REGULAMENT din 20 mai 1991 (*republicat*)de organizare şi functionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 13 aprilie 1994     +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Denumirea regiei este Regia Autonoma "Monitorul Oficial".Regia este persoana juridica care desfăşoară activitate de interes public naţional, funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 2Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" îl constituie producţia editoriala, tipografica, precum şi difuzarea publicatiilor executate, astfel: a) editarea Monitorului Oficial al României (Parte I, Partea a II-a, Partea a III-a şi Partea a IV-a) în conformitate cu prevederile art. 78, 99, 107 şi 145 din Constitutia României şi cu alte dispozitii legale; b) elaborarea şi editarea, sub coordonarea Consiliului Legislativ, a colectiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română şi în limbi straine; c) stocarea şi prelucrarea informaţiilor legislative; d) imprimarea materialelor destinate activităţii parlamentare; e) tipărirea de carte şi presa, executarea de lucrari poligrafice, în limita capacităţii disponibile; f) operaţiuni de comert în legătură cu obiectul de activitate al regiei, inclusiv difuzarea publicatiilor editate; g) operaţiuni de import de masini, piese de schimb, materii prime şi materiale poligrafice, tiparituri, marketing şi engineering, necesare activităţii regiei; exportul de tiparituri realizate în regie; h) servicii în executarea obiectului propriu de activitate; i) realizarea de software de baza şi aplicativ, pentru calculatoare şi retele de calculatoare specifice; j) organizarea de acţiuni de formare şi perfectionare profesionala în domeniul specific de activitate; k) colaborarea tehnica, stiintifica şi tehnologica cu firme din tara şi din strainatate pentru produse specifice domeniului poligrafic, produse informatice, tehnica specifică de calcul şi tehnica poligrafica; l) activităţi de consulting, leasing, management şi de reprezentare; m) prestarea serviciilor de reclama şi publicitate, organizarea de licitatii, târguri şi expozitii în domeniu, în tara şi în strainatate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", conform bilantului la data de 30 septembrie 1993, este de 771,8 milioane lei.  +  Articolul 5În exercitarea dreptului de proprietate, Regia Autonoma "Monitorul Oficial" poseda, foloseşte şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile sale.  +  Capitolul 4 Organizarea regiei  +  Articolul 6Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român şi cuprinde: a) Partea I - în care se publică legile şi alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotărârile şi ordonantele Guvernului, actele Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi şi Băncii Naţionale a României, precum şi actele emise în executarea legilor de către autorităţile administraţiei publice centrale; b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare - în care se publică stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor, Senatului şi ale sedintelor comune; c) Partea a III-a - Publicatii şi anunturi - în care se publică pierderi de acte, de sigilii, schimbari de nume, citatii, acte procedurale ale instanţelor judecătorești, extras-cerere pentru dobindirea sau renuntarea la cetatenia română, concursuri, precum şi alte acte pentru care legea prevede obligaţia publicarii în Monitorul Oficial al României; d) Partea a IV-a - Publicatii ale agentilor economici - în care se publică actele de constituire şi de modificare ale societatilor comerciale, bilanturi contabile şi alte acte prevăzute de lege.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administratie.  +  Articolul 8Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor şi este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al regiei.Din consiliul de administratie al regiei fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputatilor şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor.Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti şi alti specialisti din domeniul de activitate al regiei autonome.  +  Articolul 9Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul sau de organizare şi functionare şi cu prevederile Legii nr. 15/1990.  +  Articolul 10Consiliul de administratie are urmatoarele atribuţii principale:- aproba structura organizatorica şi functionala a regiei, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor, precum şi înfiinţarea sau desfiintarea de filiale, sectii, subunitati, unităţi;- stabileste atribuţiile departamentelor, sectiilor, serviciilor şi compartimentelor regiei; dispune şi hotaraste, prin contractul colectiv de muncă, toate masurile ce se impun pentru realizarea obiectului de activitate în mod continuu;- numeste directorii din aparatul propriu, le stabileste atribuţiile şi îi revoca;- stabileste remunerarea membrilor consiliului de administratie, nivelul de salarizare a directorului general şi a directorilor, precum şi nivelurile de salarizare a personalului regiei, în functie de studii şi munca efectiv prestata, în condiţiile legii;- aproba programele economice ale regiei;- hotaraste cu privire la investiţiile ce urmeaza a se realiza din surse proprii, potrivit obiectului sau de activitate;- propune spre aprobare secretarului general al Camerei Deputatilor obiectivele de investitii ale regiei care urmeaza sa faca parte din lista de investitii anexa la bugetul Camerei;- propune şi aproba, după caz, imprumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;- aproba propunerile de asociere cu persoane fizice şi juridice;- stabileste relatiile dintre regie şi terti pe baze contractuale;- aproba executarea de lucrari şi prestarea de servicii cu parteneri straini;- aproba documentaţia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, piese de schimb, materii prime şi materiale poligrafice, tiparituri, marketing şi engineering, necesare activităţii regiei;- aproba constituirea şi utilizarea fondului valutar şi a fondului social-cultural;- constituie fondul de participare a salariatilor la profit potrivit legii;- stabileste constituirea altor fonduri potrivit legii;- aproba preţuri şi tarife pentru publicatiile, lucrarile şi serviciile regiei;- hotaraste în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor autorităţi potrivit legii.  +  Articolul 11Activitatea curenta a regiei Autonome "Monitorul Oficial" este condusa de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administratie.  +  Articolul 12Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se intruneste în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea presedintelui sau a cel puţin 3 membri, ori de cite ori este necesar.  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 14Consiliul de administratie, în prima luna a fiecarui an, prezinta secretarului general al Camerei Deputatilor un raport asupra activităţii regiei în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15Regia Autonoma "Monitorul Oficial" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilantul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern.  +  Articolul 16Regia Autonoma "Monitorul Oficial" îşi acopera, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.Din profitul net al regiei, 10% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a salariatilor la profit, iar restul va avea destinatiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.  +  Capitolul 7 Relatiile regiei  +  Articolul 18Relatiile comerciale cu alte regii autonome sau societăţi comerciale se vor desfăşura pe baze contractuale.  +  Articolul 19Regia va practica în raporturile cu tertii preţuri şi tarife ce se vor stabili de consiliul de administratie prin contract, pe bază de negociere.  +  Articolul 20Regia Autonoma "Monitorul Oficial" poate incheia contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestări de servicii cu intreprinzatori români sau straini, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Regia Autonoma "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi specifice, precum şi cu terte persoane juridice sau fizice, române sau straine, în vederea crearii de noi persoane juridice în acelasi scop.De asemenea, regia poate concesiona altor unităţi, pe bază de contracte, drepturi de vinzare a publicatiilor sale.  +  Articolul 22Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.-------------------------