HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 30 august 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 5 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 17 august 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian Frâncup. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Remus Virgil BaciuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 1.120.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutui Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare  +  Capitolul I Beneficiarii măsurilor reparatorii  +  Articolul 1 (1) Beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii români deposedaţi ca urmare a părăsirii forţate a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, precum şi ca urmare a celui de-al II-lea Război Mondial şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi moştenitorii legali, până la gradul al IV-lea inclusiv, şi moştenitorii testamentari ai persoanelor îndreptăţite. (2) De prevederile Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază persoanele arătate la art. 1 din lege, indiferent de domiciliul sau de reşedinţa acestora.  +  Articolul 2 (1) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele îndreptăţite trebuie să facă dovada că au avut în proprietate, la momentul refugiului, bunurile pentru care solicită acordarea măsurilor reparatorii. (2) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să declare pe propria răspundere atât bunurile ale căror compensare şi despăgubire le solicită, cât şi dacă au beneficiat sau nu de despăgubiri ori de compensaţii parţiale, în bani sau în natură. (3) În cazul în care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmează să primească în proprietate suprafeţe de teren reconstituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi ale celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia au dreptul la atribuiri în natură, despăgubiri sau compensaţii în baza prezentei legi numai pentru diferenţa până la limita suprafeţelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cererile sunt însoţite de acte doveditoare certificate de autorităţi. În situaţia imposibilităţii dovedite de a procura aceste acte, cererea se completează cu declaraţia autentică a petentului, însoţită de declaraţiile a cel puţin 2 martori, de asemenea autentificate. (5) Imposibilitatea de a procura înscrisuri se dovedeşte prin demersurile efectuate pentru a intră în posesia acestor acte, depunându-se la dosar copii ale corespondenţei purtate cu diferite instituţii din România, Ucraina şi Republica Moldova, abilitate să producă aceste documente (adeverinţe sau certificate de arhivă), precum şi traducerea acestora, după caz.  +  Articolul 3 (1) Se consideră dată a formulării cererii prevăzute la art. 2 data înregistrării cererii la comisiile constituite la instituţia prefectului judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţiile în care cererea prevăzută la alin. (1) este expediată prin poştă, se consideră dată a formulării cererii data înregistrării la oficiul poştal.  +  Articolul 4Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut la art. 5 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate cereri noi.  +  Capitolul II Criteriile şi metodologia de evaluare, modalităţi de acordare a compensaţiilor şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru terenuri agricole şi terenuri cu vegetaţie forestieră  +  Articolul 5 (1) Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, foştilor proprietari sau moştenitorilor legali şi testamentari ai acestora, astfel cum sunt definiţi la art. 1 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, li se pot atribui terenuri de aceeaşi categorie în judeţele în care domiciliază, în condiţiile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în limita disponibilităţilor, din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, prin care se stabileşte atribuirea în natură a terenurilor, trebuie să conţină date exacte privind amplasamentul acestora (suprafaţă, vecinătăţi, categoria de utilizare) şi sunt emise după obţinerea aprobării comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar din raza unităţii administrativ-teritoriale din patrimoniul căreia face parte terenul respectiv. (3) Hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în termen de 10 zile de la data emiterii, în vederea avizării. (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 avizează hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, în termen de 60 de zile de la comunicare. (5) Pentru a acorda avizul conform. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate solicita orice date şi relaţii de la instituţiile statului, în condiţiile legii. (6) Avizul negativ al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 este motivat. (7) Punerea în posesie a terenurilor se efectuează de către comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar din raza unităţii administrativ-teritoriale din al cărei domeniu privat face parte terenul respectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Persoanele îndreptăţite cărora nu li se pot atribui în natură terenuri de aceeaşi categorie în judeţul în care locuiesc beneficiază de despăgubiri sau compensaţii determinate potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Persoanele îndreptăţite beneficiază, pentru terenurile agricole pe care le-au avut în proprietate în Basarabia, Bucovina de Nord şi în Ţinutul Herţa, de compensaţii în bani pentru suprafaţa de teren avută în proprietate, din care se scade, dacă este cazul, suprafaţa de teren reconstituită potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de 50 ha de teren agricol. (2) Cuantumul compensaţiei se stabileşte, pentru fiecare hectar de teren agricol, prin calcularea unei sume raportate la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data stabilirii despăgubirii, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994. (3) În cazul în care persoanele îndreptăţite sunt mai mulţi moştenitori ai aceluiaşi proprietar prevăzut la art. 1, domiciliaţi în judeţe diferite: a) se atribuie în natură terenuri de acelaşi gen în fiecare dintre judeţele în care locuiesc beneficiarii, în funcţie de disponibilităţile de teren aflate în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale respective; b) dacă nu se pot atribui în natură, în tot sau în parte, terenuri de aceeaşi categorie în judeţele în care locuiesc persoanele beneficiare, se acordă despăgubiri sau compensaţii determinate conform prevederilor alin. (2).  +  Articolul 8 (1) Persoanele îndreptăţite - proprietarii sau moştenitorii acestora, astfel cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră pe care le-au avut în proprietate în Basarabia, Bucovina de Nord şi în Ţinutul Herţa, de compensaţii în bani pentru suprafaţa de teren avută în proprietate, din care se scade, dacă este cazul, suprafaţa de teren reconstituită potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 10 ha. (2) Fiecare hectar de teren cu vegetaţie forestieră se compensează ca teren agricol clasa 1 de calitate, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2).  +  Capitolul III Criterii şi metodologia de evaluare şi acordare a compensaţiilor pentru recoltele neculese în anul părăsirii forţate a bunurilor  +  Articolul 9 (1) Pentru cel mult 3 dintre recoltele de grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, vîţă-de-vie, în, tutun, mac sau fructe, neculese în anul părăsirii forţate a bunurilor, la alegerea persoanelor îndreptăţite, se acordă o sumă stabilită conform art. 4 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se calculează în funcţie de suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar şi preţul de achiziţie a produselor, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se stabileşte despăgubirea, pentru fiecare produs dintre cele alese de persoanele îndreptăţite. (3) Suprafaţa cultivată luată în calcul este cea care rezultă din documentele anexate cererii ca fiind cultivată cu produsul în cauză şi neculeasă în anul părăsirii forţate a bunurilor. (4) Producţia medie la hectar luată în calcul este producţia medie la hectar în zona pentru care se solicită compensaţia pentru anul părăsirii forţate a bunurilor sau primul an anterior anului părăsirii forţate a bunurilor referitor la care Institutul Naţional de Statistică deţine date.  +  Capitolul IV Criteriile şi metodologia de evaluare a despăgubirilor pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi  +  Articolul 10Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi se acordă persoanelor îndreptăţite despăgubiri băneşti determinate în funcţie de suprafaţa construită, materialele folosite şi vechimea construcţiei la data pierderii posesiei.  +  Articolul 11Cuantumul despăgubirilor prevăzute la art. 10 se stabileşte în conformitate cu prevederile cap. III "Criteriile şi metodologia de evaluare a locuinţelor, inclusiv a anexelor gospodăreşti aferente" şi ale cap. IV "Criteriile şi metodologia de evaluare a construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a anexelor gospodăreşti aferente" din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 12În suma totală a despăgubirilor pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi se cuprinde şi valoarea terenurilor aferente construcţiilor, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea, care se determină în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Terenurile intravilane libere de construcţii se compensează ca teren aferent locuinţelor, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 12.  +  Capitolul V Organizarea şi funcţionarea comisiilor  +  Articolul 14 (1) Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentelor norme metodologice se face de către comisiile constituite la instituţia prefectului judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti, în temeiul art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 8 din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Atribuţiile comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin normele metodologice adoptate în aplicarea acestora.  +  Articolul 15 (1) Fiecare membru al comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 beneficiază de indemnizaţie pentru fiecare şedinţă, calculată în raport cu numărul de ore al fiecărei şedinţe şi, respectiv, cu indemnizaţia brută stabilită în lei/oră. Indemnizaţia brută orară se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar stabilit pentru funcţia de secretar general din ministere, raportată la numărul de ore lucrătoare aferent fiecărei luni. (2) La nivelul unei luni, indemnizaţia lunară care se acordă fiecărui membru al comisiei nu poate depăşi limita prevăzută la art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt plătite prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la capitolul "Alte servicii publice generale". (4) Membrii comisiilor au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurnă, în condiţiile stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, dacă se impun deplasări în alte localităţi decât cea în care domiciliază, în vederea desfăşurării normale a activităţii comisiei.  +  Articolul 16 (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi şi a terenurilor aferente acestora, comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 desemnează una ori mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri, specialişti în expertizări de construcţii sau evaluatori funciari, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice sau serviciile publice deconcentrate sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare, semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze şi să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia brută orară se determină prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni. (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare. (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la capitolul "Alte servicii publice generale".  +  Articolul 17 (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 are următoarele atribuţii: a) centralizează hotărârile primite de la comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi întocmeşte documentele de plată a despăgubirilor pentru Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) soluţionează contestaţiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărârea se comunică comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi solicitanţilor. În caz de contestaţie, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor solicită dosarul de la comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, care are obligaţia să transmită dosarul hotărârii contestate, în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării; c) în vederea soluţionării contestaţiilor, solicită din oficiu, cu respectarea legii, acte şi informaţii oricăror instituţii publice din ţară sau din străinătate, persoanelor fizice ori juridice; d) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003; e) avizează hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, potrivit prevederilor art. 5; f) în situaţia în care constată încălcarea prevederilor legale în vigoare, dispune comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 reanalizarea actelor administrative emise în aplicarea acestei legi. (2) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor este reprezentat în litigiile în care este parte prin compartimentul de specialitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. (3) Hotărârile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc conform prevederilor legale, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.  +  Capitolul VI Plata despăgubirilor solicitate în baza Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 18 (1) Solicitarea plăţii se face pe bază de cerere scrisă, adresată către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (2) Cererea este însoţită de hotărârea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, precum şi o copie de pe actul de identitate şi dovada deschiderii unui cont la o bancă comercială sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A.; dovada se face prin documentul ştampilat emis de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN şi a sucursalei băncii. (3) În cazul în care există mai mulţi beneficiari sau moştenitori, aceştia transmit, în afara documentelor prevăzute la alin. (2): a) procură notarială, în original, prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o terţă persoană să primească plata întregii sume, împreună cu dovada prevăzută la alin. (2) privind contul persoanei desemnate; sau b) act notarial, în original sau copie legalizată (certificat de moştenitor, contract de partaj voluntar), din care rezultă cotele în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari. (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 dispune plata despăgubirilor pe baza documentelor prezentate, prin Direcţia generală economică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. (5) Compensaţiile băneşti stabilite prin hotărârea comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei; b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei; c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. (6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua tranşă se actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna decembrie a anului anterior.___________