HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 6 septembrie 2006privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi a specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În ciclul de studii universitare de licenţă se pot organiza duble specializări, numai în domeniul Limbă şi literatură, prevăzute în anexă.  +  Articolul 3 (1) Ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studiu, cu excepţia specializărilor reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale. (2) Un domeniu de studiu este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare. (3) Specializările universitare sunt programe de studii care concretizează oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior. (4) Fiecărui absolvent de studii universitare de licenţă şi se eliberează diploma de licenţă pe domeniul de studiu, precum şi un supliment de diplomă al cărui conţinut este în conformitate cu normele europene şi în care se va menţiona specializarea. (5) Drepturile conferite de diploma de licenţă sunt aceleaşi pentru 180-240 de credite de studiu acumulate.  +  Articolul 4Numărul creditelor de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.  +  Articolul 5Durata ciclului de licenţă la formele de învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă este aceeaşi.  +  Articolul 6Instituţiile de învăţământ superior public şi privat vor proceda la reformarea planurilor de învăţământ ale specializărilor acreditate şi/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor definitorii pentru domeniul de studiu şi pentru a realiza un învăţământ în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii şi ale studentului.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică învăţământului superior public şi privat, acreditat şi/sau autorizat provizoriu, care funcţionează în condiţiile legii, începând cu anul universitar 2006-2007, pentru studenţii admişi în anul I.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 21 februarie 2005, precum şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Anton Anton,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Meşca,secretar de statp. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul apărării,Teodor Atanasiup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 1.175.  +  Anexa DOMENII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞISPECIALIZĂRILE DIN CADRUL ACESTORAA. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă
    Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, culturăDomenii de studii universitare de licenţăNumăr C.S.T.SPECIALIZĂRI
    Ştiinţe exacteMATEMATICĂ180▪ Matematică ▪ Matematici aplicate ▪ Matematică informatică
    FIZICĂ180▪ Fizică ▪ Fizică medicală a Biofizică ▪ Fizică informatică
    CHIMIE180▪ Chimie ▪ Biochimie tehnologică ▪ Radiochimie
    ▪ Chimie informatică
    INFORMATICĂ180▪ Informatică ▪ Informatică aplicată
    Ştiinţe ale naturiiBIOLOGIE180▪ Biologie ▪ Biochimie
    GEOGRAFIE180▪ Geografie ▪ Geografia turismului ▪ Cartografie
    ▪ Hidrologie şi meteorologie ▪ Planificare teritorială
    GEOLOGIE180▪ Geologie ▪ Geochimie
    ŞTIINŢA MEDIULUI180▪ Chimia mediului ▪ Ecologie şi protecţia mediului
    ▪ Geografia mediului ▪ Fizica mediului ▪ Ştiinţa mediului
    Ştiinţe umanisteFILOSOFIE180▪ Filosofie
    LIMBĂ ŞI LITERATURĂ180▪ Limba şi literatura română^1) ▪ Limbă şi literatură^2)
    ▪ Limbă şi literatură modernă^3) ▪ Literatură universală şi comparată^1)
    LIMBI MODERNE APLICATE180▪ Traducere şi interpretare ▪ Limbi moderne aplicate
    ISTORIE180▪ Istorie ▪ Arheologie ▪ Arhivistică ▪ Muzeologie
    ▪ Istoria artei
    STUDII CULTURALE180▪ Etnologie ▪ Studii iudaice ▪ Studii americane
    ▪ Studii culturale
    TeologieTEOLOGIE180▪ Teologie^4) pastorală ▪ Teologie^4) didactică ▪ Artă sacră
    ▪ Teologie^4) socială
    Ştiinţe juridiceDREPT240▪ Drept ▪ Drept comunitar
    Ştiinţe sociale şi politiceSOCIOLOGIE180▪ Sociologie ▪ Antropologie
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ180▪ Asistenţă socială
    ŞTIINŢE POLITICE180▪ Ştiinţe politice ▪ Studii de securitate
    RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE180▪ Relaţii internaţionale şi studii europene
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE180▪ Administraţie publică ▪ Administraţie europeană
    ▪ Asistenţă managerială şi secretariat ▪ Poliţie comunitară
    ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII180▪ Jurnalism ▪ Comunicare şi relaţii publice
    ▪ Biblioteconomie şi ştiinţa informării
    ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI180▪ Pedagogie ▪ Psihopedagogie specială
    ▪ Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
    PSIHOLOGIE180▪ Psihologie ▪ Terapie ocupaţională
    Ştiinţe economiceECONOMIE180▪ Economie generală ▪ Economie agroalimentară
    ▪ Economia mediului ▪ Economie şi comunicare economică în afaceri
    ▪ Economie agroalimentară şi a mediului ▪ Economie generală şi comunicare economică
    FINANŢE180▪ Finanţe şi bănci
    ADMINISTRAREA AFACERILOR180▪ Administrarea afacerilor ▪ Economia firmei ▪ Economia comerţului, turismului şi serviciilor ▪ Merceologie şi managementul calităţii ▪ Administrarea afacerilor (în limbi străine) ▪ Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii
    CONTABILITATE180▪ Contabilitate şi informatică de gestiune
    CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ180▪ Cibernetică economică ▪ Informatică economică
    ▪ Statistică şi previziune economică
    ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE180▪ Economie internaţională ▪ Afaceri internaţionale ▪ Economie şi afaceri internaţionale
    MANAGEMENT180▪ Management ▪ Managementul dezvoltării rurale durabile
    MARKETING180▪ Marketing
    ArteTEATRU180▪ Artele spectacolului^5) ▪ Teatrologie^6) ▪ Scenografie
    CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA240▪ Cinematografie, fotografie, media^7) ▪ Filmologie
    MUZICĂ180-240▪ Muzicologie ▪ Pedagogie muzicală ▪ Interpretare muzicală
    ▪ Compoziţie muzicală ▪ Dirijat ▪ Artele spectacolului muzical ▪ Muzică religioasă
    ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN180▪ Arte plastice^8) ▪ Arte decorative ▪ Design a Conservare şi restaurare ▪ Artă murală ▪ Pedagogia artelor plastice şi decorative ▪ Istoria şi teoria artei a Ceramică-sticlă-metal
    ▪ Arte textile-Design textil ▪ Modă-Design vestimentar
    ▪ Scenografie şi eveniment artistic ▪ Design ambiental
    ▪ Artă monumentală
    Arhitectură şi urbanismARHITECTURĂ*)180-360▪ Arhitectură ▪ Arhitectură de interior ▪ Conservare şi restaurare de arhitectură ▪ Arhitectura peisajului
    ▪ Mobilier şi amenajări interioare
    URBANISM240▪ Proiectare şi planificare urbană ▪ Urbanism şi administrarea teritoriului ▪ Amenajarea şi planificarea peisajului
    Educaţie fizică şi sportEDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT180▪ Educaţie fizică şi sportivă ▪ Sport şi performanţă motrică
    ▪ Kinetoterapie şi motricitate specială
    Ştiinţe agricole şi silviceAGRONOMIE240▪ Agricultură ▪ Ştiinţele solului ▪ Montanologie ▪ Protecţia plantelor ▪ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
    HORTICULTURĂ240▪ Horticultură ▪ Peisagistică
    SILVICULTURĂ240▪ Silvicultură ▪ Exploatări forestiere ▪ Cinegetică
    ZOOTEHNIE240▪ Zootehnie ▪ Piscicultură şi acvacultură
    BIOTEHNOLOGII240▪ Inginerie genetică ▪ Biotehnologii^9)
    Ştiinţe inginereştiCALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI240▪ Calculatoare ▪ Tehnologia informaţiei ▪ Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională
    ▪ Ingineria informaţiei
    INGINERIE GENISTICĂ240▪ Maşini şi utilaje de geniu ▪ Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
    INGINERIE GEODEZICĂ240▪ Măsurători terestre şi cadastru ▪ Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
    INGINERIE AEROSPAŢIALĂ240▪ Construcţii aerospaţiale ▪ Sisteme de propulsie ▪ Echipamente şi instalaţii de aviaţie ▪ Inginerie şi management aeronautic
    ▪ Aeronave şi motoare de aviaţie
    INGINERIE CHIMICĂ240▪ Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
    ▪ Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie ▪ Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale ▪ Ştiinţa şi ingineria polimerilor ▪ Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice ▪ Inginerie chimică ▪ Controlul şi securitatea produselor alimentare
    ▪ Inginerie biochimică ▪ Ingineria fabricaţiei hârtiei
    ▪ Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori
    ▪ Tehnologie chimică textilă ▪ Chimie alimentară şi tehnologii biochimice ▪ Prelucrarea petrolului şi petrochimie
    ▪ Extracte şi aditivi naturali alimentari ▪ Chimie militară
    INGINERIE CIVILĂ240▪ Construcţii civile, industriale şi agricole ▪ Căi ferate, drumuri şi poduri ▪ Construcţii şi fortificaţii ▪ Amenajări şi construcţii hidrotehnice ▪ Construcţii miniere ▪ Inginerie sanitară şi protecţia mediului ▪ Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ▪ Inginerie civilă ▪ Inginerie urbană şi dezvoltare regională ▪ Infrastructura transporturilor metropolitane
    INGINERIA INSTALAŢIILOR240▪ Instalaţii pentru construcţii ▪ Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei ▪ Instalaţii pentru construcţii - pompieri
    INGINERIE DE ARMAMENT, RACHETE ŞI MUNIŢII240▪ Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare
    ▪ Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi
    ▪ Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului ▪ Sisteme integrate de armament şi muniţie
    INGINERIE ELECTRICĂ240▪ Sisteme electrice ▪ Electronică de putere şi acţionari electrice
    ▪ Electrotehnică ▪ Instrumentaţie şi achiziţii de date
    ▪ Electromecanică ▪ Inginerie electrică şi calculatoare
    INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII240▪ Electronică aplicată ▪ Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
    ▪ Reţele şi software de telecomunicaţii ▪ Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii ▪ Telecomenzi şi electronică în transporturi ▪ Echipamente şi sisteme electronice militare
    ▪ Transmisiuni
    INGINERIE ENERGETICĂ240▪ Ingineria sistemelor electroenergetice ▪ Hidroenergetică
    ▪ Termoenergetică ▪ Energetică industrială ▪ Energetică şi tehnologii nucleare ▪ Managementul energiei
    INGINERIE GEOLOGICĂ240▪ Inginerie geologică ▪ Geologia resurselor miniere
    ▪ Geologia resurselor petroliere ▪ Geofizică
    INGINERIE INDUSTRIALĂ240▪ Tehnologia construcţiilor de maşini ▪ Maşini unelte şi sisteme de producţie ▪ Ingineria sudării ▪ Design industrial ▪ Ingineria şi managementul calităţii ▪ Ingineria securităţii în industrie
    ▪ Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale ▪ Tehnologia şi designul produselor textile ▪ Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori ▪ Ingineria sistemelor de energii regenerabile ▪ Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
    INGINERIE FORESTIERĂ240▪ Ingineria prelucrării lemnului
    ▪ Ingineria produselor finite din lemn
    INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE240▪ Ingineria produselor alimentare ▪ Tehnologia prelucrării produselor agricole ▪ Controlul şi expertiza produselor alimentare
    ▪ Pescuit şi industrializarea peştelui
    INGINERIA AUTOVEHICULELOR240▪ Construcţii de autovehicule ▪ Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule ▪ Autovehicule rutiere ▪ Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule ▪ Blindate, automobile şi tractoare
    INGINERIA MATERIALELOR240▪ Ştiinţa materialelor ▪ Ingineria elaborării materialelor metalice ▪ Ingineria procesării materialelor
    INGINERIE MECANICĂ240▪ Sisteme şi echipamente termice ▪ Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice ▪ Mecanică fină şi nanotehnologii ▪ Maşini şi echipamente miniere ▪ Inginerie mecanică ▪ Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară ▪ Utilaje petroliere şi petrochimice ▪ Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor ▪ Echipamente pentru procese industriale
    ▪ Utilaje tehnologice pentru construcţii ▪ Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii ▪ Utilaje pentru textile şi pielărie ▪ Vehicule pentru transportul feroviar
    ▪ Utilaje şi instalaţii portuare
    INGINERIA MEDIULUI240▪ Ingineria şi protecţia mediului în industrie ▪ Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice ▪ Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică ▪ Inginerie şi protecţia mediului în agricultură ▪ Ingineria dezvoltării rurale durabile ▪ Ingineria mediului ▪ Ingineria valorificării deşeurilor
    INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE240▪ Sisteme şi echipamente navale ▪ Arhitectură navală ▪ Navigaţie şi transport maritim şi fluvial ▪ Navigaţie, Hidrografic şi echipamente navale ▪ Electromecanică navală
    INGINERIA SISTEMELOR240▪ Automatică şi informatică aplicată ▪ Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă ▪ Ingineria sistemelor multimedia
    INGINERIE ŞI MANAGEMENT240▪ Inginerie economică industrială ▪ Inginerie economică în domeniul mecanic ▪ Inginerie economică în construcţii ▪ Inginerie şi management naval şi portuar ▪ Inginerie economică în domeniul transporturilor ▪ Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic ▪ Inginerie economică în industria chimică şi de materiale ▪ Inginerie economică în agricultură ▪ Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
    INGINERIA TRANSPORTURILOR240▪ Ingineria transporturilor şi trafic
    MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ240▪ Mecatronică ▪ Robotică
    MINE, PETROL ŞI GAZE240▪ Inginerie minieră ▪ Prepararea substanţelor minerale utile
    ▪ Topografie minieră ▪ Inginerie de petrol şi gaze ▪ Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
    ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE240▪ Inginerie medicală ▪ Optometrie ▪ Biotehnologii industriale
    ▪ Inginerie fizică ▪ Informatică industrială
    ▪ Informatică aplicată în inginerie electrică
    ▪ Matematică şi informatică aplicată în inginerie
    ▪ Fizică tehnologică ▪ Bioinginerie
    Ştiinţe militare şi informaţiiŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII180▪ Conducere interarme - forţe terestre ▪ Conducere interarme - forţe navale ▪ Conducere interarme-forţe aeriene ▪ Conducere logistică ▪ Managementul organizaţiei ▪ Comunicare şi relaţii publice - informaţii ▪ Psihologie - informaţii ▪ Management economico-financiar
    Medicină veterinarăMEDICINĂ VETERINARĂ**)360▪ Medicină veterinară
  Notă *) Pentru specializarea Arhitectura se prevăd 360 credite, în sistem integrat licenta şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene. Pentru specializarea Arhitectură de interior se prevăd 300 de credite în sistem integral licenţă şi master. Pentru celelalte specializări se prevăd 180 credite Notă **) Studii universitare integrate licenţă şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene^1) Se adaugă: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă. ^2) Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii în combinaţie cu limba şi literatura română/limbă şi literatură modernă. ^3)Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică, sau în combinaţie cu limba şi literatură română/clasică. ^4)Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologic româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformata, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventista. ^5) Se adauga după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie. ^6) Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. ^7) Se adaugă după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie. ^8) Se adaugă după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii. ^9) Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.B. LISTA SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTATE REGLEMENTATESECTORIAL ŞI, RESPECTIV GENERAL┌────────────┬────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┐│Domeniul │ Natura │ Numar │ SPECIALIZARI ││de studii │ reglementarii │ C.S.T.│ ││universitare│ │ │ ││de licenţă │ │ │ │├────────────┼────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │ 360 │ ■ Medicina ■ Medicina dentara ││ │Reglementate ├───────┼────────────────────────────────────────┤│ │sectorial în │ 300 │ ■ Farmacie ││ │cadrul Uniunii ├───────┼────────────────────────────────────────┤│SĂNĂTATE │Europene │ 180 │ ■ Asistenţa medicală ││ │ ├───────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │ 240 │ ■ Moase │├────────────┼────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ■ Radiologie şi imagistica ■ Laborator ││ │ │ │ clinic ■ Balneo-fiziokinetoterapie ││ │ Reglementate │ 180 │ şi recuperare ■ Tehnica dentara ││ │ general │ │ ■ Asistenţa dentara ■ Asistenţa de ││ │ │ │ Farmacie ■ Audiologie şi protezare ││ │ │ │ auditiva ■ Asistenţa de profilaxie ││ │ │ │ stomatologica │└────────────┴────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────┘--------