ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, a fost adoptat cadrul legislativ şi instituţional de bază, armonizat parţial cu reglementările Uniunii Europene, este necesară alinierea urgentă şi deplină a legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară în vederea creării în România a unui sistem legislativ şi instituţional în domeniul agriculturii ecologice similar cu cel din statele membre.Prezenta iniţiativă legislativă asigură baza legală în vederea modificării şi completării legislaţiei naţionale, în concordanţă cu legislaţia comunitară, respectiv cu Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 , prin elaborarea unor acte normative referitoare la: principiile producţiei ecologice, lista produselor permise în agricultura ecologică, elaborarea bazei de date pentru seminţe ecologice şi material de înmulţire vegetativ, regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate, regulile pentru autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţări.Caracterul de urgenţă rezidă şi din necesitatea stabilirii până la data aderării a competenţelor instituţionale în domeniul gestionării bazei de date pentru seminţe, acordării autorizaţiilor privind importul de produse agroalimentare ecologice din terţe ţări, precum şi gestionării siglei specifice produselor ecologice controlate, ca atribute ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, autoritate responsabilă pentru acest sector.Imposibilitatea elaborării actelor normative specifice ar avea repercusiuni negative atât pentru producătorii agricoli în aplicarea metodelor de producţie ecologică, cât şi pentru cadrul instituţional existent, inapt de a implementa legislaţia comunitară la data aderării.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la produsele obţinute şi etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologică, şi anume: a) produsele agricole vegetale neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate; b) produsele agricole vegetale şi animaliere procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală; c) furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a). (2) Un produs este considerat ca purtând indicaţii referitoare la metoda de producţie ecologică în cazul în care pe etichetele, materialul publicitar, documentele cu caracter comercial, pe produsul şi pe ingredientele sale sau pe furaje sunt descrise prin inscripţionări indicaţiile utilizate în statele membre ale Uniunii Europene, sugerând cumpărătorului că produsul, ingredientele sale sau furajele au fost obţinute conform regulilor de producţie prevăzute la art. 4 şi care cuprind termenii «bio», «eco», «organic» sau combinaţiile acestora, cu excepţia cazurilor în care aceşti termeni nu se aplică produselor agroalimentare sau furajelor ori nu au clar nici o legătură cu metoda de producţie. În România termenul utilizat este «ecologic». (3) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. (4) În calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii principale: a) elaborează politici, strategii şi planuri în domeniu; b) iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; c) înregistrează, în fiecare an, solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terţe ţări în Uniunea Europeană produsele prevăzute la alin. (1) şi elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică; d) aprobă organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; f) acordă derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare; g) elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor şi acordă derogări pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologică; h) autorizează importul produselor prevăzute la alin. (1) din terţe ţări în Uniunea Europeană; i) aprobă cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «a e»; j) asigură legătura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; k) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează: a) producţie - operaţiile efectuate într-o unitate/fermă agricolă care privesc obţinerea, condiţionarea şi etichetarea primară a produselor agricole ca produse agroalimentare ecologice obţinute în cadrul unităţii/fermei respective; b) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea şi tăierea animalelor, ambalarea şi/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie ecologică a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate; c) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ, imaginile sau semnele reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoţesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1); d) operator - persoană fizică sau juridică care produce, prepară ori importă din terţe ţări produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) în vederea comercializării lor sau care comercializează aceste produse; e) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalităţi de punere pe piaţă a produselor agroalimentare ecologice; f) ingredient - orice substanţă, inclusiv aditivii, utilizată la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată; g) produse pentru protecţia plantelor - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active, care sunt prezentate în forma în care sunt livrate utilizatorului şi sunt destinate pentru protecţia plantelor; h) producţie animalieră - producţia de animale terestre domestice sau domesticite şi speciile acvatice crescute în apă dulce, sărată ori salmastră. Produsele din vânat şi din peşte obţinute din specii sălbatice nu sunt cuprinse în modul de producţie ecologic; i) organism modificat genetic - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturală; j) derivate din organisme modificate genetic - orice substantă care este produsă din sau produsă de un organism modificat genetic, dar care nu contine organisme modificate genetic; k) detergenţi - substanţe sau preparate destinate spălării, în a căror compoziţie intră constituenţi esenţiali şi, în general, constituenţi adiţionali; l) aliment preambalat - orice articol unic ce urmează a fi prezentat ca atare consumatorului final sau agenţilor care prepară şi furnizează hrană pentru populaţie; constituit dintr-un aliment şi ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, care acoperă alimentul în întregime sau numai parţial, dar în aşa fel încât conţinutul acestuia să nu poată fi deteriorat fără deschiderea sau modificarea ambalajului; m) unitate/fermă în producţia vegetală şi/sau animalieră în agricultura ecologică - unitate/fermă în producţia vegetală şi/sau animalieră care respectă dispoziţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; n) materii prime pentru furaje - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată ori produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor; o) furaje compuse - amestecuri de materie primă furajeră, conţinând sau nu aditivi, destinate furajării animalelor; p) aditivi pentru furaje - substanţe sau preparate care intră în componenţa furajelor; r) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajării animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5; s) furaje în conversie şi materii prime în conversie pentru prepararea furajelor - furaje/materii prime pentru prepararea furajelor care respectă regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5, cu excepţia perioadei de conversie către agricultura ecologică în cursul căreia aceste reguli se aplică pentru cel puţin un an înainte de recoltare;ş) furaje şi materii prime convenţionale - furaje şi materii prime care nu se încadrează la lit. r) şi s); t) medicamente veterinare - substanţele sau componentele prezentate ca având proprietăţi curative ori preventive, folosite pentru combaterea bolilor la animale în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare;ţ) medicamente homeopatice veterinare - medicamentele veterinare obţinute plecând de la produse sau substanţe cu surse homeopatice descrise în farmacopeea europeană; u) organism de inspecţie şi certificare - persoană juridică din sectorul public sau privat, acreditată/aprobată în condiţiile legii, cu atribuţia de a verifica dacă un produs obţinut, procesat, ambalat, manipulat, comercializat, etichetat cu referire la metodele de producţie din agricultura ecologică este conform cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Metodele de producţie ecologică utilizate în obţinerea produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să respecte principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole; b) să utilizeze, ca produse pentru protecţia plantelor, fertilizatori şi amelioratori ai solului, furaje, materii prime pentru prepararea furajelor, furaje compuse, aditivi furajeri, anumite substanţe utilizate în alimentaţia animalelor, produse pentru curăţarea şi dezinfecţia adăposturilor şi instalaţiilor de creştere a animalelor, produse pentru lupta împotriva organismelor dăunătoare şi bolilor din adăposturi şi instalaţii de creştere a animalelor, numai produsele prevăzute în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică, cu respectarea condiţiilor specifice; c) să utilizeze seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologică; d) să nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau produse derivate din astfel de organisme, cu excepţia medicamentelor de uz veterinar. (2) Principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Lista produselor permise să fie utilizate în agricultura ecologică, precum şi condiţiile specifice de utilizare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Metodele de producţie ecologică pentru seminţe şi material de înmulţire vegetativ, plante-mamă pentru seminţe şi forme parentale pentru materialul de înmulţire vegetativ trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau orice produse derivate din astfel de organisme; b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru minimum o generaţie pentru culturile anuale şi minimum două generaţii pentru culturile perene. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obţine de pe piaţa comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigenţele prevăzute la alin. (1). (3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Metoda de producţie ecologică pentru răsaduri trebuie să respecte metodele de producţie prevăzute la art. 4. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică numai în următoarele condiţii: a) utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate; b) să fie tratate de la semănat numai cu produsele cuprinse în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică; c) să provină de la un producător care s-a conformat regulilor de producţie prevăzute la art. 4, precum şi restricţiilor prevăzute la lit. b); d) eticheta oricărui produs care conţine ingrediente derivate din astfel de răsaduri să nu cuprindă menţiunea prevăzută la art. 8 alin. (4); e) după plantare, răsadurile trebuie să fi fost cultivate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pe o perioadă de cel puţin 6 săptămâni înainte de recoltare."6. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"ART. 6. - (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare privind etichetarea alimentelor. În plus, eticheta unui produs ecologic va cuprinde: a) denumirea produsului, inclusiv menţiunea că provine din agricultura ecologică; b) denumirea şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care a certificat produsul.......................................... (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."7. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.8. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produsele prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat. (2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; c) natura operaţiunilor şi a produselor; d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5; e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale."9. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."10. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice prevăzute la art. 2 alin. (1) se face de organisme de inspecţie şi certificare persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale........................................ (4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecţie şi certificare se aplică menţiunea «RO Agricultura ecologică sistem de control CE» în următoarele condiţii: a) au fost obţinute prin metodele de producţie ecologică prevăzute la art. 4 şi sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6; b) au făcut obiectul inspecţiei pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. Pentru producţia animalieră inspecţiile se vor efectua în toate stadiile de producţie, sacrificare, tăiere şi până la vânzarea către cumpărător; c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuşi controlului de către organisme de inspecţie şi certificare aprobate; d) sunt ambalate şi transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise."11. Alineatul (5) al articolului 8 se abrogă.12. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIImportul din terţe ţări"13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Produsele prevăzute la art. 2 alin. (1), importate din terţe ţări, pot fi comercializate în România numai în următoarele condiţii: a) sunt originare dintr-o ţară terţă care figurează pe lista stabilită de Comisia Europeană sau sunt obţinute într-o anumită regiune ori într-o unitate/fermă de producţie controlată de un organism de control specificat în aceeaşi listă; b) sunt însoţite de un certificat de control, eliberat de autoritatea sau de organismul competent din ţara terţă, care atestă că lotul la care se referă certificatul a fost obţinut în cadrul unui sistem de producţie cu reguli echivalente celor din Uniunea Europeană şi a fost supus unui sistem de control echivalent celui din Uniunea Europeană. (2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate vor retrage operatorului care nu respectă prevederile art. 4 şi 6 dreptul de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (2). (2) În cazul nerespectării repetate de către operator a prevederilor alin. (1), organismul de inspecţie şi certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza menţiunea prevăzută la art. 8 alin. (4) pentru o perioadă stabilită de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."15. Articolele 11 şi 12 se abrogă.  +  Articolul IIArt. 2 alin. (1) şi (2), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (4) şi alin. (5) lit. b), c), d) şi e), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2002, se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediului şigospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 62.-----------