ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006    Având în vedere necesitatea şi urgenta compatibilizarii depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul prevenirii generarii deşeurilor şi a gestionării eficiente a acestora,ţinând cont de faptul ca modificările survenite la nivel european în domeniul deşeurilor, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deşeurile, ce realizează un cadru legislativ unitar în acest domeniu, impun armonizarea legislaţiei naţionale cu noile prevederi comunitare,conform angajamentelor asumate de România în Documentul de poziţie complementar - capitolul 22 "Mediu", Partea I, CONF-RO 27/04, finalizarea elaborării şi aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor trebuie realizate până la sfârşitul lunii noiembrie 2006, iar ulterior acestea trebuie notificate către Comisia Europeană,luând în considerare faptul ca între momentul intrării în vigoare a actului normativ de transpunere şi momentul aprobării Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor trebuie să existe o perioadă de timp suficienta pentru evaluarea strategica de mediu, aceasta constituind o etapa obligatorie, în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, transpusa în legislaţia naţionala prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,având în vedere faptul ca în lipsa introducerii modificărilor propuse nu se pot realiza transpunerea integrală şi implementarea corecta a Directivei 2003/12/CE privind deşeurile şi a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului,ţinând cont de faptul ca acţiunea de finalizare şi aprobare a Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor constituie un domeniu sensibil, pentru care România a fost şi este monitorizata,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor din categoriile prevăzute în anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societăţii. (2) Listele de deşeuri corespunzătoare fiecărei categorii de deşeuri stabilite la nivel comunitar se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică efluentilor gazosi emisi în atmosfera, precum şi următoarelor categorii de deşeuri, în măsura în care acestea se supun unor reglementări speciale: a) deşeurilor radioactive; b) deşeurilor rezultate din prospectari, extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale şi celor rezultate din exploatări în cariere; c) cadavrelor de animale şi materiilor fecale sau altor substanţe naturale nepericuloase utilizate în agricultura; d) apelor uzate, cu excepţia deşeurilor lichide; e) explozibililor expirati."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt: a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozitatii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării; b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursa de energie. (2) România va informa Comisia Europeană conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informaţii cu privire la măsurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1)."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului şi în mod deosebit: a) sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetaţie; b) sa nu producă poluare fonica sau miros neplacut; c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special. (2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deşeurilor."5. Articolul 6 se abroga.6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din statele membre pentru crearea unei reţele integrate adecvate de instalaţii de eliminare a deşeurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Aceasta reţea trebuie să asigure Comunităţii Europene în ansamblu eliminarea integrală a deşeurilor sale, iar României, îndeplinirea aceluiaşi obiectiv în mod individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri. (2) Reţeaua integrată prevăzută la alin. (1) asigura eliminarea deşeurilor în instalaţiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti. (2) Planurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la: a) tipurile, cantităţile, originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deşeuri; d) amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finala a deşeurilor. (3) Planurile prevăzute la alin. (1) pot include şi: a) persoanele fizice şi juridice autorizate sa gestioneze deşeuri; b) estimarea costurilor pentru operaţiile de valorificare şi eliminare; c) măsurile de încurajare a eficientizarii operaţiilor de colectare, sortare şi tratare a deşeurilor."8. Articolul 8^1 va avea următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. (2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului colaborează cu autorităţile competente din statele membre şi cu Comisia Europeană. (3) Planul prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se notifica Comisiei Europene."9. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins:"Art. 8^2. - (1) În baza Planului naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează în comun planurile regionale de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judeţene ale judeţelor din raza de competenţa a fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumita în continuare ANPM. (2) PRGD se aproba prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regionala."10. După articolul 8^2 se introduc doua noi articole, articolele 8^3 şi 8^4, cu următorul cuprins:"Art. 8^3. - (1) În baza Planului regional de gestionare a deşeurilor se elaborează planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeteana pentru protecţia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti. (2) PJGD se aproba prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Art. 8^4. - (1) Elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor poate fi încredinţată unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. (2) Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. (3) Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizarii datelor necesare elaborării planurilor, conform prevederilor legale."11. Articolul 9^1 va avea următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară operaţiile prevăzute în anexele nr. II A şi II B au obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (2) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu cuprinde: a) tipul şi cantitatea de deşeuri; b) cerinţele tehnice; c) măsuri de precautie; d) locul de desfăşurare a activităţii; e) metoda de tratare. (3) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu se emite pe o perioadă determinata, poate fi refuzată, poate cuprinde condiţii de conformare sau obligaţii de mediu şi poate fi refuzată în cazul în care metoda folosită pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor este inacceptabila din punctul de vedere al protecţiei mediului. (4) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1), în măsura în care deşeurile nu sunt deşeuri periculoase, activităţile desfăşurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimina propriile lor deşeuri la locul de producere, precum şi cele care desfăşoară operaţii de valorificare, dacă: a) autorităţile competente au adoptat reglementări generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile şi cantităţile de deşeuri şi condiţiile impuse pentru ca activitatea respectiva să poată fi exceptată de la autorizare; şi b) tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 5. (5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevăzute la alin. (4) se supun procedurii de înregistrare stabilite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. (6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deşeurilor, precum şi cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deşeurilor pentru terţi se supun procedurii de autorizare conform legislaţiei în vigoare."12. Articolele 12 şi 13 se abroga.13. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiilor de eliminare se suporta de către: a) deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unui colector sau unui operator economic prevăzut la art. 9^1; şi/sau b) deţinătorul anterior al deşeurilor sau producătorul produsului din care a rezultat deseul. (2) În situaţia în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea şi refacerea mediului sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea făptuitorului, acesta urmează sa suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cat şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare."14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalaţiile care efectuează operaţiile prevăzute la art. 9^1 alin. (1), (4) şi (6) se supun inspecţiilor periodice ale autorităţii publice pentru protecţia mediului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."15. Alineatul (4) al articolului 14^1 va avea următorul cuprins:"(4) Autorităţile publice teritoriale pentru sănătate exercita controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deşeurilor cu impact asupra sănătăţii populaţiei."16. Articolele 14^3-14^7, precum şi articolele 14^9 şi 14^10 se abroga.17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia: a) sa predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii; b) sa desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; c) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri; d) sa prevadă şi sa realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităţilor şi închiderea amplasamentelor; e) sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase; f) sa separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora. (2) Producătorii de produse şi cei care efectuează activităţi care generează deşeuri sunt obligaţi: a) sa adopte, încă de la faza de conceptie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) sa ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) sa nu introducă pe piaţa produse, dacă nu exista posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri, în condiţiile respectării prevederilor art. 5; d) sa conceapa şi sa proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generata de aceste tehnologii; e) sa ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri; f) sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic."18. Articolul 19^1 va avea următorul cuprins:"Art. 19^1. - Producătorii de deşeuri sunt obligaţi sa implementeze prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deşeurilor şi ale planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor."19. După alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevăzute la art. 9^1 alin. (1) şi (4), precum şi producătorii de deşeuri cuprinse în anexa nr. I B sunt obligaţi sa ţină evidenta cantităţii, a naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, frecvenţei, modului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiilor cuprinse în anexa nr. II A, respectiv nr. II B, şi sa o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora."20. După litera h) a articolului 23 se introduce o noua litera, litera i), cu următorul cuprins:"i) sa valorifice deşeurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile să le depoziteze în depozitele conforme de deşeuri sau în cele care au perioada de tranzitie, prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană."21. La articolul 25, litera c) va avea următorul cuprins:"c) sa folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deşeurilor;".22. La articolul 26, litera b) va avea următorul cuprins:"b) sa folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;".23. La articolul 27, litera c) se abroga.24. La articolul 28, litera g) va avea următorul cuprins:"g) sa ţină o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);".25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Până la data aderării la Uniunea Europeană, introducerea în România a deşeurilor de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzisă, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului."26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) După data aderării la Uniunea Europeană, transportul deşeurilor peste frontiera României se face în conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deşeurilor în, înspre şi dinspre Uniunea Europeană. (2) La controlul şi supravegherea transporturilor deşeurilor peste frontiera României se iau în considerare, după data aderării, perioadele de tranzitie prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană."27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Transportul deşeurilor periculoase peste frontiera României se realizează cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare."28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Se interzice introducerea pe teritoriul României a oricăror tipuri de deşeuri în vederea eliminării până la finalizarea perioadelor de tranzitie obţinute pentru depozitarea deşeurilor prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană."29. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Autoritatea competenţa de decizie şi control în domeniul gestiunii deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării, consiliile locale şi consiliile judeţene."30. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor; b) iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor; c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice; d) monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra factorilor de mediu; e) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; f) autorizeaza, prin unităţile sale subordonate, activităţile cuprinse în anexa nr. II A sau nr. II B; g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor; h) organizează împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor; i) reglementează împreună cu celelalte autorităţi publice activitatea de import, export şi tranzit al deşeurilor; j) aplica sancţiuni titularilor de activităţi pentru nerespectarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor şi pentru neconformarea la condiţiile impuse prin actele de reglementare; k) informează Comisia Europeană asupra măsurilor preconizate pentru încurajarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia standardelor şi reglementărilor tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană; l) informează Comisia Europeană despre reglementările generale adoptate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (4) lit. a); m) raportează Comisiei Europene, la intervale de 3 ani începând cu data aderării, informaţii privind stadiul implementarii prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma solicitată de aceasta."31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii: a) evalueaza impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei; b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigura condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora; c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi de învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) controlează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală; f) aproba fonduri autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local; g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală."32. La articolul 41 alineatul (1), litera d) şi alineatul (2) se abroga.33. Articolul 46 se abroga.34. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi asigura condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora; b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor, planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor şi sprijină administraţiile publice locale pentru aplicarea acestora; c) sprijină administraţiile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri."35. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Primării şi consiliile locale au următoarele obligaţii: a) asigura implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană; b) urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor; c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finala a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigura spaţiile necesare pentru colectarea selectiva a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deseu, precum şi functionalitatea acestora; g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor; h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului."36. Articolul 49^1 va avea următorul cuprins:"Art. 49^1. - Consiliile judeţene au următoarele atribuţii: a) elaborează şi adopta planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor; c) acorda consiliilor locale sprijin şi asistenţa tehnica în implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului; f) urmăresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."37. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deşeurilor urbane şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deşeurilor; c) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizarii, reciclarii, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii; d) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere; e) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului; f) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase, fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare; g) refuzul furnizarii datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deşeurilor, conform prevederilor legale; h) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor.B. Cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeţeni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucureşti, primarilor şi viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţilor consiliilor judeţene, conform art. 49 şi 49^1. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege. (4) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competenţa, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie."38. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Dispoziţiile art. 51 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."39. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte: a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import; b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase; c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitarii teritoriului României; d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţara în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnarii de către autoritatea competentă; e) introducerea în ţara a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse; f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţara şi/sau a deşeurilor introduse în ţara în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de organele de urmărire penală, conform competentelor legale."40. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se reglementează: a) modalităţile de gestionare pentru categoriile de deşeuri prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor; c) condiţiile pentru transportul deşeurilor; d) condiţiile pentru importul şi exportul deşeurilor, precum şi tranzitul acestora pe teritoriul României; e) alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deşeurilor."41. Anexele nr. I A, I B, II A şi II B se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.42. După articolul 58 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţionala Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 30 referitor la dispoziţiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 61.  +  Anexa 1 (Anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)SEMNIFICATIILEunor termeni în sensul ordonanţei de urgenta a) colectare - strângerea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor, în vederea transportării lor; b) deseu - orice substanţa sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debaraseaza, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; c) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; d) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea; e) deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002; f) deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare; g) deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18 1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituentii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E; h) deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizica sau juridică ce are deşeuri în posesie; i) eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A; j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; k) producător - orice persoană din a carei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; l) reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; m) reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput; n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor; o) valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B.  +  Anexa 2 (Anexa nr. II A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)OPERAŢII DE ELIMINARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.D1 Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea)D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deşeurilor lichide sau a namolurilor şi altele asemenea)D3 Injectarea la adancime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau cavitati naturale şi altele asemenea)D4 Reţinerea pe suprafaţa delimitata (de exemplu, deversarea de deşeuri lichide sau de namoluri în batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea)D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea)D6 Evacuarea deşeurilor într-un corp de apa, cu excepţia marilor/oceanelorD7 Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marinD8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D7 şi de la D9 la D12D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea)D10 Incinerarea pe solD11 Incinerarea pe mareD12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere într-o mina şi altele asemenea)D13 Amestecarea/combinarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D12D14 Reambalarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D13D15 Stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.  +  Anexa 3 (Anexa nr. I B la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)CATEGORII DE DEŞEURIQ1 Reziduuri de producţie sau consum nespecificate în continuareQ2 Produse în afară standardelorQ3 Produse cu valabilitate expiratăQ4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incidentQ5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acţiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaţiile de curatare, materiale de ambalare, containere şi altele asemenea)Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizati - terminati şi altele asemenea)Q7 Substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu, acizi contaminati, solventi contaminati, saruri de amestec epuizate)Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare şi altele asemenea)Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii (de exemplu, namol de la instalaţii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate şi altele asemenea)Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operaţiile de strunjire sau frezare şi altele asemenea)Q11 Reziduuri provenite de la extractia şi procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatările miniere sau petroliere şi altele asemenea)Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB şi altele asemenea)Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a căror utilizare este interzisă de legeQ14 Produse de care deţinătorul nu mai are trebuinta (de exemplu, reziduuri inlaturate/indepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial şi altele asemenea)Q15 Materiale, substanţe sau produse contaminate ce rezultă din acţiunea de refacere a soluluiQ16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse în categoriile de mai sus.  +  Anexa 4 (Anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)OPERAŢII DE VALORIFICARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de valorificare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energieR2 Recuperarea sau regenerarea solventilorR3 Reciclarea/recuperarea de substanţe organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzând compostarea şi alte procese de transformare biologica)R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compusilor metaliciR5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganiceR6 Regenerarea acizilor sau bazelorR7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluariiR8 Valorificarea componentelor din catalizatoriR9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestoraR10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologiceR11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiile numerotate de la R1 la R10R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.-------