HOTĂRÎRE Nr. 980 din 11 decembrie 1995privind verificarea, certificarea bilanţului contabil şi prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În aplicarea prevederilor art. 29 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, începând cu anul 1995, bilanţurile contabile ale regiilor autonome, societăţilor comerciale şi ale altor unităţi economice patrimoniale cu personalitate juridică sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare şi societăţi comerciale de expertiza contabila, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.Prin verificarea şi certificarea bilanţului contabil, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege examinarea profesională sistematica a activităţilor financiar-contabile, în vederea exprimarii unei opinii responsabile şi independente asupra:- ansamblului măsurilor organizatorice stabilite şi aplicate de administratori pentru protecţia activelor patrimoniale, administrarea şi utilizarea resurselor economico-financiare;- imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de agenţii economici, reflectate în bilanţul contabil.  +  Articolul 2Verificarea şi certificarea bilanţului contabil se va efectua - pe baza Normelor de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil, elaborate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, avizate, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, de către Ministerul Finanţelor - de către: a) experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare şi societăţi comerciale de expertiza contabila, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - înscrişi în Tabloul Corpului - la: regiile autonome, societăţile comerciale şi alte unităţi economice patrimoniale cu personalitate juridică care nu au cenzori şi au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 1 miliard lei la 30 septembrie 1995, iar pentru anii următori, la data de 31 decembrie a anului precedent. Nivelul cifrei de afaceri poate fi actualizat anual de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei; b) cenzorii, potrivit obligaţiilor legale ce le revin, la societăţile comerciale unde au fost numiţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.  +  Articolul 3Contractul de verificare şi certificare a bilanţului contabil între experţii contabili, contabilii autorizaţi cu studii superioare şi societăţile comerciale de expertiza contabila, pe de o parte, şi regiile autonome, societăţile comerciale şi alte unităţi economice patrimoniale cu personalitate juridică, pe de altă parte, se încheie, de regula, pentru o perioadă de 3 ani, cu drept de reinnoire.Dovada înscrierii în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se face de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi cu studii superioare, pe baza carnetelor vizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, iar de către societăţile comerciale de expertiza contabila, pe baza certificatelor de membru, emise de aceeaşi instituţie.Efectuarea verificărilor potrivit normelor profesionale, în vederea certificării bilanţului contabil anual, se desfăşoară, de regula, pe tot parcursul exerciţiului financiar, astfel încât să fie respectat termenul legal de depunere a acestuia la organele în drept.  +  Articolul 4Prestările de servicii în domeniul contabilităţii de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile comerciale de expertiza contabila se realizează pe bază de contract de prestări servicii încheiat în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995. În contract părţile vor stipula în mod distinct obligaţia clientului de a pune la dispoziţia prestatorului de servicii toate documentele legale din care rezultă operaţiuni patrimoniale, precum şi obligaţia prestatorului de servicii de a tine contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 5Cenzorii care îşi exercită mandatul pe baza numirii de către adunările generale ale acţionarilor sau asociaţilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, au obligaţia ca, până la finele anului 1995 sau în termen de 30 de zile de la numire, să se înscrie în evidentele filialei teritoriale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în vederea cuprinderii acestora într-un program unitar de instruire pe probleme de verificare şi certificare a bilanţului contabil.  +  Articolul 6Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 4 din prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 6 se face de către organele de control ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------------