HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenți biologici în cursul activității, precum și prevenirea acestor riscuri.(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerințe minime în acest domeniu.  +  Articolul 2Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.  +  Capitolul II Definiții și clasificare  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) agenți biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;b) cultura celulara - creșterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabilă să se reproduca sau sa transfere material genetic.  +  Articolul 5Agenții biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în funcție de importanța riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:a) grupa 1 - agenți biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om;b) grupa 2 - agenți biologici care pot provoca o boala omului și constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;c) grupa 3 - agenți biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace;d) grupa 4 - agenți biologici care pot provoca boli grave omului și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate și nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.  +  Articolul 6Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activitățile în care lucrătorii, datorită activității profesionale, sunt expusi sau risca să fie expusi la agenți biologici.  +  Articolul 8(1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenți biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul și durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.(2) Pentru toate activitățile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenți biologici aparținând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toți agenții biologici periculosi prezenți.(3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor și, în orice caz, la orice modificare a condițiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucrătorilor la agenți biologici, precum și atunci când crește numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.(4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorității de sănătate publică sau Inspecției Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.  +  Secţiunea a 2-a Identificarea și evaluarea riscurilor  +  Articolul 9Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente și, mai ales, pe baza:a) clasificarii agenților biologici, prevăzută la art. 5 și 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă și/sau de inspectorii autorităților de sănătate publică, ce indica necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activității lor;c) informațiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activități profesionale a lucrătorilor;d) efectelor alergice și toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activității lucrătorilor;e) faptului ca un lucrator suferă de o boala legată direct de muncă sa.  +  Articolul 10(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 și 9, pentru activitățile care implica o expunere la agenți biologici arata ca expunerea și/sau potențiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate și de igiena la locul de muncă.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arata ca activitatea nu implica o intenție deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activități a căror lista figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 și 21-31.  +  Capitolul IV Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Înlocuirea și reducerea riscurilor  +  Articolul 11Dacă natura activității o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcție de condițiile de utilizare și de stadiul actual al cunoștințelor, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.  +  Articolul 12(1) Dacă rezultatele evaluării releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitata.(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ținând seama de activitate și de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea și securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:a) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;b) conceperea proceselor de muncă și a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenților biologici la locul de muncă;c) măsuri de protecție colectivă și/sau măsuri de protecție individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;d) măsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afară locului de muncă;e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, și a altor semne de avertizare relevante;f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agenților biologici;g) dacă este necesar și tehnic posibil, detectarea în afară izolarii fizice primare a prezentei agenților biologici utilizați în procesul de muncă;h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor în deplina securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, ușor identificabile;i) măsuri care să permită manipularea și transportul fără risc ale agenților biologici la locul de muncă.  +  Secţiunea a 2-a Informațiile care trebuie furnizate autorităților competente  +  Articolul 13Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziția inspectorului de muncă și a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informații privind:a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;b) activitățile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenți biologici;c) numărul de lucrători expusi;d) numele și competența persoanei responsabile cu sănătatea și securitatea la locul de muncă;e) măsurile de protecție și de prevenire luate, inclusiv procedeele și metodele de lucru;f) un plan de urgenta pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.  +  Articolul 14(1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeteana sau a municipiului București și medicul de medicina muncii cu care are relație contractuală despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie și/sau o boala grava.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici, menționată în art. 22 alin. (1), precum și dosarul medical al fiecărui lucrator sunt puse la dispoziția autorității de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, atunci când întreprinderea își încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de igiena și protecție individuală  +  Articolul 15Pentru toate activitățile în care se utilizează agenți biologici ce constituie un risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri:a) să asigure condițiile corespunzătoare ca lucrătorii sa nu servească masa și sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenți biologici;b) sa furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;c) să asigure lucrătorilor spații dotate cu instalații igienico-sanitare adecvate, care pot include soluții/picaturi pentru ochi și/sau substanțe antiseptice pentru piele;d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecție să fie:1. așezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;2. verificat și curatat, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;e) sa stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea și tratarea esantioanelor de origine umană sau animala.  +  Articolul 16(1) Îmbrăcămintea de lucru și echipamentele de protecție, inclusiv îmbrăcămintea de protecție prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenți biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăsește zona de lucru și trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte.(2) Angajatorul trebuie să aibă grija ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) și echipamentul de protecție să fie dezinfectate și curatate sau, la nevoie, distruse.  +  Articolul 17Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, pregătirea și consultarea lucrătorilor  +  Articolul 18Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sa primească, sub forma de informări și instructaj, o instruire suficienta și adecvată, bazată pe toate informațiile disponibile privind:a) eventualele riscuri pentru sănătate;b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;c) prescripții aplicabile din domeniul igienei;d) purtarea și utilizarea echipamentelor și imbracamintei de protecție;e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente și/sau incidente periculoase, precum și măsurile de prevenire a acestora.  +  Articolul 19Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activități care implica contactul cu agenți biologici, adaptată la apariția unor noi riscuri sau în cazul evoluției riscurilor și repetată periodic dacă este necesar.  +  Articolul 20(1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucțiuni de securitate scrise și, după caz, afișe privind procedura de urmat în caz de:a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.(2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea și sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.(3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii și/sau reprezentanții lor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic și care este susceptibil sa producă la om infectii și/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum și despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situația.(4) Fiecare lucrator trebuie să aibă acces la informațiile conținute în lista lucrătorilor expusi la agenți biologici prevăzută la art. 22 și care îl privesc personal.(5) Lucrătorii și/sau reprezentanții lor trebuie să aibă acces la informațiile colective anonime.(6) Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor și/sau reprezentanților lor, la cererea acestora, informațiile prevăzute la art. 13.  +  Articolul 21Angajatorul trebuie să asigure consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate și securitate în munca în cazul expunerii la agenți biologici în timpul activității, în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.  +  Secţiunea a 5-a Lista lucrătorilor expusi și notificarea activităților care implica agenți biologici  +  Articolul 22(1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 care indica activitatea efectuată și, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi și, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente și incidente.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 este păstrată timp de cel puțin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislației în vigoare.(3) Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:a) produse de agenți biologici despre care se știe ca pot provoca infectii persistente sau latente;b) care, ținând seama de stadiul actual al cunoștințelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanseze, mulți ani mai târziu;c) a căror perioada de incubație prealabilă declanșării bolii este deosebit de lungă;d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;e) care pot lasă sechele grave pe termen lung.(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securității și sănătății în munca, precum și orice altă persoană responsabilă cu sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 23(1) Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autorității de sănătate publică județene și inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima data a agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum și utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenții biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intenția lor.(3) De fiecare data când procedeele și/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securității și sănătății la locul de muncă, trebuie efectuată o noua notificare.(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conține:a) denumirea și adresa întreprinderii și/sau unității;b) numele și competentele lucrătorului desemnat cu securitatea și sănătatea la locul de muncă;c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;d) specia agentului biologic;e) măsurile de protecție și de prevenire avute în vedere.  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea medicală a lucrătorilor  +  Articolul 24(1) Ministerul Sănătății Publice elaborează măsurile necesare pentru desfășurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 și 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.(2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrator să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională și, în continuare, periodic, făcând astfel posibila aplicarea directa a măsurilor de medicina generală și de medicina muncii.(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 și 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecție speciale.(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceștia nu sunt încă imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispoziția lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să țină seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 25În cazul în care se confirma ca un lucrator prezintă o infectie și/sau o boala care ar fi putut rezultă din expunerea la agenți biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie să propună și celorlalți lucrători care au fost expusi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.  +  Articolul 26Toate datele obținute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrator trebuie ținute și/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puțin 10 ani după încetarea expunerii.  +  Articolul 27În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desființează sau lucrătorul își schimba locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se afla întreprinderea și/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.  +  Articolul 28Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie:a) sa propună măsuri de protecție sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;b) sa dea informații și sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuși după ce a încetat expunerea la agenți biologici.  +  Articolul 29(1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) și (2) se suporta de către solicitant.  +  Articolul 30(1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.(2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenți biologici se declara, se înregistrează și/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.  +  Capitolul V Dispoziții pentru locuri de muncă în care exista un risc crescut de contaminare  +  Secţiunea 1 Servicii medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic  +  Articolul 31(1) Serviciile medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:a) incertitudinile legate de prezenta agenților biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum și în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceștia;b) pericolul pe care îl constituie agenții biologici care sunt sau ar putea fi prezenți în organismul pacientilor ori la animale, precum și în probele prelevate de la aceștia;c) riscurile inerente datorate naturii activității.(2) În serviciile medicale și veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția sanitară și securitatea lucrătorilor respectivi.(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale și veterinare cuprind:a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare și de dezinfecție;b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea și eliminarea fără riscuri a deșeurilor contaminate.  +  Articolul 32În serviciile de izolare sau în secțiile de carantina unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenți biologici din grupele 3 și 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor și încăperilor pentru animale  +  Articolul 33(1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic și în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenți biologici din grupele 2, 3 și 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenți, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:a) în laboratoarele care efectuează activități ce implica manipularea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învățământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizica necesară pentru agenții biologici, în funcție de gradul de risc pe care aceștia îl prezintă, stabilește măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitățile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agenților biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenții biologici ca atare, și anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puțin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se știe sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situațiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică și/sau inspectoratul teritorial de muncă indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.(2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenți biologici din grupele 2, 3 și 4:a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;b) în funcție de evaluarea riscului legat de utilizarea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, autoritatea de sănătate publică judeteana și/sau inspectoratul teritorial de muncă pot sa decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industriala a agenților biologici.  +  Articolul 34Toate activitățile menționate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfășoare doar în spații de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puțin nivelului nr. 3.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 35Studiile efectuate de instituțiile cu atribuții în domeniu, pe baza informațiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru a fi puse la dispoziția Comisiei Europene.  +  Articolul 36(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta hotărâre se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice.  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți biologici în munca (a șaptea directiva specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 16 august 2006.Nr. 1.092.  +  ANEXA nr. 1
  LISTA INDICATIVA
  a tipurilor de activități profesionale
  1. Activități în instalațiile de producție alimentara2. Activități în agricultura3. Activități profesionale în care exista contact cu animale și/sau produse de origine animala4. Activități în serviciile de sănătate, inclusiv în unitățile de izolare și examinare post-mortem5. Activități în laboratoare clinice, veterinare și de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic6. Activități în instalațiile de eliminare a deșeurilor7. Activități în instalațiile de epurare a apelor uzate.
   +  ANEXA nr. 2  +  ANEXA nr. 3
  CLASIFICAREA AGENȚILOR BIOLOGICI
  Nota introductivă1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt incluși în clasificare numai agenții despre care este cunoscut ca pot infesta ființele umane.Dacă este cazul, se adauga indicații asupra riscului toxic și alergic potențial al agenților.Nu au fost luati în considerare agenții patogeni pentru animale și plante cunoscuți ca neavând efect asupra omului.La stabilirea prezentei liste de agenți biologici clasificati nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.2. Clasificarea agenților biologici se bazează pe efectele acestor agenți asupra lucrătorilor sanatosi.Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistenta, administrarea de medicamente, imunitate deficitara, sarcina sau alaptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.Riscul suplimentar la care sunt expusi acești lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.Orice măsură de precautie tehnica, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activități cu animale care implica sau ar putea sa implice o expunere a lucrătorilor la agenți biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.3. Agenții biologici care n-au fost clasificati în grupele 2-4 din lista nu se clasifica în mod implicit în grupa 1.În cazul agenților care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli și o referire de ordin mai general arata ca alte specii aparținând aceluiași gen pot afecta sănătatea.Atunci când în clasificarea agenților biologici se menționează un gen în totalitate, este implicit ca speciile și tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.4. Atunci când o tulpina (susa) este atenuata sau când și-a pierdut genele de virulenta, izolarea cerută prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potențial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizata ca produs sau component al unui produs de destinație profilactica ori terapeutică.5. Nomenclatorul agenților care servește la stabilirea prezentei clasificari reflecta și respecta ultimele consensuri internaționale privind taxonomia și nomenclatura agenților în vigoare în momentul elaborării sale.6. Lista agenților biologici clasificati reflecta stadiul cunoștințelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizata imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunoștințelor.7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om și care nu au fost evaluate și clasificate în aceasta anexa trebuie să fie clasificate cel puțin în grupa 2, cu excepția situațiilor în care exista dovada ca aceste virusuri nu sunt susceptibile sa provoace o boala la om.8. Anumiti agenți biologici clasificati în grupa 3 și marcati în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat pentru lucrători, deoarece acești agenți nu sunt în mod normal infectiosi pe cale aerogena.Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate față de acești agenți biologici, luându-se în considerare natura activităților specifice în discuție și cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanțe se poate renunța la unele dintre aceste măsuri.9. Cerințele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viața al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de muncă.10. Lista conține indicații separate pentru agenții biologici care sunt susceptibili sa provoace reactii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expusi.Aceste indicații sunt arătate prin următoarele litere:– A: Posibile reactii alergice– D: Lista lucrătorilor expusi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute– T: Producere de toxine– V: Vaccin eficace disponibil.Vaccinarile preventive trebuie să fie efectuate ținându-se seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.
  BACTERII
  și organisme înrudite
  NB: pentru agenții biologici din prezenta lista, mențiunea "spp." se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.
  Agentul biologic Clasificarea Note
  Actinobacillus actinomycetemcomitans Actinomadura madurae Actinomadura pelletieri Actinomyces gereneseriae Actinomyces israelii Actinomyces pyogenes Actinomyces spp. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) Bacillus anthracis Bactero ides fragilis Bartonella baciliformis Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) Bartonella (Rhochalimaea) spp. Bordetella bronchiseptica Bordetella parapertussis Bordetella pertussis Borrelia burgdorferi Borrelia duttonii Borrelia recurrentis Borrelia spp. Brucella abortus Brucella canis Brucella melitensis Brucella suis Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) Campylobacter fetus Campylobacter jejuni Campylobacter spp. Cardiobacterium hominis Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci (tulpini aviare) Chlamydia psittaci (tulpini neaviare) Clostridium botulinum Clostridium perfringens Clostridium tetani Clostridium spp. Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium minutissimum Corynebacterium pseudotuberculosis Corynebacterium spp. Coxiella burnetii Edwardsiella tarda Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) Ehrlichia spp. Eikenella corrodens Enterobacter aerogenes/cloacae Enterobacter spp. Enterococcus spp. Erysipelothrix rhusiopathiae Escherichia coli (cu excepția tulpinilor nepatogene) Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013) Flavobacterium meningosepticum Fluoribacter boiemanac (Legionella) Francisella tularensis (tip A) Francisella tularensis (tip B) Fusobacterium necrophorun Gardnerella vaginalis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae Haemophilus spp. Helicobacter pylori Klebsiella axytoca Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. Legionella pneumophila Legionella spp. Leptospira interrogans (toate serotipurile) Listeria monocytogenes Listeria ivanovii Morganella morganii Mycobacterium africanum Mycobacterium avium/intracellulare Mycobacterium bovis (cu excepția tulpinii BCG) Mycobacterium chelonae Mycobacterium fortuitum Mycobacterium kansasii Mycobacterium leprae Mycobacterium malmoense Mycobacterium marinum Mycobacterium microti Mycobacterium paratuberculosis Mycobacterium scrofulaceum Mycobacterium simiae Mycobacterium szulgai Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium ulcerans Mycobacterium xenopi Mycoplasma caviae Mycoplasma hominis Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhocae Neisseria meningitidis Nocardia asteroides Nocardia brasiliensis Nocardia farcinica Nocardia nova Nocardia otitidiscavianum Pasteurella multocida Pasteurella spp. Peptostreptococcus anaerobius Plesiomonas shigelloides Porphyromonas spp. Prevotella spp. Proteus mirabilis Proteus penneri Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens Providencia retigeri Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa Rhodococcus equi Rickettsia akari Rickettsia canada Rickettsia conorii Rickettsia montană Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) Rickettsia prowazekii Rickettsia rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rickettsia spp. Salmonella arizonae Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Salmonella paratyphi A, B, C Salmonella typhi Salmonella (alte varietati serologice) Serpulina spp. Shigella boydii Shigella dysenteriae (tip 1) Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1) Shigella flexneri Shigella sonnei Staphylococcus aureus Streptobacillus moniliformis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus suis Streptococcus spp. Treponema carateum Treponema pallidum Treponema pertenue Treponema spp. Vibrio cholerae (inclusiv El Tor) Vibrio parahaemolyticus Vibrio spp. Yersinia enterocolitica Yersinia pestis Yersinia pseudotuberculosis Yersinia spp. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3(**) 2 2 2 2 3 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 V T T, V T, V T V V V V V V T V
  (**) Vezi nota introductivă 8

  VIRUSURI(*)
  Agentul biologic Clasificarea Observații
  Adenoviridae Arenaviridae Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa (arenavirusul lumii vechi): Virusul Lassa Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope) Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini) Virusul Mpoeia Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi): Virusul Guanarito Virusul Junin Virusul Sabia Virusul Machupo Virusul Flexal Alte complexe Tacaribe Astroviridae Bunyaviridae Belgrade (numit de asemenea Dobrava) Bhanja Virusul Buniamwera Germiston Virusul Oropouche Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion) Virusul encefalitei de California Hantavirusuri: Hantaan (febra hemoragica de Coreea) Seul (Virus) Puumala-Virus Prospect Hill-Virus Alte hantavirusuri Nairo virusuri: Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo) Virusul Hazara Flebovirusuri: Febra din valea Rift Febra transmisă prin flebotomi Virusul Toscana Alte bunyavirusuri patogene Caliciviridae Virusul hepatitei E Virusul Nonvalk Alte caliciviridae Coronaviridae Filoviridae Virusul Ebola Virusul Marbourg Flaviviridae Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray) Virusul encefalitei transmise de capuse din Europa Centrala Absettarov Hanyalova Hypr Kumlinge Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4 Virusul hepatitei C Virusul hepatitei G Encefalita japoneza de tip B Padurea Kyasanur Louping ill Omsk(a) Powassan Rocio Encefalita rusa de primavara-vara (TBE) (a) Encefalita din Saint-Louis Virusul Wesselsbron Virusul vaii Nilului Febra galbena Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene Hepatdnaviridae Virusul hepatitei B Virusul hepatitei D (delta) (b) Herpesviridae Citomegalovirus Virusul Epstein-Barr Virusul herpetic simian Herpes simplex virus, tipurile 1 și 2 Virusul varicela - zoster Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6) Virusul herpetic uman 7 Virusul herpetic uman 8 Orthomyxoviridae Virusuri gripale, tipurile A, B și C Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhori și Thogoto Papovaridae Virusul BK și JC Virusul Papilloma uman Paramyxoviridae Virusul rujeolic Virusul urlian Virusul bolii Newcastle Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 și 4 Virusul respirator sincitial Parvoviridae Parvovirusul uman (B 19) Picornaviridae Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC) Virusul Coxsackie Virusul ECHO Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72) Virusul poliomielitei Rhinovirus Poxviridae Poxvirusul bivolilor (e) Virusul nodulilor mulgatorilor Poxvirusul elefantilor (f) Virusul modulului capusei Virusul Molluscum contagiosum Poxvirusul maimutelor Virusul Orf Poxvirusul iepurilor (g) Virusul Vaccinia Virusul variolei (major și minor) Virusul Whitepox (virusul variolei) Yatapox virus (Tana și Yaba) Reoviridae Coltivirus Rotavirus uman Orbivirus Reovirus Retroviridae Virusul imunodeficientei umane Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 și 2 Virusul SIV (h) Rhabdoviridae Virusul turbarii Virusul stomatitei veziculoase Togaviridae Alfavirus Encefalomielita ecvina est-americana Virusul Bebaru Virusul Chikungunya Virusul Everglades Virusul Mayaro Virusul Mucambo Virusul Ndumu Virusul O'nyong-nyong Virusul raului Ross Virusul pădurii Semliki Virusul Sindbis Virusul Tonate Encefalomielita ecvina venezueleana Encefalomielita ecvina vest-americana Alte alfavirusuri cunoscute Rubivirus (rubeola) Toroviridae Virusuri neclasificate Morbilivirus ecvin Virusuri ale hepatitei neidentificate încă Agenți neclasificati asociați cu encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) Maladia Creutzfeldt-Jakob Varianta a maladiei Creutzfeldt-Jakob Encefalopatia spongiforma bovina (ESB) și alte EST animale (i) Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker Kuru 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3(**) 2 2 2 4 4 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3(**) 3 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3 3 2 3(**) 3(**) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 2 3 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 2 2 2 2 3(**) 3 3 2 2 2 4 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) V V D D V V V V V V V, D V, D D V (c) D (d) D (d) V V V V V V V D D V V V V V D D (d) D (d) D (d) D (d) D (d)
  (*) Vezi nota introductivă 7. (**) Vezi nota introductivă 8. (a) Encefalita capusei. (b) Virusul hepatitei D necesita o infectie simultană sau secundară celei declansate de virusul hepatitei B pentru a-și exercită puterea patogena asupra lucrătorului. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectati cu virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta). (c) Numai în ceea ce privește tipurile A și B. (d) Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agenții. (e) Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen "Buffalopox" și o varianta a virusului "Vaccinia". (f) Varianta a "Cowpox". (g) Varianta a "Vaccinia". (h) Nu exista momentan nici o dovadă a bolii la om datorată altor retro virusuri de origine simiana. Ca măsura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri. (i) Nu exista dovezi în ceea ce privește existenta la om a infectiilor datorate agenților responsabili de alte EST-uri animale. Totuși, se recomanda măsurile de izolare pentru agenții clasificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrările de laborator, cu excepția lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.

  PARAZITI
  Agent biologic Clasificare Note
  Acanthamoeba castellani Ancylostoma duodenale Angiostrongylus cantonensis Angiostrongylus costaricensis Ascaris lumbricoides Ascaris suum Babesia divergens Babesia microti Balantidium coli Brugia malayi Brugia pahangi Capillaria philippinensis Capillaria spp. Clonorchis sinensis Clonorchis viverrini Cryptosporidium parvum Cryptosporidium spp. Cyclospora cayetanensis Dipetalonema streptocerca Diphyllobothrium latum Dracunculus medinensis Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Echinococcus vogeli Entamoeba histolytica Fasciola gigantica Fasciola hepatica Fasciolopsis buski Giardia lamblia (Giardia intestinalis) Hymenolepis diminuta Hymenolepis nana Leishmania brasiliensis Leishmania donovani Leishmania ethiopica Leishmania mexicana Leishmania peruviana Leishmania tropica Leishmania major Leishmania spp. Lea lea Mansonella ozzardi Mansonella persians Naegleria fowleri Necator americanus Onchocerca volvulus Opistorchis felineus Opistorchis spp. Paragonimus westermani Plasmodium falciparum Plasmodium spp. (uman și simian) Sarcocystis suihominis Schistosoma haematobium Schistosoma intercalatum Schistosoma japonicum Schistosoma mansoni Schistosoma mekongi Strongyloides stercoralis Strongyloides spp. Taenia saginata Taenia solium Toxocara canis Toxoplasma gondii Trichinella spiralis Trichuris trichiura Trypanosoma brucei brucei Trypanosoma brucei gambiense Tryponosoma brucei rhodesiense Trypanosoma cruzi Wuchereria bancrofti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 3(**) 3 2 A A
  (**) Vezi nota introductivă 8
  CIUPERCI
  Agent biologic Clasificare Note
  Aspergillus fumigatus Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) Candida albicans Candida tropicalis Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides) Coccidioides immitis Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neoformans) Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) Emmonsia parva var. parva Emmonsia parva var. crescens Epidennophyton floccosum Fonsecaea compacta Fonsecaea pedrosoi Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) Histoplasma capsulatum duboisii Madurella grisea Microsporum spp. Neotestudina rosatii Paracoccidioides brasiliensis Penicillum marneffei Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii) Scedosporium prolificans (inflatum) Sporothrix schenckii Trychophyton rubrum Trychophyton spp. 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 A A A A A A A A
   +  ANEXA nr. 4
  RECOMANDĂRI PRACTICE
  pentru supravegherea medicală a lucrătorilor
  1. Medicul și/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenți biologici trebuie să cunoască bine condițiile sau circumstanțele de expunere a fiecărui lucrator.2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor și principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puțin următoarele măsuri:a) înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrator;b) o evaluare personalizata a stării de sănătate a lucrătorilor;c) dacă este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce și reversibile.Se pot dispune și alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoștințe ale medicinei muncii.
   +  ANEXA nr. 5
  INDICAȚII
  privind măsurile și nivelurile de izolare
  Nota preliminarăMăsurile conținute în prezenta anexa trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrator și natura agentului biologic implicat.
  A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
  2 3 4
  1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice alta activitate din aceeași clădire 2. Filtrarea admisiei și evacuarii aerului la locul de muncă prin filtre absolute (HEPA) sau dispozitive analoge 3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii desemnați 4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de munca pentru a permite dezinfectia 5. Specificarea procedeelor de dezinfecție 6. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice 7. Lupta eficace împotriva vectorilor, de exemplu rozatoare și insecte 8. Impermeabilitatea suprafețelor la apa: curatare ușoară 9. Rezistenta suprafețelor la acizi, alcali, solventi și dezinfectanti 10. Depozitarea agenților biologici în loc sigur 11. Existenta unei ferestre de observare sau a unuisistem echivalent care să permită vizualizarea ocupantilor 12. Echipament complet în fiecare laborator 13. Manipularea materiilor infectate și a tuturor animalelor într-o incinta de securitate, izolanta sau alt mijloc corespunzător de izolare 14. Prezenta unui incinerator pentru eliminarea carcaselor de animale nu nu recomandat nu da nu recomandat da, pentru banc recomandat da recomandat nu eventual recomandat recomandat da, la evacuare da recomandat da recomandat da da, pentru banc și podeada da recomandat recomandat da, în caz deinfectie prinaer da (disponibil) da da, la admisie și evacuare da, printr-unsas da da da da da, pentru banc, podea, pereți și plafon da da, depozitare cu acces protejat da da da da, în incinta
   +  ANEXA nr. 6
  IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
  1. Agenți biologici din grupa 1Pentru activitățile care implica utilizarea de agenți biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati și ale unei bune igiene a muncii.2. Agenți biologici din grupele 2, 3 și 4Poate fi util să se selecționeze și să se combine exigențele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
  A. Măsuri de izolare B. Niveluri de izolare
  2 3 4
  1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-unsistem care separa fizic procesul de mediul înconjurător. 2. Gazele care scapa din sistemul închis trebuie tratate astfel încât: 3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substanțe într-un sistem închis și transferul microorganismelor viabile într-un alt sistem închis se efectuează astfel încât: 4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase din sistemul închis, cu excepția cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost: 5. Închiderile ermetice trebuie concepute astfel încât: 6. Sistemele închise trebuie situate într-o zona controlată: a) trebuie amplasate avertismente privind riscurilebiologice b) accesul trebuie permis doar persoanelor desemnate c) personalul trebuie să poarte haine de protecție d) personalul trebuie să aibă acces la instalații de decontaminare și instalații sanitare e) personalul trebuie să facă dus înainte de a părăsi zona controlată f) efluentii de la chiuvete sau dușuri trebuie colectati și inactivati înainte de evacuare g) zona controlată trebuie ventilata corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului h) zona controlată trebuie menținută la o presiune inferioară celei atmosferice i) aerul de admisie și evacuare din zona controlatătrebuie filtrat cu un filtru HEPA j) zona controlată trebuie concepută astfel încât întreg conținutul sistemului închis să poată fi reținut în caz de deversare k) zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigatiile l) tratamentul efluentilor înainte de evacuarea finala da să se reducă la minimum răspândirea să se reducă la minimum răspândirea inactivate prin mijloaceprobate sa reducă la minimum răspândirea facultativ facultativ facultativ da, lenjerie de lucru da nu nu facultativ nu nu nu nu inactivare prin mijloaceprobate da să se evite răspândirea să se evite răspândirea inactivate prin mijloacechimice sau fizice probate sa evite răspândirea facultativ da da da da facultativ facultativ facultativ facultativ facultativ facultativ facultativ inactivare prin mijloacechimice sau fizice probate da să se evite răspândirea să se evite răspândirea inactivate prin mijloacechimice sau fizice probate sa evite răspândirea da, și construită înacest scop da da, printr-unsas se schimba complet da da da da da da da da inactivare prin mijloacechimice sau fizice probate
   +  ANEXA nr. 7
  COD DE CONDUITA
  recomandat pentru vaccinare
  1. Dacă evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenți biologici contra cărora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății Publice. Lucrătorii trebuie să fie informati despre avantajele și inconvenientele atât ale vaccinarii, cat și ale absentei acesteia.3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv și, la cerere, autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București.
  ----