HOTĂRÂRE nr. 1.254 din 13 septembrie 2006pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.2. La articolul 5 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:"j) permis de vânătoare, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul deţinerii sau, după caz, al portului şi folosirii acesteia;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.254.-------