PROCEDURĂ DE CODIFICARE din 11 septembrie 2006a avertizărilor şi alertelor hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 21 septembrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În situaţiile în care sunt prognozate depăşiri ale cotelor de apărare pe Dunăre şi râuri interioare, precum şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite avertizare hidrologică sau alertă hidrologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata, cu indicarea probabilităţii de producere a fenomenelor periculoase.  +  Articolul 2 (1) Avertizarea hidrologică se emite atunci când se prevede posibilitatea depăşirii cotelor de apărare sau posibilitatea producerii altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice. (2) Alerta hidrologică se emite atunci când se prevede depăşirea iminentă a cotelor de apărare şi/sau producerea altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice şi a stării râurilor. (3) Când informaţia meteorologică şi hidrologică permite prognoza maximelor de viitură peste cotele de apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice şi/sau a topirii bruşte a stratului de zăpadă, a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor cauze, se elaborează prognoza inundaţiilor.  +  Articolul 3 (1) Mesajele de avertizare sau alertă hidrologică sunt emise cu un anumit timp de anticipare, care permite factorilor de decizie în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă să ia măsurile necesare de apărare a vieţii şi bunurilor oamenilor, precum şi a altor obiective socioeconomice. (2) Timpul de anticipare este de minimum 24 de ore pentru cursurile de apă care reacţionează rapid la ploile căzute şi de minimum 2-3 zile pentru cursurile de apă care reacţionează mai lent la ploile căzute sau în cazul propagării viiturilor formate în zonele superioare ale bazinului hidrografic.  +  Articolul 4Avertizările sau alertele hidrologice sunt emise pe baza prognozei hidrologice de evoluţie a debitelor şi nivelurilor corespunzătoare pe râurile monitorizate prin reţeaua naţională de staţii hidrometrice.  +  Articolul 5 (1) Mesajul de avertizare sau alertă hidrologică se exprimă într-o formă clară, inteligibilă atât la nivelul factorilor de decizie, cât şi al populaţiei. (2) Conţinutul şi formatul mesajului de avertizare hidrologică sunt reglementate prin prezenta metodologie.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, prin Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice, emite avertizări sau alerte hidrologice de inundaţii în situaţii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora de către Administraţia Naţională de Meteorologie.  +  Capitolul II Conţinutul şi semnificaţia mesajelor de avertizare sau alertă hidrologică  +  Articolul 7 (1) Avertizările sau alertele hidrologice constau dintr-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel naţional, cu specificarea arealelor/sectoarelor de râu ce urmează să fie posibil afectate de creşteri semnificative de niveluri/debite, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare areal/sector de râu, precum şi a intervalului de prognoză. (2) Atunci când sunt prevăzute scurgeri importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie, care nu pot fi marcate pe hartă prin sectoare de râu, se vor marca arealele în care sunt posibile astfel de fenomene. (3) Harta la nivel naţional va fi detaliată la nivel local de către serviciile hidrologice din cadrul direcţiilor de ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", în funcţie de gradul de detaliere al informaţiei meteorologice şi hidrologice disponibile la momentul elaborării prognozei hidrologice şi/sau de gradul de severitate al fenomenului prognozat.  +  Articolul 8Pentru marcarea intensităţii fenomenului de producere de viituri corespunzător unui areal sau unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori: a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii; b) portocaliu: risc de viituri generatoare de revărsări importante, susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor; c) roşu: risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor.  +  Articolul 9Codurilor de culori menţionate la art. 8 le corespund situaţiile prezentate în Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale (aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 638/420/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 30 mai 2005), secţiunea B "Stabilirea pragurilor de apărare", după cum urmează: a) galben corespunde situaţiei de atenţie [conform art. 28 alin. (3) lit. a) din regulament]; b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie [conform art. 28 alin. (3) lit. b) din regulament]; c) roşu corespunde situaţiei de pericol [conform art. 28 alin. (3) lit. c) din regulament].  +  Articolul 10Avertizările sau alertele hidrologice se reînnoiesc de fiecare dată când situaţia impune modificarea codului de culoare.-------