ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006    Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.Ţinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se impune implementarea de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient pentru gestionarea fondurilor europene şi protejarea intereselor financiare ale Comunităţii, situaţie extraordinară a către reglementare nu poate fi amânată.Prezenta iniţiativă legislativă are caracter de urgenţă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea acreditării agenţiilor de plăţi din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu toate instituţiile implicate în gestionarea şi derularea fondurilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional şi din angajamente bugetare pentru Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală denumit în continuare FEADR, în conformitate cu art. 12 şi 23 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi angajamentele bugetare comunicate pentru programul de dezvoltare rurală, aprobate prin decizie a Comisiei; b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituţional şi angajamentele bugetare; c) fonduri publice aşa cum sunt definite de Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare; d) structuri de implementare agenţiile de plăţi din structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi alte entităţi prevăzute în regulamentele comunitare şi în legislaţia naţională din domeniul politicii agricole comune; e) prefinanţarea reprezintă suma alocată temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată, implicate de FEGA, conform art. 14 alin. (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 , până la transferarea plăţilor lunare de la Comisia Europeană. sumele rambursate de Comisia Europeană se transferă în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Cu sumele primite de la Comisia Europeană în anul curent se reîntregesc creditele bugetare ale ordonatorului principal de credite din care acestea au fost acordate. sumele plătite în anul curent şi recuperate în anul următor constituie venit la bugetul de stat; f) cofinanţarea reprezintă suma alocată de la bugetul de stat, pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEADR, conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 ; g) cheltuielile neeligibile reprezintă sumele suportate de bugetul de stat pentru cele două fonduri FEGA şi FEADR şi reprezintă cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care vor fi definite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; h) Acordul interinstituţional este acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene, cu privire la disciplina bugetară şi perspectiva financiară, cu scopul de a determina contribuţia financiară a celor două fonduri, FEGA şi FEADR.  +  Articolul 2Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.  +  Articolul 4 (1) Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerinţelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru cele două fonduri FEGA şi FEADR în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 din 21 iunie 2005. (3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, incluse în reglementările Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele destinate cofinanţării în bani, din fondurile publice, a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca ordonator principal de credite. (4) Cofinanţarea şi prefinanţarea cheltuielilor eligibile şi finanţarea cheltuielilor neeligibile se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca ordonator principal de credite, într-o poziţie distinctă, denumită "Transferuri aferente Fondurilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală FEGA şi FEADR", pe baza informaţiilor furnizate de cele două agenţii de plăţi.  +  Articolul 5Sumele din fondurile publice destinate cofinanţării şi prefinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEGA şi FEADR, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene.  +  Articolul 6Furnizarea de bunuri, prestările de servicii şi execuţia de lucrări, efectuate în baza contractelor finanţate din fondurile publice de cofinanţare prevăzute la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale şi vamale aplicabile potrivit reglementărilor din domeniu.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 67.----------