ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006    Reformarea sistemului public de pensii, obiectiv cuprins în cap. 7 "Politica de protecţie socială" din Programul de guvernare 2005-2008, necesita adoptarea de măsuri imediate pentru întărirea capacităţii instituţionale şi de conducere a sistemului public de pensii, reglementat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prin crearea autonomiei decizionale şi de conducere a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS).Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se preconizeaza măsura ca funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al CNPAS să fie ocupată de preşedintele CNPAS, eliminandu-se posibilitatea ca acesta să deţină şi funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.În considerarea faptului ca neadoptarea în regim de urgenta a acestei măsuri ar conduce la imposibilitatea realizării sarcinii stabilite de Guvern privind reducerea numărului de secretari de stat din ministere,având în vedere imposibilitatea încasării pensiilor, începând cu luna septembrie 2006, de către circa 300.000 pensionari, în conturile deschise la Societatea Comercială "Banc Post" - S.A., ca urmare a rezilierii unilaterale de către banca a Convenţiei referitoare la plata acestor drepturi, situaţie ce generează un impact negativ deosebit, financiar şi social, în rândul unui număr mare de pensionari,în scopul asigurării cadrului concurential privind diversificarea modalităţilor de plată a pensiilor, cu respectarea reglementărilor din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, reglementări conforme cu art. 49 şi cu art. 81-82 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi cu Regulamentul CEE nr. 1/2003,având în vedere şi necesitatea realizării transferului pensiilor în alte tari, în aplicarea Regulamentului Consiliului 71/1408/CEE din 14 iunie 1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplaseaza în interiorul Comunităţii, precum şi a obligaţiilor asumate de România, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,luând în considerare ca situaţiile expuse mai sus constituie situaţii extraordinare, ce vizează elemente de interes public, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului legal necesar soluţionării acestora.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) Plata pensiei se face lunar. (2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura specială sau reprezentantului legal al acestuia, în funcţie de opţiune, prin mandat poştal, cont curent sau cont de card, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de CNPAS cu Compania Naţionala «Posta Română» - S.A., respectiv cu bănci. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul altor drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, potrivit legii. (4) Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţionala «Posta Română» - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), indiferent de modalitatea de plată pentru care s-a optat. (5) Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi cele pentru transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suporta din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (6) Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi cele pentru transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţionala «Posta Română» - S.A., se suporta din bugetele din care se finanţează drepturile respective şi se determina după cum urmează: a) prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depăşi 1,3% din valoarea sumelor virate, în situaţia în care achitarea drepturilor se efectuează la domiciliul beneficiarilor; b) prin plata unor sume care se negociaza pe baza tarifelor poştale, în situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţilor în cont curent sau cont de card şi cărora li se transmite la domiciliu numai talonul de plată. (7) În situaţia în care beneficiarii au optat pentru plata drepturilor băneşti în cont curent sau cont de card, casele teritoriale de pensii efectuează plata acestor drepturi la banca pentru care s-a optat. (8) În aplicarea prevederilor alin. (7) se poate achită un comision bancar, negociabil, ce nu poate depăşi 0,15% din sumele virate şi care se suporta din bugetul din care se finanţează drepturile respective. (9) Beneficiarii drepturilor băneşti prevăzute la alin. (2) şi/sau la alin. (3), stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii. (10) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al drepturilor băneşti prevăzute la alin. (2) şi/sau la alin. (3), inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de către beneficiari, cu excepţia situaţiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte dispun altfel. (11) Cheltuielile prevăzute la alin. (10) se deduc de către bănci din sumele cuvenite titularilor. (12) Prevederile alin. (6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. (13) Procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăţii drepturilor băneşti se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS."2. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins:"Art. 92^1. - Plata pensiei se suspenda şi în cazul în care taloanele de plată au fost returnate la casa teritorială de pensii. Suspendarea operează începând cu luna următoare celei de-a treia luni consecutive de returnare a taloanelor."3. După articolul 93 se introduc doua noi articole, articolele 93^1 şi 93^2, cu următorul cuprins:"Art. 93^1. - Reluarea în plata a pensiilor suspendate conform art. 92^1 se efectuează, la cerere, începând cu luna următoare depunerii acesteia. Odată cu reluarea în plata se achită şi pensiile restante, cuvenite şi neîncasate, cu respectarea termenului general de prescripţie.Art. 93^2. - Prevederile art. 92^1 şi 93^1 se aplică şi altor drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, potrivit legii."4. Alineatul (2) al articolului 140 va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele CNPAS este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Preşedintele CNPAS îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie."5. După alineatul (2) al articolului 140 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică.(2^2) Preşedintele are rang de secretar de stat şi este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru aceasta funcţie."6. Alineatul (8) al articolului 140 va avea următorul cuprins:"(8) Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit, respectiv desemnat."7. Alineatul (9) al articolului 140 va avea următorul cuprins:"(9) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane până la expirarea duratei mandatului iniţial."8. Alineatul (3) al articolului 193 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat."  +  Articolul IIPentru anul 2006, aplicarea prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu majorează sumele reprezentând taxe poştale, stabilite sau, după caz, calculate conform dispoziţiilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIISe autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introducă, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat pe anul 2006, precum şi în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Seitan,secretar de statMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 69.-----------