ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006    Având în vedere necesitatea şi urgenta compatibilizarii depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii efectelor consumului de tutun,având în vedere ca România a preluat legislaţia europeană în domeniul prevenirii şi combaterii efectelor consumului de tutun, cu excepţia unor prevederi ale art. 4, 5 şi 6 din Directiva 2001/37/CE, ţinând cont ca experţii Uniunii Europene apreciază ca între momentul aprobării actului normativ de transpunere şi termenul de intrare în vigoare trebuie să existe un interval de timp astfel încât să se poată pregati implementarea, mai ales când modificările propuse se referă la aspecte tehnice,în lipsa introducerii modificărilor propuse, este posibil ca Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene sa nu fie corect aplicată şi, deci, legislaţia europeană din domeniul controlului tutunului sa nu fie complet transpusa la data aderării României la Uniunea Europeană,luând în considerare ca România a fost şi este monitorizata în acest domeniu,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins:"k) nicotina se înţelege alcaloizi nicotinici;".2. La articolul 2, după litera n), se introduc trei noi litere, literele o), p) şi q), cu următorul cuprins:"o) pachet se înţelege cea mai mica unitate de vânzare a unui produs din tutun; p) ambalaj exterior se înţelege materialul sau obiectul folosit pentru ambalarea mai multor pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul a produsului din tutun; q) folie exterioară transparenta adiţională se înţelege materialul sau obiectul transparent folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor pachete cu produse din tutun."3. La articolul 6 alineatul (2), literele b) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) avertismentul general se tipareste pe cea mai vizibila suprafaţa a pachetului, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;.......................................................................................... f) avertismentul adiţional se tipareste pe cealaltă suprafaţa vizibila mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;".4. La articolul 6, alineatul (2^2) va avea următorul cuprins:"(2^2) Textul avertismentului prevăzut la alin. (2) se tipareste pe cea mai vizibila suprafaţa a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun."5. La articolul 6 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) tipărit centrat, paralel cu marginea superioară a pachetului;".6. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Pentru a se asigura identificarea şi trasabilitatea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibila determinarea locului şi a datei producerii acestora."7. După articolul 14^1 se introduce un nou articol, articolul 14^2, cu următorul cuprins:"Art. 14^2 . - Ministerul Sănătăţii Publice transmite Comisiei Europene, anual şi ori de câte ori apar modificări: a) datele şi informaţiile care rezultă din aplicarea art. 3^2 şi 3^4; b) lista laboratoarelor agreate pentru măsurarea conţinutului de gudron, nicotina şi monoxid de carbon din produsele din tutun, precum şi criteriile utilizate pentru agreare şi metodele de monitorizare aplicate."8. După articolul 15 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii publice,Vlad Anton Iliescu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VadescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 58.-----------