ORDIN nr. 1.711 din 19 septembrie 2006privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006    În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,având în vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală şi al comitetelor tehnice de specialitate - CTS 4 - Risc seismic, acţiuni şi siguranţa construcţiilor şi CTS 5 - Structuri şi Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat în Constructii,în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006*), elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucureşti, prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin._____________ Notă *) Revizuirea Codului de proiectare seismică P 100-1/2004. Notă **) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1, precum şi în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Constructii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti.  +  Articolul 2De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N/1992, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 1-2/1992, cu cap. 11 şi 12 completate şi modificate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 71/N/1996, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 11/1996, se aplică astfel: a) la proiectarea clădirilor noi, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006; b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.  +  Articolul 3 (1) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului, formulată prin tema de proiectare, prin excepţie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în cap. 3 şi anexa A din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulată prin tema de proiectare, prin excepţie de la prevederile art. 2 lit. b).  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 1, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 5La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 şi 462 bis din 31 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 19 septembrie 2006.Nr. 1.711.------------