ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006    Luând în considerare importanţa îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislaţia românească, a documentelor comunitare din domeniul transporturilor, inclusiv în ceea ce priveşte permisul de conducere şi documentele de înmatriculare ale vehiculului, aspecte cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană noiembrie 2005 - decembrie 2006,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative în cadrul serviciilor şi utilităţilor publice,având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea simplificarii accentuate a procedurilor administrative legate de înmatricularea vehiculelor, creând posibilitatea de a asigura cetăţenilor un serviciu de înmatriculare rapid, de calitate, transparent, cat mai puţin costisitor şi în cel mai scurt timp posibil prin reducerea birocratiei,ţinând cont de iminenta intrare în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi faptul ca modificările care vor fi aduse în acest context vor afecta dispoziţii a căror aplicabilitate este condiţionată de modificarea legislaţiei secundare,în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13^1, cu următorul cuprins:"13^1. constatare amiabila de accident - procedura prin care doi conducatori de vehicule încheie o înţelegere în forma scrisă prin care convin cu privire la circumstanţele producerii unui accident de circulaţie în care aceştia sunt implicaţi şi din care au rezultat numai pagube materiale, ce se înregistrează la societatea de asigurări care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a cărui titular este conducătorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, după caz, proprietarul ori deţinătorul acestuia;".2. La articolul 6, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens - unităţile sanitare cu personal calificat şi dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de autorităţile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;".3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulaţia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranţa circulaţiei şi protecţiei mediului. (3) Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune operaţiunea de: a) înscriere în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar; b) transcriere în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (4) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi se concretizează prin atribuirea unui număr de înmatriculare şi prin eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. (5) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. (6) Solicitanţii unei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Roman în cazurile şi condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul vehiculelor noi, pentru solicitanţii operaţiunii prevăzute la alin. (3) lit. a). (8) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatica, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenta şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (9) Autorităţile competente sa realizeze operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor pot incasa toate taxele şi tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operaţiuni, cu excepţia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice în drept în baza unor protocoale încheiate cu acestea. Aceste taxe şi tarife pot fi încasate de la solicitanţi de către persoanele juridice în drept, inclusiv prin mijloace electronice de plată în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu acestea de către autorităţile competente. (10) Societăţile abilitate sa comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenta şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare. (11) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv."4. Alineatul (4) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru proba."5. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare."6. După alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului."7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17 - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitarii acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrarii; c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; d) în cazul furtului vehiculului. (2) Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii. (3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective."8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21 - (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi indemanarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical. (2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare."9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai. (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Examinarea medicală se realizează în vederea: a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere; b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie; c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare. (4) Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, cu obligaţia luării în evidenta a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie. Certificarea stării de sănătate, asa cum rezultă în urma examinării medicale efectuate în unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, poate fi realizată şi de către medicul de familie. (5) Lista unităţilor de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoană din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunică aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. (7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutiera şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate."10. După alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:"(3^1) Pregătirea teoretică şi practica a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere şi educaţie rutiera a candidaţilor şi în perfecţionarea modalităţilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie.(3^2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.(3^3) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^4) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate sau de către psihologi cu drept de libera practica, autorizaţi în condiţiile legii.(3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate şi a psihologilor cu drept de libera practica, autorizaţi în condiţiile legii, se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."11. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârsta, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii."12. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."13. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.14. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Evidenta permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către poliţia rutiera pe a carei raza titularii îşi au domiciliul sau reşedinţa."15. La articolul 32 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) pentru lumina albastra - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanta sau medicina legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Paza, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum şi cele aparţinând Direcţiei Naţionale Anticoruptie, atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta;".16. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Roman de Informaţii."17. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Roman de Informaţii."18. Alineatul (2) al articolului 79 va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparatie."19. După alineatul (2) al articolului 79 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:"(2^1) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care se încheie o constatare amiabila de accident, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) s-au produs pagube materiale a căror despăgubire este asigurata prin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule; b) accidentul nu s-a produs ca urmare a săvârşirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, precum şi a faptei prevăzute la art. 86 alin. (1); c) cel puţin unul dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie; d) conducătorul de vehicul care şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie deţine asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabilă; e) cei doi conducatori de vehicule implicate în accidentul de circulaţie au completat şi au semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabila de accident.(2^2) Societatea de asigurare verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a)-e), precum şi corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabila de accident şi atesta, după caz, validitatea sau nulitatea constatării amiabile de accident.(2^3) Societăţile de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentanţii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulaţie în baza formularului de constatare amiabila de accident, au obligaţia de a anunta imediat unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi de a aduce la cunoştinţa celui implicat obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie, dacă exista indicii cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. b).(2^4) În situaţia prevăzută la alin. (2^3), conducătorul de vehicul implicat în accidentul de circulaţie are obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie în termen de 24 de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulaţie şi eliberării autorizaţiei de reparatie.(2^5) Procedura atestării prevăzute la alin. (2^2), precum şi forma, conţinutul şi modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevăzut la alin. (2^1) lit. e), se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."20. Alineatul (3) al articolului 79 se abroga.21. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:"Art. 80^1. - Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia sa comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere, datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidentele proprii."22. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor."23. După alineatul (2) al articolului 81 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidentele acestora."24. Alineatele (1)-(3) şi (6) ale articolului 82 vor avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate. (2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), trebuie să posede şi permis de conducere internaţional..................................................................... (6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea."25. Alineatul (1) al articolului 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate."26. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 88 vor avea următorul cuprins:"(1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al poliţiei rutiere................................................................... (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi depistata ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de către unităţile sau instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii imbibatiei de alcool în sânge."27. După alineatul (2) al articolului 93 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nu constituie infracţiunea prevăzută la alin. (2) repararea autovehiculelor având urme de accident, în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident."28. La articolul 96 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:"e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);".29. Alineatul (4) al articolului 97 va avea următorul cuprins:"(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizata în acest sens."30. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:"38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."31. La articolul 105, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:"29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."32. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abroga.33. La articolul 116, alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (3) litera a) vor avea următorul cuprins:"(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:................................................................. a) este apta din punct de vedere medical;".34. La articolul 122, după litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu următorul cuprins:"q) elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor."35. La articolul 125, litera c) va avea următorul cuprins:"c) elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, precum şi norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice şi a stării de influenţa a produselor şi substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie;".36. La articolul 136, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) şi (3^5) şi ale art. 40 alin. (4);.................................................................. d) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) şi ale art. 125 lit. a);".37. La articolul 136, litera e) se abroga.38. La articolul 91 şi la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se considera a fi făcute la articolul 22 alineatul (6).  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, se proroga până la data de 1 decembrie 2006.  +  Articolul III (1) Prevederile art. I intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006. (2) Prin excepţie de la alin. (1), următoarele prevederi intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană: a) prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă; b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din prezenta ordonanţă de urgenţă; c) prevederile art. 23 alin. (3^1)-(3^5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum a fost completată prin art. I pct. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă; d) dispoziţiile art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 11 din prezenta ordonanţă de urgenţă; e) dispoziţiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 33 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IVVehiculele înmatriculate anterior datei prevăzute la art. III alin. (1) sunt considerate înmatriculate continuu, astfel încât orice transmitere ulterioară a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VLa data prevăzută la art. III alin. (2), examinarea psihologică efectuată anterior acestei date este considerată evaluare psihologică.  +  Articolul VIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolaescup. Ministrul apărării,Corneliu Dobritoiu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 63.------------