ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006    Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului SAPARD alocate prin acordurile anuale de finanţare pentru perioada 2000-2006, precum şi faptul că s-a depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depăşesc alocarea financiară comunitară pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investiţii, în condiţii de şanse egale pentru toţi beneficiarii Programului SAPARD şi pentru aplicarea cerinţelor acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.Pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar, precum şi pentru asigurarea unei acţiuni tranzitorii între Programul SAPARD şi viitorul program de dezvoltare rurală finanţat din fonduri comunitare, care se va derula începând din a doua jumătate a anului 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate şi contractate pentru finanţare până la data de 31 decembrie 2006 şi care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilităţi: a) acordarea cofinanţării publice nerambursabile de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale fişelor tehnice pentru aceste măsuri; b) acordarea de credite bancare, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, cu modificările ulterioare, beneficiarilor de scrisori de confort emise de băncile comerciale până la data de 31 iulie 2006; c) aplicarea prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Facilităţile prevăzute la art. 1 se acordă pentru beneficiarii proiectelor de investiţii în următoarele domenii:I. Măsura 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole": a) carne, numai abatoare noi şi modernizări; b) legume, fructe şi cartofi; c) vin; d) cereale; e) lapte şi produse lactate.II. Măsura 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole": a) culturi de câmp; b) horticultură; c) viticultură; d) pomicultură; e) sere; f) ferme de vaci de lapte/bivoliţe; g) creştere şi îngrăşare de taurine; h) ferme de oi/capre; i) îngrăşătorii de berbecuţi; j) ferme de porci; k) ferme de păsări.III. Măsura 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative": a) alte activităţi de turism în spaţiul rural; b) activităţi meşteşugăreşti; c) acvacultură; d) alte activităţi: sericicultură, apicultură, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de pădure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor.  +  Articolul 3Beneficiarii proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2 sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 231/2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, asigură implementarea tehnică şi financiară a proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2. (2) Procedurile de lucru pentru Programul SAPARD se aplică de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru proiectele de investiţii prevăzute la art. 2. (3) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va ţine o evidenţă distinctă a proiectelor prevăzute la art. 2 şi a sumelor aferente acestora şi va raporta periodic Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 5Se autorizează Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007 şi 2008, pentru contractarea proiectelor de investiţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 59.---------