HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 30 august 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului şi de 3 secretari de stat."2. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Inspecţia investiţii se organizează la nivel de direcţie."3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 1.137.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/ 2004)----------------------------------------------------  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICAA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUINumărul maxim de posturi = 745,exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului şi cabinetuluiministrului delegat                                        ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐          ┌────────────────────┐ │ ├────┤CABINETUL MINISTRULUI│          │INSPECŢIE INVESTITII│ │ MINISTRU │ └─────────────────────┘          └────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────┐                                       │ ├────┤ DIRECTIA AUDIT │    ┌───────────┐ ┌───────────┐ └────┬─────┘ │ PUBLIC INTERN │    │ CABINETUL │ │ MINISTRU ├───────────┤ └─────────────────┘    │MINISTRULUI├───┤ DELEGAT │ │    │ DELEGAT │ │ │ │    └───────────┘ └┬──┬───────┘ │                     │ │ │ ┌----------------┐ │ │ │ | Unitatea de ├──┘ │ │ | Management a | ┌───┘ │ |Proiectului de | │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ | Diminuare a | │ │ CORPUL DE │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │ | Riscurilor în | │ │ CONTROL ├──────┤ ┌───┤RELATII MASS-MEDIA ŞI │ |cazul producerii| │ └──────────────┘ ├───┤ │ TRANSPARENTA │ | calamitatilor | │ │ │ └──────────────────────┘ |naturale şi pre-| │ │ │ ┌──────────────────────┐ | gatirea pentru | │ │ └───┤ SECRETARIATUL │ |situaţii de ur- | │ │ │ NAŢIONAL TRACECA │ | genţă (UMP) | │ │ └──────────────────────┘ └----------------┘ │ │                    ├───────────────────────┼───────┬───────────────────┐                    │ │ │ │              ┌─────┴───┐ │ ┌────┴────┐ ┌────┴───┐              │SECRETAR │ │ │SECRETAR │ │SECRETAR│              │DE STAT │ │ │ DE STAT │ │DE STAT │              └─────────┘ │ └─────────┘ └────────┘                                            │                                            │      ┌────────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────────────┐      │ SECRETAR ├─────────────────┤SECRETAR GENERAL├─────────┤ SECRETAR │      │GENERAL ADJ.│ └──────┬─────────┘ │GENERAL ADJ.│      └────────────┘ │ └────────────┘                                            │                    ┌───────────────────────┼─────┬─────────────────────┐                    │┌─┐ ┌─┐│ │┌─┐ ┌─┐│                    ├┤A│ │F├┤ ├┤M│ │Q├┤                    │└─┘ └─┘│ │└─┘ └─┘│                    │┌─┐ ┌─┐│ │┌─┐ ┌─┐│                    ├┤B│ │G├┤ ├┤N│ │R├┤                    │└─┘ └─┘│ │└─┘ └─┘│                    │┌─┐ ┌─┐│ │┌─┐ ┌─┐│                    ├┤C│ │H├┤ ├┤O│ │S├┤                    │└─┘ └─┘│ │└─┘ └─┘│                    │┌─┐ ┌─┐│ │┌─┐ ┌─┐│                    ├┤D│ │I├┤ └┤P│ │T├┤                    │└─┘ └─┘│ └─┘ └─┘│                    │┌─┐ ┌─┐│ ┌─┐│                    └┤E│ │J├┤ │U├┘                     └─┘ └─┘│ └─┘                                         ┌─┐│                                         │K├┤                                         └─┘│                                         ┌─┐│                                         │L├┘                                         └─┘LEGENDA:--------A = DIRECTIA GENERALĂ GESTIUNEA LOCALITATILORB = DIRECTIA GENERALĂ AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI POLITICA LOCUIRIIC = DIRECTIA DE REGLEMENTARE IN CONSTRUCTIID = DIRECTIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTIIE = DIRECTIA GENERALĂ ACHIZITII LUCRARI PUBLICE ŞI INFRASTRUCTURA RURALAF = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICA ŞI BUGETG = DIRECTIA GENERALĂ JURIDICAH = DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIEI = DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANEJ = DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI ADMINISTRATIVEK = DIRECTIA SECURITATE MEDICO-SOCIALA ŞI SĂNĂTATEL = DIRECTIA GENERALĂ DE MEDIUM = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT RUTIERN = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT FEROVIARO = DIRECTIA GENERALĂ INVESTITII, ACHIZITII ŞI CONCESIUNIP = DIRECTIA GENERALĂ RELATII FINANCIARE EXTERNEQ = DIRECTIA GENERALĂ TRANSPORT NAVALR = DIRECTIA GENERALĂ AVIATIE CIVILAS = INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILET = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALEU = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE ŞIORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE------------