încaseze cu titlu de ajutor potrivit prevederilor legii, dacă realizează venituri salariale sau din activităţi desfăşurate ocazional, dovedite prin documente sau prin declaraţie pe propria răspundere, care permit acest lucru fără să fie afectată întreţinerea lor şi a familiei lor. Refuzul de a completa şi de a semna angajamentul duce la sistarea acordării ajutorului. (2) Rambursarea sumelor acordate cu titlu de ajutor se face în termen de un an de la încetarea perioadei pentru care s-au acordat. (3) Urmărirea obligaţiilor pentru rambursarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul VIII Procedura statului membru responsabil  +  Articolul 64Modele de informare (1) Modelul formularului de informare pentru solicitanţii de azil, potrivit art. 118 din lege, este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. (2) Modelul formularului de informare pentru străinii cu şedere ilegala, conform art. 122 alin. (1) din lege, este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. (3) Modelul formularului de informare pentru solicitanţii de azil, conform art. 144 din lege, este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul IX Protecţie temporară  +  Articolul 65Stabilirea, implementarea şi încetarea protecţiei temporareStabilirea, implementarea şi încetarea protecţiei temporare vor fi supuse consultărilor regulate cu Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) şi cu alte organizaţii internaţionale relevante.  +  Articolul 66Capacitatea beneficiarilor protecţiei temporare de satisfacere a propriilor nevoiÎn situaţia în care persoanele care se bucura de protecţie temporară sunt angajate sau desfăşoară activităţi independente, se acordă atenţie capacităţii acestora de a-şi satisface propriile nevoi atunci când se fixează nivelul propus de ajutor material.  +  Articolul 67Drepturile beneficiarilor protecţiei temporareInformarea privind drepturile prevăzute la art. 133 din lege se face în scris de către Oficiul Naţional pentru Refugiati. Modelul formularului se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 68Condiţii de primire şi acordare a protecţiei temporare (1) România comunică Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene - în cifre sau în termeni generali - capacitatea statului român de a primi persoane care sunt eligibile pentru protecţie temporară. (2) După adoptarea deciziei prevăzute la art. 131 alin. (1) din lege, România poate indica o capacitate de primire adiţională prin notificarea Consiliului Uniunii Europene şi a Comisiei Europene. Aceasta informaţie va fi trimisa către Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR). (3) Autorităţile competente ale statului român, actionand în cooperare cu organizaţiile internaţionale competente, se asigura ca persoanele eligibile definite în decizia Consiliului Uniunii Europene prevăzută la art. 131 alin. (1) din lege, care nu au ajuns încă pe teritoriul Uniunii Europene, şi-au exprimat dorinţa de a fi primiţi pe teritoriul României.  +  Articolul 69Furnizarea de informaţii cu privire la beneficiarii protecţiei temporareÎn vederea aplicării prevederilor art. 135 alin. (8) şi ale art. 140 alin. (4) din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati înregistrează informaţii referitoare la beneficiarii protecţiei temporare, conform anexei nr. 10 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 70Transferul beneficiarilor protecţiei temporare (1) În situaţia prevăzută la art. 140 din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati coordonează şi implementeaza transferul beneficiarilor protecţiei temporare în şi din România. (2) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern şi internaţional al persoanelor transferate, paza şi escortarea acestora pe parcursul transportului, eliberarea documentului prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, în funcţie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat. (3) Documentul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 71Repatrierea voluntara şi reprimirea (1) Informarea prevăzută la art. 138 alin. (1) din lege se face în scris, potrivit modelului stabilit la nivelul Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) În situaţia prevăzută la art. 138 alin. (1) din lege, persoanele care beneficiază de protecţie temporară şi care renunţa la forma de protecţie acordată în vederea repatrierii voluntare se supun legislaţiei privind regimul juridic al străinilor în România de la data la care Oficiul Naţional pentru Refugiati a fost informat cu privire la aceasta renunţare. (3) În situaţia prevăzută la art. 138 alin. (2) din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiati analizează dacă durata protecţiei temporare nu a expirat şi dacă în ţara de origine persista circumstanţele care au stat la baza acordării formei de protecţie. (4) În cazul prevăzut la alin. (3), funcţionarul desemnat, prevăzut la art. 48 alin. (2) din lege, emite o hotărâre motivată. (5) Atunci când solicitarea de reprimire în România este admisă, strainul va primi accesul pe teritoriul României în baza hotărârii emise de funcţionarul desemnat, prevăzut la art. 48 alin. (2) din lege. (6) Împotriva hotărârii de respingere a cererii de reprimire se pot exercita căile de atac potrivit dispoziţiilor art. 85-87 din lege.  +  Articolul 72Analiza cauzei de excludere (1) În situaţia prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. a) pct. (îi) din lege, severitatea persecutiei trebuie apreciată în raport cu natura infracţiunii de care persoana în cauza este suspectata. Pot fi calificate drept infracţiuni nonpolitice grave în special acţiunile inumane, chiar dacă sunt comise cu un anumit obiectiv politic. (2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii.  +  Articolul 73Comunicarea de date instituţiilor europeneOficiul Naţional pentru Refugiati, periodic şi cat mai curând posibil după acordarea protecţiei temporare, comunică instituţiilor europene competente datele referitoare la numărul de persoane care se bucura de aceasta forma de protecţie şi informaţii complete privind legislaţia naţionala de implementare a protecţiei temporare.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 74Excepţii privind accesul la procedura de azil (1) Excepţiile prevăzute la art. 4 din lege se referă la situaţiile prevăzute la art. 91 alin. (2) lit. b), art. 95 alin. (3) şi la art. 120 alin. (2) lit. a) din lege. (2) În toate cazurile, hotărârea de respingere a accesului la procedura de azil este de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiati. (3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) se poate ataca la instanţa de judecată competenţa, în condiţiile legii.  +  Articolul 75Excepţii privind nereturnarea (1) În cazul solicitanţilor de azil care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Oficiul Naţional pentru Refugiati dispune retragerea documentului temporar de identitate, iar autorităţile competente dispun, dacă este cazul, luarea în custodie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Măsura de expulzare, extrădare sau returnare forţată este pusă în executare de îndată ce a fost respinsă cererea de azil, printr-o hotărâre executorie.  +  Articolul 76Centrul de documentareCentrul de documentare din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati este compartimentul specializat în punerea la dispoziţia factorilor interesaţi şi angrenati în procedura de determinare a acordării unei forme de protecţie, de informaţii din ţările de origine ale solicitanţilor de azil.  +  Articolul 77Punctul naţional de contact pentru domeniul azilului în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu celelalte state membre (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este punctul naţional de contact pentru domeniul azilului în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi autorităţile similare ale celorlalte state membre. Ministerul Administraţiei şi Internelor transmite o notificare Comisiei Europene şi celorlalte state membre cu privire la punctul naţional de contact. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati ia măsurile adecvate pentru a asigura cooperarea directa şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente în domeniul azilului din celelalte state membre.  +  Articolul 78Obligaţia de comunicare periodicăOficiul Naţional pentru Refugiati comunică periodic Comisiei Europene datele referitoare la numărul de persoane, clasificate pe sex şi vârsta, care beneficiază de condiţiile de primire, precum şi o informare completa cu privire la tipul, denumirea şi formatul documentelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege.  +  Articolul 79Noile modele ale documentelor de identitate şi de călătoriePână la intrarea în vigoare a noilor modele ale documentelor de identitate şi ale documentelor de călătorie pentru beneficiarii statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare vor fi folosite în continuare cele aflate în circulaţie în prezent.  +  Articolul 80Accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din RomâniaAccesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România se reglementează prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 81Interpreţii participanţi în cadrul procedurilor realizate de Oficiul Naţional pentru Refugiati (1) Plata serviciilor prestate de interpreţi şi experţi, solicitate de Oficiul Naţional pentru Refugiati, se face conform legislaţiei în vigoare şi se asigura de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati. (2) În situaţia în care asigurarea serviciilor de interpretare necesita deplasarea interpretului în afară localităţii de reşedinţa, cheltuielile pentru transportul şi, după caz, cazarea şi indemnizaţia de delegare se asigura potrivit Hotărârii Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati. (3) În situaţii deosebite, în care nu pot fi identificati sau utilizaţi interpreţi autorizaţi, se apelează la serviciile altor specialişti cunoscători ai limbii respective, acceptaţi de Oficiul Naţional pentru Refugiati şi de solicitantul de azil. (4) Oficiul Naţional pentru Refugiati asigura întocmirea listei cu interpreţii participanţi în cadrul procedurilor realizate de acesta.  +  Articolul 82Accesul unor terţe persoane în spaţii administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati asigura accesul personalului organizaţiilor neguvernamentale cu care are încheiate protocoale de cooperare, în spaţiul necesar desfăşurării activităţii de consiliere şi asistenţa juridică a solicitanţilor pe parcursul procedurii de acordare a unei forme de protecţie sau în scopul acordării altor forme de asistenţa. (2) Reprezentanţii Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) au acces în toate spaţiile de cazare ale Oficiului Naţional pentru Refugiati. (3) În vederea desfăşurării activităţii de consiliere, Oficiul Naţional pentru Refugiati asigura personalului organizaţiilor neguvernamentale cu care are încheiate protocoale de cooperare spaţiul necesar în centrele de primire şi cazare aflate în administrarea sa.  +  Articolul 83Intrarea în vigoare a unor prevederi din normele metodologicePrevederile art. 64-73 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 84Abrogarea unor acte normativeLa data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de interne şi al ministrului afacerilor externe nr. 213/A/2.918/2002 privind stabilirea procedurii comune de soluţionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 85Anexele la normele metodologiceAnexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.*Prezentele norme metodologice transpun:- art. 3 alin. (3), art. 13 alin. (3), art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 27 din Directiva Consiliului 2001/55/CE privind standardele minime de protecţie temporară în eventualitatea unui flux masiv de persoane strămutate şi măsurile de promovare a balanţei de eforturi între statele membre în vederea primirii unor astfel de persoane şi suportarea consecinţelor;- art. 5 alin. (2), art. 8, art. 14 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 17 alin. (2) din Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil;- art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 9, 10, art. 11 alin. (2), art. 20 alin. (4) şi art. 35 din Directiva Consiliului 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime pentru calificare şi statutul cetăţenilor ţărilor terţe sau apatrizilor ca refugiati sau ca persoane aflate în nevoie de protecţie internationala şi conţinutul protecţiei acordate.Prezentele norme metodologice creează cadrul necesar aplicării directe, la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 stabilind un format uniform pentru permisele de rezidenţă eliberate cetăţenilor din state terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 157 din 15 iunie 2002, şi a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.252/2004 din 13 decembrie 2004 cu privire la standardele pentru elementele de securitate şi datele biometrice incluse în pasapoartele şi documentele de călătorie eliberate de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 383 din 29 decembrie 2004.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice------------------------    Dosar nr. ....../.....    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATI    Centrul ..............    Identitate declarata    Da ... Nu ...                              CERERE DE AZIL                         (Application for asylum)                     nr. ....../C/...... din .......    1. Numele şi prenumele solicitantului (Family name, surname)    ..................................................................    2. Numele părinţilor (Parents' name/father, mother)    ..................................................................    3. Data şi locul naşterii (Date and place of birth)    ..................................................................    4. Stare civilă: necasatorit/căsătorit/divorţat/vaduv (Civil status:       single, married, divorced, widow)    ..................................................................    5. Numele, data şi locul naşterii soţului/sotiei (Spouse's name, date       and place of birth)    ..................................................................    6. Membrii de familie care va însoţesc (Family members accompanying you)    .................................................................    7. Ţara de origine/domiciliu (Country of origin/residence)    ..................................................................    8. Document de călătorie (Travel document)    .................................................................    9. Solicit azil în România, pentru următoarele motive (I request asylum    în România due to the following reasons):    .................................................................    10. Data şi modul de parasire a tarii de origine (Date and way of leaving    the country of origin)    ..................................................................    11. Ţările tranzitate până la intrarea în România şi perioadele de şedere    pe teritoriile acestora (Tranzit countries before entering România and    periods of staying on their territories of those countries)    .................................................................    12. Data şi modul de intrare în România (Date and way of entering România)    .................................................................    13. Reşedinţa în România (The residence în România)    .................................................................    14. Limbile vorbite (Spoken languages)    .................................................................    15. Data programării la interviu (The date of interview)    .................................................................    Am luat la cunoştinţa de procedurile de urmat, de drepturile şi obligaţiile    solicitanţilor de azil în România, care imi revin conform art. 17-19 din    Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.    (I was acquainted about the legal procedure that I have to follow, and the    rights and obligations of the asylum-seekers în România according to    art. 17-19 of Law no. 122/2006 regarding asylum în România.)    Va aducem la cunoştinţa ca la data ...... ora ...... sunteţi invitat la    sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati în vederea sustinerii    interviului pentru determinarea unei forme de protecţie.    (We hereby notify you that on ..... at ..... you are invited at the    headquarters of Naţional Refugee Office to uphold your interview for    determining a form of protection.)    În conformitate cu Legea nr. 677/2001, sunt de acord cu prelucrarea    datelor mele personale.    (În accordance with the Law no. 677/2001, I agree with processing of    my personal data.)Data (Date) ................. Semnătura (Signature) ....................Lucrătorul care a primit cererea ............................................... (numele şi prenumele)Semnătura ......................................  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATEpentru solicitanţii de azil- Documentul va avea forma unui card şi va conţine elemente de securizare.- Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va menţiona "Identitate declarata".- Documentul va cuprinde fotografia solicitantului de azil, care va conţine elemente de securizare.- Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesitaţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.RUBRICILE DOCUMENTULUI(Faţa I)1. Organ emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOROFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE1. SOLICITANT DE AZIL3. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă.4. Numele şi prenumele: rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordine.5. Ţara de origine: va fi menţionată ţara al carei cetăţean este solicitantul sau ţara de domiciliu a acestuia.6. Data naşterii: va cuprinde ziua, luna şi anul naşterii solicitantului.7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M.8. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completa a solicitantului în România.9. Locul/Data eliberării: se vor indica centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării, care va conţine ziua, luna şi anul.10. Valabilitate: se vor indica data până la care documentul este valabil.(Faţa II)Va conţine rubrici referitoare la valabilitatea documentului şi o rubrica de menţiuni care va cuprinde informaţii relevante privind solicitantul de azil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limbile română şi engleza.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------FORMA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTULUI DE IDENTITATEpentru refugiati şi persoanele cărora lis-a acordat protecţie subsidiară- Documentul va avea forma unui card, ale cărui caracteristici, rubrici, număr şi tip de elemente de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de rezidenţă, stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 stabilind un format uniform pentru permisele de rezidenţă eliberate cetăţenilor din state terţe şi Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 398D0701 din 3 decembrie 1998 pentru completarea unui format uniform al permisului de rezidenţă. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.- Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Roman de Standardizare) pentru cartela tip ID-1.RUBRICILE DOCUMENTULUI(Faţa I)1. Titlul documentului: LEGITIMATIE DE ŞEDERE TEMPORARĂ2. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă şi sigla ROU.3. Numele şi prenumele: rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordine.4. Cod numeric personal: va conţine algoritmul format din 13 cifre, prima cifra fiind 7 sau 8, în funcţie de sexul titularului documentului.5. Data expirării: se va indica data (ziua, luna, anul) până la care documentul este valabil.6. Data şi locul eliberării: se vor indica data eliberării, ce va conţine ziua, luna şi anul, şi localitatea unde a fost emis documentul.7. Tipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE8. Semnatura titularului9. Scopul şederii: se va indica forma de protecţie acordată.(Faţa II)1. Cetăţenia: va fi menţionată ţara al carei cetăţean este titularul.2. Sexul: simbolizat prin litera F sau M3. Data şi locul naşterii: va cuprinde ziua, luna, anul naşterii şi ţara unde s-a născut.4. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completa a solicitantului în România.5. Date informatizate citibile optic.NOTĂ:Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stanga jos.Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------FORMA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTULUI DE CĂLĂTORIE ELECTRONICpentru refugiatii recunoscuţi în bazaConvenţiei de la Geneva din 1951- Caracteristicile, rubricile, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2.252/2004 din 13 decembrie 2004 cu privire la standardele pentru elementele de securitate şi datele biometrice incluse în pasapoartele şi documentele de călătorie eliberate de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 383 din 29 decembrie 2004. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.(Coperta 1)ROMÂNIADOCUMENT DE CĂLĂTORIE(Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951)(Pagina 1)DOCUMENT DE CĂLĂTORIE(Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951)Acest document expira la ..........., dacă valabilitatea sa nu este prelungită.Numele ........................................Prenumele .....................................(Pagina 2)1. Locul şi data naşterii ......................................2. Profesia ....................................................3. Reşedinţa actuala ...........................................4. Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele sotiei ...........5. Numele şi prenumele soţului .................................6. Semnalmente:Înălţimea ...................Parul .......................Culoarea ochilor ............Nasul .......................Forma fetei .................Tenul .......................Semne particulare ...........(Fila informatizata - Paginile 3 şi 4)1. Titlul documentului: DOCUMENT DE CĂLĂTORIE2. Fotografia titularului3. Tip: conţine PR - prescurtarea de la pasaport refugiat.4. Codul tarii: conţine sigla ROU.5. Seria/numărul documentului6. Numele titularului7. Prenumele titularului8. Cetăţenia: conţine codul internaţional al tarii al carei cetăţean este titularul.9. Data naşterii: conţine ziua, luna şi anul (ultimele doua cifre din an).10. Codul numeric personal: va conţine algoritmul format din 13 cifre, prima cifra fiind 7 sau 8, în funcţie de sexul titularului documentului.11. Sexul: simbolizat prin litera F sau M12. Locul naşterii: conţine localitatea de naştere a titularului.13. Data eliberării: se vor indica ziua, luna, anul (ultimele doua cifre din an) eliberării.14. Data expirării: se vor indica ziua, luna, anul (ultimele doua cifre din an) până la care documentul este valabil.15. Organul emitent: se vor înscrie initialele Oficiului Naţional pentru Refugiati.16. Semnatura titularului17. Date informatizate citibile optic18. Acest document este valabil pentru următoarele tari: ....................19. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document ....................20. Eliberat la: se vor înscrie initialele Oficiului Naţional pentru Refugiati, în limba engleza.21. Data: se va indica data eliberării, ce va conţine ziua, luna şi anul (ultimele doua cifre din an).22. Semnatura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul23. Taxa plătită: conţine sume de bani reprezentând taxa consulară încasată de la titular.(Paginile 5 şi 6)Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită ....................De la ........................... Până la .............Întocmit la ..................... Data ................Semnatura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui documentNOTĂ:Paginile menţionate cuprind 4 rubrici de prelungire sau reinnoire a valabilităţii (câte doua pe fiecare pagina).(Coperta 3)1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de călătorie care poate tine loc de pasaport naţional. El nu aduce niciun prejudiciu şi nu afectează în niciun fel naţionalitatea titularului.2. Titularul este autorizat să se întoarcă în ROMÂNIA până la ........, cu excepţia cazului în care se menţionează mai jos o dată ulterioară (perioada în care deţinătorul documentului este autorizat să se reintoarca nu trebuie să fie mai mica de 3 luni).3. În cazul stabilirii într-o alta ţara decât cea în care prezentul document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale tarii sale de reşedinţa (vechiul document de călătorie va fi remis autorităţii care eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii care l-a eliberat).NOTĂ:Culoarea copertei: griMărimea: 125 x 88 mmNumărul de pagini: 32Numărul pasaportului: perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a doua, iar prin pagina din policarbonat, engravat laserNumerotarea paginilor: tiparita în partea de jos a fiecărei paginiPagina cu datele de identificare a titularului: din policarbonat şi va conţine:- tipul documentului;- codul tarii;- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, sexul, codul numeric personal);- data eliberării, data expirării şi organul emitent;- fotografia titularului engravata laser;- fotografia în umbra realizată prin perforatie laser;- semnatura titularului;- numărul documentului de călătorie;- datele informatizate citibile optic;- mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei.Hârtia: specială, filigran, elemente de siguranţăPaginile 7-31 sunt destinate aplicării vizelor acordate.Pagina 32 este destinată menţiunilor efectuate de organul emitent.Toate paginile, mai puţin pagina 3, conţin textele "Convention of 28^th July 1951" şi "Acest document conţine 32 de pagini, exclusiv copertile".Denumirile rubricilor vor fi redactate în limba română şi în limba engleza.  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------FORMA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTULUI DE CĂLĂTORIE ELECTRONICpentru persoanele care au obţinut protecţie subsidiarăconform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România(Coperta 1)ROMÂNIADOCUMENT DE CĂLĂTORIE(Protecţie subsidiară)(Pagina 1)DOCUMENT DE CĂLĂTORIE(Protecţie subsidiară)Acest document expira la ......., dacă valabilitatea sa nu este prelungită.Numele ....................................Prenumele .................................(Pagina 2)1. Locul şi data naşterii ......................................2. Profesia ....................................................3. Reşedinţa actuala ...........................................4. Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele sotiei ...........5. Numele şi prenumele soţului .................................6. Semnalmente:Înălţimea ...................Parul .......................Culoarea ochilor ............Nasul .......................Forma fetei .................Tenul .......................Semne particulare ...........(Fila informatizata - Paginile 3 şi 4)1. Titlul documentului: DOCUMENT DE CĂLĂTORIE2. Fotografia titularului3. Tip: conţine PS - prescurtarea de la pasaport protecţie subsidiară.4. Codul tarii: conţine sigla ROU.5. Seria/numărul documentului6. Numele titularului7. Prenumele titularului8. Cetăţenia: conţine codul internaţional al tarii al carei cetăţean este titularul.9. Data naşterii: conţine ziua, luna şi anul (ultimele doua cifre din an).10. Codul numeric personal: va conţine algoritmul format din 13 cifre, prima cifra fiind 7 sau 8, în funcţie de sexul titularului documentului.11. Sexul: simbolizat prin litera F sau M12. Locul naşterii: conţine localitatea de naştere a titularului.13. Data eliberării: se vor indica ziua, luna, anul (ultimele doua cifre din an) eliberării.14. Data expirării: se vor indica ziua, luna, anul (ultimele doua cifre din an) până la care documentul este valabil.15. Organul emitent: se vor înscrie initialele Oficiului Naţional pentru Refugiati.16. Semnatura titularului17. Date informatizate citibile optic18. Acest document este valabil pentru următoarele tari:............................................................19. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document ................20. Eliberat la: se vor înscrie initialele Oficiul Naţional pentru Refugiati, în limba engleza.21. Data: se va indica data eliberării, ce va conţine ziua, luna şi anul (ultimele doua cifre din an).22. Semnatura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul23. Taxa plătită: conţine suma de bani reprezentând taxa consulară încasată de la titular.(Paginile 5 şi 6)Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită ...............De la ...................... Până la ..............Întocmit la ................ Data .................Semnatura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit valabilitatea acestui documentNOTĂ:Paginile menţionate cuprind 4 rubrici de prelungire sau reinnoire a valabilităţii (câte doua pe fiecare pagina).(Coperta 3)1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de călătorie care poate tine loc de pasaport naţional. El nu aduce niciun prejudiciu şi nu afectează în niciun fel naţionalitatea titularului.2. Titularul este autorizat să se întoarcă în ROMÂNIA până la ......, cu excepţia cazului în care se menţionează mai jos o dată ulterioară (perioada în care deţinătorul documentului este autorizat să se reintoarca nu trebuie să fie mai mica de 3 luni).3. În cazul stabilirii într-o alta ţara decât cea în care prezentul document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale tarii sale de reşedinţa (vechiul document de călătorie va fi remis autorităţii care eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii care l-a eliberat).NOTĂ:Culoarea copertei: albastru închisMărimea: 125 x 88 mmNumărul de pagini: 32Numărul pasaportului: perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a doua, iar prin pagina din policarbonat, engravat laserNumerotarea paginilor: tiparita în partea de jos a fiecărei paginiPagina cu datele de identificare a titularului: din policarbonat şi va conţine:- tipul documentului;- codul tarii;- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, sexul, codul numeric personal);- data eliberării, data expirării şi organul emitent;- fotografia titularului engravata laser;- fotografia în umbra realizată prin perforatie laser;- semnatura titularului;- numărul documentului de călătorie;- datele informatizate citibile optic;- mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei.Hârtia: specială, filigran, elemente de siguranţă.Paginile 7-31 sunt destinate aplicării vizelor acordate.Pagina 32 este destinată menţiunilor efectuate de organul emitent.Toate paginile, mai puţin pagina 3, conţin textele "Protecţie subsidiară" şi "Acest document conţine 32 de pagini, exclusiv copertile".Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română şi engleza.  +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDEREpentru străinii care solicită acces la o noua procedura de azil- Documentul va avea forma unui card şi va conţine elemente de securizare.- Dacă identitatea strainului nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va menţiona "Identitate declarata".- Documentul va conţine fotografia strainului, care va conţine elemente de securizare.- Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesitaţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.RUBRICILE DOCUMENTULUI(Faţa I)1. Organ emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOROFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDERE PENTRU STRĂINII CARE SOLICITA ACCES LA O NOUA PROCEDURA DE AZIL3. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă.4. Numele şi prenumele: rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordine.5. Ţara de origine: va fi menţionată ţara al carei cetăţean este strainul sau ţara de domiciliu a acestuia.6. Data naşterii: va cuprinde ziua, luna şi anul naşterii strainului.7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M8. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completa a strainului în România.9. Locul/Data eliberării: se vor indica centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării, care va conţine ziua, luna şi anul.10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.(Faţa II)Va conţine rubrici referitoare la valabilitatea documentului şi o rubrica de menţiuni care va cuprinde informaţii relevante privind strainul.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limbile română şi engleza.  +  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOROFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATICentrul de cazare şi proceduri nr. ........ Data ..........INFORMAREpentru solicitanţii de azilVa informăm ca, în conformitate cu art. 118 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, informaţii cu privire la cererea de azil şi datele dumneavoastră personale pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la regulamentul european mai jos menţionat.Impresiunile papilare decadactilare va vor fi prelevate şi stocate în baza de date naţionala şi în sistemul european EURODAC în conformitate cu art. 4 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.725/2000 şi cu art. 118 din Legea nr. 122/2006. Baza de date EURODAC este consultata în vederea determinării statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 343/2003.Aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele personale ce sunt stocate în baza de date EURODAC şi la statul membru care a introdus aceste date în unitatea centrala de la Luxemburg. Totodată aveti dreptul de a solicita corectarea datelor incorecte sau ştergerea datelor greşit introduse.Dacă se dovedeşte ca un alt stat membru este responsabil cu analizarea cererii dumneavoastră de azil şi accepta aceasta responsabilitate, veţi fi transferat în acel stat. În aceasta situaţie vi se va emite o hotărâre de respingere a accesului la procedura de azil în România şi o dispoziţie de transfer în statul membru responsabil. Semnătura lucrătorului Semnătura solicitantului............................... ............................. Semnătura translatorului/interpretului........................................  +  Anexa 8 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORAUTORITATEA PENTRU STRĂINIServiciul/Biroul ..........INFORMAREpentru străinii cu şedere ilegalaÎn temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, va informăm ca datele dumneavoastră personale, inclusiv impresiunile papilare decadactilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 343/2003, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii dumneavoastră de azil.Impresiunile papilare decadactilare va vor fi prelevate şi verificate în sistemul european EURODAC în conformitate cu art. 11 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.725/2000 şi cu art. 122 din Legea nr. 122/2006. Baza de date EURODAC este consultata pentru a verifica dacă aţi depus anterior o solicitare de azil pe teritoriul altui stat membru.Aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele personale care sunt verificate în baza de date EURODAC şi la statul membru care a introdus aceste date în unitatea centrala de la Luxemburg.Dacă se dovedeşte ca un alt stat membru este responsabil cu analizarea cererii dumneavoastră de azil şi accepta aceasta responsabilitate, veţi fi transferat în acel stat. În aceasta situaţie Oficiul Naţional pentru Refugiati va emite o hotărâre prin care va dispune transferul în statul membru responsabil. Semnătura lucrătorului Semnătura solicitantului............................... ............................. Semnătura translatorului/interpretului........................................  +  Anexa 9 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERAPunctul/Sectorul Poliţiei de Frontiera ..........Data .........INFORMAREpentru solicitanţii de azilVa informăm ca, în conformitate cu art. 118 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, informaţii cu privire la cererea de azil şi datele dumneavoastră personale pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la regulamentul european mai jos menţionat.Impresiunile papilare decadactilare va vor fi prelevate şi stocate în baza de date naţionala şi în sistemul european EURODAC în conformitate cu art. 4 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.725/2000 şi cu art. 118 din Legea nr. 122/2006. Baza de date EURODAC este consultata în vederea determinării statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 343/2003.Aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele personale ce sunt stocate în baza de date EURODAC şi la statul membru care a introdus aceste date în unitatea centrala de la Luxemburg. Totodată aveti dreptul de a solicita corectarea datelor incorecte sau ştergerea datelor greşit introduse.Dacă se dovedeşte ca un alt stat membru este responsabil cu analizarea cererii dumneavoastră de azil şi accepta aceasta responsabilitate, veţi fi transferat în acel stat. În aceasta situaţie Oficiul Naţional pentru Refugiati va emite o hotărâre de respingere a accesului la procedura de azil în România şi o dispoziţie de transfer în statul membru responsabil. Semnătura lucrătorului Semnătura solicitantului............................... ............................. Semnătura translatorului/interpretului........................................  +  Anexa 10 --------la normele metodologice-----------------------Informaţii referitoare la beneficiarii protecţiei temporareInformaţiile la care se face referire în art. 135 alin. (8) şi în art. 140 alin. (4) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România includ, în funcţie de necesitate, unul sau mai multe dintre următoarele documente ori date: a) date personale cu privire la persoana în cauza (numele, cetăţenia, data şi locul naşterii, starea civilă, relaţiile de familie); b) documente de identitate şi documente de călătorie ale persoanei în cauza; c) documente privind dovedirea legăturii de familie (certificat de căsătorie, certificat de naştere, certificat de adopţie); d) alte informaţii esenţiale pentru stabilirea identităţii persoanei sau a legăturilor de familie; e) permise de şedere temporară, decizii de neacordare a vizei sau a permisului de şedere temporară emise persoanei în cauza de către statul membru şi documentele care au stat la baza deciziei; f) cereri de acordare a permisului de şedere temporară şi a vizei, depuse de persoana în cauza şi aflate în curs de analizare în statul membru, şi stadiul procedurii în aceste cazuri.Statul membru solicitat va notifica statului membru solicitant orice modificare adusă informaţiilor furnizate.  +  Anexa 11 --------la normele metodologice-----------------------Model pentru documentul de trecere a frontiereiîn cazul transferului beneficiarilor protecţiei temporareDOCUMENTUL DE TRECERE A FRONTIEREI(P A S S)Numele statului membru care emite documentul de trecere a frontierei (Name of Member State delivering the pass):Număr de referinţa (Reference number)*):Emis potrivit art. 26 din Directiva 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime de protecţie temporară în eventualitatea unui flux masiv de persoane strămutate şi măsurile de promovare a balanţei de eforturi între statele membre în vederea primirii unor astfel de persoane şi suportarea consecinţelor. (Issued under Article 26 of Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection în the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of effort between Member States în receiving such persons and bearing the consequences thereof.)Valabil numai pentru transferul din (Valid only for transfer from) .........*1) către (to) ..............*2).Persoana în cauza trebuie să se prezinte la (The person în question must present himself/herself at) ............*3) până la data de (by) ...........*4).Emis la (Issued at): ........................................Prenume (Surname): ..........................................Nume (Forenames): ...........................................Locul şi data naşterii (Place and date of birth): ...........------------ Notă *) Numărul de referinţa este alocat de statul din care se face transferul către un alt stat membru. (The reference number is allocated by the country from which the transfer to another Member State is made.)*1) Statul membru din care se face transferul. (Member State from which the transfer is being made.)*2) Statul membru către care se face transferul. (Member State to which the transfer is being made.)*3) Locul unde trebuie să se prezinte persoana în cauza la data sosirii în statul membru în care se face transferul. (Place where the person must present himself/herself on arrival în the second Member State.)*4) Data până la care persoana în cauza trebuie să se prezinte în statul membru în care se face transferul. (Deadline by which the person must present himself/herself on arrival în the second Member State.)În cazul minorilor, numele persoanei responsabile pentru acesta/reprezentantului legal [În case of a minor, name(s) of responsible adult]: ...................Sex (Sex): ........................................................Cetăţenie (Naţionality): ..........................................Data emiterii (Date issued): ......................................FotoŞtampila (Seal)FotoŞtampila (Seal)Semnătura beneficiarului Autoritatea emitentă(Signature of the beneficiary): ........ (For the competent authorities): ...............---------------------Posesorul documentului de trecere a frontierei a fost identificat de autorităţi (The pass-holder has been identified by the authorities) .........*5)*6).Identitatea posesorului documentului de trecere a frontierei nu a fost stabilită (The identity of the pass-holder has not been established) .............Acest document este emis potrivit art. 26 din Directiva 2001/55/CE şi nu constituie un document de călătorie care autorizeaza trecerea frontierelor externe sau care să dovedească identitatea persoanei în cauza. (This document is issued pursuant to Article 26 of Directive 2001/55/EC only and în no way constitutes a document which can be equated to a travel document authorising the crossing of the external border or a document proving the individual's identity.)-------------*5) Pe baza următoarelor documente de călătorie sau de identitate, prezentate autorităţilor. (On the basis of the following travel or identity documents, presented to the authorities.)*6) Pe baza altor documente decât documentele de călătorie sau de identitate. (On the basis of documents other than a travel or identity document.)-------------